Reactie aan P. Wesseloo, programmamanager Enschede over Pegida demonstratie

Reactie aan P. Wesseloo, programmamanager Enschede over Pegida demonstratie

zaterdag 23 september 2017 18:05

REACTIE AAN P. WESSELOO, PROGRAMMAMANAGER ENSCHEDE,OP ZIJN ANTWOORD OP MIJN BRIEFOVER DE PEGIDA DEMONSTRATIE DD 17 SEPTEMBER 2017

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/reactie-aan-p-wesseloo-programmamanager-enschede-op-zijn-antwoord-op-mijn-brief-over-de-pegida-demonstratie-dd-17-september/

Beste lezers,
Recentelijk heb ik in een brief aan de burgemeester van Enschede, de heer O. van Veldhuizen, die de neo nazi Pegida demonstratie van 17 september jongstledenheeft gefaciliteerd, geeeist, dat in de toekomst dergelijke neo nazi marsendoor Enschede niet meer plaatsvinden.
Zie brief

https://www.astridessed.nl/pegida-demonstratie-in-enschedegemeente-faciliteert-neo-nazisbrief-aan-burgemeester/

Op mijn brief heb ik vervolgens een reactie ontvangen van de heer R. Wesseloo, veiligheidsmanagervan de Gemeente Enschede, die de facilitering van deze neo nazi mars rechtvaardigdemet een beroep op de mij uiteraard bekende ”Wet Openbare Manifestaties”,die het demonstratierecht heeft vastgelegd.
Zie direct hieronder zijn brief.
Vervolgens heb ik hem van repliek gediend.
Zie mijn reactie onder de brief van de heer P. Westerloo.
TOEN NIET, NU NIET, NOOIT MEER FASCISME!

Astrid Essed

ANTWOORD VAN DE HEER P. WESSELOO OP MIJN BRIEF AANDE BURGEMEESTER VAN ENSCHEDE, DE HEER O. VAN VELDHUIZEN
MIJN BRIEF

https://www.astridessed.nl/pegida-demonstratie-in-enschedegemeente-faciliteert-neo-nazisbrief-aan-burgemeester/

ANTWOORD VAN DE HEER WESSELOO

On Friday, September 22, 2017 11:33 AM, “Wesseloo, P. (ENS-CS-BV-VH)” <p.wesseloo@enschede.nl> wrote:

Geachte mevrouw Essed, In reactie op uw mail kan ik u het volgende zeggen. Ik heb begrip voor uw zorgen over de demonstratie en de groeperingen die naar Enschede zijn gekomen.Echter, het recht op demonstratie is een grondrecht en is in een wet “Wet openbare manifestaties” opgenomen.Deze wet geeft duidelijk aan dat recht op demonstreren een grondrecht is dat bijna altijd voorrang moet krijgen.Over de inhoud van een demonstratie, hoe verwerpelijk ook, mag de burgemeester vooraf niets bepalen.Als niet aannemelijk gemaakt kan worden dat de veiligheid van mensen en goederen niet meergewaarborgd kan worden, zal een demonstratie doorgang moeten vinden.Anders dan bij evenementen is ook geen vergunning noodzakelijk, slechts het minimaal 48 uur van tevoren melden van de demonstratie volstaat.Uiteraard wordt bij grote demonstraties verwacht dat de melding ruim van tevoren wordt gedaan om de nodige verkeersmaatregelenen veiligheidsmaatregelen te treffen. Het is ten tijde van de demonstratie aan justitie en politie om te bepalen of een artikel in het wetboek van strafrechtis overtreden door gebruik te maken van bijvoorbeeld verboden symbolen of discriminerende of racistische teksten.Naar aanleiding van de demonstratie van afgelopen zondag zijn nog enkele uitspraken onderwerp van onderzoek bij politie en justitie. Het is niet uit tesluiten dat meer mensen vervolgd gaan worden voor discriminatie.  Mocht u naar aanleiding van deze mail nog vragen hebben dan sta ik u graag te woord.   Paul WesseloolProgrammamanager Veiligheid l Gemeente Enschede l l p.wesseloo@enschede.nl lMIJN ANTWOORD OP DE BRIEF VAN DE HEER WESSELOO

Astrid Essed

ToWesseloo, P. (ENS-CS-BV-VH)CCo.vanveldhuizen@enschede.nl  Today at 2:18 AMAAN DE PROGRAMMAMANAGER VEILIGHEID ENSCHEDEDe heer P. Wesseloo
Onderwerp:Reactie op uw antwoord op mijn brief aan burgemeestervan Veldhuizen naar aanleiding van de Pegida en FortressEurope demonstratie dd 17 september 2017

