De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Politie Gouda bezorgd door mensen ”met negroide uiterlijk”/Racisme in uitvoering

Politie Gouda bezorgd door mensen ”met negroide uiterlijk”/Racisme in uitvoering

dinsdag 18 augustus 2015 05:38
Spread the love


POLITIE GOUDA BEZORGD DOOR MENSEN MET NEGROIDE UITERLIJK/RACISME IN UITVOERING

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/politie-gouda-bezorgd-door-mensen-met-negroide-uiterlijkracisme-in-uitvoering/

”……Wij zagen ook meerdere mensen met een negroïde uiterlijk zich tussen het genoemde podium en de opstelling van de pers begonnen te verzamelen. Sommige van hun hadden grote rugzakken en andere droegen t-shirts met teksten tegen racisme. Dit beeld gaf ons een onrustig gevoel van veiligheid voor de aanwezige gezinnen.”

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/08/17/politie-gouda-bezorgd-om-mensen-met-negroide-uiterlijk/

Het gebeurt niet vaak, anno 2015 een uitspraak te lezen, die een zoopenlijk racistisch karakter draagt en lijkt weggelopen uit een tijd-vanaf 1933 tot 1945- toen expansionistische oorlogspolitiekgepaard gaande met gevaarlijke rassentheorieeen over ”De Jood”en ”De Zigeuner”, door uitroeiing aan miljoenen het leven gekost heeft. [1]Toen was ”de Jood” de ”vijand” van het Duitse volk [2], nu staatanno 2015 in een politie proces verbaal te lezen, dat ”mensen”met een negroide uiterlijk”, die notabene T shirts droegen tegen racisme, ”een onrustig gevoelvan veiligheid voor de aanwezige gezinnen vormden.” [3]
Natuurlijk, de vergelijking is niet hetzelfde:De dramatische en misdadige vervolgingen van Joden en zigeunerstijdens de dertiger en veertiger jaren, is, gelukkig maar, niette vergelijken met de positie van allochtonen en hier gezegd/”mensen met een negroide uiterlijk”
Maar de grondgedachte:Een ”gevaar” voor respectievelijk ”het Duitse volk”, en”aanwezige gezinnen in Gouda” is niet anders.Een dergelijk door de politie in Gouda gemaakt procesverbaal [waarbij trouwens ook gesproken werd over”mensen met een links uiterlijk”, whatever that may mean]verraad een verregaand racisme, een gevaar voor zwarte mensenin het algemeen en de nog in Nederland aanwezigedemocratische waarden in het byzonder.

ZWARTE PIET DEMONSTRATIE IN GOUDA
Wat kwamen die ”gevaarlijke mensen met een negroideuiterlijk”, gesteund door die even gevaarlijkemensen ”met een links uiterlijk” [de politiesuggereeert, dat alle ”linksen” blank waren, watnatuurlijk onzin is] nou eigenlijk in Gouda doen.”Onschuldige”’gezinnen terroriseren?
Welneen, protesteren tegen de intocht van Sinterklaasmet de daarbij behorende racistische karikatuur Zwarte Piet. [4]Hoewel er vrijheid van demonstreren in dit land is,lijkt die ineens weg te vallen als het om anti Zwarte Pietdemonstraties gaat.Niet alleen werd door de burgemeester een locatie aangewezen,waar het anti Zwarte Piet protest totaal geen effect had [ver vande Intocht van Sinterklaas met Pieterbaas], waaraan dedemonstranten uiteraard geen gehoor gaven. [5]Wat ook gebeurde was, dat door de politie werd gedreigd, mensenaan te houden, wanneer ze een anti Zwarte Piet protest zouden uiten. [6]Ik citeer hier schrijver en activist Peter Storm, die bij het protestaanwezig was:”Er kwam nog wel een soort waarschuwing van politiekant. Die was onthutsend. ‘Als u gaat protesteren, op welke manier dan ook, zult u worden aangehouden aldus ongeveer een politiewoordvoerder.’Dus als je je mening uit, wordt je aangehouden?’ vroeg een van de mensen tegen wie de waarschuwing kennelijk was gericht. Ja, daar kwam het op neer.” [7]
Dat was dus de door de politie aangezette sfeer in Gouda, ondankshet feit, dat dit was aangekondigd als een rustig en stil anti Zwarte Piet protest [8] en dat zou het ook geworden zijn, als de politie nietmet grof geschut gewerkt had.Ja, diezelfde politie, die in een proces verbaal [daarop komik nog terug] sprak over het ”onrustig gevoel van veiligheidvoor de aanwezige gezinnen” door de aanwezigheid vanmensen met een negroide uiterlijk. [9]
Hun agressief en gewelddadig optreden, want dat was het, verbaastmij dus niet.
MISHANDELING KNO’LEDGE CESARE
Zo werd een van de leidende anti Zwarte Piet activisten, Kno’ledgeCesare, door de politie op gewelddadige wijze gearresteerd. [10]

