De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

PGGM stopt met beleggen in Israelische banken/Adhesiebetuiging aan PGGM

PGGM stopt met beleggen in Israelische banken/Adhesiebetuiging aan PGGM

donderdag 16 januari 2014 06:58
Spread the love

 PGGM STOPT MET BELEGGEN IN ISRAELISCHE BANKEN/ADHESIEBETUIGINGAAN PGGM ZIE OOK  http://www.astridessed.nl/boycot-israelpggm-stopt-met-beleggen-in-israelische-bedrijvenadhesiebetuiging-aan-pggm/    AANPENSIOENUITVOERINGSORGANISATIEPGGM OnderwerpAdhesiebetuiging met uw besluit, de samenwerking op te zeggen metvijf Israelische banken. Geacht Bestuur Middels dit schrijven wil ik van harte mijn grote waardering uitspreken over uwbesluit, uw beleggingsrelatie te beeindigen met een vijftal Israelische banken, te weten Bank Hapoalim, Bank Leumi, First International Bank of Israel, Israel Discount Banken Mizrahi Tefahot Bank. [1]Een goed begin van het Nieuwe Jaar. Want met dit besluit hebt u een duidelijk signaal gegeven, niet alleen van respecttegenover het Internationaal Recht en de mensenrechten, maar ook heeft u uitvoering aande principes van ”Verantwoord beleggen”, zoals terecht  in uw toelichting genoemd. [2] De betreffende banken zijn namelijk ”niet zomaar” banken, maar banken, die betrokkenzijn bij de financiering van de in bezet Palestijns gebied gelegen illegale nederzettingen.  ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS GEBIED/INSTRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT In uw sterk statement, waarin u uw besluit, te komen tot een beeindiging van de samenwerkingmet de vijftal Israelische banken, hebt u reeds in het kort een expose gegeven van de illegaliteitvan de Israelische nederzettingen [3] Het lijkt mij echter nuttig, nog wat uitgebreider in te gaan op de humanitaire implicatiesvan de illegaliteit van deze nederzettingen [met nog enkele uw ten dienste staande waardevolle bronnen], gezien de tegenwind, die u zowel van officiele Israelische zijde als van aanhangersvan de Israelische politiek te verduren krijgt [4]  ACHTERGROND:  Zoals u weet is er sinds 1967 sprake van de Israelische bezettingvan de Palestijnse gebieden de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en Gaza [5]Dit ondanks de unaniem aangenomen VN Veiligheidsraadsresolutie 242 [1967], waarbijIsrael werd opgeroepen, zich terug te trekken uit de in de juni oorlog [1967] veroverdegebieden, waaronder de Palestijnse.Tot op de dag van heden continueert Israel deze bezetting, die niet alleen onrechtmatig is[zoals iedere bezetting], maar bovendien heeft geleid tot onderdrukking, verenedering en eengroot scala aan mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden [6]   ILLEGALE NEDERZETTINGEN  Een van de meest destructieve consequenties van de Israelische bezetting zijn de sinds eindzestiger jaren in bezet Palestijns gebied gestichte nederzettingen, die in volgens artikel 49, 4e Conventievan Geneve en het Haags Verdrag dd 1907 in strijd zijn met het Internationaal Recht [7]Daarbij zijn die nederzettingen veroordeeld in o.a. de VN Veiligheidsraadsresoluties 446 en 452 [8],de in uw statement [9] genoemde Advisory Opinion van het Internationaal Gerechtshof over de eveneens illegaleIsraelische Muur [10] en talloze malen door de EU [11]Die nederzettingenbouw heeft bovendien geleid tot massale Palestijnse landonteigeningen [12]zonder enige compensatie, waarvan in de loop der jaren duizenden Palestijnen slachtoffer geworden zijn.  TEGENWIND Naar aanleiding van uw moedige besluit, de samenwerking met de vijf genoemde Israelische bankente beeindigen, hebt u, zoals wel te verwachten was, nogal wat tegenwind te verduren gehad.Zo riep de Israelische regering de Nederlandse ambassadeur op het matje [13], de pro-Israel christen-fundamentalistischeorganisatie ”Christenen voor Israel” demonstreerden tegen uw besluit [14] en op donderdag 14 januari organiseertde Israel verdedigende organisatie ”Centrum Informatie en Documentatie Israel [Cidi] een voorlichtingsbijeenkomst”Dreigt er een Israelboycot?” [15] Toegegeven, in uw verklaring ”Vragen en antwoorden rond de uitsluiting van