De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Samenwerkingsverband Amsterdam Tel Aviv/Brief aan burgemeester van der Laan

Samenwerkingsverband Amsterdam Tel Aviv/Brief aan burgemeester van der Laan

zaterdag 10 oktober 2015 23:13
Spread the love

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AANBURGEMEESTER VAN DER LAAN

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/samenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-burgemeester-van-der-laan/

INLEIDING:

Naar aanleiding van het eventuele samenwerkingsverband heb ikaan de Gemeenteraadsleden van de PvdA [1]en D’66 [2]Enkele dagen later weer aan de PvdA Gemeenteraadsleden, die ineens een”ommezwaai” hadden gemaakt [nee tegen stedenband met Tel Aviv, jategen samenwerkingsverband], waarschijnlijk onder druk van PvdA landelijk. [3]
In dit commentaar gaat het om de brief dd 29 juni, die ik heb gestuurd aanhet College B & W [4], met hetzelfde doel:Hen te bewegen af te zien van dat samenwerkingsverband, vanwege de misdaden en onderdrukking van de Israelische bezettingsstaat. 
Wie schetst mijn verbazing, toen ik op 6 october, ruim 3 maanden later,rijkelijk laat dus, een reactie kreeg van het Kabinet van de burgemeester.Ondertussen had burgemeester van der Laan zijn reis naar Israel/Tel Aviv al gemaakt, om ”onderzoek” te doen naar de mogelijkheden’voor dat samenwerkingsverband. [5]

Van der Laan’s reactie was echter volkomen nietszeggend en ging inhoudelijktotaal niet in op mijn brief van 29 juni [6]
Vandaar een reactie aan hem met opnieuw een dringende eis, af tezien van dat samenwerkingsverband.
Zie onder de noten de brief van van der LaanZie daaronder mijn reactie op van der Laan

Astrid Essed 

[1]

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV//BRIEF AAN PVDA GEMEENTERAADSLEDENASTRID ESSED29 JUNI 2015

http://www.astridessed.nl/boycot-israelsamenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-pvda-gemeenteraadsleden/

[2]

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN D’66 GEMEENTERAADSLEDENASTRID ESSED30 JUNI 2015

http://www.astridessed.nl/boycot-israelsamenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-d66-gemeenteraadsleden/

[3]

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/OMMEZWAAI PVDA/BRIEF AAN PVDA GEMEENTERAADSLEDENASTRID ESSED1 JULI 2015

http://www.astridessed.nl/boycot-israelsamenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivommezwaai-pvdabrief-aan-pvda-gemeenteraadsleden/

[4]

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN B & W29 JUNI 2015

http://www.astridessed.nl/boycot-israelsamenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-b-w/

[5]

GEMEENTEBURGEMEESTER VAN DER LAAN EN WETHOUDER OLLONGRENBEZOEKEN MIDDEN OOSTEN5 SEPTEMBER 2015

https://www.amsterdam.nl/gemeente/college-van/burgemeester/persberichten-0/persberichten-2015/burgemeester-laan/

VAN DER LAAN EN DE ”MENSENRECHTEN” IN TEL AVIV/WIL HIJ HET WETENASTRID ESSED6 SEPTEMBER 2015

http://www.astridessed.nl/stedenband-amsterdam-tel-avivvan-der-laan-en-de-mensenrechten-in-israelwil-hij-het-weten/

[6]

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN B & W29 JUNI 2015

http://www.astridessed.nl/boycot-israelsamenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-b-w/

REACTIE BURGEMEESTER VAN DER LAAN OP MIJNBOVENSTAANDE BRIEF AAN B & W [NOOT 6]

On Tuesday, October 6, 2015 4:10 PM, Burgemeester E. Van Der Laan <e.van.der.laan@amsterdam.nl> wrote:

Geachte heer, mevrouw, Bedankt voor uw e-mail over de mogelijke samenwerking tussen Amsterdam en Tel Aviv, en Amsterdam en Ramallah. Er zijn zowel voor – als tegenstanders, zoals ook weer uit uw reactie blijkt. Het onderzoek naar de mogelijkheden van samenwerking is gedaan op verzoek van de gemeenteraad. Zoals voor de zomer toegezegd aan de gemeenteraad wordt het verslag met een voorstel over eventuele samenwerking binnenkort aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groeten, Kabinet Burgemeester

REACTIE OP BOVENSTAANDE BRIEF VAN VAN DER LAAN

AAN HET KABINET VAN BURGEMEESTER E. VAN DER LAANTER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER VAN DER LAAN
Onderwerp:Uw voorgenomen samenwerkingsverband tussen Amsterdam en Tel Aviv

Geachte heer van der Laan,
Ik heb uw reactie op mijn aan uw College van B & W gerichte brief dd 29 juni, waarinik mijn bezwaren kenbaar maakte tegen een mogelijk samenwerkingsverbandtussen Amsterdam en Tel Aviv, ontvangen.Niet alleen arriveerde uw reactie rijkelijk laat, op 6 october [zieuw brief onder P/S], u hebt niet de moeite willen nemen, mij bij naamen toenaam te noemen, noch in te gaan op mijn inhoudelijke bezwaren.U hebt zich ervan ”afgemaakt” met een algemeen schrijven, waarover ikzeer teleurgesteld ben.
En daarom nogmaals een overzicht van mijn bezwaren:
U schrijft, naar aanleiding van mijn brief op 29 juni, onder andere:
”Het onderzoek naar de mogelijkheden van samenwerking is gedaan op verzoek van de gemeenteraad. Zoals voor de zomer toegezegd aan de gemeenteraad wordt het verslag met een voorstel over eventuele samenwerking binnenkort aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.”

Om met het laatste te beginnen:

Neen, meneer de burgemeester, u hebt mij NIET voldoende

geinformeerd.

Had u dat wel gedaan, dan was u niet ingegaan op uw ”onderzoek”

naar de mogelijkheden tot samenwerking, waaraan direct gekoppeld

uw reis naar Israel/Tel Aviv.

