De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Reis van activist Frank van der Linde naar Tel Aviv/Geen oog voor racisme tegen Afrikaanse asielzoekers

Reis van activist Frank van der Linde naar Tel Aviv/Geen oog voor racisme tegen Afrikaanse asielzoekers

woensdag 16 september 2015 17:40
Spread the love

REIS VAN ACTIVIST FRANK VAN DER LINDE NAAR TEL AVIV/GEEN OOG VOOR RACISME TEGEN AFRIKAANSE ASIELZOEKERS

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/reis-van-activist-frank-van-der-linde-naar-tel-avivgeen-oog-voor-racisme-tegen-afrikaanse-asielzoekers/

Samenvatting:

Met alle waardering, die ik heb voor van der Linde’s inzet voorPalestina, neem ik hem kwalijk, dat hij tijdens zijn verblijf inIsrael/Tel Aviv niet eens een voetnoot heeft willen wijden aan hetracisme tegen Afrikaanse asielzoekers.Het is goed, gefocust te zijn op de mensenrechtenschendingentegen Palestijnen, maar  het racisme tegen andere groepenverdient ook aandacht.Temeer daar in beide gevallen de bron het zionisme is:de exclusiviteit van de Joodse Staat ten koste van niet Joden,met de gewelddadige achtergrond van de etnische zuivering van deoorspronkelijke bevolking, de Palestijnen.
http://la.indymedia.org/news/2007/06/201927.php

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=2033

I

WAT VOORAF GAAT AAN MIJN KRITIEK OP FRANK VAN DERLINDE/ZIJN ACTIVITEITEN IN DE STRIJD TEGEN HET ONRECHT
Voormalig directeur van Fairfood International, Frank van der Linde, is een activist, die zich inzet voor bestrijding van allerleivormen van onrecht in Nederland en andere delen van de wereld:Enkele genoemd:
Wapenhandel, vooral met dictatoriale regimesracismeSociaal onrecht in het algemeen [1]
Een byzondere actie vind ik zijn inzet tegen het gebruik van de nekklem,een politie-wurggreep, die Mitch Henriquez en anderen het leven gekost heeften volgens van der Linde’s verklaring ook hardhandig op hem is toegepastna zijn actie tegen het theateroptreden van de Israelische actriceLia Koenig. [2]Zie hieronder.
Van der Linde zet zich ook in voor bestrijding van de Israelische bezetting, waarbijhij deelnam en neemt aan diverse acties, zoals het – terecht – verstoren vanhet optreden van Lia Koenig, de ”grande dame” van het Israelische theater [3]Voor andere acties van Frank van der Linde verwijs ik naar noot 4.

STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV
Na een stevig protest tegen de voorgenomen stedenbandtussen Amsterdam en Tel Aviv en tegenstand binnen de PvdA ertgen,waardoor er geen meerderheid voor was in de Gemeenteraad, beslootburgemeester van der Laan, die niet voor een gat te vangen is, ereen onderzoek naar een ”samenwerkingsverband” van te maken.Helaas ontbrak het de PvdA [en dat bepaald niet voor de eerste keer]aan ruggegraat en stemde hiervoor, waardoor van der Laan, met de numeerderheid in de Gemeenteraad, afreisde naar Israel om de optie”samenwerkingsverband” te onderzoeken. [5]
Daarbij beloofde van der Laan, de mensenrechten aan de orde testellen. [6]Terecht had van der Linde de sterke indruk, dat van der Laan helemaalniet over mensenrechten  zou spreken [7], wat schrijver dezes ook al vermoedde,om de simpele reden, dat als het Van der Laan echt om mensenrechten tedoen was, hij uberhaupt geen samenwerkingsverband/stedenband had geambieerd. [8]De Israelische bezetting/onderdrukking is bepaald niet onbekend.
Van der Linde vatte het interessante en stoutmoedige plan op, ook afte reizen naar Tel Aviv om alsnog, aan de hand van filmmateriaal etcte proberen, van der Laan van het samenwerkingsverband met Tel Avivaf te houden. [9]Haarscherp heeft van der Linde de hypocrisie van van der Laan ontmaskerd, want het ging helemaal niet over mensenrechten, maar keihard zakendoen [10] en hij heeft een stevig pleidooi gehoudenvoor de dagelijks geschonden rechten van de bezette en gediscrimineerdePalestijnen [11], waarvoor mijn waardering.Overigens:Dat het niet om mensenrechten ging, blijkt wel uit een Parool artikel”Het is goed om zelf te kijken”, waar met zoveel woorden te lezen was, datVan der Laan niet happig was, onrecht aan de orde te stellen.Zie voor de tekst van het artikel geheel onder het notenapparaat.

II
GEEN OOG VOOR ONRECHT EN RACISME JEGENS AFRIKAANSEASIELZOEKERS/SELECTIEVE VERONTWAARDIGING
SO FAR, SO GOOD.Goed activisme, waardevol voor de strijd.Maar er is meer:

En wel, dat ik het byzonder teleurstellend vind, dat van der Linde uitgebreid het onrecht, Palestijnen aangedaan, aan de orde stelt, maar zwijgtover de schandalige behandeling, die Afrikaanse asielzoekers in Israel,en in het byzonder Tel Aviv, ten deel valt.
Ik heb van der Linde daarop aangesproken [12] en daarop de volgende,teleurstellende, reactie ontvangen:
”Beste Astrid,
Je vraag over asielzoekers hier…. We houden het graag bij de kern, en dat is wat ons betreft het lot van de Palestijnen… Daarmee zeggen we niet dat Tel Aviv/Israel op dit punt niet ook mensenrechten schend….
Groetjes,
Frank [13]

