De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Radicalisering bij kleuters/Brief aan doorgeslagen Belgische kleuterscholen in Ronse

Radicalisering bij kleuters/Brief aan doorgeslagen Belgische kleuterscholen in Ronse

maandag 28 augustus 2017 13:14
Spread the love

RADICALISERING BIJ KLEUTERS/BRIEF AAN DOORGESLAGENBELGISCHE KLEUTERSCHOLEN IN RONSE

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/radicalisering-bij-kleutersbrief-aan-doorgeslagen-belgische-kleuterscholen-in-ronse/

Vooraf:
Naar aanleiding van het volgende zotte bericht [interne rapport]”Indoctrinatiebij kleuters”, gepubliceerd in de Belgische krant, ”Het Laatste Nieuws” [zie direct onderstaande link] schreef ikonderstaande brief aan de betrokken Belgische kleuterscholen
Zie link naar bericht
http://www.hln.be/hln/nl/1265/Onderwijs/article/detail/3237324/2017/08/21/Radicalisering-bij-kleuters-Ze-noemen-klasgenootjes-varkens-en-bedreigen-hen-met-vinger-over-de-keel.dhtml

ZIE BRIEF:

AANDIRECTIE EN BESTUUR VAN DR OVIDE DECROLY KLEUTERSCHOLENIN RONSEMET CC AAN”HET LAATSTE NIEUWS”
”Ik  zag twee kleuters radicaliserenO dat was een wonder’T was een wonder boven wonderDat die kleuters radicaliseren kondenHIHIHIHAHAHAIk stond erbij en ik keek ernaar”

Geacht Bestuur en DirectieGeachte Redactie van ”Het Laatste Nieuws”,
Denkende, dat ik nu wel alles gehoord had over [ik heb het niet over ”echte” gevallen, die er natuurlijk ookzijn] vermeende ”radicalisering” bij moslims sinds de 11 september hysterie, ben ik toch nog bijna van mijn stoelgevallen van pure verbazing, toen het volgende artikeluit ”Het Laatste Nieuws” op mijn email mat viel:”RADICALISERING BIJ KLEUTERS: ”ZE NOEMENKLASGENOOTJES VARKENS EN BEDREIGEN HENMET VINGER OVER DE KEEL” [1]
Eerst dacht ik, dat het hier om een grap ging, ook al is1 april al een tijdje geleden voorbij, maar bij enige researchbegreep ik, dat het ”for real” was.Er stond in ”Het Laatste Nieuws” een intern rapport genoemd”Indoctrinatie bij kleuters”, dat ik helaas niet heb kunneninzien, maar ik kreeg er een aardig beeld bij doorde voorbeelden, die ”de juf” [heb verder geen gegevensover deze kleuterschoolleerkracht] opnoemde en ik vroeg mij[en dat meen ik!] af, welke Islamofoob hier aan het werkwas geweest:Dit zijn de illustere voorbeelden, waarmee deze ‘juf” kwamaanzetten.
Ik citeer ”Het Laatste Nieuws”””Niet naar school komen omdat onze schoolvisie niet past binnen de geloofsovertuiging. Op vrijdag niet naar school komen om godsdienstige redenen. Een kleuter heeft al een vriend in Marokko waar ze later mee zal trouwen. Een meisje weigert om een jongen een hand te geven en om naast een jongen in de rij te staan.” [2]
“‘NOU EN” was het eerste, dat door mij heen ging:Niet alleen worden legitieme religieuze redenen vermengd metorthodoxie, met radicalisering heeft dit niets, maar dan ook niets,te maken!
Ik zal het uitleggen:
VOORBEELD EEN”Op vrijdag niet naar school komen om godsdienstige redenen” [3]
Op vrijdag niet naar school komen om godsdienstigeredenen past misschien niet in het leerplan [hoewel…kleuters…COME ON}, maar kan legitiem zijn en valt tenminste over te praten.
Vrijdag is namelijk [voor wie onder u dat niet weet] de gebedsen Moskee dag voor moslims, net zoals zondag dat is voorchristenen en zaterdag voor Joden.Het kan in een bepaalde setting [maar echt niet de kleuterschool,COME ON] lastig zijn als een leerling niet naar school komt,maar dat kan in goed overleg worden opgelost doorextra huiswerk etc.Of er kan een of twee uur vrij worden gegeven om naar deMoskee te gaan.
Ik kan mij niet voorstellen, dat de meeste ouders niet voor eendergelijke oplossing zouden openstaan.Het is met zoals zoveel natuurlijk ook, hoe je mensen benadert.Maar nogmaals, met ”radicalisering” heeft dat niets te maken!
VOORBEELD TWEE
””Niet naar school komen omdat onze schoolvisie niet past binnen de geloofsovertuiging” [4]

