De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Respect en bewondering voor de vluchteling/Adhesiebetuiging aan Peter R De Vries

Respect en bewondering voor de vluchteling/Adhesiebetuiging aan Peter R De Vries

maandag 2 november 2015 02:18
Spread the love

RESPECT EN BEWONDERING VOOR DE VLUCHTELING/ADHESIEBETUIGINGAAN PETER R DE VRIES

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/respect-en-bewondering-voor-de-vluchtelingadhesiebetuiging-aan-peter-r-de-vries/

Na de hartverwarmende geluiden en solidariteitsactiesvoor de vluchtelingen, [die er trouwens nog steeds zijn],om vluchtelingen welkom te heten [1], de gevaarlijke tegenreactie.Eerste voor mij zichtbare, akelige voorbeeld was de anti-vluchtelingenhetze, die PVV Fuhrer Wilders in de Tweede Kamer startte. [2]Gevolgd door een keten van nare gebeurtenissen::
Protesten tegen de komst van noodopvangen voorvluchtelingen van inwoners in Purmerend, die de Gemeenteraadbestormden, protesten in Enschede, xenofobe geluiden opeen inspraakavond in Tilburg, anti vluchtelingenprotesten in het dorp Oranje. [3]En dan was er de poging  tot  intimidatie van de noodopvangin Rotterdam Crooswijk. [4] Veel gevaarlijker:Een bestorming van een noodopvang voor vluchtelingen in Woerden, waarbijlieden met bivakmutsen vuurwerkbommen naar binnen gooiden. [5]Er zou ook een PVV kandidaat bij de bestorming betrokken zijn. [6]Maar gelukkig kwam ook het tegengeluid:Als reactie op die bestorming in Woerden velehartverwarmende steunbetuigingen aande vluchtelingen. [7]En in het dorp Oranje, ook een initiatief van een inwonerom barbecues voor vluchtelingen te organiseren. [8]
  
 Terug naar de gevaarlijke kant:Naast protesten tegen noodopvangen voor vluchtelingen,die zelfs ontaarden in bestormingen, aangejaagd doorWilders [9], maar ook doorxenofobe VVD beleidsnota’s [10, in daadwerkelijk beleidomgezet [11], de protestmanifestatie van Islamofoob enxenofoob Pegida, een verkapte neo nazi groepering. [12]Dit griezelige gebeuren vond plaats op zondag, 11 october. [13] Gelukkig was daartegen verzet in de vorm van een tegenmanifestatievan de Internationale Socialisten eneen geslaagde actie van andere anti fascisten, die de Pegida nazi’shet houden van hun xenofobe giftoespraken praktisch onmogelijkmaakten! [14]De Kerken luidden de klokken uit protest tegen Pegida. [15] Wat van de toespraken te verstaan was, was een hetzerige enweerzinwekkende anti Islam toespraak van RaffieChohan, voortrekker van Dutch Defence League, een Islamofobeen xenofobe club, zusterorganisatie van de English DefenceLeague [waarvan oprichter Tommy Robinson op de Pegidademonstratie aanwezig was. [16]Deze toespraak wordt door het OM op strafbaarheid onderzocht. [17] Maar Pegida is hardnekkig, gaat door en heeft een nieuwedemonstratie aangekondigd op 8 november. [18] Dus zal het verzet aanwezig zijn!  
In Steenbergen een gevaarlijke anti vluchtelingensfeer.Wilders had eerst de boel van te voren al aardig opgestookt en er was eennare confrontatie tussen vluchtelingentegenstanders envoorstanders, met een gewelddadige reactie van de tegenstanders. [19]Daarna volgde  een xenofobe anti vluchtelingendemonstratie [20], gevolgd door intimidatie van een vergadering over vluchtelingen,waarbij Kop van Jut waren de vluchtelingen natuurlijken de burgemeester. [21]Een moedig tegengeluid vormde Dasja Abresch, die een provluchtelingenbetoog probeerde te houden, maarwerd uitgejouwd door een stel xenofoben onder het uitroepenvan xenofobe taal. [22] Toch hield ze stand.Iemand met een dergelijke moed verdient een adhesiebetuiging endie heb ik haar dan ook toegestuurd. [23]

HETZE EN PROTEST
Ondertussen gaat de anti vluchtelingenhetze door.Op 31 october in Enschede een anti vluchtelingendemonstratie,ook een soortgelijk anti vluchtelingenevent in Oss. [24]Op 8 november een anti vluchtelingenhetze protest,opnieuw door neo naziclub Pegida. [25]

Maar protest is er!Vandaag, een landelijke demonstratie”Refugees Welcome” in Den Haag. [26]Op zaterdag 7 november, een solidariteitsdemonstratiemet de vluchtelingen in Utrecht. [27]

Zolang er vluchtelingenhaat is, is er protest
WREEDHEID EN GOEDE WIL
Wreedheid en goede wil, twee krachten, die met elkaarstrijden in de wereldgeschiedenisHier: Vluchtelingenhaat versus vluchtelingensolidariteit
Die uit zich in woord en daad.Daarom ben ik, na het nare anti vluchtelingenschotschriftvan zanger Gerard Joling, dat helaas nogal wat media aandachtkreeg [28] en waarop ik fel heb gereageerd [29], blijmet een hartverwarmend en solidair stuk van eenandere BN’er, misdaadverslaggever Peter R de Vries, dieal eerder goed uit de verf is gekomen door zijn pittigekritiek op Wilders. [30]Het kwam hem-hoe kan het ook anders- op hatemail te staan [31],maar daardoor laat iemand als Peter R De Vries zich nietafschrikken.Ik heb hem toen ook een adhesiebetuiging geschreven. [32]
Dit stuk van Peter R De Vries heet ”Respect en bewondering voorde vluchteling” [33] en gaat op moedige en niet mis te verstane wijzein tegen de stroom van vluchtelingenhaat en xenofobie.
Een belangrijk en indrukwekkend tegengeluid, dat grote waarderingafdwingt.Vandaar mijn adhesiebetuiging aan Peter R De Vries
Zie direct hieronder, voor het notenapparaatZie voor de tekst van het stuk van Peter R de Vries, geheel onderin.
SAY IT LOUD, SAY IT CLEAR, REFUGEES ARE WELCOME HERE!

