De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Rellen in de Schilderswijk in Den Haag/Stemmen van de niet gehoorden

Rellen in de Schilderswijk in Den Haag/Stemmen van de niet gehoorden

zondag 5 juli 2015 03:12
Spread the love


RELLEN IN DE SCHILDERSWIJK/STEMMEN VAN DE NIET GEHOORDEN

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/rellen-in-de-schilderswijkstemmen-van-de-niet-gehoorden/

RIOTS ARE THE VOICES OF THE UNHEARD
Martin Luther King

http://quotationsbook.com/quote/34458/

”Er sluipt een gif onze organisatie binnen. Het gif van de uitsluiting. Mij bereiken verontrustende signalen. Ik geef u een paar voorbeelden. Een leidinggevende die in het bijzijn van tientallen politiemensen aan een collega met een baard vraagt of hij soms ook aan het radicaliseren is. Hebt u enig idee wat dat teweegbrengt bij de aanwezige collega’s met een moslimachtergrond?”

KORPSCHEF BOUWMAN OVER HET ”GIF VAN DE UITSLUITING”

http://www.nrc.nl/rechtenbestuur/2015/04/11/korpschef-bouman-er-sluipt-een-gif-de-nationale-politie-binnen/

”Etnische minderheden worden in Nederland vaker onderworpen aan politiecontroles dan oorspronkelijke Nederlanders. Etnisch profileren is een vorm van discriminatie en daardoor in strijd met de mensenrechten.”

AMNESTY INTERNATIONAL OVER ETNISCH PROFILEREN

http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/proactief-politieoptreden-leidt-tot-discriminatie-in-nederland

”U wilt voorbeelden van hoe de politie allochtonen discrimineert? Mevrouw, ik ben zelf een keer gearresteerd en dat was een vergissing want ze moesten eigenlijk mijn broer hebben. Maar toen ik klaagde dat mijn handboeien te strak zaten, draaide een agent met drie van die sterren op zijn uniform de boel nog wat strakker aan. En toen ik zei: ‘U bent geen Hollander, u bent een Duitser’, kreeg ik klappen. Vijf zelfs, terwijl ik geboeid was, tegen de achterkant van mijn hoofd en in mijn gezicht. Ik heb een klacht ingediend, maar er nooit meer iets over gehoord. ”
http://www.volkskrant.nl/binnenland/-ze-pakken-alleen-de-hollandse-zaken~a4093108/

””Wij liepen langs de man met fam voordat hij de poortjes door liep , de man was onder invloed en had geen kwade zin, de man herhaalde meerdere malen lachende dat hij een wapen had. Iedere leek kon zien dat hij de weg kwijt was en er veel lol om had, zo ook de politie die tegen een hek aan stonden te hangen . Pure machtsmisbruik om de man aan te gaan houden en dat met grof geweld, ik heb hier geen woorden voor ….Die gasten hadden wel zin in een relletje want ze verveelden zich al uren ……R.I.P en sterkte voor de nabestaanden van de man”
http://www.omroepwest.nl/nieuws/28-06-2015/man-die-werd-opgepakt-bij-night-park-den-haag-overleden#comment-2105500753

Deze quotes vertellen in a nutshell wat er eigenlijk aan de hand isen waarom die rellen:

In 2011 schreef ik een artikel over rellen van allochtone jongeren

in Londen tegen de politie. [1]

Ik vroeg mij toen af, of dit vroeg of laat ook in Nederland

zou gebeuren, omdat de spanningen steeds meer opliepen.

En ja,  in 2015, rellen in de Haagse Schilderswijk.

[2]

Tussen de opstanden [dat zeg ik liever] in Londen en de Haagse

Schilderswijk,  die ook in 2005 in Parijs plaatsvonden [3],

zijn grote overeenkomsten.

In beide gevallen vormde de aanleiding de dood van een zwarte man

door politiegeweld, maar dat is, hoe erg ook, de ”druppel”

die de emmer doet overlopen, omdat de diepere oorzaken liggen

in jarenlang, structureel racistisch politiegeweld en sociale achterstelling,

die weer met discriminatie te maken heeft. [4]

Politiegeweld, dat maar al te vaak wordt gebagatelliseerd of

domweg ontkend, zoals burgemeester van Aartsen onlangs deed. [5]

DOOD MITCH HENRIQUEZ

Net als in Londen in 2011 begon het allemaal met de dood

van een zwarte man, een Arubaan, Mitch Henriquez, die overleed

als gevolg van politiegeweld. [6]

Dat dit naar boven gekomen is, is te danken aan ooggetuigen,

die het politiegeweld hebben gefilmd en degenen, die zich in de social

media  Facebook en Twitter, of in reacties op nieuwsberichten,

hebben uitgesproken.