In dat geval [probleem met de schooltelevisie] zou ik zeggen:Bespreek dat met de ouders.Ik ken de aard van het schooltelevisie programma niet, maar van de oudersmag een bepaalde mate van flexibiliteit worden verwacht.Daarnaast echter hoort u als school ook rekening te houden meten respect te tonen voor andere culturele achtergronden, wat vertaalddient te worden in wat u wel of niet van de schooltelevisie laat zien.Samenspraak met de ouders dus, maar een kind thuishouden,omdat bepaalde schooltelevisieprogramma’s niet passen in delevensovertuiging van de ouders, kan ik tochbezwaarlijk ”radicalisering” van kleuters/ouders noemen.
Of, en laat u dit goed bezinken:NOEMT U HET OOK RADICALISERING ALS STRENG KATHOLIEKE OF [maar dat komt in Belgie minder voor]STRENG P[ROTESTANTSE OUDERS HUN KINDERENTHUISHOUDEN OMDAT EEN SCHOOLTELEVISIEPROGRAMMAHEN NIET AANSTAAT?
Ik denk het niet.Als mijn veronderstelling juist is, discrimineert u dus:Want wat voor u [dan] een probleem is bij islamitischekinderen, is dat niet bij niet-islamitische kinderen,waarmee u islamitische kinderen al in een bepaaldehoek plaatst.

VOORBEELD [EN] 3:
”Een kleuter heeft al een vriend in Marokko waar ze later mee zal trouwen. Een meisje weigert om een jongen een hand te geven en om naast een jongen in de rij te staan.” [5]
Deze voorbeelden hebben inderdaad te maken met een mixturevan cultureel conservatisme en religieuze orthodoxie en heeft [waarschijnlijk]te maken met de opvattingen van de ouders[kan ook zijn, dat de kleuters het van een volwassenengesprekhebben opgepakt en op zichzelf projecteren]  en dat kan[maar niet op de kleuterschool zeg, COME ON]bespreekbaar wordengemaakt, maar ook hier weer:
Wat heeft dat in vredesnaam met ”radicalisme” te maken?
Wanneer er kinderen uit een streng katholiek milieu ietsdergelijks zouden zeggen [wat zeer wel mogelijk is] benoemt udat dan ook als radicalisme?Weer:Ik dacht het niet.
Want:When everything is said and done:
Wat is radicalisme nu eigenlijk:
Het is, naar mijn opinie, het kweken van een voedingsbodemvoor een gedachtegoed, in welks kader terroristische handelingen’en daden niet alleen worden geaccepteerd, maar gestimuleerd entenslotte hoogstwaarschijnlijk in daden worden omgezet.
Nu kan ik een hele discussie met u beginnen, waarin ik aantoondat terrorisme [militaire aanvallen op BURGERS he, NIET opmilitaire objecten, dat zijn legitieme stridmiddelen], hoe verwerpelijk ook voor eenbelangrijk deel zijn getriggered door Westerse overheersingen door het Westen gevoerde oorlogen [6], en dat je grotendeelsde [westerse] slachtoffers van terrorisme in de media ziet en’niet deburgerslachtoffers, die het Westen in Azie en Afrika maakt,maar dat is hier niet van belang en daarover mag u natuurlijkook anders denken.
Hier is van belang, dat u niet alleen als ”radicalisering”benoemt wat het niet is, maar dat u het in het belachelijketrekt door er een leeftijdsgroep [kleuters] bij te betrekken,die nog half in een fantasiewereld leeft en die met terrorisme/radicalisering even veel te maken heeft als u en ik met deplaneet Pluto.
Bovendien zijn de andere ”voorbeelden” die u van dezogenaamde ”radicalisering” bij kleuters noemt, ronduit’ridicuul:
 “Ze noemen andere kinderen ‘varkens’ en ‘ongelovigen’. Met de vinger over de keel maken ze moordbewegingen.” [7]