Astrid Essed

RESPECT EN BEWONDERING VOOR DE VLUCHTELINGPETER R DE VRIESLINK

http://www.peterrdevries.nl/respect-en-bewondering-voor-vluchteling/

ADHESIEBETUIGING AAN PETER R DE VRIESToegezonden op 31 october 2015

ADHESIEBETUIGING MET UW HOUDING TEGENOVERVLUCHTELINGEN

Geachte heer Peter de Vries,

Na de aanvankelijke solidariteitsinitiatieven metde vluchtelingen- die trouwens nog in volle gang zijn, gelukkig\maar, een verontrustende tegenreactie van xenofobie, Islamofobieetc.Het begon bij de tirade van PVV leider G Wilders over een ”asiweltsunami”en ”testosteronbommen” en zijn giftige ”oproep tot verzet”, die hijal gauw in daden omzette door het land door te  reizen om de bevolkingtegen de vluchtelingen op te hitsen.Gevolgd door lieden, die in allerlei Gemeenten, Purmerend, Oranje, Enschede,Rotterdam  tegen de komst van vluchtelingen protesteerden, met als dieptepunt de bestorming van een noodopvang inWoerden.En dan was er ook nog Steenbergen, met een nare anti vluchtelingendemonstratieen een dreigende houding op de vergadering over vluchtelingen.
Bij al dat ”verzet” zit een flinke portie neo nazi’s, die het land doorreist, ofop straat demonstreeert, zoals anti Islambeweging Pegida in Utrecht [11 october en weer 8 november]Maar ook zanger Gerard Joling liet zich in een Metro artikelhetzerig en negatief uit over vluchtelingen.
http://www.astridessed.nl/ingezonden-stuk-aan-mediagerard-joling-over-vluchtelingenxenofobie/

Daarom vind ik het zo hartverwarmend en verademend om uwpositieve reactie over de vluchtelingen te lezen.Juist van u, als een van de ”BN’ers” is het belangrijk, omdatu in het nieuws komt en zo toch mensen aan het denken kan zetten.
Ook heb ik respect voor u, dat u tegen de hetze durft in te gaan, net zo alsDasja Abresch, de vrouw, die het tijdens de bijeenkomst in Steenbergenvoor de vluchtelingen opnam en werd uitgejouwd.

http://www.astridessed.nl/vluchtelingenhaat-in-werkingover-xenofobie-steenbergen-en-moedig-tegengeluid-dasja-abresch/

Nogmaals, meneer de Vries, bedankt.Geluiden als de uwe zijn in deze tijd niet alleen welkom.
Maar broodnodig!

SAY IT LOUD, SAY IT CLEAR, REFUGEES ARE WELCOMEHERE!

Astrid  EssedAmsterdam

NOTEN

NOTEN

[1]

EEN GREEP UIT DE VELE SOLIDARITEITSACTIES/INITIATIEVEN VOOR VLUCHTELINGEN ”Een paar dagen is Marion op pad met de Nederlanders Dirk en Emma, die al jaren op het eiland wonen. “De vluchtelingenproblematiek gaat het duo aan het hart. Ze proberen zoveel mogelijk hulp te bieden door vluchtelingen bijvoorbeeld een lift te geven. Zo nemen we een jonge gesluierde vrouw mee in onze jeep. Met haar baby, huilend in haar armen, vertelt ze in gebrekkig Engels dat er werd geschoten op haar baby”, schrijft Marion.

Naast het vervoeren van de vluchtelingen nemen Emma en Dirk ook regelmatig zelf vluchtelingen in huis. ‘Ook al help je maar één iemand, dat is al beter dan helemaal niets doen”