Nog even een uit bovenstaande quotes

”””Wij liepen langs de man met fam voordat hij de poortjes door liep , de man was onder invloed en had geen kwade zin, de man herhaalde meerdere malen lachende dat hij een wapen had. Iedere leek kon zien dat hij de weg kwijt was en er veel lol om had, zo ook de politie die tegen een hek aan stonden te hangen . Pure machtsmisbruik om de man aan te gaan houden en dat met grof geweld, ik heb hier geen woorden voor ….Die gasten hadden wel zin in een relletje want ze verveelden zich al uren ……R.I.P en sterkte voor de nabestaanden van de man” [7]

Want van de politie [de geweldplegers!] en het OM moest je het niet

hebben.

Het OM loog zelfs in eerste instantie, dat Henriquez pas bewusteloos geraakt

was in het politiebusje, terwijl videofilms aanduidden, dat hij reeds

bewusteloos was, voordat hij in het politiebusje belandde

Het OM moest  zijn verklaring daardoor later wijzigen. [8]

Door de uitgelekte fimpjes en verklaringen, waar het OM niet omheen

kon en het sectierapport, waaruit bleek, dat Henriquez om het

leven gekomen was door zuurstoftekort, ”waarschijnlijk” veroorzaakt door

politieoptreden [9] , moest er wel een daad gesteld worden.

Die vijf agenten worden nu ”verdacht”’van betrokkenheid bij de

dood van Mitch Henriquez. [10]

Dat is al heel wat, want dit komt maar zelden voor.

Zoals altijd bij dodelijjke ”incidenten” waar de politie

bij betrokken is, stelt de Rijksrecherche een onderzoek in. [11]

NIET DE EERSTE/

DEN HAAG/RISHI CHANDRIKASING

BEVERWIJK/IHSAN GURZ

Mitch Henriquez is bepaald niet de eerste politiedode.

Rishi Chandrikasing, ook een ”niet westerse” allochtoon, wordt innovember 2013 door een politieagent van achteren neergeschoten.Ondanks het feit, dat hij ongewapend was en de agent heeft gelogen,dat het ”zelfverdediging” was, wordt de killing policeman doorde rechtbank vrijgesproken, terwijl het OM hem aanvankelijkniet heeft willen vervolgen…… [12]De politie komt ermee weg.
Een Turkse man, Ihsan Gurz, overlijdt op zondagochtend 3 juli in een ziekenhuis in Beverwijk, na politiearrestatie en hartstilstand in een politiecel.Een vreemde dood voor een 22 jarige jongeman, tenzij er sprake isvan politiegeweld.Politie zegt, dat hij ”agressief” was bij zijn arrestatie.De familie zegt, dat hij door de politie in elkaar is geslagen,wat heel waarschijnlijk is, getuige de heftige foto na zijn overlijden. [13]Maar hoe dan ook:Feit blijft, dat een normale jongeman is overleden in een politiecel,terwijl de politie verantwoordelijk was voor zijn medische verzorging. [14]Rijksrecherche  komt nog tijdens het onderzoek [vreemd!] tot de voorbarigeconclusie, dat er geen sprake was van politiegeweld…..[15]Nog bizarrer:Zijn hart is uit zijn lichaam verwijderd [waardoor verder onderzoek inTurkije niet mogelijk was] en  een forensisch medisch specialistbevestigt later, dat Gurz mogelijk toch is omgekomen doorpolitiegeweld…… [16]Hier komt het niet eens tot vervolgingDe politie komt ermee weg…….

