De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Röntgenfoto pendel en arbeidsstatuut alle gemeenten

woensdag 15 juli 2015 17:56
Spread the love

Pendel, zelfstandigen, werklozen, leefloon per
gemeente, detail werken en wonen, pendel-in en pendel-uit per gemeente en dit
alles naar geslacht, leeftijd, primair, secundair, tertiair, quartaire sector
.

Tabel met
66 grafieken per gemeente:

Pendel, zelfstandigen, werklozen, leefloon per gemeente
 
Deze tabel is een samenvoeging met telkens 66 grafieken per geselecteerde
gemeente van volgend materiaal dat reeds in de volgende exceltabellen werd
gepubliceerd met opgave van de respectievelijke BuG’s voor methodologie en
bronnen:


Tabel

Arbeidspendel
in
BuG
167
 
– Tabel
Werkend, werkloos en niet-actief in
BuG
243
   
– Tabel

Zelfstandigen in hoofdbezigheid
in

BuG
236
  
– Tabel

Volledige leefloners
in
BuG 195  

Inleiding

2015 zou het
jaar worden van de updates. Niets is minder waar gebleken, nieuwe horizonten
werden verkend zoals in de laatste BuG met de bevolkingsontwikkeling in alle
landen, nog niet ontgonnen databases werden gevaloriseerd, zoals de loop van de
bevolking van 1907 tot 2014, de generatiewisseling met haar groot deficit
in West-Europa, in Duitsland en vooral ook Oost-Europa als nieuwe index
ontwikkeld.
 
Deze exploraties
kregen voorrang op de gewone updates omdat ze antwoorden waren op ondermeer de
vragen van Foryouth en Brusselse instanties, Movement X voor een socio-profiel van
steden (zie ondermeer een
ppt over
Antwerpen
in 100 dia’s) en het onderzoek naar ondermeer de basis
van de Griekse (linkse) standvastigheid. Het volledig onderschatte belang van de
demografie werd het laatste halfjaar constant in het licht gesteld. Daar
stonden we dan met de updates die klaar lagen om gepubliceerd te worden,
of het leggen van verbanden tussen reeds gepubliceerd materiaal, zoals in
deze BuG wordt voorgesteld.

Het is dus (vakantie) tijd voor een (weeral) unieke samenbundeling van de uitermate
verzorgde en goed gedocumenteerde statistiek van het
Steunpunt
WSE, Werk en Sociale Economie
, meer speciaal de cijfers per
gemeente
in de tabellen Activiteitsgraad en Pendel. Hieraan werden door ons
ook de
gegevens over het leefloon per gemeente toegevoegd. De koppeling
van deze
bestanden per leeftijd, geslacht en activiteitssector
(primair, secundair, tertiair en quartair), laten toe op
gemeentelijk
niveau een uiterst gedetailleerd beeld te geven van de
tewerkstelling in
de gemeente, het aantal werkzame inwoners in en buiten de gemeente
en het aantal werkenden van andere gemeenten in de gemeente.
Hierbij kan telkens het onderscheid gemaakt worden tussen de
activiteitssector, alsmede het onderscheid tussen loontrekkenden
en
zelfstandigen. Daarbij komt nog het onderscheid naar geslacht en
de
belangrijkste leeftijdscategorieën, hier beperkt tot jongeren
15-24 jaar,
25-49 jaar en 50-64 jarigen.
 
En ook worden enkele indexen berekend, bv het
aantal -15 jarigen gedeeld door het aantal 65+. Ook de verhouding 15-29
jarigen tav de 50-64 jarigen, een premature generatiewissel die de
vervanging van 50-64 jarigen door 1-24 jarigen in beeld brengt. En waarom
niet, ook
de activiteteitsgraad, de werkzaamheidsgraad onderscheiden naar binnen of
buiten de gemeente werkzaam als loontrekkende, het % werkloosheid, de
(misleidende) werkloosheidsgraad en het % leeftoon.

Met 2 muisklikken, alle gegevens per gemeente

Het klinkt erg surrealistisch, maar het zit er allemaal in. Met weer die 2
muisklikken kunnen per gemeente  66 grafieken automatisch gegenereerd.
Wie specifieke info of toepassingen verlangt kan gewoon verder in de tabel
duiken en ze zelf samenstellen of de
vraag stellen en ze worden gereed gemaakt.

