De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Rutte III/Wilhelmus/Nachtwacht/”Onze” identiteit/Aanvallen op vluchtelingen/Xenofobie en diefstal

Rutte III/Wilhelmus/Nachtwacht/”Onze” identiteit/Aanvallen op vluchtelingen/Xenofobie en diefstal

woensdag 25 oktober 2017 01:57
Spread the love

RUTTE III/WILHELMUS/NACHTWACHT/”ONZE” IDENTITEIT/AANVA LLEN OP VLUCHTELINGEN/VOORTSCHRIJDENDE XENOFOBIE EN DIEFSTAL

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/rutte-iiiwilhelmusnachtwachtonze-identiteitaanvallen-op-vluchtelingenvoortschrijdende-xenofobie-en-diefstal/

”WHEN INJUSTICE BECOMES LAW, RESISTANCE BECOMES DUTY”

” Wat ik ontzettend belangrijk vind, is dat we het gevoel van saamhorigheid in dit land gaan versterken. Onze identiteit, de identiteit van onze samenleving, door aandacht voor onze cultuur, voor ons volkslied het Wilhelmus.”
ALDUS CDA FRACTIELEIDER BUMA IN DE TOELICHTINGVAN HET REGEERAKKOORD 2017
https://www.kabinetsformatie20 17.nl/documenten/publicaties/2 017/10/10/regeerakkoord-vertro uwen-in-de-toekomst

”Die tyranny verdrijven,Die my mijn hert doorwondt.”
HET ”ECHTE” WILHELMUS, ZESDE COUPLET
https://nl.wikipedia.org/wiki/ Wilhelmus#De_tekst

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Wilhelmus
I
DE BESCHULDIGING
REGERING RUTTE!IK BESCHULDIG U!Dat u chauvinisme, haatzaaierij en uitsluitingpromoot.Dat u de sociaal zwakkeren, allochtonen enautochtonen, besteelt en het recht op een bestaanin waardigheid ontzegt.Ik beschuldig u van discriminatie van vluchtelingenmet een verblijfsstatus en berovingvan hun rechten.EN ik acht u medeschuldig aan en medeverantwoordelijkvoor slavenhandel en slavernij, foltering en vervolging van migranten,die u het recht ontzegt, Europa te bereiken,op zoek naar veiligheid
WAT IS DAAROP UW ANTWOORD?

II
HET RUTTE/BUMA/PECHTOLD/SEGERS MONSTERXENOFOBE MAATREGELEN IN CONTEXTDE HAATZAAIERS

Een Nachtmerrie.Die hebben we allemaal weleens.Een hele opluchting dan, wanneer je wakker wordt en je realiseert,dat het allemaal niet echt is.Even een kneep in je arm…….en je bent weer gerustgesteld.
Het valt allemaal wel mee.
Ik denk, dat ik niet alleen voor mezelf spreek, wanneerik schrijf, dat dit het OMGEKEERDE is bij het aantreden van het kabinet Rutte III.Dat is een LEVENDE Nachtmerrie, iets wat niet opdoemt inje dromen, maar veel erger, in de werkelijkheid van alledag.
Want dit VVD, CDA, Christen Unie en D’66 kabinet presteert hetom in zijn regeerakkoord een hysterisch chauvinistische trom te slaan,de aanval te openen op sociaal zwakkeren en de ”niet westerse” vluchtelingen/migranten.

WILHELMUS/NACHTWACHT
We beginnen met die hysterisch chauvinistische trom, die, naar hetschijnt, redelijk onschuldig begint:Een verplicht bezoek van alle scholieren in Nederland aan hetRijksmuseum, het Parlement en het leren van het Wilhelmus. [1]Even afgezien van het kader ”verplicht” [waarvoor ik allergisch ben],wat voor kwaad kan er nu schuilen achter museumbezoek en bezoekaan het Parlement, waardoor leerlingen in contact komen metcultuur en de Staatsinrichting, waarover ze onderwijs krijgen,in de praktijk in werking zien?Op zich niets, maar wie even doordenkt, vindt het vast al verdacht,dat het perse het Rijksmuseum is en niet gewoon musea in het algemeen.Het antwoord geef ik de lezer:
Omdat deze ”verplichte bezoeken” in een chauvinistisch jasje gegoten zijn.Het Rijksmuseum is het museum, waar circa 2000 schilderijen uitde Zeventiende Eeuw hangen [2], het begintijdperk van de Nederlandseslavenhandel en slavernij [3], de Eeuw, die ten onrechte isopgehemeld als de ”Gouden Eeuw” [4] [voor gewetenloze regenten/handelaars in mensen, ja], de Eeuw van ten onrechte opgehemeldezetbazen van de slavenhandel zoals de zogenaamde ”zeeheld”Michiel de Ruyter [5]Een schilderij van deze zeeSCHURK is er dan ook in te bewonderen,of liever gezegd, te beschimpen!. [6]Met het verplichte bezoek aan het Parlement en het lerenvan het Wilhelmus [wat makkelijker als plat chavinisme teherkennen is] is het al net zo.
Lezers, die hieraan nog twijfelen, verwijs ik naar de uitspraak[bovenaan dit artikel] van CDA fractieleider S. Buma, die de ‘museum,parlement en Wilhelmus maatregelen van het kabinet als volgttoelicht:”” Wat ik ontzettend belangrijk vind, is dat we het gevoel van saamhorigheid in dit land gaan versterken. Onze identiteit, de identiteit van onze samenleving, door aandacht voor onze cultuur, voor ons volkslied het Wilhelmus.” [7]
Duidelijker kan het niet.Dit gaat om het puur promoten van het chauvinisme, waarbij deautochtoon Nederlandse cultuur centraal EN superieurwordt gesteld, ten koste van de culturen en cultuurbelevingenvan ”niet westerse” allochtonen, die daardoor implicietals tweederangs beschouwd worden.
En dat zeg ik met opzet zo hard, omdat er meer is dan alleen maardeze in het Regeerakkoord opgenomen chauvinistische verklaring van Buma, want deze meneer [in de gatenhouden deze schijnheilige CDA Farizeeer!] had en heeft meer in petto:

BUMA DE XENOFOOB/H.J. SCHOO LEZING
Dit keer was Buma aan het woord in de jaarlijks door Elsevier Weekbladgeorganiseerde H.J. Schoolezing  en zijn bijdrage was ronduit schokkend, omdat deze bol staat van chauvinisme en xenofobie.
Buma brak een lans voor de zogenaamde ”boze burger” [lees xenofobe PVVstemmers], die zogenaamd ”verweesd” zou achterblijven en pleitte voor een terugkeer naar de collectieve traditionelewaarden uit de Nederlandse ”Joods-christelijke traditie” [8]Over dat Joods christelijke zometeen meer.”Onze traditie en cultuur mogen we niet laten verwateren” [9] waszo ongeveer zijn adagium. Een duidelijker ”wij” ”zij” standpunt had hij niet kunnen verwoorden.
Een overzicht van Buma’s uitspraken:
Ik citeer [over de ”boze burger’, met wie hij zo begaan zou zijn]””„Zijn baan is vergeven, in zijn ogen, aan een immigrant of een Oost-Europeaan, de opleiding voor de kinderen is te theoretisch geworden en de verruwing van de samenleving komt met grof geweld via de televisie de huiskamer binnen.” [10]Ziet u het gemene?Niemand kan BUMA zogenaamd xenofobie verwijten, doordat toegevoegde ”in zijn ogen”, maar ondertussen ventileert hij die xenofobie wel!Verder jammert hij over de immigratie uit Afrika, die het evenwicht in Europa zou verstoren [11], een puur extreem-rechts waandenkbeeld.
Vervolg uitspraken Buma:
”“Wie naar Nederland komt als immigrant of vluchteling wordt onderdeel van die gemeenschappelijke geschiedenis. We hoeven ons niet in bochten te wringen om de vraag te beantwoorden of de normen en waarden in onze samenleving moeten veranderen. Dat hoeft niet.” [12]
Puur demagogisch dit.Want niemand heeft beweerd, dat ”de normen en waardenin onze samenleving moeten veranderen”Maar Buma ontzegt migranten de beleving van deeigen cultuur, naast de ”algemeneNederlandse waarden” door tijdens zijn lezing te refererenaan ”mensen, die vasthouden aan hun eigen cultuur,identiteit en geloof. [13]HIJ DURFT ZEG!Zou hij vergeten zijn, dat cultuurbeleving een grondrechtis [14].Dat godsdienstvrijheid in de Grondwet verankerd ligt? [15]
En dan dit over die ”Joods christelijke traditie”, waarmeeBuma en andere xenofobe en Islamofobe politici zo graag mee schermen:

Als het dan allemaal zo ´´joods/christelijk´´ is, waarom
hebben de Joden pas in 1795, in de Franse tijd (dus onder
Frans bestuur), gelijke burgerrechten gekregen? [16]

Als het allemaal zo ´´joods/christelijk´´ is, waarom dan zijn
percentagegewijs, in West Europa, uit Nederland,
het grootste aantal Joden tijdens
de Tweede Wereldoorlog, gedeporteerd? (17)
Pijnlijk doordenkertje.

