De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Rozenoorlogen en boerenopstanden/Adel tegen adel/Adel tegen het volk/Heersende klasse toen en nu

Rozenoorlogen en boerenopstanden/Adel tegen adel/Adel tegen het volk/Heersende klasse toen en nu

woensdag 19 augustus 2015 21:32
Spread the love

ROZENOORLOGEN EN BOERENOPSTANDEN/ADEL TEGEN ADEL/ADELTEGEN HET VOLK/HEERSENDE KLASSE TOEN EN NU
MATTHIJS VAN DE SANDE/GOEDE MAATSCHAPPIJANALYSE/ONZUIVERE HISTORIE INTERPRETRATIE

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/rozenoorlogen-en-boerenopstandenadel-tegen-adeladel-tegen-het-volkheersende-klasse-toen-en-nu/

HEERSENDE KLASSE EN HET VOLK/TEGENSTELLINGENEN STRATEGIEEEN
Matthijs van de Sande, huiscolumnist van de antiracistische website”Doorbraak”, die doorgaans goede en strijdbare stukken schrijft [1], kan zichbeter niet op het pad der geschiedenis begeven..Maatschappijkritiek, van deze tijd, lijkt hem beter op het lijf geschreven.Ik doel hier op een overigens interessant stuk, dat hij in juni van ditjaar heeft geschreven:”Zijn ze eigenlijk nog wel bang genoeg?” [2]
In dit opmerkelijke stuk behandelt van de Sande de natuurlijke belangentegenstellingen tussen de heersende klasse door de eeuwen heen [vanafde Middeleeuwen tot heden].Daarbij gaat hij in op de twee in alle mogelijke varianten door de heersende klasse toegepaste strategieeen om de macht te behouden,repressie en welwillendheid,waarvan de laatste dient om zich niet al te zeer gehaat te maken bijde bevolking.Hij noemt in dit verband de filosoof en staatsmanMacchiavelli [3], die in zijn opus ”Il Principe” stelt, dat de bestestrategie van de heersende klasse is, zich geliefd, en niet gehaatte maken bij het volk.
Daarna reist van de Sande in snel tempo door de geschiedenisheen en maakt zich er zorgen over, dat in de huidige tijd de machthebberszelfs de schijn van ”zich geliefd te willen maken”, laten varen en er nog meelijken weg te komen ook, metde Nederlandse politiek en het Amsterdamse Universiteitsbestuur als voorbeeld. [4]Samengevat:Niet meer bang zijn voor de volkswoede.En dat moet de heersende klasse maar beter wel zijn, in hetbelang van de strijd van het volk.
Hij eindigt zijn stuk als volgt:”Natuurlijk moeten we uiteindelijk af van iedere kloof tussen arm en rijk – ieder klasseverschil tussen volk en heerser. Maar tot die tijd is het in ieder geval in ons aller belang dat de elite nog wat van ons te vrezen heeft. Nog nooit volgde politieke vooruitgang puur en alleen op een appél aan de bestuurlijke of economische bovenklasse. Ook dat is overigens een mythe uit de geschiedenisboekjes: niet fatsoen of empathie, maar angst om alles te verliezen is wat doorgaans die elite aanzet tot verandering.

En dat is precies waar we de Mark Ruttes, Diederik Samsoms, en Dymph van den Booms onder ons nog wel eens aan mogen helpen herinneren. Vroeg of laat bereiken we een punt waarop het genoeg is geweest.

En dan komt, op een goede nacht, het gepeupel met rieken en fakkels aan de kasteelpoort rammelen.” [5]

Op zich kan ik zijn betoog wel ondersteunen, wat betreft de natuurlijke

belangentegenstellingen, de door de heersende klasse toegepaste

strategieeen om aan de macht te blijven en de dynamiek van de

strijd, die gevaar loopt, als de heersende klasse te gemakkelijk

en zonder klaarblijkelijk verzet, onderdrukkende maatregelen kan

doorvoeren.

Van de Sande noemt als voorbeeld een door Rutte en Samsom

voorgestane belastingmaatregel [6] en het regentengedrag van 

het Amsterdamse Universiteitsbestuur. [7]

ANACHRONISMEN EN ONZUIVERE HISTORISCHE

BENADERING

Echter erger ik mij eraan, dat van de Sande door

de eeuwen heenstapt alsof alle ”heersende klassen”,

vanaf de Middeleeuwse koningen/adel tot en met

Rutte en Samsom, zonder meer over een kam

te scheren zijn, waarbij hij ook nog uitgaat

van de onjuiste opvatting, dat de adel ”doorgaans meer

te vrezen had van de eigen horigen dan van hun klassegenoten” [8]

ADEL VERSUS HORIGEN/ADEL VERSUS ADEL

Van de Sande begint zijn stuk met de volgende opmerking:

Ik citeer:

”Torens, kantelen en een slotgracht. Dat is, zo wordt de hedendaagse kasteelbezoeker verteld, hoe een ‘heer’ zich vroeger beschermde tegen rivaliserende edellieden. Helemaal correct is dat verhaal natuurlijk niet: de feodale adel had doorgaans meer te vrezen van de eigen horigen dan van hun klassegenoten.” [9]

Hoewel er natuurlijk, door de eeuwen heen, een fundamentele

belangentegenstelling is geweest tussen de ”heersende klasse”

[In het Middeleeuwse: koning, adel en met veel macht voor de Kerk]

en de onderliggers [boeren, horigen, etc], is het historisch

gezien  onjuist om zonder meer te stellen, dat de adel ”doorgaans”

meer te vrezen had van

de onderliggers dan van zijn klassegenoten.

Want deze kort door de bocht stelling van van de Sande stapt

met zevenmijlslaarsen heen over de machtstegenstellingen tussen

de koning en adel enerzijds en de rivaliteit tussen de edellieden anderszijds.

KONING EN ADEL/NATUURLIJKE BONDGENOTENEN RIVALISERENDE KRACHTEN
De relatie tussende Middeleeuwse  koning en de adel, gekoppeld aan hetleenstelsel, is altijd dualistisch geweest.Enerzijds ‘hadden ze elkaar nodig”, anderszijds was er een voortdurendemachtsstrijd, die ook wel kan worden uitgedrukt als de strijd tussencentralisatie [macht stevig in handen van de soeverein, ander woordvoor koning] en decentralisatie [grotere invloed voor de adel] [10]
Het ontstaan van de adel in Europa was gebaseerd op het vroegMiddeleeuwse leenstelsel [feodalisme] [11], waarbij de koning, meestalin ruil voor militaire steun, de ”vooraanstaanden” land in leen gaf,in ruil dus voor militaire steun en adviserend bestuur.De zogenaamde ”raad en daad” functie.De koning was dan leenheer, de landontvanger ”leenman”
Hieruit ontwikkelde de adel zich, aangezien  doorallerhande politieke en soms persoonlijke omstandigheden [eenzwakke koning met weinig gezag], het land niet meer automatischwerd ”teruggegeven” aan de koning [na de dood of somstijdens het leven van de ”leenman”], maar gaandeweg ”erfelijk”werd. [12]Dat proces vond plaats ergens aan het eind van de vroegeMiddeleeuwen, maar verschilde van land tot land en streektot streek. [13]

Het is niet zo moeilijk, voor te stellen, dat uit dezeingewikkelde relatie tussen koning en adel, die elkaar enerzijds”nodig hadden”, anderszijds, een dans om de macht maakten,allerhande conflicten, oorlogen etc voortkwamen.Ingewikkelder nog werd het, toen koning en adel aan elkaarverwant raakten en er hevige [burger] oorlogen om de troonuitbraken.Daarover later.
Maar hoe dan ook, de heersende klasse had dus niet altijden automatisch meer te vrezen van de onderliggers [horigen etc]dan van elkaar of hun soeverein, de koning.