 DE TELEGRAAFZOU JIJ EEN VLUCHTELING IN HUIS NEMEN?4 SEPTEMBER 2015
      http://www.telegraaf.nl/vrouw/actueel/24454721/__Zou_jij_een_vluchteling_in_huis_nemen___.html
       DONEER JE DEKEN    http://doneerjedeken.org/
       DE TELEGRAAFZOU JIJ EEN VLUCHTELING IN HUIS NEMEN?4 SEPTEMBER 2015
      http://www.telegraaf.nl/vrouw/actueel/24454721/__Zou_jij_een_vluchteling_in_huis_nemen___.html
      AT5MIJN KINDEREN ZIJN HET HUIS UIT, VLUCHTELINGEN MOGEN ZOBIJ MIJ NAAR BINNEN4 SEPTEMBER 2015
      http://www.at5.nl/artikelen/146994/mijn_kinderen_zijn_het_huis_uit_vluchtelingen_mogen_zo_bij_mij_naar_binnen
       AT5DONEER EEN DRAAGDOEK, KLEDING OF JE HUIS. AMSTERDAMMERSHELPEN VLUCHTELINGEN4 SEPTEMBER 2015
      http://www.at5.nl/artikelen/146961/doneer_een_draagdoek_kleding_of_je_huis_amsterdammers_helpen_vluchtelingen
      AT5HOTEL NIEUW-WEST STELT KAMER BESCHIKBAAR VOOR VLUCHTELINGEN14 SEPTEMBER 2015
     http://www.at5.nl/artikelen/147329/hotel-nieuw-west-stelt-kamer-beschikbaar-voor-vluchtelingen
       AT5 BUURTBEWONERS NIEUW-WEST HETEN VLUCHTELINGEN WELKOM:”GEEN BETERE REDEN OM NIET TE TRAINEN”’16 SEPTEMBER 2015
     http://www.at5.nl/artikelen/147443/buurtbewoners_nieuw-west_heten_eerste_groep_vluchtelingen_welkom_in_sporthal_geen_betere_reden_om_niet_te_trainen
       AT5 WONINGBOUWVERENIGINGEN ONDERZOEKEN OF ZIJ PLEKHEBBEN VOOR VLUCHTELINGEN17 SEPTEMBER 2015
      http://www.at5.nl/artikelen/147457/woningbouwverenigingen-onderzoeken-of-ze-plek-hebben-voor-vluchtelingen
       AT5ENKELE HONDERDEN BIJ WAKE VOOR VLUCHTELINGEN OP DE DAM4 SEPTEMBER 2015
      http://www.at5.nl/artikelen/146988/enkele-honderden-mensen-bij-wake-voor-vluchtelingen-op-de-dam
      TROUWWAT KUNT U ZELF DOEN VOOR DE VLUCHTELINGEN?3 SEPTEMBER 2015
     http://www.trouw.nl/tr/nl/36361/Vluchtelingen/article/detail/4135134/2015/09/03/Wat-kunt-u-zelf-doen-voor-de-vluchtelingen.dhtml

[2]

”Maar als het aan Wilders ligt, komt er geen asielzoeker meer in. ‘Nederland wordt één groot asielzoekerscentrum. Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’
    VOLKSKRANTWILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER INREP EN ROER17 SEPTEMBER 2015
       http://www.volkskrant.nl/politiek/wilders-oproep-tot-verzet-brengt-kamer-in-rep-en-roer~a4143720/
   VERGELIJKING WILDERS MET HITLER/KERN VAN WAARHEIDASTRID ESSED17 MAART 2014
  http://www.astridessed.nl/vergelijking-wilders-met-hitlerkern-van-waarheid/

[3]

XENOFOBIE JEGENS VLUCHTELINGEN
  En we eindigden het liveblog met de afgelaste raadsvergadering in Purmerend omdat woedende burgers de raadszaal bezetten vanwege de komst van een asielzoekerscentrum. Volgens de fractievoorzitter van Leefbaar Purmerend had de burgemeester kunnen weten dat veel burgers naar deze vergadering zouden komen. Hij was ontstemd over het optreden van de burgemeester en de politie.”
    NRCWOEDENDE BURGERS PURMEREND BESTORMENRAADSVERGADERING OVER KOMST AZC
    http://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/24/recordaantal-migranten-in-hongarije-timmermans-waarschuwt-voor-extreemrechts/
    RTV NOORD HOLLAND/CHAOS BIJ VLUCHTELINGENDEBATPURMEREND: BURGEMEESTER STUURT WOEDENDE INWONERSWEG24 SEPTEMBER 2015
    http://www.rtvnh.nl/nieuws/171363/chaos-bij-vluchtelingendebat-purmerend-burgemeester-stuurt-woedende-inwoners-weg
    RTV OOSTBEWONERS VERZETTEN ZICH TEGEN KOMST AZC ENSCHEDE7 SEPTEMBER 2015
    http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=225658
    EEN AVOND VAN VOORLICHTING, EEN AVOND VANERGERNISPETER STORM25 SEPTEMBER 2015
     http://www.ravotr.nl/2015/09/25/een-avond-van-voorlichting-een-avond-van-ergernis/
    NOSBEWONERS ORANJE HOUDEN BUSSEN METEXTRA ASIELZOEKERS TEGEN6 OCTOBER 2015
   http://nos.nl/artikel/2061663-bewoners-oranje-houden-bussen-met-extra-asielzoekers-tegen.html
    DOORBRAAK.EURACISTISCHE MEUTE OPGEHITST OM STRENGERMIGRATIEBELEID TE VERKOPEN8 OCTOBER 2015
   http://www.doorbraak.eu/oranje-racistische-meute-opgehitst-om-strenger-migratiebeleid-te-verkopen/

[4]

RIJNMOND NIEUWSARRESTATIE BIJ NOODOPVANG VLUCHTELINGENIN ROTTERDAM10 OCTOBER 2015
    http://www.rijnmond.nl/nieuws/10-10-2015/arrestatie-bij-noodopvang-vluchtelingen-rotterdam
 [5]
  RTV UTRECHTNOODOPVANG WOERDEN BESTORMD10 OCTOBER 2015
    http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1395049/

[6]

JOOP.NLPVV-KANDIDAAT BETROKKEN BIJ AANVALLERSVLUCHTELINGEN WOERDEN16 OCTOBER 2015
 http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/34353_pvv_kandidaat_betrokken_bij_aanval_op_vluchtelingen_woerden/