Is het dan een wonder, dat de vlam eens in de pan slaat en er eenopstand, ”rellen” genoemd, uitbreekt.Volgens mij niet.Want er is meer:
ETNISCHE PROFILERING/RACISTISCH POLITIEOPTREDEN

Etnische profilering wordt door mensenrechtenorganisatieAmnesty International als volgt gedefinieerd:” het gebruik door de politie van criteria of overwegingen omtrent ‘ras’, huidskleur, etniciteit, nationaliteit, taal en religie bij opsporing en rechtshandhaving – zowel op operationeel als organisatorisch niveau – terwijl daarvoor geen objectieve rechtvaardiging bestaat.” [17]Anders gezegd:Mensen er bij een politiecontrole uitpikken op basis van hun afkomst.En dat heet kort gezegd: racisme en discriminatie.
Amnesty International heeft geconstateerd dat dit ”etnisch profilerenin Nederland structureel wordt gedaan door de politie. [18]Dit wordt bevestigd door antropoloog Paul Mutsaers, in dienst van depolitieacademie, die zelf voor zijn onderzoek met agenten meeliep. [19]
Dat die discriminatie bij de politie ernstig is, wordt bevestigd door devoormalige Nationale Omdudsman, Alex Brenninkmeyer, die opmerkt´´ ‘Etnisch profileren gebeurt op verschillende plaatsen, zoals op straat, in de trein, of bij de douane.’ (20)
Ook uit onverwachte hoek en in breder perspectief wordtdiscriminatie erkendKorpschef Bouman heeft het over het ´´gif der uitsluiting´´ (21)
Een andere vorm van discriminatieis een zogenaamde ´´workshop´´ van het NIK (Landelijk Netwerk voor Innovatie en Kwaliteit) met als onderwerp´´Hoe als agent met Antillianen om te gaan´´ (22)Ik citeer ´´De drempel om geweld te gebruiken ligt bij Antilliaanse Nederlanders lager dan bij andere groepen. Expressief geweld wordt gelegitimeerd vanuit een bepaalde gedachtegang, cultuur of mentaliteit. Het afdwingen van respect van anderen, status verwerven binnen de vriendengroep en het leiden van een gewelddadige levensstijl om respect en status te verwerven, zijn aspecten die veel raakvlakken hebben met het leven in een subcultuur. Als een Antilliaan het gevoel heeft niet gerespecteerd te worden, kan dat genoeg aanleiding zijn om de opponent neer te steken of schieten. Door iemand neer te steken of schieten wordt de situatie rechtgetrokken en krijgt de dader respect van de tegenstander. ´´ (23)
Dat dit racistisch, stigmatiserend en ronduit weerzinwekkendis, behoeft geen betoog.
RACISTISCHE REPUTATIE HAAGSE POLITIE

´´“Ik heb zelf vele malen mogen ervaren op welke wijze geselecteerd wordt door collega’s om tot staandehouding, aanhouding of het toepassen van geweld te komen”, schrijft de oud-agent. “Zodra je aan het geijkte profiel c.q. signalement voldoet (‘Marokkaans uiterlijk’, zoals men pleegt te verwoorden in mutaties), word je gepest, getreiterd, gecontroleerd, bekeurd, te pas en te onpas staande gehouden of aangehouden, puur en alleen om je dwars te zitten.”
http://denhaagfm.nl/2014/06/24/opnieuw-ex-agent-die-discriminatie-bevestigt/

In Den Haag, de stad waar Mitch Henriquez en Rishi Chandrikasing dedood vonden door politiegeweld, heeft de politie een beruchte, racistischereputatie, vooral een bureau in de Schilderswijk, de Heemstraat.Oud agenten hebben dit aan het licht gebracht. ¨(24)Etnische profilering, mishandeling, intimidatie, het zit erallemaal in. (25)Ook allochtone collega´s zijn Kop van Jut, iets, dat ook KorpschefBouman heeft geconstateerd. (26)
Dat bureau is dus goed verrot en juist daarmee heeft de bevolking inde Schilderswijk te maken, op dagelijkse basis.

EPILOOG
De opstand (geen ´´rellen) is meer dan  de gewelddadige dood van Mitch Henriquez.Dat deed slechts de vlam in de pan slaan.De druppel, die de emmer deed overlopen.
Het gaat hier om jarenlange vernederingen,mishandelingen, etnische profilering, allochtonenniet als mens zien.
Het kan niet, dat wanneer een Nederlander over destoep fietst, hij een waarschuwing krijgt,en een allochtoon direct te grazen genomen wordt¨(gegrepen, stond in de tekst) ¨(27)
En daar heeft men nu genoeg van.

