De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Politieoptreden tegen Zwarte Piet demonstranten/Reactie op antwoord Aboutaleb op mijn brief

Politieoptreden tegen Zwarte Piet demonstranten/Reactie op antwoord Aboutaleb op mijn brief

vrijdag 16 december 2016 16:51
Spread the love

POLITIEOPTREDEN TEGEN ZWARTE PIET DEMONSTRANTEN/REACTIE OPANTWOORD ABOUTALEB OP MIJN EERDERE BRIEF

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/politieoptreden-tegen-zwarte-piet-demonstrantenreactie-op-antwoord-aboutaleb-op-mijn-eerdere-brief/

In verband met het gewelddadige politieoptreden in Rotterdam tegengeweldloze Zwarte Piet demonstranten en het tyrannieke ´´noodbevel´´,heb ik op 2 december burgemeester Aboutaleb de oren gewassen.

http://www.astridessed.nl/politieoptreden-in-rotterdam-tegen-geweldloze-anti-zwarte-piet-demonstrantenbrief-aan-burgemeester-aboutaleb/

Eerder al waren zijn oren gewassen door Amnesty Internationalen een aantal juristen

https://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/rotterdam-schond-demonstratievrijheid

http://www.trouw.nl/tr/nl/39681/nbsp/article/detail/4415176/2016/11/14/Wapperde-Aboutaleb-bij-intocht-Sinterklaas-te-snel-met-noodbevel.dhtml

Op 16 december kwam er dan een reactie van Abotlaleb.Niet alleen rijkelijk laat, maar totaal nietszeggend.
Daarover heb ik hem opnieuw de oren gewassen.
Zie direct hieronder mijn reactie.Daaronder de brief van Aboutaleb.En geheel onderin mijn oorspronkelijke brief, met ccaan de Gemeenteraadsfracties.

Astrid Essed

REACTIE OP ANTWOORD BURGEMEESTER ABOUTALEB

Astrid Essed

ToAboutaleb A. (Ahmed)  Today at 4:03 PMGeachte heer Aboutaleb,

Vriendelijk bedankt voor uw reactie, waaruit blijkt,dat u kennisgenomen hebt van mijn brief aan uover het brute optreden van de politie tegenovervreedzame demonstrantenen uw misbruikvan het noodbevel, dat gezien de omstandigheden(vreedzaam protest tegen de racistische karikatuur ´´Blackface´´)een absoluut onacceptabel middel was.
Ik wijs op de kritiek van Amnesty International
https://www.amnesty.nl/nieuwsp ortaal/nieuws/rotterdam-schond -demonstratievrijheid

Ik wijs op de kritiek van juristen op dat noodbevel

http://www.trouw.nl/tr/nl/3968 1/nbsp/article/detail/4415176/ 2016/11/14/Wapperde-Aboutaleb- bij-intocht-Sinterklaas-te-sne l-met-noodbevel.dhtml

Ik wijs u. nogmaals, op mijn brief aan uZiehier de link
http://www.astridessed.nl/poli tieoptreden-in-rotterdam-tegen -geweldloze-anti-zwarte-piet-d emonstrantenbrief-aan-burgemee ster-aboutaleb/

Wel jammer en ook een zwaktebod vind ik, dat u op geenvan mijn argumenten bent ingegaan.

Dat versterkt bij mij de indruk, dat u geen tegenargumentenHEBT en zich er zeer goed van bewust bent, dat uw optredentyranniek, inhumaan en disproportioneel was.

Hopelijk leert u wat van mijn kritiek en vooral die vandeskundigen als Amnesty International en genoemdejuristen en zult u bij een volgende gelegenheid de vrijheidvan meningsuiting en het recht op een humane en waardigebehandeling van iedereen, respecteren.Zaken, die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring vande Rechten van de Mens.

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/P ages/Language.aspx?LangID=dut

Vriendelijke groeten en van harte beterschap toegewenst
Astrid EssedAmsterdam

www.astridessed.nl
http://www.astridessed.nl/tag/ politieoptreden/

http://www.astridessed.nl/tag/ waakzaamheid/

REACTIE VAN BURGEMEESTER ABKOUTALEB OP MIJN ONDERSTAANDEBRIEF

On Friday, December 16, 2016 11:59 AM, Aboutaleb A. (Ahmed) <a.aboutaleb@rotterdam.nl> wrote:

Geachte mevrouw Essed,Uw e-mail van 2 december 2016 heb ik met belangstelling gelezen.Ik dank u dat u mij deelgenoot heeft willen maken van uw standpunt.Met vriendelijke groet,Ahmed AboutalebBurgemeesterBRIEF AAN BURGEMEESTER ABOUTALEB