[7]  RTV UTRECHTTEVEEL STEUNBETUIGINGEN NA BESTORMDE OPVANG WOERDEN10 OCTOBER 2015  http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1395060    [8]   Helaas wordt in dit artikel van de Europese Staatslieden tenaanzien van hun vluchtelingenbeleid ten onrechteeen veel te welwillend beeld gegeven.
  VRIJ NEDERLANDIS DEZE BLOEMENKWEKER HET NIEUWE SYMBOOLVAN DE VLUCHTELINGENCRISIS?
    http://www.vn.nl/nieuw-symbool-van-de-vluchtelingencrisis-jan-voortman/

[9]   ”Maar als het aan Wilders ligt, komt er geen asielzoeker meer in. ‘Nederland wordt één groot asielzoekerscentrum. Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’    VOLKSKRANTWILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER INREP EN ROER17 SEPTEMBER 2015       http://www.volkskrant.nl/politiek/wilders-oproep-tot-verzet-brengt-kamer-in-rep-en-roer~a4143720/   VERGELIJKING WILDERS MET HITLER/KERN VAN WAARHEIDASTRID ESSED17 MAART 2014  http://www.astridessed.nl/vergelijking-wilders-met-hitlerkern-van-waarheid/   [10]  ”´´Iedere vluchteling heeft recht op eten, zorg en onderdak. Maar dat wordt wat ons betreft wel beperkt tot de basis. Geen volledige bijstand meer, maar een zuinig leefgeld voor eten en kleding. Geen voorrang meer voor een sociale huurwoning, maar een sober dak boven het hoofd´´   VVD BELEIDSSTUK”GRENZEN AAN DE OPVANG”    VVDLINKGRENZEN AAN DE OPVANG
  http://cdn.vellance.com/usmedia/vvd/uploaded/attachment-files/272.pdf
   [11]
  BELEIDSSTUK VVD ”GRENZEN AAN DE OPVANG”,IN DADEN OMGEZET ADHUISVESTING ASIELZOEKERS WORDT VERSOBERD12 OCTOBER 2015
  http://www.ad.nl/ad/nl/36281/Vluchtelingenstroom-West-Europa/article/detail/4161637/2015/10/12/Huisvesting-asielzoekers-wordt-versoberd.dhtml
 ZIE VVD BELEIDSNOTA´GRENZEN AAN DE OPVANG´´
 ´´Iedere vluchteling heeft recht op eten, zorg en onderdak. Maar dat wordt wat ons betreft wel beperkt tot de basis. Geen volledige bijstand meer, maar een zuinig leefgeld voor eten en kleding. Geen voorrang meer voor een sociale huurwoning, maar een sober dak boven het hoofd´´  ”GRENZEN AAN DE OPVANG” VVDGRENZEN AAN DE OPVANG
  http://cdn.vellance.com/usmedia/vvd/uploaded/attachment-files/272.pdf
   [12]
  KAFKAPEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?
    http://kafka.nl/pegida-nederland-een-burgerbeweging/
  KAFKANEDERLANDSE PEGIDA ACTIVIST: WAPENHANDELAAREN NAZIVRIEND
    http://kafka.nl/nederlandse-pegida-activist-wapenhandelaar-en-nazivriend/
  VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND/XENOFOBIE/WAAKZAAMHEIDASTRID ESSED17 OCTOBER 2015
 http://www.astridessed.nl/vluchtelingen-in-nederlandxenofobiewaakzaamheid/  [13]   ADPEGIDA MARS DOOR UTRECHT VERBODEN: TEGEVAARLIJK7 OCTOBER 2015
    http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4158314/2015/10/07/Pegida-mars-door-Utrecht-verboden-te-gevaarlijk.dhtml

[14]  INDYMEDIA.NLUTRECHT OVERSTEMT PEGIDA    https://www.indymedia.nl/node/30095   SOCIALISME.NU ANTI-PEGIDA PROTEST IN UTRECHT: DE WERELDIS VAN IEDEREEN12 OCTOBER 2015
    http://socialisme.nu/blog/nieuws/47124/anti-pegida-protest-in-utrecht-de-wereld-is-van-iedereen/
     ROEPEN, RENNEN, ADRENALINE: IN ACTIE TEGEN PEGIDAPETER STORM11 OCTOBER 2015
    http://www.ravotr.nl/2015/10/11/roepen-rennen-adrenaline-actie-tegen-pegida/
   [15]  ”Kerken zullen de klokken luiden en zetten hun deuren open.”   RTV UTRECHTUTRECHT KLAAR VOOR MANIFESTATIE PEGIDA ENSOCIALISTEN11 OCTOBER 2015    http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1395061/utrecht-klaar-voor-manifestatie-pegida-en-socialisten.html
   [16] NRCOM ONDERZOEKT ANTI-ISLAM TOESPRAAKVAN PEGIDA IN UTRECHT12 OCTOBER 2015
    http://www.nrc.nl/nieuws/2015/10/12/om-onderzoekt-anti-islamtoespraak-van-pegida-in-utrecht
  ” Hij slaat zijn vleugels uit in Nederland en vindt in Raffie Chohan van de Dutch Defence League (DDL) een geestverwant. Chohan vormt samen met haar man Maarten Hoekwater de drijvende kracht achter deze organisatie, die zich keert tegen ‘de EU, Islamisering en Sharia in Nederland’.
 KAFKAPEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?
    http://kafka.nl/pegida-nederland-een-burgerbeweging/
  ”Een andere spreker op de demonstratie is Stephen Yaxley-Lennon, beter bekend onder zijn pseudoniem Tommy Robinson. Tot twee jaar geleden was hij de voorman van de English Defence League (EDL), een hooligan-organisatie die zich met hand en tand verzet tegen de aanwezigheid van moslims en de Islam in Groot Brittannie.”
 KAFKAPEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?    http://kafka.nl/pegida-nederland-een-burgerbeweging/
   [17]
  NRCOM ONDERZOEKT ANTI-ISLAM TOESPRAAKVAN PEGIDA IN UTRECHT12 OCTOBER 2015
    http://www.nrc.nl/nieuws/2015/10/12/om-onderzoekt-anti-islamtoespraak-van-pegida-in-utrecht

