De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Pinksterlanddagen 2018/Kafka in werking/Jacht na vijf jaar hervat

Pinksterlanddagen 2018/Kafka in werking/Jacht na vijf jaar hervat

zaterdag 19 mei 2018 00:17
Spread the love

PINKSTERLANDDAGEN 2018/KAFKA OPNIEUW IN WERKING/JACHT NA VIJF JAAR HERVAT

” De Pinksterlanddagen zijn een mooie traditie van het nastreven van een solidaire
en vrije samenleving. Van belang is echter, dat dit nu reeds tot uiting moet komen
in respect voor elkaar. Wat betreft de behandeling van Maikel op de Pinksterlanddagen
2013 is het A Team [of Voorbereidingsgroep] daarin ernstig tekort geschoten.
Helaas gaan ze, vijf jaar na dato, opnieuw op ernstige wijze in de fout,wat de strijd voor een solidaire en vrije samenleving zeer kan schaden!Vandaar dit stuk voor ieder om er lering uit te trekken, hoe het NIET moet!

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/pinksterlanddagen-2018-kafka-opnieuw-in-werking-jacht-na-vijf-jaar-hervat/

Beste lezers,

Dat u zich nog iets herinnert van mijn vorige stuk over de gang van zakenbij de Pinksterlanddagen en de unfaire bejegening van een bezieldeactivist, is onwaarschijnlijk, want het gebeurde heeft in 2013 plaatsgehad enmijn stuk hierover [na het te hebben laten bezinken] in 2014
Het was getiteld:
”KAFKA 2013/OVER PINKSTERLANDDAGEN EN ONDERLINGEVERHOUDINGEN/WILLEKEUR EN UNFAIRE BEHANDELING”
https://www.astridessed.nl/kafka-2013over-pinksterlanddagen-en-behandeling-maikelunfair-onsolidairpure-willekeur/
Reden voor mij om dit alles weer op te rakelen, is, omdat het een naarvervolg heeft gekregen, recentelijk, [1]  reden voor mij om dan nu weer inde pen te klimmen.
  

WAT IS ER NOU PRECIES GEBEURD TIJDENS DIE PINKSTERLANDDAGEN2013?

Allereerst, de Pinksterlanddagen is een jaarlijks tin Appelscha terugkerend door anarchisten georganiseerde event met lezingen, workshops en muziek, in de geest van solidariteit enop weg naar een vrije samenleving. [2]Nou, daar was, tenminste in de omgang met elkaar, in 2013 weinigvan te merken.Ik doel hier op de behandeling van een bepaalde, bezielde activist,Maikel genaamd.
Wat gebeurde daar dan, tijdens die Pinksterdagen [waarmee dePinksterlanddagen samenvallen] in 2013?
UNFAIRE BEJEGENING MAIKEL
 Om iedere Pinksterlanddagen bezoeker een prettig en veilig gevoel te geven, is ereen bemiddelings of A Team in het leven geroepen, dat moet zorgen voor”een prettige atmosfeer zonder uitsluiting” [3]
Ook heeft dat A Team tot taak te bemiddelen als mensen een conflict met anderen hebbentijdens de Pinksterlanddagen. Klinkt goed.
Maar dan moet het wel eerlijk en fatsoenlijk naar alle partijen worden toegepast.Dat is hier niet het geval geweest. En dan nu de zaak waar het om ging:
 Betrokken personen/groepen
 Maikel
Twee bezoekers
Het bemiddelings of A Team
 In 2013 arriveren twee bezoekers op het kampeerterrein in Appelscha.
Maikel is er ook. Onze twee bezoekers gaan naar het A Team en geven aan, de aanwezigheid van Maikel alsonveilig en/of bedreigend te ervaren.Wat ze precies besproken hebben met het A Team doet hier niet ter zake.Maar wel het verbijsterende verloop.Op grond van de beweringen/beschuldigingen van de twee bezoekers wordt aan Maikelgevraagd, het terrein te verlaten.Zonder de betrouwbaarheid van de beweringen van de twee bezoekers ook maargetoetst te hebben. Zonder Maikel verteld te hebben, wat die beweringen van de twee bezoekers nu precies inhielden, waardoor hij niet de kans kreeg, zichzelf te verdedigen.  Het was  [ maar dat even voor de zorgvuldigheid, niet voor het wezen van de zaak ] nog iets ingewikkelderomdat nadat duidelijk was, dat het over Maikel ging, twee leden uit het A Team zich teruggetrokken hadden
omdat ze Maikel persoonlijk kenden en de schijn van partijdigheid wilden vermijden [4]Maar het ging niet zuiver toe, omdat niet iedereen zich uit dat eerste A Team terugtrok.Een lid van het [nu voormalige] A Team bleef gewoon zitten en er traden een aantal mensenvan de oorspronkelijke Voorbereidingsgroep tot het nieuwe A Team toe,En dat nieuwe A Team vond, dat verwijdering van Maikel de beste oplossing was, vroegdat aan Maikel en hij vertrok [5]
 ZONDER DE KANS TE HEBBEN GEKREGEN ZICHZELF TE VERDEDIGENZONDER TE WETEN, WAARVAN HIJ PRECIES WERD ”BESCHULDIGD” EN WELKEBEWERINGEN TEGEN HEM WAREN INGEBRACHT.
En dat is waar het mij om ging en daarom ook heb ik mijn stuk”KAFKA 2013” [Zie bovenstaand] geschreven en zulks ookop Indymedia gepubliceerd.  [6]

