De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Samenwerking Philips met Israelisch bedrijf TEVA /Brief aan Philips

Samenwerking Philips met Israelisch bedrijf TEVA /Brief aan Philips

donderdag 26 juni 2014 04:05
Spread the love

SAMENWERKING PHILIPS MET ISRAELISCH FARMACEUTISCHBEDRIJF TEVA/BRIEF AAN PHILIPSZIE OOKhttp://www.astridessed.nl/boycot-israelsamenwerking-philips-met-israelisch-farmaceutisch-bedrijf-tevabrief-aan-philips/AAN DE DIRECTIE VAN PHILIPS NEDERLANDAAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN PHILIPS NEDERLANDUw samenwerking [middels uw dochterbedrijf Philips Healthcare Israelalias Philips Medical Ltd] met het Israelische farmaceutische bedrijfTeva.Pharmateutical Industries Ltd.Geachte Directie,Geachte Raad van Bestuur,Middels deze brief wil ik mijn verontwaardiging naar voren brengenover de samenwerking van uw dochterbedrijf Philips Medical Ltd[vanaf nu Philips Israel genoemd] met het Israelische farmaceutische bedrijfTeva.Pharmateutical Industries Ltd.[vanaf nu kortweg Teva genoemd] [1]Reden:De morele en economische medeplichtigheid van Philips Nederland[u als moederbedrijf bent juridisch, economisch en moreelverantwoordelijk] aan de Israelische bezetting en de daaraan verbondeninhumane implicaties voor de Palestijnen, en vooral voor de vernietigingvan de Palestijnse economie.Uw inzet:Directe stopzetting van de samenwerking met Teva.Philips Israel:Alvorens in te gaan op enkele achtergronden, het volgende:Het feit, dat u een dochterbedrijf in Israel hebt, is al bezwarendgenoeg, omdat er zo een bijdrage wordt geleverd aan de Israelische bezettingsstaat,Daarover later.ACHTERGRONDEN:ISRAEL BEZETTINGSSTAATOngetwijfeld bent u op de hoogte van het feit, dat Israel sinds 1967 bezettende macht iis n de Palestijnse gebieden, de Westelijke Jordaanoever,Oost-Jeruzalem, Gaza [2] en de Syrische Golanhoogte, ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242,die Israel in 1967 opriep, zich terug te trekken uit de in de juni oorlog [1967] veroverde gebieden.Tot op de dag van vandaag, weigert Israel hieraan te voldoen en schendt daarmee op grove wijzehet Internationaal Recht en heeft zich als bezettende en dus onderdrukkende macht schuldig gemaakten maakt zich nog schuldig aan systematische mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden [3]NEDERZETTINGENDe destructieve gevolgen van de Israelische bezetting zijn talrijkEen van deze zijn de nederzettingen, die zoals u zult weten, illegaalzijn volgens het Internationaal Recht, volgens artikel 49, 4e Conventie van Geneveen het Haags Verdrag van 1907. [4]Daarbij zijn die nederzettingen veroordeeld in o.a. de VN Veiligheidsraadsresoluties 446 en 452 [5],de Advisory Opinion van het Internationaal Gerechtshof over de eveneens illegaleIsraelische Muur [6] en talloze malen door de EU [7]Die nederzettingenbouw heeft bovendien geleid tot massale Palestijnse landonteigeningen [8]zonder enige compensatie, waarvan in de loop der jaren duizenden Palestijnen slachtoffer geworden zijn.BOUW ILLEGALE MUUREen ander destructief Israelisch wapenfeit  is de bouw van de Israelische Muur, die voor een belangrijk deel looptdoor bezet Palestijns gebied [9]Om die reden is deze dan ook illegaal verklaard in een uitspraak van het InternationaalGerechtshof in Den Haag op 9 juli 2004 [10]De humanitaire ramp van die Muurbouw voor de bezette Palestijnse bevolking is groot:Hun bewegingsvrijheid wordt belemmerd en omdat hun velden vaak in het ”geannexeerde deel” [het deelvan bezet Palestijns gebied, dat door de Muurbouw nu kunstmatig bij Israel is getrokken], is oogstenmoeilijk en ook het verkopen van producten.Dit gaat hier om duizenden mensen [11]Vaak wordt ook de toegang tot onderwijs en medische voorzieningen belemmerd.Wat betreft