De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

RERUM NOVARUM een nieuwe aanpak

RERUM NOVARUM een nieuwe aanpak

dinsdag 7 mei 2013 13:02
Spread the love

Als gewone ACW-militant wil ik op de vooravond van Rerum Novarum even nadenken over de toekomst van “De Beweging”. Inhoudelijk en praktisch zie ik het als volgt:

Inhoudelijk moeten we gaan voor:

 1. Alle mensen krijgen een minimum gewaarborgd inkomen voldoende voor degelijke huisvesting, levensonderhoud en deelname aan culturele activiteiten.
 2. Om de werkloosheid op te lossen komen er, met volle steun van alle overheden, meer investeringen vooral in de dienstensector: degelijk onderwijs voor iedereen, goedkoop en voldoende openbaar vervoer, meer personeel in de zorgsectoren (zieken, gehandicapten, bejaarden), vorming en steun aan bewegingsleven en herwaardering van openbare diensten.
 3. Een miljonairstaks  met een  ‘progressieve’ heffing.  Hoe rijker men is, hoe hoger de heffing.
 4. Het Belgisch indexatiesysteem moet behouden blijven.
 5. Oprichting van een coöperatieve en/of overheidsbank
 6. Om de loonkosten te verlagen verschuiven de belasting op lonen naar een belasting op inkomsten uit vermogen en kapitaal.
 7. In alle ondernemingen wordt een maximale spanning tussen de laagste en de hoogste lonen (met alle extra legale en illegale voordelen inbegrepen) verkleind tot 1/5.
 8. Een verdere uitbouw en versteviging van de collectief gefinancierde vormen van sociale bescherming en sociale zekerheid. Een sociale zekerheid op federaal niveau.
 9. De macht van CEO’s (als alleenheersers) moet gereduceerd worden en de structuren van alle ondernemingen moeten gedemocratiseerd, door daadwerkelijke inspraak vanwege alle betrokken werknemers (en vrijwilligers in de dienstensectoren) en vertegenwoordigers van de overheid.
 10. Slopen van alle hinderpalen die het recht op migratie in de weg staan
 11. Promoten van de coöperatieve gedachte

Werkwijze :

 1. Meer afstand nemen van de “enge ”partijpolitiek.
 2. De structurele band met de CD&V moet verbroken worden . Deze band biedt soms de mogelijkheid om standpunten om te zetten in beleid maar is meestal een belemmering om gefundeerde kritiek vanuit de basis te uiten.(cfr toespraak ACW-voorzitter Kortrijk)
 3. Durven zeggen wie goede initiatieven neemt. Wanneer GROEN voorstellen doet om lasten op arbeid te verschuiven naar kapitaal dan moeten wij als beweging dit toejuichen. Als de socialisten bezig zijn met beginselverklaring voor het Vlaanderen van Morgen moeten we dat positief kritisch bekijken. Dat de PVDA een stuwende kracht is inzake vermogensbelasting en Kiwi-geneesmiddelen, dat moeten we  volmondig erkennen. Wanneer ACW-CD&V politici goede voorstellen doen dan moeten we dat ook duidelijk maken , ik denk bv aan initiatieven inzake het gevangeniswezen (Jan Laureys). De fietsersbond moet voor ons een partner zijn inzake ons jaarthema : Mobiliteit

take down
the paywall
steun ons nu!