KAFKA
En waarom ik dat ”KAFKA” noemde, laat zich raden, omdat deschrijver Kafka immers in zijn wereldberoemd gewordenroman ”Het Proces’ [7]’, de geschiedenis vertelt van een man, Josef Kgenaamd, diewordt gearresteerd en veroordeeld door een schimmige autoriteit, terwijl noch aan hem, noch aan de lezer duidelijk gemaakt wordt, waarvan hij nueigenlijk wordt beschuldigd en waarvoor hij is veroordeeld.
Het eindigt dramatisch:Hij wordt ter dood gebracht.Zonder ooit te hebben geweten waarvan hij beschuldigd was, wat de bewijslast was. waardoor hij zich niet heeft kunnen verdedigen.
Dat A Team bij de Pinksterlanddagen stelt zich als doel te zorgen voor  een ”prettige atmosfeer zonder uitsluiting.” [8]
Waarom werd dat Maikel dan uitgesloten?Zonder de kans te krijgen, zichzelf te verdedigen?

Dat is de gang van zaken in dictaturen en bij autoritair geregeerderegimes en gaat in tegen de regels van de als ”democratieen” bekend staandelanden, laat staan dat zoiets moet voorkomen bij een event van anarchisten,die streven naar een vrije en betere wereld! [9] BAH!
VERVOLG

 Natuurlijk kwam veel protest tegen deze gang van zaken.Van Maikel zelf uiteraard, die een aantal zeer duidelijke vragen aan de Voorbereidingsgroep [die mensen had benaderd om de organisatievan het A Team op zich te nemen/toevoeging Astrid Essed] stelde [10]En in de vorm van levendige discussies op Indymedia. En aanvankelijk bleef de reactie van de Voorbereidingsgroep, waarom herhaaldelijk was gevraagdmaar uit, totdat deze tenslotte, op de valreep, toch verscheen. [11]Aan de discussie op deze reactie heb ik een bijdrage geleverd, zieonder noot 12Zie voor de hele discussie op de verklaring van hetA Team onder noot 13
Voor de rest van de gang van zaken verwijs ik naar mijn eerderestuk EN vooral de zeer informatieve link/informatie van Maikel zelf,waarop een overzicht van de hele ellende. [14]
2018/OPNIEUW DE JACHT OP MAIKEL GEOPEND!deels is gebaseerd. 

Alsof dit allemaal nog niet erg genoeg is:Wie dacht, dat het hiermee afgelopen was, vergist zich deerlijk:
Want Maikel was nog niet van dat zogenaamde ”A Team Pinksterlanddagen2013 af!Wie schetst zijn verbazing, toen hij, nog maar kort geleden, de volgendemail kreeg

Beste Maikel

We zijn door iemand of meerdere mensen benaderd aangeven zich onveilig
te voelen in jouw aanwezigheid op de Pinksterlanddagen 2018.
Deze persoon of personen geven aan jou niet zelf te kunnen of willen
benaderen

. Als voormalig A-team van de Pinksterlanddagen hebben wij hier
geen kant en klare oplossing voor. Vervelende interpersoonlijke
situaties of conflicten kunnen niet op de PL worden opgelost. Het enige
wat wij nu in deze situatie kunnen doen is het verzoek van de
desbetreffende persoon of personen om niet naar de PL2018 te komen aan
jou door te sturen.

Wij hopen dat jij het verzoek van de persoon of personen in kwestie kunt
begrijpen en diegene(n) de ruimte kunt bieden die zij nodig achten.
Wellicht zijn er dingen die jij (samen met je netwerk) kan doen om te
zorgen dat de situatie volgend jaar anders is. Mocht je daar hulp bij
nodig hebben zijn er misschien ook groepen zoals de soligroep in
Nijmegen die jou daarbij kunnen helpen.

We kunnen ons voorstellen dat je de persoon of personen in kwestie wil
laten weten dat je hun vraag respecteert of dat je besluit dat je
ondanks het verzoek toch zal komen. Je kan dit doen door te reageren op
deze mail. Dan sturen wij dat weer door aan de persoon of personen in
kwestie. Wij kunnen ons voorstellen dat het wel zo prettig is om dit
vooraf te weten.

Met vriendelijke groet,
het voormalige A-team” [15]

BUT WE STRIKE BACK!

WAT een intimidatie en LEFEerst Maikel beschuldigd zonder dat hij de kans had zichzelf te verdedigen, [16]daarna komen met een verklaring van NIETS [17], nooit excuses aangebodenvoor de gang van zaken, iedere poging van Maikel om toch met deze dictatoriale club in contact te treden, werd afgewezen [18] en dan nu,VIJF JAAR NA DATO, opduiken en OPNIEUW over te gaan tot intimidatie[of liever gezegd, een zielige poging daartoe]  
Daarbij is het ook nogeens WEIRD, omdat de brief, die Maikel ontving, werdondertekend door het ”VOORMALIGE A Team” 119]
Vraag rijst dan, wat het HUIDIGE A Team 2018 hiervan af weet en of zijerachter staat.Ook vraag ik mij af, waarom de mysterieuze personages, die er kennelijkover hebben geklaagd, zich ”onveilig” te voelen in Maikel’s aanwezigheidop de Pinksterlanddagen 2018, bij een voormalig A Team hebben geklaagden niet bij het huidige A Team.
Maar hoe het ook zij:
Ik vind dit een schandalige opjaagcampagne, die steeds meer de vormenvan een HEKSENJACHT aanneemt, omdat het nog doorgaat VIJF JAAR NA DATOen Maikel al die jaren niet eens meer op die Pinksterlanddagen is geweest.