Geachte heer Wesseloo,
Vriendelijk bedankt voor uw snelle reactie naar aanleidingvan mijn brief aan burgemeester van Veldhuizen over zijn faciliteringvan de Pegida en Fortress Europe neo nazi demonstratie dd 17 september2017.Zie mijn brief onder P/S

In uw reactie aan mij schrijft u over de ”Wet Openbare Manifestaties”met toelichting.Dat was niet nodig geweest.Uiteraard is die wet mij bekend.

En wel helemaal het feit, dat het demonstratierecht een grondrecht is,wat ik zelf in mijn brief aan burgemeester van Veldhuizen genoemd heben dat er geen vergunning maar alleen een melding van te vorennodig is.Overigens wil ik hier aan toevoegen, dat er bij een ”eenmansdemonstratie”niet eens een melding nodig is, omdat dat niet als ”demonstratie”wordt aangemerkt.
En ook als bij een als zodanig aan te merken demonstratie GEEN meldinggedaan wordt, is deze alsnog toegestaan, vanwege dat demonstratierecht.Dat de inhoud van de demonstratie als zodanig niet wordt getoetst,is mij eveneens bekend.
Met andere woorden:
Zover was ik dus ook en ik schrijf [nogmaals] dan ook in mijn brief,dat demonstreren een grondrecht is.

Maar ook al IS er een Wet Openbare Manifestaties, er zijn basisprincipes,die altijd dienen te prevaleren.
En dat is het verbod op discriminatie [artikel 1, Grondwet] en hetrecht op godsdienstvrijheid [artikel 6, Grondwet]Het lijkt mij, dat de burgemeester, als bestuurder en uitvoerder vande wetten, door de Nederlandse Staat vastgelegd, in de eerste plaatszowel juridisch [en dan kijk ik naar nationale EN internationale wetgevinf]als moreel, verplicht is, de rechten van ALLE burgers in Nederland te beschermen.Hun mensenrechten.
En een van de belangrijkste mensenrechten is het recht, te worden gevrijwaardvan discriminatie!
Dat recht wordt geschonden door Pegida, Fortress Europe en aanverwanteneo nazi’s en wel door hun gedachtegoed en haatzaaierij.Zo ingewikkeld is dat niet.Kijk er hun gedachtegoed maar op na. [1]
Is dat al niet voldoende om hen niet door de stad Enschede te latenmarcheren.Moet ik dat opnieuw uitleggen?
Dat lijkt mij niet!
Trouwens, in Enschede marcheren fascisten wel vaker he [2]U als Gemeente moest zich schamen!
Nogmaals:Als fascisten marcheren, worden de mensenrechten van hun zondebokken[moslims, niet westerse allochtonen, progressieve mensen, etc] ernstiggeschonden.
Een doorslaggevende reden dus om ze NIET  te laten marcheren.
Mooi, dat uitspraken van de afgelopen Pegida demonstratie op17 september worden onderzocht en dat er eventueel mensenworden vervolgd voor discriminatie, maar dat is te weinig.
Groeperingen, die de mensenrechten van anderen ontkennen,horen niet door een stad te marcheren.
Punt uit!
Ik denk in mijn reactie duidelijk geweest te zijn en verwacht, neeEIS van burgemeester en Gemeente, dat 17 september 2017 delaatste keer is geweest, dat fascisten door de stad hebben gemarcheerd!

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 
NOTEN

[1]

KAFKAPEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?
     http://kafka.nl/pegida-nederla nd-een-burgerbeweging/

[2]
NU.NLGEWONDEN BIJ DEMONSTRATIE IN ENSCHEDE28 MEI 2011
https://www.nu.nl/binnenland/2 526672/gewonden-bij-demonstrat ie-enschede.html

BRIEF AAN BURGEMEESTER VAN VELDHUIZEN/IS OOK AAN ANDERE GEMEENTERAADSLEDEN DAN ONDERSTAANDEVERZONDEN
Astrid Essed <astridessed@yahoo.com>Toraadsgriffie@enschede.nl o. vanveldhuizen@enschede.nlCCe.vanderaa@enschede.nl a.koc@ enschede.nl m.lagen@enschede. nl t.tenvergert@enschede.nl w. wijfjes@enschede.nla.broekman- veltman@enschede.nl j. diepemaat@enschede.nl rene. kreeft@enschede.nl j.nijhuis@ enschede.nlj.joosten@enschede. nl h.deroode@enschede.n w. tekkelenburg@enschede.nl j. kort@enschede.nla.sempel@ enschede.nl r.wessels@ enschede.nl w.vanderveen@ enschede.nl w.roosenburg@ enschede.nlr.vanderveen@ enschede.nl m.visser-voorn@ enschede.nlHideSep 21 at 5:37 PM

