De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Pensioen werklozen 50+: Vlaamse mannen forceren beslissing

Pensioen werklozen 50+: Vlaamse mannen forceren beslissing

vrijdag 15 september 2017 18:16
Spread the love

Meer vergoede werklozen in Vlaams dan in het Brussels gewest.
Waar blijven Femma ea om het brugpensioen in ere te herstellen?

Langs volgende linken kan men telkens een set van 6 grafieken oproepen:
Volledig vergoede werkloosheid naar gewest in aantallen en %         
Volledig vergoede werkloosheid naar gewest en geslacht – aantallen
Volledig vergoede werkloosheid naar gewest en geslacht – %           
Werkenden met een werkloosheidsvergoeding per gewest en leeftijd
 
Bron: speciaal opgevraagde listings bij de RVA naar gewest, leeftijd en statuut 2001-2016 (gemiddelden per jaar)
 
Definities:  Vergoede werklozen zijn alle ingeschrevenen bij de RVA die tot de 15-64 jarigen behoren, dwz de inwoners van België op arbeidsleeftijd (werkenden, werklozen en niet-actieven) die een ‘vergoeding’ krijgen van de RVA. Bij de Vergoede Werklozen kan een onderscheid gemaakt worden tussen drie groepen:
 
– Volledig vergoede werklozen zijn werklozen die niet tewerkgesteld zijn, dus die geen inkomen uit arbeid verkrijgen nl de uitkeringsgerechtigde Volledig Werkzoekenden (UVW), de oudere werklozen (50+, een uitstervend oud systeem), voltijds bruggepensioneerden en andere niet werkzoekenden werklozen (bv die een opleiding volgen of om familiale of andere reden niet werkzoekend zijn, maar wel vergoed worden).
– Vergoede werkloze werkenden zijn werklozen die hun werkloosheid combineren met een tewerkstelling, bv de deeltijdse werknemers of de deeltijdse loopbaanonderbreking, deeltijds tijdskrediet, deeltijds brugpensioen.
– Tijdelijke werklozen worden hiervan apart genomen omdat het werknemers zijn met een arbeidscontract maar waarvoor de RVA de loonkost draagt zodat de werkgever deze niet moet betalen om tijdelijke redenen.
 
1. Enkele algemene gegevens en evoluties
 
Voor deze grafieken, analyse en bespreking, zie BuG 367 on-line
  
2. De 50+ werklozen (en de samenleving) halen hun slag thuis

Wie vangt de wind en wie kan z’n belang doorzetten, de oudere Vlaamse blanke man laat niet met zich spotten en zet zijn terecht belang door langs beweging.net en de verkiezingsbasis van de witte partijen (de N-VA niet te na gesproken), zodat iedereen in gans het land ermee gediend is.

In het Vlaams gewest krijgt 12,6% van de bevolking op arbeidsleeftijd een vergoeding van de werkloosheid, sinds twee jaar is dit meer dan de 11,6% in het Brussels gewest. Het Vlaams gewest scoort daarmee maar een beetje lager dan Wallonië waar 13,5% van de bevolking op arbeidsleeftijd een werkloosheidsvergoeding krijgt. Verrassende cijfers omdat deze ingaan tegen wat men denkt of de perceptie. In deze BuG wordt dit verder gefileerd en verduidelijkt.

Volledig vergoede werkloosheid naar gewest, geslacht en leeftijd 2016

Langs volgende linken kan men telkens een set van 6 grafieken oproepen:
Volledig vergoede werkloosheid naar gewest in aantallen en %         
Volledig vergoede werkloosheid naar gewest en geslacht – aantallen
Volledig vergoede werkloosheid naar gewest en geslacht – %           

De grafieken in aantallen worden telkens opgemaakt met een gelijk maximum, zodat zowel mannen en vrouwen kunnen vergeleken worden als de gewesten in de effectieve omvang van de aanwezigheid in totaal en naar statuut.

We pikken hier enkele grafieken uit die we de laatste jaren onder de aandacht brachten en die mede toelaten om specifieke campagnes te voeren in de gewesten om de werkloosheid aan te pakken.