Maar zo kan je je niet van onrecht jegens een onderdrukte groep afmaken.Ik heb hem dan ook hierop een duidelijke reactie gestuurd [14],die nog eens een graadje feller als statement onder dit stuk te lezen is.
Want het is ernstig genoeg, zeg maar gerust een humanitairenoodsituatie:
In Israel worden nagenoeg geen asielaanvragen beoordeeld, waardoorhet recht op asiel, dus het recht op bescherming, ernstigwordt geschonden.Dit is des te kwalijker, omdat de meeste Afrikaanse asielzoekersSoedanezen en Eritreeers zijn, die hetzij komen uit eenoorlogssituatie [Soedan], of uit een gesloten dictatuur [Eritrea].Ergo blijven zij ”illegaal” en kunnen zonder vormvan proces werden opgepakt en voor onbepaalde tijd vastgezetworden. [15]Ze werden vastgezet in vreemdelingendetentiecentrum de gevangenis
Holot, waar de omstandigheden bepaald niet rooskleurig waren. [16]

Omdat Israel hen niet kon uitzetten vanwege de gevaarlijke omstandigheden in hun herkomstland, werd het de Afrikanen inHolot zo onaangenaam gemaakt, dat velen gebruik maakten van hetalternatief van de Israelische regering:
Voor onbepaalde tijd vastzitten in Holot of geld accepteren en teruggaannaar een mensonwaardige situatie [17]
Uiteindelijk verwierp het Israelische Hooggerechtshof die detentie
voor onbepaalde tijd, maar de Israelische regering was niet vooreen gat te vangen.De vluchtelingen werden uit Holot vrijgelaten, maar kregen nueen stadsverbod voor Eilat en Tel Aviv, waar de meesten vandaankwamen. [18]Gevolg is, dat ze dakloos werden, met alle ellende van dien.

RACISME EN XENOFOBIE
Een flinke portie racistische staatspropaganda wordt op deze vluchtelingen losgelaten.
Zo noemt oorlogsmisdadiger [19] en premier Netanyahu de vluchtelingen [die dus nooit asiel hebben kunnen aanvragen]”illegale infiltranten” en kondigde openlijk hun deportatie aan [20]
Wat dan weer niet kon vanwege de slechte veiligheidssituatie, vandaareen kamp als Holot.Ook zouden de Afrikanen een ”demografische bedreiging” voor hetJoodse karakter van de Staat Israel zijn, alweer volgens Netanyahu [21]Verder beschamend detail
Israel heeft een hek laten optrekken langs de grens met Egypte,waardoor er geen vluchtelingen meer binnen kunnen komen. [22]

RACISME BEVOLKING/SPANNINGEN IN HET ”TOLERANTE” TEL AVIV
In het als ”tolerant” gepresenteerde Tel Aviv is het racisme de laatstejaren onrustbarend opgelaaid.Er werden brandbommen gegooid in een kinderopvangscentrumvan Afrikaanse vluchtelingen, Afrikanen werden met messenaangevallen, er waren verhitte anti Afrikaanse demonstraties, waarbijmensen met T shirts liepen ”Death to the Sudanese”, huizen en auto’svan Afrikaanse vluchtelingen werden aangevallen en ga zo maar door. [23]
Dat is de sfeer in het ”tolerante” Tel Aviv.
Niet alleen Soedanese en Eritrese asielzoekers zijn Kopvan Jut, ook Ethiopische Joden, die regelmatig te maken krijgenmet politiegeweld. [24]
Maar er is nog meer:Aan het licht kwam, dat Ethopisch Joodse vrouwen werden geinjecteerdmet een omstreden anti conceptiemiddel [naar eigen zeggen vaakonder intimidatie], waardoor het geboortecijfer onder EthiopischeJoden voor 50 procent afnam…….Dit ging van de Overheid uit. [25]
Ernstige vormen van racisme dus.Zaken, die niet verzwegen moeten worden, als racisme in Israelwordt aangekaart.

EPILOOG

Frank van der Linde en Ronnie Barkan, een pro Palestijnse Israelischeactivist, hebben goed werk gedaan, door van der Laan te blijvenconfronteren met het foute van dat ”samenwerkingsverband” of”stedenband”, wat feitelijk op hetzelfde neerkomt.
Ze zijn Tel Aviv ingegaan, hebben documentatiemateriaalverzameld en Frank heeft de confrontatie met Van der Laangezocht middels de pers, er steeds weer op wijzend, dat er nietkan worden samengewerkt met een bezettingsstaat, die rechtenvan Palestijnen stelselmatig schendt. [26]
Van der Linde heeft de hypocrisie van van der Laan aan de kaak gesteld,die het helemaal niet om mensenrechten te doen was, maar om keihard zakendoen. [27]
Mooi:
Maar wat ik van der Linde zeer ernstig aanreken is, dat hij geenenkele aandacht besteed heeft aan het racisme tegen Afrikaanse asielzoekers.Hij onderzocht het ”wit” maken van Tel Aviv [wiping out Palestinians], wat ondersteunt dat racisme dan beter dan te wijzenop dat anti Afrika racisme.
Dat is een opportuun argument.Erger vind ik het principiele:Het negeren van het Afrikaanse vluchtelingenleed, terwijlde Palestijnen wel worden genoemd.
Het is logisch, dat van der Linde zich voornamelijk opPalestijnen richt, maar hij heeft niet eens de moeitegenomen, in een voetnoot de barbaarse behandeling vande Afrikanen te noemen.

Van der Linde kan mij afserveren met een nietszeggend briefje [28],het afserveren van het leed van de Afrikaanse vluchtelingen neemik hem ernstig kwalijk.
Vandaar mijn reactie op zijn blogartikel, direct hieronder.
WRONG IS WRONG.
En alle leed moet genoemd worden, niet alleen dat van de groep,waarvoor je  actief bent.
Zie onder mijn reactie, het notenapparaat.Daaronder het Parool artikel over van der Laan’s NON committmentmet de mensenrechten in Israel.

