De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Protest tegen anti-Islamfilm terecht/VS dominantie oorzaak geweld
Anti-Islamfilm,VS, Midden-Oosten -

Protest tegen anti-Islamfilm terecht/VS dominantie oorzaak geweld

donderdag 20 september 2012 21:13
Spread the love

 PROTEST TEGEN ANTI-ISLAMFILM TERECHT/VS DOMINANTIE MIDDEN OOSTEN

OORZAAK GEWELD

”Houdt U allen toch op in Uw reacties op dat pro-Westerse artikel van Han van der Horst (‘Geen beldiging…’) te wijzen op de schuld van die ‘achterlijke moslems’ die geen enkele kritiek op de profeet kunnen verdragen.
…………..
………….Echter de reden, dat die demonstraties (betaald volgens Han) zich al over meer dan 20 landen hebben verspreid is niet in de eerste plaats religieuze verontwaardiging, maar meer een gemeenschapelijke uitlaatklep waar langs de woede geventileerd wordt over de vele misdaden gepleegd c.q. gesteund door het Westen (VS,Israel, EU) in het Midden Oosten en de dominante militaire aanwezigheid van het Westen aldaar.”

Reactie van een lezer op het artikel van Han van der Horst ”Geen belediging rechtvaardigt
een moordpartij”
Vanwege privacyredenen is de naam van de lezer weggelaten

Geachte Redactie en lezers,

Sinds de Amerikaanse ambassadeur in Libie is omgekomen bij een waarschijnlijk
door een Libische militie gepleegde raketaanval nav een in de VS gemaakte  beledigende anti-Islamfilm [1] en er andere al dan niet gewelddadige protesten hebben plaatsgehad waaronder in meer dan 12 Islamitische
landen [2], regent het in de Westerse pers artikelen en uitspraken van politici en commentatoren met als Leitmotiv, dat
geen enkele belediging dergelijk geweld rechtvaardigt [3]

Sommigen roepen ook, dat hierin de hand van al Qaeda te zien is, maar dat vind iik simplistisch en kort door de bocht

Ten eerste is daarvoor geen enkel bewijs, zeker wanneer het een spontaan protest
is zonder  inzet van militaire middelen
En waar er wel sprake is van militaire middelen:
Er zijn wel meer verzetsbewegingen met een islamitische achtergrond, die niet
al Qaeda heten
Wat Libie betreft is sinds het Westerse imilitaire ingrijpen aldaar in
het Oosten van het land [Benghazi/voormalige hoofdstad van de rebellen]
een Staat in de Staat ontstaan waar milities de dienst uitmaken
die zich niets van het Libische centrale gezag aantrekken
In zekere zin oogst het Westen hierdoor wat het heeft gezaaid [4] met de trieste
dood van de VS ambassadeur en drie medewerkers als gevolg

Wat die massaliteit  betreft wordt uit het oog verloren, dat er al eerder in de islamitische
wereld massaall protest is geweest, toen tegen de beledigende Mohammed cartoons,
waarbij de Profeet Mohammed werd voorgesteld met een bom in zijn tulband [5]

Ten tweede wordt zo langzamerhand ieder gewapend verzet met een islamitische achtergrond
zonder meer aan Al Qaeda toegeschreven, terwijl er in het Midden Oosten een scala
aan islamitische verzetsbewegingen is, waarvan men de herkomst vaak niet kan
thuisbrengen
Voor het gemak wordt dan maar alles aan al Qaeda toegeschreven, in naviolging
van de VS, wat nogal lachwekkend is, waardoor deze  tegen  de VS en het Westen gerichte
militante verzetsbeweging groter genaakt wordt dan zij in werkelijkheid is

Tot zover die commentatoren en politici

Wat ik overigens in de Westerse pers mis en weer tekenend vind voor het gebrek aan
nuance:
Dat  er
in de islamitische wereld diverse demonstraties TEGEN gewelddadige protesten
gehouden zijn. zoals in Libie, daags na de dood van de VS ambassadeur [6]
Ook hebben de Libische authoriteiten en geestelijken de aanvallen veroordeeld [7]
Ook Amerikaanse moslimorganisaties hebben de dodelijke aanslag op de
VS ambassadeur veroordeeld [8]