In mijn aan u gerichte brief [zie onder uw schrijven dd 6 october] heb ik

u namelijk opgeroepen GEEN samenwerkingsverband met Tel Aviv aan

te gaan:

Dat houdt natuurlijk direct in, dat u naar dat samenwerkingsverband

ook geen verder onderzoek doet, laat staan nog een reis in dat

verband naar Israel maakt!

ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAAT 

Nogmaals dan in het kort, mijn bezwaren tegen dit samenwerkingsverband:
Een samenwerkingsband met Tel Aviv is een impliciete en explicieteondersteuning voor bezettingsstaat Israel, aangezien een stadnou eenmaal een onderdeel van een Staat is.Of u het nu een ”stedenband” of een ”samenwerking” noemt,de essentie verandert er niet door.Israel bezet, zoals u weet, de Palestijnse gebieden vanaf 1967,  watinhoudt[zoals iedere bezetting ter wereld] onderdrukking,vernedering, mensenrechtenschendingen en [oorlogs] misdaden,zoals de Gaza militaire operatie ”Protective Edge” in 2014,waarbij in drie weken tijd meer dan 2100 Palestijnen omkwamen,scholen en ziekenhuizen werden gebombardeerd en duizendendakloos werden. [1]Recentelijk heeft de VN zelfs de noodklok geluid, dat Gazadoor de opeenvolgende Israelische militaire aanvallenonbewoonbaar dreigt te worden. [2]Daarnaast wijs ik op een rapport van Amnesty International”Trigger happy, Israel’s use of excessive force in the Westbank”,[3], waarin de misdaden van het Israelische leger aan de kaak wordtgesteld.En ook tot op de dag van vandaag:Huisvernietigingen, het doodschieten van Palestijnse burgersbij checkpoints, de uithongeringsblokkade van Gaza, de bouwvan de illegale Israelische Muur, die Palestijnen beperkt in hunbewegingsvrijheid en toegang tot scholen en ziekenhuizenbemoeilijkt, alsmede toegang tot hun velden, noem zemaar op. [4]
Dan heb ik nog niet genoemd de systematische land waterroof van de Palestijnen door deaanwezigheid van de illegale nederzettingen. [5]En met een stad van een dergelijke Staat overweegt u,ondanks deze u bekende feiten, nog steeds een samenwerkingsverband.Ronduit een schande.

GEEN ”TOLERANT” TEL AVIV/RACISTISCH TEL AVIV
Nog afgezien van het feit, dat de misdaden van bezettingsstaatIsrael reden genoeg is, geen samenwerkingsverband met Tel Avivaan te gaan, is het een sprookje, dat Tel Aviv een”tolerante stad” zou zijn. [6]Niets is minder waar.
In Tel Aviv is een virulent racisme tegen zowel EthopischeJoden als Afrikaanse vluchtelingen.Ethiopische Joden zijn veelvuldig slachtoffer van racistischpolitiegeweld, zoals trouwens ook in andere Israelische steden. [7]Afrikaanse vluchtelingen zijn slachtoffer van aanslagen ophun woningen, auto’s en zelfs kinderopvangverblijven. [8]
In Tel Aviv vinden demonstraties tegen Afrikaanse vluchtelingenplaats met leuzen als ”Death to the Sudanese” [9]
En met zo’n stad overweegt u een samenwerkingsverband.Zo dreigt u in dezelfde positie te komen als de Amerikaanse stadBaltimore, dat een samenwerkingsverband [of stedenband], heeftmet de Israelische stad Ashkelon, waar een virulent racisme istegen Ethopische Joden. [10]
Daarbij komt:Dit racisme tegen Ethiopische Joden en Afrikaanse vluchtelingen,meestal afkomstig uit Soedan en Eritrea, is een onderdeel van de Israelische politiek.Over het politieoptreden tegen Ethiopische Joden had ik het al [11]Systematisch worden bovendien de rechten van Afrikaanse vluchtelingengeschonden, die aanvankelijk [zonder de kans, asiel aan te vragen]voor onbepaalde tijd in een vluchtelingenkamp [gevangenis dus] werdenopgesloten en nu dat voor onbepaalde tijd vasthouden is verbodendoor het Hooggerechtshof, te maken krijgen met stadsverboden voorTel Aviv en Eilat, de steden waar ze wonen en werken. [12]
Afrikanen worden door de Israelische premier Netanyahu zelfseen ”’demografische bedreiging voor het Joodse karaktervan de Staat” genoemd. [13]

EPILOOG

Met een stad, die onderdeel is van de Israelische bezettingsstaat,die systematisch misdaden begaat [14]], kan en mag u geen samenwerkingsverbandaangaan.Bovendien is die stad, Tel Aviv, helemaal niet tolerant, maarvirulent racistisch tegen zowel EthopischeJoden als Afrikaanse vluchtelingen. [15]
U had de mogelijkheid tot samenwerking niet eens moetenonderzoeken en dient direct eventuele samenwerking te cancelen.
Zo niet, dan bent u als Gemeente Amsterdam, moreel medeplichtigaan zowel de onderdrukking van Palestijnen als het virulente racismetegen Afrikanen in Tel Aviv.
Ik heb u de feiten gepresenteerd.Daar kunt u niet omheen.
Zodat u later niet kunt zeggen”Wir haben ess nicyh gewusst”
STOP IEDER SAMENWERKINGSVERBAND MET TEL AVIVOF WELKE ISRAELISCHE STAD OOK, ZOLANG BEZETTINGEN RACISME DOORGAAN!