Astrid Essed

MIJN REACTIE OP HET BLOGARTIKEL VAN VAN DER LINDE,DIRECT DAARONDER TEKST BLOGARTIKEL

ONE WORLDINGEBROKEN OP VAN DER LAAN’S E-MAILACCOUNT12 SEPTEMBER 2015

http://www.oneworld.nl/blog/uit-het-leven-van-een-activist/ingebroken-op-van-der-laans-e-mailaccount

Astrid Essed • een paar seconden geledenRACISME IN TEL AVIV TEGENOVER AFRIKAANSE ASIELZOEKERS
EN ETHIOPISCHE JODENHoewel ik veel waardering heb voor de activiteiten van Frank van der
Linde en Ronnie Barkan, ben ik er behoorlijk in teleurgesteld, dat zij wel
aandacht besteden aan Israel’s racisme tegen Palestijnen, maar hetzelfde
racisme tegen Afrikaanse asielzoekers niet noemen, Ik weet het:
Israelische bezetting, etnische zuiveringen, [oorlogs] misdaden en 
misdaden tegen de menselijkheid [Blokkade Gaza]. Ronduit een schande,
dat van der Laan in zee gaat met Tel Aviv, stad in bezettingsstaat Israel.
Maar datzelfde racisme tegen Palestijnen , dat inherent is aan zionisme [vestiging van een Staat in het land van een ander volk, puur neo kolonialisme dus], keert zich ook tegen Afrikaanse asielzoekers. En dat is niet mis: In brand steken van kinderopvangscentra, gewelddadige demonstraties tegen asielzoekers,
lopen met T shirts ”Dead to the Sudanese”. Ook Ethopische Joden
zijn Kop van Jut en hebben vaak te maken met racistisch politieoptreden.
Dit is een probleem door heel Israel. Ik begrijp, dat van der Linde en Barkan
zich concenteren op Palestijnen, maar zij hebben niet eens een voetnoot
besteed aan dat andere racisme. Vind ik meten met twee maten.
Zie ook de website van David Sheen, een moedige Israeli, die zich bezig
houdt met racisme in Israel. Astrid Essed

VOLLEDIGE TEKST ARTIKEL VAN DER LINDE, WAARIN HIJHET RACISME TEGENOVER AFRIKAANSE ASIELZOEKERS NEGEERT

Inmiddels ben ik alweer een paar dagen terug uit Tel Aviv, alwaar ik was om de plannen voor een stedenband tussen Amsterdam en Tel Aviv te frustreren. Op dinsdag 1 september ben ik naar Tel Aviv gevlogen, om de druk naar Van der Laan verder op te voeren. Daartoe had ik rondom mijn vertrek ook twee artikelen geschreven. Een voorOneWorld, en een voor Joop.

Van der Laan
Op 4 september, een dag voor zijn vertrek naar Tel Aviv, werd Van der Laan door AT5 geconfronteerd met uitspraken van mij die eerder opgenomen waren door de Amsterdamse tv-zender, en met mijn artikelen. AT5 had het fragment waarin ik Van der Laan aansprak op zijn stelling dat het de goede kant op zou gaat in Israël eruit gelicht. En terecht, want dat is een bijzonder onware stelling. Hoe je ook denkt over Israël, bijna niemand durft te beweren dat het momenteel de goede kant op gaat. Zelfs Joodse zeer pro-Israëlische organisaties niet.

Reactie van Van der Laan: ‘Dat heb ik ook niet gezegd’. Het klopt dat ‘ie dat niet letterlijk gezegd heeft, maar dát heb ik dus ook nooit beweerd. Hoe zit het wel?

Bijzonder respectloos om mij weg te zetten als dat ik hem iets in de mond zou hebben gelegd

In de commissievergadering Algemene Zaken van 18 juni waarin gesproken werd over de plannen voor een stedenband met Tel Aviv, en ook in het interview bij AT5, zei Van der Laan in z’n algemeenheid over stedenbanden dat het hem niet gaat om de absolute stand van zaken inzake mensenrechten, maar om de progressie. Hij gaf als voorbeelden India en China. Landen waar het in absolute zin niet zo best gesteld is met mensenrechten, maar waar het wel een klein beetje de goede kant op gaat.

Respect
Als je dat stelt, en je geeft ook aan door te willen met de stedenband met Tel Aviv, dan zegt je indirect doch zeer expliciet dat het in Israël de goede kant op zou gaan. Bijzonder respectloos om mij dan vervolgens weg te zetten als dat ik hem iets in de mond zou hebben gelegd. Bijzonder irritant ook, want Van der Laan roept regelmatig dat we respectvol met elkaar moeten omgaan. Geef het goede voorbeeld zou ik zeggen Eberhard.

Ik pak de gemeente Amsterdam nu net zo keihard aan als de rest

De volgende dag vloog Van der Laan naar Tel Aviv, waar ik al een paar dagen was en de komst van Van der Laan voorbereidde met Ronnie Barkan, een Israëlische anti-Israël-actvist. Ondanks eerdere toezeggingen van de gemeente, heb ik uiteindelijk nooit het programma van de reis van Van der Laan en c.s. ontvangen. Zo flauw. Maar goed, zo ken ik de overheid inmiddels. De stille hoop dat de gemeente Amsterdam iets anders is dan de rest van de Nederlandse overheid, heb ik dat nu definitief laten varen. Ik pak de gemeente Amsterdam nu net zo keihard aan als de rest. Het is de enige taal die de overheid spreekt momenteel. Inhoudelijke goede argumenten doen er nauwelijks nog toe.

