De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Optreden Israelische Dansgroep Batsheva in Stadsschouwburg Amsterdam/Brief aan Stadsschouwburg

Optreden Israelische Dansgroep Batsheva in Stadsschouwburg Amsterdam/Brief aan Stadsschouwburg

maandag 5 januari 2015 04:04
Spread the love

OPTREDEN ISRAELISCHE DANSGROEP BATSHEVAIN STADSSCHOUWBURG AMSTERDAM/BRIEF AANSTADSSCHOUWBURG

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/boycot-israeloptreden-israelische-dansgroep-batsheva-in-stadsschouwburg-amsterdambrief-aan-stadsschouwburg/

AAN DE DIRECTIE VAN DE STADSSCHOUWBURG AMSTERDAMUW VOORSTELLINGEN VAN DE ISRAELISCHEDANSGROEP BATSHEVA OP VRIJDAG 9 ENZATERDAG 10 JANUARI 2015 
Geachte Directie,
De beste wensen voor 2015.Echter, u bent het Nieuwe Jaar bepaald  niet goed begonnenmet uw facilitering van de optredens van de IsraelischeDansgroep Batsheva op 9 en 10 januari 2015. [1]Een dringend verzoek, daarvan af te zien en hen nietin uw schouwburg te laten optreden.
Reden:
De supporting van dit Dansgezelschap door de IsraelischeMinisteries van Buitenlandse Zaken en Cultuur,waardoor bezettings en onderdrukkingsstaat Israelten onrechte een positief imago krijgt. [2]
ISRAELISCHE STAAT ONTMASKERDBEZETTING EN ONDERDRUKKING
Het zou niet nodig moeten zijn, maar hierenkele feiten over de Israelische bezettings en onderdrukkingspolitiek:Sinds 1967 bezet Israel de Palestijnse gebieden, De WestelijkeJordaanoever, Gaza [3] en Oost Jeruzalem, ondanksVN Veiligheidsraadsresolutie 242 [dd 1967], die Israel opriepen nog oproept, zich terug te trekken uit de in de juni oorlog[1967] veroverde gebieden, waaronder de Palestijnse.U hoort te weten, dat daaraan nul comma nul gehooris gegeven, waardoor Israel reeds 47 jaar bezetter is.Aan deze bezetting is inherent, onderdrukking, vernederingen en mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden, zoalsgepleegd in bloedige militaire operaties in de WestelijkeJordaanoever en Gaza. [4]De laatste herinnert u zich nog, Protective Edge in Gaza, wat injuli en augustus 2014 heeft geleid tot 2137 dodelijke slachtoffers.[5]
NEDERZETTINGEN/IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHTLANDDIEFSTALBEROVING VAN WATER
Een rampzalig neveneffect van deze bezetting zijn de in bezetPalestijns gebied gebouwde nederzettingen, die niet alleenin strijd zijn met het Internationaal Recht [6], maar zich regelrechtschuldig maken aan landdiefstal van Palestijnen [7] en het berovenvande Palestijnen van water. [8]
GAZA BLOKKADE
Niet de minste, is de Israelischeuithongeringscampagne tegen de bezette Gazaanse bevolking,de zogenaamde ”Blokkade van Gaza”, die vanaf 2007 van kracht is,Hierdoor wordt Gaza van de buitenwereld afgesloten, bepaalt Israelwelke goederen en producten binnenkomen [de ene keer is debezetter ”soepeler”, dan weer stricter], waarmee Gaza feitelijkeen gevangenis is. [9]Het op een dergelijke manier terroriseren van de burgerbevolkingis een collectieve straf en als zodanig een ernstige schending van hetInternationaal Recht. [10]
BLOEDIGE GAZA MILITAIRE EXPEDITIE REVISITED
Nogmaals, nog vorig jaar in juli/augustus is er eenbloedige Israelische militaire expeditie in Gaza geweestmet militaire aanvallen op scholen, ziekenhuizen,gezondheidswerkers en vele huizen vernietigd, [11]met 2137 dodelijke slachtoffers in twee maanden tijd,van wie 80 procent burger. [12]Een vuile oorlog, zoals Israel er wel meerheeft gevoerd. [13]
Met een land, dat op een dergelijke schaamtelozemanier oorlogsmisdaden pleegt en dat op structurelebasis [14] dient er geen enkele culturele uitwisselingte zijn, net zo min als met het voormalige Apartheidsregimein Zuid-Afrika.Onrecht is onrecht.