De gegevens betreffen 2012, maar gezien het in hoofdzaak
‘structurele’
gegevens betreft zijn de wisselingen van jaar op jaar relatief
gering. Voor een update voor 2013
waren wel de gegevens over tewerkstelling, werkloosheid en
niet-activiteit
beschikbaar maar niet die over de pendel, het hart van deze tabel,
zodat 2012 het laatste jaar is waarvoor deze aaneenknoping
van gegevens kan gebeuren.

We laten hieronder enkele van de 66 grafieken de revue passeren, maar elkeen kan,
zoals gezegd met 2 muisklikken, alle grafieken activeren in de tabel 
Pendel, zelfstandigen, werklozen, leefloon per gemeente:
1. selectie gemeente, provincie,
gewest of rijk met ‘kopie’ en
2.
plakken van deze rij in het blad 15-64 jaar van het zelfde excelbestand.

Niet alleen voor de gemeenten maar dus ook voor elk gewest, de provincies en
het Rijk kunnen deze grafieken in één beweging aangemaakt. Voor de
pendelgegevens dient opgemerkt dat het voor Rijk, gewest en provincies de
optelling betreft van de pendelbewegingen op gemeentelijk vlak in de
diverse omschrijvingen.

Voor elke selectie worden dus onmiddellijk 66 grafieken aangemaakt,
gespreid over 11 blz. in de tabel. Hieronder bespreken we, met als voorbeeld Antwerpen,
de belangrijkste van deze 11 blz grafieken.

1. De algemene gegevens; zie blad 15-64 in de tabel. Voor een screen van de
eerste 6 grafieken, zie
Antwerpen-01

1.1. Werken en wonen in Antwerpen (bij
wijze van voorbeeld), de
aantallen

We hernemen hier één voor één de grafieken en de andere informatie op het
2de blad 15-64 van de tabel, nadat de rij
Antwerpen op dit 2de blad op rij 6 is gekopieerd.

DeWereldMorgen.be

Linksboven verschijnt altijd de naam van de
selectie, hier Antwerpen. Daarnaast 2 cijfers, 1 het aantal werkende
inwoners van Antwerpen, nl. 161.039 en daarnaast het aantal dat in
Antwerpen werkt, nl. 240.775. Het betreft hier enkel de loontrekkenden. De
zelfstandigen komen later aan de orde.

Dan volgt de grafiek waar deze 2 gegevens hernomen worden:

1. Werkende inwoners van Antwerpen met het onderscheid tussen wie in
Antwerpen zelf werkt, nl. 94.270 en het aantal Antwerpenaars dat buiten z’n
gemeente z’n brood verdient, nl 66.670.

2. Wie in Antwerpen werkt, onderscheiden naar degenen die wonen en werken
in Antwerpen, nl. dezelfde 94.270 die we onder 1 al tegen kwamen, en de
146.505 die wonen in een andere gemeente en in Antwerpen komen werken.

Op zich heeft deze tabel al een grote informatieve waarde, zeker als ze
voor elke gemeente eenvoudig kan opgeroepen worden.

1.2. Werken en wonen in Antwerpen, in welke verhouding? en vergelijking
met Brussel-stad

Hoe staan wonen en werken nu in verhouding tot elkaar, 2 maatstaven
werden toegepast en grafisch voorgesteld. Op de ‘factoren’ wordt verder
ingegaan.

 
Antwerpen
DeWereldMorgen.be

De meeste Antwerpse werkenden werken in Antwerpen, voor elke Antwerpenaar
die woont en werkt in ‘t stad is er 0,7 die in een andere gemeente werkt.
En voor diezelfde Antwerpenaren is er 1,6 die van buitenaf in Antwerpen werkt.
Alles bijeen een ‘redelijke’ verhouding wat tewerkstelling ‘eigen Antwerps volk’
betreft en het aantal dat van buitenaf deze grootstedelijke functies mee
opnemen.