Van: Astrid Essed 
Verzonden: vrijdag 2 december 2016 06:47
Aan: Aboutaleb A. (Ahmed) <a.aboutaleb@rotterdam.nl>
CC: Fractie Leefbaar Rotterdam <info@leefbaarrotterdam.nl>; Fractie PVDA Rotterdam <fractie@pvdarotterdam.nl>; Fractie D66 Rotterdam <fractie@d66rotterdam.nl>;ract ie@rotterdam.sp.nl; Laan A. (Antoinette) <a.laan@raad.rotterdam.nl>; Fractie CDA Rotterdam <fractie@cdarotterdam.nl>; Bokhove J. (Judith) <j.bokhove@raad.rotterdam.nl>; Ouali N. el (Nourdin) <N.elOuali@raad.rotterdam.nl>; Sies S. (Setkin) <s.sies@raad.rotterdam.nl>; Lee J.D. van der (Jeroen) <JD.vanderLee@raad.rotterdam.n l>
Onderwerp: Uw noodbevel en politieoptreden tegen anti Zwarte Piet demonstranten AAN DE BURGEMEESTER VAN ROTTERDAMDE HEER A ABOUTALEB Onderwerp:Uw noodbevel en het politieoptreden in Rotterdam op12 november jongstleden, tegen geweldloze tegenstandersvan ”Zwarte Piet”   Geachte heer Aboutaleb,  ”Vijf jaar geleden vandaag zat ik rond deze tijd in een politiecelna een onrechtmatige arrestatie tijdens de intocht in Dordrecht.Vandaag ben ik wederom op weg naar een politiecel met borstkloppingen,opgezwollen oog, pijn aan mijn hoofd van stol en vuistslagen enverwondingen aan mijn lichaam en handen.Dit is hoe Nederland jou behandeld als je opkomt voorjouw vrijheid van meningsuiting, als je opkomt voor jouw kinden alle kinderen in Nederland, die jou dierbaar zijn.Dank Ahmed Aboutaleb, dank politie Nederland en dank Maassluis.” [1] Meneer Aboutaleb, zoals u ziet ben ik deze brief op ongebruikelijkewijze begonnen, namelijk met een citaat van Jerry Afryie, over hetpolitieoptreden op 12 november, tijdens de intocht van Sinterklaasin Rotterdam. Zegt die naam u niets?Wellicht zijn meer bekende naam wel:Kno’legde Cesare, een anti Zwarte Piet activist,  die nu al de derde keerslachtoffer is geworden van politiegeweld.De eerste keer in Dordrecht [die arrestatie is door de NationaleOmbudsman onterecht verklaard], de tweede keer in Goudaen nu in de stad waarvan u burgemeester bent, Rotterdam. Behalve door Youtube filmpjes is dit bevestigd door zijnadvocaat, de eveneens aangehouden Michiel Pestman. [3] Waarom?Omdat hij op VREEDZAME wijze protesteerde tegen hetfenomeen Zwarte Piet, ook wel Blackface genoemd.Hij heeft er zelfs zijn baan door verloren. [4]Hoe gekker moet het worden. Terug naar u en de wijze waarop u uw beleid gevoerd hebtop 12 november, in verband met de protesten tegen deintocht van Sinterklaas. Voor zowel uw ”noodbevel” als het politieoptreden envooral uw halsstarrige verdediging daarvan [5], heb ikmaar een woord over:SCHANDE.HerhaaldSCHANDE!  Uw noodbevel was buitensporig en tyranniek.Het door u verdedigde politiegeweld ronduit barbaars. GANG VAN ZAKEN ROND DE INTOCHT VAN SINTERKLAAS/NOODBEVEL Over de gang van zaken rond de protesten tegen Zwarte Piet op12 november wil ik niet zoveel kwijt.Volgens u hebben de demonstranten u ”misleid” [6],volgens de actiegroep ”Kick Out Zwarte Piet” , die eenprotest in Maassluis hadden gepland, zijn ze tegengehoudenin Rotterdam. [7]Daarover oordeel ik niet.Ik was er niet bij. Maar waarover ik WEL kan en wil oordelen is over uw noodbevelen het politieoptreden.Eerst dat ”noodbevel”  Dat noodbevel van u was primo buitensporig, omdat het een zeer zwaar middel is.Zie de website van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. [8]Een middel dus, dat je alleen inzet als er sprake is van ernstige calamiteiten ofde dreiging daarvan.Zoals een mogelijke terroristische aanslag, een dreigende natuurramp, etc. [9] Nogal gevaarlijk en belachelijk dus, om dit in te zetten tegen vreedzamedemonstranten op een Sinterklaasintocht, vind u zelf ook niet? Dat is niet alleen mijn mening, maar ook het oordeelvan  juristen. [10] Uw argument voor dat noodbevel, dat u van de AIVD en de Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding te horen had gekregen over eenmogelijke confrontatie tussen extreem-rechts en hooligans enerzijdsen anti Zwarte Piet activisten anderszijds [11], slaat helemaal nergens op.U maakt mij niet wijs, dat u mogelijke agressieve neo nazi’s en hooligansniet gewoon kunt aanhouden, zoals u, ten onrechte, ook met VREEDZAMEanti Zwarte Piet activisten gedaan hebt! Want daarop ligt de nadruk:De Zwarte Piet activisten waren en zijn VREEDZAAM. Uw drogredenatie [want dat kon u niet ontkennen] was dan ookgrotesk en schokkend: U merkte op [ik citeer het NOS nieuwsbericht]” “Of het vreedzaam blijft bij zo’n evenement, dat ongelooflijk gevoelig ligt, hangt ook af van wat anderen doen.” [12] Schaamt u