Daarom heb ik mij maar weer in het strijdgewoel begeven en op Indymedia gereageerd.Zie onder noot 20.

SAMENVATTEND

Je komt als niets vermoedende activist naar een vrij en anarchistischevent, waar je al lang komt en men je daar kent en wat gebeurt er?Er wordt je uit het niets meegedeeld, dat twee personen zich over je hebbenbeklaagd, zich niet veilig voelen in je aanwezigheid, er wordt je nietverteld waarom het gaat en/of wie betrokkenen zijn, kans om je te verdedigenkrijg je ook niet en je moet het terrein verlaten,
DAT IS KAFKA! [21]DAT IS WILLEKEUR, TERREUR EN DICTATUUR!
Grote woorden?
Stek, dat zo’n voorbereidingsteam werkelijke MACHTzou hebben, dan zou het er slecht voor Maikel en/ofanderen, die ze niet lusten, uitzien.
Willekeur en gedrag, dat past in dictatoriale regimes.
En dit zijn mensen, die een ”vrije en solidaire samenleving”voorstaan.”Een prettige sfeer zonder uitsluiting” willen creeren?

Nu, in een zogenaamde ”vrije” samenleving, aangestuurddoor dergelijke types, zou IK niet willen leven.Gelukkig maar, dat ze geen ECHTE macht hebben!
TERREUR is het ook!Want VIJF JAAR NA DATO [Ja, lezers, voor de zoveelste keerin capital letters omdat ik het mij nog steeds niet kan voorstellen!]proberen ze nog steeds Maikel uit te sluiten van de Pinksterlanddagen.
Dit is ongelooflijk en die Heksenjacht moet stoppen!NU!
Wat er wel moet gebeuren is Maikel inzage geven in de ”beschuldigingen”tegen hem, hem alsnog de kans te geven [als hij dat tenminste nog wil!]zich te verdedigen.Maar bovenal”Excuses voor de schandalige bejegening en hun misselijke heksenjacht,zelfs vijf jaar na dato!

Want niet alleen tegenover Maikel is dit gedrag respectloos en gaat alle perken te buiten, het ondergraaft ook de kracht van de anarchistische beweging [of delen daarvan] en ridiculariseertde oprechte anarchistische idealen van solidariteit en een gelijkeen rechtvaardige samenleving.
Waardoor het de beweging een hoop schade kan doen.
DUS HEKSENJAGERS, STOP HIERMEE, HOU OP MAIKELUIT TE SLUITEN EN OP ALLERLEI MANIEREN TE BELASTERENEN HANDEL VOLGENS JULLIE EIGEN IDEALEN
Waarvan ik in jullie optreden weinig terugvindt.
IK HEB GEZEGDVOER HET UIT, ALS JE GELOOFWAARDIG WILT BLIJVEN!

JUSTICE FOR ALL!

Astrid Essed

NOTEN

[1]

INDYMEDIA.NLPINKSTERLANDDAGEN A-TEAM BLIJFT JAGENMAIKEL17 MEI 2018

https://www.indymedia.nl/node/ 43520

[2]

WIKIPEDIAPINKSTERLANDDAGEN

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Pinksterlanddagen

WWW.PINKSTERLANDDAGEN.ORG
http://www.pinksterlanddagen.o rg/

INDYMEDIAPINKSTERLANDDAGEN 2018
https://www.indymedia.nl/node/ 43248

TEKST

Pinksterlanddagen 2018

Aankondiging, gepost door: PL organisatie 2018 op 15/04/2018 04:11:45

Wanneer: 18/05/2018 – 21:00 t/m 20/05/2018 – 00:00

Een anarchistisch festival dat jaarlijks plaatsvindt op het kampeerterrein tot Vrijheidsbezinning in Appelscha tijdens het Pinksterweekend. Het is een bijeenkomst voor anarchisten en iedereen die zich door het anarchisme laat inspireren. Het hele weekend zit barstensvol met workshops, lezingen, discussies over anarchisme en sociale strijd. Er is ook een speciaal programma voor kinderen en in de avond zal er een cultureel programma plaats vinden.

Wat zijn de Pinksterlanddagen?

Een anarchistisch festival dat jaarlijks plaatsvindt op het kampeerterrein tot Vrijheidsbezinning in Appelscha tijdens het Pinksterweekend. Het is een bijeenkomst voor anarchisten en iedereen die zich door het anarchisme laat inspireren. Het hele weekend zit barstensvol met workshops, lezingen, discussies over anarchisme en sociale strijd. Er is ook een speciaal programma voor kinderen en in de avond zal er een cultureel programma plaats vinden.

Kom naar de anarchistische Pinksterlanddagen!
18-20 mei 2018

Het is een festival wat al ruim 80 jaar word georganiseerd en is voor anarchisten een plek om samen te komen. Niet achterblijven? Houd dan het weekend van 18 en 20 mei alvast vrij!

Wat ga je dit jaar tegenkomen?
Diverse stands van al je favoriete anarchistische boekwinkels en distro’s. Veel praktische workshops over bijvoorbeeld klimmen, sloten en zelfverdediging. Verschillende praatjes over hoe te organiseren in kleine dorpen, de extreemrechtse beweging of een workshop over hoe je workshops geeft. De Pinksterlanddagen zitten vol met interessante activiteiten en is dé plaats voor zelf-organisatie van mensen die hun kennis willen delen. Naast de workshops zijn er natuurlijk ook andere leuke dingen om tijdens het weekend te doen. Zo is er een boswandeling, worden er brieven geschreven naar anarchistische gevangenen en kan je meezingen tijdens het kampvuur! Het campingterrein is een alcoholvrije locatie en al het eten is veganistisch.
Als je nog iets mist in het programma dan is er de DIY-tent, waarmee we willen aanmoedigen dat ook de bezoekers zelf ruimte claimen om dingen te organiseren.