GEWELDDADIGE PROTESTEN
AANVALLEN OP AMBASSADES

Natuurlijk is er geen enkele rechtvaardiging voor een militaire
aanval op een ambassade [diplomatiek beschermd] en op
welke  burger dan ook, ongeacht nationaliteit.
De Internationale Verdragen maar ook de onuitgesproken regels in
het menselijk verkeer zijn daar duideljk over
Burgers mogen onder geen voorwaarde doelwit zijn van welke militaire
of niet militaire aanval dan ook

Dit verbod op het aanvallen van burgers is trouwens ook verboden volgens
de Islam en door de Profeet Mohammed zo gesteld in zijn regels over
oorlogvoering

Met diegenen, die de geweldsaanvallen veroordelen ben ik het dus geheel eens

Wat zij echter kennelijk niet willen inzien is, dat die gewelddadige protesten gericht zijn
tegen  de anti Islamhetze sinds 11 september 2001, MAAR ZIJ AAN
ZIJ GAAT MET PROTEST TEGEN DE VS POLITIEKE EN MILITAIRE DOMINANTIE IN HET
MIDDEN OOSTEN!

Het is immers geen toeval, dat Amerikaanse ambassades en consulaten
doelwitten zijn, terwijl de demonstranten
heel goed weten, dat niet de Amerikaanse regering achter die haatfilm zit,
maar een tot nu toe schimmige fimmaker van onduidelijke herkomst, waarover
ik verder niet ga speculeren

ANTI ISLAMFILM

Ik heb de film ”Innocence of Muslims” op Youtube bekeken, waarin deze
meneer X [ook wel ”Sam Bacile” genoemd] de Profeet Mohammed afschildert als
een kinderverkrachter, sadist, dwaas, vrouwenjager, gangster, moordenaar en
homo [9]
Ook wordt de Islam afgeschilderd als een onverdraagzame religie, die andersgelovigen [in deze film
christenen] vervolgt [10]

In een woord kan gezegd worden een misselijkmakende, weerzinwekkende haatfilm, die
herinneringen opwekt aan anti-semitische films uit de dertiger jaren van de vorige eeuw

Dit is natuurlijk geen vrijheid van meningsuiting, maar afgezien van de aperte nonsens
heeft het de intentie tot beledigen  [los van hoe men daarmee omgaat]  vernederen en stigmatiseren van  moslims en de Islam
zeker betreffende voorstellingen van de Profeet als ”sadist” ‘kinder’verkrachter”,  ”moordenaar” en
”gangster” en het kwalificeren van de Islam als ”onverdrraagzaam”

Nogmaals ten overvloede:

De Islam is, als het christendom en Jodendom een religie van de God van Liefde en vergevingsgezindheid en bestaat uit een scala van stromingen, orthodox tot liberaal,
waarbij ”orthodox” in 95 procent van de gevallen betekent leven naar de letter van de Koran
en niets met onverdraagzaamheid uitstaande heeft

Natuurlijk komt onverdraagzaamheid voor, maar dat is bij alle religies het geval

Tegen het licht van de sinds 11 september 2001 voortsoedende anti-Islamhetze,
waarbij de link moslims/terrorisme en wat dies meer zij keer op keer wordt
gelegd, is deze film, naast het beledigen van de religieuze gevioelens, pure haatzaaierij

Het is niet de eerste keer, hieraan zijn vele gevallen vooraf gegaan

De beruchtste zijn de Deense Mohammed cartoons, waarbij de Profeet Mohammed
werd afgebeeld met een bom in zijn tulband [11]

11 SEPTEMBER
DE ANTI ISLAMHETZE/STIGMATISERING ISLAM EN MOSLIMS ONDER
HET MOM VAN ”KRITIEK” EN ”VRIJHEID VAN MENINGSUITING”
EUROPA