AANDE BURGEMEESTER VAN ENSCHEDE
De heer O. van Veldhuizen,
Onderwerp: Pegida demonstratie dd 17 september 2017

Geachte heer van Veldhuizen,
Ik vind het ronduit een schande, dat u de extreem-rechtseorganisatie Pegida [1] ruim baan gegeven hebt voor een demonstratiein uw stad op zondag 17 september jongstleden. [2]En dat terwijl de tegendemonstratie van hen, die protesterentegen racisme, Islamofobie en haatzaaierij, op allerleimanieren aan banden gelegd werd. [3]
Door de extreem-rechtse demonstratie van Pegida en consortengeen strobreed in de weg te leggen en te faciliteren [politiebeschermingetc], geeft u een signaal af, hoe u het ook verpakt, dat vandaag de dag,in 2017, 72 jaar na de beeindiging van de Tweede Wereldoorlog metde nazi misdaden tegen de menselijkheid [4] hun geestelijkeerfgenamen, de neo nazi’s, opnieuw kunnen marcheren.
Geeft u ruim baan aan lieden, die het terroriseren en aanvallen van niet westerse vluchtelingen okay vinden of er zelf aan meewerken. [5]Die brandstichting en/of bekladden van Moskeeen de gewoonste zaakvan de wereld vinden. [6]
Fraai is dat, meneer de burgemeester!
Voor zover u het nog niet weet, zal ik u
eens precies verteleen, wie en wat Pegida is:

Deze club, Pegida Nederland, kloon van het uit Duitsland afkomstige Pegida (7), presenteert zich als ”bezorgde burgers”, maar isin werkelijkheid een griezelige vergaarbak van neo nazi’s, Islamofoben enracisten [8].Leider is de u uiteraard bekende Edwin Wagensveld,een Nederlandse getrouwe van Pegida Duitsland van het eerste uur,, wapenhandelaar en nazi vriend. [9]
  Andere verbindingen tussen Pegida en extreem-rechtse geestverwantenzijn die met mensen  als Raffie Chohan [extreem-rechtse DutchDefence League], de neo nazi club NVU, Tommy Robinson [voormaligvoorman van de extreem-rechtse English Defence League]en andere neonazi organisaties en individuen. [10]
Nadrukkelijk moet in dit rijtje nog  genoemd worden Lutz Bachmann,oprichter Pegida Duitsland, een figuur, die fascistische uitlatingengedaan heeft tegen vluchtelingen, die hij ”ongedierte” noemde. [11],waarvoor hij door het Duitse OM is aangeklaagd wegens aanzetten tothaat. [12]Bachmann had zich tijdelijk teruggetrokken vanwege een identificatie metHitler, maar is weer volop in de running. (13)
  Zo zijn de Pegida manieren.Club van ´´verontruste burgers´´, zoals ze zich graag presenteren? [14]Vergeet het maar!
Dit is informatie, die u of al bekend is, of het is nieuwvoor u en dan had u, als bestuurder, het moeten weten.In beide gevallen is uw facilitering van deze neo nazi demonstratie,zoals deze ook in de reguliere pers wordt5 aangeduid [15],even schandalig!
Waarom niet gewoon dergelijke haatzaaiende en levensgevaarlijkegroeperingen verbieden, te marcheren door de stad?Granted:Demonsteren is een grondrecht en dat moet inderdaad zoveelmogelijk worden gehandhaafd.Maar het is ook uw taak, als bestuurder, de Grondwet na te’leven en daarin is discriminatie verboden [artikel 1] enwordt recht op godsdienstvrijheid erkend [artikel 6], watdoor Pegida en co regelrecht wordt bedreigd met hun anti Islamhetze.Het recht van meer dan een miljoen Nederlanders [van Marokkaanse,Turkse, Somalische, Surinaamse, Afrikaanse en andere komaf] omin vrijheid hun religie te belijden, wordt bedreigd!
De rechten van vluchtelingen op een veilig bestaan wordt met voeten getreden!Want het waren Pegida’s geestverwanten, aanhang en weet ik wat al niet meer,die de noodopvang voor vluchtelingen in Woerden aanvielen met vuurwerkbommenen de bewoners de stuipen op het lijf joegen! [16]
Telt de veiligheid van deze mensen dan niet?
Want die wordt bedreigd, iedere keer als neo nazi’s kunnenmarcheren.
Bovendien:
U hebt al eerder een Pegida demonstratie verboden. [17]
Weliswaar met het slappe excuus van een confrontatie tussenneo nazi’s en anti-fascisten [18], maar toch.Verboden.
Overigens eis ik ook van u, dat u stopt, neo nazi’s en anti fascistenop een lijn te stellen.
De eersten staan namelijk voor haatzaaierij, terwijl de anti fascistenstrijden tegen racisme, stigmatisering en uitsluiting van vluchtelingen,moslims en andere niet westerse inwoners in dit land.
Lijkt me een wezenlijk verschil.
To cut a long story short:
Ik verwacht, nee EIS van u, dat u stopt verdere neo nazidemonstraties van Pegida en consorten te faciliteren.
U besmet uw stad en bewoners daarmee.
Laat 17 september 2017 de laatste keer zijn geweest, dat fascisten door uw stad hebben gemarcheerd!