Gelukkig is er behoorlijk wat kritiek gekomenop Buma’s haatzaaitoespraak, zowel uit progressieve hoek [18], als uit eigen gelederen,namelijk van CDA prominent en oud ministervan Justitie, Hirsch Ballin, die in het CDA blad”Christen Democratische Verkenningen” onderandere over de H.H. Schoo performance van Bumaschrijft:” “Scheidslijnen zijn er op allerlei manieren, maar ze mogen geen breuklijnen tussen bevolkingsgroepen worden.” [19]Behalve Hirsch Ballin uiten meer CDA’ers kritiek. [20]Goed zo!
Overigens was die kritiek van Hirsch Ballin wel te verwachten:Hij was destijds een fel tegenstander van de gedoogsamenwerking van VVD/CDA met de PVV. [21]
RUTTE/”PLEUR OP!”/DE ”NORMALE” NEDERLANDER
In zijn haatzaai campagne staat Buma niet alleen:Neerlands premier Rutte [nu voor de derde keer]blaast ook zijn partijtje mee.
In herinnering breng ik zijn ”Pleur op” uitspraakin het programma ”Zomergasten”, gericht tegenTurkse jongeren, die tijdens een pro Erdogan demonstratieslaags raakten met de pers.Neerlands premier gebruikte woorden van de volgende strekking””Lazer zelf op, ga zelf terug naar Turkije, Pleur op,om het in plat Haags te zeggen” [22]Rutte jammerde erover, dat de jongeren gebruik maaktenvan het Nederlandse demonstratierecht en de persvrijheidniet respecteerden. [23]Dat mag allemaal waar zijn, maar de conclusie, dat zijdan maar Nederland moeten verlaten, is natuurlijk discriminatoir en xenofoob.Want waarom moeten zij weg?Omdat zij Turken zijn?En ”autochtone” [lees blanke] Nederlanders dan, diezich soortgelijk gedragen……
En eenmaal de Geest uit de Fles, ging Rutte vrolijk doorop zijn ingeslagen xenofobe pad.In een ”Brief aan alle Nederlanders” trok hij alleregisters open:Demagogie, xenofobie, haatzaaierij.Ik citeer uit deze opmerkelijke BRIEF”´´We voelen een groeiend ongemak wanneer mensen onze vrijheid misbruiken om hier de boel te verstieren, terwijl ze juist naar ons land zijn gekomen voor die vrijheid. Mensen die zich niet willen aanpassen, afgeven op onze gewoontes en onze waarden afwijzen. Die homo’s lastigvallen, vrouwen in korte rokjes uitjouwen of gewone Nederlanders uitmaken voor racisten. Ik begrijp heel goed dat mensen denken: als je ons land zo fundamenteel afwijst, heb ik liever dat je weggaat. Dat gevoel heb ik namelijk ook. Doe normaal of ga weg.´” [24]
Naast de haatzaaierij, xenofobie en demagogie valt zijn groeiendgebruik van het woord ”normaal” op:Normaal is kennelijk de gelijkgeschakelde, brave BLANKE burger.Niet normaal zijn de ”niet westerse” allochtonen, die zich verzettentegen racisme, niet voetstoots assimileren met boerenkool met worstEN de progressieve of radicale blanke actievoerders, die niet buigenvoor de wetten van de Staat.Dat ”normaal” is zo langzamerhand het adagium van Rutte enconsorten geworden:Het is ook terug te vinden in dat onding:Het regeerakkoord van 2017. [25]
Zo zijn Rutte’s manieren.Zo zijn de manieren van de hedendaagse Nederlandse politiekbedrijverij [de enkele ”goeden” niet te na gesproken].Xenofobie, haatzaaierij, discriminatie.Het is allemaal ”gewoon” geworden.”Normaal”
Het zal de lezer trouwens niet verbazen, dat diezelfde premier Rutteooit is veroordeeld [toen hij Staatssecretaris van Sociale Zaken was]voor aanzetten tot discriminatie……[26] 

PVV/PEGIDA
We hebben twee politieke haatzaaiers de revu laten passeren, diehoofd verantwoordelijk zijn voor dit regeerakkoord from hell.Samen met hun vrienden Pechtold [D’66] en Segers [Christen Unie]
Maar dit zieke regeerakkoord past naadloos in het verziekte,neo fascistische klimaat, dat Nederland dreigt te overspoelen.Ik zal hier niet alle politieke voorstellen/uitspraken en maatregelennoemen, die in de loop der jaren de revu hebben gepaseerdZie voor een aantal onder noot 27
Om niet te zwijgen over dat monstervoorbeeld van maatschappelijkstructureel racisme:Etnisch profileren [28]En een bijna racistisch fossiel:De Nederlandse Blackface: Zwarte Piet! [29]Loopt al mee sinds 1850, een tijd dat rassentheorieeengemeengoed waren en nog slavernij bestond.Wat mij in het heden opcvalt, zijn de agressieve reacties, zowelmaatschappelijk als van bestuurders/politie, tegen vreedzame anti Zwarte Pietactivisten. [30]
Om over de giftige PVV, Forum voor Democratie, Pegida cocktail nog maar te zwijgen. [31]En dan is die extreem-rechtse PVV weer de reden voor politiekepartijen om steeds meer chauvinistische spierballentaal uit te slaan.En indirect een van de oorzaken van de xenofobie van Rutte III,die de PVV kiezers wil aftroggelen.
III
DE MAATREGELEN

XENOFOBIE ALS UITSLUITING

De revu zijn gepasseerd de gevaarlijke xenofobe toonzetting vandit kabinet Rutte III, tegen de achtergrond van de VVD/CDA coryfeeenRutte en Buma, die zich wat xenofobie betreft, bepaald niet onbetuigd hebben gelaten. [32]Een van hen, Neerlands premier [o nationale schande], is zelfsin het verleden veroordeeld voor het aanzetten tot discriminatie [33]Dezelfde man, die het aanbieden van excuses over Neerlands slavernijverleden ”gratuit” vindt, vanwege het ”grote tijdsverschil van 150 jaar geleden” [34]Zijn drogredenatie is daarbij, dat je kennelijk massale ontvoering, verkrachting,foltering, massaexecuties, HANDEL IN MENSEN EN HET ZIEN VAN MENSENALS DINGEN, in zijn tijd zou moeten zien.Iedereen, die iets in een dergelijke redenatie ziet, moet mijn artikel hierovermaar eens goed lezen……. [35]

Goed, of juist slechtDit is dus het wereldbeeld tegen welks achtergrond premierRutte en consorten beleid maken.Xenofobie, vluchtelingenvijandigheid en het onderdrukkenvan sociaal zwakkeren.Wat zij ”normaal” vinden.
De eerste beleidsmaatregel is al aan de orde gekomen:Het verplicht bezoek van alle scholieren in Nederland aan hetRijksmuseum, het Parlement en het leren van het Wilhelmus,wat dus veel minder onschuldig is dan in eerste instantie lijkt.
”Nationale” [lees blank autochtone] identiteit stellen tegenover die anderen, die ”niet westerse;” allochtonen en Oost-Europeanen, die, stiefbroertjes, zusjes vanNoord en West-Europa.

XENOFOBIE ALS VLUCHTELINGENVIJANDIG/AFRIKADEALS
Maar Rutte III heeft meer in petto, waaruit zijn inhumaniteiten xenofobie blijkt.Deze regering is namelijk vijand van vluchtelingen en dat blijkt om tebeginnen uit de Afrikadeals.Net zoals met dat onding, de Turkije deal [36] wil de nieuwe regeringom te voorkomen, dat vluchtelingen de tocht naar Europa wagen,”deals” sluiten met zogenaamde ”veilige” Noord-Afrikaanse landen.Intentie is, dat vluchtelingen, die naar Europa willen, daar worden opgevangen in kampen en dat na verloop van tijd bepaald wordt,wie toch nog naar Europa mag. [37]Zo wordt het recht op asiel in het land waar men naartoe wilondergraven, wat een grondrecht is [38].Maar wat mogelijk nog erger is, is dat die landen helemaalgeen ”veilige landen” zijn en dat weet de Nederlandse Overheidheel goed:Neem nu een land als Libie, dat na het NAVO ingrijpen, dat tot de valvan khadaffi geleid heeft, in chaos van drie regeringen [die elkaarniet erkennen] en strijdende milities is achtergebleven: [39]Het is niet te geloven, maar daar worden  vluchtelingen ”verhandeld”op slavenmartkten! [40]Ook worden vluchtelingen/migranten in vluchtelingenkampensystematisch mishandeld. [41]IS DAT EEN VEILIG LAND?SCHANDE OVER DE NEDERLANDSE REGERING, DIE MET EENLAND ALS LIBIE EEN DEAL DURFT TE SLUITEN!Ook zijn Marokko, Algerije en Egypte bepaald geen voorvechtersvan de mensenrechten.In Egypte is een keiharde dictatuur aan de macht, die al duizenden doden heeft veroorzaakt, maar ook is er een virulentracisme tegen zwarte Afrikanen, die al mensenlevens heeft geeist…..[42]In Marokko is een opstand in de Rif aan de gang [al maanden], waarbijkeihard wordt opgetreden [43] en in Algerije wordt een [islamitische]religieuze minderheid [Algerije is een islamitisch land, maar dit iseen andere groep] keihard vervolgd en onderdrukt. [44]
SOFAR FOR THE ”SAFE COUNTRIES”

XENOFOBIE ALS VLUCHTELINGENVIJANDIG/AFKNIJPING RECHTEN
VLUCHTELINGEN MET EEN VERBLIJFSSTATUS

”Het ademt een en al afweren en uitsluiten”Aldus Dorine Manson, directeur Vluchtelingenwerk Nederlandover de kabinetsplannen over ”migratie en integratie”
https://www.vluchtelingenwerk.nl/actueel/nieuws/migratie-en-integratieplannen-regeerakkoord-spijkerhard

Die Afrikadeals zijn de eerste schurkenstreek van dit kabinet.De tweede schurkenstreek is de ongehoorde discriminatie en achterstellingvan de ”erkende” vluchtelingen, mensen met een verblijfsstatus.
Dacht je, dat je er bent, als je eindelijk je verblijfsstatus hebt, terwijl zovele anderen zijn afgewezen en als het aan het kabinet ligt,nog eerder op transport worden gezet dan tot nu toe het geval was? [45]FORGET IT!
Wanneer vluchtelingen het ”geluk” hebben, in Nederland te mogenblijven [en dus het IND monster hebben overleefd……] [46], krijgenze direct met uitsluiting en discriminatie te maken:In tegenstelling tot de andere inwoners in Nederland wordt henvoor twee jaar het recht op een uitkering, huur en zorgtoeslag ontzegd.Deze voorzieningen worden hen nu ”in natura” door Gemeentenverstrekt. [47]Alsof we nog in de tijd van de ruilhandel leven.Absurd, zonder meer en nog discriminatoir ook en dus in flagrante
strijd met artikel 1, Nederlandse Grondwet.Vooral ook weerzinwekkend om mensen zo te degraderen!Maar nog meer:”Meedoen” wat dit kabinet zo graag wil, is er niet bij, want jeloopt zo een achterstand van twee jaar op.
”Een en al uitsluiten en afweren”, zegt Vluchtelingenwerk [48] en datklopt. ”Spijkerhard” zegt Vluchtelingenwerk [49] en dat klopt ook.

