De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Samenwerking Ronald Mc Donald Kinderfonds met fout beveiligingsbedrijf G4S/Brief aan Ronald Mc Donald Kinderfonds

Samenwerking Ronald Mc Donald Kinderfonds met fout beveiligingsbedrijf G4S/Brief aan Ronald Mc Donald Kinderfonds

woensdag 28 mei 2014 15:09
Spread the love

SAMENWERKING RONALD MC DONALD HUIS MET BEVEILIGINGSBEDRIJF G4S/BRIEF AAN RONALD MC DONALD KINDERFONDSZIE OOKhttp://www.astridessed.nl/boycot-israelsamenwerking-ronald-mc-donald-kinderfonds-met-beveiligingsbedrijf-g4sbrief-aan-ronald-mc-donald-kinderfonds/AAN HET BESTUUR VAN HET RONALD MC DONALD KINDERFONDS Uw samenwerking met beveiligingsbedrijf G4SGeacht Bestuur,Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:Tot mijn ontsteltenis en verontwaardiging heb ik geconstateerd, dat uwKinderfonds wordt gesponsord door het beveiligingsbedrijf G4S [1]Een dringende oproep aan u, die sponsoring perdirect te beeindigen, aangezien G4S door zijn actieveaanwezigheid in de door Israel bezette Westelijke Jordaanoever niet alleen deze bezetting de facto ondersteunt,maar zich bovendien schuldig maakt aan uit deze bezetting voortkomende mensenrechtenschendingen, waarvan de bezette Palestijnse burgerbevolkingin ernstige mate de dupe wordt.Alsof dat niet ernstig genoeg is [en dus al een reden om geen cent vaneen dergelijk bedrijf aan te nemen], treffen deze mensenrechtenschendingenook Palestijnse kinderen en wel zo alarmerend, dat daarvan in diverse rapportengewag wordt gemaakt.Hierop kom ik terug.Hoewel het niet nodig zou moeten zijn, breng ik u de kwalijkeaspecten van de G4S activiteiten op de bezette Westelijke Jordaanoever onder de aandacht.Daarna ga ik in op [en dat is voor een Kinderfonds als de uwe nog hetbelangrijkste] de dehumaniserende gevolgen voor Palestijnse kinderen.G4S EN BEZETTINGG4S is als beveiligingsbedrijf actief  in door Israel bezet Palestijns gebied.Zoals u ongetwijfeld zult weten is er sprake van de nu al 46 jaar durende Israelische bezetting van de Westelijke Jordaanoever,Oost Jeruzalem en Gaza [2], ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242 dd 1967, die Israel opriep,om zich terug te trekken uit de in de juni oorlog [1967] veroverde gebieden terug te trekken, waaronder dePalestijnse.Iedere bezetting, overal ter wereld, leidt tot onderdrukking.Daarvan bent u uiteraard op de hoogte.Dit zou al voldoende reden voor u moeten zijn, niet in zee te gaan met G4S, die opereert in Palestijns bezet gebied.Maar er is meer.G4S EN NEDERZETTINGEN, IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHTBeveiligingsbedrijf G4S beveiligt en bewaakt onder andere de in bezet Palestijns gebied gebouwde Israelische nederzettingen, die, zoals u waarschijnlijk wel zal weten, in strijdzijn met het Internationaal Recht volgens artikel 49, 4e Conventie van Geneve en het Haags Verdrag van 1907 [3]Daarnaast is de illegaliteit van de nederzettingen nog eens bevestigd in de VN Veiligheidsraadsresoluties 446 en 452 [4]Bovendien hebben die nederzettingen geleid tot massale Palestijnse landonteigeningen zonder enige financielecompensatie, waarvan dan honderdduizend Palestijnen in de loop der jaren slachtoffer geworden zijn.Hiermee verleent G4S dus direct hand en spandiensten aan een van de kwalijkste gevolgenvan de Israelische bezetting, de nederzettingenpolitiek.G4S EN