De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

”Palestijnen moeten het doen met twee halve Staten”/Brief aan de Volkskrant over denigrerend artikel

”Palestijnen moeten het doen met twee halve Staten”/Brief aan de Volkskrant over denigrerend artikel

donderdag 14 augustus 2014 04:32
Spread the love

”PALESTIJNEN MOETEN HET DOEN MET TWEE HALVE STATEN”/BRIEF AAN DE VOLKSKRANT OVER DENIGREREND ARTIKEL
ZIE

http://www.astridessed.nl/palestijnen-moeten-het-doen-met-twee-halve-statenbrief-aan-de-volkskrant-over-denigrerend-artikel/

AAN DE REDACTIE VAN DE VOLKSKRANTUW PUBLICATIE VAN HET ARTIKELVAN DIRK JAN VAN BAAR”Palestijnen moeten het doen met twee halve Staten”
Link
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3717317/2014/08/13/Palestijnen-moeten-het-doen-met-twee-halve-staten.dhtml

Geachte Redactie,
Ondanks het feit, dat ik u recentelijk heb opgeroepen, geen podium meerte bieden aan de  denigrerende en racistische artikelen van Dirk Jan Baar[1], zoals die, waarbij hij refereerde aan het ”gestoorde zelfbeeld” van de Palestijnen [2], waarop uw Ombudsvrouw nog kritiekgehad heeft [3],  gaat u hier vrolijk mee door.
Nu met de publicatie van het vodje [anders kan ik het niet noemen]””Palestijnen moeten het doen met twee halve Staten” [4]
Waarom ik het een vodje noem?
Niet alleen wordt de werkelijkheid totaal omgedraaid en de Israelischebezetting, die de crux vormt van het huidige Midden-Oostenconflict,totaal genegeerd, maar, en dat is welhaast kwalijker, Palestijnen wordenafgeschilderd als redeloze terroristen, die ”onder curatele” zoudenmoeten staan, een halve eeuw ”suicidale politiek”hebben gevoerd, kennelijk allang ”blij” mogen zijn mettwee ”halve Staten”, die ze zouden hebben, Israel [de bezetter, weet unog] zouden moeten erkennen als ”succesvolle Joodse Staat”[zo’n beetje te vergelijken met een slaaf, die de meester moet bedankenvoor het pak slaag] en wat dies meer zij.
Ronduit een denigrerende, racistische en neokolonialistischebenadering, waarbij ook nog sprake is van aperte nonsensen onjuistheden.Een dergelijke train of thinking verwacht je in 1930, niet in 2014.En zeker geen zich ”kwaliteitskrant” noemend nieuwsmedium,die daarvoor een podium biedt.
Hoewel dit zogenaamde ”artikel”, de moeite van het bespreken nieteens waard is en zeker niet door u had mogen worden geplaatst,toch maar enkele aspecten eruit gelicht.Volledig kan het niet zijn, een greep uit het ergste.
Hiervoor citeer ik enkele passages
” De Joodse staat verschanst zich met enig succes achter een veiligheidshek tegen de zelfmoordaanslagen van de Palestijnse buren waarmee tezelfdertijd binnen een klein verkaveld gebied moet worden ‘samengeleefd’.”………….”Een onmogelijke situatie, die nochtans in hoofdlijnen al sinds 1967 bestaat en waarvoor door de buitenwereld de tweestatenoplossing wordt aanbevolen. Die voorziet in een Palestijnse staat op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook, met een aparte regeling voor Jeruzalem”…………”Twee halve staten, op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza, hebben ze al. Nu de oplossing nog.”
ISRAELISCHE BEZETTING
Van Baar spreekt over ”samenleven” op een klein verkaveld gebied,over ”een onmogelijke situatie”, over het hebben van ”twee halve Staten”,en dat ”nu de oplossing nog moet komen”
Van ”samenleven” kun je niet spreken, tenzij je bezetting een normaalverschijnsel vindt, een ”onmogelijke situatie” is het inderdaad ende ”oplossing” moet inderdaad komen, maar van de kant van deveroorzaker van de ellende, Israel
De ”oplossing” ligt dan ook in het opheffen van de bezetting, doorIsrael, wat al in VN Veiligheidsraadsresolutie 242 [1967] werd geeist.
Maar van Baar heeft het lef [anders kan ik het niet noemen]de historische werkelijkheid om te draaien en de Palestijnen de schuldte geven van hun eigen ellende. Blaming the victim, noemen we dat.Hierdoor bagatelliseert hij de Israelische bezetting.
Enkele feiten:
Sinds 1967 is Israel bezetter van de Westelijke Jordaanoever ‘[Westbank],Oost-Jeruzalem en Gaza [5] ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242[1967], die Israel opriep, zich uit de in de juni oorlog veroverde gebiedenterug te trekken, waaronder de Palestijnse. Aan deze bezetting [zoals de aard van het beestje is] is inherentonderdrukking, terreur en mensenrechtenschendingen. [6]Bijkomende ellende zijn de in bezet gebied gestichte nederzettingen,die illegaal zijn volgens het Internationaal Recht [7] en een groot deelvan de Westbank hebben ingepikt [8], met als gevolg massalelandonteigeningen.
En dan komt daar nog bij de Israelische Muur, die door van Baar wordt genoemdalsof het de gewoonste zaak van de wereld is [door hem euphemistischbetiteld als ”Veiligheidshek”] , terwijl deze alsillegaal is bestempeld door het Internationaal Gerechtshof dd9 juli 2004, omdat deze door bezet Palestijns gebied loopt. [9]Bovendien belemmert het in ernstige mate de bewegingsvrijheidvan de Palestijnen en de toegang tot onderwijscentra en ziekenhuizen. [10]
Dit zijn de feiten, die van Baar niet noemt, vergoeilijkt en verdraait.