Maar deze Rutte III freaks hebben NOG meer in petto:’Erkende” vluchtelingen, degenen, die worden ”beschermd”door Nederland en dus een verblijfsstatus hebben, ja, diezelfdegroep, die voor twee jaar de toegang tot de verzorgingsstaat wordtafgeknepen [50], krijgt de verfblijfsstatus niet meer voor vijf, maarvoor drie jaar.Daarna kan deze nog met twee jaar worden verlengd en pas na dietwee tijdelijke verblijfsvergunningen, kan er een vergunniingvoor onbepaalde tijd worden afgegeven. [51]Grotere rechtsonzekerheid dus voor deze zogenaamde ”beschermden”,grotere spanningen en grotere afhankelijkheid van de grillen en luimenvan de Overheidsdiensten.BAH!Wat een weerzinwekkende manier om met mensen, die reeds voorvervolging en andere ellende gevlucht zijn, om te gaan.
Alsof het asielbeleid al niet misdadig genoeg is!Wie daaraan nog twijfelt, moet maar eens de HUMAN documentaire over de werkzaamheden van DT & V [Dienst Terugkeer en Vertrek]bekijken.Zie noot 52, met meer informatie over de handel en wandel vandeze deportatiedienst. 

IV

DE MAATREGELENRUTTE III, VIJAND VAN DE SOCIAAL-ZWAKKEREN
Wie dacht, dat dit rampenkabinet nu klaar met ons was,vergist zich.Want wat tot dusver de aanval was op vluchtelingen enallochtonen met als hoofddoel racisme en verdeel en heerspolitiek, openbaart zich nu in de aanval op sociaal zwakkerenin het algemeen, allochtoon en autochtoon.
Dit dan door middel van de door en door asociale enmisselijke maatregel, de verhoging van BTW van 6 tot 9 procent. [53]De niet econoom zegt dat misschien in eerste instantie nietzoveel, maar lezers, wij gaan het in onze portemonnee voelen,omdat we zeker twee tientjes meer kwijt zijn aan dagelijkseboodschappen! [54]Ze zullen ons wijsmaken, dat het ”maar twee tientjes” zijn endus te doen is, maar iedereen, die de laatste week voorde twintigste [wanneer voor de huur en zorgtoeslag wordtgestort] iedere 10 eurocent in zijn portemonnee heeft moetenomdraaien, weet, wat dat betekent!Hoog tijd dus om de handen ineen te slaan, allochtoon, autochtoonwie dan ook en van meet af aan samen op te trekken tegen ditkabinet en LOUD AND CLEAR te laten weten, dat wij hunplannen gaan dwarsbomen, waar en zoveel we maar kunnen! [55]
Want het sluitstuk van de schurkerij heeft dit kabinet from hellnog voor het laatst bewaard:U hebt het ongetwijfeld al gehoord en anders wordt uhopelijk nu helemaal wild!De winstbelasting voor grote bedrijven gaat OMLAAG [56], watze miljoenen gaat opleveren.Terwijl WIJ moeizaam enkele tientjes per maand moeten ophoesten aan boodschappen en andere noodzakelijkeuitgaven!

WAT REST ONS?VERZET!

Dit is wel het gevaarlijkste en meest inhumane kabinet, dat wede laatste jaren gehad hebben en ademt bijna naadloos deWilders/Pegida doctrine: [57]Het is extreeem chauvinistisch met het Wilhelmus/Rijksmuseumdeuntje, vluchtelingenvijandig met de Turkije/Afrikadeals [waarmeemedeplichtig aan slavernij en slavenhandel/zie  Libie], het degraderenvan nota bene ERKENDE vluchtelingen tot tweederangsburgers en hetnog sneller ”wegwerken” van ”kansloze” vluchtelingen [58]
En dan als klap op de vuurpijl:Het verheerlijken van de ”gewone, normale Nederlanders” [lees:werkende Nederlanders] [59] en het aanvallen van de sociaal zwakkerendoor de BTW verhoging van 6 naar 9 procent op eerste levensbehoeften.
Dit is toch te gek voor woorden!Hoe lang gaan we deze misdadige maatregelen tolereren?Wat mij betreft:GEEN DAG!
Schrijfster en activiste Joke Kaviaar heeft in haar stuk ”LES 1: LEVE DE VOCMENTALITEIT, LEVE NEEDERLAND! MAAR ZEG ER NIETS OVER, WANT….”een leuke voorzet gedaan door neer te schrijven”Wat moet een ouder doen, die het kind gehersenspoeld zietworden met een opgelegde ”dominant blanke en culturele identiteit”Weiger het naar school te sturen! Massaal!” [60]
IK zou willen zeggen:Mensen, laat alle verschillen voor wat ze zijn en accepteer geen enkelevan die mensvijandige maatregelen van het Rutte/Buma/Pechtold enSeegers monster.Ga de straat op!Verzet u!Plan acties!Bezet ministeries!
ACCEPTEER DIT NIET!
Schrijver en activist Peter Storm heeft ook leuke ideeen hiervoor. [61]

In de geest van het ECHTE Wilhelmus, dat eens begonnen is alseen verzameling van strijdliederen tegen tyrannie en bezetting. [62]
VERZET U!

”WHEN INJUSTICE BECOMES LAW, RESISTANCE BECOMES DUTY”

VOORWAARTS IN DE STRIJD!!

Astrid Essed

NOTEN

[1]
”Scholen moeten verplicht lesgeven over het Wilhelmus, ‘inclusief de context ervan’. Iedere leerling moet in zijn schooltijd een keer naar het Rijksmuseum en naar ‘ons parlement’.”

VOLKSKRANTVAN LES IN HET WILHELMUS VIA VLAKTAKSNAAR MINDER GAS UIT RUSLAND: DITZIJN DE PLANNEN VAN RUTTE III

https://www.volkskrant.nl/poli tiek/van-les-in-het-wilhelmus- via-vlaktaks-naar-minder-gas-u it-rusland-dit-zijn-de-plannen -van-rutte-iii~a4520494/

DE TELEGRAAFRUTTE III: SCHOLIER MOET WILHELMUS LEREN ENRIJKSMUSEUM BEZOEKEN28 SEPTEMBER 2017

https://www.telegraaf.nl/nieuw s/390078/verplicht-naar-de-nac htwacht

NOSSCHOLIEREN VERPLICHT NAAR RIJKSMUSEUM EN TWEEDE KAMER28 SEPTEMBER 2017
https://nos.nl/artikel/2195138 -scholieren-verplicht-naar-rij ksmuseum-en-tweede-kamer.html

[2]

”The collection contains more than 2,000 paintings from the Dutch Golden Age by notable painters such as Jacob van RuisdaelFrans HalsJohannes VermeerJan SteenRembrandt, and Rembrandt’s pupils”

WIKIPEDIARIJKSMUSEUMCOLLECTION

https://en.wikipedia.org/wiki/ Rijksmuseum#Collection

BRONWIKIPEDIARIJKSMUSEUM
https://en.wikipedia.org/wiki/ Rijksmuseum

[3]

NEDERLAND BETUIGT SPIJT OVER SLAVERNIJVERLEDEN/GEEN SPIJT,MAAR EXCUSES/MENSENRECHTENSCHENDING EN IN NEDERLANDANNO 2013ASTRID ESSED10 JULI 2013

https://www.astridessed.nl/ned erland-betuigt-spijt-over-slav ernijverledengeen-spijt-maar-e xcusesmensenrechtenschendingen -in-nederland-anno-2013/

[4]

WIKIPEDIAGOUDEN EEUW (NEDERLAND)

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Gouden_Eeuw_(Nederland)

[5]

MICHIEL DE RUYTER, ZETBAAS VAN DE NEDERLANDSE SLAVENHANDELASTRID ESSED26 AUGUSTUS 2015

https://www.astridessed.nl/mic hiel-de-ruyter-zetbaas-van-de- nederlandse-slavenhandel/

DOORBRAAK.EUVRAGEN EN ANTWOORDEN OVER KOLONIALE ZEESCHURKMICHIEL DE RUYTER21 JANUARI 2015

http://www.doorbraak.eu/vragen -en-antwoorden-de-koloniale-ze eschurk-michiel-de-ruyter/