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam

NOTEN

[1]

THE RIGHTS FORUMGAZA- EEN JAAR NA ISRAEL’S VERWOESTENDE AANVAL
http://www.rightsforum.org/achtergronden/gaza-een-jaar-later
 

THE RIGHTS FORUM50 DAGEN GAZA-CONFLICT-FEITEN EN CIJFERS
 http://www.rightsforum.org/achtergronden/escalatie-gaza

BTSELEM.ORGBLACK FLAG: THE LEGAL AND MORAL IMPLICATIONSOF THE POLICY OF ATTACKING RESIDENTIAL BUILDINGSIN THE GAZA STRIP, SUMMER 2014JANUARY 2015
http://www.btselem.org/download/201501_black_flag_eng.pdf

THE GUARDIANGAZA SCHOOL ATTACK DENOUNCED AS´´CRIMINAL ACT´´ BY UN CHIEF
  http://www.theguardian.com/world/2014/aug/03/israel-air-strike-un-school-gaza-rafah
 INTERNATIONAL RED CROSSNO WONDER GAZANS ARE ANGRY.THE RED CROSS CAN’T PROTECT THEM25 JULI 2014
   http://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/editorial/07-24-gaza-israel-palestine-maio.htm
    HUMAN RIGHTS WATCHGAZA: AIRSTRIKE DEATHS RAISE CONCERNS ONGROUND OFFENSIVE22 JULI 2014
    http://www.hrw.org/news/2014/07/22/gaza-airstrike-deaths-raise-concerns-ground-offensive
    AMNESTY INTERNATIONALMOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKSON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY7 AUGUST 2014
   https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/08/mounting-evidence-deliberate-attacks-gaza-health-workers-israeli-army/

[2]

THE RIGHTS FORUMVN LUIDT DE NOODKLOK: GAZA DREIGT ONBEWOONBAARTE WORDEN17 SEPTEMBER 2015
http://www.rightsforum.org/nieuws/vn-luidt-noodklok-gaza-dreigt-onbewoonbaar-te-worden

VN RAPPORT:
REPORT ON UNCTAD ASSISTANCE TO PALESTINIAN PEOPLE:DEVELOPMENTS OF THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
6 JULY 2015
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdb62d3_en.pdf

[3]

AMNESTY INTERNATIONALTRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OFEXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANKFEBRUARY 2014
          http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/002/2014/en/349188ef-e14a-418f-ac20-6c9e5c8d9f88/mde150022014en.pdf

[4]

AMNESTY INTERNATIONAL REPORT 2015/15  https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories/report-israel-and-occupied-palestinian-territories/
   HUMAN RIGHTS WATCHHOW ISRAELI IMPUNITY THREATENS PALESTINIAN CHILDREN26 AUGUST 2015
  http://www.hrw.org/news/2015/08/26/how-israeli-impunity-threatens-palestinian-children
   ISRAEL/SEARCH IN UNLAWFUL PALESTINIAN HOME DEMOLITIONS126 IN WESTBANK LEFT HOMELESS22 AUGUST 2015
  http://www.hrw.org/news/2015/08/22/israel-surge-unlawful-palestinian-home-demolitions

BTSELEM.ORGPRESS RELEASETHE CIVIL ADMINISTRATION AND THE MILITARY DEMOLISHED15 STRUCTURES IN AL KHDEIRAT COMMUNITY3 SEPTEMBER 2015
  http://www.btselem.org/press_releases/20150531_al_khdeirat_demolitions

ALJAZEERAYOUNG PALESTINIAN WOMAN SHOT BY ISRAELI FORCESDIES22 SEPTEMBER 2015
http://www.aljazeera.com/news/2015/09/israeli-forces-shoot-palestinian-woman-west-bank-150922070049785.html

BTSELEM.ORGTHE SIEGE ON GAZA
     http://www.btselem.org/gaza_strip/siege   BBCUN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”10 DECEMBER 2008
      http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7774988.stm
  BLOCKADE ON GAZA/CRIME AGAINST HUMANITYASTRID ESSED14 FEBRUARY 2008
 http://la.indymedia.org/news/2008/02/213864.php

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
 http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6&ca

´´Construction of the Barrier has imposed new restrictions on movement for Palestinians living near its route, in addition to the sweeping restrictions in force since the outbreak of the second intifada. Thousands of Palestinians have difficulty reaching their fields and marketing their produce to other areas of the West Bank. The areas west of the Separation Barrier are among the most fertile in the West Bank. According to the World Bank, the agriculture there generates 8 percent of overall Palestinian agricultural production. The damage to the agricultural sector means that Palestinian farmers cannot get supplementary income and makes it impossible to increase the number of workers in what is the primary sector of Palestinian economy.  

The restrictions on freedom of movement also limit the access of Palestinian villagers to hospitals in nearby towns; the educational system suffers because many schools, primarily village schools, depend on teachers who live outside the community and must commute to the school; also family ties and social connections are adversely affected.

BTSELEM.ORG

THE SEPARATION BARRIER

http://www.btselem.org/separation_barrier/map

[5]

BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THEINTERNATIONAL LAW http://www.btselem.org/settlements/international_law

THE RIGHTS FORUMNEDERZETTINGEN

http://www.rightsforum.org/achtergronden/nederzettingen
THE RIGHTS FORUMNEDERZETTINGENMONITOR

http://www.rightsforum.org/achtergronden/nederzettingenmonitor

THE RIGHTS FORUMWATERPROBLEMATIEK PALESTIJNEN

http://www.rightsforum.org/achtergronden/water

[6]

NBVan dit artikel neem ik overigens nadrukkelijk afstand: TROUWAMSTERDAM, EEN ONDERWORPEN STAD, DIEHAAR IDENTITEIT VERLOOCHENTSYLVAIN EPHIMENCO23 JUNI 2015
 ”Deze stad is toch een boegbeeld van moderniteit en tolerantie in Israël, en net als Amsterdam zeer homovriendelijk.”
 http://www.trouw.nl/tr/nl/6849/Sylvain-Ephimenco/article/detail/4086635/2015/06/23/Amsterdam-een-onderworpen-stad-die-haar-identiteit-verloochent.dhtml
 ”Voorstanders van de stedenband wijzen juist op de humanitaire inzet van Tel Aviv.” NRCTEL AVIV VERBAASD OVER DREIGENDE ANNULERINGSTEDENBAND AMSTERDAM22 JUNI 2015 http://www.nrc.nl/nieuws/2015/06/22/tel-aviv-stomverbaasd-over-dreigende-annulering-stedenband-met-amsterdam/

[7]

DO BLACK LIVES MATTER IN ISRAEL?/ETHOPIAN JEWSPROTEST RACISM AND POLICE BRUTALITY21 MAY 2015
  http://amsterdamnews.com/news/2015/may/21/do-black-lives-matter-israel-ethiopian-jews-protes/
  ALJAZEERAETHIOPIAN JEWS/NOT JEWISH ENOUGH4 MAY 2015
      http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/05/ethiopian-jews-jewish-150504075644608.html

BALTIMORE IS CONFRONTING POLICE BRUTALITY, BUTTHE SYSTEMIC RACISM OF ITS ISRAELI SISTER CITYREMAINS UNCHALLENGED’DAVID SHEEN6 MAY 2015
  http://mondoweiss.net/2015/05/baltimore-confronting-unchallenged

[8]

´´Those tensions erupted Wednesday in Tel Aviv in a violent protest that saw a mob vandalize African stores and smash the windows of a car with African passengers. One woman posed for a newspaper photographer wearing a white tank-top on which she had written the words, “Death to the Sudanese.”