zich niet, meneer Aboutaleb?Dus de mogelijke SLACHTOFFERS, die WEL vreedzaamprotesteerden, kregen een noodbevel en gewelddadig politieoptreden te verduren. Hoe laag kun je zinken. En daarbij was het volgens advocaat Michiel Pestman ook nogeens onduidelijk DAT er een noodbevel was en wat dat inhield…. [13]   POLITIEOPTREDEN Het politieoptreden tegen VREEDZAME demonstranten wasgewelddadig, buitensporig, barbaars.Slaan met de lange lat, schoppen, iemand [heel zichtbaar op defilm] in de nekklem nemen van een anti Zwarte Piet activiste, over de grond slepen, in het gezicht slaan, het kon niet op.Youtube beelden bevestigen dat, een ooggetuigeverslag van eenmee demonstrerende UVA studente en eveneens aangehoudenadvocaat Michiel Pestman. [14] Ook de omstandigheden na de arrestaties werden door MichielPestman aan de kaak gesteld Hij verklaart hierover [ik citeer een NOS nieuwsbericht] ‘”Het is voor het eerst dat ik aan ‘de verkeerde kant’ sta. Ik merkte ineens hoe rechteloos en machteloos je bent. Ik heb de hele dag niet gegeten. Er was geen wc. Op een gegeven moment stonden we in een busje te plassen. Mensonterend.”’ [15]  En dat is het optreden dat u verdedigt? [16] Wat voor normen en waarden hanteert u eigenlijk, meneer Aboutaleb?  Trouwens, misschien heeft dat groffe politieoptreden er welmee te maken, dat de politie helemaal niet neutraal was [watwel zou moeten], maar dat er een Mobiele Politie Eenheidwas, die als ”Zwarte Piet” was verkleed. [17]Gekker kan al haast niet. En ook daarvoor bent u als burgemeester voor verantwoordelijk,meneer Aboutaleb!  Zoals u weet, meneer Aboutaleb, sta ik lang niet alleen inmijn kritiek op dit politieoptreden.Kritiek kwam [uiteraard] van de anti Zwarte Piet demonstranten,de reeds genoemde advocaat Michiel Pestman en ook van degerenommeerde mensenrechtenorganisatie Amnesty International! [18]Amnesty laakte niet alleen het politieoptreden, maar ook uw schending vande demonstratievrijheid. [19] Ook vanuit uw eigen Gemeenteraad kwam kritiek en gelukkig maar:Van uw  eigen partij de PvdA, Groen Links,de SP en de islamitische  partij NIDA, die vonden, dat u onvoldoendezijn best gedaan had, om de demonstratie door te laten gaan. [20] Anti Zwarte Piet activist en voorzitter van New Urban Collective Mitchell Esajas,die bij de Gemeenteraadsvergadering aanwezig was, vermeldt, dat NIDA voormanNourdin el Quali in een gloedvol betoog opmerkte:”Stop het criminaliseren van deze vreedzame antiracisme demonstranten.Dit zijn pogingen om met negatieve beeldvorming democratische principeste ondermijnen. Wij zijn hier om macht te controleren omwille van het vrije woord.” [21] Meneer Aboutaleb:U hechtte daar toch zo aan bij het protest over ”Charlie Hebdo? [22]Waarom dan niet bij een anti Zwarte Piet protest, dat anti racistischis gericht? [23] Denkt u daar maar eens goed over na.    ZWARTE PIET, EEN RACISTISCHE KARIKATUUR En waarom gaat het nu helemaal?Om Blackface, Zwarte Piet, een 19e eeuws sprookjesfiguur,dat paste in de 19e eeuw waarin slavernij, keihard kolonialismeen theorieeen over de superioriteit van het ”blanke ras” ”toonaangevend” waren.Vandaar Pieterbaas als knecht en nog wel een dommige, onderdanigeknecht van Sinterklaas.Zwarte Piet wordt dan wel minder achterlijk afgebeeld, maar dat maaktde figuur EN  traditie niet minder racistisch. [24]Dat blijkt alleen al uit de racistishe reacties van de Pro Piet Brigade,als iemand het waagt, Blackface ter discussie te stellen. [25]Dat blijkt uit de racistische pesterijen, die zwarte kinderen jaarlijkste verduren krijgen [26].Over de karikatuur Blackface [Zwarte Piet] hebben de VN en de Nationale Ombudsman een duidelijke veroordeling uitgesproken. [27]  Van u, als burgemeester met een allochtone [Marokkaanse] achtergrond,mag extra invoeling met de anti Zwarte Piet demonstranten  wordenverwacht. Maar die toont u niet.O NEEN. Daags na het schandalige politieoptreden legde u ook aan een anti Zwarte Piet protest naar aanleidingvan een Sinterklaasfeest in Ahoy [zondag 27 november] legde hij allerlei beperkendemaatregelen op.Zo mochten demonstranten geen contact met ouders en kinderenhebben, er was een flyerverbod en er werd een apart ”vak”aangewezen waar de anti Zwarte Piet demonstranten moestenstaan. [28]U merkte hierover op: ”Ik wil de confrontatie voorkomen en sta niet toe, dat deactivisten folders uitdelen aan ouders en hun kinderen” [29] Waarmee hij de strijders tegen de racistische karikatuurZwarte Piet criminaliseert en doet, alsof het ”terroristen”zijn! [30]

