Sail 2015/ING ”Zeeheldeneiland”/Michiel de Ruyter, zetbaas slavenhandel,neergezet als ”zeeheld”/Brief aan ING

Sail 2015/ING ”Zeeheldeneiland”/Michiel de Ruyter, zetbaas slavenhandel,neergezet als ”zeeheld”/Brief aan ING

maandag 24 augustus 2015 07:54

SAIL 2015/ING ”ZEEHELDENEILAND”/MICHIEL DE RUYTER, ZETBAASSLAVENHANDEL, NEERGEZET ALS ”ZEEHELD”/BRIEF AAN ING

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/sail-2015ing-zeeheldeneilandmichiel-de-ruyterzetbaas-slavenhandel-neergezet-als-zeeheldbrief-aan-ing/

INLEIDING

Sommige organisaties, individuen en financiele instellingenlijken nog niet van de 17e eeuw overgestapt te zijn naar 2015.Zo ook de ING bank, die als hoofdsponsor van Sail 2015een ”zeeheldeneiland” inrichtte, waar het publiek in degelegenheid was ”zich voor een dag een zeeheld te voelen”. [1]Een van die ”zeehelden”, die tot voorbeeld gesteld werd, was admiraalMichiel de Ruyter, die in de 17e eeuw in dienst was van de Republiekder Verenigde Nederlanden. [2]
Verre van een ”held” te zijn, was hij de zetbaas van de Nederlandseslavenhandel en slavernij, door tijdens de Engelse [handels] oorlogenmet de Republiek door de Engelsen op de Nederlanders veroverdeslavenforten te ”heroveren” [3], wat inhield:Terugbezorgen in handen van de Republiek, waardoor de Nederlandseslavenhandel en slavernij de komende eeuwen was verzekerd.[4]

Om te protesteren tegen deze verheerlijking, door de ING, van eenvoormalige zetbaas van een van de grootste misdaden tegen demenselijkheid, heb ik ze onderstaande brief toegezonden.

Astrid Essed

NOTEN

[1]

ING BIEDT BEZOEKERS SAIL 2015 EEN ONVERGETELIJKEERVARINGZEEHELDEN ONTDEKKEN DE WERELD13 MEI 2015
https://www.ing.nl/nieuws/nieuws_en_persberichten/2015/05/ing_biedt_bezoekers_sail_2015_een_onvergetelijke_ervaring.html

[2]

BRONWIKIPEDIAMICHIEL DE RUYTER
https://nl.wikipedia.org/wiki/Michiel_de_Ruyter

[3]

”Om de Britten te straffen verwoestte De Ruyter hun factorijen. Freetown werd geplunderd en het fort Witsenheroverd. Hij bezocht aan de Goudkust op 7 januari 1665 het Nederlandse fort Elmina en veroverde begin februari het sterke Engelse fort Cormantijn. Hetscheepsjournaal dat De Ruyter gedurende deze expeditie bijhield, vormt een leesbare reisbeschrijving en werd in 1961 uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging.
WIKIPEDIAMICHIEL DE RUYTERSTRAFEXPEDITIE TEGEN DE ENGELSEN
https://nl.wikipedia.org/wiki/Michiel_de_Ruyter#Strafexpeditie_tegen_de_Engelsen

BRONWIKIPEDIAMICHIEL DE RUYTER
https://nl.wikipedia.org/wiki/Michiel_de_Ruyter

[4]

WEES TROTS OP MICHIEL DE RUYTER/MICHIEL DE RUYTERMEDEPLICHTIG AAN SLAVENHANDEL/BAGATELLISERINGMISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID DOOR VOLKSKRANTSCHRIJVERASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/wees-trots-op-michiel-de-ruytermichiel-de-ruyter-medeplichtig-aan-slavenhandelbagatellisering-misdaad-tegen-de-menselijkheid-door-volkskrant-schrijver/

DOORBRAAK.EUVRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE KOLONIALEZEESCHURK MICHIEL DE RUYTER21 JANUARI 2015
http://www.doorbraak.eu/vragen-en-antwoorden-de-koloniale-zeeschurk-michiel-de-ruyter/