DE ISRAELISCHE MUURBEWAKING VAN DE ISRAELISCHE MUUROOK AL ILLEGAALG4S levert bewakingsapparatuur voor de  Israelische Muur [5], die zoals u zult weten door het Internationaal gerechtshof in Den Haag in een advisory opinionop 4 juli 2004illegaal is verklaard omdat het door bezet Palestijns gebied loopt [6]Die Muur heeft ook geleid tot een grote humanitaire catstrophe voor vele Palestijnen.Hun bewegingsvrijheid wordt belemmerd en omdat hun velden vaak in het ”geannexeerde deel” [het deelvan bezet Palestijns gebied, dat door de Muurbouw nu kunstmatig bij Israel is getrokken], is oogstenmoeilijk en ook het verkopen van producten.Dit gaat om duizenden mensen, waaronder uiteraard kinderen[7]Vaak wordt ook de toegang tot onderwijs en medische voorzieningen belemmerd.In sommige gevallen is zelfs een hele stad omsloten door de Muur, zoals bijde stad Qalqilya het geval is. [8]BEWAKING VAN ISRAELISCHE GEVANGENISSENOVER FOLTERING/ADMINISTRATIEVE DETENTIE EN DE G4S BETROKKENHEIDEen van de stuitendste aspecten van de G4S betrokkenheid bij de Israelische bezetting isde facilitering van bewakingsapparatuur voor Israelische gevangenissen, zowel in de bezette Palestijnse gebieden als in Israel zelf, waar een groot aantal Palestijnse gevangenen zijn gedetineerd.Dat G4S hierbij vuile handen maakt is evident, aangezien de rechten van Palestijnse gevangenenop alle mogelijke manieren worden geschonden.In de eerste plaats is er een ongelijk rechtssysteem voor Palestijnen [vallend onderde militaire wetgeving] en Israeli’s [vallend onder het gewone Israelische recht], waarbij Palestijnsegevangenen basisrechten worden ontzegd, die Israeli’s [en ook de kolonisten in debezette Palestijnse gebieden], wel bezitten [9]Schokkend is, dat er in Israelische gevangenissen sprake is van systematische foltering van Palestijnse gevangenen[10]Niet vergeten moet worden de administratieve detentie [detentie zonder vorm van proces, zoals u weetin strijd met habeas corpus], waaraan momenteel rond de 285 Palestijnse gevangenen zijn onderworpen.Bijna onnodig op te merken, dat Palestijnse kinderen de zware gevolgendragen van de Israelische bezetting en alles, dat daarbij komt kijken [nederzettingen en Muurbouw]Maar het meest huiveringwekkende is nog het militaire optreden en de behandeling in gevangenissen.HORROR/ MENSENRECHTENSCHENDINGEN PALESTIJNSE KINDERENPALESTIJNSE KINDEREN/ARRESTATIES EN DETENTIEWat ik hierboven heb opgemerkt over systematische folteringvan gevangenen, het vallen onder de militaire wetgeving [met veelminder juridische garanties] [11]en voortdurende intimidatie, geldt helaas ook voor Palestijnse kinderen.Kinderen [minderjarigen dus], die worden verdacht van een strafbaar feit [vaak gaat het om stenen gooien naar tanks van het Israelische bezettingsleger] worden in de nacht gearresteerd,geintimideerd, mishandeld bij verhoren, vallen onder het militair recht [met mindere juridischegaranties dan het Israelische recht], de detentieomstandigheden zijn slecht tot zeer slecht en de oudersworden vaak niet geinformeerd over de detentie/verblijfplaats, noch waarvan hun kind precies wordt beschuldigd.Pas na maanden zien ze dan hun kind terug voor een militaire rechtbank. [12]Onnodig te zeggen, dat dit niet alleen buitengewoon traumatiserend is, maar een flagrante schending vande rechten van het kind.En daaraan werkt G4S mee