De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ramadan zonder God/Respectloos, Islamofoob stuk van Marcel Duyvestijn

Ramadan zonder God/Respectloos, Islamofoob stuk van Marcel Duyvestijn

zondag 12 juni 2016 22:11
Spread the love

RAMADAN ZONDER GOD/RESPECTLOOS ISLAMOFOOB STUKVAN MARCEL DUYVESTIJN

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/ramadan-zonder-godrespectloos-vuilnisbakstuk-van-marcel-duyvestijn/

”Regelrecht de vuilnisbak in”Dat was mijn eerste reactie toen ik het column-vod van Marcel Duyvestijn,Stadsblad de Echo ”schrijver” las.”Geen letter aan verspillen en geen cent energie in steken” was mijntweede gedachte.
Maar toen ik er nog eens over na dacht, bedacht ik mijzelf.Juist vanwege het totale gebrek aan respect, dat dit stuk vertolkt,wat zelfs in deze duistere tijden van Islamofobie opvalt [1], verdient het felle kritiek.Verdient het getoonde verachting.
WAAR GAAT DIT ALLES NU OVER?
Het gaat over een column, die Duyvestijn op 8 juni geschrevenheeft [2] naar aanleiding van de Ramadan, de Heilige Vastenmaand, diedoor 1 miljard moslims in ere wordt gehouden.Van Noord Afrika tot Indonesie.Van Mali tot in China, waar de Oeigoerse minderheid woont. [3]
Van Europa, in de diaspora, tot in de Verenigde Staten, uitgaand overde hele wereld.In Nederland, waar meer dan een miljoen niet westerse allochtonen wonen van Turkse, Marokkaanse,Tsjetsjeense, Surinaamse, Afrikaanse, Indiase en Pakistaanse andere komaf.
Voor al deze gelovigen is de Ramadan de Heilige Vastenmaand. [4]
En deze meneer Duyvestijn vindt het nodig, om de religieuze belevingvan al deze mensen op de meest stuitende manier te ridiculariserenen te beledigen.
Dat is niet alleen een belediging van gelovigen, maar ookeen neo koloniale, denigrerende bejegening van niet westerse allochtonen,de grootste groep moslims in Nederland [ook al zijn er ookNederlandse bekeerlingen]Het is weer het aloude Westerse neerkijken op een cultuur,die de hunne niet is.Een religie, die de hunne niet is.
Ik vraag me af of Duyvestijn zich ook zo respectloos over het Christendomof het Jodendom zou uitlaten:
Zou hij de religieuze gebeden van Joden betitelen als”een soort van gymnastiek” [5], de preek van de Rabbi als”murmelen in een microfoon” [6], het vasten tijdens Grote Verzoendag[7], betitelen als ”hongerlijden” ?[8]
De verontwaardiging zou niet van de lucht zijn en terecht.Ik wed, dat de verontwaardiging over zijn schotschrift, nu hetom moslims gaat, een stuk minder groot is.Maar bij mij wel

HET VUILNISBAK STUK NADER BEKEKEN/GEBREK AAN BESCHAVING, WESTERS DEDAIN,GEBREK AAN RESPECT VOOR GELOOFSBELEVING,DENIGRERENDE TAAL
Voor iedereen lees en zichtbaar:De tekst van Duyvestijn’s vuilnisbakstuk:
”Het is Ramadan. Dat betekent hongerlijden. Maar zo moest ik dat niet zien. ‘Als je vast, voel je God in je stromen.’ Ik keek onwillekeurig naar boven, naar het systeemplafond in de Nasr moskee in de Celebesstraat, waar ik te gast was. Die dag had ik gevast.

We zaten in een hoek van de moskee. Ik was daar op uitnodiging van Ahmed Ben Yerrou, een jongerenwerker uit Oost. Hij maakte me wegwijs in de islam. Verderop zat een oudere man met een snorloze baard te murmelen in een microfoon. De mannen stonden en knielden als waren ze met een soort gymnastiek bezig. Vaak sloegen ze op hun hart en riepen ze dat Allah de akbarste was.