Als het Gezag geen opstand wil, doet het erverstandig aan, de opstand niet weg te wuiven als dievan ´´achterlijke gladiiolen´ (28)´, maar er structureelvoor te zorgen, dat allochtonen met respectworden behandeld en dezelfde garantie vanveiligheid hebben, als een autochtoon, die´s avonds op een afgelegen station is(Rishi Chadrikasing* of vrolijk grapjesmaakt na een avondje uit(Mitch Henriquez)

´´Wie wint zaait, zal storm oogsten´´En dat heeft de politie nu voor zijnkiezen gekregen.
Het kan misschien tijdelijk lukken, de ´´rust´´ telaten weerkeren, maar als het criminele politiegedrag doorgaat, als mensen blijven vernederd worden, zaler een tweede opstand komen.En een derde.
Ik weet aan welke kant ik sta.
Want wie in een hoek gedreven wordt, heeft rechtop zelfverdediging.
‘We declare our right on this earth….to be a human being, to be respected as a
human being, to be given the rights of a human being in this society, on this
earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary”

MALCOLM X
http://www.goodreads.com/quotes/787-we-declare-our-right-on-this-earth-to-be-a-human

Astrid Essed

NOTEN

[1]

RIOTS IN ENGLAND/UPRISING OF THE UNHEARDASTRID ESSED2011
http://la.indymedia.org/news/2011/09/247663.php

UITPERS.BEOPSTAND VAN DE NIET GEHOORDENASTRID ESSED2011
http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=3073

[2]

OMROEP WESTVIERDE AVOND ONRUST IN DE SCHILDERSWIJK3 JULI 2015
http://www.omroepwest.nl/nieuws/03-07-2015/liveblog-vierde-avond-onrust-de-schilderswijk

[3]
ADHEVIGE RELLEN IN PARIJS NA DOOD JONGENS29 OCTOBER 2005

http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/2392028/2005/10/29/Hevige-rellen-in-Parijs-na-dood-jongens.dhtml

[4]

MITCH HENRIQUEZ/DODE POLITIEGEWELD EN BEPAALDNIET DE EERSTE/NO JUSTICE, NO PEACEASTRID ESSED1 JULI 2015

http://www.astridessed.nl/mitch-henriquezdode-politiegeweld-en-bepaald-niet-de-eersteno-justice-no-peace/

RIOTS IN ENGLAND/UPRISING OF THE UNHEARDASTRID ESSED2011
http://la.indymedia.org/news/2011/09/247663.php

UITPERS.BEOPSTAND VAN DE NIET GEHOORDENASTRID ESSED2011
http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=3073

[5]

”Op de vraag of vermeend racisme binnen het Haagse politiekorps wellicht aanleiding kan zijn voor de relschoppers, reageert Van Aartsen afwijzend: “Racisme bestaat niet binnen het Haagse korps en ook niet binnen de Nederlandse politie.”
RTLNIEUWS.NLVAN AARSTEN: ”IK HOOP, DAT IEDEREEN ZIJN VERSTANDERBIJ HOUDT”1 JULI 2015
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/van-aartsen-ik-hoop-dat-iedereen-zijn-verstand-erbij-houdt

[6]

NRCPOLITIEGEWELD, KLASSEJUSTITIE?WAT WETEN WE OVER DE DOOD VAN MITCH HENRIQUEZ30 JUNI 2015
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/06/30/politiegeweld-klassenjustitie-wat-weten-we-over-de-dood-van-mitch-henriquez/

OMROEP WESTMAN, DIE WERD OPGEPAKT BIJ NIGHT AT THE PARK DEN HAAGOVERLEDEN28 JUNI 2015 http://www.omroepwest.nl/nieuws/28-06-2015/man-die-werd-opgepakt-bij-night-park-den-haag-overleden

[7]

OMROEP WESTMAN, DIE WERD OPGEPAKT BIJ NIGHT AT THE PARK DEN HAAGOVERLEDEN28 JUNI 2015

COMMENTAAR
http://www.omroepwest.nl/nieuws/28-06-2015/man-die-werd-opgepakt-bij-night-park-den-haag-overleden#comment-2105500753

BRON: http://www.omroepwest.nl/nieuws/28-06-2015/man-die-werd-opgepakt-bij-night-park-den-haag-overleden

[8]
OMROEP WESTOM TREKT EERDERE VERKLARING IN: ” TOCH NIET DUIDELIJKWANNEER MITCH HENRIQUEZ ONWEL IS GEWORDEN”29 JUNI 2015  http://www.omroepwest.nl/nieuws/29-06-2015/om-trekt-eerdere-verklaring-toch-niet-duidelijk-wanneer-mitch-henriquez-onwel-gewo