Ook maakt hij van de kwestie rond Jeruzalem een religieus conflict[wat het niet is] en haalt het zo uit het politieke,verzwijgend, dat de VN de annexatie van Jeruzalem door Israeldestijds heeft veroordeeld. [11]
HAMAS EN HET RECHT OP VERZET TEGEN EEN BEZETTINGSMACHT
Op demagogische wijze doet van Baar komen, alsof Israel slachtoffer is, terwijljuist van Israel, als bezetter, de terreur komt.
Ik citeer enkele zinsneden
”Aan de ene kant de Gazaanse bevolking, die werkelijk in de val zit; aan de andere kant Hamas, dat zich via het bouwen van een onderaards gangenstelsel op een aanval op Israël voorbereidde. ”
”Tussentijds werden raketten afgeschoten en had je in Sderot vijftien seconden om de schuilkelders te halen. Is het gek dat de Israëli’s met die plaag willen afrekenen?”
”Daarvoor moeten ze stoppen met het afschieten van raketten, wat niet moeilijk is, en de werkelijkheid onder ogen zien.”
De ”plaag” is Israel, de ”terreur” komt van Israel, zijnde bezettende macht.En kennelijk te uwer informatie, Hamas en welke andere Palestijnse verzetsgroepering [want het zijn verzetsorganisaties, geen ”terroristen”]hebben internationaalrechtelijk het volste recht, Israel ”aan te vallen”,als zijnde de bezettende macht. [12]Die aanval mag militair zijn en gericht tegen het Israelischebezettingsleger. Niet tegen burgerdoelen. [13]
Maar ook zijn burgerdoelaanvallen ongeoorloofd,ze zijn wel een reactie op een veel dodelijkere en 47 jaardurende bezetting.
Overigens is Israel kampioen burgerdoden, want structureel leidenIsraelische militaire aanvallen in Gaza [maar ook inde Westbank] tot grote aantallen burgerslachtoffers. [14]
Schrikbarend voorbeeld is de huidige Israelischemilitaire campagne [zeg maar rustig ”strafexpeditie”] in Gaza”Protective Edge”, waarbij nu al 1916 Palestijnen zijn omgekomenvan wie 80 procent burgers. [15]
Een schandaal, dat van Baar durft te spreken van Palestijnseagressie in het licht van deze laatste grootschalige endisproportionnele Israelische aanvallen.
En dan zouden de Palestijnen Israel moeten erkennen als”succesvolle Joodse Staat”, die nog steeds de Palestijnse gebiedenbezet houdt en bovendien is gegrondvest op de Palestijnseetnische zuiveringen in 1948? [16]
Gotspe van van Baar.
Trouwens, de Palestijnen hebben niet twee ”halve Staten”, zoalshij schrijft [17], maar zijn bezet.Hooguit zou je het Bantoestans kunnen noemen, meer niet
DENIGRERENDE EN NEO KOLONIALISTISCHE UITSPRAKEN
En dan wijs ik u tenslotte nog op Van Baars denigrerende enen kolonialistische uitspraken
Ik citeer enkele
”Daarvoor moeten ze stoppen met het afschieten van raketten, wat niet moeilijk is, en de werkelijkheid onder ogen zien.”
” Wat dat betreft mag Europa weleens kleur bekennen en inzien dat de Palestijnen nog lang onder curatele moeten staan voor ze echt aan een staat kunnen beginnen. ”
Zou hij weleens gehoord hebben van moderne begrippen alszelfbeschikkingsrecht en gelijkheid van mensen?