[3]

Evaluatierapport van het functioneren van het A-team

Tijdens de Pinksterlanddagen (PL) proberen we met z’n allen een zo aangenaam mogelijke sfeer te creëren, om zo aspecten van de gewenste maatschappij enigszins dichterbij te brengen. Doel en middel zijn het realiseren van een prettige atmosfeer zonder uitsluiting, gebaseerd op vrijheid en verantwoordelijkheid. Doel en middelen zijn voor ons dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden.”

INDYMEDIA.NL

VRAGEN AAN DE PINKSTERLANDDAGEN VOORBEREIDINGSGROEP

2013

MAIKEL

22 JANUARI 2014

https://www.indymedia.nl/node/ 20928

[4]

” Al vrij vroeg tijdens de PL werd het A-Team benaderd met klachten over een persoon. Toen bleek dat het om een persoon (Maikel) ging die wij beiden goed kennen en met wie we frequent samenwerken, konden we niet anders dan tot de conclusie komen dat wij in dit geval niet de geschikte personen waren om als A-Team op te treden. Hoezeer we ook zouden willen, we konden niet garanderen dat we ons volledig objectief en zonder loyaliteit naar Maikel zouden kunnen opstellen.”
INDYMEDIA.NLVERKLARING 2 LEDEN VOORMALIG A TEAM TAV VERWIJDERING MAIKELVAN PL 201327 FEBRUARI 2014

https://www.indymedia.nl/node/ 21563 

[5]

” Bij de beslissing om Maikel van de PL te verwijderen zijn wij niet betrokken geweest. Een last minute-verzoek van onze kant aan de mensen die op dat moment als A-Team functioneerden om nogmaals in gesprek te gaan, met Maikel, andere direct betrokkenen en een ter plekke onstane “supportersgroep” voor Maikel – zoals dat wel vaker gebruikelijk is in procedures rond beschuldigingen – werd zonder pardon door de toen onstane “uitzettingsgroep” afgewezen. Het besluit was genomen en Maikel is vertrokken.”

INDYMEDIA.NLVERKLARING 2 LEDEN VOORMALIG A TEAM TAV VERWIJDERING MAIKELVAN PL 201327 FEBRUARI 2014

https://www.indymedia.nl/node/ 21563 

[6]

”KAFKA 2013/OVER PINKSTERLANDDAGEN EN ONDERLINGEVERHOUDINGEN/WILLEKEUR EN UNFAIRE BEHANDELING”ASTRID ESSED29 APRIL 2014
https://www.astridessed.nl/kaf ka-2013over-pinksterlanddagen- en-behandeling-maikelunfair-on solidairpure-willekeur/

INDYMEDIA.NLKAFKA 2013/PINKSTERLANDDAGEN EN WILLEKEURASTRID ESSED
https://www.indymedia.nl/node/ 22610 

[7]

WIKIPEDIATHE TRIAL
 http://en.wikipedia.org/wiki/T he_Trial

[8]

Evaluatierapport van het functioneren van het A-team

Tijdens de Pinksterlanddagen (PL) proberen we met z’n allen een zo aangenaam mogelijke sfeer te creëren, om zo aspecten van de gewenste maatschappij enigszins dichterbij te brengen. Doel en middel zijn het realiseren van een prettige atmosfeer zonder uitsluiting, gebaseerd op vrijheid en verantwoordelijkheid. Doel en middelen zijn voor ons dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden.”

INDYMEDIA.NL

VRAGEN AAN DE PINKSTERLANDDAGEN VOORBEREIDINGSGROEP

2013

MAIKEL

22 JANUARI 2014

https://www.indymedia.nl/node/ 20928

[9]

WIKIPEDIAPINKSTERLANDDAGEN

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Pinksterlanddagen

WWW.PINKSTERLANDDAGEN.ORG
http://www.pinksterlanddagen.o rg/

INDYMEDIAPINKSTERLANDDAGEN 2018
https://www.indymedia.nl/node/ 43248

APPELSCHADEPETER STORM27 APRIL 2014
https://www.ravotr.nl/2014/04/ 27/appelschade/ 

[10]

 • 1. Waarom is er tot op heden vanuit de PL voorbereidingsgroep geen initiatief genomen om met mij in gesprek te gaan, hoewel dit duidelijk was beloofd aan diverse partijen?
 • 2. Wat is inmiddels het oordeel van de voorbereidingsgroep ten aanzien van de beide ‘tenlasteleggingen’ die aanleiding zijn geweest tot mijn verwijdering van de PL?
 • 3. Erkent de PL voorbereidingsgroep dat grenzen van redelijkheid tijdens de gesprekken d.m.v. zeer suggestieve vragen en betichtingen overschreden zijn?
 • 4. Wat is het finale oordeel van de voorbereidingsgroep met betrekking tot het ‘server verhaal?’
 • 5. Wat waren de motieven om op een zeer langdurige manier door te vragen naar ‘namen en rugnummers’?
 • 6. Is de PL-voorbereidingsgroep het met de evaluatiegroep eens dat mijn verwijdering onnodig was? Zo nee, waarom niet?”
 • 7. Hoe kan het persoon in kwestie leren van eventuele fouten, zonder dat hem/haar wordt uitgelegd wat hij/zij heeft ‘misdaan’?
 • 8. Erkent de PL-voorbereidingsgroep dat deze gehele affaire een zeer smadelijke en directe aanslag is op de integriteit van mijn persoon?
 • 9. Erkent de PL-voorbereidingsgroep dat er weinig rechten of mogelijkheden tot verweer waren voor mij?
 • 10. Wat is er gedaan om de schijn van partijdigheid te voorkomen (zeker in het kader van langlopende ideologische/politieke conflicten) met de PL-voorbereidingsgroep?
 • 11. Waarom kon er vanaf het begin geen duidelijkheid geven worden hoe het proces zich zou kunnen ontwikkelen?
 • 12. Wat is er gedaan om mijn privacy/integriteit te waarborgen op de PL?”

