Recht op terugkeer Palestijnse vluchtelingen/VN resolutie 194 en het Internationaal Recht

Recht op terugkeer Palestijnse vluchtelingen/VN resolutie 194 en het Internationaal Recht

donderdag 6 februari 2014 07:57

  RECHT OP TERUGKEER PALESTIJNSE VLUCHTELINGEN/VN ALGEMENE VERGADERINGSRESOLUTIE194 EN HET INTERNATIONAAL RECHT ZIE OOK  http://www.astridessed.nl/ recht-op-terugkeer- palestijnse-vluchtelingenvn- resolutie-194-iii-en-het- internationaal-recht/  Geachte lezers,  Naar aanleiding van de tussen de Israelisch-zionistische troepen en de Palestijnen [met steun van enkelenieuw onafhankelijk geworden Arabische landen] gevoerde oorlog in 1948 [1], waarin grootschalige Palestijnseetnische zuiveringen hebben plaatsgevonden [2] [de Nakba [3]] werd op 11 december 1948VN Algemene Vergaderingsresolutie 194 aangenomen, waarin het recht op terugkeer van de verdrevenPalestijnse vluchtelingen werd vastgelegd [4]Letterlijk stond daarover vermeld:”Resolves that the refugees wishing to return to their homes and live at peace with their neighbours should be permitted to do so at the earliest practicable date, and that compensation should be paid for the property of those choosing not to return and for loss of or damage to property which, under principles of international law or in equity, should be made good by the Governments or authorities responsible;” Dit recht op terugkeer is tot op de dag van vandaag niet door Israel erkend [5] Het kader waarin het was gegoten, een VN Algemene Vergaderingsresolutie, houdt in, dat het, in tegenstellingtot een VN Veiligheidsraadsresolutie, geen bindend karakter heeft.Toch gaat er wel degelijk bindende rechtskracht vanuit Hieronder een overzicht Vriendelijke groetenAstrid Essed   [1] 60 JAAR ISRAEL OF DE VIERING VAN LANDDIEFSTAL EN ETNISCHE ZUIVERINGENASTRID ESSEDJUNI 2008 http://archief.uitpers.be/ artikel_view.php?id=2033  [2] DISASTER OVER PALESTINE/THE REFUGEE PROBLEM AND THE IDEOLOGYOF TRANSFERASTRID ESSEDJUNI 2007 http://la.indymedia.org/news/ 2007/06/201927.php  [3] PALESTINE LINK: DE ETNISCHE ZUIVERING VAN PALESTINA http://www.palestinelink.nl/ palestina/tijdlijn/1940-1949/   [4] GENERAL ASSEMBLY194 [III]/Palestine — Progress Report of theUnited Nations Mediator http://unispal.un.org/UNISPAL. NSF/0/ C758572B78D1CD0085256BCF0077E5 1A  [5]  TERUGKEER PALESTIJNSE VLUCHTELINGEN: PRAKTISCH HAALBAAR, MITSJOODSE ISRAELI’S HUN KOLONIALE MENTALITEIT AFSCHUDDEN http://www.palestina-komitee. nl/soemoed/27/245  OVERZICHT 

  • General Assembly
A/RES/186 (S-2)
14 May 1948

186 (S-2). Appointment and terms of reference of a
United Nations Mediator in Palestine

The General Assembly,

Taking account of the present situation in regard to Palestine,I
Strongly affirms its support of the efforts of the Security Council to secure a truce in Palestine and calls upon all Governments, organizations and persons to co-operate in making effective such a truce;II
1. Empowers a United Nations Mediator in Palestine, to be chosen by a committee of the General Assembly composed of representatives of China, France, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom and the United States of America, to exercise the following functions:

(a) To use his good offices with the local and community authorities in Palestine to:

(i) Arrange for the operation of common services necessary to the safety and well-being of the population of Palestine;

(ii) Assure the protection of the Holy Places, religious buildings and sites in Palestine;

(iii) Promote a peaceful adjustment of the future situation of Palestine;

(b) To co-operate with the Truce Commission for Palestine appointed by the Security Council in its resolution of 23 April 1948;1/