Genoeg geschreven.
EPILOOG
Van Baar heeft zich nu al in korte tijd voor de tweede keerschuldig gemaakt aan bagatellisering of ontkenning van deIsraelische bezetting, een blaming the victim houding, hetverdraaien van de historische feiten/werkelijkheid en het zichin denigrerende zin uitlaten over Palestijnen.
De maat is vol, nu.
Ik roep u dringend op geen artikelen meer van van Baar te publiceren,althans als hij doorgaat, zich op respectloze en denigrerende wijzeuit te laten over Palestijnen, de bezetter bagatelliseert of ontkenten de onderdrukte als agressor blijft aanwijzen.
Zo u continueert met het publiceren van dergelijke bagger,neemt uniet alleen openlijk een pro Israelisch standpunt in, en kiestdaarmee voor bezetting en terreur, maar ook voordiscriminatie en haatzaaierij.
Wilt u kwaliteitsjournalistiek blijven bedrijven of bekend staanals de krant met de populistische bagger?
De keuze is aan u.
Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief.
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

[1]

”TRAGIEK VAN DE PALESTIJNEN ZIT IN HUN GESTOORDE ZELFBEELD”/BRIEF AAN DE VOLKSKRANT OVER RACISTISCH EN DENIGRERENDARTIKELASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/tragiek-van-de-palestijnen-zit-in-hun-gestoorde-zelfbeeldbrief-aan-de-volkskrant-over-racistisch-en-denigrerend-artikel/

[2]

VOLKSKRANTTRAGIEK VAN DE PALESTIJNEN ZIT IN HUN GESTOORDEZELFBEELDDIRK JAN VAN BAAR17 JULI 2014
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2808/Israelisch-Palestijns-conflict/article/detail/3690874/2014/07/17/Tragiek-van-de-Palestijnen-zit-in-hun-gestoorde-zelfbeeld.dhtml

[3]
”Verreweg de meeste reacties kwamen op een stuk van historicus Dirk Jan van Baar, met de kop ‘Tragiek Palestijnen zit in hun gestoorde zelfbeeld‘. Een zin als ‘hun aanhoudende slachtoffergedrag heeft het de Palestijnen onmogelijk gemaakt nog op eigen benen te staan’, schoot menigeen in het verkeerde keelgat: ‘Een serieus medium plaatst niet van dit soort gestoorde opiniestukken.’
Het artikel paste ook niet in de lijn van de opinieredactie, die in dit conflict de tegenstellingen niet nog eens extra wil aanjagen.”
VOLKSKRANT”DOET DE VOLKSKRANT ”SCHRIKBAREND EENZIJDIG” VERSLAGOVER GAZA?”ANNEMIEKE KRANENBERG9 AUGUSTUS 2014
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/12064/Ombudsvrouw/article/detail/3715623/2014/08/09/Doet-de-Volkskrant-schrikbarend-eenzijdig-verslag-over-Gaza.dhtml

[4]

”PALESTIJNEN MOETEN HET DOEN MET TWEE HALVE STATEN”DIRK JAN VAN BAAR13 AUGUSTUS 2014

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3717317/2014/08/13/Palestijnen-moeten-het-doen-met-twee-halve-staten.dhtml

[5]

”Israel maintains effective control over Gaza, controlling all but one of the crossings into the Gaza Strip, the airspace, territorial waters, telecommunications and the population registry which determines who is allowed to leave or enter Gaza. Therefore, Israel is still considered the occupying power and is responsible for the welfare of the inhabitants in the strip under international humanitarian law.” AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES http://www.amnestyusa.org/our-work/countries/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories´´“Under international law, the test for determining whether an occupation exists is effective control by a hostile army, not the positioning of troops,” Whitson said. “Whether the Israeli army is inside Gaza or redeployed around its periphery and restricting entrance and exit, it remains in control.” HUMAN RIGHTS WATCHISRAEL/´´DISENGAGEMENT´´ WILL NOT END GAZA OCCUPATION http://www.hrw.org/news/2004/10/28/israel-disengagement-will-not-end-gaza-occupation12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen. De test is niet zozeer de militaire controle in het bezette gebied, maar de mogelijkheid om het gebied militair en administratief te controleren.
http://www.politics.be/ duiding/596/#12
Bron:VRAAG EN ANTWOORDISRAEL’S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOKBRIGITTE HERREMANS
http://www.politics.be/ duiding/596/

[6]

CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTDeWereldMorgen.beASTRID ESSED8 MAART 2013
http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024

[7]

