De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

UN General Assembly votes to suspend the membership of the Russian Federation in the Human Rights Council. (UN Photo/Manuel Elías).

Poetin: paria of profeet?

Vertegenwoordigers van amper 23% van de wereld­be­vol­king stemden voor schor­sing van Rus­land uit de VN-Men­sen­rech­ten­raad. Grote lan­den als China, India en Bra­zilië wei­ger­den voor te stem­men, on­danks zware Ame­ri­kaan­se druk. Rus­land is hele­maal niet ge­ïso­leerd. Poet­in is eer­der een pro­feet dan een paria.

vrijdag 15 april 2022 06:14
Spread the love

 

In een vorig artikel zagen we dat russofobie samen­hangt met Ameri­kaans impe­ria­lisme. In het ver­lengde daar­van ligt een aan­ver­want feno­meen: haat tegen de Rus­sische presi­dent Poetin. Gewezen Ame­ri­kaans buiten­land­minister Hillary Clinton speelt een belang­rijke rol in het ont­staan daar­van.

Al meer dan een decen­nium is zij met Poetin verwikkeld in een ver­hitte woor­den­strijd. Door de jaren heen pro­beerde Clin­ton poli­tieke munt te slaan met breed in de media uit­ge­dragen aan­vallen op Poetin: hij had “geen ziel”, zijn annex­atie van de Krim leek op “het op­treden van Adolf Hitler in de jaren dertig”.

Ook de media in onze con­treien houden ons voor dat we met Poetin tegen­over een waan­zinnig monster staan dat een vredig Europa in brand steekt. En de Ame­ri­kaanse presi­dent Joe Biden beschuldigt Poetin zelfs onverbloemd van genocide.

Van recente datum is de schorsing van Rusland uit de VN Men­sen­rech­ten­raad. Ook dat “wapen­feit” werd gekoppeld aan de per­soon van de Rus­sische presi­dent. Op 7 april had de VS een daar­toe strek­kende resolutie ingediend in de Alge­mene Ver­ga­de­ring van de VN. Door aan­vaar­ding spraken de leden hun “bezorgd­heid” uit over de crisis in Oekraïne en oor­deel­den zij dat de Rus­sische Fede­ratie haar lid­maat­schap van de Raad moet ver­liezen totdat een her­ziening “gepast wordt geacht”.

In het debat dat aan de stem­ming voor­af­ging, vergeleek de Oekra­ïense afge­vaar­digde de ge­beur­te­nissen in zijn land met de geno­cide in Rwanda in 1994. Zoals de foto boven dit artikel leert, werd de reso­lutie aan­ge­nomen met 93 stem­men voor, 24 tegen en 58 ont­hou­dingen.

Met de losse hand op­ge­stelde tekst

De zitting kwam tot stand op grond van een bericht van 2 april over een groot­schalige slachting onder burgers in de stad Bucha. De gruwel werd de Russen in de schoenen geschoven, be­schul­di­ging die over­tuigend werd weerlegd.

De westerse media en Europese bureau­craten als Ursula Von der Leyen en Josep Borrell blijven zich echter hals­starrig vast­klampen aan het valse narra­tief, hoewel ook Britse in­lich­tingen­dien­sten zouden bevestigen dat het bloed­bad werd aan­ge­richt door het Oekra­ïense nazi-batal­jon Azov.

De Chinese VN-ver­tegen­woor­diger sprak duide­lijke taal: de verde­diging van mensen­rechten moet niet gepoli­ti­seerd worden, VN-leden moeten niet onder druk worden gezet, een haastige bijeen­roeping moet leden niet dwingen een kant te kiezen, een lid moet uit de Men­sen­rech­ten­raad worden gezet op basis van feiten, niet van een met de losse hand op­ge­stelde tekst.

… de Mexi­caanse woord­voerder drong aan op berechting van de [echte] verant­woor­de­lijken voor [de] wreed­heden …

De Cubaanse dele­gatie­leider wees op de hypo­crisie van super­mogend­heid de VS, die zich van meet af aan had verzet tegen de op­richting van de Raad, maar nu het initia­tief neemt tot acti­vering van één van de meest contro­ver­siële clausules.