VRAGEN AAN DE PINKSTERLANDDAGEN VOORBEREIDINGSGROEP 2013
https://maikel.tiny-host.nl/sc ene_politics/pl-appendix-1.php

INDYMEDIA.NL

VRAGEN AAN DE PINKSTERLANDDAGEN VOORBEREIDINGSGROEP

2013

MAIKEL

22 JANUARI 2014

https://www.indymedia.nl/node/ 20928

[11]

INDYMEDIAPINKSTERLANDDAGEN/ONDERLINGE VERHOUDINGEN21 APRIL 2014

https://www.indymedia.nl/node/ 22519

TEKST

Pinksterlanddagen: Onderlinge verstandhoudingen

Opinie, gepost door: Voorbereidingsgroep op 21/04/2014 04:03:25

Na een periode van stilte, maar interne reflectie en discussie, wil de Pinksterlanddagen voorbereidingsgroep 2014 een reactie geven over een voorval tijdens de PL 2013. Excuus aan geïnteresseerden dat het lang heeft geduurd.

Op Indymedia en elders in onze beweging is discussie ontstaan over een voorval tijdens de PL van 2013.
Tijdens de PL 2013 is iemand weggestuurd van het terrein.
Het wegsturen van een bezoeker is geen middel om lichtvaardig me om te springen en we begrijpen dan ook de zorgen die geuit zijn. We willen als voorbereidingsgroep graag onze positie toelichten.

We betreuren om verschillende redenen het verloop van een incident in 2013.
We merken dat alle partijen ontevreden zijn over de uitkomst. Dat geldt voor degenen die een gevoel van onveiligheid hebben ervaren op de PL en voor wie de ruchtbaarheid die zij er aan gaven meer kwaad dan goed heeft gedaan.
Dat geldt ook voor degene bij hen aanleiding gaf tot de melding en die van het terrein is gestuurd.
Het geldt ook voor de leden van het A-team, die hun werk slechts beperkt hebben kunnen doen, of onder andere condities dan ze hadden gewenst en dat geldt voor de mensen van de voorbereidingsgroep die belast zijn met een opgave waarvan ze vooraf heeft aangegeven die niet te willen en kunnen uitvoeren.
Aan alle betrokkene: wij betreuren de manier waarop het voorval zich heeft ontwikkeld.

Deel 1
Evaluaties
Als voorbereidingsgroep evalueren we ieder jaar het verloop van de PL. Door de betrokkenheid van de voorbereidingsgroep bij het A-team van afgelopen jaar, hebben we ook de handelwijze van de voorbereidingsgroep en binnen het A-team uitvoering besproken door middel van interne evaluaties direct na de PL 2013.
Daarnaast is er door 2 betrokken PL bezoekers, op verzoek van het A-team 2013, een onderzoek gedaan naar het handelen van het A-team in deze situatie. Op dat onderzoek en de uitkomsten zullen we later ingaan. Allereerst willen we de belangrijkste conclusies van onze eigen evaluatie toelichten.

Tijdens de PL 2013 is iemand weggestuurd van het terrein, omdat zijn aanwezigheid het voor andere bezoekers onmogelijk maakte daar te blijven. De aanwezigheid van deze persoon werd als kwetsend en intimiderend ervaren voor 2 andere bezoekers en zij hebben daarom hun situatie met het A-team besproken.

In situaties als deze, waarbij er een of meerdere personen zijn die aangeven zich niet veilig te
voelen omdat iemand (op een of meerdere manieren) hun grenzen heeft overschreden, is het heel
belangrijk niet gelijk weer hetzelfde te doen.
Voor degene die deel uitmaken van een crisisteam is het belangrijk dat je degene die naar je toekomt respecteert, aanhoort wat diegene kan en wil vertellen (want het gaat vaak over zeer traumatische ervaringen waar men moeilijk over praat) en zorgt voor een veilige omgeving voor diegene.
Samen zal er gekeken worden naar hoe om te gaan met de situatie tijdens de bijeenkomst (en evt erna). Soms is de meest praktische de tijdelijke oplossing om degene die de schade heeft aangericht te vragen om te vertrekken.
Er is heel veel moed voor nodig om anderen aan te spreken als je je niet veilig voelt, en om te vragen om hier een (tijdelijke) oplossing voor te vinden.
Tijdens het proberen een oplossing te vinden (dat vaak heel moeilijk is een lang en zwaar proces) moet er in ieder geval een veilige omgeving worden gecreëerd en in sommige gevallen kan dat enkel als degene die schade heeft aangebracht (tijdelijk) vertrekt.