Het agressief optreden tegen Kno’legde Cesare [Jerry Afriyie] stondniet op zichzelf.De groep van anti Zwarte Piet activisten als zodanig was Kop van Jut. [11]
Zoals wel vaker gebeurt, werd dit door de media [waaronder het NOSJournaal van 15 november, totaal verdraaid en werd de indruk gewekt,alsof het de Zwarte Piet demonstranten waren, die agressief waren geweest. [12]Niet alleen werd dit beeld ooggetuigen ontkracht, maar ook dooreen aantal door NOS geinterviewde ouders, die bij de intocht aanwezigwaren. [13]
In totaal werden 90 demonstranten [pro en anti Zwarte Piet, maarde meerderheid anti Zwarte Piet]  gearresteerd.Niet tegen allen werd echter een proces verbaal opgemaakt, maarvan de 25 processen verbaal werden er 24 geseponeerd, op een na dus.[14]Hierover straks meer.
KNO’LEDGE CESAREDE WERELD OP ZIJN KOP/CRIMINEEL WORDT SLACHTOFFER,SLACHTOFFER WORDT CRIMINEEL

Ik noemde al de gewelddadige arrestatie van Kno’ledge Cesare door de politie in Gouda tijdens het anti Zwarte Piet protest. [15]Dat daarvoor de betrokken agenten niet zouden worden vervolgd,ligt in de lijn van de straffeloosheid van de politie, die zelfsmet het neerschieten van mensen [lees Rishi Chadrikasing, 2013]wegkomt [16].Maar dat volgens Kno’ledge Cesare, het slachtoffer nota bene,zou worden vervolgd, is het toppunt.Toch gebeurde het:Kno’legde Cesare werd beschuldigd van mishandeling vaneen agent, terwijl hij het was, die was mishandeld! [17]Op 26 augustus dient de rechtszaak tegen hem in Den Haag. [18]Een klucht, ware het niet zo ernstig geweest.

Maar dat was nog niet alles:Door de aangifte van een agent tegen hem, verloorhij ook nog eens zijn baan als beveiliger, doordat zijnvergunning werd ingetrokken. [19]Dus voor het uiten van zijn mening werd hij gestraftmet een Berufsverbot , en aangegeven wegens mishandelingterwijl hij slachtoffer was!Dat is Nederland anno 2015. 

TEKENEN AAN DE WAND

De uitspraak over de mensen met het ”negroide uiterlijk”staat te lezen in het proces verbaal op grond waarvan Jeffrey Afriyie[Kno”ledge Cesare] bij de aanstaande rechtszaak op26 augustus wordt vervolgd. [20]Een grof stukje racisme, des te gevaarlijker, omdat, doorhet steeds racistischer wordende politiek-maatschappelijkeklimaat [21], de politie in Gouda kennelijk denkt, hiermee weg te komen.Deze racistische, mens-vijandige uitspraak staat niet op zichzelf, maar past in het wijder verspreide politioneleracisme, vanaf het etnisch profileren [22], tot hetstructurele racisme bij de Nederlandse en vooral ook Haagse politie [23], waar niet wordt gekeken op een allochtone politiedode meer ofminder. [24]
Het is dan ook niet verwonderlijk, dat in een dergelijkdoor racisme vergiftigd klimaat rellen uitbreken omte protesteren tegen het racistische politiegeweld. [25]En die zullen doorgaan zolang  het racisme, dat slachtoffers eist, welig tiert.Zei niet Martin Luther King:Rellen zijn de stem van de niet gehoorden.[26]
En net als in de zaak Kno’ledge Cesare zien we ook hierde omgekeerde wereld:De politieagenten, die worden verdacht van de gewelddadigedood van Mitch Henriquez [aanleiding van het uitbrekenvan die rellen], zijn geschorst, maar lopennog vrij rond [27], terwijl een van de ”relschoppers”, ikpraat liever over ”opstandelingen”, Said Roustayar, na eengewelddadige arrestatie, is veroordeeld totzes maanden gevangenisstraf. [28]
Reden voor het vonnis? “De man heeft geholpen bij het in brand steken van een bouwkeet tijdens de rellen (…) Daarnaast gooide hij meerdere stenen in de richting van politieagenten”, [29]LET WEL:Said heeft geen agent geraakt, geen enkel slachtoffer gemaakt, maarwordt, na gewelddadig te zijn gearresteerd, tot zo’n absurdestraf veroordeeld, maar de agenten, die worden verdacht van de DOODvan Mitch Henriquez, zijn niet eens gearresteerd, slechts geschorst.