[18]

VOLKSKRANTPEGIDA WIL IN NOVEMBER WEER IN UTRECHT PROTESTEREN15 OCTOBER 2015
  http://www.volkskrant.nl/binnenland/pegida-wil-in-november-weer-in-utrecht-protesteren~a4163906/
  TELEGRAAFPEGIDA DEMONSTREERT 8 NOVEMBER WEER12 OCTOBER 2015
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/24607037/__Weer_protest_Pegida_in_Utrecht__.html

[19]

” Geert Wilders komt donderdagmiddag niet naar Steenbergen. Hij is verhinderd vanwege uitgestelde stemrondes in de Tweede Kamer. Dat meldt Alexander van Hattem, fractievoorzitter van de Brabantse PVV. Wilders wil snel een nieuwe datum prikken voor een bezoek. ‘Uitstel is geen afstel’, meldt hij op Twitter.”

OMROEP BRABANTGEERT WILDERS NIET NAAR STEENBERGEN OM TE DEMONSTRERENTEGEN AZChttp://www.omroepbrabant.nl/?news/2376461093/Geert+Wilders+niet+naar+Steenbergen+om+te+demonstreren+tegen+azc.aspx

 OMROEP BRABANTGEERT WILDERS GAAT IN STEENBERGEN FLYEREN TEGENKOMST ASIELZOEKERSCENTRUM
  http://www.omroepbrabant.nl/?news/2373571083/Geert+Wilders+gaat+in+Steenbergen+flyeren+tegen+komst+asielzoekerscentrum.aspx

Mijn grote vriend is er vandaag helaas niet“, reageert een van de tegenstanders van het azc. “Aan de ene kant staat nu de gemeenteraad en aan de andere kant staat de gewone burger.”
  OMROEP BRABANTGRIMMIGE SFEER BIJ DEMONSTRATIE TEGEN AZC IN STEENBERGEN
 http://www.omroepbrabant.nl/?news/2376571203/Grimmige+sfeer+bij+demonstratie+tegen+azc+in+Steenbergen+ondanks+afwezigheid+Geert+Wilders.aspx  ZIE VOOR DE AFWEZIGHEID VAN GENOEMDE ”GROTE VRIEND” OMROEP BRABANTGEERT WILDERS NIET NAAR STEENBERGEN OM TE DEMONSTRERENTEGEN AZC  http://www.omroepbrabant.nl/?news/2376461093/Geert+Wilders+niet+naar+Steenbergen+om+te+demonstreren+tegen+azc.aspx

”Na een aantal verhitte discussies en schreeuwpartijen werd de sfeer grimmig en gooiden de tegenstanders van het azc met eieren. Daarna vertrokken de voorstanders omdat zij de boel niet wilden laten escaleren. De politie hield de twee groepen met ongeveer tien agenten uit elkaar. ”  OMROEP BRABANTGRIMMIGE SFEER BIJ DEMONSTRATIE TEGEN AZC IN STEENBERGEN
 http://www.omroepbrabant.nl/?news/2376571203/Grimmige+sfeer+bij+demonstratie+tegen+azc+in+Steenbergen+ondanks+afwezigheid+Geert+Wilders.aspx

[20]

”Eerst vond er een optocht plaats van tegenstanders van het AZC, voorzien van Nederlandse vlag en alles.”
 STEENBERGEN-HOE HET FASCISME DE KOP OPSTEEKTPETER STORM22 OCTOBER 2015
 http://www.ravotr.nl/2015/10/22/steenbergen-hoe-het-fascisme-de-kop-opsteekt/

”Voorafgaand aan de bijeenkomst liep een groep mensen onder het scanderen van leuzen van het centrum van Steenbergen naar de sporthal.”
 NU.NLKLACHTEN OP VERGADERING ASIELOPVANG STEENBERGEN21 OCTOBER 2015
  http://www.nu.nl/binnenland/4149876/klachten-vergadering-asielopvang-steenbergen.html

[21]

”De meesten van de ongeveer twintig sprekers die aan het woord kwamen, waren tegen het azc en voerden daar allerlei argumenten voor aan. Zo werd gezegd dat de vluchtelingen economische motieven hebben en dat Nederland zelf net uit de crisis komt. Ook veronderstellen sommigen dat de veiligheid zou afnemen.

Volgens Omroep Brabant vrezen bewoners onder meer de andere normen en waarden van asielzoekers. Maar ook is er veel angst over het niet kunnen verkopen van huizen als er een asielzoekerscentrum in het stadje komt. Sommigen geven openlijk toe dat ze tegen de komst van moslims zijn.”