That followed a firebomb attack targeting a Tel Aviv apartment housing migrants in early May, which followed a similar attack against a kindergarten for migrant children in late April. No one was hurt in those incidents.´´

THE ISRAEL TIMES

IN TEL AVIV, AN INCENDIARY MIX OF AFRICAN

MIGRANTS AND LOCALS WHO WANT THEM GONE

http://www.timesofisrael.com/in-tel-aviv-tensions-between-israelis-and-african-migrants-boil-over/

[9]

´´Those tensions erupted Wednesday in Tel Aviv in a violent protest that saw a mob vandalize African stores and smash the windows of a car with African passengers. One woman posed for a newspaper photographer wearing a white tank-top on which she had written the words, “Death to the Sudanese.”

That followed a firebomb attack targeting a Tel Aviv apartment housing migrants in early May, which followed a similar attack against a kindergarten for migrant children in late April. No one was hurt in those incidents.´´

THE ISRAEL TIMES

IN TEL AVIV, AN INCENDIARY MIX OF AFRICAN

MIGRANTS AND LOCALS WHO WANT THEM GONE

http://www.timesofisrael.com/in-tel-aviv-tensions-between-israelis-and-african-migrants-boil-over/

[10]

BALTIMORE IS CONFRONTING POLICE BRUTALITY, BUTTHE SYSTEMIC RACISM OF ITS ISRAELI SISTER CITYREMAINS UNCHALLENGED’DAVID SHEEN6 MAY 2015
  http://mondoweiss.net/2015/05/baltimore-confronting-unchallenged

[11]

DO BLACK LIVES MATTER IN ISRAEL?/ETHOPIAN JEWSPROTEST RACISM AND POLICE BRUTALITY21 MAY 2015
  http://amsterdamnews.com/news/2015/may/21/do-black-lives-matter-israel-ethiopian-jews-protes/
  ALJAZEERAETHIOPIAN JEWS/NOT JEWISH ENOUGH4 MAY 2015
      http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/05/ethiopian-jews-jewish-150504075644608.html

[12]

HUMAN RIGHTS WATCHISRAEL: DROP CITY BAN ON RELEASED ERITREANS, SUDANESE31 AUGUST 2015
   http://www.hrw.org/news/2015/08/31/israel-drop-city-ban-released-eritreans-sudanese

HUMAN RIGHTS WATCHDISPATCHES: ISRAEL FAILS AFRICAN ASYLUMSEEKERS25 FEBRUARY 2015
   https://www.hrw.org/news/2015/02/25/dispatches-israel-fails-african-asylum-seekers
”Previously, detainees could be held indefinitely, but a Supreme Court ruling last November restricted the holding period to 20 months.”   MIDDLE EAST EYEFROM HELL TO HOLOT: AFRICANS TRAPPED IN ISRAEL’SDETENTION CENTRE
   http://www.middleeasteye.net/in-depth/features/hell-holot-africans-israels-refugee-detention-centre-1191259430

NRCISRAEL STUURT AFRIKANEN DE WOESTIJN IN18 FEBRUARI 2014
http://www.nrcreader.nl/artikel/4346/israel-stuurt-afrikanen-de-woestijn-in

[13]

THE GUARDIANISRAEL PM: ILLEGAL AFRICAN IMMIGRANTSTHREATEN IDENTITY OF JEWISH STATE

http://www.theguardian.com/world/2012/may/20/israel-netanyahu-african-immigrants-jewish

NRCISRAEL STUURT AFRIKANEN DE WOESTIJN IN18 FEBRUARI 2014
http://www.nrcreader.nl/artikel/4346/israel-stuurt-afrikanen-de-woestijn-in

[14]

THE RIGHTS FORUMGAZA- EEN JAAR NA ISRAEL’S VERWOESTENDE AANVAL
http://www.rightsforum.org/achtergronden/gaza-een-jaar-later
 

THE RIGHTS FORUM50 DAGEN GAZA-CONFLICT-FEITEN EN CIJFERS
 http://www.rightsforum.org/achtergronden/escalatie-gaza

BTSELEM.ORGBLACK FLAG: THE LEGAL AND MORAL IMPLICATIONSOF THE POLICY OF ATTACKING RESIDENTIAL BUILDINGSIN THE GAZA STRIP, SUMMER 2014JANUARY 2015
http://www.btselem.org/download/201501_black_flag_eng.pdf

THE GUARDIANGAZA SCHOOL ATTACK DENOUNCED AS´´CRIMINAL ACT´´ BY UN CHIEF
  http://www.theguardian.com/world/2014/aug/03/israel-air-strike-un-school-gaza-rafah
 INTERNATIONAL RED CROSSNO WONDER GAZANS ARE ANGRY.THE RED CROSS CAN’T PROTECT THEM25 JULI 2014
   http://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/editorial/07-24-gaza-israel-palestine-maio.htm
    HUMAN RIGHTS WATCHGAZA: AIRSTRIKE DEATHS RAISE CONCERNS ONGROUND OFFENSIVE22 JULI 2014
    http://www.hrw.org/news/2014/07/22/gaza-airstrike-deaths-raise-concerns-ground-offensive
    AMNESTY INTERNATIONALMOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKSON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY7 AUGUST 2014
   https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/08/mounting-evidence-deliberate-attacks-gaza-health-workers-israeli-army/

[15]