Daar zit het, zei mijn begeleider. ‘In je hart.’ Ik moest me niet zo focussen op al die regels, zei hij. Want dat was vooral mijn probleem met de islam. Dat continue zwaaien met dat vingertje. Alles was gegoten in regels en wetten die niet uit te leggen waren. Waarom ik bijvoorbeeld niet met een man mag kussen, kun je toch niet meer staande houden?

Al die regels zijn echter onwrikbaar. Valt niet aan te tornen. Je betwijfelt immers niet het woord van God. Hoe langer ik daar op dat oosterse tapijt zat, hoe benauwder ik me voelde. ‘Je kunt toch wel zelf nadenken’, flapte ik eruit. Enkele gelovigen draaiden zich om en mijn begeleider deed zijn hand op mijn onderarm, ten teken dat ik stil moest zijn.

Na een sobere, maar verlossende maaltijd in de gang van de moskee, stond ik buiten. Het was donker, toch dacht ik nog een vogel te horen fluiten. Ik keek naar de hemel. Wat zou het toch fijn zijn als God nu naar beneden komt om iedereen te vertellen dat het allemaal een poppenkast is die door mensenhersens bedacht is.

Ik haalde diep adem. Een seconde was het stil. Tot ik hard door tram 7 uit mijn dromen werd gerinkeld. De trambestuurder met een baard zwaaide naar me. Even dacht ik dat dat God was. In zijn blik zat iets geruststellends. Laat ze maar. Ze komen er wel achter.”

[9]

Gebrek aan beschaving:Ten eerste:”Ik keek onwillekeurig naar boven, naar het systeemplafond in de Nasr moskee in de Celebesstraat, waar ik te gast was.” [10]
Manieren heeft Duyvestijn niet.Hij wordt als GAST in een Moskee ontvangen [11] en iedereenmet een greintje beschaving zal, ongeacht zijn/haar affiniteitmet een geloof, tenminste met respect kijken naar/schrijvenover de mensen, die je gastvrijheid geboden hebben enje deelgenoot maken van hun religieuze gevoelens.Daarvan blijkt uit het stuk geen spoor.Neen, het ridiculariseren van mensen hun diepste geloofsgevoelens, dat is waar het Duyvestijn om te doen is! [12]
Westers Dedain/Gebrek aan invoelingsvermogen
Ten tweede:”Het is Ramadan. Dat betekent hongerlijden.” [13]Duidelijk is, dat Duyvestijn geen enkele moeite gedaanheeft, zich in te voelen in de beleving van de moslimstijdens de Ramadan.Het enige, dat op zijn krediet kan worden vermeld, is dathij de dag voorafgaande aan zijn bezoek aan de Moskee,heeft gevast. [14]Voor de rest is zijn houding ronduit minderwaardigte noemen..Iedereen, die niet gisteren van onder een steen is gekropen,zal begrijpen, dat Vasten geen hongerlijden zonder betekenisis, maar symbool staat voor iets belangrijks.Iets Hogers.Om dan zo denigrerend te praten over ”hongerlijden”zonder je te verdiepen in de ware betekenis van Ramadan,vind ik beneden peil.
Gebrek aan respect jegens moslims en Islam
Ten derde:”Verderop zat een oudere man met een snorloze baard te murmelen in een microfoon. De mannen stonden en knielden als waren ze met een soort gymnastiek bezig. Vaak sloegen ze op hun hart en riepen ze dat Allah de akbarste was.” [15]