EPILOOG

Een proces verbaal, waarbij de politie openlijkvermeldt, dat ”mensen met een negroide uiterlijk”een ”onrustig gevoel van veiligheid bij de aanwezige gezinnen”veroorzaken. [30]”Gevaarlijke” mensen, gewapend met een rugzak en T shirtstegen racisme…….[31]Een samenleving waarin etnisch profileren gangbaar isen politieagenten, verdacht van de dood van een Arubaanse man,niet worden gearresteerd [alleen geschorst], terwijl een opstandeling tegen racistisch politiegeweld, vanwege het ”gooien met stenen”, die niet eens een politieagentgeraakt hebben, eerst gewelddadig wordt gearresteerd en dan tot zes maandengevangenisstraf wordt veroordeeld.
Kafka of Alice in Wonderland?
Neen, Nederland anno 2015
Een krachtig protest, een krachtig tegengeluid isbroodnodig.Om te voorkomen dat de echo’s uit 1933-1945, geenecho’s meer blijken te zijn. Toen was ”De Jood” de vijand.Nu mensen met een negroide uiterlijk? [32]

NO JUSTICE, NO PEACE!

Astrid Essed

NOTEN

[1]

THE HOLOCAUST

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Holocaust

[2]

”Het was niet alleen rechtmatig. Het was ook rechtvaardig. Rechtmatig: de Joden waren de vijanden van Duitsland………….”
HOOFDSTUKPLUNDERING [BLZ  187]
http://www.dbnl.org/tekst/pres003onde01_01/pres003onde01_01_0056.php

BRON
ONDERGANGDE VERVOLGING EN VERDELGING VAN HET NEDERLANDSEJODENDOM 1940-1945J. PRESSER
http://www.dbnl.org/tekst/pres003onde01_01/
WIKIPEDIAJACQUES PRESSER

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacques_Presser

[3]

NRCPOLITIE GOUDA BEZORGD DOOR MENSENMET NEGROIDE UITERLIJK17 AUGUSTUS 2015

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/08/17/politie-gouda-bezorgd-om-mensen-met-negroide-uiterlijk/

[4]

AFSCHAFFING ZWARTE PIET EEN MUST/ZWARTE PIETALS RACISTISCH FENOMEENASTRID ESSED19 OCTOBER 2013
http://www.astridessed.nl/afschaffing-zwarte-piet-een-mustzwarte-piet-als-racistisch-fenomeen/

[5]

”De burgemeester gaf aanvankelijk aan dat hij demonstraties in deze zin niet wenste te verbieden. Maar vrij kort voor de dag zelf bepaalde hij dat demonstreren weliswaar mocht, maar niet langs de route van de intocht en dus niet op de Mart ktt waar de actie was gepland. Die bepaling was al een grove inperking van demonstratie- en actievrijheid. Als je tegen wapenhandel wil protesteren, doe je dat bij een wapenhandelsbeurs, niet vijf kilometer verderop. Als de tegen zwarte Piet wilt demonstreren, doe je dat op een plaats en tijd waar die Zwarte Piet het straatbeeld mede domineert, dus bij uitstek tijdens de intocht. ”
HOONGELACH VOOR POLITIE EN BURGEMEESTER GOUDA, HUNMACHTSVERTOON GAAT ZWARTE PIET NIET REDDENPETER STORM16 NOVEMBER 2014

http://www.ravotr.nl/2014/11/16/hoongelach-voor-politie-en-burgemeester-gouda-hun-machtsvertoon-gaat-zwarte-piet-niet-redden/