U bent een sell out. [31]Want u gooit niet alleen het recht op een waardige enhumane behandeling en de demonstratievrijheid op deschroothoop, maar ook de rechten van allochtone minderhedendie het fundamentele recht hebben, te worden gevrijwaard vanracisme en discriminatie.Ook in de vorm van Blackface/Zwarte Piet. Het gaat hier om zwarte allochtone minderheden, maar inhun verlengde ook om Marokkaanse, Turkse en andere minderheden,omdat discriminatie tegen de ene groep altijd zijn weerslag heeft opde andere allochtone groep. Juist van u, als burgemeester van allochtone [Marokkaanse] afkomstzou toch een andere houding mogen worden verwacht.Wat natuurlijk niet betekent, dat discriminatie door autochtoneburgemeesters als minder kwalijk kan worden beschouwd, maar ubegrijpt mij, denk ik, goed! Onbedoeld [daar ben ik wel zeker van] speelt u met uwkeiharde opstelling tegen Zwarte Piet activisten, Wilders enaanverwanten in de kaart.Of bent u vergeten, dat de PVV een motie in de TweedeKamer wilde laten aannemen, om ”Zwarte Piet” tebeschermen? [32] Ik citeer Nu.nl ” ”De PVV komt binnenkort met een ‘Zwarte Pieten-wet’. Die moet overheden als gemeenten die iets doen met bijvoorbeeld de intocht van Sinterklaas verplichten ervoor te zorgen dat Zwarte Piet dan ook echt zwart is.” [33]   Belachelijk?Natuurlijk, maar het legt wel de link Zwarte Piet/PVV/Racismebloot. En met uw noodbevel/keihard politieoptreden werkt u daaraan mee.Aan het instandhouden en bevorderen van het racisme. Ook al ligt dat niet in uw bedoeling.  EPILOOG  Uw ”noodbevel” tegen vreedzame demonstranten wasonrechtmatig, repressief en tyranniek.Het op uw bevel uitgevoerde politieoptreden, barbaars enschandalig.Uw verdediging van dit politieoptreden, weerzinwekkend. Juist in een zo meedogenloos optreden tegen anti racismedemonstranten toont u zich een vertrapper van rechten vanallochtonen.Een sell out. [34] Maar uw houding van ”braafste jongetje van de klas”gaat u niet redden in het tijdperk van Wilders [35],want u bent en blijft, voor hem en consorten, een Marokkaanen moslim, die hij liefst op de boot zet of van al zijn rechtenberooft. [36] Houd u dat goed in gedachten, als u weer eens vrijheidsbeperkendemaatregelen wilt opleggen aan anti racisme demonstranten.Want zij strijden  ook voor uw rechten, meneer Aboutaleb! Maar los van dat anti racisme: U behoort de rechten van IEDEREEN IN UW STAD  op een humaneen waardige behandeling te handhaven, demonstrant of niet. En uw politie te instrueren, dat er maatregelen genomen worden,als wie dan ook zo wordt gemaltraiteerd als de anti Zwarte Pietdemonstranten op 12 november. Dat is uw taak als burgemeester in Rotterdam, in Nederland,dat nog steeds, in ieder geval formeel, een rechtsstaat is. Van harte beterschap toegewenst.  Vriendelijke groeten Astrid Essed Amsterdam   www.astridessed.nl  NOTEN     [1]   OPEN BRIEF KOZPZie voor commentaar Jerry Afryie [Kno’ledge Cesare] onderdeze Open Brief   https://www.indymedia.nl/node/ 36906   [2]  DORDRECHT/2011NU.NLOMBUDSMAN NOEMT ARRESTATIES SINTERKLAASINTOCHT2011 ONTERECHT [TWEE VAN DE ARRESTANTEN WARENQUINCY GARIO EN KNO’LEGDE CESARE]17 OCTOBER 2014 http://www.nu.nl/binnenland/39 06218/ombudsman-noemt-arrestat ies-sinterklaasintocht-2011-on terecht.html CONCLUSIE”De klacht over de aanhouding – en daarmee tevens de klacht over het gebruik van geweld – is gegrond wegens schending van het vereiste dat grondrechten moeten worden gerespecteerd, in dit geval het recht op persoonlijke vrijheid en het verbod op onrechtmatige vrijheidsbeneming. De klacht over de gemaakte opmerkingen is gegrond wegens schending van het vereiste van professionaliteit.”DE NATIONALE OMBUDSMANRAPPORT OVER EEN KLACHT OVER DE REGIONALE POLITIEEENHEID ROTTERDAM 15 OCTOBER 2015https://www. nationaleombudsman.nl/system/ files/rapport/rapport-2014- 138.pdf DOORBRAAK
KEIHARDE POLITIEREPRESSIE NA KRITIEK OP ZWARTE PIET
14 NOVEMBER 2011http://www.doorbraak.eu/keihar de-politierepressie-na-kritiek -op-zwarte-piet-racisme/POLITIE PAKT ACTIVISTEN OP BIJ INTOCHT SINT/SCHENDINGVRIJHEID VAN MENINGSUITINGASTRID ESSEDhttp://www.astridessed.nl/2011 politie-pakt-activisten-op-bij -intocht-sintschending-vrijhei d-van-meningsuitingpolitiegewe ld/ GOUDA/2014ANTI ZWARTE PIET PROTEST GOUDAPOLITIEGEWELDVOLKSKRANTRECHTER: ANTI ZWARTE PIET ACTIVIST AFRIYIEOPNIEUW ONRECHTMATIG GEARRESTEERD6 OCTOBER 2016 http://www.volkskrant.nl/binne nland/rechter-anti-piet-activi st-afriyie-opnieuw-onrechtmati g-gearresteerd~a4390430/ YOUTUBE.COMKNO’LEGDE CESARE SLACHTOFFER VAN BUITENSPORIGPOLITIEGEWELD https://www.youtube.com/watch? v=4TGvi3y9cIg&t=35s   [3]   ROTTERDAM/2016DE MAN OP HET YOUTUBE FILMPJE IS KNO’LEDGE CESARE  YOUTUBE.COMWITTE AGENTEN TUIGEN ZWARTE ANTI BLACKFACE ACTIVISTENAF https://www.youtube.com/watch? v=Q-oKRtywY6w&feature=youtu.be ””Zijn cliënt Jerry Afriyie werd ook aangehouden. Pestman: “Hij stond op een afstandje van de groep. Ze hebben hem er gewoon naartoe gesleept. Dat is evident volstrekt ten onrechte. Hij heeft niets kwaads in de zin.”NOSAANGEHOUDEN ADVOCAAT: NOODBEVEL ROTTERDAMWAS TOTAAL ONDUIDELIJK12 NOVEMBER 2016 http://nos.nl/artikel/2142809- aangehouden-advocaat-noodbevel -rotterdam-was-totaal-onduidel ijk.html  [4] ZWARTEPIETACTIVIST VERLIEST BAAN DOOR PROTEST16 FEBRUARI 2015  http://www.rtlnieuws.nl/nieuws /binnenland/zwartepietactivist -verliest-baan-door-protest   [5]  NOSABOUTALEB VIERKANT ACHTER ARRESTATIESSINTERKLAASOPTOCHT14 NOVEMBER 2016 http://nos.nl/artikel/2143107- aboutaleb-vierkant-achter-arre staties-sinterklaasoptocht.htm l    [6]   ””Ze hebben ons willens en wetens, en dat verklaart ook mijn boosheid een beetje, het bos in gestuurd door ons niet hun ware bedoelingen van meet af aan te vertellen”, zei Aboutaleb tegen NOS-correspondent Tim de Wit in Londen, waar hij is voor een conferentie met burgemeesters. “Want blijkbaar was de ware bedoeling, lees ik nu in de krant, dat ze gebruik wilden maken van een verrassingstactiek. Veel Rotterdamse politie zat in Maassluis, dus kwamen ze naar Rotterdam.”