Wat een gebrek aan respect.In drie waardeloze zinnen laat Duyvestijn zich denigrerenduit over gebedshoudingen, de preek van de Imam en devoor moslims heilige uitroep´´ALLAHU AKBAR´´ (God is groot!)
Ik vraag me af, waarom hij uberhaupt naar die Moskeegegaan is, als hij zo´n gebrek aan respect voor de Islam heeft.Zal hij zijn vodstuk ook aan al die gelovigen hebben latenlezen, die dachten, dat hij een belangstellende gast was.War zal zijn gastheer zich verraden gevoeld hebben, mochthij het stuk (16) gelezen hebben!
Geen respect voor een eredienst
Ten vierde´´‘Je kunt toch wel zelf nadenken’, flapte ik eruit. Enkele gelovigen draaiden zich om en mijn begeleider deed zijn hand op mijn onderarm, ten teken dat ik stil moest zijn.´´ (17)
Weer zo´n bewijs van Westers dedain.Niet alleen verstoort hij met zijn geleuter de eredienst/concentratie van de gelovigen, op een Westers paternalistischgebrek aan beschavingstoontje, meent Duyvestijn met zijngebrabbel het recht te hebben, de ´´niet westerse´´ allochtoonlastig te vallen met zijn eigen gebrek aan geloof.Nou is dat gebrek aan geloof of whatever zijn zaak, zijngebrek aan respect en zijn typisch Westerse arrogantie niet. 
Het was terecht geweest als men hem, na deze ´´uitroep´´(onder Ten vierde) uit de Moskee had verwijderd!
Zo gedraag je je in een Kerk, een Synagoge of een Tempeltoch ook niet.
Als de eredienst je niet bevalt, blijf dan weg en verstoor dereligieuze concentratie van anderen niet!
Gebrek aan respect/Gebrek aan respect
Ten vijfde´´Wat zou het toch fijn zijn als God nu naar beneden komt om iedereen te vertellen dat het allemaal een poppenkast is die door mensenhersens bedacht is.´´ ¨(18)
Wat Duyvestijn van geloof wil vinden, is zijn zaak.Gebrek aan respect, invoelingsvermogen, openlijkegrofheid en kennelijk meegaan met Islamofobie ispunt twee.Dat is weerzinwekkend!Een poppenkast.
De Ramadan en de Ramadanviering, die door meer dan1 miljard mensen als heilig wordt gezien, een poppenkastte noemen.Wie denkt deze Westerse meneer wel niet, wie hij is!

BETEKENIS VAN RAMADAN
Het is aan Duyvestijn niet besteed, maar ingaanop de ware betekenis van Ramadan is belangrijk
Voor Duyvestijn´s informatie en zijn andere Islamofobegenoten
De betekenis van Ramadan is zuivering van de zielen gehoorzaamheid aan God.Het is een van de vijf zuilen van de Islam.Je oefent zelfdisciplineEn ook belangrijk isJe leert hoe het is om honger te hebben endus solidair te zijn met mensen, die aan de ondergrensvan de samenleving zitten, vooral in Derde Wereldlanden.(19)

DUYVESTIJN/´´HET WIJZENDE VINGERTJE´´
Duyvestijn blijkt nogal wat bezwaren te hebben tegen de Islam
Ik citeer
´´Want dat was vooral mijn probleem met de islam. Dat continue zwaaien met dat vingertje. Alles was gegoten in regels en wetten die niet uit te leggen waren. Waarom ik bijvoorbeeld niet met een man mag kussen, kun je toch niet meer staande houden?

Al die regels zijn echter onwrikbaar. Valt niet aan te tornen. Je betwijfelt immers niet het woord van God´´ (20)

Ik citeer
Kennelijk heeft Duyvestijn dus problemen met de Islam.Dat is verder, nogmaals, zijn zaak.Hij kan daar met geestelijken over praten.Hij kan dat ook laten.Maar dat is anders, dan je respectloos uitlaten overde religieuze gevoelens van mensen, hun manier van bidden,hun geloofsregels.BovendienOver welk ´´wijzend vingertje´´ heeft hij het.Hebben het Christendom, Jodendom en/of andere religiesdat ook niet.Bij andere religies zijn toch ook richtlijnen.
Neen, zijn eenzijdige focus op de Islam wijst op Islamofobie.Zijn denigrerende houding jegens 1 miljard moslimsover de hele wereld, op Westerse arrogantie.