Duidelijk is, dat VREEDZAME protesten tegen deze haatfilm volkomen
gerechtvaardigd zijn
Wanneer men echter antwoord wil krijgen op de vraag, waarom veel van deze
protesten zijn gewelddadig zijn, moet men beseffen, dat het om meer gaat dan
religieuze beledigingen, hoe kwalijk die ook zijn

Ten eerste zijn sinds de 11 september aanslagen, ook als dat ontkend werd,
de Islam/moslims en terrorisme vaak in een adem genoemd
In het Westen en met name in Europa, volgde een
ware anti Islam hetze, waarbij brandstichtingen van Moskeeen en fysieke aanvallen
op moslims steeds geregelder begonnen voor te komen
Politiek vertaalde dat zich in de  opkomst van
anti Islam partijen, die ook racistisch van signatuur bleken [zie de link criminaliteit
als inherent aan de Marokkaanse cultuur, etc etc]
In Nederland zagen we de opkomst van P Fortuyn en latere de PVV van Wilders [12]
In andere Europese landen schoten ze als giftige zwammen uit de grond

Onder het mom van ”Islamkritiek” werd het steeds meer ”bon ton”, dat
lieden van diverse pluimage,
die meestal niets van de Islam afwisten,  onjuiste, denigrerende en generaliserende  kritiek en
en werden moslims neergezet als potentiele terroristen en een soort ”vijfde colonne” [13]

Dergelijke ontwikkelingen ontgingen de mensen in het Midden Oosten niet, die
ook nog eens werden geconfronteerd met verschijnselen als Wilders haatzaaiende
film ”Fitna” en erger nog, de Deense Mohammed cartoons, die in het Westen
werden verdedigd als van ”vrijheid van meningsuiting” [14], waarbij allerllei kranten
nog eens olie op het vuur gooien door uit ”solidariteit” met de cartoonmakers,
de gewraakte cartoons nog eens in hun krant af te drukken

INTERNATIONALE MACHTSONGELIJKHEID
DE VS/WESTERSE DOMINANTIE IN HET MIDDEN-OOSTEN
VS STEUN AAN BEZETTINGSMACHT ISRAEL
OORLOGEN/BEZETTING IRAK/AFGHANISTAN

Maar wat de mensen in het Midden Oosten natuurlijk het meest raakt zijn
gebeurtenissen ”op eigen stoep”
De VS heeft als militaire en politieke factor altijd een grote rol
gespeeld in het Midden-Oosten, waarbij de Arabische authoritaire regimes,
die eigen bevolking onderdrukten, in het zadel gehouden werden, om de VS belangen
te dienen

Hierbij is de VS mede verantwoordelijk voor de repressie tegen de Arabische volkeren

Ook heeft de VS altijd Israel zowel politiek als militair gesteund, waardoor niet alleen
de bezetting van de Palestijnse gebieden en de illegale nederzettingenpolitiek [15]
in stand werd gehouden, maar Israel, door die Amerikaanse steun door dik en dun
straffeloos oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid kon bedrijven [16]
en zonder enige contrile van het Atoomagentschap een nucleaire macht kon opboiwen [17]

Terwijl Iran te pas en te onpas door het Westen wordt bedreigd en lastiggevallen
over de zogenaamde nucleaire voorraden, die niet voor vreedzame doelen zouden
zijn bestemd, staat Israel onder en boven de wet en heeft noch last van controle
door het Atoomagentschap, noch van bedreigingen en sancties
Met dank aan de VS

Wat naast de decennialange Israelische bezettingsterreur jegens de Palestijnen
het meest klaad bloed zet in de Islamitische wereld zijn de Brits/Amerikaanse aanvallen/
annex bezetting op Afghanistan en Irak, beiden zonder VN Mandaat, met als
gevolg duizenden burgerslachtoffers door gebruik van clusterbommen en
andere non personele wapens [18]
Ook andere oorlogsmisdaden zoals buitengerechtelijke executies van leiders van  al Qaeda, Taliban en andere verzetsgroeperingen, waarvan de beruchtste die van Osama bin Laden [19],
zijn voor de VS de gewoonste zaak van de wereld
Sterker nog, de moordenaars werden gehuldigd door de president, die de moed heeft
deze executie ”Justice” te noemen  [20]

