De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Dossier Klein Appelmoes

dinsdag 25 augustus 2020 15:31
Spread the love

In het kort

Klein Appelmoes is een prachtig stukje natuur dat 50 jaar geleden onterecht werd afgesplitst van het Gemene Weidebeekgebied, en zonder veel overweging werd aangeduid als woonuitbreidingsgebied. Projectontwikkelaars Novus NV en Danneels Projects NV hebben deze gronden in 2008 goedkoop aangekocht, en willen er bouwplannen realiseren die voor hen een mooie winst opleveren. Sinds 2008 tot vandaag protesteren de Assebroekenaren en het actiecomité Klein Appelmoes onophoudelijk tegen deze plannen. In 2013 werden de plannen van de bouwpromotoren nietig verklaard door de Raad van State. In navolking daarvan werd in 2014-2015 het MER ontworpen en in 2017 werd het GRUP definitief. Beiden beitelden de groene bestemming van Klein Appelmoes en de het Gemene Weidebeekgebied in de wettekst.

De bouwpromotoren gingen hiertegen echter in beroep, en in februari 2020 sprak de auditeur van de de Raad van State zich in zijn advies uit in hun voordeel. Terwijl Klein Appelmoes en omgeving nagenoeg volledig onder water stonden meende hij dat de vrees voor wateroverlast onvoldoende kon worden bewezen. Ook de verkeersoverlast werd van tafel geveegd omdat de Astridlaan nu reeds een drukke weg is en er nog wel wat verkeer bij zou kunnen. Verder haalde hij ook het financieel verlies door planschade voor de projectontwikkelaars aan. Op 4 september 2020 komt de Raad van State hiervoor bijeen en zal Stad Brugge gelukkig haar beslissing om Klein Appelmoes als natuurgebied te behouden verdedigen.

De watersituatie in Klein Appelmoes en de Gemeneweide is complex en in evolutie (vb. door de aanleg van het gescheiden rioolstelsel voor regen- en afvalwater). Verkaveling van dit gebied zou flagrant in tegenspraak zijn met het nieuwe beleid van de Vlaamse Overheid, dat inzet op waterrobuuste ruimtelijke ordening.

Overstromingen. Klein Appelmoes is vandaag een buffer voor een enorme massa water. Bij bebouwing zal al dit water moeten worden afgevoerd naar het Zuidervaartje, wat daar niet is op voorzien. Er is dus een verhoogd risico dat lager gelegen delen van Assebroek zullen overstromen bij periodes van hevige regenval.

Verdroging. Tegelijk zal door de verkaveling de infiltratie van neerslag in de bodem afnemen zullen de grondwaterreserves minder aangevuld worden. Het grondwaterpeil dat in de Gemeneweide  vandaag reeds historisch laag staat zal verder dalen. Het practhige natuurgebied riskeert hierdoor in periodes van aanhoudende droogte te verdorren, met het afsterven van fauna en flora als gevolg. Dit proces is vandaag al gestart.

Klein Appelmoes en de Gemeneweide vormen één van de laatste groene oases van rust die nog overblijven in Assebroek. Deze dichtst bevolkte gemeente van West-Vlaanderen kreunt onder een loodzware verkeersdruk en wordt verstikt door fijnstof. Nog meer bijkomend autoverkeer op de Astridlaan is onveilig en onleefbaar. De bestaande veiligheids- en milieuproblemen zullen enkel toenemen met deze verkaveling. De ontsluiting van deze nieuwe wijken zou er bovendien komen op het gevaarlijkste deel van de Astridlaan, waar nu reeds een record aantal ongevallen gebeurt.