STRIJD OM DE KROONADEL TEGEN DE KONING/ADEL TEGEN ADELROZENOORLOGEN/NADER UITGELEGD

Een voorbeeld [maar er zijn zovele] waaruit blijkt, dat de adelsoms zijn eigen ergste vijand was, zijn de Rozenoorlogen, diein Engeland gewoed hebben tussen 1455 en 1485 en dieallerhande oorzaken hadden. Zie voor meer informatie, noot 14.
Het was, in feite, een dynastieke strijd om de Engelse troon,waarbij de oud Engelse adel zichzelf vrijwel geheel heeft uitgeroeid,broeder tegenover broeder kwam te staan en het het einde wasvan het Koningshuis Plantagenet, dat drie eeuwen de scepterover Engeland gezwaaid had.[15]Het was een strijd tussen twee takken van het Huis Plantagenet,de Lancasters en de Yorks.De Lancasters stamden af van de derde zoon van koning Edward III,de Yorks van de tweede en de vierde zoon, waarbij zij hunrecht op de troon [want daar ging het tenslotte om] uiteraardontleenden aan die tweede zoon.Hierop kom ik uitgebreid terug.
Natuurlijk was het gecompliceerder dan hier gezegd, er wareneen groot aantal sociaal, politiek en economische oorzaken [16],die de directe aanleiding vormden tot het uitbreken van de strijd,maar hier richt ik mij op de bron, de dynastieke twisten.

Dit Huis Plantagenet [met als beroemd/beruchte koningenRichard Leeuwenhart, Jan Zonder Land, Eduard III, die deHonderdjarige Oorlog tegen Frankrijk begon, waarin Jeanned’Arc zich onderscheidde etc] [17] maakte plaats voor hetHuis Tudor [waarvan Hendrik VIII en zijn dochter Elisabeth Ide bekendst/beruchtste monarchen zijn] [18]
EEN DUIK IN DE FAMILIEGESCHIEDENIS VAN DE PLANTAGENETSLET OP:
Probleem was, feitelijk,dat Edward III [de koning van de Honderdjarige Oorlogtegen Frankrijk] zoveel zoons had, met hun nakomelingenen hun erchte/vermeende rechten op de troon:
Toen Edward III overleed, werd hij opgevolgd door zijnkleinzoon, Richard II, die de zoon was van zijn oudste zoon,De Zwarte Prins.[19]Zijn regeerperiode was grotendeels bepaald door twistenmet de adel, in het byzonder met zijn neef, Henry of Bolingbroke[zoon van de derde zoon van Edward III, Jan van Gent] [20]
Probleem was echter, dat Edward III een tweede [jong gestorven] zoon had, Lionelvan Antwerpen, die geenzoon, maar een dochter had, Philippa Plantagenet.[Goed opletten….]
Richard II, die kinderloos was, benoemde nu de zoon van zijn nicht Philippa Plantagenet, Roger Mortimer genaamd, tot diens erfgenaam.Hiermee was deze de zogenaamde ”heir presumptive.” , duseen geldend erfrecht, altijd bij ontbreken van degene, die onvoorwaardelijkrecht op de troon had, de zoon van Richard II [ koning [Richard II was kinderloos],de zogenaamde ”heir apparent” [21]Maar goed, Roger Mortimers benoeming tot erfgenaam van Richard IIwettig en rechtmatig, omdat hij de kleinzoon was van de tweede zoon [Lionel van Antwerpen] en hij het erfrecht kreegvia zijn moeder, aangezien Engeland geen Salische wetten kende[het uitsluiten van vrouwelijke erfgenamen] [22]
Willen nu de historische omstandigheden, dat neef Henry Bolingbrokede heerschappij van neef Richard II omverwierp en in zijnplaats koning werd, met voorbijgaan aan de rechtmatigeerfgenaam, Edmund Mortimer, zoon van de inmiddels overledenRoger Mortimer, die zoals al geschreven, door Richard II was benoemdtot erfgenaam van de kroon [wat nu dus overging als recht op zijn zoon,Edmund] [23]
Is het nog te volgen?
Usurpatie van Henry of Bolingbroke dus, die als koningHenry IV de geschiedenis is ingegaan [zijn afgezette neefRichard II werd waarschijnlijk in gevangenschap gedood ofdoodgehongerd…..] [24]
Hiermee was een tak van het Huis Plantagenet, de Lancasters[genoemd naar de vader van Henry IV, Jan van Gent, hertog’van Lancaster]aan de macht gekomen.
Nu hoefde dit nog niet te leiden tot eenadellijke burgeroorlog, omdat Henry IVnagenoeg weinig te vrezen had van de zoon van vorige erfgenaam RogerMortimer,Edmund Mortimer, die bij Henry’s troonsbestijging acht jaar wasen zich ook voor de rest van zijn leven buiten dynastieke twistenzou houden.Het ”prestige” van het Huis van Lancaster werd bovendienbestendigd door de opvolger van Henry IV, zijn militair buitengewoon succesvolle zoon, Henry V,de overwinnaar van de slag bij Azincourt tijdens de Honderdjarige Oorlog.[25]
Maar toen kwam er een kink in de kabel:
Henry V overleed plotseling en werd opgevolgd door zijn zoon Henry VI, een buitengewoonzachtmoedige en vrome man met een afkeer van oorlog, waardoorhij nu niet bepaald geschikt was als een Middeleeuwse vorst. Tot overmaat van ramp bleek hij ook psychische problemente hebben, waardoor hij periodes lang niet in staat wasom te regeren en de edelen met elkaar streden om de macht.[26]
In een dergelijk machtsvacuum treden vaak troonpretendentennaar voren [het huwelijk van Henry VI was de eerste jarenkinderloos]
In dit geval Richard, de hertog van York, die eenkleinzoon was van de eerder genoemde Roger Mortimer[erfgenaam van Richard II] via zijn moeders kant [AnneMortimer, de dochter  van Roger Mortimer ende zuster van de eerder genoemde Edmund Mortimer,die kinderloos bleef, waardoor neef York al zijnbezittingen erfde, ook zijn claim op de troon] [27]Overigens stamde York ook van vaderskant af van Edward III:Zijn grootvader [van vaderskant], was Edmund of Langley,hertog van York en de vierde zoon van Edward III. [28]Maar zijn grotere claim op de troon ontleende hij van zijnmoederskant. [29]
DUS:
Feitelijk had York dus reeds een groter recht had opde troon dan Henry VI zelf, die afstamde van de derde zoonvan Edward III, terwijl York van de tweede zoon afstamde.
Dit bracht York in botsing met de vrouw van Henry VI,Margareta van Anjou, die in tegenstelling tot haarman een lady of power was.De strijd tussen hen brak pas goed uit, toen zij alsnogin 1453 een zoon ter wereld bracht, wiens recht op de troonzij buitengewoon fel verdedigde.[30]
De adel koos partij, vaak dwars door families heen en in1455 braken de Rozenoorlogen uit, die tot 1485 duurden.Een buitengewoon bloedige strijd, waarbij praktisch de heleoude adel elkaar uitroeide.Het volk kwam er weinig aan te pas.
Richard of York zou geen koning worden, hij sneuveldein de slag bij Wakefield in 1460 [31], maar twee van zijnzoons wel, Edward IV [grootvader van de latere Henry VIII],die de strijd van zijn vader overnam, de Lancasters versloegen koning Henry VI afzette [Margareta van Anjou en haarminderjarige zoon gingen in ballingschap in Frankrijk]  enzijn broer Richard III,. [32]

Grappig detail:Doordat York’s  kleindochter Elisabeth of York [dochter van zijn zoonkoning Edward IV] met de latere koningHenry VII trouwde [ook weer afkomstig uit het Huisvan Lancaster, maar de ”onwettige” tak der Beauforts], [33] die deouders waren van onder andere Henry VIII, zijn York en zijnvrouw Cecily Neville [34] de voorouders van alle Engelsekoningen sindsdien.[Henry VII werd koning door Richard III in de slag bij Bosworth [35]in 1485 te verslaan, waardoor er [mede ook door zijnhuwelijk met Elisabeth van York] een einde kwam aan deRozenoorlogen.
Ondanks alle pogingen van Margareta van Anjou besteeg haar zoon,Edward of Westminster, de Engelse troon niet.Hij sneuvelde in de slag bij Tewkesbury in 1471, 17 jaar ouden zij stierf in 1482 in Frankrijk [haar geboorteland] inkommervolle omstandigheden. [36]Triest. Ze was hard, maar niet harder dan de mannen om haar heen. [37]