Abu Kabir
Doordat ik niet wist wat Van der Laan ging doen, ben ik op zaterdag eerst naar de Abu Kabir gevangenis in Tel Aviv getogen. Ik wilde een duidelijke videoboodschap voor Van der Laan hebben bij aankomst. De naam van de gevangenis is bijzonder cynisch. In Tel Aviv ontbreekt werkelijk bijna elke verwijzing naar het Palestijnse verleden van deze stad. Volgens de Israëliers bouwden ze in een zandbak iets nieuws vanaf 1909, maar er woonden dus al mensen in verschillende Palestijnse dorpjes, nog los van de bloeiende stad Jaffa, waarvan Tel Aviv eerst een buitenwijk was. En jawel, de gevangenis is vernoemd naar één van die Palestijnse dorpjes, Abu Kabir.

En nu zitten er dus weer Palestijnen, maar niet helemaal op de manier zoals ze gehoopt hadden. Ik heb Van der Laan via een videoboodschap opgeroepen om van Ron Huldai, de burgemeester van Tel Aviv, te eisen dat er nooit meer mensen zonder process in ‘zijn’ gevangenis opgesloten zouden worden, zoals in het verleden wel gebeurd is. Want Tel Aviv is anders, althans dat wil Van der Laan ons doen laten geloven. Van der Laan erkende later op een persconferentie dat hij uiteindelijk helemaal niet over mensenrechten heeft gesproken, laat staan dat hij Ron Hudai ergens toe heeft opgeroepen.

Etnisch gezuiverd
Zondag kwam het Parool naar buiten met bericht dat Van der Laan een krans gelegd had bij het monument van de vermoorde Israëlische premier Yitzak Rabin in 1995. Zo jammer dat we dus het programma niet van tevoren hadden gekregen, dan hadden wij Van der Laan en c.s. kunnen attenderen dat hij op een steenworp afstand ook een krans had kunnen leggen bij de overblijfselen van een Palestijns dorpje. Daar ook een krans leggen, was wel het minimale respectvolle naar de Palestijnen geweest dat Van der Laan had kunnen doen in de etnisch gezuiverde stad Jaffa/Tel Aviv.

De dubbele standaard die Israël hier hanteert is groot

Want dat is Jaffa/Tel Aviv, etnische gezuiverd, waardoor ze zich kan profileren als liberaal en tolerant. Liberaal en tolerant kun je als Joden onder elkaar verbonden door gecultiveerde angst een stuk gemakkelijker zijn, dan samenleven met de oorspronkelijke bewoners, die vakkundig opgesloten zitten in de openluchtgevangenis Gaza. Want dat is wat er gebeurde in 1947/48. Palestijnen vluchtten en werden verdreven uit Jaffa/Tel Aviv naar Gaza, waar een enkeling nog steeds woont, maar vooral de nazaten. 1,2 miljoen van de 1,8 miljoen Gazanen hebben hun roots in Jaffa/Tel Aviv. Hun recht op terugkeer naar Jaffa/Tel Aviv is internationaal erkent, maar voor de Israëlische regering totaal onbespreekbaar. De dubbele standaard die Israël hier hanteert is groot. De zionistische joden claimen voor zichzelf namelijk het recht op terugkeer na 2000 jaar, maar voor de Palestijnen is dat recht al na 67 jaar verjaard.

Raketten
Ik begrijp (wat iets anders is dan goedkeuren) vervolgens best dat tussen die 1,8 miljoen Gazanen een aantal mensen zitten die raketten op Tel Aviv afvuren. Al helemaal als je niet genoeg eten, water en elektriciteit hebt, allemaal gecontroleerd door Israel, en je geeneens kunt vluchten, omdat Gaza hermetisch is afgesloten. Zie hier daarover een zeer goede uitzending van Zembla van afgelopen woensdag.

We hebben nog veel meer gedaan, maar daarover een andere keer meer. We hebben Van der Laan in ieder geval goed op z’n huid gezeten. Als hij de plannen doorzet, zal ik dat blijven doen. Dat beloof ik hem. Hoe goed ik daar in ben? Nou, op de terugweg zat ik een paar stoelen achter hem in hetzelfde vliegtuig. Bevriende hackers hadden ingebroken op Van der Laan’s e-mailaccount, zodat ik precies wist op welke stoel hij zat en in welk vliegtuig. De laatste twee regels zijn natuurijk een geintje. Ik zat toevallig in hetzelfde vliegtuig. Maar het was wel een grappige afsluiting van deze reis en geheel passend.

PS: Erg okay dat de burgemeester van Amsterdam gewoon economy class vloog met Transavia. 


NOTEN

[1]

”I focus on the following issues:

  • Arms export especially towards dictatorial regimes
  • Unhealthy and unsustainable food
  • Unsustainable fashion
  • Tax injustice
  • Racism
  • Mass surveillance”

FRANK VAN DER LINDE, ACTIVIST

http://frankvanderlinde.net/

[2]

KORT GEDING OM VERBOD NEKKLEMFRANK VAN DER LINDE

http://frankvanderlinde.net/nekklem/

ADOPNIEUW OMSTREDEN NEKKLEM BIJ AANHOUDINGIN FILMPJE29 JULI 2015

http://www.ad.nl/ad/nl/1041/Amsterdam/article/detail/4109962/2015/07/29/Opnieuw-omstreden-nekklem-bij-aanhouding-in-filmpje.dhtml

MITCH HENRIQUEZ/DODE POLITIEGEWELD EN BEPAALD NIETDE EERSTE/NO JUSTICE, NO PEACEASTRID ESSED1 JULI 2015

http://www.astridessed.nl/mitch-henriquezdode-politiegeweld-en-bepaald-niet-de-eersteno-justice-no-peace/

BRABANTS DAGBLADDOOD MITCH HENRIQUEZ IN DEN HAAG SCHOKT FAMILIEVAN OVERLEDEN REMCO KIVITS UIT TILBURG

http://www.omroepbrabant.nl/?news/232020242/Dood+Mitch+Henriquez+in+Den+Haag+schokt+familie+van+overleden+Remco+Kivits+uit+Tilburg.aspx