NRCPOLITIEGEWELD, KLASSEJUSTITIE?WAT WETEN WE OVER DE DOOD VAN MITCH HENRIQUEZ30 JUNI 2015
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/06/30/politiegeweld-klassenjustitie-wat-weten-we-over-de-dood-van-mitch-henriquez/

[9]

”Het is aannemelijk dat de Arubaanse arrestant Mitch Henriquez is overleden aan zuurstofgebrek, dat waarschijnlijk is veroorzaakt door het politieoptreden van zaterdag in het Haagse Zuiderpark.  

“Voor het zuurstoftekort zijn geen andere verklaringen gevonden”, zei hoofdofficier Kitty Nooy van het Openbaar Ministerie tijdens een persconferentie in Den Haag. “Ook zijn er geen natuurlijke oorzaken gevonden voor het overlijden.” Daarnaast had Henriquez geen drugs gebruikt of te veel alcohol gedronken.”

NOS

ARUBAANSE ARRESTANT KWAM OM DOOR

POLITIEGEWELD, VIJF AGENTEN VERDACHT

1 JULI 2015

http://nos.nl/artikel/2044527-arubaanse-arrestant-kwam-om-door-politiegeweld.html

AD

VIJF AGENTEN VERDACHT VAN BETROKKENHEID DOOD MITCH

1 JULI 2015

http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-Haag/article/detail/4092183/2015/07/01/Vijf-agenten-verdacht-van-betrokkenheid-dood-Mitch.dhtml

[10]

JOOP.NLMITCH HENRIQUEZ DOOD DOOR POLITIEGEWELD1 JULI 2015

http://www.joop.nl/leven/detail/artikel/32899_mitch_henriquez_kwam_om_door_politiegeweld/

AD

VIJF AGENTEN VERDACHT VAN BETROKKENHEID DOOD MITCH

1 JULI 2015

http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-Haag/article/detail/4092183/2015/07/01/Vijf-agenten-verdacht-van-betrokkenheid-dood-Mitch.dhtml

SPITSNIEUWS

OM

VIJF AGENTEN VERDACHT VAN DOOD ARUBAAN

1 JULI 2015

http://www.spitsnieuws.nl/binnenland/2015/07/om-vijf-agenten-vervolgd-voor-overlijden-arubaan

[11]

RIJKSRECHERCHE ONDERZOEK NA OVERLIJDENARUBAANSE MAN NA AANHOUDING29 JUNI 2015
http://www.rijksrecherche.nl/@163162/arrestant-zeer/

[12]
MITCH HENRIQUEZ/DODE POLITIEGEWELD EN BEPAALDNIET DE EERSTE/NO JUSTICE, NO PEACEASTRID ESSED1 JULI 2015

http://www.astridessed.nl/mitch-henriquezdode-politiegeweld-en-bepaald-niet-de-eersteno-justice-no-peace/
AGENT, DIE RISHI NEERSCHOOT, VRIJGESPROKEN/
RECHTBANK GEEFT POLITIE LICENCE TO KILLASTRID ESSED27 DECEMBER 2013
http://www.astridessed.nl/agent-die-rishi-neerschoot-vrijgesprokenrechtbank-geeft-politie-licence-to-kill/

TROUWOM WIL AGENT, DIE RISHI DOODSCHOOT, NIET STRAFFEN9 DECEMBER 2013
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3559113/2013/12/09/OM-wil-agent-die-Rishi-doodschoot-niet-straffen.dhtml
RECHTSPRAAK.NL
POLITIEAGENT DIE RISHI NEERSCHOOT, NIET STRAFBAAR
http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag/Nieuws/Pages/…
RECHTBANK DEN HAAG
VONNIS IN DE ZAAK TEGEN DIE POLITIEAGENT DIE OP 24 NOVEMBER 2012
OP HET STATION HOLLANDS SPOOR EEN 17 JARIGE JONGEN NEERSCHOOT.
UITSPRAAK: 23-12-2013
DE RECHTBANK KOMT TOT HET OORDEEL, DAT DE VERDACHTE NIET STRAFBAAR IS
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2013:18257
NU.NLAGENT, DIE RISHI DOODDE, VRIJGESPROKEN VAN DOODSLAG23 DECEMBER 2013
http://www.nu.nl/binnenland/3661023/agent-rishi-doodschoot-vrijgesproken-van-doodslag.html
TROUWOM WIL AGENT, DIE RISHI DOODSCHOOT, NIET STRAFFEN9 DECEMBER 2013
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3559113/2013/12/09/OM-wil-agent-die-Rishi-doodschoot-niet-straffen.dhtml