PL 2013
Het verzoek om te vertrekken aan M is op deze hierboven beschreven wijze tot stand gekomen.
We hebben met het verzoek aan één bezoekers om het terrein te verlaten, geprobeerd de ervaren sociale veiligheid van 2 andere bezoekers op het terrein te herstellen. Over de zwaarte en proportionaliteit van de ingreep valt te twisten, over onze bedoeling niet. We hebben met deze beslissing niemand willen be- en veroordelen.

We trekken een duidelijke les voor de toekomst. De voorbereidingsgroep heeft in 2013 haar rol niet voldoende ingeperkt. Er is door omstandigheden onduidelijkheid ontstaan tussen de rol en taken van het A-team en van de voorbereidingsgroep. We zijn het erover eens dat we in de toekomst ons volledig afzijdig moeten houden van onderlinge spanningen, en conflict situaties tussen bezoekers.
Daarvoor is en zal er een aparte functionerende (crisis) groep/a-team moeten zijn, samengesteld uit bezoekers van de Pinkserlanddagen.

Dit jaar zal er geen kant en klaar team zijnen willen we van alle bezoekers vragen dat zij zelf hun verantwoordelijkheid nemen, voor hun eigen problemen en de spanningen en problemen van anderen op het terrein.
Daarom zal de komende PL een ervaren groep van buiten de Nederlandse beweging de vorming van een nieuw team begeleiden. Er zal ruimte zijn voor leren over de zin en onzin van zo’n team en in de latere fase het ondersteunen van de vorming van een team.
Dat past volgens ons bij een anarchistische bijeenkomst. In het uiterste geval is er een (crisis)team dat los van de voorbereidingsgroep en op eigen verantwoordelijkheid opereert.

Deel 2
Het onderzoeksrapport
Wij kunnen ons als individuen en als voorbereidingsgroep niet vinden in de uitkomst van het onderzoeksrapport en de methodiek van het onderzoek.

Het ‘onderzoeksteam’ is gevraagd om een evaluatie te schrijven over de aanpak van het A-team en hun opvolgers.
Het rapport dat hier uit is voortgekomen voldoet op geen enkele manier aan die omschrijving. Het is geen analyse en evaluatie over de gevolgde procedure, noch aanbeveling over de te volgen procedure. Het was een poging tot waarheidsvinding rondom het gene dat vooraf is gegaan aan het verzoek om hulp aan het A-team door de personen die zich niet meer veilig voelden.

Het evalueren van het A-team zou moeten gaan over of veilig laten voorlopen van de PL, door de mensen van het A-team in goede banen is geleid. En afgelopen jaar met name de vermenging van de voorbereidingsgroep in het A-team.

Het was de onderzoekscommissie níet gevraagd om te beoordelen of de mensen, die in vertrouwen naar het A-team toegingen daar wel genoeg redenen voor hadden. Waarheidsbevinding en harde bewijzen zijn geen termen die op deze situaties toepasbaar zijn. Het is dan ook niet aan een externe partij om iets te concluderen over het ervaren gevoel, en dat was ook expliciet zo afgesproken.
Nogmaals, het gaat hier om zeer persoonlijke gebeurtenissen die voor de betrokkenen zeer ingrijpend waren en daar behoor je discreet en respectvol mee om te gaan.

We kunnen dan ook niet ingaan op de eis van naamzuivering voor M.
Daarmee ridiculiseer je hetgeen dat de mensen die het A-team om hulp hebben gevraagd hebben verteld over wat zij hebben meegemaakt.

Tot slot kunnen wij ons niet vinden in de juridische toonzetting en de dwingende aanbevelingen.

Afsluitend
Wij vinden het van groot belang dat een beweging als de onze een adequaat antwoord heeft op onderlinge spanning, gevoel van onveiligheid en onrecht. En niet in de laatste plaats op (seksuele) intimidatie, geweld en racisme. Daarom heeft de voorbereidingsgroep het initiatief genomen tot een discussie over deze onderwerpen tijdens de PL 2014.

Het is namelijk meer dan één pijnlijk voorval. We doen een beroep op alle betrokkenen om de blik op de toekomst te richten en die sterker tegemoet te treden.
We hopen dat bovenstaande verklaring laat zien hoe wij hebben geleerd van de gebeurtenissen van afgelopen jaar en de nasleep daarvan en kijken ernaar uit om weer een interessante PL 2014 te kunnen organiseren.

http://www.pinksterlanddagen.n l

[12]

Optreden A Team Pinksterlanddagen 2013/Pure willekeur

BESCHULDIGINGEN, DIE NIET AAN BETROKKENE WORDEN MEEGEDEELD
BESCHULDIGINGEN ZONDER BEWIJS
JE REINSTE WILLEKEUR, MENSEN DIE EEN VRIJE EN SOLIDAIRE SAMENLEVING VOORSTAAN
ONWAARDIG

ASTRID ESSED

  https://www.indymedia.nl/node/ 22520#comment-12798

[13]
 ZIE VOOR GEHELE DISCUSSIE  PINKSTERLANDDAGEN/ONDERLINGE VERHOUDINGEN  https://www.indymedia.nl/node/ 22520

[14]

ZIE VOOR HET HELE OVERZICHT VAN DE UNFAIREBEHANDELING VAN MAIKEL BIJ DE PINKSTERLANDDAGEN2013SCENE RELATED POLITICS/DEBATEPINKSTERLANDDAGEN PERIKELEN

https://maikel.tiny-host.nl/sc ene_politics/

2013-12-19 Evaluatierapport van het functioneren van het A-team

2014-01-17 Reactie vb-groep pinksterlanddagen

2014-01-22 Vragen aan de Pinksterlanddagen voorbereidingsgroep

2014-02-24 Ooggetuigenverslag: “Van het padje af”

2014-02-27 Verklaring 2 leden voormalig A-Team tav verwijdering van Maikel van PL 2013

2014-04-09 PL voorbereidingsgroep: “Onderlinge verstandhouding”

2014-06-05 PL 2014: “In tijden van onduidelijkheid is het belangrijk om duidelijk te zijn.”