NOSABOUTALEB VIERKANT ACHTER ARRESTATIESSINTERKLAASOPTOCHT14 NOVEMBER 2016 http://nos.nl/artikel/2143107- aboutaleb-vierkant-achter-arre staties-sinterklaasoptocht.htm l   [7]  ”Burgemeester Aboutaleb gaf in een interview aan dat “de politie vrijdag al signalen had ontvangen dat de betogers mogelijk niet naar de intocht in Maassluis zouden reizen.”1 Het collectief Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft op de avond van 10 november echter nog publiekelijk aangekondigd om met 400 personen naar de intocht in Maassluis af te reizen. Deze aankondigen werd vrijdagnacht via de mail en zaterdagochtend in de bussen meermaals herhaald. Alle demonstranten waren ervan op de hoogte dat wij naar Maassluis gingen en nergens anders naartoe. Toen wij in Rotterdam werden opgehouden en in de gaten kregen dat Maassluis niet meer haalbaar was hebben een deel van de groep de stap gezet om in Rotterdam een statement te maken.

KOZP VEROORDEELT ONRECHTMATIGE MASSA-ARRESTATIEVREEDZAME DEMONSTRANTEN DOOR BURGEMEESTER ABOUTALEB

https://www.indymedia.nl/node/ 36998   [8]  De noodverordening geldt voor een afgebakend gebied, bijvoorbeeld in de volgende situaties:§  Burgemeesters zetten een noodverordening in om te voorkomen dat er tijdens Oud en Nieuw auto’s worden gestookt op bepaalde plaatsen.§  Of om het gebied te ontruimen dat in de risicozone ligt tijdens een bomontruiming.§  Of om mensen te weren die van plan zijn een (tegen)demonstratie te houden.” Een noodbevel is zwaarder en richt zich specifiek op één of enkele personen. Overtreding van een noodbevel is een misdrijf.” NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BURGEMEESTERSNOODVERORDENING OF NOODBEVEL? http://www.burgemeesters.nl/ noodverordening   [9]  ”Henny Sackers, hoogleraar bestuurlijk sanctierecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, zegt dat burgemeesters veel te snel een noodbevel gebruiken. “Een noodbevel is bedoeld voor noodsituaties. Ik grap altijd tegen mijn studenten: voor als de Russen komen. Bij een Sinterklaasintocht is er geen sprake van een noodsituatie.” TROUWWAPPERDE ABOUTALEB BIJ INTOCHT SINTERKLAAS TE SNELMET NOODBEVEL?14 NOVEMBER 2016 http://www.trouw.nl/tr/nl/3968 1/nbsp/article/detail/4415176/ 2016/11/14/Wapperde-Aboutaleb- bij-intocht-Sinterklaas-te-sne l-met-noodbevel.dhtml   [10]   TROUWWAPPERDE ABOUTALEB BIJ INTOCHT SINTERKLAAS TE SNELMET NOODBEVEL?14 NOVEMBER 2016 http://www.trouw.nl/tr/nl/3968 1/nbsp/article/detail/4415176/ 2016/11/14/Wapperde-Aboutaleb- bij-intocht-Sinterklaas-te-sne l-met-noodbevel.dhtml  [11]  NOSABOUTALEB KREEG AIVD AMBTSBERICHT OVER SINTERKLAASINTOCHT17 NOVEMBER 2016 http://nos.nl/artikel/2143554- aboutaleb-kreeg-aivd-ambtsberi cht-voor-sinterklaasintocht.ht ml   [12]   “Of het vreedzaam blijft bij zo’n evenement, dat ongelooflijk gevoelig ligt, hangt ook af van wat anderen doen.”NOSABOUTALEB VIERKANT ACHTER ARRESTATIESSINTERKLAASOPTOCHT14 NOVEMBER 2016 http://nos.nl/artikel/2143107- aboutaleb-vierkant-achter-arre staties-sinterklaasoptocht.htm l   [13]  ”Pestman heeft geen goed woord over voor het optreden van de politie. “Het is schandalig. Voor de demonstranten was absoluut niet duidelijk dat er een noodbevel was en wat dat inhield, ook bij mij niet. Pas uren na de arrestaties kregen we die bevestiging.”  NOSAANGEHOUDEN ADVOCAAT: NOODBEVEL ROTTERDAMWAS TOTAAL ONDUIDELIJK12 NOVEMBER 2016 http://nos.nl/artikel/2142809- aangehouden-advocaat-noodbevel -rotterdam-was-totaal-onduidel ijk.html    [14]  POLITIEOPTREDEN ROTTERDAM TEGEN VREEDZAME DEMONSTRANTEN OP 12 NOVEMBER BIJ DE INTOCHTVAN SINTERKLAAS ””Wil je zien hoe vrouwen op brute wijze door de politie worden mishandeld? Shoutout naar alle warrior sisters (&broeders) !( Het filmpje kan heftig zijn)2.19min, Wordt Claudia Steevensz in een nekklem gezet. 
2.59min, Zie hoe PM Lioness Power op brute wijze naar de bus toe wordt gesleurd en een klap krijgt in haar gezicht. Wat een ‘gat’ op haar neus tot gevolg heeft.Vanaf 3.39min zie je mijn arrestatie. 
– Mijn locs werden er praktisch uitgetrokken.. 
They feel ‘touched’ and abused ?? 
– Ze hebben mijn neus platgedrukt & omgedraaid ( ik kan nog steeds niet beschrijven wat ze precies hebben gedaan) . Waardoor ik me neuspiercing ben kwijtgeraakt en een bloedneus tot gevolge had. 
– Ik heb blauwe plekken op me scheenbenen en knieholte. Doordat o.a. een politieagente op me in aan het trappen was. 
-Mijn nek doet pijn en voelt aan 1 kant een beetje opgezet aan.
-Mijn schouder doet pijn, omdat ik Phoenix niet losliet. 
Wij werden als laatste 2 van onze groep opgepakt.Je ziet dat broeder Jerry King Luther Afriyie mij probeert te beschermen en dan zomaar in zijn gezicht wordt geslagen en naar buiten gesleurd. Om vervolgens verder in elkaar geslagen te worden.Op de vraag ‘waarom ben je niet rustig meegegaan’, mijn antw: 
Waarom zou ik meegaan? Meegaan is voor mij een indicatie, dat je iets verkeerds hebt gedaan/of aan het doen bent..Ik deed geen van beide!Dit allemaal omdat wij strijden voor een gelijkwaardige Nederlandse samenleving voor iedereen.. 
#changewillcome #nomoreblackface #violationofhumanrights #kickoutzp #nojusticenopeace #denhaagstaatop #iwillkeeponmarching #theindoctrinationisreal #wewilldietrying #wewillnotgiveupwithoutafight’ ‘” Een filmpje van dit politieoptreden staat op de Facebookpaginavan Naomie Pieter.  Het filmpje is op 13 november op haar Facebookpagina gezet, een dag dus na het anti Zwarte Piet protest in Rotterdam. Zie ook  een vrijwel identiek filmpje, dat iets meerlaat zien dan het filmpje van Naomie Pieter

YOUTUBE.COMWITTE AGENTEN TUIGEN ZWARTE ANTI BLACKFACE ACTIVISTENAF https://www.youtube.com/watch? v=Q-oKRtywY6w&feature=youtu.be  YOUTUBE.COMGEWELDDADIGE ARRESTATIE JERRY AFFRIYIE TIJDENSPROTEST TEGEN ZWARTE PIET IN ROTTERDAM 2016 https://www.youtube.com/watch? v=0W1lXARD4Js Zie ook filmpje op onderstaand NOS bericht  NOS200 TEGENSTANDERS ZWARTE PIET OPGEPAKT INROTTERDAM12 NOVEMBER 2016 http://nos.nl/artikel/2142733- 200-tegenstanders-zwarte-piet- opgepakt-in-rotterdam.html  FOLIA.NLOPGEPAKTE UVA STUDENT DOET HAAR VERHAAL OVERPIETENDEMONSTRATIE14 NOVEMBER 2016  http://www.folia.nl/actueel/10 5163/opgepakte-uva-student-doe t-haar-verhaal-over-pietendemo nstratie

VERKLARING MICHIEL PESTMAN OVER ARRESTATIE JERRY AFRYIE/KNO’LEGDE CESARE

””Zijn cliënt Jerry Afriyie werd ook aangehouden. Pestman: “Hij stond op een afstandje van de groep. Ze hebben hem er gewoon naartoe gesleept. Dat is evident volstrekt ten onrechte. Hij heeft niets kwaads in de zin.”

NOSAANGEHOUDEN ADVOCAAT: NOODBEVEL ROTTERDAMWAS TOTAAL ONDUIDELIJK12 NOVEMBER 2016 http://nos.nl/artikel/2142809- aangehouden-advocaat-noodbevel -rotterdam-was-totaal-onduidel ijk.html    [15]  ””Het is voor het eerst dat ik aan ‘de verkeerde kant’ sta. Ik merkte ineens hoe rechteloos en machteloos je bent. Ik heb de hele dag niet gegeten. Er was geen wc. Op een gegeven moment stonden we in een busje te plassen. Mensonterend.”