SOCIALISME.NUMICHIEL DE ROVER : EEN TYPISCH NEDERLANDSE SCHURK21 JANUARI 2015

http://socialisme.nu/blog/nieu ws/44081/michiel-de-ruyter-een -typisch-nederlandse-schurk/

[6]

STICHTING RIJKSMUSEUMMICHIEL DE RUYTER ALS LUITENANT-ADMIRAAL, FERDINAND BOL,1667

https://www.rijksmuseum.nl/nl/ collectie/SK-A-44

[7]

RIJKSOVERHEIDREGEERAKKOORD: VERTROUWEN IN DE TOEKOMST

https://www.kabinetsformatie20 17.nl/documenten/publicaties/2 017/10/10/regeerakkoord-vertro uwen-in-de-toekomst

ZIE VOOR GESCHREVEN TEKST GEHEEL ONDERIN

[8]
WWW.YOUTUBE.COMH.J. SCHOOLEZING 2017 DOOR SYBRAND BUMA

https://www.youtube.com/watch? v=b6eFaQAR-2g

NRCBUMA: GEWONE NEDERLANDER BLIJFT VERWEESD ACHTER
https://www.nrc.nl/nieuws/2017 /09/04/gewone-nederlander-blij ft-verweesd-achter-12835205-a1 572235

JOOP.NLBOZE BURGERS ZIJN NIET BOOS, WEL TELEURGESTELD4 SEPTEMBER 2017
https://joop.bnnvara.nl/nieuws /buma-boze-burgers-teleurgeste ld

[9]

VOLKSKRANTSYBRAND BUMA IN H.J. SCHOOLEZING: ”ONZE TRADITIEEN CULTUUR MOGEN WE NIET LATEN VERWATEREN”4 SEPTEMBER 2017

https://www.volkskrant.nl/poli tiek/sybrand-buma-in-hj-schoo- lezing-onze-traditie-en-cultuu r-mogen-we-niet-laten-verwater en~a4514939/

[10]

WWW.YOUTUBE.COMH.J. SCHOOLEZING 2017 DOOR SYBRAND BUMA

https://www.youtube.com/watch? v=b6eFaQAR-2g

[11]

TROUWBUMA: IMMIGRATIE UIT AFRIKA VERSTOORT HET EVENWICHTIN EUROPA4 SEPTEMBER 2017

https://www.trouw.nl/ democratie/buma-immigratie- uit-afrika-verstoort-het- evenwicht-in-europa~a3b9ede0/

[12]

” “Wie naar Nederland komt als immigrant of vluchteling wordt onderdeel van die gemeenschappelijke geschiedenis. We hoeven ons niet in bochten te wringen om de vraag te beantwoorden of de normen en waarden in onze samenleving moeten veranderen. Dat hoeft niet.”

TROUWBUMA: IMMIGRATIE UIT AFRIKA VERSTOORT HET EVENWICHTIN EUROPA4 SEPTEMBER 2017

https://www.trouw.nl/ democratie/buma-immigratie- uit-afrika-verstoort-het- evenwicht-in-europa~a3b9ede0/

[13]

WWW.YOUTUBE.COMH.J. SCHOOLEZING 2017 DOOR SYBRAND BUMA

https://www.youtube.com/watch? v=b6eFaQAR-2g

[14]

INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURALRIGHTS

http://hrlibrary.umn.edu/instr ee/b2esc.htm

[15]

ARTIKEL 6, GRONDWETVRIJHEID VAN GODSDIENST EN LEVENSOVERTUIGING

Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.”
https://www.denederlandsegrond wet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0 sr/vgrnbhimm5zv

BRONGRONDWET
https://www.denederlandsegrond wet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0 sr/vgrnb9u303vx

[16]

´´De Nationale vergadering van de Bataafse Republiek (de toenmalige regering) stelde de Joden op 2 september 1796 volledig gelijk aan de leden van andere (religieuze) gezindten. Per die datum werd een besluit afgekondigd dat geen Jood zal worden uitgeslooten van eenige rechten of voordeelen die aan het Bataafsch Burgerregt verknocht zyn. Dat de Vergadering met het gelijkheidsideaal instemde was niet zo verwonderlijk tegen de achtergrond van het tijdens de Franse Revolutie gehanteerde adagium van ‘Vrijheid, gelijkheid en broederschap‘. In hetzelfde jaar (1796) werd de uitsluiting van Joden van het lidmaatschap van gilden ongedaan gemaakt.´´

WIKIPEDIA

GESCHIEDENIS VAN DE JODEN IN NEDERLAND/FRANSE TIJD

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Geschiedenis_van_de_Joden_in_ Nederland#Franse_tijd

BRON

WIKIPEDIA

GESCHIEDENIS VAN DE JODEN IN NEDERLAND

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Geschiedenis_van_de_Joden_in_ Nederland

[17]

´´. Inleiding. Sommige cijfers schokken telkens weer. Dit geldt zeer sterk voor de getallen der omgekomen joden uit de verschillende gedurende de Tweede Wereldoorlog door Duitsland bezette landen. Speciaal het Nederlandse cijfer valt dan op: ongeveer 75%, een alleen met Oosteuropese landen vergelijkbaar aandeel. ´´

DE GIDS, JAARGANG 150 (1987)
DE VERVOLGING VAN DE JODEN IN NEDERLAND
IN INTERNATIONAAL VERGELIJKEND PERSPECTIEF
J.C.H. BLOM

http://www.dbnl.org/tekst/_gid 001198701_01/_gid001198701_01_ 0090.php

[18]

”Wat de H.J. Schoo-lezing van Sybrand Buma ons leert is dat er de komende jaren een totaal andere wind gaat waaien in Den Haag, schrijft sociaal ondernemer Cemil Yilmaz. Het is een voorbode van verdere vervreemding en polarisatie.”

BUMA’S LEZING IS EEN VOORBODE VOOR VERDERE POLARISERING

7 SEPTEMBER 2017

https://www.rtlz.nl/opinie/ bumas-lezing-is-een-voorbode- voor-verdere-polarisering


JOOP.NL

HALLO BUMA, IK BEN OOK EEN  GEWONE NEDERLANDER

MEREDITH GREER, HOOFDREDACTEUR JOOP.NL


https://joop.bnnvara.nl/ opinies/hallo-buma-ik-ben-ook- een-gewone-nederlander

[19]


JOOP.NL

HARDE KRITIEK OP CDA LEIDER UIT EIGEN GELEDEREN:

BUMA LAAT MIGRANT IN DE KOU STAAN

https://joop.bnnvara.nl/nieuws /harde-kritiek-op-cda-leider-e igen-gelederen-buma-laat-migra nt-kou-staan

TROUW

CDA PROMINENT: ”BUMA LAAT MIGRANT IN DE KOU STAAN”

8 OCTOBER 2017

https://www.trouw.nl/democrati e/cda-prominent-buma-laat-migr ant-in-de-kou-staan-~a27f89155 /?_sp=2594ef23-fb76-41ff-aa61- 2758847f90eb.1507541231577

[20]

”In Christen Democratische Verkenningen staan ook bijdragen van theoloog Stefan Paas en oud-redacteur Frank van den Heuvel. De eerste mist bij Buma de menselijkheid en een samenleving waarin iedereen mag wonen. “Dat gaat niet zonder afspraken, en die mogen streng zijn, maar het is de toon die de muziek maakt.” De toon van Buma stoort ook Van den Heuvel: te somber, te weinig perspectief.”

……

……

”Buma’s verhaal maakt in de partij veel los. Er is steun voor de partijleider, maar ook afkeuring. Kritiek op de partijleiding ligt binnen het CDA gevoelig.

De Brabantse CDA’er Wil van der Kruijs schreef in het Algemeen Dagblad dat een leider de angst voor vreemde culturen niet moet voeden. De Arnhemse oud-burgemeester Herman Kaiser gebruikte soortgelijke termen.”

TROUW

CDA PROMINENT: ”BUMA LAAT MIGRANT IN DE KOU STAAN”

8 OCTOBER 2017

https://www.trouw.nl/democrati e/cda-prominent-buma-laat-migr ant-in-de-kou-staan-~a27f89155 /?_sp=2594ef23-fb76-41ff-aa61- 2758847f90eb.1507541231577

[21]

”Hij was een van de felste tegenstanders van samenwerking van het CDA met Geert Wilders in 2010, toen er een CDA-VVD-kabinet kwam met gedoogsteun van Wilders’ PVV.”