Het Actiecomité Klein Appelmoes is ervan overtuigd dat er tal van alternatieven zijn in Brugge om te voldoen aan de woonbehoefte. Wellicht niet even rendabel voor de projectontwikkelaars, maar beter voor de leefbaarheid van Assebroek – die qua bevolkingsdichtheid ruimschoots alle andere deelgemeenten van Brugge overtreft. Assebroek is Betonmoe, en zou een ideale pilootgemeente zijn om de betonstop waarvan al zolang wordt gesproken eindelijk eens toe te passen. Het actiecomité heeft zich verenigd in de facebook groep SOS Klein Appelmoes, en bereidt zich voor op verdere actie. Hier Stopt Het Beton!

Introductie

Historiek

Het Gemene Weidebeekgebied is een “oud-cultuurlandschap”. Het vormt een laaggelegen kom tussen zandruggen. De kleiachtige en weinig doorlatende ondergrond leidt tot een vochtig, zompig waterrijk gebied. Er zijn tekenen die erop wijzen dat het reliëf niet natuurlijk is en door zandwinning ontstond. We hebben het gebied van 50 ha sinds de Middeleeuwen op vrij directe wijze overgeërfd, waardoor de kenmerken in het actuele natuurlandschapspatroon zichtbaar zijn. Dit maakt dit panoramisch landschap zo geliefd bij de omwonenden en tot ver buiten de grenzen van Assebroek bij mensen die er komen verpozen.

Op deze gronden rustte een erfdienstbaarheid van lage ligging die bepaalde dat de eigenaars ervan de periodieke wateroverlast als een natuurlijk fenomeen moesten gedogen. Deze gronden hadden een geringe waarde omdat ze niet bruikbaar waren als akkerland of bouwgrond. De sleutelfunctie die het Gemene Weidebeekgebied en de Assebroekse Meersen tot vandaag spelen in de waterbeheersing van het zuidelijke gedeelte van Brugge is net de reden waarom er historisch nooit gebouwd werd. Deze “natuurlijke situatie” is echter reeds op al te veel plaatsen in ongunstige zin veranderd, ten nadele van hoger gelegen gronden.

Gemene Plannen voor de Gemeneweide

Klein Appelmoes werd 50 jaar geleden in 1972 onterecht afgesplitst van het Gemene Weidebeekgebied, en zonder veel overwegingen aangeduid als woonuitbreidingsgebied. Al meer dan tien jaar wordt dit watergevoelig natuurgebied bedreigd, als doelwit van een enorm bouwproject dat het wil verkavelen. De bouwdrang is zodanig groot dat 8 hectare natuurgebied ervoor zouden worden opgeofferd. Projectontwikkelaars Novus NV en Danneels Projects NV hebben bouwplannen die voor hen een mooie winst opleveren, maar regelrecht indruisen tegen de waardering van de Assebroekenaar voor het van oudsher rustige gebied vol zeldzame dieren en planten.

Dit is hoe Klein Appelmoes er, volgens de gemene plannen van de projectontwikkelaars in 2008 reeds had moeten uitzien:

Aanhoudend protest

Sinds 2008 tot vandaag protesteren de Assebroekenaren en het actiecomité Klein Appelmoes ophophoudelijk tegen deze plannen. Bij het openbaar onderzoek destijds werden ongeveer 4.300 bezwaarschriften ingediend, waarbij o.a. volgende argumenten werden aangehaald:

  • schending van een aantal bepalingen i.v.m. natuurbehoud
  • onduidelijkheid i.v.m. het beheer van het water in dit gebied na verkaveling
  • de problematiek van de verkeersleefbaarheid en de mobiliteit

In 2013 werden de plannen van de bouwpromotoren nietig verklaard door de Raad van State. In navolking daarvan werd in 2014-2015 het MER ontworpen en in 2017 werd het GRUP definitief. Beiden beitelen de groene bestemming van Klein Appelmoes en de Gemene Weide in de wettekst.

De bouwpromotoren gaan hiertegen echter in beroep bij de Raad van State, en in februari 2020 geeft de auditeur hen gelijk. Klein Appelmoes zou toch worden verkaveld. Op 4 september 2020 komt de Raad van State hiervoor bijeen en zal Stad Brugge gelukkig haar beslissing om Klein Appelmoes als natuurgebied te behouden verdedigen.