[13]

PAS OPHEFTIGE FOTO HET PAROOLMIJN ZOON IS GEMARTELD IN AMSTERDAMSE POLITIECEL8 JULI 2011 http://www.parool.nl/parool/nl/224/BINNENLAND/article/detail/2615514/2011/07/08/Mijn-zoon-is-gemarteld-in-Nederlandse-politiecel.dhtml

[14]
DOOD TURKSE ARRESTANT IN POLITIECEL/POLITIESTAAT NIET BOVEN DE WETASTRID ESSED http://antwerpen.indymedia.org/node/3918
  http://www.astridessed.nl/2011dood-turkse-arrestant-in-politiecelpolitie-staat-niet-boven-de-wet/
 NBDATA LINKS VERSCHILLEN/ARTIKEL IS IN 2011 GESCHREVEN,MAAR LATER OP WEBSITE GEPLAATST  ZIE OOK  http://petities.nl/nieuws/dood-turkse-arrestant-in-politiecelterecht-verzoek-groen-links-geschreven-door-astrid-essen

[15]

BRABANTS DAGBLADARRESTANT NIET OVERLEDEN DOOR POLITIEGEWELD11 JULI 2011 http://www.bd.nl/algemeen/binnenland/arrestant-niet-overleden-door-politiegeweld-1.755869

[16]

TURKS.NLTURKSE JONGEN DOOD DOOR POLITIEGEWELD18 JUNI 2014 http://www.turks.nl/nieuws/item/3934-turkse-jongen-dood-door-politiegeweld.html

[17]

Wat is etnisch profileren?

Amnesty verstaat onder etnisch profileren: het gebruik door de politie van criteria of overwegingen omtrent ‘ras’, huidskleur, etniciteit, nationaliteit, taal en religie bij opsporing en rechtshandhaving – zowel op operationeel als organisatorisch niveau – terwijl daarvoor geen objectieve rechtvaardiging bestaat.”

AMNESTY INTERNATIONALDOSSIER ETNISCH PROFILEREN

http://www.amnesty.nl/dossier-etnisch-profileren

[18]

AMNESTY INTERNATIONALRAPPORTGELIJKHEID ONDER DRUK/DE IMPACT VAN HET ETNISCHPROFILERENNOVEMBER 2013
http://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/osf_ainl_gelijkheid_onder_druk_nov_2013.pdf

[19]

”Nederlandse agenten maken zich op grote schaal schuldig aan discriminatie op basis van afkomst of ras. Dat komt volgens onderzoek door de grote mate van vrijheid die politiemensen in ons land hebben gekregen.

Die vrijheid wordt vaak niet volgens de regels gebruikt. Het onderzoek is gedaan door antropoloog Paul Mutsaers, die zijn bevindingen in Trouw toelicht.”

RTL NIEUWSNEDERLANDSE POLITIE DISCRIMINEERT OP GROTE SCHAAL9 JUNI 2015
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/nederlandse-politie-discrimineert-op-grote-schaal

TILBURG UNIVERSITYROEP OM MINDER ”BUREAUCRATIE” LEIDTEERDER TOT POLITIEDISCRIMINATIEPERSBERICHT 2 JUNI 2015
https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/persberichten/persbericht-politie-discriminatie-door-ontbureaucratisering/

[20]

VOLKSKRANTOMBUDSMAN: DISCRIMINATIE ZIT IN POLITIECULTUUR28 OCTOBER 2013

http://www.volkskrant.nl/leven/ombudsman-discriminatie-zit-in-politiecultuur~a3534648/

(21)

NRCKORPSCHEF BOUMAN ´´ER SLUIPT EEN GIF DE NATIONALE POLITIEBINNEN´´11 APRIL 2015
http://www.nrc.nl/rechtenbestuur/2015/04/11/korpschef-bouman-er-sluipt-een-gif-de-nationale-politie-binnen/

(22)