  NU.NLKLACHTEN OP VERGADERING ASIELOPVANG STEENBERGEN21 OCTOBER 2015  http://www.nu.nl/binnenland/4149876/klachten-vergadering-asielopvang-steenbergen.html  OMROEP BRABANTASIELZOEKERSDEBAT STEENBERGEN: AGRRESSIEVE SFEER, BOEGEROEP EN MIDDELVINGERS   http://www.omroepbrabant.nl/?news/2379801053/Asielzoekersdebat+Steenbergen+agressieve+sfeer,+boegeroep+en+middelvingers.aspx

”Bij aanvang van de bijeenkomst kreeg burgemeester Vos amper de kans om uit te praten. Boegeroep klonk. 21 burgers maakten gebruik van de inspraakmogelijkheid.”………….”Tegenstanders reageerden boos op de politiek. Zo wilde een inspreker van burgemeester Vos weten of hij het accepteert als de veiligheid in Steenbergen afneemt. Toen Vos zei dat hij niet verwacht dat het onveilig wordt, kreeg hij luid boegeroep over zich heen. Middelvingers gingen de lucht in.”
 OMROEP BRABANTASIELZOEKERSDEBAT STEENBERGEN: AGRRESSIEVE SFEER, BOEGEROEP EN MIDDELVINGERS   http://www.omroepbrabant.nl/?news/2379801053/Asielzoekersdebat+Steenbergen+agressieve+sfeer,+boegeroep+en+middelvingers.aspx

[22]

RTL NIEUWSUITGEJOUWDE INWOONSTER: ”IK MOEST HET DOEN”22 OCTOBER 2015
  http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/uitgejouwde-inwoonster-steenbergen-ik-moest-het-doen
  TROUWONRUSTIGE VERGADERING STEENBERGEN OVER ASIELOPVANG21 OCTOBER 2015
  http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4168207/2015/10/21/Onrustige-vergadering-Steenbergen-over-asielopvang.dhtml

”Dasja Abrech wist dat ze een risico nam. Er was al eens een steen door haar ruit gegaan, en anderen hadden haar geadviseerd om op deze avond haar mond te houden.  Dat deed ze dus niet, en ze verdient hiervoor enorme dankbaarheid en hulde. Meer mensen zoals zij, dan waren we sterker tegenover de fascistische dreiging.”
STEENBERGEN-HOE HET FASCISME DE KOP OPSTEEKTPETER STORM22 OCTOBER 2015
 http://www.ravotr.nl/2015/10/22/steenbergen-hoe-het-fascisme-de-kop-opsteekt/

[23]

ADHESIEBETUIGINGAdhesiebetuiging, die ik op 25 october aan Dasja Abresch hebtoegestuurd:

Geachte mevrouw Abresch,

Ik wil graag langs deze weg mijn waardering ervoor uitspreken,dat u de moed hebt gehad, op de Gemeente vergadering in Steenbergen,tegen een stroom van xenofoben in, uw stem van humaniteitten behoeve van de vluchtelingen te laten horen.
Daarom heb ik u graag genoemd in mijn artikel:
VLUCHTELINGENHAAT IN WERKING/OVER XENOFOBIE, STEENBERGEN ENMOEDIG TEGENGELUID DASJA ABRESCH

LINKS

http://www.astridessed.nl/vluchtelingenhaat-in-werkingover-xenofobie-steenbergen-en-moedig-tegengeluid-dasja-abresch/

OF

http://astridessed.weebly.com/blog/vluchtelingenhaat-in-werkingover-xenofobie-steenbergen-en-moedig-tegengeluid-dasja-abresch

BRAVA!

Ik wens u veel succes en sterkte met al uw activiteitenBlijf hoorbaar en laat u niet intimideren!

Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam

[24]

TUBANTIAREPORTAGE: RUST KEERT TERUG NA BEWOGEN VERLOPENDEMONSTRATIE IN ENSCHEDE31 OCTOBER 2015

http://www.tubantia.nl/regio/enschede/reportage-rust-keert-terug-na-bewogen-verlopen-demonstratie-in-enschede-1.5391274

INDYMEDIA.NLTIJDLIJN ENSCHEDE

https://www.indymedia.nl/node/30322

OMROEP BRABANTDERTIG MENSEN DEMONSTREREN IN OSS TEGEN VLUCHTELINGEN
http://www.omroepbrabant.nl/?news/2387951353/Dertig+mensen+demonstreren+in+Oss+tegen+vluchtelingen+[FOTOS].aspx

[25]

VOLKSKRANTPEGIDA WIL IN NOVEMBER WEER IN UTRECHT PROTESTEREN15 OCTOBER 2015
  http://www.volkskrant.nl/binnenland/pegida-wil-in-november-weer-in-utrecht-protesteren~a4163906/
  TELEGRAAFPEGIDA DEMONSTREERT 8 NOVEMBER WEER12 OCTOBER 2015
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/24607037/__Weer_protest_Pegida_in_Utrecht__.html

KAFKAPEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?
    http://kafka.nl/pegida-nederland-een-burgerbeweging/

[26]

1-11-2015 LANDELIJKE DEMONSTRATIE: REFUGEES WELCOME!STOP DE RECHTSE HETZE!

https://afanl.wordpress.com/2015/10/04/1-11-2015-landelijke-demonstratie-refugees-welcome-stop-de-rechtse-hetze/

[27]

SOCIALISME.NUZATERDAG 7 NOVEMBER, 2015, UTRECHTDEMONSTRATIE: VLUCHTELINGEN WELKOM, RACISME NIET!

http://socialisme.nu/blog/agenda/1307/Demonstratie_Vluchtelingen_welkom_Racisme_niet_

[28]

METROGERARD JOLING KLAAR MET VLUCHTELINGENPROBLEEM1 OCTOBER 2015
  http://www.metronieuws.nl/showbizz/2015/09/gerard-joling-klaar-met-vluchtelingenprobleem

[29]

GERARD JOLING KLAAR MET VLUCHTELINGENPROBLEEM/WEERZINWEKKENDE XENOFOBIEASTRID ESSED2 OCTOBER 2015
  http://www.astridessed.nl/gerard-joling-klaar-met-vluchtelingenprobleemweerzinwekkende-xenofobie/

INGEZONDEN STUK AAN MEDIA/GERARD JOLING OVERVLUCHTELINGEN/XENOFOBIEASTRID ESSED3 OCTOBER 2015
http://www.astridessed.nl/ingezonden-stuk-aan-mediagerard-joling-over-vluchtelingenxenofobie/

[30]

”.’Ik vind Geert W. zelf een gevaarlijk man, een demagoog met de potentie van een volksmenner. W. is ronduit kwaadaardig,’ aldus de televisiemaker.”