Argumenten om Klein Appelmoes niet te verkavelen

Watersituatie:  risico op overstromingen en verdroging

Het nieuwe beleid van de Vlaamse overheid (de zogenaamde “Blue Deal”) hamert op minder verharden, insijpeling bevorderen en waterrobuuste ruimtelijke ordening. Een volgebouwd Klein Appelmoes is flagrant in tegenspraak hiermee. Eenmaal bebouwd is het een groot oppervlak dat bijna geen water meer zal doorlaten zodat plaatselijke infiltratie van regenwater in de bodem belemmerd wordt.

Het regenwater wordt te snel via riolen en kanalen afgevoerd, zodat er plaatselijk uitdroging kan ontstaan en het aansluitende natuurdomein in de zomer zal verdorren. Tegelijk verhoogt het risico op overstromingen van de laaggelegen buurt op piekmomenten van regen, omdat het enige afvoerkanaal de watertoevoer bij hevige stortbuien op het Brugs grondgebied niet zal kunnen slikken. Een volgebouwd Klein Appelmoes houdt een risico van overstroming in voor de huizen stroomafwaarts langs de oude loop van de Gemene Weidebeek (richting Tramstraat en Zuidervaartje).

Overstromingen

Klein Appelmoes is als onderdeel van het Gemene Weidebeekgebied in de Vlaamse watertoets deels aangeduid als een “mogelijks overstromingsgevoelig” of een van “nature overstroombaar gebied”. Voor een dergelijk gebied bestaat er een grote kans dat de waterlopen in de toekomst terug hun hun uiterste overstromingsgrenzen zullen innemen uit een verder verleden bij extremere weersomstandigheden en klimaatschommelingen. Die hebben die zich in het meest recente verleden niet voorgedaan, maar op langere termijn zijn ze recurrent. Het valt niet uit te sluiten dat zich in de nabije toekomst meer en meer periodes van extreme droogte en wateroverlast zullen voordoen.

De stad Brugge, met de randgemeenten, heeft in het verleden herhaaldelijk te kampen gehad met overstromingen of wateroverlast. Op de hoogtekaart van Brugge wordt duidelijk dat een groot gedeelte van Brugge is zeer laag gelegen is. Niet enkel het poldergedeelte (Zeebrugge, Lissewege, Dudzele en St. Pieters) maar ook grote gedeelten van de Brugse stadskern en van de Zuidelijk rand (Assebroekse meersen, valleien van het St. Trudo-Ledeken, Leiselebeek, Kerkebeek, Boterbeek, Gemene Weidebeek, omgeving van “Rust Roest”).  Die gebieden die vroeger, bij intense of langdurige regenval, geheel of gedeeltelijk overstroomden, fungeerden als natuurlijke waterbekkens ter vrijwaring van wateroverlast van iets hoger gelegen gronden. Bij de totstandkoming van de gewestplans werd nagelaten om deze overstroombare gronden als zodanig aan te duiden. Dit opende de weg naar tomeloze verkavelingen, waarbij deze minderwaardige gronden plots tot bouwgronden werden omgetoverd met de financiële voordelen voor de verkavelaars, de lasten voor de overheid, en miserie voor de nieuwe bewoners. Op verschillende lokaties in Assebroek (vallei van de Gemene Weidebeek, St. Trudo-Ledeke) werden lager gelegen gronden opgehoogd en bebouwd ten nadele van de resterende laaggelegen gronden. Nochtans is het bij wet verboden voor eigenaars om een terrein op te hogen zodat het water begint af te vloeien naar een erf dat daardoor later komt te liggen.