MIJN REACTIE OP AT5
AT5OMSTREDEN NEKKLEM VOORLOPIG NOG NIETIN DE BAN11 JULI 2015

http://www.at5.nl/artikelen/145099/omstreden-nekklem-voorlopig-nog-niet-in-de-ban

OMSTREDEN NEKKLEM VOORLOPIG NOG NIET IN DE BAN/LICENCE TO KILL GAAT GEWOON EN DUS HET SPELENMET MENSENLEVENS
Het is ongelooflijk! Twee weken geleden is arrestant, de Arubaan Mitch Henriquez om het leven gekomen, volgens het sectierapport door zuurstoftekort ten gevolge van het politieoptreden ¨(vrij vertaald/gebruik van de nekklem) en er is een maandenlang durend onderzoek nodig om te beslissen, of de nekklem verboden moet worden of nietWachten ze soms op het volgende slachtoffer.Henriquez is trouwens niet de eerste arrestant, die door die nekklemom het leven is gekomen/In 2011 was dat Wensley Udenhout [zie interview Een Vandaag met advocaat Gerard Roetof, hier ook genoemd)En in 2013 kwam Remco Kivits ook door het gebruik van de nekklemtechniek om het leven [Zie/Dood Mitch Henriquez schokt familievan overleden Remco Kivits uit Tilburg]En dan nu de derde dode en nog steeds maandenlang onderzoekJe gaat je dan afvragen, hoe belangrijk of ONbelangrijk een mensenleven in dit land is.PER DIRECT AFSCHAFFEN, DIE NEKKLEM.HET KOST MENSENLEVENS!Astrid Essed

[3]

BEROEPSACTIVIST FRANK VAN DER LINDE: DROMER, DOORDOUWER,LAATBLOEIER29 SEPTEMBER 2014

http://politiek.tpo.nl/2014/09/29/beroepsactivist-frank-van-der-linde-dromer-doordouwer-laatbloeier/

WAAROM IK DE ONE-MAN SHOW VAN DE FIRST LADY OF ISRAELITHEATRE (84) HEB VERSTOORDFRANK VAN DER LINDE

http://frankvanderlinde.net/verklaring-verstoring-show-lia-koenig/

ANTI- ISRAEL ACTIONFRANK VAN DER LINDE

http://frankvanderlinde.net/anti-israel-action/

OPTREDEN ISRAELISCHE ACTRICE IN THEATER DE DOELENZAALVERSTOORD/ADHESIEBETUIGINGASTRID ESSED19 SEPTEMBER 2014

http://www.astridessed.nl/boycot-israeloptreden-israelische-actrice-in-theater-de-doelenzaal-verstoordadhesiebetuiging/

DUTCH ACTIVISTS DISRUPT ISRAELI THEATRE PERFORMANCE/STATEMENT OF SOLIDARITYASTRID ESSED19 SEPTEMBER 2014

http://www.astridessed.nl/boycott-israeldutch-activists-disrupt-israeli-theatre-performancestatement-of-solidarity/

[4]

FRANK VAN DER LINDEACTIONS/PUBLICATIONS

http://frankvanderlinde.net/#actions

[5]
STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/VAN DER LAAN EN DE”MENSENRECHTEN” IN ISRAEL/WIL HIJ HET WETEN?ASTRID ESSED6 SEPTEMBER 2015

http://www.astridessed.nl/stedenband-amsterdam-tel-avivvan-der-laan-en-de-mensenrechten-in-israelwil-hij-het-weten/

[6]

AT5BURGEMEESTER BELOOFT MENSENRECHTENAAN DE ORDE TE STELLEN IN ISRAEL4 SEPTEMBER 2015
  http://www.at5.nl/artikelen/146984/burgemeester-belooft-mensenrechten-aan-de-orde-te-stellen-in-isral-

[7]

JOOP.NLVAN DER LAAN GAAT IN TEL AVIV HELEMAAL NIET PRATENOVER MENSENRECHTENFRANK VAN DER LINDE4 SEPTEMBER 2015

http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/33664_van_der_laan_gaat_in_tel_aviv_helemaal_niet_praten_over_mensenrechten/

[8]
MIJN REACTIE OP AT5
AT5BURGEMEESTER BELOOFT MENSENRECHTENAAN DE ORDE TE STELLEN IN ISRAEL4 SEPTEMBER 2015
  http://www.at5.nl/artikelen/146984/burgemeester-belooft-mensenrechten-aan-de-orde-te-stellen-in-isral-
     

Astrid Essed

05-09-2015 | 06:04 uur

 VAN DER LAAN BELOOFT MENSENRECHTEN AAN DE ORDETE STELLEN IN ISRAEL/GEEN SAMENWERKING MET BEZETTINGSSTAATISRAELNatuurlijk is het positief, dat burgemeester Van der Laan de mensenrechten aan de orde zal stellen bij zijn bezoek aan Israel [iets is beter dan niets], maar het feit, dat hij eerst een samenwerking met Tel Aviv ambieerde en-na kritiek- een onderzoek naar die samenwerking, geeft eigenlijk al aan, dat zijn respect voor de mensenrechten in Israel met een korreltje zout te nemen is.Want anders had hij uberhaupt geen samenwerking met Tel Aviv geambieerd.Ten overvloede: Tel Aviv is een belangrijke stad in bezettingsstaat Israel, die nu 48 jaar [vanaf 1967] de Palestijnse gebieden de Westelijke Jordaanoever,Gaza [volgens het Internationaal Recht nog steeds bezet vanwege Israel”s controle van grenzen en luchtruim] en Oost-Jeruzalem bezet en zich niets aantrekt van VN Veiligheidsraadsresolutie 242 [1967]. Deze bezetting gaat gepaard met onderdrukking, vernedering en [oorlogs] misdaden. Zoals dat trouwens met alle bezettingen wereldwijd is.Daarbij komt nog de wurgende Gaza Blokkade,waardoor mensen verstoken blijven van elementaire behoeften en de met regelmaat uitgevoerde bloedige militaire Gaza expedities [2014/Protective Edge, meer dan 2100 Palestijnse doden] En niet te vergeten de grootschalige landroof dmv de illegale nederzettingen. Met een dergelijke Staat ga je, ook op Gemeentelijk niveau, geen banden aan. Daarbij is Tel Aviv niet ”tolerant”, maar racistisch,gezien de slechte behandeling van de Ethiopische Joden [door heel Israel heen,trouwens] Het enige waarmee van der Laan echt kan scoren is de reis naar Israel cancelen en geen onderzoek naar samenwerking meer doen.