TROUW

CDA PROMINENT: ”BUMA LAAT MIGRANT IN DE KOU STAAN”

8 OCTOBER 2017

https://www.trouw.nl/democrati e/cda-prominent-buma-laat-migr ant-in-de-kou-staan-~a27f89155 /?_sp=2594ef23-fb76-41ff-aa61- 2758847f90eb.1507541231577

BN DE STEM

VAN AGT EN HIRSCH BALLIN STEMMEN TEGEN

1 OCTOBER 2010

https://www.bndestem.nl/ overig/van-agt-en-hirsch- ballin-stemmen-tegen~a3a6a528/

[22]

WWW.YOUTUBE.COMZOMERGASTEN IN VIJF MINUTEN-MARK RUTTE
https://www.youtube.com/watch? v=Mx04YMtMDZs

[23]

WWW.YOUTUBE.COMZOMERGASTEN IN VIJF MINUTEN-MARK RUTTE
https://www.youtube.com/watch? v=Mx04YMtMDZs

”’Pleur op, zou ik in plat Haags zeggen.’ Wat bij Zomergasten vorig jaar nog een spontane actie leek, blijkt nu het VVD-campagnethema voor deze verkiezingen. Paginagroot in de ochtendkranten zegt Rutte in een advertentie: ‘Doe normaal of ga weg’.
VOLKSKRANTRUTTE PROMOVEERT ”PLEUR OP” TOT CAMPAGNETHEMA23 JANUARI 2017
https://www.volkskrant.nl/poli tiek/rutte-promoveert-pleur-op -tot-campagnethema~a4452158/

THE GRAPEVINE ENTERPRISEPLEUR OP!24 SEPTEMBER 2016

http://thegrapepub.com/?p=1915

[24]

MARK RUTTEBRIEF AAN ALLE NEDERLANDERS
  https://vvd.nl/nieuws/lees-hie r-de-brief-van-mark/   https://vvd.nl/content/uploads /2017/01/briefvanmark.pdfhttps://vvd.nl/content/uploads /2017/01/briefvanmark.pdf

TEKST

Aan alle Nederlanders,

Er is iets aan de hand met ons land. Hoe komt het toch dat we als land zo welvarend zijn, maar sommige mensen zich zo armzalig gedragen? Mensen die in toenemende mate de stemming in ons land aan het bepalen zijn. Die bereid zijn om alles waar we als Nederland zo hard voor hebben gewerkt, omver te gooien. Dat laten we toch niet gebeuren?

Verreweg de meesten van ons zijn van goede wil. De stille meerderheid. We hebben het beste met ons land voor. We werken hard, helpen elkaar en vinden Nederland best een gaaf land. Maar we maken ons wel grote zorgen over hoe we met elkaar omgaan. Soms lijkt het wel alsof niemand meer normaal doet.

U herkent het vast wel. Mensen die zich steeds asocialer lijken te gedragen. In het verkeer, in het openbaar vervoer en op straat. Die van mening zijn dat ze altijd maar voorrang hebben. Die afval op straat dumpen. Die conducteurs bespugen. Of die in groepjes rondhangen en mensen treiteren, bedreigen of zelfs mishandelen. Niet normaal.

We voelen een groeiend ongemak wanneer mensen onze vrijheid misbruiken om hier de boel te verstieren, terwijl ze juist naar ons land zijn gekomen voor die vrijheid. Mensen die zich niet willen aanpassen, afgeven op onze gewoontes en onze waarden afwijzen. Die homo’s lastigvallen, vrouwen in korte rokjes uitjouwen of gewone Nederlanders uitmaken voor racisten. Ik begrijp heel goed dat mensen denken: als je ons land zo fundamenteel afwijst, heb ik liever dat je weggaat. Dat gevoel heb ik namelijk ook. Doe normaal of ga weg.

Dit gedrag mogen we nooit normaal vinden in ons land. De oplossing is niet om dan maar groepen mensen over één kam te scheren, uit te schelden of hele groepen simpelweg het land uit te zetten. Zo bouwen we toch geen samenleving met elkaar? De oplossing is vooral een mentaliteitskwestie. We zullen glashelder moeten blijven maken wat normaal is en wat niet normaal is in dit land. We zullen onze waarden actief moeten verdedigen.

In Nederland is het namelijk normaal dat je elkaar de hand schudt en gelijk behandelt. Het is normaal dat je van hulpverleners afblijft. Dat je leraren respecteert en mensen niet sart met vlogjes. Het is normaal dat je werkt voor je geld en het beste uit je leven probeert te halen. Elkaar helpt als het even moeilijk gaat en een arm om iemand heen slaat in zware tijden. Het is normaal dat je je inzet en niet wegloopt voor problemen. Dat je fatsoenlijk naar elkaar luistert. In plaats van elkaar te overschreeuwen als je het ergens niet mee eens bent.

De komende tijd is bepalend voor de koers van ons land. Er ligt slechts één vraag voor: wat voor land willen we zijn?

Laten we ervoor strijden dat we ons thuis blijven voelen in ons mooie land. Laten we duidelijk blijven maken wat hier normaal is en wat niet. Ik weet zeker dat we dit voor elkaar gaan krijgen. Dat we alles wat we met elkaar bereikt hebben samen overeind houden. U, ik, wij allemaal. Laten we samenwerken om dit land nóg beter te maken. Want echt, we zijn een ontzettend gaaf land. Ik zou nergens anders willen wonen. U wel?

Groet,
Mark Rutte

MARK RUTTE/BRIEF AAN ALLE NEDERLANDERS/RUTTE ZET AAN TOT XENOFOBIE EN RACISME/INGEZONDEN STUKASTRID ESSED29 JANUARI 2017
https://www.astridessed.nl/mar k-ruttebrief-aan-alle-nederlan dersrutte-zet-aan-tot-xenofobi e-en-racismeingezonden-stuk/

THE GRAPEVINE ENTERPRISESPLEUR OP! (2)28 JANUARI 2017
http://thegrapepub.com/?p=1997

VRIJ NEDERLANDAAN BIJNA ALLE NEDERLANDERSMICHA WERTHEIM
https://www.vn.nl/aan-bijna-al le-nederlanders-micha-wertheim /

NRCHET ”NORMAAL DOEN” VAN RUTTE SLUIT MIGRANTEN UIT24 JANUARI 2017

https://www.nrc.nl/nieuws/2017 /01/24/het-normaal-doen-van-ru tte-sluit-migranten-uit-636851 2-a1542701
[25]

”Er ligt nu een akkoord waarbij gewone, normale Nederlanders er echt op vooruit gaan.”
RIJKSOVERHEIDREGEERAKKOORD: ”VERTROUWEN IN DE TOEKOMST”10 OCTOBER 2017
ZIE GESCHREVEN TEKST
https://www.kabinetsformatie20 17.nl/documenten/publicaties/2 017/10/10/regeerakkoord-vertro uwen-in-de-toekomst

[26]

NU.NLRECHTBANK: RUTTE ZETTE AAN TOT DISCRIMINATIE19 MEI 2007
https://www.nu.nl/algemeen/108 2182/rechtbank-rutte-zette-aan -tot-discriminatie.html

[27]

POLITIEKXENOFOBE MAATREGELEN/UITSPRAKEN/VOORSTELLEN EN STRUCTUREEL RACISME[ETNISCH PROFILEREN]
NOTEN 17 T/M 21
HERDENKING FEBRUARISTAKING/EERBETOON AANDE MOEDIGE STAKERS VAN TOEN/STRIJDBAARHEID NUASTRID ESSED26 FEBRUARI 2015
https://www.astridessed.nl/ herdenking- februaristakingeerbetoon-aan- de-moedige-stakers-van- toenstrijdbaarheid-nu/

POLITIEKXENOFOBE MAATREGELEN/VOORSTELLEN/UITSPR AKENNOTEN 26 EN 27
SYLVANA SIMONS VERLAAT DENK/GEVAARLIJKE STAP/UNITED WESTAND/DIVIDED WE FALL31 DECEMBER 2016

https://www.astridessed.nl/syl vana-simons-verlaat-denkgevaar lijke-stapunited-we-stand-divi ded-we-fall/

[28]

AMNESTY INTERNATIONALETNISCH PROFILEREN
https://www.amnesty.nl/wat-we- doen/themas/discriminatie/ etnisch-profileren

AMNESTY INTERNATIONALPROACTIEF POLITIEOPTREDEN LEIDT TOT DISCRIMINATIEIN NEDERLAND
https://www.amnesty.nl/ actueel/proactief- politieoptreden-leidt-tot- discriminatie-in-nederland

RAPPORT AMNESTY INTERNATIONALPROACTIEF POLITIEOPTREDEN VORMT RISICOVOOR MENSENRECHTEN

https://www.amnesty.nl/ content/uploads/2016/11/ rapport_etnisch_profileren_ ainl_28_okt_2013.pdf?x44743

[29]

AFSCHAFFING ZWARTE PIET EEN MUST/ZWARTE PIET ALSRACISTISCH FENOMEENASTRID ESSED19 OCTOBER 2013
https://www.astridessed.nl/ afschaffing-zwarte-piet-een- mustzwarte-piet-als- racistisch-fenomeen/

[30]

POLITIEOPTREDEN IN ROTTERDAM TEGEN GEWELDLOZE ANTI ZWARTE PIET DEMONSTRANTEN/BRIEF AAN BURGEMEESTERABOUTALEBASTRID ESSED2 DECEMBER 2016
https://www.astridessed.nl/pol itieoptreden-in-rotterdam-tege n-geweldloze-anti-zwarte-piet- demonstrantenbrief-aan-burgeme ester-aboutaleb/

[31]

WILDERS, PVV, PEGIDA, POLITIEK/HET NEDERLANDSEKROMME HUISASTRID ESSED21 APRIL 2016
https://www.astridessed.nl/wil ders-pvv-pegida-politiekhet-ne derlandse-kromme-huis/

KAFKAPEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?
     http://kafka.nl/pegida- nederland-een-burgerbeweging/

ACTIEGROEP UTRECHT VOOR IEDEREEN DEMONSTREERT TEGENTHIERRY BAUDET/GOEDE ACTIE/WEG MET FASCISMEASTRID ESSED10 JULI 2017
https://www.astridessed.nl/act iegroep-utrecht-voor-iedereen- demonstreert-tegen-thierry-bau detgoede-actieweg-met-fascisme /

HUIS THIERRY BAUDET BEKLAD DOOR ANARCHISTISCHE ACTIEGROEP/ADHESIEBETUIGINGASTRID ESSED8 SEPTEMBER 2017
https://www.astridessed.nl/hui s-thierry-baudet-beklad-door-a narchistische-actiegroepadhesi ebetuiging/