Voor Brussel ziet er dat heel anders uit. Voor elke inwoner
van Brussel stad die er woont en werkt is er 1,7 die in een andere
gemeente werkt en
zijn er 13,5 of 206.324 die vanuit een andere gemeente in Brussel stad
werken.


Brussel-stad

DeWereldMorgen.be

Er zijn ook voor elke gemeente 2 factoren berekend:
het aantal -15 jarigen gedeeld door het aantal 65+, als het resultaat
groter is dan 1 zijn er meer -15 in aantocht, voor Antwerpen zijn er dat
1,06 of anders gezegd 6% meer -15jarigen dan +65 jarigen.. Bij de andere factor worden de 15-29
jarigen in verhouding gesteld tot de 50-64 jarigen, groter dan 1 betekent
een hogere instroom dan uitstroom, voor Antwerpen, 1,17 of 17% meer
instroom, de generatiewisseling op een jaar gemeten geeft hier een
overschot, in tegenstelling tot de algemene tendens voor het Vlaams
gewest en België. In Antwerpen komt dus een arbeidsreserve aan die de
verouderende landelijke en kleinstedelijke gemeenten van arbeidskrachten
kan voorzien. Doe de oefening maar eens voor deze gebieden.

1.3. Aantallen werkenden in en van Antwerpen, vergelijking met Brussel-stad

Als alle werkenden in Antwerpen samengeteld worden, dwz zowel
degenen die er werken als degenen die er wonen en in een andere gemeente
werken krijgen we een beeld van de werkmogelijkheden in en vanuit
Antwerpen.
 
In totaal werken 307.545 mensen in of vanuit Antwerpen, 94.270 wonen en
werken er, 66.770 wonen er en werken buiten uit en 146.505 komen er werken
vanuit een andere gemeente. Het % van wie er woont of werkt op het totaal
geeft een interessante aanduiding van de werkimpact op de eigen bevolking,
voor Antwerpen bedraagt dit 30,7%, voor Brussel stad 6,2%. Een andere
maatstaf is het aantal x Pendel-in tav het totaal Woon/werkend +
Pendel-uit. Het geeft aan wat het gewicht van de inkomende pendel is, voor
Antwerpen is dat factor 0,9 of 90% pendel in tav 100% woon/werkend en
pendel-uit. Voor Brussel-stad is dat 5x pendel-in tav de gehele
tewerkstelling van de werkende bevolking.
 

Antwerpen
DeWereldMorgen.be
 
Brussel-stad
DeWereldMorgen.be

De generatiewisseling de komende 15 jaar zal in Brussel stad een fundamentele breuk met het
verleden betekenen doordat de Brusselaars zelf meer en meer de plaats van
de pendel-in zullen innemen, gezien ondermeer het Vlaams gewest meer en
meer het eigen arbeidsaanbod zal nodig hebben voor hun alsmaar meer
negatief wordende generatiewisseling. Ook Antwerpen zal hier andere
gemeenten moeten bijspringen.

1.4. Samenstelling van de bevolking naar statuut en plaats van
tewerkstelling

 
Als 4 databestanden op gemeentelijk niveau aan elkaar gekoppeld worden
ontstaat een uniek beeld van de gemeentelijke bevolking tussen 15 en 64
jaar. Alle % zijn dan zoals het werkzaamheids% vergelijkbaar met elkaar en
met groter detail. Dwz het % werkenden  onderscheiden naar loontrekkenden en zelfstandigen, en de loontrekkenden
onderscheiden naar wie in de gemeente werkt en wie erbuiten. Daarbij komt
het % werklozen en het %
leefloners, zodat duidelijk wordt wat het verlies is voor de
werkzaamheidsgraad door werkloosheid en leefloon. Zo blijven de de niet-actieven
over, dwz die niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, dus de studenten, invaliden,
gehandicapten met inkomensvervangende tegemoetkoming, de gepensioneerden om medische reden
of die voor 65 jaar met pensioen gingen en al degenen die werkloos zijn maar
niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt, de werkloze niet-werkzoekenden
zoals de oude bruggepensioneerden en de enkele oudere werklozen zonder
beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt..