NOSAANGEHOUDEN ADVOCAAT: NOODBEVEL ROTTERDAMWAS TOTAAL ONDUIDELIJK12 NOVEMBER 2016 http://nos.nl/artikel/2142809- aangehouden-advocaat-noodbevel -rotterdam-was-totaal-onduidel ijk.html  [16]   NOSABOUTALEB VIERKANT ACHTER ARRESTATIESSINTERKLAASOPTOCHT14 NOVEMBER 2016 http://nos.nl/artikel/2143107- aboutaleb-vierkant-achter-arre staties-sinterklaasoptocht.htm l   [17]     Een aantal agenten is verkleed als Zwarte Piet.”NOSHONDERDEN AGENTEN OM RUST TE BEWARENBIJ INTOCHT SINT9 NOVEMBER 2016http://nos.nl/artikel/2142263- honderden-agenten-om-rust-te- bewaren-bij-intocht-sint.html     Foto:    [18]    KOZP VEROORDEELT ONRECHTMATIGE MASSA-ARRESTATIEVREEDZAME DEMONSTRANTEN DOOR ABOUTALEB17 NOVEMBER 2016  https://www.indymedia.nl/node/ 36998   NOSAANGEHOUDEN ADVOCAAT: NOODBEVEL ROTTERDAMWAS TOTAAL ONDUIDELIJK12 NOVEMBER 2016 http://nos.nl/artikel/2142809- aangehouden-advocaat-noodbevel -rotterdam-was-totaal-onduidel ijk.html  AMNESTY.NLROTTERDAM SCHOND DEMONSTRATIEVRIJHEID15 NOVEMBER 2016 https://www.amnesty.nl/ nieuwsportaal/nieuws/ rotterdam-schond- demonstratievrijheid TEKST”Op zaterdag 12 november zijn burgers die vreedzaam protesteerden tegen Zwarte Piet, of voornemens waren dat te doen, door de politie op verschillende manieren en momenten ‘tegengehouden’, ingesloten, en aangehouden. Volgens Amnesty International waren zowel het algehele demonstratieverbod dat in het centrum van Rotterdam gold als het beëindigen van het vreedzame protest disproportioneel.Veruit de meeste van de ongeveer tweehonderd aanhoudingen van afgelopen zaterdag waren volgens Amnesty onrechtmatig. Daarnaast is Amnesty kritisch over de status en de geldigheid van het demonstratieverbod en het besluit van de burgemeester van Rotterdam van 11 november 2016. Met name naar het geweld dat de politie tegen een van de demonstranten gebruikte, moet volgens Amnesty nader onderzoek worden gedaan.

Demonstratieverbod disproportioneel

Het op voorhand opleggen van een algeheel demonstratieverbod is een zeer ingrijpende maatregel, die alleen in uitzonderlijke situaties mag worden toegepast. Van zo’n situatie was volgens Amnesty geen sprake. Een algeheel demonstratieverbod leidt ertoe dat niet elke demonstratie afzonderlijk wordt beoordeeld. Zo is ook de vreedzame demonstratie tegen de figuur Zwarte Piet niet inhoudelijk en specifiek beoordeeld. De autoriteiten in Rotterdam hebben daardoor de demonstratievrijheid onvoldoende gewaarborgd.De door de burgemeester geuite vrees dat tegendemonstranten geweld zouden gebruiken had reden moeten zijn om vreedzame demonstranten te beschermen, niet om hun vrijheid van meningsuiting in te perken.

Onrechtmatige aanhoudingen

Zelfs als er sprake is van overtreding van een demonstratieverbod of -beperking betekent dit niet dat de politie vreedzame demonstranten ‘automatisch’ moet of mag aanhouden. De demonstratievrijheid brengt met zich mee dat een besluit tot aanhouding noodzakelijk moet zijn. Amnesty is er niet van overtuigd dat zaterdag aanhouding van vreedzame demonstranten noodzakelijk was en vindt daarom veruit de meeste aanhoudingen onrechtmatig.

Disproportionele geweldstoepassing

Amnesty heeft videobeelden  bekeken van de aanhouding van de anti-Zwarte-Piet-activist Jerry Afriyie en meent dat daarbij sprake was van disproportioneel geweldgebruik. In ieder geval één agent gaf Afriyie een vuiststoot in zijn gezicht, zonder dat daarvoor een rechtvaardiging lijkt te zijn Amnesty vraagt de chef van de eenheid Rotterdam een onderzoek te doen naar de aanhouding van Afriyie.

Ontbreken van kennisgeving is geen reden voor demonstratieverbod

Amnesty onderschrijft het belang van tijdige kennisgeving door burgers die willen demonstreren. Dit is voor de autoriteiten een belangrijk instrument ter facilitering van demonstraties. Het ontbreken van een kennisgeving was één van de overwegingen voor de burgemeester om een algeheel demonstratieverbod op te leggen. Volgens internationale en nationale regels mag het ontbreken van een kennisgeving op zichzelf echter geen reden zijn voor een verbod of andere beperkende maatregel.

Status van het besluit van de burgemeester is onduidelijk

De burgemeester heeft op 11 november 2016 op grond van de Wet openbare manifestaties (Wom) een algeheel tijdelijk demonstratieverbod  opgelegd  voor 12 november, van 06.00 – 18.00 uur, in het hele centrum van Rotterdam. Maar de Wom biedt de burgemeester deze bevoegdheid helemaal niet.Het besluit lijkt vanwege de gekozen bewoordingen en overwegingen op een noodverordening, maar is dit dus niet. Opmerkelijk genoeg gebruikten zowel de politie als de burgemeester  in contacten met demonstranten en media de term noodverordening als basis voor het demonstratieverbod. Hiermee creëren de autoriteiten veel onduidelijkheid en wekken ze de indruk de status van het door henzelf genomen besluit niet goed te begrijpen. Dat roept bij Amnesty de vraag op hoe serieus de autoriteiten de bescherming van de vrijheid van meningsuiting en de demonstratievrijheid nemen.Amnesty heeft vandaag een brief gestuurd aan de Burgemeester van Rotterdam en de chef van de politie-eenheid in Rotterdam waarin zij haar zorgen toelicht.”https://www.amnesty.nl/ nieuwsportaal/nieuws/ rotterdam-schond- demonstratievrijheidAMNESTY INTERNATIONALBRIEF NAAR AANLEIDING VAN AANHOUDINGEN ZWARTE PIETDEMONSTRANTEN IN ROTTERDAM OP 12 NOVEMBER 2016”Aan: burgemeester Aboutaleb van Rotterdam en de heer Paauw, chef politie-eenheid RotterdamCc: gemeenteraad RotterdamCc: Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Veiligheid en Justitiehttps://www.amnesty.nl/sites/ default/files/public/amnesty_ brief_nav_demonstraties_ rotterdam_12_november_2016.pdf”Het demonstratieverbod dat burgemeester Aboutaleb van Rotterdam instelde bij de intocht van Sinterklaas en het ingrijpen van de politie toen dit werd overtreden, waren disproportioneel, zegt Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie roept op tot onderzoek naar het geweld dat de politie gebruikte bij de aanhouding van ten minste één van de demonstranten.””In totaal werden zaterdag in Rotterdam 200 anti-Zwarte Piet-activisten opgepakt, omdat ze volgens de politie het demonstratieverbod overtraden. Op internet gaan filmpjes rond van de arrestaties. Volgens degenen die de video’s online hebben gezet is daarin te zien hoe agenten de activisten “aftuigen”. Ook NOS-verslaggever Robert Bas zegt dat er “flinke tikken werden uitgedeeld”. NOSAMNESTY: AANHOUDINGEN INTOCHT ROTTERDAMONRECHTMATIG15 NOVEMBER 2016 http://nos.nl/artikel/2143261- amnesty-aanhoudingen-intocht-r otterdam-onrechtmatig.html ”Amnesty laakt niet alleen het optreden van de politie. De mensenrechtenorganisatie vindt ook dat Aboutaleb met een verbod de vrijheid van meningsuiting van de demonstranten ten onrechte heeft ingeperkt. Amnesty vindt dat de burgemeester de activisten juist had moeten beschermen tegen agressieve voorstanders van Zwarte Piet.”