Elke ingreep in het waterrijk gebied van de Gemene Weidebeek, zoals de verkaveling en bebouwing van het deelgebied Klein Appelmoes, zal het reeds bestaande risico op wateroverlast vergroten. De watersituatie is niet alleen vrij complex maar ook in evolutie. De watersituatie in het gebied zal bijvoorbeeld grondig worden gewijzigd door het zogenaamde “Kikkerplan”. Een groot deel van het water van de Gemeneweidebeek wordt op dit moment reeds afgevoerd via de riolering. Bij de uitvoering van dit Kikkerplan zal een nieuwe riolering zal worden aangelegd om een gescheiden afvoer het oppervlaktewater en afvalwater mogelijk te maken. De aanleg van de verkaveling Klein Appelmoes zou deze situatie nog ingrijpender wijzigen. Voor zover we weten werd er met de potentiële risico’s hiervan weinig rekening gehouden. De capaciteit van rioolbuizen en pompinstallaties is nogal beperkt en zeker niet opgewassen tegen de grote hoeveelheden water die bij extreme regenval zou moeten worden afgevoerd.

De verkaveling en bebouwing leidt tot een verharde oppervlakte die nauwelijks nog infiltratie mogelijk maakt, en waarvan het regenwater snel moet afgevoerd worden. De af te voeren hoeveelheid water bij hevige regenval zou drastisch stijgen van 10% tot 55 %, omdat met die verharding de buffer- en infiltratiecapaciteit van het gebied nagenoeg compleet zal verdwijnen!

  • In z’n natuurlijke staat kan Klein Appelmoes 50% van het water laten infiltreren in de bodem, waarbij 40% verdampt, en slechts 10% dient te worden afgevoerd!
  • Met de plannen voor volledige bebouwing zou slechts 15% van het water kunnen infiltreren in de bodem, waarbij 30% verdampt, en 55% dient te worden afgevoerd!

Al dat extra water zou naar het kleine Zuidervaartje met erg beperkte capaciteit moeten stromen om af te voeren. Een traject dat grotendeels ondergronds verloopt en dus vol met bottlenecks zit die de enorme hoeveelheden water bij zware regenval niet zullen kunnen slikken. Bij overlast kan al het water van het zuidelijk deel van Brugge (deelgemeente Assebroek) onmogelijk allemaal die kant op. Dat water moet allemaal via het Zuidervaartje naar Zeebrugge om opgepompt te worden in de zee als het laag tij is. De ringvaart rond Brugge is ongeschikt voor dergelijke waterafvoer, omdat die zo snel niet naar beneden gaat en verder terecht komt in het kanaal Brugge-Oostende met eveneens een laag debiet. Bij watersnood komt hier nog eens een grote hoeveelheid water vanuit Frankrijk bij via het kanaal Gent-Brugge. Het niveau van de ringvaart wordt wordt goed gemonitord in het kader van de scheepvaart, en ligt 2m hoger dan het Zuidervaartje. Alle water van de Gemeneweide, en van de Assebroekse Meersen met een stukje van Beernem en Oostkamp moet dus via het kleine Zuidervaartje. Stroomafwaarts gelegen bebouwde gebieden, zoals de vele lager gelegen stukken van Assebroek, lopen daardoor een verhoogd risico om te overstromen bij zware regenval. Zie kaartjes hieronder.

Bij zeer zware regenval is het niet denkbeeldig dat de riolen de wateroverlast niet meer aankunnen en dat het water langs de oude loop van de Gemene Weidebeek naar het Zuidervaartje stroomt. Een deel van de St. Christoffel-parochie kan dan met overstromingen te kampen hebben. Het gevaar voor wateroverlast is bijzonder groot voor de laaggelegen terreinen aan de Blekerijstraat en de Nijverheidsstraat.

Ter plaatse van de huidige gerealiseerde verkavelingen is geen ruimte meer beschikbaar voor waterbeheersing. Waterbuffers om de buffercapaciteit van Klein Appelmoes te compenseren (de zogenaamde bekkens en wadi’s) zouden volgens de plannen van de bouwpromotoren in het natuurgebied van de Gemene Weidebeek komen te liggen. Dit is niet enkel nefast voor het natuurgebied, het valt ook te betwijfelen of deze oplossingen voldoende efficiënt zullen zijn om het overstromingsgevaar te beperken.