EPILOOG
Islamofobie, Westerse arrogantie, gebrek aan respectvoor gelovigen, die voornamelijk niet westerse allochtonen zijn,het ridiculariseren van hun manier van bidden, preken enVasten, die Duyvestijn ´´poppenkast´´ (21) noemt, hetmisbruiken van gastvrijheid om een vodstuk te schrijven.
Het is weerzinwekkend.Walgelijk.
Het laat maar een ding zien
Gebrek aan beschaving, neo kolonialisme, Westerssuperioriteitsgevoel.
Een schande, dat dergelijke rommel in een blad¨(Stadsblad de Echo) wordt gepubliceerd.Ik ga ze hierover zeker aanschrijven.
Waarom aandacht besteed aan dergelijke rommel(22)
Omdat het onderdeel is van het racisme, xenofobie ende Islamofobie in Nederland, dat steeds angstaanjagenderevormen aanneemt.
En dat moet met kracht worden bestreden.
BY ANY MEANS NECESSARY! (23)

Astrid Essed

NOTEN

(1)

MELDPUNT ISLAMOFOBIE PUBLICEERT HEFTIG RAPPORT27 NOVEMBER 2015

https://wijblijvenhier.nl/31929/meldpunt-islamofobie-publiceert-heftig-rapport/

RAPPORT MELDPUNT ISLAMOFOBIEPERIODE JANUARI-JUNI 2015

https://www.meldislamofobie.org/halfjaarlijks_rapport_2015.pdf

ANNE FRANK STICHTINGISLAMOFOBIE NEEMT TOE, TOENAME EXTREEM-RECHTSSTRAATACTIVISME, RADICALER WORDENDE PVV
http://www.annefrank.org/nl/Educatie/Discriminatie-in-Nederland/Monitor-racisme/Islamofobie-neemt-verder-toe/

MONITOR RACISME EN EXTREMISME, ACHTSTE RAPPORTAGE

http://www.annefrank.org/ImageVaultFiles/id_11447/cf_21/Monitor2008-8.PDF

MAGHREB.NLISLAMOFOBIE NEEMT TOE IN DEN HAAG24 MEI 2016

http://www.maghreb.nl/2016/05/24/islamofobie-neemt-toe-in-den-haag/

ISLAMOFOBIE
ZIE MIJN WEBSITE

http://www.astridessed.nl/?s=Islamofobie

(2)

RAMADAN ZONDER GODSTADSBLAD DE ECHOMARCEL DUYVESTIJN8 JUNI 2016

http://www.liefdevollid.nl/2016/06/08/ramadan-zonder-god.html

(3)

OEIGOEREN

WIKIPEDIAUYGHURS

https://en.wikipedia.org/wiki/Uyghurs

DE WERELD MORGEN.BEOEIGOEREN BLIJVEN ONDERDRUKTE MINDERHEID24 JULI 2015

https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/07/24/oeigoeren-blijven-onderdrukte-minderheid-china

(4)

WIKIPEDIARAMADAN

https://en.wikipedia.org/wiki/Ramadan

(5)

´´De mannen stonden en knielden als waren ze met een soort gymnastiek bezig. ´´

RAMADAN ZONDER GODSTADSBLAD DE ECHOMARCEL DUYVESTIJN8 JUNI 2016

http://www.liefdevollid.nl/2016/06/08/ramadan-zonder-god.html

(6)

´´Verderop zat een oudere man met een snorloze baard te murmelen in een microfoon.´´

RAMADAN ZONDER GODSTADSBLAD DE ECHOMARCEL DUYVESTIJN8 JUNI 2016

http://www.liefdevollid.nl/2016/06/08/ramadan-zonder-god.html

(7)

WIKIPEDIAJOM KIPOER

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jom_Kipoer

(8)