Folterpraktijken van gevangenen en het zonder vorm van proces detineren, zoals in het
nog steeds niet gesloten Guantranamo Bay gebeurt, behoort ook tot het Amerikaanse
militaire beleid [21]

EPILOOG

Wanneer men de systematische beledigingen en vernederingen van moslims in
allerlei vormen en  het straffeloze VS militaire optreden in het Midden Oosten
op een rijtje zet, met als druppel die de emmer doet overlopen deze weerzinwekkende
anti Islamfilm, is het niet verwonderlijk, dat er gewelddadige uitbarstingen komen

Wanneer volkeren machteloos zijn en oorlogen en onrecht over zich heen krijgen,
barst vroeg of laat de bom en eist het helaas ook onschuldige slachtoffers

In plaats van veroordelend klaar te staan over dit geweld, zou het Westen/VS eens
zijn hand in eigen boezem moeten steken en ophouden, het Midden Oosten
als moderne kolonie te zien, waar men naar believen en straffeloos oorlogen kan voeren,
gebieden bezetten en een
bezettingsstaat [Israel], die de rechten van de Palestijnen sinds 1948 [22] met voeten
treedt, te blijven steunen

Zolang zij hiermee doorgaat en ook nogeens de religieuze gevoelens van moslims
in het Midden Oosten en Europa blijft kwetsen, is geweld het gevolg

En dat geweld is niet goed te praten of te rechtvaardigen, maar wel te verklaren

De Westerse Beschaving
Het zou een goed idee zijn
Ware woorden van Mahatma Gandhi

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

[1]

NU.NL
VS AMBASSADEUR KOMT OM DOOR GEWELD LIBIE
12 SEPTEMBER 2012

http://www.nu.nl/buitenland/2907482/amerikaanse-ambassadeur-komt-geweld-libie.html

[2]

Op het moment van het schrijven van dit commentaar heeft al dan niet gewelddadig
protest plaatsgehad in de volgende islamitische landen

Libie
Egypte
Tunesie
Bahrein
Bangladesh
Irak
Iran
Marokko
Nigeria
Pakistan
Soedan
Libanon
Jemen

[3]

””Ik begrijp de woede in de islamitische wereld over deze anti-islamitische haatfilm”, aldus Westerwelle, “maar dat is geen rechtvaardiging voor de bestorming van ambassades, het is geen rechtvaardiging voor het doden van mensen”.
Uitspraak Duitse minister van Buiitenlandse Zaken

Bron:

TROUW
WOEDE ONDER MOSLIMS OVER FILM ESCALEERT
15 SEPTEMBER 2012

http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3317043/2012/09/15/Woede-onder-moslims-over-film-escaleert.dhtml?utm_source=RSSReader&utm_medium=RSS

”Nederlands minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal laat weten: ”Een dergelijke, gruwelijke aanslag is op geen enkele manier te rechtvaardigen. Mijn gedachten en condoleances gaan uit naar de nabestaanden, zowel familie als collega’s, van de slachtoffers.”

Bron:

NU.NL
VS AMBASSADEUR KOMT OM DOOR GEWELD LIBIE
12 SEPTEMBER 2012

http://www.nu.nl/buitenland/2907482/amerikaanse-ambassadeur-komt-geweld-libie.html

UITPERS.BE
MOORD VS AMBASSADEUR IN LIBIE/VANWAAR DIE PLOTSE MASSALE
WOEDE
LODE VANOOST
12 SEPTEMBER 2012

http://www.uitpers.be/index.php/en/?option=com_content&view=article&id=129:moord-vs-ambassadeur-in-libie-vanwaar-die-plotse-massale-woede&catid=26:afrika&Itemid=243

JOOP.NL
HAN VAN DER HORST
GEEN BELEDIGING RECHTVAARDIGT EEN MOORDPARTIJ
12 SEPTEMBER 2012

http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/15975_geen_belediging_rechtvaardigt_een_moordpartij/