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam

NOTEN

[1]

WIKIPEDIAPEGIDA
https://en.wikipedia.org/wiki/ Pegida

[2]
TUBANTIA.NLENSCHEDE STAAT GROOTSTE NEO-NAZI BIJEENKOMSTIN JAREN TE WACHTEN14 SEPTEMBER 2017
https://www.tubantia.nl/home/e nschede-staat-grootste-neo-naz i-bijeenkomst-in-jaren-te-wach ten~a90e4791/

[3]

”Aanstaande zondag willen verschillende extreemrechtse en neonazi groepen een optocht houden in Enschede. Hiertegen zijn meerdere acties van antifascisten aangekondigd. Vandaag is de organisatie van de antifascistische demonstratie medegedeeld dat de demonstratie niet mag plaatsvinden, en dat slechts een stilstaande manifestatie is toegestaan in het Volkspark. Dit terwijl de gemeente de lopende demonstratie van extreem-rechts en neo-nazi’s wel faciliteert, inclusief een optreden van de Duitse omstreden neo-nazi band Kategorie C.”

INDYMEDIA.NLGEMEENTE ENSCHEDE FACILITEERT NEO-NAZI’S MAARVERBIEDT ANTIFASCISTISCHE DEMONSTRATIE13 SEPTEMBER 2017

https://www.indymedia.nl/node/ 41338

[4]

WIKIPEDIATHE HOLOCAUST
https://en.wikipedia.org/wiki/ The_Holocaust

WIKIPEDIANIET JOODSE SLACHTOFFERS VAN HET NAZI REGIME
https://nl.wikipedia.org/wiki/ Niet-Joodse_slachtoffers_van_h et_naziregime

WIKIPEDIACRIMES AGAINST HUMANITY
https://en.wikipedia.org/wiki/ Crimes_against_humanity

[5]

ADRUITEN INGEGOOID BIJ SOMALISCH GEZIN IN GOUDERAK22 NOVEMBER 2016

https://www.ad.nl/gouda/ruiten -ingegooid-bij-somalisch-gezin -gouderak~a5bcccb1/

[6]

REPUBLIEK ALLOCHTONIEUPDATE LIJST VAN GEWELDSINCIDENTEN GERICHTTEGEN MOSKEEEN21 SEPTEMBER 2016

http://www.republiekallochtoni e.nl/update-van-lijst-met-gewe ldsincidenten-gericht-tegen-mo skeeen-september-2016

[7]

WIKIPEDIAPEGIDA
   https://en.wikipedia.org/wiki/ Pegida
   KAFKAPEGIDA NEDERLAND – EEN EERSTE TEST14 OCTOBER 2015
   http://kafka.nl/pegida-nederla nd-een-eerste-test/

[8]

KAFKAPEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?
    http://kafka.nl/pegida-nederla nd-een-burgerbeweging/

[9]

KAFKANEDERLANDSE PEGIDA ACTIVIST: WAPENHANDELAAREN NAZIVRIEND
    http://kafka.nl/nederlandse-pe gida-activist-wapenhandelaar-e n-nazivriend/

[10]

KAFKAPEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?
    http://kafka.nl/pegida-nederla nd-een-burgerbeweging/

