”Palestijn ontdekt de auto als wapen”/Brief aan NOS Journaal

”Palestijn ontdekt de auto als wapen”/Brief aan NOS Journaal

woensdag 19 november 2014 19:32

PALESTIJN ONTDEKT DE AUTO ALS WAPEN/BRIEF AANNOS JOURNAAL
ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/palestijn-ontdekt-de-auto-als-wapenbrief-aan-nos-journaal/

AAN DE REDACTIE VAN HET NOS JOURNAALUW BERICHTGEVING DD 15 NOVEMBER OVERHET ISRAELISCH-PALESTIJNSE CONFLICT”DE AUTO ALS WAPEN”
Geachte Redactie

Ik heb geschokt kennisgenomen van uw Journaaluitzending dd15 november [1], waarin  u blijk gafvan een byzonder tendentieuze berichtgeving over het Israelisch-Palestijnse conflict.
U kondigde het bericht aan met termen als”de auto als wapen” en ”terreur in Jeruzalem”, waarna u er later op terugkomt.Dit naar aanleiding van twee incidenten, waarbij Palestijnsebestuurders waren ingereden op Israeliers en er ,slachtoffers zijn gevallen. [2]
UW WEERGAVE/SAMENGEVATWanneer u met het topic start, bedient u zichvan de volgende terminologieeen:
U hebt het over ”een nieuw fenomeen”, namelijkeen auto als wapen.U vermeldt Oost en West Jeruzalem en het gedeelte, waar Joodse enPalestijnse bestuurders elkaar ontmoeten in het verkeer.”Meestal gaat dat goed” zegt u ”en merk je nauwelijks, dater een conflict is”Na de aanvals incidenten genoemd te hebben, interviewt utwee ”Israeliers” en vraagt u, of ze bang zijn, wat ze natuurlijkbevestigend beantwoorden.En dan vermeldt u nog, dat ”’de achterdocht” en ”de spanningen”door deze incidenten zijn toegenomen. [4]
TENDENTIEUS EN MISLEIDEND
Geachte heer/mevrouw, deze berichtgeving is van A tot Z misleidend,incompleet en tendentieus.U doet, alsof uit het niets ”Palestijns geweld” ontstaat, refereert met geen woord aan de status van West en Oost Jeruzalem, noemthet ”fenomeen” nederzettingen niet, laat staan dat u refereert aanhet dagelijkse en structurele geweld van deze kolonisten[bewoners van die nederzettingen] tegenover de bezette Palestijnse burgerbevolking.En het ergste nog:U noemt met geen woord de bron van alle ellende:De Israelische bezetting.
OOST JERUZALEM BEZET GEBIED
Zoals u weet is er sprake van een 47 jarige Israelische  bezettingvan de Palestijjnse gebieden, de Westbank, Gaza [5] en OostJeruzalem.En om Oost Jeruzalem draait het hier.Niet alleen vermeldt u niet, dat Oost-Jeruzalem bezet gebiedis en dus jarenlang is onderdrukt en geterroriseerd, nog een belangrijkerfenomeen noemt u niet en dat zijn de zowel in de Westbank enOost-Jeruzalem aanwezige Israelisch-Joodse nederzettingen.
NEDERZETTINGEN
U zou het moeten weten, maar ik wijs u er dan maar weer eens op.De nederzettingen in de Westbank en Oost-Jeruzalem zijnin strijd met het Internationaal Recht. [6]Dit is nogeens bevestigd door twee VN Veiligheidsraadsresoluties [7], deAdvisory Opinion van het Internationaal Gerechtshof in Den Haagover de [eveneens illegale] Israelische Muur [8] en de EU. [9]Internationaalrechtelijk zijn deze nederzettingen dus verboden,maar er is meer.Die nederzettingen konden alleen maar ontstaan door massalePalestijnse landonteigeningen, in gewoon Nederlands:landdiefstal.Palestijnen zijn  beroofd van hun land en worden bovendiennog op allerlei wijzen in hun bewegingsvrijheid beperkt. [10]
Wat betreft Oost-Jeruzalem, waarover u berichtte”dat je nauwelijks zou denken, dat er een conflict is”:Israel is sinds jaar en dag en nu nog steeds, bezig methet opvullen van Oost Jeruzalem met nederzettingen, watinhoudt, inpakken en wegwezen voor de Palestijnen. [11]Maar dat komt in uw berichtgeving nergens terug.
En dan out of the  blue a ”sudden” Palestinian attack.Neen, meneer/mevrouw, dergelijke Palestijnse aanvallen[die ik niet goedkeur, omdat het hier om Israelischeburgers en niet om het legitieme doelwit, bezettingsmilitairengaat] moeten gezien worden tegen de achtergrond van 47 jaar bezetting,terreur, landdiefstal en ongestraft geweld van de kolonisten.