HEERSENDE KLASSE VERSUSONDERLIGGERS/HEDEN EN VERLEDEN
DE ENE BOERENOPSTAND IS DE ANDRE NIET
Dit uitstapje naar de Rozenoorlogen was nodig omduidelijk te maken, dat van de Sande wel erg kort door de bocht vliegt in zijn artikel. [38]Want de Rozenoorlogen en andere bloedige conflictentussen de adel, al dan niet met een Kroon als inzet[er waren zovelen van dergelijke conflicten] bewijzenoverduidelijk, dat de adel vaak evenveel, zo niet meer,te vrezen had van zijn eigen klassegenoten.Want de strijd speelde zich niet alleen af tussen heersendeklasse en onderliggers, maar evenzeer, zo niet heviger, tussende heersende klassen onderling.Natuurlijk, de tegenstellingen tussen heersende klasse enonderliggers is fundamenteel en zal altijd wel doorgaan,maar dat gold ook, in die tijd, voor de strijd tussen ”natuurlijkebondgenoten” zoals de adel onderling en/of de adel versusde vorst.Niet om een eerljjkere verdeling van de rijkdommen, maarom de macht in het land.
Maar ook wanneer er wel sprake is van klassetegenstellingendoor de eeuwen heen,  hier door mij vertaald in boerenopstanden, slaatvan de Sande de plank mis, waar het het totaalplaatje betreft.Want niet iedere boerenopstand was in eerste instantiein intentie gericht tegen ”de onderdrukker”

Om drie grote boerenopstanden in de late Middeleeuwen [39] alsvoorbeeld te nemen:Twee Franse en een Engelse, te weten [in chronologische volgorde],de Jacquerie [1358] [40], de boerenopstand onder leiding van WatTyler [1381] [41], de opstand van Jack Cade [1450] [een mix van boeren enlagere handwerkslieden, tegen de achtergrond van de Engelsenederlagen in de Honderdjarige oorlog, waardoor Engeland werdoverspoeld door uit Frankrijk teruggekeerde verarmde Engelse boerenen soldaten] [42]
Alle drie de opstanden vonden plaats in een periode van politiekeinstabiliteit [43], maar verschilden in directe intentie.
Was de Jacquerie als boerenopstand duidelijk gericht tegen deonderdrukking door de adel, de opstand onder Wat Tyler was niet alleen tegen de adel gericht, maar opteerde voor gelijkheidin de samenleving en tegen de ongelijkheid, diede standenmaatschappij in de Middeleeuwen inhield.
De opstand van Jack Cade daarentegen was vooral gericht tegen de hoge belastingen, maar dan tegen de achtergrond van de verarmingdoor de Honderdjarige Oorlog, alsook tegen adellijke gunstelingenvan koning Henry VI, die door de opstandelingen van wanbeheer werdenbeschuldigd. [44]Maar dus NIET tegen de adel als zodanig.
Wat wel opvallend was in een tijdsgewricht, waarin het koningschapnog als heilig werd beschouwd [45], dat door de opstandelingen het aftreden van koning Henry VI werd  geopperd, ten gunste van iemand,die volgens hen een stuk geschikter was.[46]Waarschijnlijk wordt daarmee de reeds genoemde Richard, hertogvan York bedoeld [ter herinnering: de man met een betere claimop de Engelse troon en die om die troon strijd gevoerd heeft met Margaretavan Anjou, echtgenote van de zachtmoedige Henry VI] [47], voorwie opstandelingenleider Jack Cade grote bewondering had, gezienhet door hem uitgebrachte Manifest. [48]
Maar goed:Uit deze slechts drie voorbeelden van boerenopstanden [gemixt metandere leden van onderliggende klassen] blijkt wel, dat het allemaalniet zo simpel ligt, als van de Sande in zijn artikel wel stelt. [49]

ADEL/KONINGEN/HEDENDAAGSE MACHTHEBBERSALLES ONDER EEN PARAPLU?
Ik heb aangetoond, dat van de Sande er wat betreft zijn opmerkingen over de adel, die meer van zijn horigen/boerente vrezen had dan van zijn eigen klassegenoten, ver naast zit.De Rozenoorlogen [50] is een van de voorbeelden, maarer zijn ook genoeg andere adellijke twisten te noemen.
Wat mij ook stoort aan zijn artikel is het gemak, waarmeehij door de geschiedenis vliegt en adel, koningen, Universiteitsbesturen [welke landelijke machthebbers zijn dat], Rutte, Samsomen wat dies meer zij onder een noemer plaatst alsof het een monolitischgeheel is en dan besluit met de woorden:
”Natuurlijk moeten we uiteindelijk af van iedere kloof tussen arm en rijk – ieder klasseverschil tussen volk en heerser. Maar tot die tijd is het in ieder geval in ons aller belang dat de elite nog wat van ons te vrezen heeft. Nog nooit volgde politieke vooruitgang puur en alleen op een appél aan de bestuurlijke of economische bovenklasse. Ook dat is overigens een mythe uit de geschiedenisboekjes: niet fatsoen of empathie, maar angst om alles te verliezen is wat doorgaans die elite aanzet tot verandering.

En dat is precies waar we de Mark Ruttes, Diederik Samsoms, en Dymph van den Booms onder ons nog wel eens aan mogen helpen herinneren. Vroeg of laat bereiken we een punt waarop het genoeg is geweest.

En dan komt, op een goede nacht, het gepeupel met rieken en fakkels aan de kasteelpoort rammelen.” [51]

Op zich ben ik het met zijn perceptie over een gelijke samenleving

wel eens, maar als zodanig geformuleerd, na een door hem 

door de geschiedenis met Zevenmijllaarsen gemaakte reis, enigszins

populistisch.

Want iedereen, die zich met geschiedenis bezig houdt, ziet

de grote verschillen.

Tussen de manier waarop, vooral in de Middeleeuwen in Europa

tegen het praktisch als heilig beschouwde koningschap [52]

aangekeken [zeker in de vijftiende eeuw knielde men nog

voor de koning]

Het was niet de koning, die fout was, maar zijn raadgevers.

en militaire bevelhebbers.

Die opvatting werd in de late Middeleeuwen gebezigd , maar ook

in de zestiende eeuw, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, zowel

door de adel als door het volk. [53]

Zo zou het, weer in de Tachtigjarige Oorlog, tot 1581 duren,

voordat de Spaanse koning Philips II [54] officieel

als soeverein zou worden afgezworen [55], terwijl de

Opstand [de Tachtigjarige Oorlog dus] al in 1566 begonnen

was. [56]

Deze manier van denken,  staat ver van deze tijd af.

Of kan men zich nu iemand voorstellen, die zegt, dat Rutte 

niet fout is, maar zijn ministers wel?

Wie zijn ogen sluit voor deze en andere grote historische

verschillen, heeft weinig historisch besef en kan bij zijn

betoog voor een betere wereld/gelijke samenleving, beter

niet de geschiedenis betrekken.

Want de ene ”heersende klasse” is de andere niet en

tussen onderdrukten kan een wereld van verschil zitten.

EPILOOG

Middeleeuwse horigen, boeren, de tot door EU en eigen elite op het bot uitgeknepen

mensen in Griekenland [57], migranten, door Universiteiten

benadeelde studenten, ze zijn geweest of nog steeds, allemaal

Kop van Jut.

En inderdaad, zowel vroeger als nu heeft de heersende klasse gestaan

tegenover de uitgebuite onderklasse, in welke tijden of welke

vorm ook.

Dat betekent echter niet, dat er ook geen grote verschillen

tussen de heersende klasse onderling waren, noch dat de

heersende klassen van alle tijden maar op de grote hoop

gegooid kan worden.

Wie de geschiedenis erbij wil halen in zijn maatschappijkritiek,

moet goed beslagen ten ijs komen en ook wijzen op

verschillende tijden, denkwijzen en opvattingen.

Van de Sande schrijft uitstekende maatschappijkritische

stukken.

Het zou beter zijn, als hij zich daartoe beperkt.

