De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Reactie op Open Brief De Vries en Verburg aan critici Gesloten Gezinslocaties

Reactie op Open Brief De Vries en Verburg aan critici Gesloten Gezinslocaties

woensdag 28 oktober 2015 04:02
Spread the love

REACTIE OP OPEN BRIEF DE VRIES ENVERBURG AAN CRITICI GESLOTEN GEZINSLOCATIES

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/de-vries-en-verburgreactie-op-open-brief-de-vries-en-verburg-aan-critici-gesloten-gezinslocaties/

TOELICHTINGOnder de toelichting, de brief

Naar aanleiding van het feit, dat bouwbedrijf De Vries enVerburg van de Gemeente Zeist vergunning gekregen heeft,de Gesloten Gezinslocaties op vreemdelingendetentiecentrumKamp Zeist te bouwen, heb ik De Vries en Verburg tot twee keertoe een kritische brief gestuurd, de eerste op 28 augustus en detweede op 17 september.
Niet alleen heb ik ertegen geprotesteerd, dat De Vries en Verburgmet de bouw van deze ´´Gesloten Gezinslocaties´´, die gewoon´´gezinsgevangenissen zijn´´ (mensen mogen immers niet vanhet terrein van Kamp Zeist af), medewerking verleent aan het opsluitenvan mensen, wier enige misdaad is, te zijn gevlucht voor oorlog-vervolging-uitzichtloosheid, De Vries en Verburg is ook medeplichtig aan de deportatievan deze mensen, want dat is de bestemming van die gezinsgevangenissen.

In de eerste brief klaag ik de Vries en Verburg er vooral over aan,dat dergelijke praktijken niet verenigbaar zijn met christelijke waraden, sindszij zich als bedriijf daarop graag beroepen.
ZIE EERSTE BRIEF VAN 28 AUGUSTUS
http://www.astridessed.nl/gesloten-gezinslocaties-kamp-zeistbrief-aan-b-stuijplanontwikkelaar-de-vries-en-verburg/

In de tweede brief focus ik erop, dat het bouwen van de geslotengezinslocaties niets van doen heeft met MVO ¨(MaatschappelijkVerantwoord Ondernemen), iets waarmee het bedrijf ook graag schermt
ZIE TWEEDE BRIEF VAN 17 SEPTEMBER

http://www.astridessed.nl/brief-aan-de-vries-en-verburg-over-de-bouw-van-gesloten-gezinslocaties-op-kamp-zeist/

Op geen van beide brieven heb ik een reactie gehad

OPEN BRIEF DE VRIES EN VERBURG AAN CRITICI

Recentelijk echter las ik, dat De Vries en Verburg middels een  Open Brief is ingegaan opde kritiek op hun bouw van gezinsgevangenissen, waarbij zijde klassieke afleidingsstrategie toepasten (verwijzen naar andereprojecten) en ontkennen, dat het ´´gezinsgevangenissen´´ zijn, zonderer inhoudelijke argumenten voor aan te voeren.
Zie hun reactie

https://www.indymedia.nl/indyfiles/open_huis_bouwplaatsen_De_Vries_en_Verburg.pdf

https://www.indymedia.nl/node/30255

Omdat ik deze brief zag als ook een reactie op mijn brieven, heb ikDe Vries en Verburg een derde brief gestuurd, die ik hierondervermeld.

Astrid Essed

BRIEF AAN DE VRIES EN VERBURG
REACTIE OP OPEN BRIEF DE VRIES ENVERBURG AAN CRITICI GESLOTEN GEZINSLOCATIES

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/de-vries-en-verburgreactie-op-open-brief-de-vries-en-verburg-aan-critici-gesloten-gezinslocaties/

AAN DE VRIES EN VERBURGTAV DE HEER STUIJ, PLANONTWIKKELAAR

UW BOUW VAN DE GESLOTEN GEZINSVOORZIENINGEN OPKAMP ZEIST, VREEMDELINGENDETENTIECENTRUMTAV DE HEER STUIJ, PLANONTWIKKELAAR