[32]

TROUWBUMA: IMMIGRATIE UIT AFRIKA VERSTOORT HET EVENWICHTIN EUROPA4 SEPTEMBER 2017

https://www.trouw.nl/ democratie/buma-immigratie- uit-afrika-verstoort-het- evenwicht-in-europa~a3b9ede0/

WWW.YOUTUBE.COMH.J. SCHOOLEZING 2017 DOOR SYBRAND BUMA

https://www.youtube.com/watch? v=b6eFaQAR-2g

”PLEUR OP” UITSPRAAK RUTTE

WWW.YOUTUBE.COMZOMERGASTEN IN VIJF MINUTEN-MARK RUTTE
https://www.youtube.com/watch? v=Mx04YMtMDZs

MARK RUTTEBRIEF AAN ALLE NEDERLANDERS
  https://vvd.nl/nieuws/lees-hie r-de-brief-van-mark/   https://vvd.nl/content/uploads /2017/01/briefvanmark.pdf

[33]

NU.NLRECHTBANK: RUTTE ZETTE AAN TOT DISCRIMINATIE19 MEI 2007
https://www.nu.nl/algemeen/108 2182/rechtbank-rutte-zette-aan -tot-discriminatie.html
[34]

WWW.YOUTUBE.COMZOMERGASTEN IN VIJF MINUTEN-MARK RUTTE

https://www.youtube.com/watch? v=Mx04YMtMDZs&t=79s

[35]

NEDERLAND BETUIGT SPIJT OVER SLAVERNIJVERLEDEN/GEEN SPIJT,MAAR EXCUSES/MENSENRECHTENSCHENDING EN IN NEDERLANDANNO 2013ASTRID ESSED10 JULI 2013

https://www.astridessed.nl/ned erland-betuigt-spijt-over-slav ernijverledengeen-spijt-maar-e xcusesmensenrechtenschendingen -in-nederland-anno-2013/

[36]

EU EN TURKIJE SLUITEN DEAL OVER VLUCHTELINGEN/BRIEFAAN DE NEDERLANDSE EUROPRLEMENTARIERSASTRID ESSED23 MEI 2016

https://www.astridessed.nl/eu- en-turkije-sluiten-deal-over-v luchtelingenbrief-aan-nederlan dse-europarlementariers/

[37]

TELEGRAAFNIEUWE DEALS MOETEN ASIELSTROOM KNIJPEN
https://www.telegraaf.nl/ telegraaf-i/7Zc/Fm6ju

”Om de immigratie te beperken stuurt het kabinet aan op nieuwe migratiedeals met Noord-Afrikaanse landen: opvang in de regio”

VOLKSKRANTVAN LES IN HET WILHELMUS VIA VLAKTAKSMINDER GAS UIT RUSLAND: DIT ZIJN DE PLANNENVAN RUTTE III10 OCTOBER 2017
https://www.volkskrant.nl/poli tiek/van-les-in-het-wilhelmus- via-vlaktaks-naar-minder-gas-u it-rusland-dit-zijn-de-plannen -van-rutte-iii~a4520494/

Immigratie– Nederland zet in op meer ‘Turkije-deals’: vluchtelingen worden zoveel mogelijk buiten Europa opgevangen.”
ADDIT ZIJN DE PLANNEN VAN RUTTE III10 OCTOBER 2017
https://www.ad.nl/politiek/dit -zijn-de-plannen-van-rutte-iii ~aec18534/

[38]

”(1) Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution”

ARTICLE 14, UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS
http://www.un.org/en/universal -declaration-human-rights/

[39]

“Libië telt drie parlementen”. Dat niet alleen, er zijn drie regeringen die elkaar niet erkennen, en met bijbehorende milities die elkaar op leven en dood bestrijden. Om het beeld van een ‘veilig Libië’ helemaal af te ronden: mensen op de vlucht belanden er niet alleen in handen van mensensmokkelaars maar worden op slavenmarkten verkocht”
 COMPLIMENT VOOR KLAVER?PETER STORM17 JUNI 2017
  https://www.ravotr.nl/2017/06/ 17/compliment-voor-klaver/

[40]

DE WERELD MORGEN.BEHONDERDEN MIGRANTEN VERHANDELD OP”SLAVENMARKTEN” IN ,LIBIE10 MEI 2017

https://www.dewereldmorgen.be/a rtikel/2017/05/10/honderden-mi granten-verhandeld-op-slavenma rkten-in-libie

VIRAL VIDEO SHOWS SOMALI AND ETHIOPIAN MIGRANTSAND REFUGEES BEING HELD AND ABUSED BY LIBYAN GANGS
 https://thisisafrica.me/viral- video-shows-somali-ethiopian-m igrants-refugees-held-abused-l ibyan-gangs/
“Libië telt drie parlementen”. Dat niet alleen, er zijn drie regeringen die elkaar niet erkennen, en met bijbehorende milities die elkaar op leven en dood bestrijden. Om het beeld van een ‘veilig Libië’ helemaal af te ronden: mensen op de vlucht belanden er niet alleen in handen van mensensmokkelaars maar worden op slavenmarkten verkocht”
 COMPLIMENT VOOR KLAVER?PETER STORM17 JUNI 2017
  https://www.ravotr.nl/2017/06/ 17/compliment-voor-klaver/

KABINETSFORMATIE VASTGELOPEN OP MIGRATIE/VLUCHTELINGENRECHTENNIET ONDERHANDELBARASTRID ESSED23 JUNI 2017

https://www.astridessed.nl/kab inetsformatie-vastgelopen-op-m igratievluchtelingenrechten-ni et-onderhandelbaar/

[41]

”Libië verkeert bijvoorbeeld in burgeroorlog en heeft drie verschillende regeringen. ‘Afspraken die je daar maakt vallen meteen kapot. En de enorme aantallen migranten en vluchtelingen zitten daar in een soort opvangcentra die sterk op slechte gevangenissen lijken. Mensen worden daar ernstig mishandeld’, zegt Voorhoeve.”
 BNRVOORHOEVE GEEFT GROEN LINKS GELIJK14 JUNI 2017
 https://www.bnr.nl/nieuws/poli tiek/10324703/voorhoeve-geeft- groenlinks-gelijk

[42]

ALJAZEERAMASSACRE IN RABAA
  http://www.aljazeera.com/ programmes/aljazeeraworld/ 2016/08/massacre-rabaa- 160816085846897.html
    WIKIPEDIAAUGUST 2013RABAA MASSACRE
  https://en.wikipedia.org/wiki/ August_2013_Rabaa_massacre
  MIDDLE  EAST EYEWHEN THEY CALL YOU ”NEGRO”: EGYPT’S SUDANESEARE PRISONERS OF RACISM20 APRIL 2017
 http://www.middleeasteye.net/ in-depth/features/racism-led- death-how-do-africans-live- egypt-108156992

[43]

AMNESTY INTERNATIONALMOROCCO: RIF PROTESTERS PUNISHED WITHWAVE OF MASS ARRESTS2 JUNE 2017
  https://www.amnesty.org/en/lat est/news/2017/06/morocco-rif-p rotesters-punished-with-wave-o f-mass-arrests/

[44]

AMNESTY INTERNATIONALALGERIA: WAVE OF ARRESTS AND PROSECUTIONS OFHUNDREDS OF AHMADI’S19 JUNE 2017
 https://www.amnesty.org/en/lat est/news/2017/06/algeria-wave- of-arrests-and-prosecutions-of -hundreds-of-ahmadis/

[45]

”Asielzoekers met een grote kans op asiel gaan naar kleinere opvangcentra in de buurt van de gemeente die hen later zal huisvesten. Minder kansrijken, bijvoorbeeld uit veilige landen zoals Marokko, blijven in middelgrote centra waar zij meteen in de snelle procedure komen, waarna uitzetting volgt.”
HET PAROOLDIT ZIJN DE BELANGRIJKSTE PUNTEN UIT HETREGEERAKKOORD12 OCTOBER 2017
https://www.parool.nl/binnenla nd/dit-zijn-de-belangrijkste-p unten-uit-het-regeerakkoord~a4 520977/live?timestamp=15077988 00000&offset=20

[46]

IND [IMMIGRATIE EN NATURALISATIE DIENST]
https://ind.nl/

IND/VEELGESTELDE VRAGEN

https://ind.nl/contact/Paginas /Veelgestelde-vragen.aspx

[47]

”Het nieuwe kabinet neemt het integratiebeleid op de schop. Vluchtelingen met een verblijfsstatus hebben straks in de eerste twee jaar in Nederland geen recht meer op zorgtoeslag, huurtoeslag en bijstand. Ze krijgen voorzieningen als huisvesting, een zorgverzekering en begeleiding bij het integratietraject voortaan ‘in natura’ van gemeenten. Daarnaast hebben zij alleen nog recht op enkele honderden euro ‘leefgeld’.
VOLKSKRANTRUTTE III BEPERKT TOEGANG MIGRANTENTOT UITKERING: MEER HULP BIJ INTEGRATIE,MINDER VERZORGINGSSTAAT6 OCTOBER 2017
https://www.volkskrant.nl/binn enland/rutte-iii-beperkt-toega ng-migranten-tot-uitkering- meer-hulp-bij-integratie- minder-verzorgingsstaat~ a4520366/

[48]

VLUCHTELINGENWERKMIGRATIE EN INTEGRATIEPLANNEN IN REGEERAKKOORD”SPIJKERHARD”10 OCTOBER 2017
https://www.vluchtelingenwerk. nl/actueel/nieuws/migratie-en- integratieplannen- regeerakkoord-spijkerhard