NOSAMNESTY: AANHOUDINGEN INTOCHT ROTTERDAMONRECHTMATIG15 NOVEMBER 2016 http://nos.nl/artikel/2143261- amnesty-aanhoudingen-intocht-r otterdam-onrechtmatig.html     [19]  ZIE OVER DE KRITIEK VAN AMNESTY OP HET POLITIEOPTREDEN,NOOT 18   [20]  ”PvdA, GroenLinks, de SP en de islamitische Rotterdamse partij NIDA vinden dat Aboutaleb onvoldoende zijn best heeft gedaan om de demonstratie door te laten gaan. Ze willen een grondig onderzoek en een hoorzitting met alle partijen. ” NOSABOUTALEB KREEG AIVD AMBTSBERICHT VOORSINTERKLAASINTOCHT17 NOVEMBER 2016 http://nos.nl/artikel/2143554- aboutaleb-kreeg-aivd- ambtsbericht-voor- sinterklaasintocht.html

[21]

”Gelukkig was er wel wat tegenwind vanuit GroenLinks, de SP en NIDA. Zo stelde NIDA voorman Nourdin el Ouali in een vurig betoog het volgende:“Stop het criminaliseren van deze vreedzame antiracisme demonstranten. Dit zijn pogingen om met negatieve beeldvorming democratische principes te ondermijnen. Wij zijn hier om de macht te controleren omwille van het vrije woord.”JOOP.NLIN NEDERLAND ZIJN WIJ VOOR VRIJE MENINGSUITING,TENZIJ JE TEGEN ZWARTE PIET BENTMITCHELL ESAJAS27 NOVEMBER  2016 http://www.joop.nl/opinies/ nederland-vrijheid- meningsuiting-tenzij-zwarte- piet-bent   [22]  ”Burgemeester Aboutaleb heeft donderdagavond een emotionele oproep gedaan om te blijven strijden voor de vrijheid. Hij sprak tijdens de demonstratie op Plein 1940 in Rotterdam voor een publiek van vierduizend mensen.”…………””Wij laten ons niet de mond snoeren, want de Kalashnikov is niet het instrument dat leidt tot vrede en dialoog”, aldus Aboutaleb.”RIJNMOND TVABOUTALEB: ”WIJ LATEN ONS DE MOND NIET SNOEREN”8 JANUARI 2015 http://www.rijnmond.nl/nieuws/ 124430/Aboutaleb-Wij-laten- ons-de-mond-niet-snoeren   [23]   JOOP.NLIN NEDERLAND ZIJN WIJ VOOR VRIJE MENINGSUITING,TENZIJ JE TEGEN ZWARTE PIET BENTMITCHELL ESAJAS27 NOVEMBER  2016 http://www.joop.nl/opinies/ nederland-vrijheid- meningsuiting-tenzij-zwarte- piet-bent     [24]

AFSCHAFFING ZWARTE PIET EEN MUST/ZWARTE PIET ALSRACISTISCH FENOMEENASTRID ESSED19 OCTOBER 2013  http://www.astridessed.nl/afsc haffing-zwarte-piet-een-mustzw arte-piet-als-racistisch- fenomeen/   DE STRIJD ROND ZWARTE PIET(1): DEMAGOGIE, DROGREDENERINGEN,DREIGEMENTENPETER STORM25 OCTOBER 2013 http://www.ravotr.nl/2013/10/2 5/de-strijd-rond-zwarte-piet-1 -demagogie-drogredeneringen-dr eigementen/ DE STRIJD ROND ZWARTE PIET (2): PAGE, SCHELM, SLAAF EN KNECHTPETER STORM26 OCTOBER 2013 http://www.ravotr.nl/2013/10/2 6/de-strijd-rond-zwarte-piet-2 -page-schelm-slaaf-en-knecht/ [25]   RACISTISCHE REACTIES ANTI ZWARTE PIET ACTIVISTEN: JOOP.NLRACISTISCHE REACTIES OP ANTI-ZWARTE PIET BETOOG7 OCTOBER 2013 http://www.joop.nl/nieuws/raci stische-reacties-op-anti-zwart e-piet-betoog VOLKSKRANTMENSEN SCHRIJVEN, DAT ZIJ MIJN STROT GAAN DOORSNIJDEN28 AUGUSTUS 2015 http://www.volkskrant.nl/binne nland/-mensen-schrijven-dat-ze -mijn-strot-gaan-doorsnijden~a 4130579/ RACISTISCHE REACTIES TEGEN MITCHELL ESAJAS: ” Vorig jaar ontving ik 10.000 racistische reacties, dit jaar werd mijn Facebook live video meer dan 20.000 keer bekeken en ontvingen ik weer honderden haatberichten, wederom een kleine greep uit de reacties:§  Erik Giroldi 0:30 Kapot slaan moesten ze jullie§  Tim van Grinsven 11:00 Hou erg schamen jullie ouders, he Gerda die hebben jou vroeger zo opgevoed en ga jij zo doen. Ga weg hier enkeltje Afrika en je hebt geen zwarte Piet meer. Alleen misschien zwarte kongo en om 11:36: Bom erop§  Ricardo de Jong 0:06 Wat doen die blanken tussen die negers man man man kanker het land uit !”JOOP.NLIN NEDERLAND ZIJN WIJ VOOR VRIJE MENINGSUITING, TENZIJ JE TEGEN ZWARTEPIET BENTMITCHELL ESAJAS27 NOVEMBER 2016 http://www.joop.nl/opinies/ned erland-vrijheid-meningsuiting- tenzij-zwarte-piet-bent