Assebroek wordt gekenmerkt door waterzieke gronden, vandaar de naam “broek”. De resterende weiden lopen in de winter onder water en dienen als waterbuffer. De huidige open gebieden vervullen een belangrijke rol in de waterhuishouding door water vast te houden en te bergen. Indien ze bebouwd worden, verliezen ze deze functie en zal het water terechtkomen op nabijgelegen, reeds bebouwde percelen. De ‘Hydrografische studie’ uitgevoerd in opdracht van stad Brugge toont heel wat fundamentele gebreken. Het is een observatie van een bestaande toestand die intussen volledig gewijzigd werd. Men beoogt de volledige afwatering van het gebied en de omliggende straten te laten geschieden via één afwateringsweg, wat onrealistisch is in geval van aanhoudende hevige regenval.

In de toelichting bij de watertoetskaart wordt bij de mogelijk overstromingsgevoelige gebieden zoals Klein Appelmoes uitdrukkelijk vermeld dat een vraag om wateradvies is aanbevolen en dat “volledig nieuwe aansnijdingen door verkavelingen e.d. kritisch moeten worden bekeken”. Bij wateroverlast is het ganse Gemene Weidebeekgebied perfect in staat om opnieuw water te bufferen, ter vrijwaring van stroomafwaarts gelegen bebouwde gebieden. Dit lijkt dus een belangrijke troef in de plannen om toekomstige overstromingen tegen te gaan. Een troef die we niet mogen verspelen!

Verdroging en verdorring

België blijkt een van de zwaarst getroffen landen te zijn door de extreme droogte in Europa. Dat is te zien op nieuwe kaarten die gemaakt werden op basis van satellietbeelden. Ons grondwater staat erg laag, en daarmee doen we zelfs slechter dan Spanje en Zuid-Italië. Dat komt omdat Vlaanderen op 75 jaar tijd 75% van zijn natte natuur verloor. Van 244.000 hectaren in 1950 kromp het tot 68.000 nu. Eén van de natste gebieden van Europa legde zichzelf systematisch droog. Polders werden minutieus afgewaterd, riviervalleien gedraineerd, moerassen leeg gepompt. Tot dan onbruikbaar land kreeg economische betekenis of werd volgebouwd.

De hoeveelheid water in de bodem hangt af van de hoeveelheid neerslag die valt, het deel dat daarvan verdampt en het deel dat infiltreert in de bodem. Wanneer er door menselijke beïnvloeding van de waterinhoud en de cyclus van de grondwaterlagen, het waterlopenstelsel en de bodem minder water beschikbaar is voor de vegetaties en organismen, spreekt men van verdroging.

De Gemeneweide wordt eveneens ernstig bedreigd door verdroging indien door menselijk toedoen het grondwaterpeil nog verder zou zakken. Door de extreme hitte en en de lage stand van het grondwater verloren dit jaar heel wat bomen in en rond de Gemeneweide vroegtijds hun bladeren, gingen zelfs dood. De tweede helft van augustus 2020 viel er dan wel heel wat neerslag, maar dat volstond lang niet om de grondwatervoorraad in Klein Appelmoes terug aan te vullen. Die staat vandaag op een recorddiepte. In een gemetste historische grondwaterput werd vastgesteld at het waterpeil staat anderhalve meter lager staat dan normaal. Naar schatting zijn we dit jaar in Klein Appelmoes door de droogte: 1,5 m x 50 ha x 25% vochtgehalte bodem = 187.500 m3 water kwijtgespeeld. Extra beton zal het insijpelen van water helaas niet bevorderen.