[6]
HOONGELACH VOOR POLITIE EN BURGEMEESTER GOUDA, HUNMACHTSVERTOON GAAT ZWARTE PIET NIET REDDENPETER STORM16 NOVEMBER 2014

http://www.ravotr.nl/2014/11/16/hoongelach-voor-politie-en-burgemeester-gouda-hun-machtsvertoon-gaat-zwarte-piet-niet-redden/

[7]

HOONGELACH VOOR POLITIE EN BURGEMEESTER GOUDA, HUNMACHTSVERTOON GAAT ZWARTE PIET NIET REDDENPETER STORM16 NOVEMBER 2014

http://www.ravotr.nl/2014/11/16/hoongelach-voor-politie-en-burgemeester-gouda-hun-machtsvertoon-gaat-zwarte-piet-niet-redden/

[8]
”We roepen iedereen op om naar Gouda te komen om in de geest van Martin Luther King en Nelson Mandela kenbaar te maken dat de racistische karikatuur Zwarte Piet niet thuishoort in een beschaafd land. Onrechtvaardige maatregelen tegen de vrijheid van meningsuiting kunnen wij niet accepteren. De Ombudsman oordeelde onlangs dat de politie bij de arrestatie van anti-piet demonstranten in 2011 heeft gehandeld “in strijd met het vereiste van dat grondrechten moeten worden gerespecteerd”, waaronder de vrijheid van meningsuiting.”
DOORBRAAK.EU15 NOVEMBER, GOUDA: ACTIE TEGEN ZWARTE PIET BIJLANDELIJKE SINTERKLAASINTOCHT

http://www.doorbraak.eu/15-november-gouda-actie-tegen-zwarte-piet-bij-landelijke-sinterklaasintocht/

RTL NIEUWSSTIL PROTEST TEGEN ZWARTE PIET LANGS ROUTE GOUDA14 NOVEMBER 2014

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/stil-protest-tegen-zwarte-piet-langs-route-intocht-gouda

[9]

NRCPOLITIE GOUDA BEZORGD DOOR MENSENMET NEGROIDE UITERLIJK17 AUGUSTUS 2015

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/08/17/politie-gouda-bezorgd-om-mensen-met-negroide-uiterlijk/

[10]

YOUTUBE.COMKNO’LEGDE CESARE SLACHTOFFER VANBUITENSPORIG POLITIEGEWELD

https://www.youtube.com/watch?v=4TGvi3y9cIg&feature=youtu.be&app=desktop

STARNIEUWS.COMCOLUMN: EEN HEET WEEKEND IN KOUD NEDERLANDSANDEW HIRA17 NOVEMBER 2014

http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/26180

[11]

JOOP.NLMEDIA VERTEKENEN PIET PROTESTMERIJN OUDENAMPSEN18 NOVEMBER 2014
http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/29570_media_vertekenen_piet_protest/  HOONGELACH VOOR POLITIE EN BURGEMEESTER GOUDA/HUN MACHTSVERTOON GAAT ZWARTE PIET NIET REDDENPETER STORM16 NOVEMBER 2014
http://www.ravotr.nl/2014/11/16/hoongelach-voor-politie-en-burgemeester-gouda-hun-machtsvertoon-gaat-zwarte-piet-niet-redden/

[12]

NOS JOURNAAL DD 15-11-2014
http://www.npo.nl/nos-journaal/15-11-2014/POW_00723008

ANTI ZWARTE PIET PROTEST IN GOUDA/BRIEF AANNOS JOURNAALASTRID ESSED20 NOVEMBER 2014
http://www.astridessed.nl/anti-zwarte-piet-protest-in-goudabrief-aan-nos-journaal/

ANTI ZWARTE PIET PROTEST IN GOUDA EN AMSTERDAM/ZWARTE PIET IS RACISME/OVER HYPOCRISIE RUTTE/VERDRAAIINGEN IN DE MEDIA EN SCHIJNHEILIGHEID VANDER LAANASTRID ESSED18 NOVEMBER 2014
http://www.astridessed.nl/anti-zwarte-piet-protest-in-gouda-en-amsterdamzwarte-piet-is-racismeover-hypocrisie-rutteverdraaiingen-in-de-media-en-schijnheiligheid-van-der-laan/