ILLEGALE NEDERZETTINGENBTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
http://www.btselem.org/ settlements/international_law
BTSELEM.ORGSETTLEMENTS AND LANDLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS
http://www.btselem.org/ settlements
”Tal van keren heeft deEU de nederzettingsactiviteiten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalembetreurd en herhaald dat nederzettingen en de sloop van huizen door de EU wordenbestempeld als illegaal volgens internationaal recht.”
”BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN”BLADZIJDE 226MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN DE WERELDVERSLAG OVER EU ACTIE IN 2011
http://eeas.europa.eu/human_ rights/docs/2011_hr_report_nl. pdf

[8]

ILLEGALE NEDERZETTINGENBTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
http://www.btselem.org/ settlements/international_law
BTSELEM.ORGSETTLEMENTS AND LANDLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS
http://www.btselem.org/ settlements

[9]

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

http://www.icj-cij.org/docket/ index.php?pr=71&code=mwp&p1=3& p2=4&p3=6&ca

[10]

´´Construction of the Barrier has imposed new restrictions on movement for Palestinians living near its route, in addition to the sweeping restrictions in force since the outbreak of the second intifada. Thousands of Palestinians have difficulty reaching their fields and marketing their produce to other areas of the West Bank. The areas west of the Separation Barrier are among the most fertile in the West Bank. According to the World Bank, the agriculture there generates 8 percent of overall Palestinian agricultural production. The damage to the agricultural sector means that Palestinian farmers cannot get supplementary income and makes it impossible to increase the number of workers in what is the primary sector of Palestinian economy.The restrictions on freedom of movement also limit the access of Palestinian villagers to hospitals in nearby towns; the educational system suffers because many schools, primarily village schools, depend on teachers who live outside the community and must commute to the school; also family ties and social connections are adversely affected.´´
BTSELEM.ORGTHE SEPARATION BARRIER
http://www.btselem.org/separation_barrier/map

[11]

The Security Council,

Recalling its resolutions 252 (1968) of 21 May 1968 and 267 (1969) of 3 July 1969 and the earlier General Assembly resolutions 2253 (ES-V) and 2254 (ES-V) of 4 and 14 July 1967 concerning measures and actions by Israel designed to change the status of the Israeli-occupied section of Jerusalem,

Having considered the letter of the Permanent Representative of Jordan on the situation in Jerusalem 1/ and the reports of the Secretary-General,2/ and having heard the statements of the parties concerned on the question,

Reaffirming the principle that acquisition of territory by military conquest is inadmissible,

Noting with concern the non-compliance by Israel with the above-mentioned resolutions,

Noting with concern also that since the adoption of the above-mentioned resolutions Israel has taken further measures designed to change the status and character of the occupied section of Jerusalem.

1. Reaffirms its resolutions 252 (1968) and 267 (1969);

2. Deplores the failure of Israel to respect the previous resolutions adopted by the United Nations concerning measures and actions by Israel purporting to affect the status of the City of Jerusalem;

3. Confirms in the clearest possible terms that all legislative and administrative actions taken by Israel to change the status of the City of Jerusalem, including expropriation of land and properties, transfer of populations and legislation aimed at the incorporation of the occupied section, are totally invalid and cannot change that status;

4. Urgently calls upon Israel to rescind all previous measures and actions and to take no further steps in the occupied section of Jerusalem which may purport to change the status of the City or which would prejudice the rights of the inhabitants and the interests of the international community, or a just and lasting peace;

5. Requests the Secretary-General, in consultation with the President of the Security Council and using such instrumentalities as he may choose, including a representative or a mission, to report to the Council as appropriate and in any event within sixty days on the implementation of the present resolution.

SECURITY COUNCIL RESOLUTION 298 (1971)

http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/441329A958089EAA852560C4004EE74D

[12]

Recognizing the imperative need to put an early end to colonial and foreign domination and alien subjugation,1. Reaffirms the inalienable right of all peoples under colonial rule, foreign domination and alien subjugation to self-determination, freedom and independence in conformity with General Assembly resolution 1514 (XV) and other relevant resolutions of the United Nations;” UN GA RESOLUTION 3246 http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/C867EE1DBF29A6E5852568C6006B2F0C

[13]

´´ – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order tospare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be theobject of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.´´Article 7,BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMEDCONFLICTS

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm

[14]

CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTDeWereldMorgen.beASTRID ESSED8 MAART 2013

http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024

[15]

ALAKHBARTHE VICTIMS OF GAZA/A LIST OF PALESTINIANSKILLED IN ISRAEL´S ONGOING ASSAULT
http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault

[16]

CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
http://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=2024

[17]

”Twee halve staten, op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza, hebben ze al. Nu de oplossing nog.”

”PALESTIJNEN MOETEN HET DOEN MET TWEE HALVE STATEN”DIRK JAN VAN BAAR13 AUGUSTUS 2014

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3717317/2014/08/13/Palestijnen-moeten-het-doen-met-twee-halve-staten.dhtml

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!