Astrid Essed

[9]

WE PRATEN ALTIJD OVER MENSENRECHTEN, MAAR NUEVEN NIETFRANK VAN DER LINDE2 SEPTEMBER 2015
http://www.oneworld.nl/blog/uit-het-leven-van-een-activist/we-praten-altijd-over-mensenrechten-maar-nu-even-niet

[10]

JOOP.NLVAN DER LAAN GAAT IN TEL AVIV HELEMAAL NIET PRATENOVER MENSENRECHTENFRANK VAN DER LINDE4 SEPTEMBER 2015

http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/33664_van_der_laan_gaat_in_tel_aviv_helemaal_niet_praten_over_mensenrechten/

JOOP.NLMENSENRECHTEN WIJKEN VOOR ZAKENDOEN MET TEL AVIVFRANK VAN DER LINDE10 SEPTEMBER 2015

http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/33785_mensenrechten_wijken_voor_zaken_doen_met_tel_aviv/

[11]

ONE WORLDINGEBROKEN OP VAN DER LAAN’S E-MAILACCOUNTFRANK VAN DER LINDE12 SEPTEMBER 2015

http://www.oneworld.nl/blog/uit-het-leven-van-een-activist/ingebroken-op-van-der-laans-e-mailaccount

[12]

2015-09-08 4:00 GMT+02:00 Astrid Essed 

Beste Frank
…………..
Lofwaardig, wat je doet in Israel/Tel Aviv:Even iets anders:
Ik heb het al vaker gezegd [geen gehoor op gekregen en herhaalhet langs deze weg dan ook maar weer]Jij/jullie praten over racisme in Tel Aviv tegen de Palestijnse bevolkingen dat is volkomen terecht, maar waarom geen aandacht geschonken aan het racisme tegen Ethiopische Joden en Afrikaanse asielzoekers
Zie opnieuw deze links:

  ALJAZEERAETHIOPIAN JEWS/NOT JEWISH ENOUGH4 MAY 2015     http://www.aljazeera.com/ indepth/opinion/2015/05/ ethiopian-jews-jewish- 150504075644608.html   
 ´´Those tensions erupted Wednesday in Tel Aviv in a violent protest that saw a mob vandalize African stores and smash the windows of a car with African passengers. One woman posed for a newspaper photographer wearing a white tank-top on which she had written the words, “Death to the Sudanese.”That followed a firebomb attack targeting a Tel Aviv apartment housing migrants in early May, which followed a similar attack against a kindergarten for migrant children in late April. No one was hurt in those incidents.´´THE ISRAEL TIMESIN TEL AVIV, AN INCENDIARY MIX OF AFRICANMIGRANTS AND LOCALS WHO WANT THEM GONEhttp://www.timesofisrael.com/ in-tel-aviv-tensions-between- israelis-and-african-migrants- boil-over/
RACISME JEGENS  ETHIOPISCHE JODEN/AFRIKAANSE ASIELZOEKERS  IS TROUWENS EEN PROBLEEMDOOR HEEL ISRAELZIE OOK DE  WEBSITE VAN DE ISRAELISCHE ACTIVIST DAVID SHEEN:
´´I have been carefully chronicling the racist attacks against non-Jewish African asylum-seekers in Israel for several years. In January 2012, an organization in Israel that aids African asylum-seekers, the African Refugee Development Center, asked me to author on their behalf a report to the United Nations Committee for the Elimination of Racial Discrimination (CERD). After receiving the report in text and video form, the UN committee urged the Israeli government to prevent racist attacks against Africans in Israel. The Israeli government ignored the UN’s call, and the following month, Israelis firebombed a kindergarten for African children in Tel Aviv, igniting a wave of violence against non-Jewish African people in Israel that is still ongoing.´´  DAVID SHEENANTI AFRICAN RACISM IN ISRAEL  http://www.davidsheen.com/ racism/

Ik hoop, dat je er iets mee doet
Wrong is wrongOf het nu Palestijnen of Afrikaanse asielzoekers/EthiopischeJoden betreft

Vriendelijke groeten/Astrid Essed

[13]

On Tuesday, September 8, 2015 7:11 AM, Frank van der Linde <info@frankvanderlinde.net> wrote:

Beste Astrid,
Je vraag over asielzoekers hier…. We houden het graag bij de kern, en dat is wat ons betreft het lot van de Palestijnen… Daarmee zeggen we niet dat Tel Aviv/Israel op dit punt niet ook mensenrechten schend….
Groetjes,
Frank

[14]

Astrid Essed

Sep 8 (8 days ago)  
Sep 8 (8 days ago)

   Beste Frank
Je schrijft
”We houden het graag bij de kern, en dat is wat ons betreft het lot van de Palestijnen”
Natuurlijk is dat je goed rechtMaar ik zie die ”kern” toch anders:
Voor mij is die ”kern”, onrecht en mensenrechtenschendingen
Wat Palestina activisten drijft, is natuurlijkhet onrecht in Palestina en de structurele mensenrechtenschendingenMaar waarom kan het, in dit specifieke geval, niet EN EN zijn, zeker nu er wordt geleuterd over Tel Aviv als ”tolerante stad”