door de beveiliging en facilitering van Israelische gevangenissen.MILITAIR OPTREDEN EN PALESTIJNSE KINDERENPalestijnse kinderen zijn structureel slachtoffer van het Israelischebezettingsleger, waarbij vaak sprake is van willekeurig militairoptreden [geen onderscheid tussen combatanten, dus strijders ennon-combatanten, namelijk burgers, een absolute vereiste volgenshet Internationaal Humanitair Oorlogsrecht]Ik verwijs hiervoor naar het rapport van Amnesty International vanfebruari 2014 ”Trigger Happy. Israel’s use of excessive force in the West Bank. [13]De Israelische mensenrechtenorganisatie Btselem meldt nogrecentelijk, dat er bij de Nakba herdenking twee Palestijnse jongeren zijn doodgeschoten door het Israelische leger [14]IS HET ENE KIND MEER WAARD DAN HET ANDERE?UW MISSIEUw website pagina ”Missie en Visie” bezoekende, lees ik,ik citeer”De vier kernwaarden van het Ronald McDonald Kinderfonds zijn:

  • Focus op welzijn van kinderen
  • Waarderen van mensen in de organisatie (vrijwilligers en betaalde krachten)
  • Trouw aan partners
  • Transparant, verantwoordelijk en ethisch

Welnu, Geacht Bestuur, door uw samenwerking met een abject enfout bedrijf als G4S wekt u de indruk, dat uw ”focus op het welzijnvan kinderen” en de in de laatste zin genoemde ”ethiek”, weliswaarvan toepassing is op zieke kinderen in Nederland [zeer lofwaardig],maar niet op mishandelde, bedreigde en Palestijnse kinderenin een moordende bezettingssituatie, die nu al 47 jaar voortduurt.Anders liet u zich niet sponsoren door een bedrijf als G4S, ondanks eerdere oproepen aan uw adres, daarmee te stoppen [15]Zijn de kinderen in Nederland meer waard dan Palestijnse kinderen?Door geld aan te nemen van een dergelijk fout bedrijf laadt u deverdenking op zich, het ene kind boven het andere te stellen.Kinderrechten gelden voor alle kinderen en horen nietdoor landsgrenzen beperkt te zijn.Lees het Kinderrechtenverdrag er maar op na [16]En neemt u een voorbeeld aan Jantje Beton en de Voedselbank, die welhun samenwerking met G4S hebben stopgezet [17]TENSLOTTEIk meen u genoeg argumenten te hebben aangedragen, waarom u, wanneer u zichzelfrespecteert als Bestuur, per direct de samenwerking met G4S dient te beeindigen.Een dringend appel dus aan u, dit voorbeeld te volgen en per direct alle samenwerking met G4S te verbreken.U rept op uw websitepagina ”Missie en Visie” over ”ethiek” en ”het welzijnvan kinderen”, alsook in uw Beleidsplan [18]Ik herhaal bewust mijn vraag:Geldt dat alleen de rechten van kinderen in Nederland?Zijn zij meer waard dan Palestijnse kinderen?Van harte hoop ik, dat u nu uw eigen woorden gaat overlezen en dezeprincipes ook in de praktijk gaat brengen, door G4S de wacht aan te zeggen.Zo niet, dan bent u impliciet moreel medeplichtig aan de ernstige mensenrechtenschendingendie de Israelische bezettingsstaat dagelijks begaat aan Palestijnen in het algemeen en Palestijnse kinderen in het byzonder.Ik vertrouw erop. dat u de juiste keuze maakt.Liever ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.Ik wens u veel wijsheid toe bij uw beslissing.Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief.Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam [1]RONALD MC DONALD KINDERFONDSONZE SPONSORShttp://www.kinderfonds.nl/onze-sponsors?page=1DeWereldMorgen.beG4SEen van de inkomstenbronnen zijn de collecteboxen bij McDonald’s. G4S verzorgt kosteloos de afdracht van de in de collecteboxen opgehaalde munten en zorgt voor storting op de bankrekening van het Kinderfonds.