Zonder de geschiedenis erbij te halen, zijn zijn bijdragen

waardevol genoeg.

Zie direct hieronder mijn  op de website

van Doorbraak geposte kritiek op

het artikel van Van de Sande. [58]

Daaronder het notenapparaat.

Astrid Essed

REACTIE  OPARTIKEL VAN DE SANDE

DOORBRAAK.EUZIJN ZE EIGENLIJK NOG WEL BANG GENOEGMATHIJS VAN DE SANDE18 JUNI 2015

http://www.doorbraak.eu/zijn-ze-eigenlijk-nog-wel-bang-genoeg/

ASTRID ESSED# 3 2 uur geledenZIJN ZE EIGENLIJK NOG WEL BANG GENOEG?/OVER RIVALISERENDE
EDELEN EN ANDERE VERHALENBeste Matthijs van de SandeEen zeer interessant betoog.
Grotendeels met de strekking eens, hoewel er vanuit historisch
oogpunt wel iets aan te merken is op het op een hoop gooien
van machthebbers uit de Middeleeuwen [de koning en zijn leenheren,
de adel] en de machthebbers anno 2015, hier genoemd de
Universiteitsbonzen, Trojka terroristen [Griekenland]
en de Nederlandse bestuurlijke elite.
Maar dat daargelaten.
Belangrijker is de kern van uw betoog, dat er altijd al tegengestelde
belangen geweest zijn tussen [ik zeg het maar even kort door
de bocht], heer en knecht.
Logisch:
De privileges van de een bestaan bij de gratie van de arbeid/onderhorigheid
van de ander, ook al is er ook [maar dan een ongelijkwaardig] tweerichtingverkeer.Toch heb ik een paar kanttekeningen en die gaan over de Middeleeuwen
Maar eerst waarin ik het wel met u eens benHEDENDAAGSE STRIJDWat betreft die hedendaagse strijd, helemaal met het betoog eens.
Overigens is het voor mij niet zozeer van belang, of we Rutte en co
”angst” aanjagen, maar wel, dat wij
blijven strijden tegen onrecht en voor sociale en mensenrechten.
Dat geldt in Griekenland [geen CENT aan de Trojka terroristen
terugbetalen!], mensen zonder papieren, studenten, sociaal
zwakkeren, de allochtonenstrijd, etc.
De strijd dreigt in het slop te raken, hooguit de Fakkel
van het verzet weer op te nemen.
Tot zover eensMIDDELEEUWEN/BOERENOPSTANDEN EN RIVALISERENDE EDELENHet is misschien een voetnoot in je betoog, toch ga ik erop in.
Je zegt, dat de edelen meer hadden te vrezen van de eigen
horigen dan van hun mede edelen, hun klassegenoten.
Theoretisch is dit zeker waar, vanwege die tegengestelde
belangen.
Historisch gezien klopt je betoog echter niet helemaal:
.
Er zijn zeker grote boerenopstanden geweest in
bijvoorbeeld de Engelse geschiedenis, twee zeer grote die
van Wat Tyler [1381] en Jack Cade [1450]
En hoewel sociale onvrede in beide gevallen aan de basis lag,
was deze niet in eerste instantie tegen de edelen gericht als tegen uitbuitende
belastingontvangers in moeilijke tijden 1381/achtergrond, de ;”Zwarte Dood”
de pest/1450 achtergrond/De nasleep van de Honderdjarige Oorlog met
Frankrijk]
Bij een Franse boerenopstand, de Jacquerie [1358] was de terechte woede
WEL tegen de adel gericht.Hoe dan ook, het aantal [althans historisch bekende] opstanden was
veel kleiner dan alle strijd tussen rivaliserende edelen.
Want hoewel ze ”klassegenoten” waren en als hoofdvijand [in de zin
van belangentegenstellingen] de horigen/boeren etc hadden, betekende
dat niet, dat er onderling geen tegenstellingen waren.Logisch, ze waren concurrerende machthebbers.
In de eerste plaats tegen de koning [aan wie ze ook weer
uit oogpunt van heerserselite politiek
en militair gebonden waren] in die eeuwige strijd
tussen centralisatie [een ”sterke” absolute monarch] en
decentralisatie [an ”undermighty king” and ”overmighty subjects”]En dan tegen elkaar, twisten om land, macht, invloed en vaak
ook nog dynastieke twisten om de troon [tussen adel onderling, met
al of geen rol voor de koning]Zo heeft praktisch de hele oude Middeleeuwse Engelse adel zichzelf
uitgeroeid in de Rozenoorlogen [1455-1485], waaraan het volk
nauwelijks te pas kwam.Wanneer we het historisch zo optellen, waren edelen onderling
veel grotere vijanden van elkaar dan edelen en hun [vaak misplaatst
loyale] horigen.Dit wilde ik even opmerken.
Zie het als een aanvulling van je verder zeer interessante stuk.
Astrid Essed

VOOR HET GEVAL NIET ALLE NOTEN ZICHTBAAR ZIJN:
ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/rozenoorlogen-en-boerenopstandenadel-tegen-adeladel-tegen-het-volkheersende-klasse-toen-en-nu/

NOTEN

[1]

DOORBRAAK.EUEEN PAAR KRITISCHE PEPERNOTENMATTHIJS VAN DE SANDE10 OCTOBER 2013

http://www.doorbraak.eu/zwarte-piet-racisme-paar-kritische-pepernoten/

DOORBRAAK.EURACISME IS GEEN MENINGMATTHIJS VAN DE SANDE23 OCTOBER 2013
http://www.doorbraak.eu/racisme-geen-mening/

DOORBRAAK.EUWAAR HET NEDERLANDSE ”ZWARTE PIET”  DEBAT EIGENLIJKOVER GAAT
MATTHIJS VAN DE SANDE31 OCTOBER 2013

http://www.doorbraak.eu/waar-het-nederlandse-zwarte-piet-debat-eigenlijk-gaat/

DOORBRAAK.EUOVER RACISME VALT NIET TE POLDERENMATTHIJS VAN DE SANDE12 JUNI 2014

http://www.doorbraak.eu/racisme-valt-niet-te-polderen/

[2]

DOORBRAAK.EUZIJN ZE EIGENLIJK NOG WEL BANG GENOEG?MATTHIJS VAN DE SANDE18 JUNI 2015
http://www.doorbraak.eu/zijn-ze-eigenlijk-nog-wel-bang-genoeg/

[3]

WIKIPEDIANICCOLO MACCHIAVELLI

https://nl.wikipedia.org/wiki/Niccol%C3%B2_Machiavelli

[4]

DOORBRAAK.EUZIJN ZE EIGENLIJK NOG WEL BANG GENOEG?MATTHIJS VAN DE SANDE18 JUNI 2015
http://www.doorbraak.eu/zijn-ze-eigenlijk-nog-wel-bang-genoeg/

[5]

DOORBRAAK.EUZIJN ZE EIGENLIJK NOG WEL BANG GENOEG?MATTHIJS VAN DE SANDE18 JUNI 2015
http://www.doorbraak.eu/zijn-ze-eigenlijk-nog-wel-bang-genoeg/

[6]

NRCKABINET WIL LAAG BTW TARIEF AFSCHAFFEN17 JUNI 2015

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/06/17/kabinet-wil-laag-btw-tarief-afschaffen/

[7]

DOORBRAAK.EUZIJN ZE EIGENLIJK NOG WEL BANG GENOEG?MATTHIJS VAN DE SANDE18 JUNI 2015
http://www.doorbraak.eu/zijn-ze-eigenlijk-nog-wel-bang-genoeg/

STUDENTENPROTEST/VOOR DEMOCRATISCHBESTUUR EN TEGEN TELOORGANG ONDERWIJSASTRID ESSED23 APRIL 2015

http://www.astridessed.nl/studentenprotestvoor-democratisch-bestuur-en-tegen-teloorgang-onderwijs/

[8]