Tel Aviv wordt neergezet als een ”tolerante stad”, maar schendt mensenrechtenvan Palestijnen EN van Afrikaanse vluchtelingen/Erhiopische Joden
Het maakt je zaak sterker, als je ook die kant belichtBovendien vind ik het toch wat selectief, dat Palestijnen, die in Tel Aviv het slachtoffer zijn van onrecht wel worden gefocust en anderen niet
Maar goed, ieder zijn eigen keuze/benadering
Bedankt voor je reactie
Vr groeten/Astrid

[15]

NRCISRAEL STUURT AFRIKANEN DE WOESTIJN IN18 FEBRUARI 2014

http://www.nrcreader.nl/artikel/4346/israel-stuurt-afrikanen-de-woestijn-in

[16]

NRCISRAEL STUURT AFRIKANEN DE WOESTIJN IN18 FEBRUARI 2014

http://www.nrcreader.nl/artikel/4346/israel-stuurt-afrikanen-de-woestijn-in

[17]

NRCISRAEL STUURT AFRIKANEN DE WOESTIJN IN18 FEBRUARI 2014

http://www.nrcreader.nl/artikel/4346/israel-stuurt-afrikanen-de-woestijn-in

VOLKSKRANTMIGRANTEN IN ISRAEL MOGEN KIEZEN: TICKET NAAR HUIS OF GEVANGENIS15 MEI 2015

http://www.volkskrant.nl/buitenland/migranten-in-israel-mogen-kiezen-ticket-naar-huis-of-gevangenis~a4023860/

[18]

HUMAN RIGHTS WATCHISRAEL: DROP CITY BAN ON RELEASED ERITREANS, SUDANESE31 AUGUST 2015

http://www.hrw.org/news/2015/08/31/israel-drop-city-ban-released-eritreans-sudanese

ABU PESSOPTIMISTISRAEL BLIJFT ROMMELEN MET ZIJN ASIELZOEKERS UITERITREA EN SUDAN28 AUGUSTUS 2015

http://abu-pessoptimist.blogspot.nl/2015/08/israel-blijft-rommelen-met-zijn.html

[19]

BEZOEK NETANYAHU AAN NEDERLAND/NEDERLAND LEGITIMEERTISRAELISCHE BEZETTINGASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/2012bezoek-netanyahu-aan-nederlandnederland-legitimeert-israelische-bezetting/

[20]

NRCISRAEL STUURT AFRIKANEN DE WOESTIJN IN18 FEBRUARI 2014

http://www.nrcreader.nl/artikel/4346/israel-stuurt-afrikanen-de-woestijn-in

[21]

”A clue might be found in Prime Minister Benjamin Netanyahu’s response to Africans arriving in Israel, calling them “a threat to the social fabric of society, our national security, our national identity … and … our existence as a Jewish and democratic state.” 
HUMAN RIGHTS WATCHDISPATCHES: ISRAEL FAILS AFRICAN ASYLYUMSEEKERS25 FEBRUARY 2015
https://www.hrw.org/news/2015/02/25/dispatches-israel-fails-african-asylum-seekers

NRCISRAEL STUURT AFRIKANEN DE WOESTIJN IN18 FEBRUARI 2014

http://www.nrcreader.nl/artikel/4346/israel-stuurt-afrikanen-de-woestijn-in

[22]

NRCISRAEL STUURT AFRIKANEN DE WOESTIJN IN18 FEBRUARI 2014

http://www.nrcreader.nl/artikel/4346/israel-stuurt-afrikanen-de-woestijn-in

[23]

NRCISRAEL STUURT AFRIKANEN DE WOESTIJN IN18 FEBRUARI 2014

http://www.nrcreader.nl/artikel/4346/israel-stuurt-afrikanen-de-woestijn-in

TIMES OF ISRAELIN TEL AVIV, AN INCENDIARY MIX OF AFRICAN MIGRANTSAND LOCALS WHO WANT THEM GONE24 MAY 2012

http://www.timesofisrael.com/in-tel-aviv-tensions-between-israelis-and-african-migrants-boil-over/

DAVID SHEENANTI-AFRICAN RACISM IN ISRAEL

http://www.davidsheen.com/racism/

[24]

ETHOPISCHE JODEN

DO BLACK LIVES MATTER IN ISRAEL? ETHIOPIAN JEWS PROTESTRACISM AND POLICE BRUTALITYDAVID SHEEN5 FEBRUARY 2015

http://amsterdamnews.com/news/2015/may/21/do-black-lives-matter-israel-ethiopian-jews-protes/

ALJAZEERAETHIOPIAN JEWS/NOT JEWISH ENOUGH4 MAY 2015
    http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/05/ethiopian-jews-jewish-150504075644608.html

[25]
JOOP.NLISRAEL GEEFT OMSTREDEN ANTICONCEPTIEPRAKTIJKOP ETHIOPISCHE VROUWEN TOE

http://www.joop.nl/wereld/detail/artikel/19234_israel_geeft_omstreden_anticonceptiepraktijk_op_ethiopische_vrouwen_toe/

[26]

ONE WORLDINGEBROKEN OP VAN DER LAAN’S E-MAILACCOUNTFRANK VAN DER LINDE12 SEPTEMBER 2015

http://www.oneworld.nl/blog/uit-het-leven-van-een-activist/ingebroken-op-van-der-laans-e-mailaccount

JOOP.NLMENSENRECHTEN WIJKEN VOOR ZAKENDOEN MET TEL AVIVFRANK VAN DER LINDE10 SEPTEMBER 2015

http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/33785_mensenrechten_wijken_voor_zaken_doen_met_tel_aviv/

WE PRATEN ALTIJD OVER MENSENRECHTEN, MAAR NUEVEN NIETFRANK VAN DER LINDE2 SEPTEMBER 2015
http://www.oneworld.nl/blog/uit-het-leven-van-een-activist/we-praten-altijd-over-mensenrechten-maar-nu-even-niet