[11]

´´Begin 2015 raakt hij in opspraak omdat er een foto van hem is opgedoken met een Hitler-snor en scheiding. Voor korte tijd trekt hij zich terug als leider. Op zijn persoonlijke Facebook-pagina beschrijft Bachmann oorlogsvluchtelingen en asielzoekers als “vuil” en “ongedierte”. Deze opmerkingen hebben er toe geleid dat het openbaar ministerie in Duitsland Bachmann onlangs heeft aangeklaagd wegens het aanzetten tot haat.´´
   KAFKAPEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?
    http://kafka.nl/pegida-nederla nd-een-burgerbeweging/
    NOSBACHMANN SCHOLD OOK MIGRANTEN UIT21 JANUARI 2015
   http://nos.nl/artikel/2014594- bachmann-schold-ook-migranten- uit.html

[12]

´´Begin 2015 raakt hij in opspraak omdat er een foto van hem is opgedoken met een Hitler-snor en scheiding. Voor korte tijd trekt hij zich terug als leider. Op zijn persoonlijke Facebook-pagina beschrijft Bachmann oorlogsvluchtelingen en asielzoekers als “vuil” en “ongedierte”. Deze opmerkingen hebben er toe geleid dat het openbaar ministerie in Duitsland Bachmann onlangs heeft aangeklaagd wegens het aanzetten tot haat.´´
   KAFKAPEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?
    http://kafka.nl/pegida-nederla nd-een-burgerbeweging/
    NOSBACHMANN SCHOLD OOK MIGRANTEN UIT21 JANUARI 2015
   http://nos.nl/artikel/2014594- bachmann-schold-ook-migranten- uit.html

[13]

´´ Begin 2015 raakt hij in opspraak omdat er een foto van hem is opgedoken met een Hitler-snor en scheiding. Voor korte tijd trekt hij zich terug als leider.´´
 KAFKAPEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?
   http://kafka.nl/pegida-nederla nd-een-burgerbeweging/
   VOLKSKRANTPEGIDA VOORMAN BACHMANN TREEDT TERUG OM HITLERFOTO21 JANUARI 2015
   http://www.volkskrant.nl/buite nland/pegida-voorman-bachmann- treedt-terug-om-hitlerfoto~ a3834571/
     ´´In mid-January 2015, Bachmann was hit with criticism after a now-discredited picture surfaced showing him with a mustache and hair style similar to Adolf Hitler.[18][19] According to Bachmann, it was an old photo that was meant as a joke.[18][19] After the photo had sparked international outrage, Bachmann stepped down as de facto leader of Pegida.[20] According to Bachmann and Pegida co-founder Kathrin Oertel, Bachmann’s resignation had nothing to do with the photo.[20] A few weeks later, Bachmann was reinstated as a co-leader following a vote.´´
   WIKIPEDIALUTZ BACHMANN
   https://en.wikipedia.org/wiki/ Lutz_Bachmann

[14]

WIKIPEDIAPEGIDA
   https://en.wikipedia.org/wiki/ Pegida

[15]

TUBANTIA.NLENSCHEDE STAAT GROOTSTE NEO-NAZI BIJEENKOMSTIN JAREN TE WACHTEN14 SEPTEMBER 2017
https://www.tubantia.nl/home/e nschede-staat-grootste-neo-naz i-bijeenkomst-in-jaren-te-wach ten~a90e4791/

[16]

VOLKSKRANTWIE BESTORMDEN NOODOPVANG MET VLUCHTELINGENIN WOERDEN?27 JANUARI 2016
https://www.volkskrant.nl/ binnenland/wie-bestormden- noodopvang-met-vluchtelingen- in-woerden~a4233282/

NU.NLBESTORMING OPVANG WOERDEN ZORGDE VOOR DOODSANGSTEN27 JANUARI 2016
https://www.nu.nl/binnenland/4 204594/bestorming-opvang-woerd en-zorgde-doodsangsten.html

[17]

TUBANTIA.NLENSCHEDE VERBIEDT DEMONSTRATIES VAN AANSTAANDEZONDAG15 JUNI 2017
https://www.tubantia.nl/ enschede/enschede-verbiedt- demonstraties-van-aanstaande- zondag~aeaa53e4/

[18]

TUBANTIA.NLENSCHEDE VERBIEDT DEMONSTRATIES VAN AANSTAANDEZONDAG15 JUNI 2017
Enschede verbiedt demonstraties van aanstaande zondag

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!