[15]

INDYMEDIA.NLPINKSTERLANDDAGEN A-TEAM BLIJFT JAGENMAIKEL17 MEI 2018

https://www.indymedia.nl/node/ 43520

TEKST

Pinsterlanddagen A-team blijft jagen

Nieuws, gepost door: Maikel op 17/05/2018 05:06:50

Wanneer: 17/05/2018 – 05:56

Beste Maikel

We zijn door iemand of meerdere mensen benaderd aangeven zich onveilig
te voelen in jouw aanwezigheid op de Pinksterlanddagen 2018.
Deze persoon of personen geven aan jou niet zelf te kunnen of willen
benaderen

. Als voormalig A-team van de Pinksterlanddagen hebben wij hier
geen kant en klare oplossing voor. Vervelende interpersoonlijke
situaties of conflicten kunnen niet op de PL worden opgelost. Het enige
wat wij nu in deze situatie kunnen doen is het verzoek van de
desbetreffende persoon of personen om niet naar de PL2018 te komen aan
jou door te sturen.

Wij hopen dat jij het verzoek van de persoon of personen in kwestie kunt
begrijpen en diegene(n) de ruimte kunt bieden die zij nodig achten.
Wellicht zijn er dingen die jij (samen met je netwerk) kan doen om te
zorgen dat de situatie volgend jaar anders is. Mocht je daar hulp bij
nodig hebben zijn er misschien ook groepen zoals de soligroep in
Nijmegen die jou daarbij kunnen helpen.

We kunnen ons voorstellen dat je de persoon of personen in kwestie wil
laten weten dat je hun vraag respecteert of dat je besluit dat je
ondanks het verzoek toch zal komen. Je kan dit doen door te reageren op
deze mail. Dan sturen wij dat weer door aan de persoon of personen in
kwestie. Wij kunnen ons voorstellen dat het wel zo prettig is om dit
vooraf te weten.

Met vriendelijke groet,
het voormalige A-team

N.b. Ik ben er goed klaar mee…. Hierbij mag iedereen weten dat deze zaak dus nog speelt. 5 Jaar na dato weet ik dus nog steeds niet wie wat nu belasterend vind. Het volledige dossier is te vinden op: https://maikel.tiny-host.n l/scene_politics/

[16]

”KAFKA 2013/OVER PINKSTERLANDDAGEN EN ONDERLINGEVERHOUDINGEN/WILLEKEUR EN UNFAIRE BEHANDELING”ASTRID ESSED29 APRIL 2014
https://www.astridessed.nl/kaf ka-2013over-pinksterlanddagen- en-behandeling-maikelunfair-on solidairpure-willekeur/

APPELSCHADEPETER STORM27 APRIL 2014
https://www.ravotr.nl/2014/04/ 27/appelschade/

[17]

INDYMEDIAPINKSTERLANDDAGEN/ONDERLINGE VERHOUDINGEN21 APRIL 2014

https://www.indymedia.nl/node/ 22519

ZIE VOOR TEKST NOOT 11

[18]

” 
1. Waarom is er tot op heden vanuit de PL voorbereidingsgroep geen initiatief genomen om met mij in gesprek te gaan, hoewel dit duidelijk was beloofd aan diverse partijen?”
VRAGEN AAN DE PINKSTERLANDDAGEN VOORBEREIDINGSGROEP 2013
https://maikel.tiny-host.nl/sc ene_politics/pl-appendix-1.php

” In beginsel werd door de uiteindelijke uitzetploeg aan diverse personen inclusief mijzelf beloofd, dat er na de Pinksterlanddagen gesprekken zouden komen tussen mij, de aangeefsters en de verhoorders. Dit is zelfs diverse malen beloofd aan de evaluatiegroep en het 1e “A-team”, echter na tientallen pogingen en verzoeken staat deze belofte nog steeds als schuld open en mijn vragen blijven tot op heden onbeantwoord.”
PL 2014 ‘IN TIJDEN VAN ONDUIDELIJKHEID IS HETBELANGRIJK OM DUIDELIJK TE ZIJN”MAIKEL 6 MEI 2014

https://maikel.tiny-host.nl/sc ene_politics/pl-eind-conclusie .php 

” We halen uit de reactie dat de voorbereidingsgroep het achteraf betreurt dat een van hen zich aangesloten heeft bij het A-Team, en dat in het vervolg een dergelijke ongewenste vermenging van verantwoordelijkheden niet meer zal voorkomen. Dat lijkt ons een goed en verstandig streven. Echter, voor Maikel komt dit te laat. Het is voor ons onbegrijpelijk dat de voorbereidingsgroep zich niet wil uitspreken over de inhoudelijke rol die zij in dit geval gespeeld heeft en daar niet op aangesproken wil worden. Voor zover wij begrepen hebben, is er ook niet gereageerd op verschillende verzoeken van de kant van Maikel om met hem in gesprek te gaan. Vragen die hij langs diverse kanalen bij de voorbereidingsgroep heeft neergelegd zijn volledig onbeantwoord gebleven.”
INDYMEDIA.NLVERKLARING 2 LEDEN VOORMALIG A TEAM TAV VERWIJDERING MAIKELVAN PL 201327 FEBRUARI 2014

https://www.indymedia.nl/node/ 21563

[19]