Geachte heer Stuij,

Hierbij graag uw aandacht voor het volgende:Ik heb zojuist gelezen, dat u in uw blad ”Op Karakter”een reactie geplaatst hebt naar aanleiding van de protesten [1]tegen uw bouw van de gesloten gezinsvoorzieningen invreemdelingendetentiecentrum Kamp Zeist. [2]
Omdat ik, naar aanleiding van uw betrokkenheid bij de bouwvan de gesloten gezinslocaties, twee brieven aan u heb geschreven,de eerste op 28 augustus en de tweede op 17 september, beschouwik uw reactie mede tegen mij gericht en neem ik de vrijheid te reageren.
MIJN BRIEVEN:
In mijn eerste brief wees ik u erop, dat uw betrokkenheid bij de bouwvan de gesloten gezinsvoorzieningen, die wel degelijk een gezinsgevangeniszijn [daarop kom ik terug] EN uw daaruit voortvloeiende medewerkingaan de deportatie van de gezinnen, in strijd is met de christelijke waarden,die uw bedrijf beweert uit te dragen.
Zie voor mijn brief aan u, onder het notenapparaat.
Daarna heb ik u op 17 september opnieuw een brief geschreven, waarin iku erop heb aangesproken, dat uw andere peiler, het maatschappelijkverantwoord ondernemen, niet rijmt het de bouw van een gesloten gezinsvoorziening:Noch vanuit oogpunt van ”milieu'[hoge Muur, bewegingssensoren etc], noch in morele zin:Want het ”rentmeesterschap op deze aarde” [de door u gebruikteBijbelse term], heeft ook te maken met de manier waarop met MENSENwordt omgegaan, hier dus de te deporteren vluchtelingen, die vooraf verblijvenin de door u te bouwen gezinsgevangenis.Zie mijn brief aan u, onder het notenapparaat.
Op deze brieven hebt u niet de moeite willen nemen, persoonlijk tereageren, maar, nogmaals, in de in uw blad [en kennelijk op Indymedia.nl]gepubliceerde reactie op de protesten vond ik aanleiding, hierop alsnogterug te komen.
Maar eerst:
UW REACTIE/OVER ”GEZINSGEVANGENIS”,” KINDVRIENDELIJKHEID” EN ”MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN”
Uw reactie is, met alle respect, laf en ontwijkend.
U schrijft, ”zich niet te kunnen vinden” in de door mij en andere critici gebruikteterm ”gezinsgevangenis”Dat is uw vrijheid natuurlijk, maar nergens licht u inhoudelijk toe,waarom u zich daarin niet kunt vinden.Dat noem ik weinig overtuigend.
U schrijft, hoe ”kindvriendelijk” de door u te bouwen gezinsvoorzieningen zijn.Weer zonder op de essentie in te gaan, waarom dergelijke voorzieningennooit ”kindvriendelijk” kunnen zijn.Dat is laf, u vermijdt het op de essentie in te gaan en uw eigen rolkritisch onder de loupe te nemen.

Vervolgens tracht u de aandacht van de focus van de protesten af te leiden, door critici uit te nodigen voor een bezoek, niet aan de in aanbouwzijnde gesloten gezinslocaties, MAAR AAN ANDERE PROJECTEN.Om het in gewoon Nederlands te zeggen:”Wat hebben we daar nou aan”Het gaat immers om een protest tegen de gesloten gezinsvoorzieningen,niet tegen uw andere projecten.
Het verbaast mij, dat u zich niet realiseert, dat dergelijke afleidingsmanoevresniet werken.
GEZINSGEVANGENIS