`´Het is Ramadan. Dat betekent hongerlijden. ´´

RAMADAN ZONDER GODSTADSBLAD DE ECHOMARCEL DUYVESTIJN8 JUNI 2016

http://www.liefdevollid.nl/2016/06/08/ramadan-zonder-god.html

(9)

RAMADAN ZONDER GODSTADSBLAD DE ECHOMARCEL DUYVESTIJN8 JUNI 2016

http://www.liefdevollid.nl/2016/06/08/ramadan-zonder-god.html

(10)

”Ik keek onwillekeurig naar boven, naar het systeemplafond in de Nasr moskee in de Celebesstraat, waar ik te gast was.” [10]

RAMADAN ZONDER GODSTADSBLAD DE ECHOMARCEL DUYVESTIJN8 JUNI 2016

http://www.liefdevollid.nl/2016/06/08/ramadan-zonder-god.html

(11)
´´Ik keek onwillekeurig naar boven, naar het systeemplafond in de Nasr moskee in de Celebesstraat, waar ik te gast was.´´………….´´We zaten in een hoek van de moskee. Ik was daar op uitnodiging van Ahmed Ben Yerrou, een jongerenwerker uit Oost. ´´

RAMADAN ZONDER GODSTADSBLAD DE ECHOMARCEL DUYVESTIJN8 JUNI 2016

http://www.liefdevollid.nl/2016/06/08/ramadan-zonder-god.html

(12)

RAMADAN ZONDER GODSTADSBLAD DE ECHOMARCEL DUYVESTIJN8 JUNI 2016

http://www.liefdevollid.nl/2016/06/08/ramadan-zonder-god.html

(13)

”Het is Ramadan. Dat betekent hongerlijden.” 

AMADAN ZONDER GODSTADSBLAD DE ECHOMARCEL DUYVESTIJN8 JUNI 2016

http://www.liefdevollid.nl/2016/06/08/ramadan-zonder-god.html

(14)

´´Die dag had ik gevast.´´

RAMADAN ZONDER GODSTADSBLAD DE ECHOMARCEL DUYVESTIJN8 JUNI 2016

http://www.liefdevollid.nl/2016/06/08/ramadan-zonder-god.html

(15)

”Verderop zat een oudere man met een snorloze baard te murmelen in een microfoon. De mannen stonden en knielden als waren ze met een soort gymnastiek bezig. Vaak sloegen ze op hun hart en riepen ze dat Allah de akbarste was.” 

RAMADAN ZONDER GODSTADSBLAD DE ECHOMARCEL DUYVESTIJN8 JUNI 2016

http://www.liefdevollid.nl/2016/06/08/ramadan-zonder-god.html

(16)

RAMADAN ZONDER GODSTADSBLAD DE ECHOMARCEL DUYVESTIJN8 JUNI 2016

http://www.liefdevollid.nl/2016/06/08/ramadan-zonder-god.html

(17)
´´´´‘Je kunt toch wel zelf nadenken’, flapte ik eruit. Enkele gelovigen draaiden zich om en mijn begeleider deed zijn hand op mijn onderarm, ten teken dat ik stil moest zijn.´´

RAMADAN ZONDER GODSTADSBLAD DE ECHOMARCEL DUYVESTIJN8 JUNI 2016

http://www.liefdevollid.nl/2016/06/08/ramadan-zonder-god.html

(18)

´´´´Wat zou het toch fijn zijn als God nu naar beneden komt om iedereen te vertellen dat het allemaal een poppenkast is die door mensenhersens bedacht is.´´ 

RAMADAN ZONDER GODSTADSBLAD DE ECHOMARCEL DUYVESTIJN8 JUNI 2016

http://www.liefdevollid.nl/2016/06/08/ramadan-zonder-god.html

(19)

REDENEN VOOR HET VASTEN TIJDENS DE RAMADAN
´´

  • Het vasten ziet men als een vorm van zuivering van de ziel en gehoorzaamheid aan God.
  • Het vasten is een van de vijf zuilen van de islam en is dus verplicht.
  • Het is mogelijk door het vasten zelfdiscipline te ontwikkelen.
  • Het vasten laat voelen hoe het is om honger te hebben.
  • Het vasten is een manier om aan zwakheden in het karakter te werken.´´
  • WIKIPEDIA