DO BLACK LIVES MATTER IN ISRAEL?/ETHOPIAN JEWSPROTEST RACISM AND POLICE BRUTALITY21 MAY 2015
  http://amsterdamnews.com/news/2015/may/21/do-black-lives-matter-israel-ethiopian-jews-protes/
  ALJAZEERAETHIOPIAN JEWS/NOT JEWISH ENOUGH4 MAY 2015
      http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/05/ethiopian-jews-jewish-150504075644608.html

THE ISRAEL TIMES

IN TEL AVIV, AN INCENDIARY MIX OF AFRICAN

MIGRANTS AND LOCALS WHO WANT THEM GONE

http://www.timesofisrael.com/in-tel-aviv-tensions-between-israelis-and-african-migrants-boil-over/

MIJN BRIEF AAN UW COLLEGE B & W DD 29 JUNI 2015

Mon, Jun 29, 2015 at 6:28 AM

 Astrid Essed To: “e.van.der.laan@amsterdam.nl” <e.van.der.laan@amsterdam.nl>, “k.ollongren@amsterdam.nl” <k.ollongren@amsterdam.nl>, “u.kock@amsterdam.nl” <u.kock@amsterdam.nl>, “l.ivens@amsterdam.nl” <l.ivens@amsterdam.nl>, “a.choho@amsterdam.nl” <a.choho@amsterdam.nl>, “s.kukenheim@amsterdam.nl” <s.kukenheim@amsterdam.nl>, “e.van.der.burg@amsterdam.nl” <e.van.der.burg@amsterdam.nl>, “a.vliegenthart@amsterdam.nl” <a.vliegenthart@amsterdam.nl>, “p.litjens@amsterdam.nl” <p.litjens@amsterdam.nl>Cc: “jpaternotte@raad.amsterdam.nl” <jpaternotte@raad.amsterdam.nl>

AAN HET COLLEGE B & W VAN DE GEMEENTEAMSTERDAM OnderwerpVAN STEDENBAND TOT SAMENWERKING AMSTERDAM TEL AVIV
 Geachte heer burgemeester,Geachte loco burgemeester,Geachte Wethouders,Geachte Secretaris,
  Via de nieuwsberichtgeving heb ik kennisgenomen, dat weliswaarde Stedenband tussen Amsterdam en Tel Aviv  en Ramallah van de baan is. [1]Destijds heb ik u ook aangeschreven met de oproep,van die Stedenband af te zien vanwege de nu al 48 jaardurende Israelische bezetting met alle onderdrukking enmensenrechtenschendingen, die dat met zich meegebrachtheeft en nog steeds doet.Zie mijn eerdere brief aan u, geheel onderaan.
Positief nieuws dus, ware het niet, dat u nu voornemens bent, inte zetten op een ”samenwerking” met Tel Aviv. [2]
Welnu  dames en heren, dat is naar mijn mening lood om oudijzer, omdat er dan nog steeds een positieve connectie tussenAmsterdam en Tel Aviv bestaat.
Met klem wil ik u verzoeken, niet tot een dergelijke samenwerking over te gaan.Tegen een eventuele samenwerking  met de Palestijnse stad Ramallah heb ik, geen enkel bezwaar, omdat dat juist een opsteker zal zijn voor de Palestijnserechten.
Mijn bezwaren tegen die van de baan lijkende stedenband heb ik reedsop een rijtje gezet [zie brief onderin] en die gelden uiteraard ook heteventuele samenwerkingsverband.
Hier ga ik in op enkele opmerkingen uwerzijds ten gunste van diestedenband en dus ook dat samenwerkingsverband:
In een brief van D’66 fractievoorzitter de heer Paternotte,naar aanleiding van de bezwaren tegen de Stedenband, gaat hijnader in op het standpunt van de burgemeester over de Stedenband,zoals besproken in de Gemeenteraad.Zie boven mijn brief aan B & W
Ik wil hierop ingaan, omdat ik ervanuitga , dat ditzelfde standpunthet eventuele samenwerkingsverband geldt:
SCHEIDING VAN ”STAD” EN ”LAND”
Uit de brief van D’66 fractievoorzitter de heer Paternotte:

Landelijk en op Europees niveau zet D66 zich er inderdaad ook voor in dat er specifieke voorwaarden worden gesteld aan de relaties met Israel en Palestina, en om uiteindelijk tot een tweestaten oplossing te komen.Op stedelijk niveau kunnen we hier het verschil niet mee maken. In het onderhavige voorstel van de burgemeester sluiten we een stedenband met de steden Tel Aviv en Ramallah”……………”De gemeente Amsterdam gaat dan ook géén samenwerking aan met de staat Israel of de Palestijnse autoriteit. Daar heeft D66 ook geen behoefte aan. Steden sluiten samenwerkingsverbanden met steden, niet met staten.”Geacht College, u kunt landelijk en stedelijk niet scheiden.Steden bevinden zich immers niet in een vacuum, maar maken integraalonderdeel uit van het land waartoe ze behoren en vallen dus ookonder de wetten van het land.Terecht merkte de heer Hamburger [voorzitter van Een Ander JoodsGeluid] op tijdens zijn toespraak tot de Commissie van AlgemeneZaken op donderdag 18 juni, waar over die Stedenband werd gesproken:”Er zijn in Israël zelf meer dan vijftig wettelijke regelingen en voorschriften met discriminerende werking ten aanzien van Palestijnen. De belangrijkste daarvan betreffen stedelijke uitbreidingsplannen, het recht op grondbezit, immigratie, mogelijkheden een partner te kiezen onder Palestijnen buiten Israël in samenhang met woon- en vestigingsrechten. Die discriminerende wetten en regelingen houden geen halt voor de stadsgrenzen van Tel Aviv, meneer van der Laan.” [3]Tel Aviv is een vitale stad van bezettingsstaatIsrael en zoals u weet is deze bezettingsstaat verantwoordelijk vooronderdrukking, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid[Blokkade Gaza] [4]En het laatste, dat een bezettingsstaat verdient.Die moet juist internationaal afgestraft worden, niet beloond.