[4]

UITPERS.BE
MOORD VS AMBASSADEUR IN LIBIE/VANWAAR DIE PLOTSE MASSALE
WOEDE
LODE VANOOST
12 SEPTEMBER 2012

http://www.uitpers.be/index.php/en/?option=com_content&view=article&id=129:moord-vs-ambassadeur-in-libie-vanwaar-die-plotse-massale-woede&catid=26:afrika&Itemid=243

[5]

DEENSE CARTOONS/VRIJHEID VAN MENINGSUITING VERSUS VRIJHEID VAN BELEDIGING
ASTRID ESSED
4 MAART 2006

https://www.indymedia.nl/nl/2006/03/34598.shtml

[6]

The Libyan people have demonstrated against the assassination of the ambassador. 
This is one of the more underreported aspects of this crisis so far, the fact that Libyan people’s own voice has not been heard from in the Western press.    Hopefully these pictureswill go some ways towards addressing that.   (there are a few endearing spelling mistakes, like “Profit” for “Prophet”; “Pehavior” for “behavior”).

Bron:

WHAT WOULD MUHAMMED DO?
TWELVE ESSENTIAL POINTS ABOUT THE OFFENSIVE FILM
ON THE PROPHET MUHAMMED, AND THE SUBSEQUENT REACTIONS
IN LIBYA & EGYPT
OMAF SAFI
12 SEPTEMBER 2012

http://www.religionnews.com/blogs/omid-safi/12-essential-points-about-the-offensive-film-on-the-prophet-muhammad-and-th

[7]

The Libyan authorities and religious scholars have condemned this attack.
  The Libyan President condemned the attacks in clear and unequivocal terms:
Libyan President Mohamed Magariaf stated:
“We refuse that our nation’s lands be used for cowardice and revengeful acts. It is not a victory for God’s Sharia or his prophet for such disgusting acts to take place….We apologize to the United States, the people of America, and the entire world. We and the American government are standing on the same side, we stand on the same side against outlaws.”

Bron:

WHAT WOULD MUHAMMED DO?
TWELVE ESSENTIAL POINTS ABOUT THE OFFENSIVE FILM
ON THE PROPHET MUHAMMED, AND THE SUBSEQUENT REACTIONS
IN LIBYA & EGYPT
OMAF SAFI
12 SEPTEMBER 2012

http://www.religionnews.com/blogs/omid-safi/12-essential-points-about-the-offensive-film-on-the-prophet-muhammad-and-th

[8]

American Muslim organizations have uniformly condemned the assassination of the American Ambassador.  
This includes Council for American Islamic Relation ; Islamic Society of North America; and Islamic Circle of North America.

Bron:

WHAT WOULD MUHAMMED DO?
TWELVE ESSENTIAL POINTS ABOUT THE OFFENSIVE FILM
ON THE PROPHET MUHAMMED, AND THE SUBSEQUENT REACTIONS
IN LIBYA & EGYPT
OMAF SAFI
12 SEPTEMBER 2012

http://www.religionnews.com/blogs/omid-safi/12-essential-points-about-the-offensive-film-on-the-prophet-muhammad-and-th

[9]

”There is no mistaking the offensive nature of the film, as it accusing the Prophet of having been a womanizer, a fool, a sexual pervert, and a homosexual (though that last “insult” plays into homophobia).”

Bron:

WHAT WOULD MUHAMMED DO?
TWELVE ESSENTIAL POINTS ABOUT THE OFFENSIVE FILM
ON THE PROPHET MUHAMMED, AND THE SUBSEQUENT REACTIONS
IN LIBYA & EGYPT
OMAF SAFI
12 SEPTEMBER 2012

http://www.religionnews.com/blogs/omid-safi/12-essential-points-about-the-offensive-film-on-the-prophet-muhammad-and-th

”Zo wordt de profeet Mohammed neergezet als een gewelddadige man, die seks heeft met veel vrouwen en verkracht. Ook wordt geïnsinueerd dat Mohammed een bastaard is, een homo, en dat sommige delen van de Koran vals zijn.