In uw reactie schrijft u, dat u zich niet kunt vinden in de term ”gezinsgevangenis”Daarmee doet u, mogelijk vanuit een slecht geweten, aan zelfbedrog:Toelichting:Volgens het filmpje van de Nederlandse Overheid slapen kinderen in vreemdelingenbewaring ”niet meer achterslot en grendel”, maar verblijven in door u te bouwen ”woningen”,waarbij ”zoveel mogelijk wordt uitgegaan van de belevingswereldvan het kind” [3]Een Overheidswoordvoerster laat op montere wijze zien, hoe ze zo’ngeimproviseerd huisje in, maar ook weer uitloopt. [4]Erg leuk allemaal, ware het niet, dat om die schattige huisjes een metershogemuur staat, die Justitie wil vervangen door nog iets schrikwekkenders:een penitentiair hekwerk met schrikdraad en bewegingssensoren. [5]Dat betekent, moet ik dat nog toelichten, dat de gezinnen niet van het terreinaf kunnen, geen vrijheid van beweging hebben, die u en ik wel hebben.Ergo:Een gevangenis.
Nu is het best mogelijk, dat u deze ”gezinsgevangenis” [want dat is hetdus wel] uiterlijk zo ”kindvriendelijk” mogelijk tracht te maken.Maar nogmaals, ook al zou u het even comfortabel maken alseen paleis,  overeind blijft, dat het terrein niet mag worden verlaten.Geen vrijheid dus.In feite bevestigt u mijn betoog, door te schrijven.”Wij zouden u dan ook het liefste willen kunnen laten zien hoe kindvriendelijk wij de Gesloten Gezins Voorziening binnen de hekken en muren van ‘Kamp Zeist’ realiseren.” [6]Juist ja:BINNEN de hekken en muren van Kamp Zeist!En nog noemt u het geen gevangenis?Daarmee bedot u alleen uzelf.Niet ons, de critici.
”KINDVRIENDELIJK”
U schrijft erover, hoe ”kindvriendelijk” u de Gesloten Gezinsvoorziening”binnen de hekken en muren van Kamp Zeist” [hahahaha, bittere lach]realiseert.Ongetwijfeld zult u in de uiterlijke zin uw best doen:Poppen, auto’tjes, misschien een aardige speelplaats, noemmaar op.
Maar dat is natuurlijk niet de essentie van ”kindvriendelijk”.
Er zijn in de geschiedenis weleens kinderen opgeslotenin ”koninklijke vertrekken” [7], om even een uitstapje temaken naar het verleden, met ongetwijfeld speelgoed etc.Was dat dan soms ook ”kindvriendelijk?
Terug naar het heden:Kindvriendelijk heeft te maken met stimulansen voor eengoede en evenwichtige ontwikkeling van het kind en daarbijhoort, naast educatie en genegenheid, het zich ontwikkelenin vrijheid, in een daartoe uitnodigende omgeving.Meneer Stuij, in alle ernst, durft u te blijven beweren, dateen locatie met wat poppen en speelplaatsen, maar omgeven doorschrikdraad, muren en hekken, kindvriendelijk is?
Waar kinderen bovendien binnen twee weken [langer verblijvenzij niet in uw ”kindvriendelijke” Gesloten Gezinsvoorzieningen]worden gedeporteerd, naar oorlog, vervolging, uitzichtloosheid.
Hebt u enig idee, wat voor een effect dat op de ontwikkelingvan een kind heeft?Weggerukt uit de vertrouwde omgeving, opgesloten enafgezonderd in een gezinslocatie en daarna uitgezet naareen gevaarlijke/omzekere toekomst?
Dan helpt wat speelgoed, een leuke speelplaats en eentijdelijk redelijk comfortabele woonvoorziening niet.
WAKE UP, MR STUIJ!

AANDACHTSAFLEIDER/ANDERE PROJECTEN

Wat mij nog het meest heeft gestoord, meneer Stuij, is dat ucritici het liefst uw ”kindvriendelijke” Gesloten Gezinslocaties zouwillen laten zien, vervolgens verwijst naar richtlijnen van de Overheid,waardoor dat dan weer niet kan [8] en dan de guts hebt, te verwijzen naaruw andere projecten, die beantwoorden aan de eis ”MaatschappelijkVerantwoord Ondernemen” [9]Ze zullen best wel aan die eis voldoen, meneer Stuij, maar de criticiging het om uw medeplichtigheid aan de bouw van gezinsgevangenissenen in het verlengde daarvan, uw medeplichtigheid aan het deportatiebeleidvan de Nederlandse Overheid.
Door op andere projecten te wijzen, leidt u de aandacht af van waar hetde ctitici om ging.
Dat noem ik laf en ontwijkend.