”Torens, kantelen en een slotgracht. Dat is, zo wordt de hedendaagse kasteelbezoeker verteld, hoe een ‘heer’ zich vroeger beschermde tegen rivaliserende edellieden. Helemaal correct is dat verhaal natuurlijk niet: de feodale adel had doorgaans meer te vrezen van de eigen horigen dan van hun klassegenoten.”
DOORBRAAK.EUZIJN ZE EIGENLIJK NOG WEL BANG GENOEG?MATTHIJS VAN DE SANDE18 JUNI 2015
http://www.doorbraak.eu/zijn-ze-eigenlijk-nog-wel-bang-genoeg/

[9]

DOORBRAAK.EUZIJN ZE EIGENLIJK NOG WEL BANG GENOEG?MATTHIJS VAN DE SANDE18 JUNI 2015
http://www.doorbraak.eu/zijn-ze-eigenlijk-nog-wel-bang-genoeg/

[10]

Centralisme of centralisatie behelst het streven naar een organisatie of natie die zo veel mogelijk vanuit één centraal punt of zelfs door één centraal orgaan of persoon bestuurd worden……………..”De late middeleeuwen kenmerkten zich nog als sterk gedecentraliseerd. Dit werd in de hand gewerkt door het leenstelsel, waarbij de koning zijn vazallen erfelijke rechten verleende op aan hun toegewezen land, dat zij van de koning “in leen” hadden. Uiteindelijk ondermijnde deze ontwikkeling de macht van de vorst.”
OPMERKING ASTRID ESSED Wikipedia commentaar over het leenstelsel klopt maar ten deleHet leenstelsel ontwikkelde zich in de vroege Middeleeuwen enaanvankelijk was ”in leen” ook ”in leen”, hetgeen betekent, dat de vorst onderdanen in ruil voor vaak militaire steun, land in leengaf, dat na hun dood terugvloeide naar de Kroon.Zo ontstond ”de adel”Het hing dan van de kracht van het Koningschap af,of ”in leen” ook ”in leen” bleefVerscheen er een zwakkere koning, werd dat leenmanschap sluipend ”erfelijk” en nam de macht van de adel, tegenover deKroon, toe.En aangezien de macht van de koningen geleidelijkaan zwakker werd [door een mix van persoonlijkeen politieke omstandigheden] en de vorst dus meer afhankelijk werd van de adel, groeide diens macht.

WIKIPEDIACENTRALISME OF CENTRALISATIE

https://nl.wikipedia.org/wiki/Centralisme

[11]

WIKIPEDIAFEODALISME

https://nl.wikipedia.org/wiki/Feodalisme

IS GESCHIEDENISVROEGE MIDDELEEUWEN

http://www.isgeschiedenis.nl/vroege-middeleeuwen-500-1000/

[12]

WIKIPEDIAFEODALISME

https://nl.wikipedia.org/wiki/Feodalisme

[13]

WIKIPEDIAFEODALISME

https://nl.wikipedia.org/wiki/Feodalisme

14]

CAUSES OF THE WARS OF THE ROSES/A TRAVELTO THE PASTASTRID ESSED3 FEBRUARY 2015

http://www.astridessed.nl/the-wars-of-the-rosescauses-of-the-wars-of-the-rosesa-travel-to-the-past/

ZIE OOK INTERESSANTE DOCUMENTAIRE OVER DEOORZAKEN VAN DE ROZENOORLOGEN

https://www.youtube.com/watch?v=d2QgaRbIjzQ

[15]

WIKIPEDIAHOUSE OF PLANTAGENET

https://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Plantagenet

[16]

CAUSES OF THE WARS OF THE ROSES/A TRAVELTO THE PASTASTRID ESSED3 FEBRUARY 2015

http://www.astridessed.nl/the-wars-of-the-rosescauses-of-the-wars-of-the-rosesa-travel-to-the-past/

ZIE OOK INTERESSANTE DOCUMENTAIRE OVER DEOORZAKEN VAN DE ROZENOORLOGEN

https://www.youtube.com/watch?v=d2QgaRbIjzQ

[17]

WIKIPEDIA
RICHARD I OF ENGLAND

https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_I_of_England

WIKIPEDIAJOHN, KING OF ENGLAND
https://en.wikipedia.org/wiki/John,_King_of_England

WIKIPEDIAEDWARD III OF ENGLAND
https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_III_of_England

WIKIPEDIAHUNDRED YEAR’S WAR

https://en.wikipedia.org/wiki/Hundred_Years%27_War

WIKIPEDIAJOAN OF ARC

https://en.wikipedia.org/wiki/Joan_of_Arc

WIKIPEDIA JEANNE D’ARC
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jeanne_d%27Arc

[18]

WIKIPEDIA TUDOR DYNASTY

https://en.wikipedia.org/wiki/Tudor_dynasty

WIKIPEDIAHENRY VIII OF ENGLAND

https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_VIII_of_England

WIKIPEDIAELISABETH I OF ENGLAND

https://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_I_of_England

[19]
WIKIPEDIA RICHARD II OF ENGLAND
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_II_of_England

ZOON VAN EDWARD THE BLACK PRINCE [DE ZWARTE PRINS DIE DE OUDSTE ZOON WAS VAN EDWARD III]

EDWARD THE BLACK PRINCE
https://en.wikipedia.org/wiki/Edward,_the_Black_Prince

[20]

HENRY OF BOLINGBROKE, DE LATEREKONING HENRY IV

WIKIPEDIAHENRY IV OF ENGLAND
https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_IV_of_England

HENRY OF BOLINGBROKE [HENRY IV]WAS DE ZOON VAN JAN VAN GENT [JOHN OFGAUNT], DERDE ZOON VAN EDWARD III
WIKIPEDIA JOHN OF GAUNT
https://en.wikipedia.org/wiki/John_of_Gaunt

[21]

WIKIPEDIAROGER MORTIMER, 4TH EARL OF MARCH ZOON VAN PHILIPPA PLANTAGENET
https://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Mortimer,_4th_Earl_of_March

WIKIPEDIA HEIR PRESUMPTIVE
https://en.wikipedia.org/wiki/Heir_presumptive

WIKIPEDIAHEIR APPARENT

https://en.wikipedia.org/wiki/Heir_apparent

[22]

LIONEL OF ANTWERP, TWEEDE ZOON VAN EDWARD III.HIJ WAS DE VADER VAN PHILIPPA  PLANTAGENET.HAAR ZOON, ROGER MORTIMER, WERD DOORKONING RICHARD II BENOEMD TOT ZIJN ERFGENAAM,OMDAT HIJ, ALS KLEINZOON VAN DE TWEEDE ZOON VANEDWARD III, DE MEESTE RECHTEN OP DE TROON HAD,MOCHT RICHARD II KINDERLOOS OVERLIJDEN.

WIKIPEDIALIONEL OF ANTWERP
https://en.wikipedia.org/wiki/Lionel_of_Antwerp,_1st_Duke_of_Clarence

WIKIPEDIAPHILIPPA PLANTAGENET

https://en.wikipedia.org/wiki/Philippa,_5th_Countess_of_Ulster

WIKIPEDIAROGER MORTIMER

https://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Mortimer,_4th_Earl_of_March

”There was no principle against succession by daughters in default of sons in England, Scandinavia, and Angevin Naples (1265–1442).”
ENCYCLOPAEDIA BRITANNICASALIC LAW OF SUCCESSION
http://www.britannica.com/topic/Salic-Law-of-Succession

LANCASTER AND YORK/USURPATION ANDTHE RIGHT TO THE THRONE THROUGH FEMALESASTRID ESSED17 FEBRUARY 2015

http://www.astridessed.nl/the-wars-of-the-roseslancaster-and-yorkusurpation-and-the-right-to-the-throne-through-females-2/

[23]

EDMUND MORTIMER, 5TH EARL OF MARCH, ZOONVAN ROGER MORTIMER, 4TH EARL OF MARCH
WIKIPEDIA
https://en.wikipedia.org/wiki/Edmund_Mortimer,_5th_Earl_of_March

ROGER MORTIMER, 4TH EARL OF MARCH
WIKIPEDIAROGER MORTIMER
https://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Mortimer,_4th_Earl_of_March

[24]

HENRY OF BOLINGBROKE, DE LATERE KONINGHENRY IV, ZETTE ZIJN NEEF, RICHARD II, ALS KONINGAF, DUS USURPEERDE DE TROON
WIKIPEDIAHENRY IV OF ENGLAND

https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_IV_of_England

WIKIPEDIARICHARD II OF ENGLAND
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_II_of_England