(c) To invite, as seems to him advisable, with a view to the promotion of the welfare of the inhabitants of Palestine, the assistance and co-operation of appropriate specialized agencies of the United Nations, such as the World health Organization, of the International Red Cross, and of other governmental or non-governmental organizations of a humanitarian and non-political character;

2. Instructs the United Nations mediator to render progress reports monthly, or more frequently as he deems necessary, to the Security Council and to the Secretary-General for transmission to the Members of the United Nations;

3. Directs the United Nations Mediator to conform in his activities with the provisions of this resolution, and with such instructions as the General Assembly or the Security Council may issue;

4. Authorizes the Secretary-General to pay the United Nations Mediator an emolument equal to that paid to the President of the International Court of Justice, and to provide the Mediator with the necessary staff to assist in carrying out the functions assigned to the Mediator by the General Assembly;III
Relieves the Palestine Commission from the further exercise of responsibilities under resolution 181 (II) of 29 November 1947.2/ AV RESOLUTIE 186, 14 MEI 1948,  Appointment and terms of reference of aUnited Nations Mediator in Palestine http://unispal.un.org/UNISPAL. NSF/ 5ba47a5c6cef541b802563e000493b 8c/ a9a8da193bd46c54852560e50060c6 fd?OpenDocument  The General Assembly,

Having considered further the situation in Palestine,……………. Resolves that the refugees wishing to return to their homes and live at peace with their neighbours should be permitted to do so at the earliest practicable date, and that compensation should be paid for the property of those choosing not to return and for loss of or damage to property which, under principles of international law or in equity, should be made good by the Governments or authorities responsible;