BRIEF AAN ING

AAN ING BANK

tav Mevrouw M van der Bent
Onderwerp:
ING Zeeheldeneiland op Sail 2015

Geachte mevrouw van der Bent,

Om maar met de deur in huis te vallen:Ik vind het een schande, dat ING, als hoofdsponsorvan Sail 2015 vanaf 19 augustus t/m 23 augustus], een ”zeeheldeneiland” heeft gecreeerd,waarbij onder andere als ”zeeheld” wordt gepromotedMichiel de Ruyter, de 17e eeuwe admiraal in dienstvan de toenmalige Republiek der VerenigdeNederlanden. [1]
Uit uw reclame [propaganda] campagne:
”Dit ING eiland is het centrale punt voor verschillende activiteiten, dieer voor zorgen, dat iedereen, die dat wil zich voor een dag een zeeheldkan voelen.” [2]
Een ander citaat
”Men kan zich helemaal onderdompelen in de sfeer van dit evenementen zich een dag een zeeheld voelen.” [3]

MICHIEL DE RUYTER/ZEEHELD OF MEDEVERANTWOORDELIJKEVOOR DE SLAVENHANDEL?
Het kan de ING niet ontgaan zijn, dat achter het geromantiseerdebeeld van Michiel de Ruyter als ”dappere zeeheld” een heel andere,besmette kant schuilgaat, namelijk zijn medebetrokkenheid aandie misdaad tegen de menselijkheid, de slavenhandel:En dat bepaald niet als ondergeschikte klerk, maar alsadmiraal, de hoogste miitaire functie ter zee in die dagen.
Even uw geheugen opfrissen:

In dienst van de Republiek der Verenigde Nederlanden veroverdeMichiel de Ruyter tussen en tijdens de Engelse [handels]oorlogen met de Republiek, de eerder op de Nederlanders buitgemaakteslavenforten, bepaald niet om de slaven te bevrijden, maar omde slavenhandel weer in Nederlandse handen over te brengen. [4],waarmee hij voor de komende eeuwen de Nederlandse slavenhandelen daaruit voortkomende slavernij veilig stelde.
Een misdaad tegen de menselijkheid. [5]

MICHIEL DE RUYTER ”BEVRIEND” MET EEN EX SLAAF,MICHIEL DE RUYTER ALS ”BEVRIJDER” VAN SLAVEN, SLAVERNIJ ”IN ZIJN TIJD”
Hoewel ik mij niet kan voorstellen, dat de ING ter verdediging eenvan bovenstaande argumenten zal aandragen, toch maar alvasteen weerlegging:
Vaak wordt ter verdediging van Michiel de Ruyter gezegd, dat hijgeen boze bedoelingen had, oftewel doelbewust de slavenhandelzou hebben bevorderd, omdat hij in zijn jeugd bevriend geweest ismet een voormalige slaaf, Jan Compagnie, die hij laterbij zijn expedities naar Afrika terugzag. [6]Dat is best mogelijk, maar zegt uiteraard weinig tot helemaalniets over de Ruyters verdere activiteiten.Vriendschap met een zwarte man is immers mogelijk naastmedebetrokkenheid bij roof, ontvoering en uitbuiting van andere zwarten.
Een ander argument is, dat De Ruyter zelf slaven bevrijd heeft. [7]Klopt en dat is lofwaardig, maar dat waren wel blanke, zogenaamde”christen” slaven. [8]Tegen de koop en verkoop van zwarte slaven had hij niet de minstebezwaar, gezien zijn  medebetrokkenheid aan deslavenhandel. 
Wat ook weleens wordt beweerd is dat Michiel De Ruyterweliswaar mede betrokken was bij slavenhandel, maar dat dat”nu eenmaal” algemeen aanvaard was. [9]Niets was minder waar.Toegegeven, door de handelselite werd het, uiteraard vanwegehet grote winstoogmerk. gepresenteerd als ”aanvaardbaar”,maar  in de eerste helft van de 17e eeuw, in de beginjarenvan de West Indische Compagnie, werd slavernij verworpen opcalvinistische gronden. [10]Ook Hugo de Groot, een van Nederlands beroemdste rechtsgeleerden,verwierp de slavernij, die hij beschouwde als ”tegen de natuur”. [11]