Ja, misschien weinig fraai, maar iedereen, die weleens overeen schoolplein heeft gelopen, hoort ”Pief paf poef”,Speelgoedgeweren en pistooltjes worden ook inde winkel verkocht en wat dacht u van ”Indiaantje spelen”waarin Indianen worden afgeslacht [wat ook daadwerkelijkin de VS gebeurd is] [8]
Is daarbij dan ook spraken van ”radicaliseren” en zou u ook zeggen:Een potentiele Breivik terrorist [9], gesteld, dat hetom blanke, Westerse kleuters gaat?
Weer:Ik dacht het niet.

ZWARTE PIET RACISME EN RACISME IN HET ALGEMEEN
En daarbij erger ik mij aan de hypocrisie, waarvan ik u nietin eerste instantie beschuldig [ik ken u verder niet watdit aangaat], maar die wel in de Westerse samenleving iederekeer weer de kop opsteekt:Hoeveel zwarte kleuters in [in dit geval] Nederland wordenniet door blanke mede kleuters gepest met het racistischekarikatuur ”Zwarte Piet” [10] of gewoon racistisch bejegend[wat helaas al bij kleuters kan beginnen, zeker wanneerde ouders een racistisch wereldbeeld hebben]
Zou u dan ook van ”radicalisering” bij blanke kleutersspreken?Zou u dan ook denken:Dat kunnen weleens een James Alex Fields Jr worden?[de neo nazi, die in Charlottesville een terroristische aanslag pleegde, die Heather Heyer het leven kostte] [11]
Volgens mij niet.

STORM IN EEN GLAS WATER
Helaas is uw interne rapport over ”Indoctrinatie bij kleuters”in de media een eigen leven gaan leiden en terecht heeftde directeur van uw onderwijsgroep, de heer Moulart erzijn zorg over uitgesproken, dat de media het hebben opgeblazenen het ”een storm in een glas water” genoemd. [12]Nou mag dat zo zijn [berichten in de media gaan wel vakereen eigen leven leiden], maar onverlet blijft, dat u als leiding een dergelijk intern rapport GESCHREVEN hebt endat is al bezwaarlijk genoeg:
U bent etiketten als ”radicalisering” gaan opplakkenop een groep kinderen tussen 3 en 6 jaar, die gedeeltelijknog in een fantasiewereld leven en toeten nog blazen wetenvan het echte terrorisme, behalve hysterische sensatie [gelukkigmaar]
Daarbij hebt u voor die leeftijdsgroep gebruikelijke [pief paf poef]uitingen, religieuze opvattingen en cultureel conservatismedoor elkaar gegooid en het in dit geval onzinnige predikaat”radicalisme” op geplakt.
Want-hoe vaak moet het nog gezegd worden, leeft deovergrote meerderheid van ”religieus fundamentalistische”moslims vreedzaam en heeft met radicalisme/terrorisme NIETS VANDOEN!
Bovendien hebt u zich schuldig gemaakt aan discriminatie:
Want als het hier om ”Indiaantje spelen” van blankekleuters was gegaan, was er -en dat durf ik wel met aan zekerheidgrenzende waarschijnlijkheid te zeggen- vast geen rapportgeschreven ”Indoctrinatie [radicalisering] bij [blank westerse]kleuters”
Hebt u wel zo’n rapport geschreven, stuurt u het mij dan vooral toe!In dat geval zou u WEL gelijke gevallen gelijk behandelen:Maar ook in dat  geval zou ik zeggen:
Waarom associeert u een minder fraai spelletje met radicaliseringnaar toekomstige, potentiele John Chivington’s [13/ Amerikaanse massaslachter Indianen]
Ook dan zou het nergens op slaan.