JOOP.NLANTILLIANEN DWINGEN RESPECT AF DOORANDEREN TE VERNEDEREN1 JULI 2015
http://www.joop.nl/leven/detail/artikel/32912_antillianen_dwingen_respect_af_door_anderen_te_vernederen/

(23)
JOOP.NLANTILLIANEN DWINGEN RESPECT AF DOORANDEREN TE VERNEDEREN1 JULI 2015
http://www.joop.nl/leven/detail/artikel/32912_antillianen_dwingen_respect_af_door_anderen_te_vernederen/

(24)
OMROEP WESTOUD AGENTEN BEVESTIGEN DISCRIMINATIE BIJ HAAGSEPOLITIE24 JUNI 2014

http://www.omroepwest.nl/nieuws/24-06-2014/oud-agenten-bevestigen-discriminatie-bij-haagse-politie

OMROEP WESTOUD AGENTENHAAGSE POLITIE GEBRUIKT BUITENSPORIGGEWELD TEGEN ALLOCHTONEN16 OCTOBER 2013

http://www.omroepwest.nl/nieuws/16-10-2013/oud-agenten-haagse-politie-gebruikt-buitensporig-geweld-tegen-allochtonen

DEN HAAG FMOPNIEUW EX AGENT, DIE DISCRIMINATIE BEVESTIGT24 JUNI 2014

http://denhaagfm.nl/2014/06/24/opnieuw-ex-agent-die-discriminatie-bevestigt/

BRIEF EX AGENT AAN HAAGSE GEMEENTERAADSLEDEN23 JUNI 2014
http://denhaagfm.nl/wp-content/uploads/2014/06/politiegeweld-brief-2.pdf

DEN HAAG FMEX POLITIEAGENTWEL DEGELIJK DISCRIMINATIE BIJ HAAGS KORPS23 JUNI 2014
http://denhaagfm.nl/2014/06/23/ex-politieagent-wel-degelijk-discriminatie-bij-haags-korps/

BRIEF EX AGENT AAN HAAGSE GEMEENTERAADSLEDEN22 JUNI 2014
http://denhaagfm.nl/wp-content/uploads/2014/06/politiegeweld-brief-1.pdf

(25)
Zie noot 22

(26)

BRIEF EX AGENT AAN HAAGSE GEMEENTERAADSLEDEN22 JUNI 2014
http://denhaagfm.nl/wp-content/uploads/2014/06/politiegeweld-brief-1.pdf

´´Er sluipt een gif onze organisatie binnen. Het gif van de uitsluiting. Mij bereiken verontrustende signalen. Ik geef u een paar voorbeelden. Een leidinggevende die in het bijzijn van tientallen politiemensen aan een collega met een baard vraagt of hij soms ook aan het radicaliseren is. Hebt u enig idee wat dat teweegbrengt bij de aanwezige collega’s met een moslimachtergrond?´´
NRCKORPSCHEF BOUMAN ´´ER SLUIPT EEN GIF DE NATIONALE POLITIEBINNEN´´11 APRIL 2015
http://www.nrc.nl/rechtenbestuur/2015/04/11/korpschef-bouman-er-sluipt-een-gif-de-nationale-politie-binnen/

(27)

VOLKSKRANTZE PAKKEN ALLEEN DE HOLLANDSE ZAKEN2 JULI 2015

http://www.volkskrant.nl/binnenland/-ze-pakken-alleen-de-hollandse-zaken~a4093108/

JOOP.NLDE DOOD VAN MITCH HENRIQUEZ IS GEEN INCIDENTMITCHELL ESAJAS3 JULI 2015

http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/32932_de_dood_van_mitch_henriques_is_geen_incident/

RELSCHOPPERS HEBBEN GELIJK: OPSTAND SCHILDERSWIJKIS TERECHTPETER STORM3 JULI 2015

http://www.ravotr.nl/2015/07/03/relschoppers-hebben-gelijk-opstand-schilderswijk-terecht/

JOOP.NLDE DOOD VAN MITCH HENRIQUEZ, DAT IS MOORDKWINTEN KEESMAAT29 JUNI 2015

http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/32874_de_dood_van_mitch_henriquez_dat_is_moord/

(28)

NOSRUTTE: RELSCHOPPERS SCHILDERSWIJKACHTERLIJKE GLADIOLEN2 JULI 2015

http://nos.nl/artikel/2044754-rutte-relschoppers-schilderswijk-achterlijke-gladiolen.html

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!