JOOP.NLVAN DER LAAN GAAT IN TEL AVIV HELEMAAL NIET PRATENOVER MENSENRECHTENFRANK VAN DER LINDE4 SEPTEMBER 2015

http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/33664_van_der_laan_gaat_in_tel_aviv_helemaal_niet_praten_over_mensenrechten/

[27]

JOOP.NLMENSENRECHTEN WIJKEN VOOR ZAKENDOEN MET TEL AVIVFRANK VAN DER LINDE10 SEPTEMBER 2015

http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/33785_mensenrechten_wijken_voor_zaken_doen_met_tel_aviv/

Zie ook Het Parool artikel ”HET IS GOED OM ZELF TE KIJKEN”onder dit notenapparaat:Hieruit blijkt, dat van der Laan helemaal niet gefocust was op demensenrechten en ze hoogstwaarschijnlijk nauwelijks aan de orde heeft gesteld.

[28]

Beste Astrid,
Je vraag over asielzoekers hier…. We houden het graag bij de kern, en dat is wat ons betreft het lot van de Palestijnen… Daarmee zeggen we niet dat Tel Aviv/Israel op dit punt niet ook mensenrechten schend….
Groetjes,
Frank


HET PAROOL ARTIKEL WAARUIT BLIJKT,DAT VAN DER LAAN HELEMAAL NIET DE INTENTIEHEEFT, DE MENSENRECHTEN TER SPRAKE TE BRENGEN

Buitenlandse reis: Burgemeester Van der Laan onderzoekt samenwerking met Tel Aviv en Ramallah

‘Het is goed om zelf te kijken’

MONIQUE VAN HOOGSTRATENBurgemeester Eberhard van der Laan brengt een politiek beladen bezoek aan Tel Aviv in Israël en het Palestijnse Ramallah op de Westelijke Jordaanoever. ‘We moeten niet meteen het vingertje omhoog houden.’TEL AVIV – De mensenrechten heeft burgemeester Eberhard van der Laan nog niet besproken tijdens de eerste dag van zijn bezoek aan Israël en Palestina. “We moeten niet meteen het vingertje omhoog houden, voordat we iets weten,” zei hij gisteravond op een persconferentie in Tel Aviv aan het slot van de eerste dag.De Amsterdamse burgemeester brengt een ‘verkenningsbezoek’ aan Tel Aviv en Ramallah. Dat gebeurt nadat de gemeenteraad een voorstel voor een stedenband eerder dit jaar had afgewezen. Hij maakt er geen geheim van dat hij nog weinig weet (het is zijn eerste bezoek), hij laat zich graag verrassen.”Ik had een ontzettend leuk gesprek met burgemeester Huldai, die een aantal heel interessante ideeën heeft neergelegd,” zegt hij. Zoals: de vervuiling van de HaYarkonrivier aanpakken met Amsterdamse kennis van watermanagement. Ook de uitgebreide versie van de Gay Pride volgend jaar in Amsterdam, de EuroPride, is een mooie gelegenheid om samen te werken. En natuurlijk zijn er de start-ups, een bloeiende tak van de economie in Tel Aviv, waarvan Amsterdam op zijn beurt hoopt te leren.Van der Laans agenda is duidelijk: Amsterdam en Tel Aviv kunnen veel voor elkaar betekenen. Daarom wil hij, ondanks de spanningen die het in Amsterdam oproept, een vorm van samenwerking – ook al zit daar niet ‘de strik’ omheen van een formele stedenband. “Dat kan ons als stad meer helpen dan dat het ons in de weg zit. Er wordt veel over het conflict gepraat, maar niet met de mensen die erin zitten. Het is goed om zelf te kijken, elkaar leren begrijpen.”Geen stedenband, wel samenwerking – is het een politieke manoeuvre? Zonder strik gaat de PvdA in de raad wel overstag, met strik niet. Van der Laan noemt dat ‘een goede samenvatting’. “Dus als je uit bent op samenwerking, vanuit economie, vanuit ‘verantwoordelijke hoofdstad’, is het verstandig die strik eraf te halen en eerst te verkennen wat we voor elkaar kunnen betekenen.”Van der Laan en Ron Huldai spraken niet met elkaar over de hevige emoties die het voorstel voor een stedenband in Amsterdam losmaakte. Eytan Schwarz, Huldais adviseur voor internationale zaken, wil op verzoek wel uitleggen hoe die kritiek in Israël overkwam: “We begrijpen niets van een boycot, en verwerpen het idee van een boycot van sommige raadsleden in Amsterdam. We zien het als een vorm van racisme tegen Israël. Maar we voelen bij de burgemeester een echte wens om samen te werken en verheugen ons daarover.” Van der Laan laat zich geen politieke uitspraken over het conflict ontlokken. “Samenwerking met zowel Tel Aviv als Ramallah is in de lijn van het Nederlandse beleid, dat een tweestatenoplossing voorstaat.” Hij omschrijft zijn mening over het conflict als ‘modaal’. Het woord ‘bezetting’ viel tijdens de persconferentie slechts één keer.Vandaag en morgen is Van der Laan in Ramallah. De burgemeester denkt daar aan samenwerking op het gebied van watermanagement, stedenplanning, sport en cultuur. “De samenwerking mag met beide steden verschillend zijn samengesteld. Ik wil met een voorstel thuiskomen waarvan de verschillende groepen in Amsterdam zeggen: dit is in balans.”In Ramallah wil hij zich ook laten bijpraten over de mensenrechten. “Ik heb in de voorbereiding dingen gelezen die me nieuwsgierig maken naar de Westoever.” Wellicht dat hij daarna, bij terugkomst in Tel Aviv, die kwestie alsnog aan de orde stelt, zoals hij Amsterdam heeft beloofd.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!