TENSLOTTE
We leven in gevaarlijke, uitdagende tijden.Tijden, waarin racisme, populisme en fascisme in Europa [maar ook de VS] helaas oprukken.Tijden van stigmatisering en terreur hysterie.Natuurlijk bestaat terreur, net zoals zijn triggeraar, Westerseoverheersing/hegemonie/oorloge n in de wereld.
Maar laten we het dan benoemen, waar het is en ookvooral WESTERS terrorisme, zoals van Breiviken James Alex Fields Jr [14] niet vergeten.
Maar het focussen op een groep, de moslims,die toch al collectief Kop van Jut zijn na iedereterreuraanslag, hoe vaak ze ook afstand nemen [15]is niet alleen gevaarlijk en unfair, maar ook in hogemate discriminerend.
Dat u daaruit dan nog eens kleuters pikt,vind ik bizar en Kafkaeaans. [16]

En daarom:
STOP DIE TERREUR HYSTERIEIEMAND MOET DIT STIOPPEN!Daarom geef ik graag een voorzet:

Ga weer lesgeven en laat iedereen in zijn waarde.

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

NOTEN

[1]

HET LAATSTE NIEUWSRADICALISERING BIJ KLEUTERS: ”ZE NOEMENKLASGENOOTJES VARKENS EN BEDREIGEN HENMET VINGER OVER DE KEEL”21 AUGUSTUS 2017
http://www.hln.be/hln/nl/1265/ Onderwijs/article/detail/32373 24/2017/08/21/Radicalisering-b ij-kleuters-Ze-noemen-klasgeno otjes-varkens-en-bedreigen-hen -met-vinger-over-de-keel.dhtml

[2]

HET LAATSTE NIEUWSRADICALISERING BIJ KLEUTERS: ”ZE NOEMENKLASGENOOTJES VARKENS EN BEDREIGEN HENMET VINGER OVER DE KEEL”21 AUGUSTUS 2017
http://www.hln.be/hln/nl/1265/ Onderwijs/article/detail/32373 24/2017/08/21/Radicalisering-b ij-kleuters-Ze-noemen-klasgeno otjes-varkens-en-bedreigen-hen -met-vinger-over-de-keel.dhtml

[3]

HET LAATSTE NIEUWSRADICALISERING BIJ KLEUTERS: ”ZE NOEMENKLASGENOOTJES VARKENS EN BEDREIGEN HENMET VINGER OVER DE KEEL”21 AUGUSTUS 2017
http://www.hln.be/hln/nl/1265/ Onderwijs/article/detail/32373 24/2017/08/21/Radicalisering-b ij-kleuters-Ze-noemen-klasgeno otjes-varkens-en-bedreigen-hen -met-vinger-over-de-keel.dhtml

[4]

HET LAATSTE NIEUWSRADICALISERING BIJ KLEUTERS: ”ZE NOEMENKLASGENOOTJES VARKENS EN BEDREIGEN HENMET VINGER OVER DE KEEL”21 AUGUSTUS 2017
http://www.hln.be/hln/nl/1265/ Onderwijs/article/detail/32373 24/2017/08/21/Radicalisering-b ij-kleuters-Ze-noemen-klasgeno otjes-varkens-en-bedreigen-hen -met-vinger-over-de-keel.dhtml

[5]

HET LAATSTE NIEUWSRADICALISERING BIJ KLEUTERS: ”ZE NOEMENKLASGENOOTJES VARKENS EN BEDREIGEN HENMET VINGER OVER DE KEEL”21 AUGUSTUS 2017
http://www.hln.be/hln/nl/1265/ Onderwijs/article/detail/32373 24/2017/08/21/Radicalisering-b ij-kleuters-Ze-noemen-klasgeno otjes-varkens-en-bedreigen-hen -met-vinger-over-de-keel.dhtml

