De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redden de rechters het klimaat?
Klimaatzaak

Redden de rechters het klimaat?

Na het teleurstellende resultaat van de internationale klimaatonderhandelingen op de COP 25, bevestigden de rechters van de Hoge Raad in Nederland op vrijdag 20 december dat het nalatig klimaatbeleid van de Nederlandse overheid onrechtmatig is. De grens van beleidsvrijheid inzake klimaatdoelstellingen wordt hiermee opnieuw scherp gesteld.

maandag 23 december 2019 16:50
Spread the love

Vrijdag 20 december werd de Urgenda-uitspraak in Nederland bevestigd door de Hoge Raad. Dit is het derde rechtscollege dat oordeelt dat het Nederlandse klimaatbeleid onrechtmatig is, na de uitspraken in eerste aanleg en hoger beroep. Tegen het arrest van de Hoge Raad is geen beroep meer mogelijk. De Belgische Klimaatzaak is, net zoals vele andere klimaatrechtszaken wereldwijd, op dezelfde leest geschoeid als de Urgendazaak. België scoort bovendien slechter dan Nederland op vlak van klimaatbeleid.

De Belgische Klimaatzaak legde afgelopen maandag, mede in naam van tienduizenden burgers, haar definitieve besluiten neer bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Hierop mogen de overheden nog een laatste keer reageren in maart 2020. Een datum voor de pleidooien werd nog niet meegedeeld, maar de zaak zal naar verwachting voor het einde van 2020 voorkomen.

Vzw Klimaatzaak voert aan dat het ontoereikende klimaatbeleid van de Belgische overheden zowel een schending van de zorgvuldigheidsnorm (art. 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek) als van de mensen- en kinderrechten (artikelen 2 en 8 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en artikelen 6 en 24 Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind) uitmaakt. Een opwarming van de aarde van meer dan 1,5°C is gevaarlijk, dat is precies de reden waarom de internationale gemeenschap, met inbegrip van België, beslist heeft dat dit vermeden moet worden. Maar de Belgische overheden verzaken hierin aan hun plicht. Ons land zakt dan ook steeds verder weg in de internationale klimaatranking.

Klimaatzaak verzoekt de rechtbank om de Belgische bijdrage in de vorm van bindende reductiedoelstellingen op te leggen aan de bevoegde overheden. Aangevoerd wordt dat ons land alleen maar te winnen heeft bij een kordate klimaattransitie die zowel technisch als financieel haalbaar is én een gezondere omgeving, extra werkgelegenheid en economische groei zal opleveren.

De vzw besluit dat enkel de politieke wil om de transitie in te zetten vandaag ontbreekt. Tegen deze onwil, die België en haar inwoners in gevaar brengt, wordt aan de rechtbank bescherming gevraagd.

De volledige besluiten zijn in het Frans te lezen via deze link. De vertaalde versie volgt in januari 2020.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!