  RACISTISCHE REACTIES TEGEN SYLVANA SIMONS

´´Jankneger, Zwarte Piet, Kutpiet, verrader, Zwarte doos, Negermongoolen Aap´NOSHOE RACISTISCH IS NEDERLAND http://nos.nl/nieuwsuur/artike l/2107013-hoe-racistisch-is-ne derland.html   [26]   ZWARTE PIET ERVARINGEN OUDERS DOET MEDEWERKER VAN KINDEROMBUDSMANHUIVEREN1 APRIL 2016 http://www.doorbraak.eu/zwarte -piet-ervaringen-ouders-medewe rker-kinderombudsman-huiveren/   ”Die verhalen blijven zich opstapelen. Zwarte mensen die vertelden hoe ze als kind uitgelachen werden in Sinterklaastijd, zwarte kinderen die niet naar school durfden rond die tijd omdat ze voortdurend voor ‘zwarte Piet’ werden uitgemaakt, zwarte kinderen die thuiskwamen en vroegen: ‘mama, ben ik dom? Zwarte Piet is toch ook dom’. ANTIRACISME OP VIER FRONTENPETER STORM30 APRIL 2015 http://www.ravotr.nl/2015/04/3 0/antiracisme-op-vier-fronten/ DOORBRAAK.EUZWARTE PIET ERVARINGEN OUDERS DOET MEDEWERKER VAN KINDEROMBUDSMANHUIVEREN1 APRIL 2016 http://www.doorbraak.eu/zwarte -piet-ervaringen-ouders-medewe rker-kinderombudsman-huiveren/   [27]   NU.NLVN WIL DAT NEGATIEVE KENMERKEN ZWARTE PIET WORDENAANGEPAST28 AUGUSTUS 2015 http://www.nu.nl/binnenland/41 15002/vn-wil-negatieve-kenmerk en-zwarte-piet-worden-aangepas t.html RTL NIEUWSVERENIGDE NATIES WIL DAT NEDERLAND ZWARTE PIET AANPAST28 AUGUSTUS 2015 http://www.rtlnieuws.nl/nieuws /binnenland/verenigde-naties-w il-dat-nederland-zwarte-piet-a anpast   ”De figuur van Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie en is daarmee in strijd met het Kinderrechtenverdrag. De Kinderombudsman stelt dat Zwarte Piet zodanig moet worden aangepast dat kinderen geen negatieve effecten meer ervaren door het Sinterklaasfeest. ” KINDEROMBUDSMAN: ZWARTE PIET VRAAGT OM AANPASSING30 SEPTEMBER 2016 https://www.dekinderombudsman. nl/70/ouders-professionals/nie uws/kinderombudsman-zwarte-pie t-vraagt-om-aanpassing/?id=667 NOSKINDEROMBUDSMAN: ZWARTE PIET IS IN STRIJD MET HETKINDERRECHTENVERDRAG http://nos.nl/artikel/2135146- kinderombudsman-zwarte-piet-is -in-strijd-met-kinderrechtenve rdrag.html   [28]   METRONIEUWS.NLZWARE BEPERKINGEN VOOR ANTI ZWARTE PIET DEMONSTRANTENAHOY24 NOVEMBER 2016 http://www.metronieuws.nl/nieu ws/rotterdam/2016/11/zware-bep erkingen-voor-anti-pietdemonst ranten-ahoy ADANTI PIET DEMONSTRANTEN LATEN STEM HOREN BIJ AHOY27 NOVEMBER 2016 http://www.ad.nl/dossier-rotte rdam/anti-piet-demonstranten-l aten-stem-horen-bij-ahoy~aa85d 5ca/   [29]  ”,Ik wil de confrontatie voorkomen en sta niet toe dat de activisten folders uitdelen aan ouders en hun kinderen”ADACTIEVOERDERS SINTFEEST IN AHOY ”OP GEPASTEAFSTAND”24 NOVEMBER 2016 http://www.ad.nl/dossier-rotte rdam/actievoerders-sintfeest-i n-ahoy-op-gepaste-afstand~a72d 7bc1/    [30]  NOSZWARTE PIET ACTIVISTEN ACHTERVOLGD ALS ”TERRORISTEN”13 NOVEMBER 2016 http://nos.nl/artikel/2142952- zwarte-pietactivisten-achtervo lgd-als-terroristen.html[31]  URBAN DICTIONARY SELL OUT ”One who betrays a cause for personal advancement. ”

http://www.urbandictionary.com /define.php?term=sell%20out

[32]

NOSPVV WIL ZWARTE PIET BESCHERMEN15 SEPTEMBER 2014  http://nos.nl/artikel/698421-p vv-wil-zwarte-piet-beschermen. html 

NU.NLPVV KONDIGT ”ZWARTE-PIETEN WET” AAN15 SEPTEMBER 2014

http://www.nu.nl/politiek/3877 975/pvv-kondigt-zwarte-pieten- wet.html  ”De PVV heeft woensdag in de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend dat moet garanderen dat Zwarte Piet zwart blijft. De ‘Zwarte Piet-wet’ bepaalt dat gemeenten alleen mogen meewerken aan sinterklaasvieringen, waaronder de traditionele intocht, als Zwarte Piet ook echt zwart is – of donkerbruin. Daarmee worden anderskleurige pieten verboden.

TELEGRAAFPVV DIENT WET IN OM ZWARTE PIET TEBESCHERMEN12 NOVEMBER 2014

http://www.telegraaf.nl/binnen land/23322049/__PVV_dient_zwar tepietenwet_in__.html  JOOP.NLDOOR DE SCHOORSTEEN/KAMER MAAKT KACHELAAN MET ZWARTE PIET WET PVV1 MAART 2016  http://www.joop.nl/nieuws/kame r-lacht-pvv-keihard-uit-bij-be handeling-zwarte-piet-wet

OFFICIELE BEKENDMAKINGENVOORSTEL VAN WET VAN LEDEN BOSMA EN DE GRAAFTER BESCHERMING VAN DE CULTURELE TRADITIEVAN HET SINTERKLAASFEEST (ZWARTE PIET WET)

https://zoek.officielebekendma kingen.nl/kst-34078-6.html

[33]

De PVV komt binnenkort met een ‘Zwarte Pieten-wet’. Die moet overheden als gemeenten die iets doen met bijvoorbeeld de intocht van Sinterklaas verplichten ervoor te zorgen dat Zwarte Piet dan ook echt zwart is.”

NU.NLPVV KONDIGT ”ZWARTE-PIETEN WET” AAN15 SEPTEMBER 2014

http://www.nu.nl/politiek/3877 975/pvv-kondigt-zwarte-pieten- wet.html   [34]    URBAN DICTIONARY SELL OUT ”One who betrays a cause for personal advancement. ”

http://www.urbandictionary.com /define.php?term=sell%20out    [35]  WILDERS, PVV, PEGIDA, POLITIEK/HET NEDERLANDSEKROMME HUISASTRID ESSED21 APRIL 2016  http://www.astridessed.nl/ wilders-pvv-pegida- politiekhet-nederlandse- kromme-huis/    [36]  WILDERS WIL POLITIE INZETTEN BIJ SLUITEN MOSKEEENEN INBESLAGNEMEN KORANS/FASCISME MARCHEERTASTRID ESSED18 OCTOBER 2016  Wilders wil politie inzetten bij sluiten Moskeeen en inbeslagnemen Korans/Fascisme marcheert! | Astrid Essed

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!