[13]

JOOP.NLMEDIA VERTEKENEN PIET PROTESTMERIJN OUDENAMPSEN18 NOVEMBER 2014
http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/29570_media_vertekenen_piet_protest/  HOONGELACH VOOR POLITIE EN BURGEMEESTER GOUDA/HUN MACHTSVERTOON GAAT ZWARTE PIET NIET REDDENPETER STORM16 NOVEMBER 2014
http://www.ravotr.nl/2014/11/16/hoongelach-voor-politie-en-burgemeester-gouda-hun-machtsvertoon-gaat-zwarte-piet-niet-redden/

UITSPRAKEN OUDERS, DIE POLITIEGEWELDBEVESTIGDEN

NOS JOURNAAL DD 15-11-2014
http://www.npo.nl/nos-journaal/15-11-2014/POW_00723008

[14]

”In totaal zijn echter rond de negentig mensen – vooral maar niet uitsluitend tegenstanders van Zwarte Piet – opgepakt. Van het merendeel is dus niet eens proces verbaal opgemaakt?!”
GEEN GOEDE DAG VOOR HET GEZAG-MAAR HET SEIN GAAT NIETOP VEILIGPETER STORM29 MEI 2015
http://www.ravotr.nl/2015/05/29/geen-goede-dag-voor-het-gezag-maar-het-sein-gaat-niet-op-veilig/

NOSEEN BETOGER TEGEN ZWARTE PIET VERVOLGD, DE REST GAATVRIJUIT28 MEI 2015
http://nos.nl/artikel/2038181-een-betoger-tegen-zwarte-piet-vervolgd-rest-gaat-vrijuit.html

[15]

YOUTUBE.COMKNO’LEGDE CESARE SLACHTOFFER VANBUITENSPORIG POLITIEGEWELD

https://www.youtube.com/watch?v=4TGvi3y9cIg&feature=youtu.be&app=desktop

[16]

AGENT, DIE RISHI NEERSCHOOT, VRIJGESPROKEN/RECHTBANK GEEFT POLITIE LICENCE TO KILLASTRID ESSED27 DECEMBER 2013

http://www.astridessed.nl/agent-die-rishi-neerschoot-vrijgesprokenrechtbank-geeft-politie-licence-to-kill/

[17]

”Eén man moet voor de rechter komen voor het opstootje vorig jaar bij de intocht van Sinterklaas in Gouda. Hij wordt verdacht van het mishandelen van een agent en verzet bij aanhouding.”

NU.NLMEESTE ARRESTANTEN SINTERKLAASINTOCHT GOUDA NIETVERVOLGD17 AUGUSTUS 2015

http://www.nu.nl/binnenland/4057521/meeste-arrestanten-sinterklaasintocht-gouda-niet-vervolgd.html

[18]

”Omdat een agent aangifte van mishandeling tegen Afriyie heeft gedaan, kan hij zijn baan als beveiliger op dit moment niet uitoefenen. Op 26 augustus dient de rechtszaak.”
VOLKSKRANTPOLITIE VREESDE MENSEN MET ”NEGROIDE”EN ”LINKS” UITERLIJK17 AUGUSTUS 2015
http://www.volkskrant.nl/binnenland/politie-vreesde-mensen-met-negroide-en-links-uiterlijk~a4122981/

[19]

RTL NIEUWSZWARTE PIET ACTIVIST VERLIEST BAAN DOOR PROTEST16 FEBRUARI 2015

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/zwartepietactivist-verliest-baan-door-protest

[20]

”De aanwezigheid van mensen met een “links georiënteerd” en “negroïde uiterlijk” gaf de politie bij de landelijke Sinterklaasintocht, vorig jaar in Gouda, “een onrustig gevoel van veiligheid voor de aanwezige gezinnen”. Dat schrijven de agenten in het proces-verbaal op grond waarvan Jerry Afriyie volgende week woensdag wordt vervolgd.”