ADPETER R DE VRIES: VOOR WILDERS MOET JE STRAKSONDERDUIKEN20 JANUARI 2010

http://www.ad.nl/ad/nl/1022/Celebs/article/detail/1962158/2010/01/20/Peter-R-de-Vries-Voor-Wilders-moet-je-straks-onderduiken.dhtml

[31]

JOOP.NLHATEMAILS VOOR PETER R DE VRIES NA KRITIEK OP”VOLKSMENNER” WILDERS

http://www.joop.nl/media/detail/artikel/1677_hatemails_voor_peter_r_de_vries_na_kritiek_op_volksmenner_wilders/

[32]

Adhesiebetuiging aan Peter R De Vries op 21 januari 2010
ADHESIEBETUIGING MET UW UITSPRAKEN TAV PVV VOORMAN, DE HEER WILDERS Geachte heer de Vries, Bij dezen wil ik u van harte mijn grote waardering doen toekomen voor de in uw dagboek dd 20-1 gedane uitspraken tav PVV voorman, de heer G Wilders. Zie http://www.peterrdevries.nl/peter-r.-de-vries/peters-dagboek/bij-politicus-geert-w.-kun-je-niet-onderduiken…-voor-hem-moet-je-onderduiken/  Met u deel ik van harte het principe, dat ieder mens, ongeacht het misdrijf, waarvan hij/zij wordt verdacht, recht heeft op een eerlijk proces, conform het u bekende EVRM en de internationale Verdragen, waaronder het BuPo VerdragHieronder ressorteert als een van de voornaamste principes een hecht doortimmerde bewijslast en het principe ”onschuldig tot schuld bewezen” Uiteraard geldt dit ook de heer Wilders. Anderszijds deel ik volledig uw mening, dat de heer Wilders een demagoog van een gevaarlijk karakter is In de eerste plaats  laat Wilders zich systematisch en structureel in discriminerende zin  uit over de Islam in het byzonder en moslims in het algemeen, waarmee hij het recht op godsdienstvrijheid schendtTen tweede is zijn gedachtegoed racistisch, aangezien hij zich bij voortduring in negatieve en discriminerende zin uitlaat over Marokkanen en andere  ”niet westerse”  allochtonen Hiermee zaait hij haat en verdeeldheid tussen ”autochtonen” en ”allochtonen”, zeker in het sinds 11-9-2001 in Nederland [en Europa] verharde klimaat jegens allochtonen in het algemeen en moslims in het byzonder. Als politicus heeft hij een zeer gevaarlijk effect, juist vanwege zijn grote landelijke, politieke en media-bereik Meneer de Vries, Juist in de sinds 11-9-2001 steeds meer toenemend racisme en verharding in Nederland en Europa, getuigt uw opstelling van grote moed. Dat dit niet zonder effect is gebleven, is gebleken uit de ronduit minderwaardige reacties van een aantal PVV aanhangers, waarvan u enkele in uw vervolg column ”De aanhangers van Geert Wilders zij boos”,bekend hebt gemaakt Zonder enige vergelijkingen met het verleden te willen maken, hou ik staande, dat het gedachtegoed van Wilders elementen in zich draagt van het begin van een politiestaat [zijn voorkeur voor administratieve detentie voor terreurverdachten, landelijk preventief fouilleren, zijn hetze tegen moslims, allochtonen en asielzoekers, zijn voorstel tot afschaffing van artikel 1, Grondwet, etc]  Beangstigend is dan ook de wijze, waarop hij met ”succes” lijkt in te spelen op bestaande onlustgevoelens, HET handelsmerk van een populist en demagoog Dat u daartegen uw stem hebt verheven, is dan ook van grote betekenis, zeker vanwege uw grote bekendheid en maatschappelijke invloed. Nogmaals mijn grote waardering voor uw moedige en humanitaire opstelling Onder P/S een link naar een destijds door mij geschreven artikel over Wilders Vriendelijke groeten Astrid EssedAmsterdam http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1636

[33]

RESPECT EN BEWONDERING VOOR DE VLUCHTELINGPETER R DE VRIESLINK

http://www.peterrdevries.nl/respect-en-bewondering-voor-vluchteling/

TEKST
RESPECT EN BEWONDERING VOOR DE VLUCHTELING!

Genoeg is genoeg… De grens is voor mij letterlijk en figuurlijk bereikt.

Ik schrijf dit niet alleen om vluchtelingen, asielzoekers en andere ontheemden een hart onder de riem te steken, maar ook omdat ik me kapot schaam voor de manier waarop er in ons land door een gedeelte van de bevolking over hen wordt gedacht en gesproken. Steenbergen is geen incident.

– GEEN MENSEN MAAR DOSSIERS –

Het lijkt soms wel alsof het in de publieke discussie niet meer over mensen gaat, maar alleen over aantallen, percentages, quota en dossiers.

vluchtelingenEr wordt vaak op een afstandelijke manier en op een onverdraagzame toon over het vluchtelingenvraagstuk gesproken.