Instructs the Conciliation Commission to facilitate the repatriation, resettlement and economic and social rehabilitation of the refugees and the payment of compensation, and to maintain close relations with the Director of the United Nations Relief for Palestine Refugees and, through him, with the appropriate organs and agencies of the United Nations;” AV RESOLUTIE 194 [III], 11 DECEMBER 1948, Palestine — Progress Report of theUnited Nations MediatorRECHT OP TERUGKEER PALESTIJNSE VLUCHTELINGEN   http://unispal.un.org/UNISPAL. NSF/0/ C758572B78D1CD0085256BCF0077E5 1A  ”No one shall be arbitrarily deprived of the right to enter his own country.” ARTIKEL 12, 4, INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS [BUPO VERDRAG] http://www1.umn.edu/humanrts/ instree/b3ccpr.htm  ”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.” ARTIKEL 49, 4E CONVENTIE VAN GENEVE http://www.icrc.org/applic/ ihl/ihl.nsf/Article.xsp? action=openDocument& documentId= 77068F12B8857C4DC12563CD0051BD B0      ”” “It is … undeniable that no settlement can be just and complete if recognition is not accorded to the right of the Arab refugee to return to the home from which he has been dislodged by the hazards and strategy of the armed conflict between Arabs and Jews in Palestine. The majority of these refugees have come from territory which … was to be included in the Jewish State. The exodus of Palestinian Arabs resulted from panic created by fighting in their communities, by rumours concerning real or alleged acts of terrorism, or expulsion. It would be an offence against the principles of elemental justice if these innocent victims of the conflict were denied the right to return to their homes while Jewish immigrants flow into Palestine, and, indeed, at least offer the threat of permanent replacement of the Arab refugees who have been rooted in the land for centuries.” WIKIPEDIAFOLKE BERNADOTTE, UN MEDIATOR http://en.wikipedia.org/wiki/F olke_Bernadotte#UN_mediator BRON WIKIPEDIAFOLKE BERNADOTTE   http://en.wikipedia.org/wiki/ Folke_Bernadotte   VN ALGEMENE VERGADERINGSRESOLUTIE 194 [111] EN HET INTERNATIONAAL RECHT VN AV resolutie 194 [1] heeft wel degelijk een geldende rechtskracht, NIET als AV resolutiean sich, maar omdat het principe van het terugkeerrecht van vluchtelingen wordt onderschreven in hetInternationaal Recht.Belangrijk daarbij is te vermelden, dat op het moment van aanname van 194 reeds bekend was, dat de vluchtelingen grotendeels [naast vluchten vanwege de paniek van de door de zionisten gevoerde vuileoorlog in 1948] verdreven waren.Dat bleek uit onder andere de bevindingen en uitspraken [2] van de in september 1948 door een zionistische terreurgroep Stern Ganggedode VN bemiddelaar Graaf Folke Bernadotte [3], die hierboven ook staan vermeld.Op dat verdrijvingsaspect leg ik de nadruk ivm artikel 49, 4e Conventie van Geneve [4]. Maar eerst de instelling van een VN bemiddelaar Graaf Bernadotte INSTELLING VN BEMIDDELAAR GRAAF BERNADOTTE Die instelling kwam tot stand door middel van VN AV resolutie 186 dd 14 mei 1948 [5] en de aanleidingvormde het na de in december 1947 aangenomen Verdeelplan voor Palestina [AV Resolutie 181] geintensifeerdegewapende conflict tussen de zionisten en de Palestijnse bevolking [met steun van  pas onafhankelijke Syrie, Jordanie, Egypte, Irak en Libanon] EN de unilaterale uitroeping van de Staat Israel op 14 mei 1948 [6]De etnische zuiveringen van Palestijnen waren toen al in volle gang. [7] Graaf Bernadotte werd tot VN bemiddelaar benoemd en constateerde al snel de etnische zuiveringenvan de Palestijnen en protesteerde daartegen [8], reden, dat hij in september 1948 uit de weg geruimd werddoor de zionistische terreurbende de Stern. [9] In VN Veiligheidsraadsresolutie 57 van 18 september 1948 werd de dodelijke aanslag op hem veroordeeld [10] en het is aan zijninspanningen, waaraan voor een belangrijk deel wordt gerefereerd in VN AV resolutie 194 [11]. AV RESOLUTIE 194 EN INTERNATIONAAL RECHT Een VN Veiligheidsraadsresolutie [zoals VN Veiligheidsraadsresolutie 242] heeft bindende rechtskracht .Een Algemene Vergaderingsresolutie niet. Toch kan een AV resolutie die indirect krijgen, als deze is gestoeld op onmiskenbare internationaalrechtelijke beginselen.En dat is zo bij AV resolutie 194, omdat daarop van toepassing zijn het internationaalrechtelijkerkende recht van vluchtelingen om terug te keren naar hun land van herkomst [12] en het verbod opetnische zuiveringen.  BUPO VERDRAG/RECHT OP TERUGKEER VLUCHTELINGEN ”No one shall be arbitrarily deprived of the right to enter his own country.” ARTIKEL 12, 4, INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS [BUPO VERDRAG] http://www1.umn.edu/humanrts/ instree/b3ccpr.htm Het recht op terugkeer van vluchtelingen is vastgelegd in het Bupo Verdrag [13]Ook in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 13 [14], maar de Universele Verklaring isweliswaar van grote morele betekenis, maar in stricte zin niet bindend, al heeft het in de loopder jaren  een vrij hoge status gekregen [15]Het BUPO Verdrag is echter een bindend internationaalrechtelijk Verdrag.  