directe militaire operaties is ook nogeens sprake van structurele mensenrechtenschendingenen oorlogsmisdaden [12]Uitgebreid is dat recent gedocumenteerd in een rapport van Amnesty International infebruari dit jaar :”Trigger-happyIsrael’s use of excessive force in the West Bank” [13]DE PRAKTIJKEN VAN TEVA, UW SAMENWERKINGSPARTNERCAPTIVE ECONOMYHet feit, dat Israel als 47 jarige bezettingsmacht verantwoordelijkis voor structurele mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden,zou al reden genoeg moeten zijn, geen Philips vestiging aldaar tehebben en zeker geen samenwerking met een Israelisch bedrijf.Maar het kan nog erger:Het farmaceutische  bedrijf TEVA schendt door zijn doorde bezetting gegenereerde monopolieernstig de belangen van de Palestijnse bevolking.Dit werkt namelijk als ”The Palestinian captive market”CAPTIVE ECONOMY EN HAAR DESTRUCTIEVE GEVOLGENThe Palestinian captive market houdt in, dat Israelische bedrijven[dus niet alleen TEVA, maar met die hebben we hier te maken] tegenhoge kosten/prijzen hun producten kunnen slijten in de bezettePalestijnse gebieden.De Palestijnse bevolking is wel gedwongen, deze Israelischeproducten aan te schaffen, omdat locale productieof producten uit de omliggende Arabische landen worden belemmerddoor de Israelische bezettingsautoriteiten. [14]Met andere woorden:TEVA en consorten hebben een monopolie positie, diewurgend werkt en de prijzen opdrijft.Gevolgen voor de Palestijnse bevolking:Dure producten en de onmogelijkheid, ze goedkoperte krijgen.Gevolgen voor de Palestijnse economie:Belemmering van een onafhankelijkePalestijnse farnaceutischeindustrie en het betrekken van goedkopere producten uit de omringende of andere landen.Een wurgeconomie dus, ten gevolge van de bezetting.Meer informatie hierover is te lezen in een uitgebreid rapport” Captive economy. The Pharmaceutical Industry and the Israeli occupation” van de organisatie ”Who Profits” [15]Zie ook informatie over TEVA Pharmaceutical Industries,het bedrijf waarmee u in zee bent gegaan. [16]EPILOOGBezetting is een schending van de meest fundamentele mensenrechten,het recht op vrijheid en zelfbeschikking.Bezetting is tirannie en onderdrukking en leidt niet alleen totmensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden, maar houdt debezette bevolking bovendien in een wurgende economische greep,zoals hier het geval is bij TEVA en consorten.Door met dergelijke bedrijven in zee te gaan zijn zowel u als moederbedrijfals uw dochterbedrijf economisch direct medeplichtig aan de vertrappingvan de rechten van het Palestijnse volk.Sterker nogU wordt rijk van hun ellende.Het lijkt mij dus duidelijk, dat uw inzet tweeledig dient te zijn.Ten eerste per direct stopzetting van de samenwerking met TEVA.Ten tweede de ontmanteling van uw dochterbedrijf PhilipsIsrael.Want ook met de beeindiging van de samenwerking met TEVAprofiteert u met uw dochterbedrijf nog steeds van de Israelischebezetting en bent u medeplichtig aan de economische knechting van het Palestijnse volk.Plus houdt u een misdadig bezettingsregime in stand.Een dringend beroep dus op u, geen zaken meer te doen methet Israelische bezettingsregime, in welk opzicht ook.Continueert u de samenwerking, dan hebt u bloed aan uw handen.Ik ga ervanuit, dat u dit niet op uw geweten wilt hebben.Veel wijsheid bij uw beslissing toegewenst.Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam[1]GLOBESISRAEL’S BUSINESS ARENAPHILIPS, TEVA, TO BID JOINTLY FOR INCUBATOR5 JUNI 2014http://www.globes.co.il/en/article-phillips-teva-to-jointly-bid-for-incubator-1000943876 [2]12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen. De test is niet zozeer de militaire controle in het bezette gebied, maar de mogelijkheid om het gebied militair en administratief te controleren.http://www.politics.be/duiding/596/#12Bron:VRAAG EN ANTWOORDISRAEL’S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOKBRIGITTE HERREMANShttp://www.politics.be/duiding/596/[3]CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013http://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=2024[4]BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAWhttp://www.btselem.org/settlements/international_lawARTIKEL 49, 4e CONVENTIE VAN GENEVEhttp://www.icrc.org/ihl.nsf/c525816bde96b7fd41256739003e636a/77068f12b8857c4dc12563cd0051bdb0?OpenDocumentHAAGS VERDRAG VAN 1907http://net.lib.byu.edu/~rdh7//wwi/hague/hague5.html[5]VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 446http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_446_Veiligheidsraad_Verenigde_NatiesVN VEILIGHEIDSRAADSRSEOLUTIE 452http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_452_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties[6]”Recalling that the Security Council described Israels policy of establishing settlements in that territory as a flagrant violation of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”INTERNATIONAL COURT OF JUSTICELEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALLIN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORYhttp://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6&ca[7]”Tal van keren heeft deEU de nederzettingsactiviteiten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalembetreurd en herhaald dat nederzettingen en de sloop van huizen door de EU wordenbestempeld als illegaal volgens internationaal recht.””BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN”BLADZIJDE 226MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN DE WERELDVERSLAG OVER EU ACTIE IN 2011http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2011_hr_report_nl.pdf[8]BTSELEM.ORGSETTLEMENTS AND LANDLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTShttp://www.btselem.org/settlements[9]”Eighty-five percent of the amended route is within the West Bank itself, not along the Green Line.”BTSELEM.ORGTHE SEPARATION BARRIERhttp://www.btselem.org/separation_barrier/map[10]INTERNATIONAL COURT OF JUSTICELEGAL CONSEQUENCES OF THE INSTRUCTION OF A WALL INTHE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY9 JULY 2004http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6&ca[11]BTSELEM.ORGTHE SEPARATION BARRIERhttp://www.btselem.org/separation_barrier/map[12]CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013http://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=2024[13]AMNESTY INTERNATIONALTRIGGER-HAPPYISRAEL’S USE OF EXCESSIVE FORCE IN THE WEST BANKFEBRUARY 2014http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/002/2014/en/349188ef-e14a-418f-ac20-6c9e5c8d9f88/mde150022014en.pdf(14)´´This category includes companies providing services or goods to Palestinians at high costs, exploiting the restrictions on movement imposed on the Palestinians who cannot purchase these goods and services at a competitive price locally or abroad. Most Israeli retailers in the occupied territories would fall under this category.´´PALESTINIAN CAPTIVE MARKEThttp://whoprofits.org/involvement/palestinian-captive-market(15)WHO PROFITSCAPTIVE ECONOMY – THE PHARMATEUTICAL INDUSTRYAND THE ISRAELI OCCUPATIONhttp://whoprofits.org/content/captive-economy-pharmaceutical-industy-and-israeli-occupationWHO PROFITSVOLLEDIGE RAPPORTCAPTIVE ECONOMY – THE PHARMATEUTICAL INDUSTRYAND THE ISRAELI OCCUPATIONMARCH 2012http://whoprofits.org/sites/default/files/captive_economy_0.pdf(16)WHO PROFITSTEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIEShttp://whoprofits.org/company/teva-pharmaceutical-industries

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!