[49]

VLUCHTELINGENWERKMIGRATIE EN INTEGRATIEPLANNEN IN REGEERAKKOORD”SPIJKERHARD”10 OCTOBER 2017
https://www.vluchtelingenwerk. nl/actueel/nieuws/migratie-en- integratieplannen- regeerakkoord-spijkerhard

[50]

”Het nieuwe kabinet neemt het integratiebeleid op de schop. Vluchtelingen met een verblijfsstatus hebben straks in de eerste twee jaar in Nederland geen recht meer op zorgtoeslag, huurtoeslag en bijstand. Ze krijgen voorzieningen als huisvesting, een zorgverzekering en begeleiding bij het integratietraject voortaan ‘in natura’ van gemeenten. Daarnaast hebben zij alleen nog recht op enkele honderden euro ‘leefgeld’.
VOLKSKRANTRUTTE III BEPERKT TOEGANG MIGRANTENTOT UITKERING: MEER HULP BIJ INTEGRATIE,MINDER VERZORGINGSSTAAT6 OCTOBER 2017
https://www.volkskrant.nl/binn enland/rutte-iii-beperkt-toega ng-migranten-tot-uitkering- meer-hulp-bij-integratie- minder-verzorgingsstaat~ a4520366/

[51]

” Een asielvergunning wordt voortaan voor drie jaar verleend en niet langer voor vijf jaar. Daarna kan de vergunning nog met twee jaar worden verlengd. Pas als een vluchteling deze twee tijdelijke verblijfsvergunningen heeft gehad, kan hij een vergunning voor onbepaalde tijd krijgen.”

NOSDIT IS WAT JE MOET WETEN OVER HET REGEERAKKOORD10 OCTOBER 2017
https://nos.nl/artikel/2197308 -dit-is-wat-je-moet-weten-over -het-regeerakkoord.html

”Een asielvergunning wordt in eerste instantie voor drie jaar verleend en niet langer voor vijf jaar. ”
VOLKSKRANTVAN LES IN HET WILHELMUS VIA VLAKTAKSMINDER GAS UIT RUSLAND: DIT ZIJN DE PLANNENVAN RUTTE III10 OCTOBER 2017
https://www.volkskrant.nl/poli tiek/van-les-in-het-wilhelmus- via-vlaktaks-naar-minder-gas-u it-rusland-dit-zijn-de-plannen -van-rutte-iii~a4520494/

[52]

DOCUMENTAIRE OVER DE WERKZAAMHEDEN VANDT & V [DIENST TERUGKEER EN VERTREK]

WWW.YOUTUBE.COMHET IS UW LAND

https://www.youtube.com/watch? v=C94Wrx-fdOk&t=2750s

DIENST TERUGKEER EN VERTREK
https://www.dienstterugkeerenv ertrek.nl/

”WIJ WERKEN VOOR DE DT & V”

https://ontmaskerdtenv.wordpre ss.com/wij-werken-voor-de-dtv/

BRON

”ONTMASKER DE DT & V”

https://ontmaskerdtenv.wordpre ss.com/

BOVENSTAANDE INFORMATIE IS OVERGENOMEN OP MIJN WEBSITEMOCHT DE ONDERSTAANDE LINK VAN MIJN WEBSITENIET MEERWERKEN VANWEGE EEN GERECHTELIJK BEVELTOT VERWIJDEREN, GEEN NOODBOVENSTAANDE LINKS ZIJN IN IEDER GEVALWERKZAAM!

DEPORTEURS UIT DE ANONIMITEIT/LANCERINGWEBSITE MET DT & V MEDEWERKERS
https://www.astridessed.nl/ove rgenomen-van-website-ontmasker -dt-vdeporteurs-uit-de-anonimi teitlancering-website-met-dt-w -medewerkers/

[53]

VOLKSKRANTVAN LES IN HET WILHELMUS VIA VLAKTAKS NAAR MINDERGAS UIT RUSLAND: DIT ZIJN DE PLANNEN VAN RUTTE III10 OCTOBER 2017

https://www.volkskrant.nl/poli tiek/van-les-in-het-wilhelmus- via-vlaktaks-naar-minder-gas-u it-rusland-dit-zijn-de-plannen -van-rutte-iii~a4520494/

[54]

”Doordat het nieuwe kabinet Rutte-III het laagste btw-tarief van 6 naar 9 procent verhoogt, is een gemiddeld huishouden straks twee tientjes per maand extra kwijt aan alledaagse zaken als voedsel, de kapper of de bioscoop.”

VOLKSKRANTONDER RUTTE III IS GEMIDDELD HUISHOUDENTWEE TIENTJES PER MAAND EXTRA KWIJT AANALLEDAAGSE ZAKEN6 OCTOBER 2017

https://www.volkskrant.nl/ economie/onder-rutte-iii-is- gemiddeld-huishouden-twee- tientjes-per-maand-extra- kwijt-aan-alledaagse-zaken~ a4520575/

”Het lage BTW-tarief gaat vanaf 2019 van 6 naar 9 procent. Een van de consequenties hiervan is dat boodschappen, de kapper en treinkaartjes duurder worden.”

NU.NLOVERZICHT: DIT IS WAT HET REGEERAKKOORD BETEKENTVOOR JE PORTEMONNEE10 OCTOBER 2017

https://www.nu.nl/geldzaken/49 58267/overzicht-regeerakkoord- betekent-portemonnee.html

[55]

REGEERAKKOORD VOL VERFOEILIJKE PLANNEN – EN WAT GAAN WE ERAAN DOEN?PETER STORM11 OCTOBER 2017

https://www.ravotr.nl/2017/10/ 11/regeerakkoord-vol- verfoeilijke-plannen-en-wat- gaan-eraan-doen/

[56]

  • Verlagen winstbelasting voor grote bedrijven vanaf 2019. In 2019 dalen de tarieven met 1 procent, in 2020 en 2021 nogmaals met 1,5 procent. De vennootschapsbelasting (vpb) over de eerste 200.000 euro winst daalt van 20 in 2017 naar 16 procent in 2021, het vpb-tarief over de winst daarboven gaat van 25 in 2017 naar 21 procent in 2021.”

ELSEVIER WEEKBLADDE FISCALE PLANNEN VAN RUTTE III OP EEN RIJ10 OCTOBER 2017
http://www.elsevierweekblad. nl/belasting/achtergrond/2017/ 10/de-fiscale-plannen-van- rutte-3-op-een-rij-547349/

”Over de eerste 200.000 euro winst gaan ondernemers straks 16 in plaats van 20 procent belasting betalen. Voor de winst boven die drempel gaat het belastingtarief omlaag van 25 naar 21 procent. ”
ADWINSTBELASTING BEDRIJVEN GAAT OMLAAGBIJ NIEUW KABINET5 OCTOBER 2017

https://www.ad.nl/politiek/win stbelasting-bedrijven-gaat-oml aag-bij-nieuw-kabinet~affad155 /

”Ze hoeven juist minder inkomstenbelasting te betalen.Én ze hoeven minder vermogensbelasting te betalen.
Bedrijven hoeven 20% (!) minder winstbelasting te betalen”
GRUTJES.NLDUS LAAT ME EVEN SAMENVATTEN
http://www.grutjes.nl/2017/10/ dus-laat-me-even-samenvatten/

[57]

WILDERS, PEGIDA, POLITIEK/HET NEDERLANDSE KROMMEHUISASTRID ESSED21 APRIL 2016

https://www.astridessed.nl/wil ders-pvv-pegida-politiekhet- nederlandse-kromme-huis/

[58]

”Asielzoekers met een grote kans op asiel gaan naar kleinere opvangcentra in de buurt van de gemeente die hen later zal huisvesten. Minder kansrijken, bijvoorbeeld uit veilige landen zoals Marokko, blijven in middelgrote centra waar zij meteen in de snelle procedure komen, waarna uitzetting volgt.”
HET PAROOLDIT ZIJN DE BELANGRIJKSTE PUNTEN UIT HETREGEERAKKOORD12 OCTOBER 2017
https://www.parool.nl/binnenla nd/dit-zijn-de-belangrijkste-p unten-uit-het-regeerakkoord~a4 520977/live?timestamp=15077988 00000&offset=20

[59]

”Er ligt nu een akkoord waarbij gewone, normale Nederlanders er echt op vooruit gaan.”
RUTTE IN:
REGEERAKKOORD”VERTROUWEN IN DE TOEKOMST”UITGESCHREVEN TEKST
https://www.kabinetsformatie20 17.nl/documenten/publicaties/2 017/10/10/regeerakkoord-vertro uwen-in-de-toekomst

[60]

Wat moet een ouder doen die het kind gehersenspoeld ziet worden met een opgelegde ‘dominant blanke en culturele’ identiteit? Weiger het naar school te sturen! Massaal!”

‘LES 1: LEVE DE VOCMENTALITEIT, LEVE NEEDERLAND! MAAR ZEG ER NIETS OVER, WANT….JOKE KAVIAAR28 SEPTEMBER 2017
https://www.jokekaviaar.nl/Wil helmus.html

[61]

OVER KOMENDE STRIJD EN PERSPECTIEVEN: ENKELE STRATEGISCHENOTITIESPETER STORM18 OCTOBER 2017
https://www.ravotr.nl/2017/10/ 17/komende-strijd-en- perspectieven-enkele- strategische-notities/

REGEERAKKOORD VOL VERFOEILUIJKE PLANNEN-EN WAT GAAN WE ERAAN DOEN?PETER STORM11 OCTOBER 2017

https://www.ravotr.nl/2017/10/ 11/regeerakkoord-vol- verfoeilijke-plannen-en-wat- gaan-eraan-doen/

[62]

”De herkomst van de tekst is niet met zekerheid bekend. Hierover bestaan verschillende theorieën. Het Wilhelmus is een geuzenlied en de meeste teksten van geuzenliederen waren anoniem, omdat op het maken van opstandige liederen destijds de doodstraf stond.”