De ver­tegen­woor­diger van Cam­bodja waar­schuwde voor het gevaar van iso­latie van Rusland en drong aan op dia­loog, en de Mexi­caanse woord­voerder vroeg berechting van de [echte] verant­woor­de­lijken voor [de] wreed­heden, net als de ver­tegen­woor­diger van Senegal, die ver­klaarde dat zijn dele­gatie zich van stem­ming had ont­houden omdat de reso­lutie voor­barig is nu een onaf­hanke­lijke inter­natio­nale onder­zoeks­com­missie zich nog niet heeft kunnen uit­spreken, een stand­punt dat ook de af­ge­vaar­digde van de Ver­enigde Ara­bische Emi­raten innam.

Misleidend

Volgens het bericht van de VN geeft de uitslag aan “dat de inter­na­tio­nale gemeen­schap de agres­sieve acties van Moskou jegens een naburige staat sterk afkeurt.” Welnu, hoe­zeer men de oorlog ook moet betreuren en wreed­heden veroor­delen, die con­clusie is mis­leidend.

In de aan­loop naar de stem­ming oefende de VS zware druk uit op de dele­ga­ties om vóór te stem­men, druk waar veel kleinere landen volstrekt niet tegen op­ge­was­sen zijn. 18 af­ge­vaar­dig­den kwamen gewoon niet opdagen, bevreesd voor de ge­volgen van een ont­houding.

Wie kan rekenen, komt tot de con­clusie dat de 93 voor­stem­mers nu­me­riek een min­der­heid (93 op 193, 48,2%) vormen in de Alge­mene Ver­ga­de­ring. Qua be­vol­kings­grootte[1] ver­tegen­woor­digen de voor­stem­mers 1,8 miljard inwoners op een wereld­bevolking van 7,9 miljard, amper 23%.

Tradi­tio­nele Ameri­kaanse bond­ge­noten als Saoedi-Arabië en de Golf­staten ont­hielden zich. Van de 51 landen in het eco­no­misch sterk op­komende Afrika stem­den slechts 7 voor, goed voor 171 miljoen in­woners op een totaal van 1.341 miljoen, nog geen 13%.

De “internationale gemeenschap” waar het VN-bericht over spreekt, bestaat uit de VS en zijn NAVO- en EU-bond­ge­noten, Japan en Zuid-Korea. Af­ge­zien van de laatste twee landen plus de Filipijnen stemden van de 30 niet-Midden-Oosten Azia­tische landen enkel Myan­mar en Oost-Timor tegen.

China, dat tegen stemde, en India, dat zich onthield, zijn samen al goed voor 2,8 miljard inwoners, ruim 35% van de wereld­be­vol­king. Even op­mer­ke­lijk is dat van de 14 landen in het Midden-Oosten enkel Israël en Turkije voor stem­den.

Tradi­tio­nele Ameri­kaanse bond­ge­noten als Saoedi-Arabië en de Golf­staten ont­hielden zich. Van de 51 landen in het eco­no­misch sterk op­komende Afrika stem­den slechts 7 voor, goed voor 171 miljoen in­woners op een totaal van 1.341 miljoen, nog geen 13%.

Juichende tweet

Een goed voorbeeld van de manier waarop de main­stream media reageer­den op de verban­ning van Rus­land uit de mensen­rechten­raad was de jui­chende tweet van Timmie van Diepen, poli­tiek jour­nalist bij Het Belang van Lim­burg (HBVL),[2] die hij on­mid­del­lijk na de stem­ming liet ver­schijnen:

 

Van Diepen is op het vlak van inter­na­tio­nale relaties niet aan zijn proef­stuk toe. Zo heeft de Kin­rooise[3] jour­na­list een dubbel-interview in HBVL van 28 maart 2020 met UAnt­werpen hoofd­docent David Crieke­mans en ULeiden professor Rob de Wijk op zijn pal­mares, net als een interview in de regio­nale zuster­krant Gazet van Ant­werpen (GVA) van 23 maart 2022 met VUB-profes­sor Jona­than Hol­slag.