GEWELD KOLONISTEN
Niet alleen, dat de Palestijnen van hun land zijn gejaagd en beroofd,
ze krijgen ook nog eens te maken met structureel geweld vande kolonisten.De Israelische mensenrechtenorganisatie Btselem.org documenteertdat nauwkeurig. [12]
Wat zij er ook bij vermelden is, dat de kolonisten zelden worden vervolgd of bestraft voor dit geweld, waardoor hetnatuurlijk onverminderd doorgaat. [13]
En dan uw interview met twee Israeli’s met de suggestieve vraag,of ze ”bang” zijn na de autoaanval.Natuurlijk zijn ze dat.
Maar hoeveel Palestijnen, die zijn aangevallen door Israelisch-Joodsekolonisten, hebt u hetzelfde gevraagd?Ik vermoed weinig tot geen een, aangezien u het geweld van de kolonistensystematisch doodzwijgt.

Bij een volgende berichtgeving zou ik eens aandacht schenken aandeze achtergronden, die ik heb belicht

EPILOOG
Wat u te doen staat, wanneer u tenminste kwaliteitsjournalistiekwilt bedrijven ivm Israelisch Palestijnse conflict, is het volgende:
U dient bij iedere berichtgeving over Oost Jeruzalem, maar ookbij nederzettingenbouw in de Westbank, te vermelden
Dat die nederzettingen in strijd zijn met het Internationaal Recht.Dat ze neerkomen op landroof van de Palestijnen.Dat kolonisten vaak uiterst gewelddadig zijn tegende Palestijnse bevolking en regelmatig hun olijfoogstenvernielen.Dat kolonisten vaak gewapend rondlopen en Palestijnen intimideren.Dat kolonisten vaak samen met het leger Palestijnen aanvallenen intimideren.Dat kolonisten nauwelijks worden bestraft/vervolgd voorhun misdaden.
Dat Israel al 47 jaar de Palestijnse gebieden bezet.Dat de Blokkade van Gaza illegaal is en uithongeringvan de Gazaanse bevolking.
Dat het Israelisch-Palestijnse conflict geen strijd is tussen gelijke partijen, maar een tussen bezetter en onderdrukte, waarbijde onderdrukte het recht van verzet heeft tegen het Israelischeleger. [14]
Alles kan niet tegelijk, maar ik verwacht wel van u, dat uvoortaan de illegaliteit van de nederzettingen en de Israelischebezetting vermeldt als voornaamste oorzaak van de huidigeconflicten.En noem nu eens eindelijk ook het geweld van de kolonisten.
Daarvoor verwijs ik naar
www.btselem.org
www.amnesty.org
www.hrw,org
Zie ook deze belangrijke bron
http://sharp5.nl/sites/claarsnotes/?p=19115

Zo, nu kunt u niet zeggen, dat u niet op de hoogte bent.
Van harte beterschap met uw berichtgeving toegewenst.
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 
[1]
NOS JOURNAAL DD 15-11-2014
http://www.npo.nl/nos-journaal/15-11-2014/POW_00723008

[2]
NOS JOURNAAL DD 15-11-2014
http://www.npo.nl/nos-journaal/15-11-2014/POW_00723008

[3]
NOS JOURNAAL DD 15-11-2014
http://www.npo.nl/nos-journaal/15-11-2014/POW_00723008

[4]
NOS JOURNAAL DD 15-11-2014
http://www.npo.nl/nos-journaal/15-11-2014/POW_00723008