TENSLOTTE

Noch verwijzingen naar uw zogenaamde ”kindvriendelijke” bijdrageaan de Gesloten Gezinsvoorzieningen, noch uw ontkenning vanhet gevangeniskarakter van die Gesloten Gezinsvoorzieningen, noch uw afleidingsmanoevres naar uw maatschappelijk verantwoorde ”andere projecten”,zullen u helpen.
Door uw betrokkenheid bij de bouw aan die gezinsgevangenissen -laten weer geen doekjes om winden- bent u medeplichtig aan het opsluitbeleidvan de Nederlandse Overheid van onschuldigen, aan het schendenvan de rechten van kinderen op vrijheid en stabiliteit EN aan medewerkingaan deportatie van vluchtelingen naar oorlog en/of vervolging en uitzichtloosheid.
Dat is in flagrante strijd met de christelijke waarden waarop u zich beroept.In mijn eerste brief schreef ik het al:
Ook het Heilig Kind moest met Zijn Familie vluchten naar Egypte,vanwege vervolging door Herodes.Met medewerking van lieden zoals u zou HIj, speelde het in dezetijd, teruggestuurd zijn.
Schaamt u zich meneer Stuij EN uw bedrijf.
Door uw bouwpraktijken aan deze gezinsgevangenissen te continueren,hebt u bloed aan uw handen.
Denkt u daarover maar eens goed na.
Het enige juiste is:Stoppen met dit onzalige bouwproject.
Zo niet, dan hebt en blijft u hebben:Bloed aan uw handen.Waaraan u nog een dikke boterham verdient ook.
BAH, DRIEWERF BAH!

Bedankt voor het lezen van deze brief.En zie onder het notenapparaat mijn eerdere brieven aanu dd 29 augustus en 17 september.
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

ZIE GEHEEL ONDERIN IN DEZE LINK DE TRANSCRIPTIEVAN DE BEIDE BRIEVEN AAN DE VRIES EN VERBURG
LINK (WAARIN ORIGINELE  BRIEVEN ZIJN BESCHREVEN)

http://www.astridessed.nl/de-vries-en-verburgreactie-op-open-brief-de-vries-en-verburg-aan-critici-gesloten-gezinslocaties/

NOTEN

[1]

INDYMEDIA.NLLAWAAIDEMO TEGEN BAJESBOUWERS DE VRIES EN VERBURG17 SEPTEMBER 2015
https://www.indymedia.nl/node/ 29678

[2]

BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURGOP KARAKTEROPEN HUIS BIJ BOUWPLAATSEN DE VRIES EN VERBURG

LINK

https://www.indymedia.nl/ indyfiles/open_huis_ bouwplaatsen_De_Vries_en_ Verburg.pdf