ARTIKEL 49, 4E CONVENTIE VAN GENEVE/VERBOD OP ETNISCHE ZUIVERINGEN Artikel 49, 4e Conventie van Geneve, verbiedt etnische zuiveringen, waarvan de Palestijnenin de oorlog van 1948 slachtoffer zijn geworden [16]Dat het etnische zuiveringen [expulsions] waren, was al in 1948 bekend en geconstateerd doorVN bemiddelaar Bernadotte [17]Hieruit vloeit dus voort, dat het aan de etnische gezuiverde vluchtelingen [maar ook aan de vluchtelingen,die anderszijds gevlucht zijn] recht gedaan moet worden en daarin voorziet VN AV resolutie 194, die trouwenstalloze malen als resolutie herhaald wordt in andere AV resoluties, die betrekking hebben op de positie van/hulp aan Palestijnse vluchtelingen [18]Ook dat versterkt de status van AV resolutie 194, al is deze dan ook niet bindend.Het Internationaal Recht [BUPO en 4e Conventie van Geneve] is dat wel. TOETREDING ISRAEL TOT DE VN Toen VN AV resolutie 194 werd aangenomen, was Israel nog geen VN lid en had daarin geen stem.Maar het behoeft, de geschiedenis van het conflict kennende, geen verbazing te wekken, dat Israelaltijd tegen heeft gestemd, wanneer het ging om de erkenning van het Palestijnse recht op terugkeer. Israel werd VN lid middels VN AV resolutie 273 dd 11 mei 1949 [19] op aanbeveling van VN Veiligheidsraadsresolutie69 dd 4 maart 1949 [20] Het was sowieso absurd en een bespotting van het Handvest van de VN, dat Israel als lid werd toegelatenen een ”vreedzame Staat” genoemd werd na de etnische zuiveringen van de Palestijnen, die toen reeds bekendwaren en de aanname van AV resolutie 194 in december 1948 [toelating Israel was in mei 1949], met welksuitvoering geen enkele aanstalte was gemaakt. En daarbij onderschreef Israel de toelatingseisen van de VN helemaal niet, wat o.a.vereiste respect voor  ”de fundamentele rechten van de mens” ”de waardigheid en de waarde van de menselijke persoon”en inzet voor ”gerechtigheid” [21] Tot zover dus enkele internationaalrechtelijke aspecten van VN AV resolutie 194. Het recht op terugkeer van vluchtelingen uit welk conflict dan ook en de rechten vanvluchtelingen in het algemeen, behoren tot een van de meest fundamentele mensenrechten.  Vriendelijke groetenAstrid Essed   [1] NEDERLANDS PALESTINA KOMITEEDE BETEKENIS VAN VN RESOLUTIE 194 [III] http://www.palestina-komitee. nl/soemoed/27/241  [2]  ”” “It is … undeniable that no settlement can be just and complete if recognition is not accorded to the right of the Arab refugee to return to the home from which he has been dislodged by the hazards and strategy of the armed conflict between Arabs and Jews in Palestine. The majority of these refugees have come from territory which … was to be included in the Jewish State. The exodus of Palestinian Arabs resulted from panic created by fighting in their communities, by rumours concerning real or alleged acts of terrorism, or expulsion. It would be an offence against the principles of elemental justice if these innocent victims of the conflict were denied the right to return to their homes while Jewish immigrants flow into Palestine, and, indeed, at least offer the threat of permanent replacement of the Arab refugees who have been rooted in the land for centuries.” WIKIPEDIAFOLKE BERNADOTTE, UN MEDIATOR http://en.wikipedia.org/wiki/F olke_Bernadotte#UN_mediator   [3] WIKIPEDIAFOLKE BERNADOTTE http://en.wikipedia.org/wiki/ Folke_Bernadotte  [4]  ”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.” ARTIKEL 49, 4E CONVENTIE VAN GENEVE http://www.icrc.org/applic/ ihl/ihl.nsf/Article.xsp? action=openDocument& documentId= 77068F12B8857C4DC12563CD0051BD B0  [5]  AV RESOLUTIE 186, 14 MEI 1948,  Appointment and terms of reference of aUnited Nations Mediator in Palestine http://unispal.un.org/UNISPAL. NSF/ 5ba47a5c6cef541b802563e000493b 8c/ a9a8da193bd46c54852560e50060c6 fd?OpenDocument  [6] WIKIPEDIAFOLKE BERNADOTTE, UN MEDIATOR http://en.wikipedia.org/wiki/F olke_Bernadotte#UN_mediator  WIKIPEDIAISRAELI DECLARATION OF INDEPENDENCE  http://en.wikipedia.org/wiki/ Israeli_Declaration_of_ Independence   [7] PALESTINE LINKDE ETNISCHE ZUIVERING VAN PALESTINA http://www.palestinelink.nl/ palestina/tijdlijn/1940-1949/  60 JAAR ISRAEL OF DE VIERING VAN LANDDIEFSTAL EN ETNISCHE ZUIVERINGENASTRID ESSEDJUNI 2008 http://archief.uitpers.be/ artikel_view.php?id=2033 DISASTER OVER PALESTINE/THE PALESTINIAN REFUGEE PROBLEMAND THE IDEOLOGY OF TRANSFERASTRID ESSED2007  http://la.indymedia.org/news/ 2007/06/201927.php   [8]  ”” 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!