[2]Ondanks de terugtrekking van het Israelische leger uit Gaza in 2005 is er volgens het InternationaalRecht nog steeds sprake van een bezetting, aangezien Israel het luchtruim en de grenzen van Gaza controleertZie ook12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen. De test is niet zozeer de militaire controle in het bezette gebied, maar de mogelijkheid om het gebied militair en administratief te controleren.http://www.politics.be/duiding/596/#12BronVRAAG EN ANTWOORDISRAEL’S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOKBRIGITTE HERREMANShttp://www.politics.be/duiding/596/[3]BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATIOM AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAWhttp://www.btselem.org/settlements/international_lawARTIKEL 49, 4e CONVENTIE VAN GENEVEhttp://www.icrc.org/ihl.nsf/c525816bde96b7fd41256739003e636a/77068f12b8857c4dc12563cd0051bdb0?OpenDocumentHAAGS VERDRAG DD 1907http://net.lib.byu.edu/~rdh7//wwi/hague/hague5.html[4]VN VEILIGHEIDSRAADSRSEOLUTIE 446http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_446_Veiligheidsraad_Verenigde_NatiesVN VEILIGHEIDSRAADSREOLUTIE 452http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_452_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties[5]ACTIE TEGEN BEVEILIGINGSBEDRIJF G4S AAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT2 SEPTEMBER 2013http://www.docp.nl/actie-tegen-beveiligingsbedrijf-g4s-aan-de-technische-universiteit-delft/[6]INTERNATIONAL COURT OF JUSTICELEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALLIN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY9 JULI 2004http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6&ca[7]BTSELEM.ORGTHE SEPARATION BARRIERhttp://www.btselem.org/separation_barrier/map[8]PALESTINA-ISRAEL INFO VOOR JONGERENBEZETTINGDE MUURhttp://www.palestina-israel.info/demuur.html[9]WHO PROFITSTHE ISRAELI OCCUPATION INDUSTRYTHE CASE OF G4SPRIVATE SECURITY COMPANIES AND THE ISRAELI OCCUPATIONMAART 2011http://whoprofits.org/sites/default/files/WhoProfits-PrivateSecurity-G4S.pdf[10]WHO PROFITSTHE ISRAELI OCCUPATION INDUSTRYTHE CASE OF G4SPRIVATE SECURITY COMPANIES AND THE ISRAELI OCCUPATIONMAART 2011http://whoprofits.org/sites/default/files/WhoProfits-PrivateSecurity-G4S.pdfBTSELEM.ORGTORTURE AND ABUSE UNDER INTERROGATIONTORTURE AND ILL TREATMENT IN INTERRIGATIONS1 JANUARI 2011http://www.btselem.org/tortureADDAMEERPRISONERS SUPPORT AND HUMAN RIGHTS ASSOCIATIONTORTURE AND ILL TREATMENThttp://www.addameer.org/etemplate.php?id=294[11]BTSELEMDETAINEES AND PRISONERSMINORS IN DETENTIONhttp://www.btselem.org/detainees_and_prisoners/minors_in_custody[12]NOSPALESTIJNSE KINDEREN MACHTELOOS17 APRIL 2014http://nos.nl/artikel/636995-palestijnse-kinderen-machteloos.htmlNEDERLANDSE MULTIDISCIPLINAIRE EXPERTGROEP TERZAKEVAN DE PRAKTIJKEN EN GEVOLGEN VAN ARRESTATIE, VERHOOR,DETENTIE EN BERECHTING VAN PALESTIJNSE KINDEREN DOORDE ISRAELISCHE MILITAIRE AUTORITEITENRAPPORTPALESTIJNSE KINDEREN IN DETENTIEAPRIL 2014http://content1a.omroep.nl/urishieldv2/l27m746e870a51162e7900537d57bc000000.74ebeab1ecbed06e3ebac8c1746228f7/nos/docs/170414_Palestijnse_kinderen.pdf[13]AMNESTY INTERNATIONALTRIGGER