[25]

WIKIPEDIAHENRY V OF ENGLAND

https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_V_of_England

WIKIPEDIASLAG BIJ AZINCOURT
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Azincourt

WIKIPEDIABATTLE OF AGINCOURT

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Agincourt

[26]

WIKIPEDIAHENRY VI OF ENGLAND

https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_IV_of_England

HIJ WAS GETROUWD MET MARGARET OF ANJOU,DIE IN DE ROZENOORLOGEN DE STRIJD MET RICHARD OFYORK [TROONPRETENDENT] ZOU AANGAAN

WIKIPEDIAMARGARET OF ANJOU

https://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_of_Anjou

ZIE OOK
THE WARS OF THE ROSES/MARGARET OF ANJOUAND RICHARD, DUKE OF YORK, TWOMAJOR PLAYERSASTRID ESSED11 JANUARY 2015

http://www.astridessed.nl/english-historythe-wars-of-the-rosesmargaret-of-anjou-and-richard-duke-of-york-two-major-players/

ZIE OOK INTERESSANTE DOCUMENTAIRE OVERDE OORZAKEN VAN DE ROZENOORLOGEN

https://www.youtube.com/watch?v=d2QgaRbIjzQ

[27]

RICHARD, HERTOG VAN YORK, WAS [VIA MOEDERSKANT]DE KLEINZOON VAN ROGER MORTIMER, DE VROEGEREHEIR PRESUMPTIVE VAN RICHARD III.ROGER MORTIMER EN DAARDOOR OOK RICHARD OFYORK STAMDEN IMMERS AF VAN DE TWEEDE ZOONVAN EDWARD III, TERWIJL DE LATERE KONING HENRY IV,DIE RICHARD II HAD AFGEZET, AFSTAMDE VAN DE DERDE ZOONVAN EDWARD III

DAT GAF RICHARD, HERTOG VAN YORK EEN BETERE CLAIM OPDE TROON DAN HENRY VI [KLEINZOON VAN HENRY IV]YORK ONTLEENDE ZIJN BETERE TROONSRECHTEN DUS VAN ZIJNAFSTAMMING VAN MOEDERSKANT VAN EDWARD IIIWANT EDMUND MORTIMER, DE ZOON VAN ROGER MORTIMER ENOOM VAN RICHARD, DUKE OF YORK [BROER VAN ZIJN MOEDER]WAS INMIDDELS KINDERLOOS OVERLEDEN EN HAD DE CLAIMOP DE TROON OVERGEDRAGEN OP ZIJN NEEF, RICHARD, DE HERTOGVAN YORK DUS.
INTERESSANT WAS ECHTER, DAT YORK OOK VAN VADERSKANTVAN EDWARD III AFSTAMDE, VIA EDMUND OF LANGLEY[HERTOG VAN YORK], DE VIERDE ZOON VAN EDWARD IIIMAAR DAT WAS DUS DE VIERDE ZOON [HENRY IV EN OPVOLGERS,DE LANCASTERS, STAMDEN AF VAN DE DERDE ZOON]
YORK’S BETERE CLAIM OP DE TROON KWAM DUS VAN MOEDERSKANT

WIKIPEDIARICHARD, DUKE OF YORK
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_of_York,_3rd_Duke_of_York

LANCASTER AND YORK/USURPATION ANDTHE RIGHT TO THE THRONE THROUGH FEMALESASTRID ESSED17 FEBRUARY 2015

http://www.astridessed.nl/the-wars-of-the-roseslancaster-and-yorkusurpation-and-the-right-to-the-throne-through-females-2/

[28]

EDMUND OF LANGLEY, FIRST DUKE OF YORK,GROOTVADER VAN RICHARD, 3RD  DUKE OF YORKEDMUND OF LANGLEY WAS DEVIERDE ZOON VAN EDWARD IIIRICHARD, DUKE OF YORK, ONTLEENDE ZIJNRECHT OP DE TROON DUS NIET VAN VADERSKANT,MAAR VAN MOEDERSKANT

WIKIPEDIAEDMUND OF LANGLEY

https://en.wikipedia.org/wiki/Edmund_of_Langley,_1st_Duke_of_York

LANCASTER AND YORK/USURPATION ANDTHE RIGHT TO THE THRONE THROUGH FEMALESASTRID ESSED17 FEBRUARY 2015

http://www.astridessed.nl/the-wars-of-the-roseslancaster-and-yorkusurpation-and-the-right-to-the-throne-through-females-2/

[29]

HET RECHT OP DE TROON VAN RICHARD, DUKE OFYORK, LIEP VIA ZIJN MOEDERSKANT

LANCASTER AND YORK/USURPATION ANDTHE RIGHT TO THE THRONE THROUGH FEMALESASTRID ESSED17 FEBRUARY 2015

http://www.astridessed.nl/the-wars-of-the-roseslancaster-and-yorkusurpation-and-the-right-to-the-throne-through-females-2/

[30]

WIKIPEDIAMARGARET OF ANJOU

https://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_of_Anjou

THE WARS OF THE ROSES/MARGARET OF ANJOUAND RICHARD, DUKE OF YORK, TWOMAJOR PLAYERSASTRID ESSED11 JANUARY 2015

http://www.astridessed.nl/english-historythe-wars-of-the-rosesmargaret-of-anjou-and-richard-duke-of-york-two-major-players/

MARGARET OF ANJOU/SHE WOLF OR NOT?ASTRID ESSED7 FEBRUARY 2015

http://www.astridessed.nl/the-wars-of-the-rosesmargaret-of-anjoushe-wolf-or-notcomments-on-the-article-of-mr-gareth-rusell-about-margaret-of-anjou/

ZIE OOK INTERESSANTE DOCUMENTAIRE OVERDE OORZAKEN VAN DE ROZENOORLOGEN

https://www.youtube.com/watch?v=d2QgaRbIjzQ

[31]
IN DE SLAG VAN WAKEFIELD SNEUVELDE DE HERTOGVAN YORK.HET WAS EEN GROTE OVERWINNING VOOR DE LANCASTERS.MAAR DE OUDSTE ZOON VAN DE HERTOG, EDWARD, THE 7TH EARL OFMARCH [ZIJN VADER WAS DE ZESDE EARL OF MARCH, ETC] NAM HETSTOKJE OVER EN VERSLOEG DE LANCASTERS UITEINDELIJK  IN DE SLAG BIJ TOWTON,WAARMEE HIJ TOT KONING WERD GEKROOND, DE LATEREEDWARD IV, GROOTVADER VAN MOEDERSZIJDE VAN HENRY VIII
WIKIPEDIABATTLE OF WAKEFIELD

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Wakefield

WIKIPEDIAEDWARD IV OF ENGLAND

https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_IV_of_England

[32]
IN DE SLAG VAN WAKEFIELD SNEUVELDE DE HERTOGVAN YORK.HET WAS EEN GROTE OVERWINNING VOOR DE LANCASTERS.MAAR DE OUDSTE ZOON VAN DE HERTOG, EDWARD, THE 7TH EARL OFMARCH [ZIJN VADER WAS DE ZESDE EARL OF MARCH, ETC] NAM HETSTOKJE OVER EN VERSLOEG DE LANCASTERS UITEINDELIJK  IN DE SLAG BIJ TOWTON,WAARMEE HIJ TOT KONING WERD GEKROOND, DE LATEREEDWARD IV, GROOTVADER VAN MOEDERSZIJDE VAN HENRY VIII

WIKIPEDIAEDWARD IV OF ENGLAND

https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_IV_of_England

WIKIPEDIABATTLE OF TOWTON

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Towton

WIKIPEDIARICHARD III OF ENGLAND

https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_III_of_England

[33]