Eerst wordt het overzicht in aantallen gegeven, dan in % op
de 15-64 jarigen.

De eerste toren in deze grafiek omvat de 15-64 jarigen in de gemeente, de
tweede de werkenden die in de gemeente werkzaam zijn. Ook de zelfstandigen
komen hier in beeld op basis van hun vestigingsplaats. Van hen wordt
verondersteld dat ze er ook wonen omdat er geen pendelgegevens beschikbaar
zijn.

Antwerpen
DeWereldMorgen.be
 
DeWereldMorgen.be

10,1% van de Antwerpse 15-64 jarigen is werkloos, 31,1% is
niet-actief, de andere 57,8% werkt als loontrekkende of zelfstandige. Dat is dus de werkzaamheidsgraad,
waarvan 29,0% bestaat uit loontrekkenden die er wonen, 20,6%
loontrekkenden die in een andere gemeente werken en 8,2% zelfstandigen in
hoofdbezigheid. 0,9% heeft een volledig leefloon. Een vergelijking met andere gemeenten is hier erg leerrijk
en kan gemakkelijk langs de tabel in beeld gebracht.

Ter vergelijking bv de grafiek van Brussel-stad:

Brussel-stad 

DeWereldMorgen.be

Het aantal
leefloners is met 2,8% driemaal zo hoog dan in Antwerpen. Het % inwoners
van 15-64 jaar dat in Antwerpen werkt ligt met 29,0% meer dan dubbel zo
hoog dan het % in Brussel dat 13,2% bedraagt. Dat wordt maar lichtjes
gecorrigeerd door het % inwoners dat buiten de gemeente werkt.

1.5. % werkend, werkloos en niet-actief + de werkloosheidsgraad

Voor wie het allemaal te ingewikkeld oogt komt dit samenvattend overzicht
van pas in een volgende grafiek:

% werklozen, 10,1% in Antwerpen, %werkenden, 57,8% en 31,1% niet-actieven.
Ook de werkloosheidsgraad  wordt berekend (donkergeel), nl 14,9 of het aantal
of % werklozen gedeeld door het aantal of % werkenden en werklozen samen.
Doordat geen rekening gehouden wordt met de niet-actieven is deze ‘graad’
misleidend, zeker wat de jongerenwerkloosheid betreft.
  

DeWereldMorgen.be

Vergelijking met Brussel-stad:
  

DeWereldMorgen.be

 
2. Loontrekkenden naar pendel-in, pendel-uit en sector van
tewerkstelling

Nog nooit in beeld gebracht is het onderscheid van de pendel in de sector van
tewerkstelling, nl de primaire, secundaire, tertiaire en quartaire sector. Na de aantallen wordt het %
in de verschillende sectoren berekend per
pendelcategorie en vervolgens de verschillende pendelcategorieën per sector.

2.1. Pendel en sector – totaal gegevens


Antwerpen

DeWereldMorgen.be
  
DeWereldMorgen.be

DeWereldMorgen.be

Hiermee komt een genuanceerd beeld tot stand van de
tewerkstellingsaard in een gemeente en de mate waarin de pendel van betekenis is
voor elke sector. Vooral de vergelijking met andere gemeenten of de
algemene situatie per provincie, gewest of rijk is hier bijkomend
interessant.

2.2. Pendel en sector naar geslacht

Alsof dit nog niet genoeg was wordt na de keuze van een gemeente ook het
onderscheid  tussen mannen en vrouwen voor deze pendel en sectoren in grafieken
gegenereerd. Verre van deze hier alle te exploreren, hieronder het totaalbeeld naar
geslacht, en sector naar aard van de pendel.
  

DeWereldMorgen.be
 
DeWereldMorgen.be

 
2.3. Pendel en sector naar leeftijdscategorie

En het stopt niet, ook de pendel en sector worden gedifferentieerd naar
leeftijdscategorie 15-24 jaar, 25-49 en 50-64 jaar. We nemen ook hier de %ges
per
sector naar aard pendel. Voor de aantallen en % aard pendel naar sector
zie de tabel.