HAPPYISRAEL’S USE OF EXCESSIVE FORCE IN THE WEST BANKFEBRUARY 2014http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/002/2014/en/349188ef-e14a-418f-ac20-6c9e5c8d9f88/mde150022014en.pdf[14]BTSELEMBTSELEM’S INITIAL FINDINGS ON NAKBA DAY INCIDENT ATBITUNYA: GRAVE SUSPICIAN THAT FORCES WILLFULLY KILLED TWO PALESTINIANS, INJURED TWO OTHERS20 MAY 2014http://www.btselem.org/releases/20140520_bitunya_killings_on_nakba_day[15]”Ik stuurde het Kinderfonds op 12 december een pakket aan informatie over G4S, waaronder:Who Profits & The Coalition of Women for Peace (2011): The Case of G4S (report)New Statesman (september 2012): How G4S helps Israel break the Geneva conventionIsraeli prisons equipped by notorious security firm G4S hold Palestinian teens in solitary confinement (Electronic Intifada, 11 december 2012)Danish clients dump G4S because of security company’s ties to Israeli occupation‘Firm sold Israel torture instruments’University of Oslo to end G4S contract over support for Israeli apartheidLondon Olympics security firm G4S helps Israel abuse Palestinian children in solitary confinementAmnesty: “Leicester Amnesty International are supporting the campaign to end G4S’s involvement in security and caretaking services in five schools in Leicester due to their poor record on human rights in the UK and beyond.”British firm Good Energy has announced that it will end its business relationship with G4S, the private security giant with a track record of complicity in Israel’s human rights abuses.G4S in Israel: The Soldiers of Global OccupationZie ook de bronnen onderaan. “De informatie die u daarbij aanlevert verdient onze aandacht. We zullen daarom deze informatie tot ons nemen en u een reactie geven,” aldus de manager Fondsenwerving Zakelijke Markt van het Kinderfonds. Na ruim twee maanden niets meer gehoord te hebben besloot ik maar weer eens een email te sturen. Ik kreeg nu vrij snel antwoord:

“Na intern beraad heeft het Ronald McDonald Kinderfonds besloten om de sponsoring door G4S niet stop te zetten. Wij hebben uiteraard contact opgenomen met G4S, de geldtransporteur in Nederland die het Ronald McDonald Kinderfonds sponsort. De aantijgingen betreffen een buitenlandse vestiging van G4S, genaamd G4S Security Services. G4S Security Services heeft aangegeven dat zij in 2011 een uitgebreide review heeft gedaan van haar activiteiten in die regio. Naar aanleiding van deze reviews heeft G4S in 2011 bestaande contracten met bedrijven in die regio te gestopt.”

HOTEL TERMINUSRONALD MC DONALD KINDERFONDS ACHT GELD BELANGRIJKERDAN HET OPSLUITEN EN MISHANDELEN VAN KINDEREN INGEVANGENISSENhttp://eindpunt.blogspot.nl/2013/02/ronald-mcdonald-kinderfonds-acht-geld.html[16]KINDERRECHTENVERDRAG [CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD]http://www1.umn.edu/humanrts/instree/k2crc.htm[17]G4S CASH SOLUTIONS EN JANTJE BETON STOPPEN SPONSOROVEREENKOMST21 DECEMBER 2012http://www.jantjebeton.nl/2012/nieuws/sponsorrelatie-g4s-jantje-beton-2/VOEDSELBANK UTRECHT STOPT MET SAMENWERKING G4Shttp://eindpunt.blogspot.nl/2012/12/voedselbank-utrecht-stopt-met.html[18]HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN RONALD MC DONALD KINDERFONDS2010-2015http://www.kinderfonds.nl/sites/default/files/Hoofdlijnen%20Beleidsplan%20Kinderfonds%202010-2015.pdf

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!