HENRY  TUDOR, DE LATERE KONING HENRY VII,STAMDE VAN MOEDERSZIJDE AF VAN DE ONWETTIGE TAK VANHET HUIS VAN LANCASTER, DE BEAUFORTS.ZIJN VADER WAS EDMUND TUDOR, DIE EEN ZOON WAS VANOWEN TUDOR EN DE WEDUWE VAN KONING HENRY V, KONINGIN CATHERINE VAN VALOIS HIERDOOR WAS EDMUND TUDOR DE HALFBROER VANKONING HENRY VI
WIKIPEDIA EDMUND TUDOR
https://en.wikipedia.org/wiki/Edmund_Tudor,_1st_Earl_of_Richmond

WIKIPEDIAOWEN TUDOR

https://en.wikipedia.org/wiki/Owen_Tudor

WIKIPEDIA CATHERINE OF VALOIS
https://en.wikipedia.org/wiki/Catherine_of_Valois

MOEDERSZIJDE/DE BEAUFORTS
DE BEAUFORTS WAREN AFSTAMMELINGEN UIT DE RELATIETUSSEN JAN VAN GENT, HERTOG VAN LANCASTER [EN DERDEZOON VAN EDWARD III][ EN ZIJN MAITRESSE, KATHRYN SWYNFORD,MET WIE HIJ LATER IN HET HUWELIJK TRAD.
DE KINDEREN UIT ZIJN RELATIE MET KATHRYN SWYNFORD WAREN DUS HALFBROERS/ZUSTERS VAN DE LATERE HENRY IV.ZOWEL RICHARD II ALS HENRY IV LEGITIMEERDE DE TAK VAN DEBEAUFORT, HENRY IV ONDER VOORWAARDE, DAT ZIJ GEEN AANSPRAAKZOUDEN MAKEN OP DE ENGELSE TROON.

WIKIPEDIAHOUSE OF BEAUFORT
https://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Beaufort

MARGARET BEAUFORT WAS DE MOEDER VAN HENRY TUDOR,DE LATERE HENRY VII, DIE ZICH ER ZEER VOOR IJVERDE, DATHIJ KONING VAN ENGELAND ZOU WORDEN.ZIJ WAS DE ACHTERKLEINDOCHTER VAN JAN VAN GENT [DERDEZOON VAN EDWARD III] EN DE GROOTMOEDER VAN DE LATEREHENRY VIII
WIKIPEDIAMARGARET BEAUFORT
https://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Beaufort,_Countess_of_Richmond_and_Derby

WIKIPEDIAHENRY VII OF ENGLAND

https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_VII_of_England

[34]

CECILY NEVILLE WAS DE VROUW VAN RICHARD, HERTOGVAN YORK EN DE MOEDER VAN EDWARD IV EN RICHARD III.DOOR HET HUWELIJK VAN HAAR KLEINDOCHTER ELISABETHOF YORK [DE DOCHTER VAN EDWARD IV] MET DE LATERE HENRY VII, STAMMEN VAN HAAR, EVENALS VAN DE HERTOGVAN YORK, ALLE OPVOLGENDE ENGELSE KONINGENAF.DE VOOROUDER VAN ALLE OPVOLGENDE ENGELSE
WIKIPEDIACECILY NEVILLE, DUCHESS OF YORK

https://en.wikipedia.org/wiki/Cecily_Neville,_Duchess_of_York

[35]
IN DE SLAG BIJ BOSWORTH VERSLOEG HENRY TUDOR,ZOON VAN EDMUND TUDOR EN MARGARET BEAUFORT[BEHOREND TOT DE ONWETTIGE LANCASTER TAKTHE BEAUFORTS] RICHARD III, ZOON VAN RICHARD,HERTOG VAN YORK EN BROER VAN ZIJN VOORGANGER, KONING EDWARD IV.HIERMEE WAS HET HUIS PLANTAGENET TEN EINDEEN VOLGDE DE TUDOR DYNASTIE.OOK WAS DIT HET EINDE VAN DE ROZENOORLOGEN,OMDAT HENRY TUDOR, ALS HENRY VII, TROUWDE METELISABETH VAN YORK, DOCHTER VAN EDWARD IV.HENRY VII EN ELISABETH VAN YORK WAREN DEOUDERS VAN HENRY VIII

WIKIPEDIABATTLE OF BOSWORTH

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Bosworth_Field

WIKIPEDIAHENRY VII OF ENGLAND
https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_VII_of_England

WIKIPEDIARICHARD III OF ENGLAND
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_III_of_England

[36]

WIKIPEDIAMARGARET OF ANJOUMILITARY CAMPAIGNS

https://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_of_Anjou#The_Wars_of_the_Roses

BRONWIKIPEDIAMARGARET OF ANJOU

https://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_of_Anjou

THE WARS OF THE ROSES/MARGARET OF ANJOUAND RICHARD, DUKE OF YORK, TWOMAJOR PLAYERSASTRID ESSED11 JANUARY 2015

http://www.astridessed.nl/english-historythe-wars-of-the-rosesmargaret-of-anjou-and-richard-duke-of-york-two-major-players/

WIKIPEDIAEDWARD OF WESTMINSTER, PRINCE OF WALES

https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_of_Westminster,_Prince_of_Wales

WIKIPEDIABATTLE OF TEWKESBURY

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Tewkesbury

[37]

MARGARET OF ANJOU/SHE WOLF OR NOT?ASTRID ESSED7 FEBRUARY 2015

http://www.astridessed.nl/the-wars-of-the-rosesmargaret-of-anjoushe-wolf-or-notcomments-on-the-article-of-mr-gareth-rusell-about-margaret-of-anjou/

THE WARS OF THE ROSES/MARGARET OF ANJOUAND RICHARD, DUKE OF YORK, TWOMAJOR PLAYERSASTRID ESSED11 JANUARY 2015

http://www.astridessed.nl/english-historythe-wars-of-the-rosesmargaret-of-anjou-and-richard-duke-of-york-two-major-players/

[38]

DOORBRAAK.EUZIJN ZE EIGENLIJK NOG WEL BANG GENOEG?MATTHIJS VAN DE SANDE18 JUNI 2015
http://www.doorbraak.eu/zijn-ze-eigenlijk-nog-wel-bang-genoeg/

[39]

WIKIPEDIALATE MIDDELEEUWEN
https://nl.wikipedia.org/wiki/Late_middeleeuwen

[40]

WIKIPEDIAJACQUERIE

https://en.wikipedia.org/wiki/Jacquerie

[41]

WIKIPEDIAWAT TYLER

https://en.wikipedia.org/wiki/Wat_Tyler

[42]

WIKIPEDIAJACK CADE
https://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Cade

[43]

POLITIEKE INSTABILITEIT
”After the capture of the French king (John II, Froissart’s bon roi Jean “John the Good”) by the English during theBattle of Poitiers in September 1356, power in France devolved fruitlessly among the Estates-General, KingCharles II of Navarre and John’s son, the Dauphin, later Charles V.

However, the Estates-General was too divided to provide effective government and the disputes between the two rulers provoked disunity amongst the nobles. Consequently, the prestige of the French nobility—which had begun the century at Courtrai (the “Battle of the Golden Spurs“) by fleeing the field and leaving their infantry to be hacked to pieces and had given up their king at Poitiers—had sunk to a new low. To secure their rights, the French privileged classes, the nobility, the merchant elite and the clergy, forced the peasantry to pay ever-increasing taxes (for example, the taille) and to repair their war-damaged properties under corvée—without compensation. The passage of a law that required the peasants to defend the châteaux that were emblems of their oppression was the immediate cause of the spontaneous uprising.[4] It was particularly onerous as many commoners already blamed the nobility for the defeat at Poitiers.”

WIKIPEDIA

JACQUERIE

BACKGROUND

https://en.wikipedia.org/wiki/Jacquerie#Background

BRON

WIKIPEDIA

JACQUERIE

https://en.wikipedia.org/wiki/Jacquerie

”Whereas the poll tax of 1381 was the spark of the Peasants’ Revolt, the root of the conflict lay in tensions between peasants and landowners precipitated by the economic and demographic consequences of the Black Death and subsequent outbreaks of the plague.[3] The rebellion started in Kent and Essex in late May, and on 12 June, bands of peasants gathered at Blackheath near London under the leaders Wat TylerJohn Ball and Jack Straw.”