In zijn tweet sug­ge­reert hij dat Rus­land vrijwel geïso­leerd is. Daar­mee sluit hij, net als alle westerse media, zijn ogen voor de reali­teit. Sterker nog, de media ver­kopen ons regel­rechte leugens uit de koker van de Ameri­kaanse en Britse ge­heime dien­sten CIA en MI6, die zelfs erken­nen dat ze leugens om bestwil vertellen.

Geen woord over de training van het Oekra­ïense leger door de NAVO, de NAVO-proce­dures die het land heeft over­ge­nomen, de bevoorrading met modern NAVO-wapen­tuig, het de facto NAVO-lid­maat­schap, en de steun in de oorlog door Britse SAS-elite­troepen en leden van de Ame­ri­kaanse Delta Force.

Voor de Russen zijn de leugens van het Westen een teken van zwakte. Het Wes­ten pro­beert met harde propa­ganda zaken te ver­doe­zelen. Zo is er de case van de Oekra­ïense labora­toria die in samen­werking met de VS werken aan biologische wapens en waar Washing­ton geen goede ver­klaring voor kon geven.

Alles wat aan de Rus­sische inval voor­af­ging, wordt verzwegen. Geen woord over de training van het Oekra­ïense leger door de NAVO, de NAVO-proce­dures die het land heeft over­ge­nomen, de bevoorrading met modern NAVO-wapen­tuig, het de facto NAVO-lid­maat­schap, en de steun in de oorlog door Britse SAS-elite­troepen en leden van de Ame­ri­kaanse Delta Force.

Van Diepen[4] en zijn collega’s in het Westen draaien ons een rad voor de ogen. Rus­land verzet zich tegen acht jaar agres­sie tegen de Russisch­talige bevolking in Donbas, tegen een op­dring­erig, agres­sief Noord-Atlan­tisch Bond­ge­noot­schap en tegen de domi­nantie van het Westen. Het raakt niet stil­aan inter­natio­naal geïsoleerd.

De Rus­sische presi­dent Poetin is geen internationale paria. Voor de over­grote meer­der­heid van de mens­heid buiten het Westen zijn Poetins woorden op de veilig­heids­con­ferentie van München in 2007 “ico­nisch” en “pro­fetisch”. Hij waar­schuwt in niet mis te verstane woorden voor een uni­po­laire wereld, een wereld waarin de VS de alleen­heer­schap­pij heeft.

Dát is waar de oorlog in Oekraïne vandaag over gaat.

*****

[1] De bevolkingscijfers in dit artikel zijn die van worldometer, https://www.worldometers.info/world-population/

[2] Het Belang van Limburg (HBVL) positioneert zich graag als “community krant die in elke levensfase aanwezig wil zijn”. Het etiket “community” slaat echter duidelijk op lezers met een gemeenschappelijke geografische locatie. Daarmee is HBVL een uitgesproken provinciale krant. Het blad hoort thuis in de groep populaire kranten die sensationeel nieuws brengen zoals over misdaden, verkeersongevallen en sportevenementen, maar ook berichten over mode, interieurs, auto’s, showbizz en vakanties. HBVL snijdt nationale en zelfs internationale thema’s aan, maar regionaal en dorpsnieuws overheerst, net als sport en overlijdensberichten.

[3] Het landelijke Kinrooi in Belgisch-Limburg ligt direct tegen de Nederlandse grens. De gemeente bestaat uit de kerkdorpen Geistingen, Kessenich, Kinrooi, Molenbeersel en Ophoven. Volgens de Kinrooise gemeentemonitor telde de gemeente op 8 maart 2022 12.216 inwoners, waarvan 20,1% vreemdelingen en 34,8% van buitenlandse afkomst.

[4] In zijn HBVL-artikel “Poetin draagt een verpletterende verantwoordelijkheid voor deze oorlogsmisdaden” van 4 april geeft Van Diepen ondubbelzinnig de schuld van het bloedbad in Bucha aan “de [Russische] invallers”, zonder enig bewijs, zonder de uitslag van onafhankelijk internationaal onderzoek. Dat artikel verdient het etiket ‘analyse’ niet. Een serieuze analyse vertrekt van bewezen feiten, combineert deze, en reikt één of meer conclusies aan.

Dit artikel verscheen eerder vandaag op Geopolitiek in context.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!