NRCPOLITIE GOUDA BEZORGD DOOR MENSENMET NEGROIDE UITERLIJK17 AUGUSTUS 2015

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/08/17/politie-gouda-bezorgd-om-mensen-met-negroide-uiterlijk/

[21]

NRCOMBUDSMAN: NEDERLANDSE POLITIEK IS RACISTISCH20 OCTOBER 2013

http://www.nrc.nl/nieuws/2013/10/20/ombudsman-nederlandse-politiek-is-racistisch/

[22]

ETNISCH PROFILEREN

AMNESTY INTERNATIONALDOSSIER ETNISCH PROFILEREN
http://www.amnesty.nl/dossier-etnisch-profileren  RAPPORTAMNESTY INTERNATIONALPROACTIEF POLITIEOPTREDEN VORMT RISICO VOORMENSENRECHTEN28 OCTOBER 2013
http://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/rapport_etnisch_profileren_ainl_28_okt_2013.pdf

[23]
RACISME NEDERLANDSE POLITIE
”Nederlandse agenten maken zich op grote schaal schuldig aan discriminatie op basis van afkomst of ras. Dat komt volgens onderzoek door de grote mate van vrijheid die politiemensen in ons land hebben gekregen.

Die vrijheid wordt vaak niet volgens de regels gebruikt. Het onderzoek is gedaan door antropoloog Paul Mutsaers, die zijn bevindingen in Trouw toelicht.”

RTL NIEUWSNEDERLANDSE POLITIE DISCRIMINEERT OP GROTE SCHAAL9 JUNI 2015
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/nederlandse-politie-discrimineert-op-grote-schaal
TILBURG UNIVERSITYROEP OM MINDER ”BUREAUCRATIE” LEIDTEERDER TOT POLITIEDISCRIMINATIEPERSBERICHT 2 JUNI 2015
https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/persberichten/persbericht-politie-discriminatie-door-ontbureaucratisering/

VOLKSKRANTOMBUDSMAN: DISCRIMINATIE ZIT IN POLITIECULTUUR28 OCTOBER 2013
http://www.volkskrant.nl/leven/ombudsman-discriminatie-zit-in-politiecultuur~a3534648/

RACISTISCH GEWELD HAAGSE POLITIE
OMROEP WESTOUD AGENTEN: HAAGSE POLITIE GEBRUIKT BUITENSPORIGGEWELD TEGEN ALLOCHTONEN16 OCTOBER 2013
http://www.omroepwest.nl/nieuws/16-10-2013/oud-agenten-haagse-politie-gebruikt-buitensporig-geweld-tegen-allochtonen

OMROEP WESTOUD AGENTEN BEVESTIGEN DISCRIMINATIE BIJ HAAGSEPOLITIE24 JUNI 2014
http://www.omroepwest.nl/nieuws/24-06-2014/oud-agenten-bevestigen-discriminatie-bij-haagse-politie

DEN HAAG FMOPNIEUW EX AGENT, DIE DISCRIMINATIE BEVESTIGT24 JUNI 2014
http://denhaagfm.nl/2014/06/24/opnieuw-ex-agent-die-discriminatie-bevestigt/
BRIEF EX AGENT AAN HAAGSE GEMEENTERAADSLEDEN23 JUNI 2014
http://denhaagfm.nl/wp-content/uploads/2014/06/politiegeweld-brief-2.pdf
DEN HAAG FMEX POLITIEAGENTWEL DEGELIJK DISCRIMINATIE BIJ HAAGS KORPS23 JUNI 2014
http://denhaagfm.nl/2014/06/23/ex-politieagent-wel-degelijk-discriminatie-bij-haags-korps/
BRIEF EX AGENT AAN HAAGSE GEMEENTERAADSLEDEN22 JUNI 2014
http://denhaagfm.nl/wp-content/uploads/2014/06/politiegeweld-brief-1.pdf

[24]

MITCH HENRIQUEZ/DODE POLITIEGEWELD ENBEPAALD NIET DE EERSTE/NO JUSTICE, NO PEACEASTRID ESSED1 JULI 2015
http://www.astridessed.nl/mitch-henriquezdode-politiegeweld-en-bepaald-niet-de-eersteno-justice-no-peace/

AGENT, DIE RISHI NEERSCHOOT, VRIJGESPROKEN/RECHTBANK GEEFT POLITIE LICENCE TO KILLASTRID ESSED27 DECEMBER 2013

http://www.astridessed.nl/agent-die-rishi-neerschoot-vrijgesprokenrechtbank-geeft-politie-licence-to-kill/

[25]

RELLEN IN DE SCHILDERSWIJK/STEMMEN VANDE NIET GEHOORDENASTRID ESSED5 JULI 2015
http://www.astridessed.nl/rellen-in-de-schilderswijkstemmen-van-de-niet-gehoorden/

[26]

RIOTS ARE THE VOICES OF THE UNHEARD
Martin Luther King

http://quotationsbook.com/quote/34458/

[27]

”De betreffende agenten zijn op non-actief gezet.”