VERGELIJKING MET STEDENBANDEN MET BEIJNG, MOSKOUEN ANDERE STEDEN
Uit de brief van D’66 fractievoorzitter de heer Paternotte:”Amsterdam heeft een grote hoeveelheid stedenbanden, met gemeenten variërend van Bejing en Moskou tot het eiland Sint Maarten en de Groningse gemeente Delfzijl. Deze stedenbanden zijn allerminst een adhesiebetuiging aan China, Rusland, Sint Maarten of Groningen. Het gaat om samenwerking tussen steden, als economische motoren, maar ook als broedplaatsen van culturele en maatschappelijke vernieuwing, en leren van elkaars uitdagingen.””Ten slotte: we houden doorgaans de inwoners en bestuurders van bevriende steden als Beijing, Mumbai en San Francisco niet verantwoordelijk voor het beleid van China, India en Amerika, en dat geldt hier evenmin. ”Hier wordt de essentie geraakt:Want het is zeer de vraag of Amsterdam uberhaupt een stedenband had moetenaangaan met steden als Beijing en Moskou.Ik denk van nietWant ook in dat verband geldt:Het is een opsteker voor mensenrechtenschendende regimes alsRusland en China en natuurlijk zijn die steden niet verantwoordelijkvoor het landelijk beleid, maar maken er wel deel van uit.Dat argument ”we gaan ook met andere steden een samenwerkingsverbandaan”, gaat hier dus ook niet op.In het algemeen zou moeten gelden:Geen vriendschapsbanden met steden van landen, die notoir demensenrechten schenden.

”TEL AVIV, TOLERANTE STAD”
Geregeld wordt Tel Aviv in de media gepresenteerd als ”tolerante stad”, die dus daardoor de support van Amsterdamzou verdienen. [5]Ik heb al gezegd, dat dat naar mijn mening niet hetgeval is, omdat Tel Aviv gewoon onderdeel is vanbezettingsstaat Israel, die daardoor een opsteker krijgt.Een ander argument is, dat Tel Aviv helemaal niet zo ”tolerant” is als wordt voorgespiegeld. 
Ethiopische Joden worden in Israel op schandalige wijze gediscrimineerd,ook in Tel Aviv, dat daarbij  een aardig partijtje meeblaast.
Reden voor een massale botsing tussen Ethiopische Joden in Tel Aviven de politie was een filmpje waarop te zien was, dat een Ethiopisch Joodsesoldaat door de politie in elkaar geslagen werd. [6] Uit de woede die daarop volgde bleek wel, dat dit incident niet op zichzelf stond. In 2012 was er een grote demonstratie bij de Knesset, waarbij EthiopischeJoden uitriepen””Black and white are equal,”[7] Dit is het ”tolerante” en ”moderne” Tel Aviv van Ephimenco. Of is het:For whites only?

EPILOOG
Een Samenwerkingsband met Tel Aviv is een impliciete en explicieteondersteuning voor bezettingsstaat Israel, aangezien een stadnou eenmaal een onderdeel van een Staat is.Of u het nu een ”stedenband” of een ”samenwerking” noemt,de essentie verandert er niet door.
Met het aangaan van positieve betrekkingen met Tel Aviv gebeurt ermeer dan een positief verband:Amsterdam gaat een verbinding aan met een bezettingsstaat, wateen zware smet is op haar blazoen.
Laat het niet zover komen en blaas die samenwerking af.
Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet.
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

NOTEN
[1]

HET PAROOLSTEDENBAND MET TEL AVIV IS VAN DE BAAN25 JUNI 2015
http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/4088197/2015/06/25/Stedenband-met-Tel-Aviv-is-van-de-baan.dhtml?utm_source=dailynewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20150625

NRC STEDENBAND MET AMSTERDAM EN TEL AVIV GAAT NIET DOOR25 JUNI 2015
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/06/25/stedenband-amsterdam-en-tel-aviv-gaat-definitief-niet-door/

[2]

AT5VAN DER LAAN: STEDENBAND MET TEL AVIV EN RAMALLAH ISHELEMAAL NIET VAN DE BAAN26 JUNI 2015
http://www.at5.nl/artikelen/144639/van-der-laan-stedenband-met-tel-aviv-en-ramallah-is-helemaal-niet-van-de-baan

HET PAROOLSTEDENBAND MET TEL AVIV IS VAN DE BAAN25 JUNI 2015
http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/4088197/2015/06/25/Stedenband-met-Tel-Aviv-is-van-de-baan.dhtml?utm_source=dailynewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20150625

NRC STEDENBAND MET AMSTERDAM EN TEL AVIV GAAT NIET DOOR25 JUNI 2015
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/06/25/stedenband-amsterdam-en-tel-aviv-gaat-definitief-niet-door/

[3]

EEN ANDER JOODS GELUIDSTEDENBAND AMSTERDAM – TEL AVIV -RAMALLAH19 JUNI 2015
http://www.eajg.nl/node/832

[4]
DE GAZASTROOKTHE RIGHTS FORUM  http://www.rightsforum.org/achtergronden/gaza

BTSELEM.ORGTHE SIEGE ON GAZA
  http://www.btselem.org/gaza_strip/siege
    AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OPTGAZA POWER CRISIS HAS COMPOUNDEDBLOCAKDE’S ASSAULT ON HUMAN DIGNITY1 DECEMBER 2013

      http://www.amnesty.org/en/news/israelopt-gaza-power-crisis-has-compounded-blockade-s-assault-human-dignity-2013-11-29
BBCUN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”10 DECEMBER 2008
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7774988.stm
        UITPERS.BEBLOKKADE GAZA/MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEIDASTRID ESSEDFEBRUARI 2008
  http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=19

[5]

NBVan dit artikel neem ik overigens nadrukkelijk afstand:
TROUWAMSTERDAM, EEN ONDERWORPEN STAD, DIEHAAR IDENTITEIT VERLOOCHENTSYLVAIN EPHIMENCO23 JUNI 2015
”Deze stad is toch een boegbeeld van moderniteit en tolerantie in Israël, en net als Amsterdam zeer homovriendelijk.”
http://www.trouw.nl/tr/nl/6849/Sylvain-Ephimenco/article/detail/4086635/2015/06/23/Amsterdam-een-onderworpen-stad-die-haar-identiteit-verloochent.dhtml