WIKIPEDIA

RICHARD II OF ENGLAND

PEASANT’S REVOLT

https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_II_of_England#Peasants.27_Revolt

BRON

WIKIPEDIA

RICHARD II OF ENGLAND

https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_II_of_England

”In the years preceding the Jack Cade Rebellion, England suffered from both internal and external difficulties and the animosity of the lower classes toward Henry VI was on the rise. Years of war against France had caused the country to go into debt and the recent loss of Normandy caused morale to decline and led to a widespread fear of invasion. Already the coastal regions of England such as Kent and Sussex were seeing attacks by Norman soldiers and French armies. Ill equipped by the government, English soldiers took to raiding towns along the route to France with their victims receiving no compensation. Henry’s call to set warning beacons along the coastline confirmed peoples’ suspicions that an attack by the French was possible.[10] These fears and continuous unrest in the coastal counties inspired many Englishmen to rally in an attempt to force the King to address their problems or abdicate his throne in favour of someone more competent.[11] At court the different opinions on how England should proceed in the war with France led to party divisions. Henry favoured peace while his uncle the duke of Gloucester and other nobles felt England should continue to fight for England’s claim to the French throne. Internecine fighting in court eventually led to the banishment of the king’s closest friend and advisor William de la Pole, 1st Duke of Suffolk.[12]

To add to England’s troubles many believed that the king had surrounded himself with advisors who were ineffective and corrupt. At the heart to the corruption scandal was the duke of Suffolk. When the duke’s body washed up on the shores of Dover the people of Kent feared retaliation. Rumours emerged claiming that the king intended to turn Kent into a woodland in retaliation for the duke’s death. Tired of the exploitation that the duke of Suffolk had come to represent, the commons of Kent led by Jack Cade marched on London. It is estimated that about 5, 000 people took part in the uprising.[13] In the spring of 1450, Cade organized the creation and distribution of a manifesto entitled The Complaint of the Poor Commons of Kent. The manifesto represented not only the grievances of the people but of several MPs, lords and magnates as well.”

WIKIPEDIA

ORIGINS OF THE JACK CADE REBELLION

https://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Cade#Origins_of_the_Jack_Cade_Rebellion

BRON

WIKIPEDIA

JACK CADE

https://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Cade

[44]

”At court the different opinions on how England should proceed in the war with France led to party divisions. Henry favoured peace while his uncle the duke of Gloucester and other nobles felt England should continue to fight for England’s claim to the French throne. Internecine fighting in court eventually led to the banishment of the king’s closest friend and advisor William de la Pole, 1st Duke of Suffolk.[12]

To add to England’s troubles many believed that the king had surrounded himself with advisors who were ineffective and corrupt. At the heart to the corruption scandal was the duke of Suffolk.”

WIKIPEDIA

ORIGINS OF THE JACK CADE REBELLION

https://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Cade#Origins_of_the_Jack_Cade_Rebellion

BRON

WIKIPEDIA

JACK CADE

https://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Cade

[45]

WIKIPEDIA

CORONATION

https://en.wikipedia.org/wiki/Coronation

[46]

” These fears and continuous unrest in the coastal counties inspired many Englishmen to rally in an attempt to force the King to address their problems or abdicate his throne in favour of someone more competent.[11]

WIKIPEDIA

ORIGINS OF OF THE JACK CADE REBELLION

https://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Cade#Origins_of_the_Jack_Cade_Rebellion

BRON

WIKIPEDIA

JACK CADE

https://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Cade

[47]

RICHARD, HERTOG VAN YORK, HOOFDROLSPELER

IN DE ROZENOORLOGEN, DE MAN MET DE BETERE CLAIM

OP DE ENGELSE TROON, VADER VAN DE KONINGEN EDWARD IV

EN RICHARD III EN VOORVADER VAN ALLE OPVOLGENDE ENGELSE 

KONINGEN.

HIJ WERD BEWONDERD DOOR OPSTANDELINGENLEIDER

JACK CADE [YORK WAS MILITAIR GOUVERNEUR GEWEEST IN

FRANKRIJK EN IN IERLAND GEDURENDE DE OPSTAND EN GOLD

ALS EEN KUNDIG BESTUURDER VOLGENS DE HEERSENDE NORMEN]

EN WERD WAARSCHIJNLIJK DOOR JACK CADE EN ZIJN AANHANG

BESCHOUWD ALS EEN WAARDIGE VERVANGER VOOR KONING

HENRY VI.

VAN MEDEBETROKKENHEID BIJ DE OPSTAND VAN JACK CADE

[WAARVAN YORK DOOR ZIJN TEGENSTANDERS IS BESCHULDIGD] 

IS NIETS GEBLEKEN

WIKIPEDIA

RICHARD, 3RD DUKE OF YORK

https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_of_York,_3rd_Duke_of_York

[48]

JACK CADE:

PROCLAMATION OF GRIEVANCES

http://legacy.fordham.edu/halsall/source/1450jackcade.asp

PROCLAMATION OF GRIEVANCES IN HET ORIGINELE

ENGELS VAN 1450 [JAAR VAN DE OPSTAND

VAN JACK CADE]

http://www.british-history.ac.uk/camden-record-soc/vol28/pp94-103

[49]

DOORBRAAK.EUZIJN ZE EIGENLIJK NOG WEL BANG GENOEG?MATTHIJS VAN DE SANDE18 JUNI 2015
http://www.doorbraak.eu/zijn-ze-eigenlijk-nog-wel-bang-genoeg/

[50]

WIKIPEDIAWARS OF THE ROSES
https://en.wikipedia.org/wiki/Wars_of_the_Roses

CAUSES OF THE WARS OF THE ROSES/A TRAVELTO THE PASTASTRID ESSED3 FEBRUARY 2015

http://www.astridessed.nl/the-wars-of-the-rosescauses-of-the-wars-of-the-rosesa-travel-to-the-past/

[51]

DOORBRAAK.EUZIJN ZE EIGENLIJK NOG WEL BANG GENOEG?MATTHIJS VAN DE SANDE18 JUNI 2015
http://www.doorbraak.eu/zijn-ze-eigenlijk-nog-wel-bang-genoeg/

[52]

WIKIPEDIACORONATION

https://en.wikipedia.org/wiki/Coronation

[53]

”In 1568 probeerde Willem van Oranje, stadhouder van HollandZeeland en Utrecht, Alva te verdrijven uit Brussel. Het ging hier nadrukkelijk om een opstand tegen Alva en niet tegen de koning.”
WIKIPEDIATACHTIGJARIGE OORLOGORANJE’S EERSTE INVASIE
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tachtigjarige_Oorlog#Oranjes_eerste_invasie

BRONWIKIPEDIATACHTIGJARIGE OORLOG
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tachtigjarige_Oorlog

[54]

WIKIPEDIAPHILIPS II VAN SOANJE
https://nl.wikipedia.org/wiki/Filips_II_van_Spanje

[55]

WIKIPEDIAPLAKKAAT VAN VERLATINGHE
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plakkaat_van_Verlatinghe

[56]

WIKIPEDIAHET BEGIN VAN DE OPSTAND (1566-1576)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tachtigjarige_Oorlog#Begin_van_de_opstand_.281566-1576.29

BRON
WIKIPEDIATACHTIGJARIGE OORLOG

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tachtigjarige_Oorlog

[57]

EU DEAL MET GRIEKENLAND/CAPITULATIETSIPRAS VERRAAD AAN OXI IDEAALASTRID ESSED14 JULI 2015

http://www.astridessed.nl/eu-deal-met-griekenlandcapitulatie-tsipras-verraad-aan-oxi-ideaal/

GRIEKS PARLEMENT STEMT IN MET NOODPAKKET/TSIPRAS MOREEL FAILLIET/STRIJD GAAT DOORASTRID ESSED16 JULI 2015
http://www.astridessed.nl/grieks-parlement-stemt-in-met-noodpakkettsipras-moreel-faillietstrijd-gaat-door/

[58]

DOORBRAAK.EUZIJN ZE EIGENLIJK NOG WEL BANG GENOEG?MATTHIJS VAN DE SANDE18 JUNI 2015
http://www.doorbraak.eu/zijn-ze-eigenlijk-nog-wel-bang-genoeg/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!