POLITIEKE STRATEGIE VAN DE NOODTOESTAND EN HET ONTWAKEN VAN DE POLITIESTAAT

POLITIEKE STRATEGIE VAN DE NOODTOESTAND EN HET ONTWAKEN VAN DE POLITIESTAAT

dinsdag 13 september 2016 01:39

NOODTOESTAND gelanceerd vanuit PLOPSALAND  – Nadat de brainstorm sessie met Bart, Gert en Samson uitmondde in een intellectueel orgie en de meisjes van K3 in bescherming genomen moesten worden, werd voor 5 minuten de Noodtoestand uitgeroepen om de hysterische massa tot kalmte te bedaren.     Vermengd tussen het publiek hield er zich een massa vluchtelingen op, hetgeen resulteerde in een schijnbaar ongeëvenaard enthousiasme – nog nooit eerder vertoond tijdens een K3 optreden.      Plopsaland zou na de invasie van NVA nooit meer hetzelfde zijn.          

Het idee om het begrip “noodtoestand” als politiek concept te lanceren vanuit Plopsaland, is op zich een vorm van entertainment.    Alsof kabouter Plop één of andere dwaze en ongenuanceerde uitspraak heeft gedaan die de rest van het kabouterdorp weer eens niet zo goed heeft begrepen.      Of Samson die de nieuwe Engelstalige hit van K3 ‘No to stand’ ingefluisterd heeft bij keizer Bart.   

Noodtoestand betekent eigenlijk het creëren van onnodige existentiële angsten bij de bevolking.    De politieke strategie van angst en onderdrukking opent de deuren van willekeur, ongecontroleerde repressie en censuur.   Ze tast onze individuele en sociale identiteit aan.     Ze schept de illusie van het valse veiligheidsgevoel en zend de noodkreet uit dat er geen alternatief zou bestaan.

Het ontbreekt onze politieke klasse aan empathie en gezond verstand, teneinde onze eigen humane en geseculariseerde identiteit vorm te geven.     Het kerkelijke Katholieke instituut van waanzin mag zichzelf organiseren op een manier dat ze zichzelf deels onttrekt aan de grondwet.    Grondrechten van mensen en dieren worden geschonden omdat sociale profeten en politici de “vrijheid van godsdienst” belangrijker achten dan het secularisatieproces (i.e. de bron van onze eigenste godsdienstvrijheid).       Extreme doctrines en religieus fundamentalisme geven identiteit aan potentiële terroristen, omdat wij op dit vlak falen en conflictueuze begrippen hanteren wanneer we spreken over de Vlaamse, Belgische of Europese identiteit.    Onze identiteit met meerdere gezichten is het zwaard van Damocles dat snijdt aan beide kanten.     Onze principiële waarden en normen worden door heersende belangengroepen financieel economisch ingekleurd en gegijzeld, waarmee we onze sociale identiteit tegelijkertijd verloochenen.       Onze versnipperde identiteit is een allegaartje van niets.   Met dank aan diegenen die ons vertegenwoordigen in de representatief democratische rechtstaat.  

Noodtoestand is een lege huls die past op elk geweer.   Ze krijgt een tijdelijk karakter aangemeten maar is in se permanent.     Het begrip pretendeert oplossingen te bieden voor een probleem dat men moeilijk of zelfs niet kan duiden.   Het blijft omhult in vaagheid.     Het kan ten gepaste en ten ongepaste tijden worden aangewend maar duidelijkheid omtrent randvoorwaarden en criteria ontbreken.

Het concept noodtoestand geeft aan sociale profeten en aan strafrechtelijke en bestuurlijke uitvoerders ongebreidelde macht, die niet langer gecontroleerd hoeft te worden door onafhankelijke rechters.   De voorgestelde toetsing a posteriori is het schaamlapje waarmee men schermt als behoeders van de rechtstaat.   Ruim onvoldoende natuurlijk.     Men verwijst in die zin wel eens naar de BIM en BOM wetgeving.   Want daar liggen de kiemen van de politiestaat.   Want wat is de realiteit?  Politionele activiteiten kunnen maar gecontroleerd worden door onafhankelijke rechters voor zoverre ze omstandig en in detail worden beschreven.    Dat men dit als vanzelfsprekend acht, is echter geen garantie (…).        In meerdere landen worden politionele praktijken gehanteerd die geen zonlicht kunnen verdragen.     De praktijk van het  “witwassen” van een politioneel onderzoek komt misschien wel vaker voor dan we denken.    Zelfs CONTROLE OP DE CONTROLE lijkt noodzakelijk om de situatie een beetje gezond te houden.    Maar wat als we voor andere complexe materies niet kunnen inzien dat we ook in België nood hebben aan een soort systeem van spijtoptanten (cf drugs, terrorisme, prostitutie en andere vormen van georganiseerde criminaliteit).    Wat als het systeem de praktijk van burger infiltratie kan bezigen terwijl men halsstarrig het idee blijft uitdragen dat het over informantenwerking gaat.  Controle geschiedt enkel op papier en a posteriori.   Geen kat die je kan wijsmaken dat low level criminelen wezenlijke informatie kunnen aanreiken in domeinen waar je eigen leven op het spel staat.              

Noodtoestand is als concept de ultieme veruiterlijking van het gebrek aan bestuurlijke capaciteiten en politieke inzichten.   Falen om te anticiperen op hetgeen werkelijk van algemeen belang is.

De Natie vervalt in het bestrijden van overlast en symptomen, terwijl de wortels van  maatschappelijke problemen verkeerdelijk of gewoonweg niet worden aangepakt.       Het gewapende bestuur als antwoord op het eigen politieke falen – want Community Policing is niet langer prioriteit na de politiehervorming en men heeft de voeling met meerdere bevolkingsgroepen verloren.       Noodtoestand resulteert in verzuring, polarisatie en nivellering van de gehele bevolking.   Een psychologisch klimaat dat doelbewust gecreëerd wordt.   Een klimaat om onwettelijkheid, willekeur en ongecontroleerd repressief optreden te kunnen legitimeren onder het mom dat hierdoor de Verlichte rechtstaat wordt beschermd.    

Noodtoestand is goed voor de economie.     Het geeft een boost aan de beveiligingssector en schept werkgelegenheid.   Kan voor een gunstiger klimaat zorgen voor onze Vlaamse en Waalse export en ‘oorlogsindustrie’.      Zorgt ervoor dat onze pillen slikkende bevolking nog wat meer gaat consumeren.    Noodtoestand is een beursgenoteerd begrip waarmee financieel belang gemoeid is.      

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!