[5]
12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen. De test is niet zozeer de militaire controle in het bezette gebied, maar de mogelijkheid om het gebied militair en administratief te controleren.http://www.politics.be/ duiding/596/#12Bron:VRAAG EN ANTWOORDISRAEL’S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOKBRIGITTE HERREMANShttp://www.politics.be/ duiding/596/

”Israel maintains effective control over Gaza, controlling all but one of the crossings into the Gaza Strip, the airspace, territorial waters, telecommunications and the population registry which determines who is allowed to leave or enter Gaza. Therefore, Israel is still considered the occupying power and is responsible for the welfare of the inhabitants in the strip under international humanitarian law.” AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES http://www.amnestyusa.org/our-work/countries/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories´´“Under international law, the test for determining whether an occupation exists is effective control by a hostile army, not the positioning of troops,” Whitson said. “Whether the Israeli army is inside Gaza or redeployed around its periphery and restricting entrance and exit, it remains in control.” HUMAN RIGHTS WATCHISRAEL/´´DISENGAGEMENT´´ WILL NOT END GAZA OCCUPATION http://www.hrw.org/news/2004/10/28/israel-disengagement-will-not-end-gaza-occupation

[6]

ILLEGALITEIT NEDERZETTINGEN
THE RIGHTS FORUM/NEDERZETTINGEN
http://www.rightsforum.org/achtergronden/nederzettingen

BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
http://www.btselem.org/settlements/international_law

[7]
WIKIPEDIA
VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 446
http://nl.wikipedia.org/wiki/ Resolutie_446_Veiligheidsraad_ Verenigde_Naties WIKIPEDIA
VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 452
http://nl.wikipedia.org/wiki/ Resolutie_452_Veiligheidsraad_ Verenigde_Naties 
[8]
”Recalling that the Security Council described Israels policy of establishing settlements in that territory as a flagrant violation of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6&ca
[9]
”Tal van keren heeft deEU de nederzettingsactiviteiten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalembetreurd en herhaald dat nederzettingen en de sloop van huizen door de EU wordenbestempeld als illegaal volgens internationaal recht.”
”BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN”BLADZIJDE 226MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN DE WERELDVERSLAG OVER EU ACTIE IN 2011
http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2011_hr_report_nl.pdf

[10]

BTSELEM.ORGSETTLEMENTS AND LANDLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS
http://www.btselem.org/settlements

[11]

”Gedurende de vredesonderhandelingen in 2013 zette Israël zijn nederzettingenexpansie en beleid van vernielingen in Oost-Jeruzalem en de C-zone voort. In Oost-Jeruzalem drijft de Israëlische regering de nederzettingenbouw op. Begin februari 2014 keurde het stadsbestuur van Jeruzalem de bouw van meer dan 500 woningen in Har Homa, Neve Yaakov en Pisgat Ze’ev goed.”
BROEDERLIJK DELENACTUALITEITSNOTA OVER HET ISRAELISCH-PALESTIJNSE CONFLICT

http://www.broederlijkdelen.be/component/k2/item/3819-actualiteitsnota-over-het-isra%C3%ABlisch-palestijns-conflict
NOSISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN UIT5 JUNI 2014
http://nos.nl/artikel/657122-israel-breidt-nederzettingen-uit.html

[12]
BTSELEM.ORGSETTLER VIOLENCELACK OF ACCOUNTABILITY
BACKGROUND ON VIOLENCE BY SETTLERS
http://www.btselem.org/settler_violence

[13]
BTSELEM.ORGSETTLER VIOLENCELACK OF ACCOUNTABILITY
http://www.btselem.org/topic/settler_violence

[14]

Recognizing the imperative need to put an early end to colonial and foreign domination and alien subjugation,1. Reaffirms the inalienable right of all peoples under colonial rule, foreign domination and alien subjugation to self-determination, freedom and independence in conformity with General Assembly resolution 1514 (XV) and other relevant resolutions of the United Nations;” UN GA RESOLUTION 3246 http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/C867EE1DBF29A6E5852568C6006B2F0C

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!