SPITSNIEUWS

OM

VIJF AGENTEN VERDACHT VAN DOOD ARUBAAN

1 JULI 2015

http://www.spitsnieuws.nl/binnenland/2015/07/om-vijf-agenten-vervolgd-voor-overlijden-arubaan

AD

VIJF AGENTEN VERDACHT VAN BETROKKENHEID DOOD MITCH

1 JULI 2015

http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-Haag/article/detail/4092183/2015/07/01/Vijf-agenten-verdacht-van-betrokkenheid-dood-Mitch.dhtml

[28]

NOSACTIVIST KRIJGT ZES MAANDEN VOOR RELLENSCHILDERSWIJK31 JULI 2015

http://nos.nl/artikel/2049756-activist-krijgt-zes-maanden-voor-rellen-schilderswijk.html

”Op vrijdag 31 juli heeft de Haagse rechtbank activist en lid van de Internationale Socialisten Said Roustayar veroordeeld tot zes maanden cel voor ‘zijn aandeel’ in de rellen in de Schilderswijk.”

INDYMEDIA.NLZWARE STRAF WEGENS ACTIVISME

https://www.indymedia.nl/node/29005

JULLIE ZIJN GEWAARSCHUWD, GEZAGSDRAGERS. EN SAIDMOET VRIJ.PETER STORM31 JULI 2015

http://www.ravotr.nl/2015/07/31/jullie-zijn-gewaarschuwd-gezagsdragers-en-moet-vrij/

[29]

RECHTSPRAAK.NLCELSTRAF VOOR BRANDSTICHTING EN STENEN GOOIENNAAR POLITIE
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag/Nieuws/Pages/Celstraf-voor-brandstichting-en-stenen-gooien-naar-politie.aspx

[30]

NRCPOLITIE GOUDA BEZORGD DOOR MENSENMET NEGROIDE UITERLIJK17 AUGUSTUS 2015

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/08/17/politie-gouda-bezorgd-om-mensen-met-negroide-uiterlijk/

[31]

”’ Wij zagen ook meerdere mensen met een negroïde uiterlijk zich tussen het genoemde podium en de opstelling van de pers begonnen te verzamelen. Sommige van hun hadden grote rugzakken en andere droegen t-shirts met teksten tegen racisme. Dit beeld gaf ons een onrustig gevoel van veiligheid voor de aanwezige gezinnen.”
NRCPOLITIE GOUDA BEZORGD DOOR MENSENMET NEGROIDE UITERLIJK17 AUGUSTUS 2015

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/08/17/politie-gouda-bezorgd-om-mensen-met-negroide-uiterlijk/

[32]

”Het was niet alleen rechtmatig. Het was ook rechtvaardig. Rechtmatig: de Joden waren de vijanden van Duitsland………….”
HOOFDSTUKPLUNDERING [BLZ  187]
http://www.dbnl.org/tekst/pres003onde01_01/pres003onde01_01_0056.php

BRON
ONDERGANGDE VERVOLGING EN VERDELGING VAN HET NEDERLANDSEJODENDOM 1940-1945J. PRESSER
http://www.dbnl.org/tekst/pres003onde01_01/
WIKIPEDIAJACQUES PRESSER

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacques_Presser

”’ Wij zagen ook meerdere mensen met een negroïde uiterlijk zich tussen het genoemde podium en de opstelling van de pers begonnen te verzamelen. Sommige van hun hadden grote rugzakken en andere droegen t-shirts met teksten tegen racisme. Dit beeld gaf ons een onrustig gevoel van veiligheid voor de aanwezige gezinnen.”
NRCPOLITIE GOUDA BEZORGD DOOR MENSENMET NEGROIDE UITERLIJK17 AUGUSTUS 2015

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/08/17/politie-gouda-bezorgd-om-mensen-met-negroide-uiterlijk/

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!