Op het geoloket Geoloket Ecotoopkwetsbaarheid kunnen we de laatste versie van de kaarten voor de ecotoopkwetsbaarheid van Vlaanderen raadplegen. De kaarten tonen de kwetsbaarheid van ecotopen voor de milieudrukken verdroging, eutrofiëring en verzuring. Het Instituut Natuur- en Bosonderzoek (INBO) ontwikkelde deze kaarten als een instrument om de mogelijke effecten van plannen, projecten of infrastructuurwerken op ecotopen te signaleren.

Op deze kaarten zien we dat het Gemeneweidebeekgebied als ecotoop in z’n huidige vorm (dus reeds zonder de verkaveling van Klein Appelmoes) in bepaalde mate kwetsbaar is voor verdroging. Klein Appelmoes is erg belangrijk voor de waterinfiltratie tijdens periodes met veel neerslag. Op basis van de droogte de voorbije zomers kunnen we ons al een beeld vormen van de gevolgen wanneer dit gebied wordt geamputeerd en gebetonneerd.

Door waterbeheersingswerken zoals inbuizen, rechttrekken en uitdiepen van waterlopen en uitbreiding van de verharde oppervlakte is er een snellere afvoer van het oppervlaktewater, waardoor infiltratie van neerslag in de bodem afneemt en de grondwaterreserves minder aangevuld worden. De uitputting van de watervoorraad uit zich in lagere grondwaterstanden, het opdrogen van natte gebieden, daling van de waterpeilen in plassen en waterlichamen, …

Een vermindering van de hoeveelheid beschikbaar ondiep grondwater beïnvloedt rechtstreeks de vegetatie. Vooral bij hogere temperaturen (in de zomer) heeft een lage waterbeschikbaarheid impact op de fotosynthese, de transpiratie en het koolhydraatmetabolisme, met een afname in groei en eventueel plantenmortaliteit als gevolg.

Verder is het al dan niet voorkomen van bepaalde plantensoorten nauw verbonden met het vochtgehalte in de bodem en de chemische samenstelling van het grondwater. Voor grondwatergebonden vegetaties is het grondwaterregime een sturende eigenschap. Daalt de gemiddelde laagste grondwaterstand onder een minimale waarde, dan heeft dit het verdwijnen van bepaalde vegetaties tot gevolg. Veel van de oorspronkelijke diversiteit aan plant- en diersoorten is reeds verloren gegaan door de daling van het grondwaterniveau. De biodiversiteit in Vlaanderen staat zo al zwaar genoeg onder druk!

Nood aan een consequent beleid!

Telkens we in een periode van aanhoudende droogte of overstromingen zitten, het ene jaar al erger dan het andere, dan staan politici in de rij om te verklaren dat ze vanalles zullen ondernemen om dit tegen te gaan. Dat is voor de mensen allemaal nogal ongeloofwaardig wanneer ze keer op keer moeten vaststellen dat bouw- of verkavelingsplannen die flagrant in strijd zijn hiermee nog steeds worden goedgekeurd.

Ecologische waarde

Er zijn maar weinig van de vele groene gebieden in Assebroek vroeger rijk was die in de moderne tijd (sedert 1970) beschermd werden als natuurgebied. De enkele resterende percelen binnen de Gemene Weiden vormen een uitzondering van onschatbare waarde.

In de winter is het Klein Appelmoes een drassig gebied vol waterige weiden en buiten hun oevers getreden kreken en vijvertjes. Klein Appelmoes is eigenlijk als ecotoop nog waardevoller dan de Gemeneweide, omdat het ongerepter is. Palend aan Klein Appelmoes, komt de zeldzame brede orchis bijvoorbeeld opnieuw voor, die enkel voorkomt in moerassige graslanden en duinvalleien (momenteel geen bedreigde soort, maar wel vermeld op de Rode lijsten van kwetsbare soorten in Vlaanderen).