DeWereldMorgen.be
DeWereldMorgen.beDeWereldMorgen.be

Merk de pendel uit bij de 14-25 jarigen en het hogere
aantal werk/wonen in Antwerpen bij de 50-64 jarigen, waarbij de
tewerkstelling in de lokale openbare diensten allicht niet onbelangrijk
is. De eerstkomende jaren komen deze functies vrij, ook voor de jongeren.
Een bespreking ten gronde is hier niet de bedoeling. Dat is voor de
plaatselijke beleidsvoerders en beleidsveranderaars. Hier worden enkel de
basisgegevens beschikbaar gesteld.

3. Samenstelling van de pendel en de bevolking naar geslacht

De volledige set van 6 grafieken zoals onder punt 1 beschreven zijn
beschikbaar naar geslacht. We hernemen hier de verdeling van de bevolking
naar pendel en statuut voor Mannen en Vrouwen. Leefloners zijn hier bij de
niet-actieven inbegrepen.


Antwerpen: Mannen naar statuut en pendel

DeWereldMorgen.be
  
DeWereldMorgen.be
 
Antwerpen: Vrouwen naar statuut en
pendel
DeWereldMorgen.be
 
DeWereldMorgen.be

Het
aantal mannelijke zelfstandigen is meer dan het dubbele van de
vrouwelijke. Ook het aantal werkenden buiten de gemeente ligt hoger bij de
mannen, dit in tegenstelling tot wonen en werken in de stad waar de
vrouwen hoger in aantal zijn.

4. Samenstelling van de pendel en de bevolking naar

leeftijd en geslacht

De verdere opdeling van pendel, statuut, geslacht en leeftijd wordt maar
beperkt geïllustreerd in de grafieken in de tabel. Wie verder specifieke info wil genereren
kan zelf de tabel verder aanvullen (dat is technisch niet evident) of de vraag stellen aan npdata. Hier
nemen we als voorbeeld pendel en statuut van de 15-24 jarigen
onderscheiden naar geslacht, in % op de 15-24 jarigen.
 


Antwerpen, pendel en statuut 15-24 jarige mannen

DeWereldMorgen.be
Antwerpen, pendel en statuut 15-24 jarige
vrouwen
DeWereldMorgen.be

 
Om hier even de werkloosheidsgraad te berde te brengen het
laatste overzicht van de set van 6 grafieken voor elk van deze
subcategorieën bij de 15-24 jarigen naar geslacht:


Antwerpen, % statuut en werkloosheidsgraad 15-24 Mannen

DeWereldMorgen.be
 Antwerpen, % statuut en werkloosheidsgraad
15-24 Vrouwen

DeWereldMorgen.be

Merk de extreem hoge
werkloosheidsgraad bij de jongeren in Antwerpen, omdat geen rekening
gehouden wordt met de niet-actieven, terwijl het % werklozen bij mannen
12,2% en de vrouwen 9,4% bedraagt.

Tot slot nog de illustratie van statuut en pendel voor 15-24 jarige mannen
en vrouwen
in Sint-Jans-Molenbeek:


Sint-Jans-Molenbeek-15-24 jaar, Mannen

DeWereldMorgen.be
 Sint-Jans-Molenbeek-15-24 jaar, Vrouwen
DeWereldMorgen.be

Een hoog % werkloosheid, daar niet van, wordt
berekend als werkloosheidsgraad van 40% en meer omdat geen rekening gehouden wordt met de
meer dan 63%
niet-actieven, waaronder allicht een aantal NEET’s (Non Education,
Employed, Training). Een % van een % is een abstractie waarmee
beleidsmatig weinig verduidelijkt wordt. Maar iedereen kiest altijd %ges en verhoudingen die
hem of haar het best uitkomen.. Hier worden evenwel de alternatieven met enige
helderheid naast elkaar in beeld gebracht en dit voor alle gemeenten of
sublokaliteiten. Wie er werk van wil maken kiest maar datgene wat het
meeste resultaat oplevert in een % op de bevolking.

En nu een tweetal weken er tussenuit. De Griekse crisis en op
het einde ook Iran heeft nogal wat krachten opgeslorpt. Na de vakantie is
het de beurt aan Syrië en Palestina.
 
Jan Hertogen, socioloog
www.npdata.be

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!