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ramadan#Redenen_voor_het_vasten_tijdens_ramadan

BRON
WIKIPEDIARAMADAN
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ramadan

(20)

´´Want dat was vooral mijn probleem met de islam. Dat continue zwaaien met dat vingertje. Alles was gegoten in regels en wetten die niet uit te leggen waren. Waarom ik bijvoorbeeld niet met een man mag kussen, kun je toch niet meer staande houden?

Al die regels zijn echter onwrikbaar. Valt niet aan te tornen. Je betwijfelt immers niet het woord van God´´

RAMADAN ZONDER GODSTADSBLAD DE ECHOMARCEL DUYVESTIJN8 JUNI 2016

http://www.liefdevollid.nl/2016/06/08/ramadan-zonder-god.html

(21)

´´Wat zou het toch fijn zijn als God nu naar beneden komt om iedereen te vertellen dat het allemaal een poppenkast is die door mensenhersens bedacht is.´´

RAMADAN ZONDER GODSTADSBLAD DE ECHOMARCEL DUYVESTIJN8 JUNI 2016

http://www.liefdevollid.nl/2016/06/08/ramadan-zonder-god.html

(22)

RAMADAN ZONDER GODSTADSBLAD DE ECHOMARCEL DUYVESTIJN8 JUNI 2016

http://www.liefdevollid.nl/2016/06/08/ramadan-zonder-god.html

(23)

´´BY ANY MEANS NECESSARY´´

AFGELEID VAN DE UITSPRAAK VAN MALCOLM X

”We declare our right on this earth….to be a human being, to be respected as ahuman being, to be given the rights of a human being, in this society, on this
earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary”     MALCOLM X
  http://www.goodreads.com/quotes/787-we-declare-our-right-on-this-earth-to-be-a-human

RAMADAN ZONDER GODSTADSBLAD DE ECHOMARCEL DUYVESTIJN8 JUNI 2016

http://www.liefdevollid.nl/2016/06/08/ramadan-zonder-god.html

Het is Ramadan. Dat betekent hongerlijden. Maar zo moest ik dat niet zien. ‘Als je vast, voel je God in je stromen.’ Ik keek onwillekeurig naar boven, naar het systeemplafond in de Nasr moskee in de Celebesstraat, waar ik te gast was. Die dag had ik gevast.

We zaten in een hoek van de moskee. Ik was daar op uitnodiging van Ahmed Ben Yerrou, een jongerenwerker uit Oost. Hij maakte me wegwijs in de islam. Verderop zat een oudere man met een snorloze baard te murmelen in een microfoon. De mannen stonden en knie

Al die regels zijn echter onwrikbaar. Valt niet aan te tornen. Je betwijfelt immers niet het woord van God. Hoe langer ik daar op dat oosterse tapijt zat, hoe benauwder ik me voelde. ‘Je kunt toch wel zelf nadenken’, flapte ik eruit. Enkele gelovigen draaiden zich om en mijn begeleider deed zijn hand op mijn onderarm, ten teken dat ik stil moest zijn.

Na een sobere, maar verlossende maaltijd in de gang van de moskee, stond ik buiten. Het was donker, toch dacht ik nog een vogel te horen fluiten. Ik keek naar de hemel. Wat zou het toch fijn zijn als God nu naar beneden komt om iedereen te vertellen dat het allemaal een poppenkast is die door mensenhersens bedacht is.

Ik haalde diep adem. Een seconde was het stil. Tot ik hard door tram 7 uit mijn dromen werd gerinkeld. De trambestuurder met een baard zwaaide naar me. Even dacht ik dat dat God was. In zijn blik zat iets geruststellends. Laat ze maar. Ze komen er wel achter.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!