https://www.indymedia.nl/node/ 30255

TEKST

U noemt dit bouwwerk ‘gezinsgevangenis’, een term waarin wij ons niet kunnen vinden. Wij zouden u dan ook het liefste willen kunnen laten zien hoe kindvriendelijk wij de Gesloten Gezins Voorziening binnen de hekken en muren van ‘Kamp Zeist’ realiseren. Het is echter niet mogelijk dit project te bezoeken, aangezien de overheid hoge eisen aan de beveiliging stelt. Maar wij kunnen u wel uitnodigen onze andere bouwplaatsen te bezoeken.De Vries en Verburg werkt momenteel aan tal van andere bouwprojecten, duurzaam en maatschappelijk verantwoord. Onze bouwplaatsen worden zelfs voorzien van zonnepanelen, waardoor een duurzame opwekking van energie wordt verzorgd!Om ons werk te beoordelen, en de mate waarin het voldoet aan de voorwaarden van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), bent u van harte welkom. Een afspraak maken is niet nodig.
Bijgaand vindt u een lijst met lopende bouwprojecten. Kom eens langs voor een kop koffie en een praatje. Daarvoor zijn wij op werkdagen altijd overdag aanwezig. Onze projectleiders staan u graag te woord!Namens De Vries en Verburg, planontwikkelaar Bas Stuij
[3]
RIJKSOVERHEIDTIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENINGGEOPEND2 OCTOBER 2014
     http://www.rijksoverheid.nl/ nieuws/2014/10/02/tijdelijke- kindvriendelijke- gezinsvoorziening-geopend.html

[4]

RIJKSOVERHEIDTIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENINGGEOPEND2 OCTOBER 2014
     http://www.rijksoverheid.nl/ nieuws/2014/10/02/tijdelijke- kindvriendelijke- gezinsvoorziening-geopend.html

[5]

SCHRIKDRAAD EN BEWEGINGSDETECTIE ROND ”KINDVRIENDELIJKE”VLUCHTELINGENGEVANGENIS KAMP ZEIST http://aagu.nl/2015/ Schrikdraad-bewegingsdetectie- kindvriendelijk.html

[6]

BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURGOP KARAKTEROPEN HUIS BIJ BOUWPLAATSEN DE VRIES EN VERBURG

LINK

https://www.indymedia.nl/ indyfiles/open_huis_ bouwplaatsen_De_Vries_en_ Verburg.pdf

https://www.indymedia.nl/node/ 30255

[7]

ZONDER EROP IN TE GAAN, WAT WEL OF NIETMET DEZE MIDDELEEUWSE PRINSEN GEBEURD IS:DEZE ”PRINCES OF THE TOWER” ”VERBLEVEN” OOK INKONINKLIJKE VERTREKKEN BINNEN DE TOWERGEEN GEVANGENIS, OMDAT HET KONINKLIJKEVERTREKKEN WAREN?
WIKIPEDIAPRINCES IN THE TOWER
https://en.wikipedia.org/wiki/ Princes_in_the_Tower

[8]

” Wij zouden u dan ook het liefste willen kunnen laten zien hoe kindvriendelijk wij de Gesloten Gezins Voorziening binnen de hekken en muren van ‘Kamp Zeist’ realiseren. Het is echter niet mogelijk dit project te bezoeken, aangezien de overheid hoge eisen aan de beveiliging stelt.”
BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURGOP KARAKTEROPEN HUIS BIJ BOUWPLAATSEN DE VRIES EN VERBURG

LINK

https://www.indymedia.nl/ indyfiles/open_huis_ bouwplaatsen_De_Vries_en_ Verburg.pdf

https://www.indymedia.nl/node/ 30255

[9]

”Maar wij kunnen u wel uitnodigen onze andere bouwplaatsen te bezoeken.De Vries en Verburg werkt momenteel aan tal van andere bouwprojecten, duurzaam en maatschappelijk verantwoord. Onze bouwplaatsen worden zelfs voorzien van zonnepanelen, waardoor een duurzame opwekking van energie wordt verzorgd!Om ons werk te beoordelen, en de mate waarin het voldoet aan de voorwaarden van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), bent u van harte welkom. Een afspraak maken is niet nodig.
Bijgaand vindt u een lijst met lopende bouwprojecten. Kom eens langs voor een kop koffie en een praatje. Daarvoor zijn wij op werkdagen altijd overdag aanwezig. Onze projectleiders staan u graag te woord!”

BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURGOP KARAKTEROPEN HUIS BIJ BOUWPLAATSEN DE VRIES EN VERBURG

LINK

https://www.indymedia.nl/ indyfiles/open_huis_ bouwplaatsen_De_Vries_en_ Verburg.pdf

https://www.indymedia.nl/node/ 30255

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!