WIKIPEDIAWILHELMUS/TEKST

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Wilhelmus#Tekst

BRON
WIKIPEDIAWILHELMUS

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Wilhelmus

WIKIPEDIATACHTIGJARIGE OORLOG
https://nl.wikipedia.org/wiki/ Tachtigjarige_Oorlog

REGEERAKKOORD ”VERTROUWEN IN DE TOEKOMST”

LINK

https://www.kabinetsformatie20 17.nl/documenten/publicaties/2 017/10/10/regeerakkoord-vertro uwen-in-de-toekomst

GESCHREVEN TEKST

RUTTE
Goedemiddag. Wij presenteren hier vanmiddag het regeerakkoord. En dat presenteren we, mag ik zeggen, met enige trots. Het heeft, ook dat mag wel gezegd worden, lang geduurd. Het is wel zo dat als je met vier partijen een coalitie probeert te vormen, dat dat dan op zichzelf ook niet eenvoudig is. Die gesprekken duren langer, heb ik gemerkt, dan met twee of drie partijen. Het coalitieakkoord dat is ambitieus en evenwichtig. Tegelijkertijd, als je bestuurt, moet je ook keuzes maken. Wij hebben gekozen voor groei en vooruitgang. Het gaat goed met Nederland maar teveel mensen voelen dat nog niet in hun persoonlijk leven. En dat moet beter. Daar zijn onze maatregelen op gericht. En met dit pakket hebben we dan ook daadwerkelijk vertrouwen in de toekomst. De afgelopen dagen heeft een enkele maatregel al in de kranten gestaan of is op televisie geweest. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat die maatregelen altijd met elkaar samenhangen. En wij hebben een pakket gemaakt dat er in zijn geheel voor zorgt dat alle groepen in Nederland erop vooruit gaan. Doordat de netto salarissen zullen stijgen; doordat er meer geld beschikbaar komt voor liefdevolle zorg voor onze ouderen; doordat er veel geïnvesteerd wordt in het opleiden van onze kinderen; doordat er meer geld beschikbaar komt om onze buurten veiliger en ook prettiger leefbaar te maken; én we gaan hard werken aan een duurzame samenleving waar ook onze kinderen en kleinkinderen gezond in kunnen opgroeien. Er ligt nu een akkoord waarbij gewone, normale Nederlanders er echt op vooruit gaan. Ik mag hier wel zeggen dat ik Sybrand Buma, Alexander Pechtold en Gert-Jan Segers erkentelijk ben omdat zij bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen. Zij hebben ervoor gekozen om niet aan de zijlijn te blijven staan. Ik zie ernaar uit om aan de slag te gaan met een nieuwe ploeg ministers. Ik wil de mouwen opstropen om Nederland beter te maken samen met de collega’s van CDA, van D66 en van ChristenUnie. En voor nu: aan de slag! Dankuwel, en dan is nu het woord aan Sybrand Buma.

BUMA
Het is al weer ruim een half jaar geleden sinds de verkiezingen. Verkiezingen waarbij de zorgen van heel veel Nederlanders centraal stonden. Zorgen die ik heel goed begrijp. Over de zorg, over onze veiligheid, over verharding in de samenleving. Kortom, zorgen die mensen hebben over hun toekomst en over de toekomst van het land. En het was mijn inzet bij deze onderhandelingen om namens het CDA die zorgen van een antwoord te voorzien. Nou hebben we de afgelopen maanden met vier verschillende partijen om tafel gezeten. Partijen die starten vanuit totaal verschillende visies, maar met een gemeenschappelijke ambitie. En dat heeft ertoe geleid dat wij vandaag het resultaat hebben bereikt van een regeerakkoord. Het is gelukt, een nieuw regeerakkoord. We investeren in zorg voor ouderen en we gaan de stapeling van zorgkosten die zoveel mensen ervaren, verlichten. Er gaat fors extra geld naar onze veiligheid, naar Defensie, naar de politie. En er komt een maatschappelijke diensttijd voor jongeren. Wat ik ontzettend belangrijk vind, is dat we het gevoel van saamhorigheid in dit land gaan versterken. Onze identiteit, de identiteit van onze samenleving, door aandacht voor onze cultuur, voor ons volkslied het Wilhelmus. En voor burgerschap. En we ondersteunen families en gezinnen. We gaan de arbeidsmarkt hervormen en eerlijker maken. En er komt een belastinghervorming. Mensen met een middeninkomen en gezinnen gaan fors minder belasting betalen. Niet alle keuzes die we gemaakt hebben de afgelopen maanden waren gemakkelijk. En dat kan ook niet. Maar wij doen, met vier partijen, wat nu nodig is. En ik ben daarom trots op het bereikte resultaat. Voor een land dat we door willen geven, met vertrouwen in de toekomst. Dankuwel.

PECHTOLD
Dames en heren, we hebben u lang in spanning gehouden. Maar wie zo lang wacht, die krijgt ook wat. U bent getuige van een unieke gebeurtenis in de Nederlandse geschiedenis. Vier mannen zeggen tegelijkertijd ja tegen elkaar. En ik moet toegeven: zelfs voor een vrijzinnig optimist onder ons voelt dat toch wel wat onwennig. Met tevredenheid en groot vertrouwen kijk ik naar dit regeerakkoord. De ambities en de kernwaarden van D66 spatten ervan af. Mijn partij voerde campagne voor gelijke kansen voor iedereen. In de afgelopen jaren dreigde een steeds grotere tweedeling. Tussen arm en rijk, tussen jong en oud, tussen laag- en hoogopgeleid. En als wij niets doen, nemen de verschillen tussen arm en rijk in de komende jaren sterk toe. Deze coalitie grijpt in en verkleint de inkomensverschillen met dit akkoord. En iedereen gaat er op vooruit. Deze coalitie doet zijn grootste investering in onderwijs, zodat ieder kind weer kansen krijgt. Deze coalitie haalt de klimaatdoelen van Parijs en verandert Nederland van een zorgelijke achterblijver naar een Europese koploper. Deze coalitie maakt een vaste baan weer bereikbaar, ook voor jongeren, ook voor lageropgeleiden. Het regeerakkoord verbindt conservatief en progressief. En ook ben ik blij met het respect voor elkaars diepgewortelde waarden, hoe we omgaan met progressieve thema’s als het gaat om de lhbti-gemeenschap en de medisch-ethische onderwerpen. Dames en heren, dit regeerakkoord zit vol ambitie. Het is een uitgestoken hand naar alle politieke partijen, alle maatschappelijke organisaties, en daarmee naar iedereen in Nederland. Samen pakken we de grote uitdagingen van deze tijd aan. De tijd voor oplossing is nu. We hebben lang nagedacht over onze plannen, maar uiteindelijk gaat het nu om doen. Ik zou zeggen: aan het werk! Dankuwel.

SEGERS
Beste mensen, we hebben er honderd dagen over gedaan. Ruim honderd dagen. Maar dan heb je ook wat. Een akkoord met heel veel ambitie. Een akkoord waarbij het merkbaar is dat de ChristenUnie aan tafel zat. Dit wordt geen kabinet dat op de winkel gaat passen. U heeft het gehoord net ook, en u kunt het lezen. Er komt een nieuw, ander klimaatbeleid. Nieuwe schone energie. Hervorming van de arbeidsmarkt. Hervorming van ons pensioenstelsel. Ons belastingstelsel. Er komen grote investeringen in onderwijs, in zorg, in gezinnen, infrastructuur, Defensie, ontwikkelingssamenwerking. Dit wordt niet niks. Dit is een akkoord met urgentie. En als dit bewaarheid wordt, krijgen we een kabinet met grote daadkracht. Maar hervormingen, investeringen, daadkracht zijn nooit een doel op zichzelf. De grote vraag is: voor wie doen we dit? Wie en wat houden we voor ogen als we nu aan de slag gaan. Allereerst doen we dit voor de toekomst van onze kinderen. Dan denk ik gewoon aan mijn eigen drie dochters en aan hun generatiegenoten. Het gaat om hun onderwijs, hun vrijheid en de aarde die we hen nalaten. En als tweede: alle inspanningen van deze coalitie zullen waardevol zijn als we tegenstellingen in de samenleving kleiner kunnen maken. Als jongeren en ouderen dichterbij elkaar komen. Als op de arbeidsmarkt de kloof tussen vast en flex kleiner wordt. Als nieuwkomers sneller kunnen meedoen. Als Randstad en regio, stad en platteland, niet tegenover elkaar staan maar elkaar versterken. Als zieke en gezonde mensen solidair met elkaar blijven. Als gelovig en niet-gelovig opkomen voor elkaars vrijheid. Als dat lukt, is dit kabinet de moeite waard. Waardevol zelfs. Beste Mark, Sybrand, Alexander, het was niet direct liefde op het eerste gezicht. We kondigen nu geen partijfusie aan. Maar we hebben elkaar gevonden in hele ambitieuze plannen. En belangrijker nog: er is vertrouwen. En daarom geloof ik dat dit kabinet een succes kan worden. Nog even en de nieuwe coalitie kan aan de slag, ook echt aan de slag. Met vertrouwen in de toekomst en wat mij betreft op hoop van zegen. Ik dank u wel.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!