Bron:

NU.NL
PROTEST BIJ VS CONSULAAT MAROKKO EN AMBASSADE TUNESIE
12 SEPTEMBER 2012

http://www.nu.nl/buitenland/2907959/protest-bij-vs-consulaat-marokko-en-ambassade-tunesie.html

YOUTUBE.COM
INNOCENCE OF MUSLIMS
SAM BACILE [niet duidelijk of het de werkelijke naam van de filmmaker is]

[10]

YOUTUBE.COM
INNOCENCE OF MUSLIMS
SAM BACILE [niet duidelijk of het de werkelijke naam van de filmmaker is]

[11]

DEENSE CARTOONS/VRIJHEID VAN MENINGSUITING VERSUS VRIJHEID VAN BELEDIGING
ASTRID ESSED
4 MAART 2006

https://www.indymedia.nl/nl/2006/03/34598.shtml

[12]

DE FABEL VAN DE ILLEGAAL
HET RECHTS POPULISME VAN PIM FORTUYN
HARRY WESTERINK
JANUARI/FEBRUARI 2002

http://www.doorbraak.eu/gebladerte/10804f49.htm

A TSUNAMI OF RACISM
THE POLITICAL VIEWS OF MR WILDERS
ASTRID ESSED

http://archives-2001-2012.cmaq.net/en/node/27273

[13]

WIKIPEDIA
VIJFDE COLONNE

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vijfde_colonne

[14]

DEENSE CARTOONS/VRIJHEID VAN MENINGSUITING VERSUS VRIJHEID VAN BELEDIGING
ASTRID ESSED
4 MAART 2006

https://www.indymedia.nl/nl/2006/03/34598.shtml

[15]

Volgens het Internationaal Recht [artikel 49, 4e Conventie van Geneve] zijn alle
in bezet Palestijns gebied gebouwde Israelisch-Joodse nederzettingen illegaal

Zie

BTSELEM.ORG
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL
LAW

http://www.btselem.org/settlements/international_law

[16]

ISRAELI ATTACKS ON GAZA/DIRTY WAR AGAINST THE PALESTINIAN
CIVILIAN POPULATION
ASTRID ESSED

http://la.indymedia.org/news/2009/01/223661.php

BBC
UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”
10 DECEMBER 2008

http://news.bbc.co.uk/2/hi/7774988.stm

BLOKKADE GAZA/MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID
ASTRID ESSED

http://www.stopdebezetting.com/artikelen/blokkade-gaza-misdaad-tegen-de-menselijkheid.html

[17]

VOLKSKRANT
DE GEVAARLIJKE NUCLEAIRE GROOTMACHT ”I”
THOMAS VON DER DUNK
3 MEI 2012

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6178/Thomas-von-der-Dunk/article/detail/3250189/2012/05/03/De-gevaarlijke-nucleaire-grootmacht-I.dhtml

[18]

EKUDOS
HERDENKING 11 SEPTEMBER/VS, KIJK IN JE EIGEN SPIEGEL
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/318768/herdenking_11_september_2011vs_kijk_in_je_eigen_spiegel

[19]

OSAMA BIN LADEN GEDOOD DOOR AMERIKAANSE TROEPEN/
GEEN GERECHTIGHEID ZONDER PROCES
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/300977/osama_bin_laden_gedood_door_amerikaanse_troepengeen_gerechtigheid_zonder_proces

[20]

VOLKSKRANT
OBAMA: HET RECHT HEEFT GEZEGEVIERD
2 MEI 2011

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5784/de-dood-van-Osama-Bin-laden/article/detail/1883424/2011/05/02/Obama-het-recht-heeft-gezegevierd.dhtml

[21]

AMNESTY.NL
STOP MARTELEN IN DE STRIJD TEGEN HET TERRORISME

http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/vraag-en-antwoord-crisiscampagne-stop-martelen-in-de-strijd-tegen-terrorisme

[22]

60 JAAR ISRAEL/NIETS TE VIEREN
ASTRID ESSED

http://www.indymedia.be/index.html%3Fq=node%252F27536.html

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!