”Voorstanders van de stedenband wijzen juist op de humanitaire inzet van Tel Aviv.”
NRCTEL AVIV VERBAASD OVER DREIGENDE ANNULERINGSTEDENBAND AMSTERDAM22 JUNI 2015
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/06/22/tel-aviv-stomverbaasd-over-dreigende-annulering-stedenband-met-amsterdam/

[6]

ALJAZEERAETHIOPIAN JEWS/NOT JEWISH ENOUGH4 MAY 2015
 http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/05/ethiopian-jews-jewish-150504075644608.html

[7]

ALJAZEERAETHIOPIAN JEWS/NOT JEWISH ENOUGH4 MAY 2015
 http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/05/ethiopian-jews-jewish-150504075644608.html
BRIEF D’66 FRACTIEVOORZITTER DE HEER PATERNOTTEOP KRITISCHE BRIEVEN OVER DE STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIVRAMALLAH
 Geachte heer/mevrouw,D66 begrijpt uw zorgen. De situatie in de Palestijnse gebieden, de bezetting door Israël en de positie van Palestijnen in Israel blijven verontrustend. Een paar jaar geleden ben ik er zelf geweest. De checkpoints, de discriminatie en de onrechtvaardigheid die je daar dagelijks ziet, blijven op je netvlies staan.Landelijk en op Europees niveau zet D66 zich er inderdaad ook voor in dat er specifieke voorwaarden worden gesteld aan de relaties met Israel en Palestina, en om uiteindelijk tot een tweestaten oplossing te komen.Op stedelijk niveau kunnen we hier het verschil niet mee maken. In het onderhavige voorstel van de burgemeester sluiten we een stedenband met de steden Tel Aviv en Ramallah. Het besluit om dat te willen is anderhalf jaar geleden al genomen door de gemeenteraad. Dat gebeurde overigens met instemming van alle fracties in de toenmalige gemeenteraad. Het voorstel waar destijds over gestemd is sturen we u bij deze toe.Amsterdam heeft een grote hoeveelheid stedenbanden, met gemeenten variërend van Bejing en Moskou tot het eiland Sint Maarten en de Groningse gemeente Delfzijl. Deze stedenbanden zijn allerminst een adhesiebetuiging aan China, Rusland, Sint Maarten of Groningen. Het gaat om samenwerking tussen steden, als economische motoren, maar ook als broedplaatsen van culturele en maatschappelijke vernieuwing, en leren van elkaars uitdagingen.De gemeente Amsterdam gaat dan ook géén samenwerking aan met de staat Israel of de Palestijnse autoriteit. Daar heeft D66 ook geen behoefte aan. Steden sluiten samenwerkingsverbanden met steden, niet met staten.Onze tradities getrouw staan mensenrechten altijd op de agenda in de contacten met de ons bevriende steden. We zullen de burgemeester dan ook vragen hoe hij deze gesprekken ingaat en welke boodschap hij wil achterlaten.De burgemeester schreef hierover in de Metro vorige week het volgende:Sinds die demonstraties van vorige zomer voeren we met een groep Amsterdamse joden en moslims regelmatig gesprekken hierover. Hoewel – of juist omdat – de gesprekken niet altijd makkelijk zijn, ben ik hen gaan bewonderen. Ze proberen zich in te leven in een wereld die soms mijlenver van hen afstaat (en vaak, na beter luisteren, toch dichterbij lijkt dan verwacht). En daarmee zijn ze een voorbeeld voor ons allemaal. Dat is een bijkomende reden om naar beide steden te gaan: we willen recht doen aan zowel de Amsterdammers die zich verbonden voelen met het Joodse volk, als degenen die zich verbonden voelen met de Palestijnen.Ten slotte: we houden doorgaans de inwoners en bestuurders van bevriende steden als Beijing, Mumbai en San Francisco niet verantwoordelijk voor het beleid van China, India en Amerika, en dat geldt hier evenmin. Dat laat overigens onverlet dat mensenrechten altijd op de agenda staan tijdens dit soort bezoeken. We geloven in de kracht van steden, als plaatsen waar openheid en pragmatisme vaak boven politiek gaan. En we zijn benieuwd naar Tel Aviv als start-up city en naar Ramallah, een diverse Palestijnse stad met een christelijke burgemeester.Met dit in het achterhoofd zullen we er bij de burgemeester op aandringen de mensenrechten tijdens bezoeken aan Tel Aviv en Ramallah te bespreken. Dit geldt zowel voor wat betreft de positie van Palestijnen in Israel als voor bijvoorbeeld LGBT’s in Ramallah. Amsterdam als vrije stad moet die tolerantie en vrijheid om jezelf te zijn koesteren en altijd en overal uitdragen. Willen wij ook moeilijke onderwerpen aan de orde kunnen stellen, dan moeten we wel ook aan tafel zitten.  Het conflict in het Midden-Oosten is misschien wel het meest langdurige conflict van onze tijd. Wat ons betreft past het een stad Amsterdam dan eerder om aan tafel mee te denken, dan om Ramallah en Tel Aviv de rug toe te keren.Met vriendelijke groet,Jan Paternotte
BRIEF AAN COLLEGE B & W OVER STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV RAMALLAH

 Astrid EssedToE.van.der.laan@amsterdam.nlCCK.Ollongren@amsterdam.nl S.Kukenheim@amsterdam.nl E.van.der.Burg@amsterdam.nl A.Choho@amsterdam.nl L.Ivens@amsterdam.nl and 4 more…BCC
 Jun 16

AAN HET COLLEGE B & W VAN DE GEMEENTEAMSTERDAM
OnderwerpSTEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV
Geachte heer burgemeester,Geachte loco burgemeester,Geachte Wethouders,Geachte Secretaris,