2.1. Volledig vergoede werkloosheid per gewest (in % op de bevolking)

% op de bevolking heeft het voordeel dat de gewesten onderling vergelijkbaar zijn (maximum is gelijkgesteld op 25%) en het ‘profiel’ van de werkloosheidsverdeling naar leeftijd duidelijker wordt.
 
Vlaams gewest: Werkloosheid in Vlaanderen is extreem klaag, enkel verhoogd door het volledig
tijdskrediet van vrouwen in de zwangerschapsperiodes. Vanaf 55 jaar komt er dus
wel het massale beroep op brugpensioen en in het verleden de oude regeling 50+
die uitdovend is maar vervangen wordt door ‘gewone’ werkloosheid, die dus
volgens de recente beslissing zal ‘geactiveerd’ worden.
 
Brussels gewest: Werkloosheid in Brussel is vooral kwestie van de 30+ en dus niet (alleen) van de
jongeren die het in vergelijking met de 30% nog erg goed doen. Brugpensioen is bijna
niet aanwezig, het restant van de oude regeling 50+ is binnen enkele jaren van de baan

Waals gewest: Moeilijker te vatten is de aanhoudende extreem hoge werkloosheid bij de jongeren in
Wallonië die met het ouder worden terugvalt tot bijna Vlaamse niveau’s, vergelijk de
werkloosheid bij 36-50 jarigen in Vlaanderen en Wallonië, het is slechts een weinig
hoger in Wallonië, in Brussel ligt het dubbel zo hoog dan in Vlaanderen en Wallonië.
 
2.2. Vrouwen zijn de grote dupe van de afbouw Brugpensioen
 
Brugpensioen is een zaak van mannen, want in de periode dat het brugpensioen nog hoge toppen scheerde waren de vrouwen nog aan het aanschuiven in een verhoogde arbeidsparticipatie die tot brugpensioen kon leiden; eens dat de vrouwen in grotere getallen aanschoven voor het brugpensioen werd het systematisch afgebouwd en moesten de de vrouwen het aan hun neus voorbij laten gaan. Het is dan ook de vraag waar de vrouwenbeweging gebleven is, Femma, de socialistische vrouwen en de arbeidsbeweging in z’n geheel om de vrouwen zich het genot van het brugpensioen te laten ontzeggen op een ogenblik dat zij er, historisch een decennium later dan de mannen, voluit recht hadden moeten op hebben.
 
Nu de mannen, 50+ werkloosheid als referentie voor de pensioenberekening uit de brand gesleept hebben, is het misschien aan de vrouwen om het brugpensioen in ere te herstellen, zeker voor de honderdduizenden vrouwen uit de Non-Profit-sectoren die er de komende decennia voor in aanmerking zouden komen.
 
2.3. Vergoede werklozen, dwz werkenden met werkloosheidsvergoeding
 
Langs de link – Werkenden met een werkloosheidsvergoeding per gewest en leeftijd kan men een set van 6 grafieken oproepen met het detail van de statuten van werkenden die ook een werkloosheidsvergoeding krijgen. De tijdelijk werklozen worden in dit overzicht geïntegreerd, zij hebben een arbeidscontract maar de betaling van hun wedde wordt tijdelijk vervangen door een werkloosheidsvergoeding, zonder dat hun arbeidscontract evenwel verbroken wordt. In de andere statuten is het vooral het Vlaamse gewest dat aan de tafel van de werkloosheidsvergoedingen aanzit. Wij pikken er de overzichten uit met % op de bevolking op arbeidsleeftijd, de grafieken zijn perfect vergelijkbaar omdat het maximum gelijkgesteld is op 20%.
 
Vanuit deze grafieken is duidelijk dat als alle vergoede werklozen samengenomen worden, Brussel het minst vergoede werklozen heeft na Vlaanderen en Wallonië dat niet ver van het Vlaamse niveau verwijderd is. Dat zijn de ‘facts’.

Voor alle grafieken, analyse en bespreking, zie de BuG 367 on-line  
  
Jan Hertogen, socioloog

take down
the paywall
steun ons nu!