Alsof asielzoekers en vluchtelingen profiteurs zijn, gelukszoekers en welzijnsavonturiers.

Soms denk ik wel eens dat het ons na de tweede wereldoorlog zó goed is gegaan dat we uit het oog zijn verloren wat begrippen als ‘nood’ en ‘hulp’ echt betekenen.

Wij zijn in de bevoorrechte positie dat we geen oorlog hebben, niet geteisterd worden door natuurrampen of dagelijks blootstaan aan terrorisme, rebellie of guerrilla’s.

We weten niet meer uit eigen ervaring hoe fijn het is als je in nood door anderen wordt geholpen, letterlijk een toevluchtsoord hebt.

– WAAR STOND JE WIEG? –

En het gevolg lijkt wel dat juist de mensen die het zo goed hebben, die bevoorrecht zijn, het moeilijk vinden anderen die hulp te bieden.

tegenstandersAlsof het je eigen verdienste is dat je wieg in het veilige, beschermde Holland stond – en dat het, omgekeerd, dus ook de eigen schuld van de vluchteling is dat zijn wieg zich in Somalië, Afghanistan of een andere brandhaard bevond.

Opvallend is dat Engelandvaarders – Nederlanders die in oorlogstijd naar Groot-Brittannië wisten over te steken – in ons land nog altijd worden geprezen en meestal ook hoog gedecoreerd zijn.

Maar als je onder hachelijke omstandigheden en met veel ontberingen – vaak met achterlating van familie, geliefden en bezittingen – duizenden kilometers vanuit Somalië, Congo, Iran, Irak of Afghanistan naar Europa, naar Nederland, naar Ter Apel of Amsterdam hebt weten te vluchten, wachten je geen medailles, maar vooral uitputtende gerechtelijke procedures, lange verhoren en veel cynisme en argwaan.

– UITDAGING OF NOODZAAK? –

Het heeft me altijd verbaasd hoe lichtvaardig er door veel mensen over wordt geoordeeld dat vluchtelingen hun vaderland hebben achtergelaten.

Alsof het een aanlokkelijke uitdaging is om in een ander land, met een onverstaanbare taal, vele andere gewoonten en een bar klimaat een nieuw bestaan op te bouwen. Alsof zo’n beetje iedereen dat voor zijn lol doet.

Ik heb veel gereisd.

Ben veel in arme landen geweest. En eerlijk gezegd ben ik die houding daar eigenlijk nooit tegengekomen.

Als mensen de keus hebben, kiezen ze vrijwel allemaal voor een menswaardig, gelukkig bestaan in hun eigen land, met hun eigen familie en vrienden, met hun eigen taal en cultuur.

Maar ze hebben vaak geen keus. Als je tenminste wilt overleven. Vrij wilt zijn. Te eten wilt hebben. Medische verzorging nodig hebt.

– HAGELSLAG, PINDAKAAS EN DROP…. –

En het gekke is ook dat juist de Nederlanders die over de motieven van veel vluchtelingen nogal makkelijk oordelen, zelf nauwelijks de grens over durven.

venzAls ze twee weken op vakantie naar de Costa Brava gaan – ja op vakantie, niet ‘op de vlucht’ – worden ze op Schiphol door familie uitgezwaaid alsof ze een enkele reis hebben geboekt.

In de koffer zitten hagelslag, pindakaas en drop. Op de bestemming bestellen ze louter Heinekenbier, want dat kennen ze tenminste.

En ze verzamelen zich ’s avonds allemaal bij het restaurant van een Nederlandse expat dat vertrouwde Hollandse kost serveert, in plaats van zich eens te wagen aan de lokale gerechten.

En op de terugreis zeggen ze in het vliegtuig dat ze thuis eerst een bruine boterham met kaas gaan klaarmaken, een glas melk willen drinken en dat ze snakken naar een haring met uitjes.

Maar de meeste asielzoekers en vluchtelingen die weigeren zich aan te passen. De ontwikkelingshulp moet omlaag, want die kan veel beter worden besteed. En de grenzen moeten dicht want de ‘quota’ zijn bereikt…

Het zijn dat soort dingen die me mateloos irriteren.

– RESPECT EN BEWONDERING –

Ik ben vaak genoeg in verre oorden geweest om te weten hoe onaangenaam het voelt als je niet welkom bent, als de bevolking je met argusogen bekijkt, als je wordt uitgesloten of gediscrimineerd.

opvangEn dan was ik er nog met geld in mijn achterzak, geldige papieren, perfecte communicatiemiddelen en het geruststellende vooruitzicht dat ik weer snel comfortabel naar huis zou vliegen.

En daarom hecht ik er aan nog eens te beklemtonen dat ik voor mensen die huis en haard hebben verlaten, die in verre landen in arren moede voor noodlot en onheil op de vlucht zijn geslagen omdat hun bestaan, hun toekomst, hun leven bedreigd werd, en die met veel moeite, tegen de stroom in, in een vreemd land toch weer iets proberen op te bouwen, heel veel respect en bewondering heb.

Ik herhaal: heel veel respect en bewondering.

Wat mij betreft hoeven zij nooit te schuilen, zich te verbergen of te schamen. Nee, zij kunnen fier, met opgeheven hoofd over straat. Want wat zij hebben gepresteerd, wat zij hebben getrotseerd, wat zij hebben opgeofferd is meer dan de meesten van ons zouden kunnen of zouden durven.

En dat mogen we ons wel eens wat meer realiseren.

Dat wilde ik zeggen.

Peter R. de Vries

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!