Via de nieuwsberichtgeving heb ik kennisgenomen van uw voornemen,over te gaan tot een stedenband met de Israelische stad Tel Aviv en de Palestijnse stad Ramallah.Met klem wil ik u verzoeken deze stedenband met Tel Aviv  af te wijzen.Tegen een stedenband met de Palestijnse stad Ramallah heb ik, zoals uitdeze brief zal blijken, geen enkel bezwaar.Integendeel.
MIJN BEZWAREN
Ik hoef u niet te vertellen, dat Israel al 48 jaar bezettende macht is in de Palestijnsegebieden Oost-Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever en Gaza (2), ondanks dein 1967 aangenomen VN Veiligheidsraadsresolutie 242.Dat Israel daarmee handelt in strijd met het Internationaal Recht, nog geintensiveerddoor de sinds eind zestiger jaren en nog steeds gecontinueerde bouw van devolgens het Internationaal Recht illegale nederzettingen. (3)
Dat Israel vanaf die bezetting, die sowieso onderdrukking en vernedering is,systematisch oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, zoalsde Gaza Blokkade, bedrijft en daartoe ook op allerleimanieren aanhitst, onder andere door ´´het beschouwen van Gaza alseen vijandige entiteit´´ (4)Andere voorbeelden zijn het trigger happy gedrag van het Israelischeleger en de bloedige Israelische militaire Gaza expedities als´´Cast Lead´´ ¨(2008-2009)  en ´´Protective Edge´´ (2014) (5)
En de onderdrukking en mensenrechtenschendingen gaan nogop dagelijkse basis door.
Zie ook
Btselem.orgwww.btselem.org
En natuurlijk Amnesty International en Human Rights WatchDe website van oud premier Van Agt verdient ook aanbeveling

http://www.rightsforum.org/

DRINGEND BEROEP OP USTEM VOOR GERECHTIGHEID!
Vandaar een dringend beroep op u, omaf te zien van  een stedenbandtussen Amsterdam en Tel Aviv of welke Israelische stad dan ook.Met steden uit een land, dat zodanig de mensenrechten schendt enschoffeert, hoort geen vriendschappelijke band gesloten te worden, ookniet als ´´als doekje voor het bloeden´´, de Palestijnse stad Ramallahwordt meegenomen.Een stedenband alleen met Ramallah zou echter een uitstekendeopsteker voor Palestijnse rechten zijn.
Steun gerechtigheid, geen bezettingsstaat!

Zolang Israel de bezetting niet opheft, de illegale nederzettingenniet ontmantelt en de illegale Muur niet afbreekt, geen  blijkenvan vriendschap!
Ik dring er ten zeerste opaan, dat u afziet van die stedenband metTel Aviv en kiest voor het recht.
Vriendelijke groeten
Astrid EssedFlorijn 4441102 BA Amsterdam (Z-O)

NOTEN

(1)

HET PAROOLAMSTERDAM GAAT STEDENBAND AAN MET TEL AVIV ENRAMALLAH16 JUNI 2015

http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/4075788/2015/06/13/Amsterdam-gaat-stedenband-aan-met-Tel-Aviv-en-Ramallah.dhtml

(2)

GAZA NOG STEEDS BEZET GEBIED VOLGENS HETINTERNATIONAAL RECHT ”Israel maintains effective control over Gaza, controlling all but one of the crossings into the Gaza Strip, the airspace, territorial waters, telecommunications and the population registry which determines who is allowed to leave or enter Gaza. Therefore, Israel is still considered the occupying power and is responsible for the welfare of the inhabitants in the strip under international humanitarian law.”   AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES
 http://www.amnestyusa.org/our-work/countries/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories

(3)

ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNSGEBIED/IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT THE RIGHTS FORUM/NEDERZETTINGEN
    http://www.rightsforum.org/achtergronden/nederzettingen
     BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
           http://www.btselem.org/settlements/international_law
   ”Recalling that the Security Council described Israels policy of establishing settlements in that territory as a flagrant violation of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”
          INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
           http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6&ca

(4)
´´Het veiligheidskabinet van de Israëlische regering heeft gisteren een reeks voorstellen van minister van Defensie Ehud Barak (Arbeidspartij) aangenomen, die grote gevolgen heeft voor de Palestijnse burgerbevolking. Kern van dat pakket is dat Israël de Gazastrook beschouwt als „vijandige entiteit” omdat van daaruit Israëlische dorpen en steden in de grensstreek vrijwel dagelijks worden beschoten met zelfgemaakte Qassamraketten.´´
NRCGAZA BEREIDT ZICH VOOR OP OORLOG20 SEPTEMBER 2007
http://vorige.nrc.nl/thema_archief_oud/nieuws_buitenland/article1870789.ece

´´Israel’s decision to cut fuel and electricity is the latest move aimed ostensibly against Hamas that is affecting the entire population of Gaza. In September, the Israeli cabinet declared Gaza “hostile territory” and voted to “restrict the passage of various goods to the Gaza Strip and reduce the supply of fuel and electricity.” Since then, Israel has increasingly blocked supplies into Gaza, letting in limited amounts of essential foodstuffs, medicine and humanitarian supplies. According to Holmes, the number of humanitarian convoys entering Gaza had dropped to 1,500 in September from 3,000 in July.“Cutting fuel and electricity obstructs vital services,” Whitson said. “Operating rooms, sewage pumps, and water well pumps all need electricity to run.”´´HUMAN RIGHTS WATCHGAZA/ISRAEL´S FUEL AND POWER CUTS VIOLATE LAWS OF WAR29 OCTOBER 2007
http://www.hrw.org/news/2007/10/28/gaza-israel-s-fuel-and-power-cuts-violate-laws-war

(5)
AMNESTY INTERNATIONALTRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OFEXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANKFEBRUARY 2014
      http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/002/2014/en/349188ef-e14a-418f-ac20-6c9e5c8d9f88/mde150022014en.pdf

OPERATIE PROTECTIVE EDGE
RIGHTS FORUM50 DAGEN GAZA OORLOGFEITEN EN CIJFERS   http://www.rightsforum.org/achtergronden/escalatie-gaza
ALAKHBARTHE VICTIMS OF GAZA/A LIST OF PALESTINIANSKILLED IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
     http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault
OPERATIE CAST LEAD

BTSELEM.ORG OPERATION CAST LEAD, 27 DEC ’08  TO 18 JAN ’09
 http://www.btselem.org/gaza_strip/castlead_operation
 FATALITIES AFTER OPERATION CAST LEAD
 http://www.btselem.org/statistics/fatalities/after-cast-lead/by-date-of-event

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!