Er komen niet elke dag honderden mensen wandelen, er graast geen vee meer, en de gronden worden hooguit gebruikt als grasland om te maaien. De natuur kon er gedurende vele jaren z’n vrije gang gaan en de rand van de weides en het bosje ernaast is prachtig verwilderd. Het is een levendig, gevarieerd en divers landschap vol struweel: een vegetatie van struiken van 1 tot 5 meter hoog, vaak bestaande uit stekelige struiken als sleedoorn, braam, meidoorn en hondsroos. De aanwezigheid en instandhouding van struwelen is belangrijk omdat het de leefomgeving vormt voor veel planten, vogels, vlinders en andere insecten, amfibieën en kleine zoogdieren. Struwelen bieden beschutting, nestgelegenheid en voedsel. Tijdens de zomer herbergt Klein Appelmoes een een vogelgemeenschap die voornamelijk uit kleine zangvogels bestaat. Tijdens de winter komen daar dan nog eens allerlei zeldzame water- en trekvogels bij, die zich rustig komen laven en wassen op de enorme plas water die er ligt, veilig ver weg van de mensen.

De Gemeneweide is een uniek stukje natuur, waarbij Klein Appelmoes als waterbuffer dient voor de 50 hectare van die eraan grenst. Dit wordt ook door organisaties als Natuurpunt erkend, en de zone is deels geklasseerd als kwetsbaar eco-systeem. Het nog verder verkavelen betekent dan ook een versnippering en aantasting, met sterk negatieve gevolgen voor dit ecologisch waardevol gebied. De waardevolle ecotopen die ons nog resten moeten worden beschermd, niet verkaveld!

Verkeersproblematiek

Terwijl luidop gedroomd wordt van de verkaveling van Klein Appelmoes, is de ontsluiting van deze nieuwe wijken die er zouden moeten komen helemaal nog niet vastgelegd. Er worden bvb. ontsluitingsmogelijkheden gezocht in de Astridlaan die leiden tot rechtsonzekerheid omdat daarvoor bewoners zouden moeten worden onteigend.

Nu reeds kreunt Assebroek als dichtstbevolkte gemeente van West-Vlaanderen onder een loodzware verkeersdruk. Nog meer bijkomend autoverkeer op de Astridlaan is onveilig en onleefbaar. De mensen die in de Astridlaan wonen worden reeds met veiligheids- en milieuproblemen geconfronteerd, en deze zullen enkel toenemen bij de verkaveling. Door het druk verkeer worden bovendien de normen voor de luchtkwaliteit en fijnstof heden ten dage al voortdurend overschreden.

De Astridlaan is erg verzadigd tijdens de spits en er zijn heel wat knelpunten waar het verkeer stropt. Volgens het Plan-MER zal Klein Appelmoes een verkeersgenererend effect hebben van 128 voertuigen per uur tijdens de avondspits. De Astridlaan is druk bereden, en nu al de meest fietsonvriendelijke en gevaarlijkste Oostelijke invalsweg naar Brugge. Dit kunnen we illustreren met cijfers: 119 ongevallen met 62 gewonden op 5 jaar tijd! Volgens mobielvlaanderen.be zijn deze cijfers van het aantal (fiets)ongevallen dan nog maar een beperkte weergave van het totaal aantal ongevallen. Vooral ongevallen met kleine letsels zijn sterk ondervertegenwoordigd omdat geen aangifte van deze ongevallen wordt gedaan en de cijfers zijn onvolledig omdat er een verschil is tussen medische registratie in het ziekenhuis of ongevalregistratie door de politie.

Woonnood?

Het actiecomité Klein Appelmoes heeft in het verleden aan de overheid al gevraagd om een studie te maken waarin de noodzaak wordt bewezen om dit gebied nu te verkavelen (woonbehoeftestudie). Er worden reeds veel woongelegenheden in Assebroek gecreëerd door de vele inbreidingsprojecten. Is er echt behoefte aan nog meer? Moeten we echt de schaarse open ruimten verder degraderen hiervoor?