[6]

UITPERS.BEHERDENKING 11 SEPTEMBER: EENZIJDIGE MORELEVERONTWAARDIGING, GEEN HAND IN EIGEN BOEZEMASTRID ESSEDOCTOBER 2010
http://www.uitpers.be/BUP/arch ief/artikel_view.php?id=2808

[7]

HET LAATSTE NIEUWSRADICALISERING BIJ KLEUTERS: ”ZE NOEMENKLASGENOOTJES VARKENS EN BEDREIGEN HENMET VINGER OVER DE KEEL”21 AUGUSTUS 2017
http://www.hln.be/hln/nl/1265/ Onderwijs/article/detail/32373 24/2017/08/21/Radicalisering-b ij-kleuters-Ze-noemen-klasgeno otjes-varkens-en-bedreigen-hen -met-vinger-over-de-keel.dhtml

[8]
INDIAN COUNTRY TODAYREMEMBER: THERE WAS GENOCIDE IN THE UNITED STATES, TOO18 SEPTEMBER 2012
https://indiancountrymedianetw ork.com/news/opinions/remember -there-was-genocide-in-the-uni ted-states-too/

[9]

WIKIPEDIAANDERS BEHRING BREIVIK

https://en.wikipedia.org/wiki/ Anders_Behring_Breivik

[10]

AFSCHAFFING ZWARTE PIET EEN MUST/ZWARTE PIETALS RACISTISCH FENOMEENASTRID ESSED19 OCTOBER 2013
https://www.astridessed.nl/afs chaffing-zwarte-piet-een-mustz warte-piet-als-racistisch-feno meen/

BREEUWSMA EN ZWARTE PIET/INSTITUTIONEEL RACISMEIN UITVOERINGASTRID ESSED23 SEPTEMBER 2015
https://www.astridessed.nl/bre euwsma-en-zwarte-pietinstituti oneel-racisme-in-uitvoering/

[11]
ALJAZEERACHARLOTTESVILLE: WHAT WE KNOW ABOUT JAMES ALEX FIELDS13 AUGUST 2017

http://www.aljazeera.com/indep th/features/2017/08/charlottes ville-james-alex-fields-170813 111202708.html

NEW YORK TIMESHEATHER HEYER, CHARLOTTESVILLE VICTIM, IS RECALLED AS”A STRONG WOMAN”13 AUGUST 2017

https://www.nytimes.com/2017/0 8/13/us/heather-heyer-charlott esville-victim.html?mcubz=0

[12]

”De directeur van de onderwijsgroep waar de kleuterschool onder valt, vindt de berichtgeving overdreven. ‘Dit is een storm in een glas water,’ aldus Dirk Moulart tegen persbureau Belga”

ELSEVIERPANIEK OM SCHOLEN OM ”RADICALISERENDEKLEUTERS”21 AUGUSTUS 2017
http://www.elsevierweekblad.nl /buitenland/achtergrond/2017/0 8/paniek-op-school-om-radicali serende-kleuters-533279/

[13]

WIKIPEDIAJOHN CHIVINGTON

https://en.wikipedia.org/wiki/ John_Chivington

[14]

WIKIPEDIAANDERS BEHRING BREIVIK

https://en.wikipedia.org/wiki/ Anders_Behring_Breivik

ALJAZEERACHARLOTTESVILLE: WHAT WE KNOW ABOUT JAMES ALEX FIELDS13 AUGUST 2017

http://www.aljazeera.com/indep th/features/2017/08/charlottes ville-james-alex-fields-170813 111202708.html

[15]

REPUBLIEK ALLOCHTONIEEUH….NEDERLANDSE MOSLIMS NEMEN GEEN AFSTAND? KIJKTU EVEN MEE?21 AUGUSTUS 2014

http://www. republiekallochtonie.nl/euh- nederlandse-moslims-nemen- geen-afstand-kijkt-u-even-mee

[16]

WIKIPEDIAFRANZ KAFKA

https://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Kafka

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!