INDYMEDIA.NLPINKSTERLANDDAGEN A-TEAM BLIJFT JAGENMAIKEL17 MEI 2018

https://www.indymedia.nl/node/ 43520

ZIE VOOR TEKST ONDER NOOT 15

[20]

MIJN COMMENTAAR OP DE HERNIEUWDE DISCUSSIE RONDDE RECENTE BRIEF VAN HET ”VOORMALIGE A TEAM”AAN MAIKELZIE MIJN COMMENTAAR ONDER C
A
DE BRIEF

INDYMEDIA.NL
PINKSTERLANDDAGEN A TEAM BLIJFT JAGEN
https://www.indymedia.nl/node/ 43520

TEKST

Pinsterlanddagen A-team blijft jagen

Nieuws, gepost door: Maikel op 17/05/2018 05:06:50

Wanneer: 17/05/2018 – 05:56

Beste Maikel

We zijn door iemand of meerdere mensen benaderd aangeven zich onveilig
te voelen in jouw aanwezigheid op de Pinksterlanddagen 2018.
Deze persoon of personen geven aan jou niet zelf te kunnen of willen
benaderen

. Als voormalig A-team van de Pinksterlanddagen hebben wij hier
geen kant en klare oplossing voor. Vervelende interpersoonlijke
situaties of conflicten kunnen niet op de PL worden opgelost. Het enige
wat wij nu in deze situatie kunnen doen is het verzoek van de
desbetreffende persoon of personen om niet naar de PL2018 te komen aan
jou door te sturen.

Wij hopen dat jij het verzoek van de persoon of personen in kwestie kunt
begrijpen en diegene(n) de ruimte kunt bieden die zij nodig achten.
Wellicht zijn er dingen die jij (samen met je netwerk) kan doen om te
zorgen dat de situatie volgend jaar anders is. Mocht je daar hulp bij
nodig hebben zijn er misschien ook groepen zoals de soligroep in
Nijmegen die jou daarbij kunnen helpen.

We kunnen ons voorstellen dat je de persoon of personen in kwestie wil
laten weten dat je hun vraag respecteert of dat je besluit dat je
ondanks het verzoek toch zal komen. Je kan dit doen door te reageren op
deze mail. Dan sturen wij dat weer door aan de persoon of personen in
kwestie. Wij kunnen ons voorstellen dat het wel zo prettig is om dit
vooraf te weten.

Met vriendelijke groet,
het voormalige A-team

N.b. Ik ben er goed klaar mee…. Hierbij mag iedereen weten dat deze zaak dus nog speelt. 5 Jaar na dato weet ik dus nog steeds niet wie wat nu belasterend vind. Het volledige dossier is te vinden op: https://maikel.tiny-host. nl/scene_politics/

B
DISCUSSIE

https://www.indymedia.nl/node/ 43520

C

MIJN COMMENTAAR

https://www.indymedia.nl/node/ 43521#comment-23636

do, 17/05/2018 – 10:11 — Astrid Essed

KAFKA/BESCHAMEND EN EERLOOS

KAFKA/BESCHAMEND EN EERLOOS

Beste Maikel

Ik heb je verslag en dan met name de brief, die je hebt ontvangen
van het voormalige A Team Pinksterlandagen met verbazing en stijgende
verontwaardiging gelezen.

Niet alleen speelt deze kwestie VIJF JAAR GELEDEN, in 2013
en was jouw bejegening toen onacceptabel en unfair [waar blijft
de solidariteit tegenover JOU, waar blijft Hoor en Wederhoor]
uit jouw dossier EN de Indymedia discussie [1] heb ik begrepen,
dat er sindsdien nooit een gesprek met jou is geweest ondanks
diverse pogingen van jou en anderen daartoe EN geen excuses voor
de bejegening in 2013, die sowieso unfair was.

Daarom dit statement om te laten zien, dat ik hierin achter jou sta,
voor iedereen hier te lezen

En mijn eerdere statements hierover

KAFKA 2013/OVER PINKSTERLANDDAGEN EN ONDERLINGE
VERHOUDINGEN/WILLEKEUE EN UNFAIRE BEHANDELING

https://www.astridessed.nl/ kafka-2013over- pinksterlanddagen-en- behandeli…

EN

https://www.indymedia.nl/node/ 22610

Trek je er hier niets vanaan Maikel
Weet, dat ik en velen met mij hierin achter je staan.
Maar bitter en eerloos blijft het.

SO FAR SOLIDARITY………

[1]

SCENE RELATED POLITICS/DEBATE
PINKSTERLANDDAGEN PERIKELEN

https://maikel.tiny-host.nl/ scene_politics/

[21]

”KAFKA 2013/OVER PINKSTERLANDDAGEN EN ONDERLINGEVERHOUDINGEN/WILLEKEUR EN UNFAIRE BEHANDELING”ASTRID ESSED29 APRIL 2014
https://www.astridessed.nl/kaf ka-2013over-pinksterlanddagen- en-behandeling-maikelunfair-on solidairpure-willekeur/

INDYMEDIA.NLKAFKA 2013/PINKSTERLANDDAGEN EN WILLEKEURASTRID ESSED
https://www.indymedia.nl/node/ 22610

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!