Er zijn tal van alternatieven voor woonvoorziening. Heel wat bedrijfsterreinen liggen braak of te verkommeren. Oude gebouwen die quasi leeg staan zouden bijvoorbeeld een mooie nieuwe bestemming kunnen krijgen. Dat is minder rendabel voor de projectontwikkelaars. Die toveren natuurlijk liever snel even een stuk goedkoop opgekochte grond om tot een nieuwbouwwijk.

Daarnaast dient ook de demografie van Brugge in kaart te worden gebracht. Brugge is een stad waar heel wat jonge mensen wanneer ze afgestudeerd zijn niet blijven wonen. Naar verluidt zou 25% van de Assebroekenaren ouder dan 65 jaar zijn. Wie zal al die huizen in de toekomst kopen of huren en bewonen? Riskeren we hier niet in een Spaanse situatie terecht te komen, waar door de betonbubbel onder invloed van goedkope kredieten massaal werd verkaveld en ganse dorpen leeg staan, vaak zelfs in de vorm van onafgewerkte projecten?

Betonstop Assebroek

Assebroek is reeds dé dichtst bevolkte gemeente van West-Vlaanderen, overtreft qua bevolkingsdichtheid ruimschoots alle andere deelgemeenten van Brugge en huisvest bijna dubbel zoveel inwoners per vierkante kilometer als Sint-Michiels dat op de tweede plaats staat. De weinige resterende open ruimte in Assebroek moet worden gekoesterd, en bewaard voor de toekomstige generaties. Assebroek is nagenoeg volgebouwd, en een ideale kandidaat om de betonstop waarvan al zolang wordt gesproken toe te passen!

Een oase zoals de Gemene Weide in een steeds uitdeinende urbanisatie is een noodzaak. Niet enkel voor het behoud van fauna en flora, maar ook als een baken van rust voor de ouderen en een ontdekkings- en ontspanningswereld voor onze kinderen. Er zijn ‘s avonds en in het weekend veel mensen te vinden in de Gemene Weidebeek, aan het wandelen met de kinderen of met de hond. Oudere mensen uit de buurt komen er genieten weg van de drukte van de stad, jongeren groepen er samen op de bankjes, ….. Kortom jong en oud geniet elk op zijn manier van de Gemene Weidebeek zoals die op de dag van vandaag is !

Voor de projectontwikkelaars  is dit natuurdomein dit niet meer dan een investering, maar voor diegenen die Klein Appelmoes en de Gemeneweide kennen en liefkozen, is het onvoorstelbaar dat dit zou verdwijnen.

Assebroek is betonmoe. Dit stop hier!

Actiecomité Klein Appelmoes blijft actie voeren voor dit erfgoedlandschap!

Het behoud van het natuurgebied rond de Gemene Weidebeek als één geheel is de enige logische stap, en het getuigt van goede Ruimtelijke Ordening. Het maakt komaf met woonuitbreidingsplannen die zonder visie in het belang van enkelingen in het jaar 1972, ondertussen 50 jaar terug, werden opgetekend. Stad Brugge kan ook zonder de verkaveling van Klein Appelmoes tegemoet komen aan voldoende huisvesting. Een meer doordachte en toekomstgerichte visie rond wonen in de stad zou de aantasting van natuurgebied als Klein Appelmoes overbodig maken. Te vaak en te veel wordt voor woningen de groene gordel rond Brugge aangepakt en aangetast.

Het waardevol natuurgebied Klein Appelmoes kan en mag niet bebouwd worden en moet een zelfde functie krijgen als het overige Gemene Weidebeekgebied: natuur-, bos- of landbouwgebied (graas- en weiland), kortom “Open Ruimte”. Het is één van de weinige stukken open landschap rond Brugge van waaruit men nog de torens van de stad kan waarnemen! Het is aangewezen het geheel als erfgoedlandschap aan te duiden zodat het een definitieve bescherming in de toekomst geniet.

Het actiecomité Klein Appelmoes heeft zich ondertussen al terug georganiseerd en maakt zich klaar om de volgende etappe. Hopelijk is dit niet nodig en neemt de Raad van State op 4 september een wijs besluit.

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!