Israelische banken” hebtu verklaard, dat het niet om een boycot van Israel gaat [16], maar pro Israel organisaties alshet Cidi zullen uw stap wel als zodanig uitleggen, evenals eerdere positieve besluiten van andere bedrijven tavde nederzettingen [17] Mijn advies over al die tegenwind, die nu over u heen komt:Niets van aan trekken.U bent, en dat nota bene nog na een langdurige dialoog met die banken [18] tot het juiste besluitgekomen, uw samenwerking op te zeggen met banken, die het Internationaal Recht en mensenrechtenmet voeten treden.Dat heet ”verantwoord beleggen/ondernemen” Proficiat! SAMENWERKING MET VEOLIA, ALSTOM EN G4S Met al mijn respect en waardering voor uw moedige stap, moet mij echter van het hart, dathet mij spijt, dat u dit ook niet hebt doorgezet naar de beeindiging met de samenwerking metbedrijven als Veolia, Alstom en G4S, die actief betrokken zijn bij de illegale Israelische nederzettingenin bezet Palestijns gebied.In die bedrijven belegt u namelijk nog wel [19] Als argument voert u daarvoor kennelijk  aan,  dat u ”actief aandeelhouderschap wilt tonen, om ondernemingen te bewegen tot ander gedrag” en dat u pas tot uitsluitingwilt overgaan ”als er echt geen uitzicht is op ander gedrag” [20]Het klinkt allemaal mooi, dat u de dialoog wilt aangaan en u actief wiltinzetten tot gedragsverandering bij deze bedrijven, maar realiseert u zich twee dingen. Ten eerste zijn deze bedrijven zeer wel op de hoogte van de illegaliteitvan de nederzettingen en kiezen ze er willens en wetens voor, er te blijven investeren. [21] Ten tweede moet u beseffen, dat uzelf,  iedere dag langer, dat u blijft beleggen in bedrijven, dieactief bij  illegale nederzettingen betrokken zijn, ook medeverantwoordelijk/medeplichtig bent aan de instandhouding van financiele steun aan die nederzettingen, waarmee u uw eigenprincipes van verantwoord beleggen schendt. Dit zeg ik u juist omdat u zo’n positieve stap genomen hebt.Als stimulans om nu ook echt door te zetten. EPILOOGINVESTERINGEN IN ISRAELISCHE BEDRIJVENUW BETROKKENHEID Maar u kunt nog meer doen: In uw ”Vragen en antwoorden rond de uitsluiting van Israelische banken” hebt u verklaard, nog welvoor meer dan 60 miljoen euro te beleggen in tientallen Israelische ondernemingen [22]Ik ga ervan uit, dat die niet actief zijn in de nederzettingen, want anders had u zich, comform uw eigenprincipes over verantwoord beleggen, ook daaruit moeten terugtrekken.  Maar ook het beleggen in Israelische ondernemingen, die niet actief zijn in de nederzettingen,is een slechte zaak, aangezien Israel sinds 1967 een onrechtmatige bezetting voert in de Palestijnsegebieden, die door het Internationaal Recht is veroordeeld en heeft geleid tot onderdrukking,mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden [23] Het druist dan ook tegen de mensenrechten in, de facto dat bezettingsregime te blijven steunen, door financielebelangen te handhaven in Israelische bedrijven. Ik hoop, dat u daarover wilt nadenken. Maar in ieder geval van harte mijn grote waardering en respect voor uw besluit, de samenwerking met devijf Israelische bedrijven te verbreken. Nogmaals, u bent het Nieuwe Jaar goed begonnen.Zet die ontwikkeling voort! In waardering Vriendelijke groeten Astrid EssedAmsterdam    [1] NOSPGGM STOPT MET ISRAELISCHE BANKEN8 JANUARI 2014 http://nos.nl/artikel/594827-pggm-stopt-met-israelische-banken.html PPGMTOELICHTING UITSLUITING ISRAELISCHE BANKEN8 JANUARI 2014 https://www.pggm.nl/wie-zijn-we/pers/Paginas/Toelichting-uitsluiting-Isra%C3%ABlische-banken.aspx STATEMENT PGGM UITSLUITING ISRAELISCHE BANKEN  https://www.pggm.nl/wat-doen-we/Documents/Statement%20PGGM%20uitsluiting%20Isra%C3%ABlische%20banken.pdf PGGMVRAGEN EN ANTWOORDEN ROND UITSLUITING ISRAELISCHE BANKEN12 JANUARI 2014 https://www.pggm.nl/wat-vinden-we/Paginas/Vragen-en-antwoorden-rond-uitsluiting-Isra%C3%ABlische-banken.aspx  [2]  ” PGGM zoekt als ‘actief aandeelhouder’ de dialoog met ondernemingen als ze zich niet gedragen naar de normen die wij hanteren voor verantwoord beleggen”

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!