TENSLOTTE
Mevrouw van der Bent, ik denk afdoende duidelijkte hebben gemaakt dat het oprichten van een ”zeehelden”eiland, door ING, waarin Michiel de Ruyter als ”zeeheld”wordt [nu werd,Sail is afgelopen] verheerlijkt en geromantiseerd,niet alleen zeer onsmakelijk is, maar erger, een Nederlands besmetverleden, de slavenhandel, bagatelliseert.
Medebetrokkenen als Michiel de Ruyter, bepaald geen klerk,maar behorend tot de hoogste militaire top in de toenmaligeRepubliek der Verenigde Nederlanden, horen geen lofprijzingte ontvangen, maar worden neergezet als wat ze zijn:
Zetbazen van misdaden tegen de menselijkheid.
Ik spreek de hoop uit, nee, ga ervanuit, dat INGin de toekomst geen medewerking meer zal verlenenaan de promoting van Michiel de Ruyter en andere zetbazenvan slavenhandel en slavernij.
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

NOTEN

[1]

WIKIPEDIAMICHIEL DE RUYTER

https://nl.wikipedia.org/wiki/Michiel_de_Ruyter

[2]

””Dit ING eiland is het centrale punt voor verschillende activiteiten, dieer voor zorgen, dat iedereen, die dat wil zich voor een dag een zeeheldkan voelen.”

ING BIEDT BEZOEKERS SAIL 2015 EEN ONVERGETELIJKEERVARINGZEEHELDEN ONTDEKKEN DE WERELD13 MEI 2015
https://www.ing.nl/nieuws/nieuws_en_persberichten/2015/05/ing_biedt_bezoekers_sail_2015_een_onvergetelijke_ervaring.html

[3]

”Men kan zich helemaal onderdompelen in de sfeer van dit evenementen zich een dag een zeeheld voelen.” 

BANKEN.NLING OOK DIT JAAR WEER HOOFDSPONSOR VAN SAIL 2015

http://www.banken.nl/nieuws/3541/ing-ook-dit-jaar-weer-hoofdsponsor-van-sail-2015

[4]

”Om de Britten te straffen verwoestte De Ruyter hun factorijen. Freetown werd geplunderd en het fort Witsenheroverd. Hij bezocht aan de Goudkust op 7 januari 1665 het Nederlandse fort Elmina en veroverde begin februari het sterke Engelse fort Cormantijn. Hetscheepsjournaal dat De Ruyter gedurende deze expeditie bijhield, vormt een leesbare reisbeschrijving en werd in 1961 uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging.
WIKIPEDIAMICHIEL DE RUYTERSTRAFEXPEDITIE TEGEN DE ENGELSEN
https://nl.wikipedia.org/wiki/Michiel_de_Ruyter#Strafexpeditie_tegen_de_Engelsen

BRONWIKIPEDIAMICHIEL DE RUYTER
https://nl.wikipedia.org/wiki/Michiel_de_Ruyter

DOORBRAAK.EUVRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE KOLONIALEZEESCHURK MICHIEL DE RUYTER21 JANUARI 2015
http://www.doorbraak.eu/vragen-en-antwoorden-de-koloniale-zeeschurk-michiel-de-ruyter/

STIJNSPREEKT.NLMICHIEL DE RUYTER HIELD DE SLAVENHANDEL IN STAND26 JANUARI 2015
http://www.stijnspreekt.nl/michiel-de-ruyter-hield-nederlandse-slavenhandel-stand/

[5]

NEDERLAND BETUIGT SPIJT OVER SLAVERNIJVERLEDEN/GEEN SPIJT, MAAR EXCUSES/MENSENRECHTENSCHENDINGENIN NEDERLAND ANNO 2013ASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/nederland-betuigt-spijt-over-slavernijverledengeen-spijt-maar-excusesmensenrechtenschendingen-in-nederland-anno-2013/

[6]

”De Ruyter ontmoette er onverwacht een jeugdvriend uit Vlissingen: Jan Compagnie (Jan Kompany bij Brandt) die, als kind tot slaaf gemaakt, later vanuit Afrika naar Zeeland vervoerd was en nu als zetbaas van de WIC werkte.”
WIKIPEDIAMICHIEL DE RUYTERSTRAFEXPEDITIE TEGEN DE ENGELSEN
https://nl.wikipedia.org/wiki/Michiel_de_Ruyter#Strafexpeditie_tegen_de_Engelsen

BRON
WIKIPEDIAMICHIEL DE RUYTER
https://nl.wikipedia.org/wiki/Michiel_de_Ruyter

[7]

STICHTING MICHIEL DE RUYTEROVERZICHT VAN DE MEEST GESTELDE VRAGENSLAVENHANDELAAR OF REDDER GELOOFSGENOTEN
http://www.deruyter.org/faq
Maar De Ruyter heeft toch 2.500 slaven bevrijd en zelf helemaal niet in slaven gehandeld?De Rover heeft inderdaad tot slaaf gemaakte christenen vrijgekocht, deels met geld van Nederlandse kerken. Het is wel nodig om daarbij te vermelden dat het om witte mensen ging die ook nog eens zijn geloofsgenoten waren.”
VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE KOLONIALEZEESCHURK MICHIEL DE RUYTER21 JANUARI 2015
http://www.doorbraak.eu/vragen-en-antwoorden-de-koloniale-zeeschurk-michiel-de-ruyter/

[8]

STICHTING MICHIEL DE RUYTEROVERZICHT VAN DE MEEST GESTELDE VRAGENSLAVENHANDELAAR OF REDDER GELOOFSGENOTEN
http://www.deruyter.org/faq

[9]

”Uit beide omstandigheden, dat De Ruyter zich niet principieel tegen slavernij verzette maar hij wel veel slaven bevrijdde, kunnen we in ieder geval concluderen dat hij in die zin gewoon meehobbelde op wat toen steeds meer gewoon werd gevonden.”
HERDENKING MICHIEL DE RUYTER EEN SCHANDE?BLOG 74, 27 MAART 2015SJAAK VAN DER VELDEN
http://www.onvoltooidverleden.nl/index.php?id=262

”De Ruyter was een kind van zijn tijd en hij handelde in opdracht van de toenmalige bestuurders. Ook bij hem is het nooit opgekomen dat de slavernij onrechtmatig was.”
VOLKSKRANTWEES TROTS OP MICHIEL DE RUYTERGOSLING WIERSMA23 JANUARI 2015
http://www.volkskrant.nl/opinie/wees-trots-op-michiel-de-ruyter~a3835541/

[10]

”De overstap van kaapvaart naar slavenhandel lag in eerste instantie niet echt voor de hand. Het werd zelfs in de beginjaren der compagnie op calvinistische gronden verworpen.”
HISTORIENDE NEDERLANDSE SLAVENHANDEL IN DE 17E EN18E EEUW27 JUNI 2013 http://www.historien.nl/geschiedenis-van-de-nederlandse-slavenhandel/

[11]

”Slavernij is tegen de natuur, aldus Hugo de Groot. De mens is van nature vrij, maar kan door bepaalde oorzaken in slavernij geraken: door vrijwillige onderwerping in geval van maatschappelijke zwakheid (aldus is zijn.levensonderhoud gewaarborgd); door uit slavenouders geboren te worden die zelf niet in het onderhoud van het kind kunnen voorzien; door als kind uit materiële nood door zijn vrije ouders verkocht te worden; door als misdadiger tot slavernij veroordeeld te worden, of ter dood veroordeeld te worden waarbij de straf bij wijze van gratie omgezet wordt in slavernij; ten slotte, door in een rechtvaardige oorlog krijgsgevangen gemaakt te worden, waarbij de slavernij een ‘weldaad’ is die de overwonnene redt van een vanzelfsprekende dood.”  DE GRONDEN VAN SLAVERNIJ EN HET RECHT OP VRIJHEIDA.N. PAASMAN, REINHARTNEDERLANDSE LITERATUUR EN SLAVERNIJ TEN TIJDE VAN DEVERLICHTING
http://www.dbnl.org/tekst/paas001rein02_01/paas001rein02_01_0016.php

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!