EPILOOG
Het had u niet eens verteld moeten worden.Maar een Dansgroep uit de Israelische bezettingsstaat,die op dagelijkse basis Palestijnen vernedert, bezet en van hun rechtenberooft, hoort niet op uw voorstellingenrepertoirete staan.Waarbij deze groep ook nog wordt gesteund doorde Israelische Ministeries van Cultuur enBuitenlandse Zaken, zoals ik al eerder heb opgemerkt. [15]
U zult misschien toch blijven beweren:”Wij bemoeien niet met de politiek daar en staan neutraaltegenover het conflict”
Welnu, dat kan niet, want met het faciliteren van dit gezelschapdoet u automatisch aan politiek, want de Israelische bezettingsstaatkrijgt zo een gunstig imago, precies wat de Israelische Overheidbeoogt met het ”Brand Israel” programma. [16]
Een dringend verzoek dus, de voorstellingen van DansgroepBatsheva te cancelen.Zo niet, dan staat u te boek als ondersteuner en supportervan een bloedig regime, dat er, naast bezetting, onderdrukkingen uithongering, niet voor terugschrikt, Palestijnse gevangenente folteren. [17]
Zorg ervoor, dat u niet moreel en politiek failliet raakt.
Zie af van samenwerking met een door politieke misdadigersgesupporte Dansgroep.
Dan begint u het Nieuwe Jaar toch nog goed.Van harte beterschap gewenst.
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam .

[1]

STADSSCHOUWBURG AMSTERDAMVOORSTELLINGEN FILTER

http://stadsschouwburgamsterdam.nl/voorstellingen/9809-sadeh21

http://stadsschouwburgamsterdam.nl/voorstellingen/filter

[2]

Supporters 2013-2014

Public Support
Ministry of Culture and Sport, Cultural Administration, Dance Department
Tel-Aviv-Yafo Municipality
Ministry of Foreign Affairs, Division for Cultural and Scientific Affairs”

BRON

WEBSITE BATSHEVA DANCE COMPANY

http://www.batsheva.co.il/en/?iid=306

http://www.batsheva.co.il/en/

[3]

GAZA NOG STEEDS BEZET GEBIED VOLGENS HETINTERNATIONAAL RECHT ”Israel maintains effective control over Gaza, controlling all but one of the crossings into the Gaza Strip, the airspace, territorial waters, telecommunications and the population registry which determines who is allowed to leave or enter Gaza. Therefore, Israel is still considered the occupying power and is responsible for the welfare of the inhabitants in the strip under international humanitarian law.”
AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES
http://www.amnestyusa.org/our-work/countries/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories

[4]
AMNESTY INTERNATIONALTRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OFEXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANKFEBRUARY 2014
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/002/2014/en/349188ef-e14a-418f-ac20-6c9e5c8d9f88/mde150022014en.pdf

CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024

[5]

ALAKHBARTHE VICTIMS OF GAZ/A LIST OF PALESTINIANSKILLED IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault

[6]
ILLEGALITEIT NEDERZETTINGENTHE RIGHTS FORUM/NEDERZETTINGEN
http://www.rightsforum.org/achtergronden/nederzettingen
BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
http://www.btselem.org/settlements/international_law
”Recalling that the Security Council described Israels policy of establishing settlements in that territory as a flagrant violation of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6&ca
”Tal van keren heeft deEU de nederzettingsactiviteiten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalembetreurd en herhaald dat nederzettingen en de sloop van huizen door de EU wordenbestempeld als illegaal volgens internationaal recht.”
”BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN”BLADZIJDE 226MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN DE WERELDVERSLAG OVER EU ACTIE IN 2011
http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2011_hr_report_nl.pdf

[7]
LANDDIEFSTAL
BTSELEM.ORGSETTLEMENTSLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS
http://www.btselem.org/settlements

[8]
WATERDIEFSTAL
”De waterproblematiek in de Palestijnse gebieden is zeer ernstig. De hoofdoorzaak is de Israëlische bezetting. Het grootste deel van het water op de Westelijke Jordaanoever neemt Israël de Palestijnen af. Terwijl de illegale nederzettingen veel en voordelig water krijgen, lijden veel Palestijnen onder een ernstig watertekort. ”
RIGHTS FORUMWATERPROBLEMATIEK PALESTIJNEN
http://www.rightsforum.org/achtergronden/water

[9]
RIGHTS FORUMDE GAZA STROOKBLOKKADE http://www.rightsforum.org/achtergronden/gaza

[10]
VERBOD OP COLLECTIEVE STRAFFENArtikel 33, 4e Conventie van Geneve ARTICLE 33No protected person may be punished for an offence he or she has not personally committed. Collective penalties and likewise all measures of intimidation or of terrorism are prohibited.
Pillage is prohibited.
Reprisals against protected persons and their property are prohibited.

https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/380?OpenDocument

[11]
AMNESTY INTERNATIONALMOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKSON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY7 AUGUST 2014
http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/mounting-evidence-deliberate-attacks-gaza-health-workers-israeli-army-2014-
HUMAN RIGHTS WATCHGAZA: AIRSTRIKE DEATHS RAISE CONCERNS ONGROUND OFFENSIVE22 JULI 2014
http://www.hrw.org/news/2014/07/22/gaza-airstrike-deaths-raise-concerns-ground-offensive

[12]
ALAKHBARTHE VICTIMS OF GAZA/ LIST OF PALESTINIANSKILLED IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault

[13]

UITPERS.BEVUILE OORLOG TEGEN DE PALESTIJNSEBURGERBEVOLKINGASTRID ESSEDFEBRUARI 2009
http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=2278

[14]
CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024

[15]

Supporters 2013-2014

Public Support
Ministry of Culture and Sport, Cultural Administration, Dance Department
Tel-Aviv-Yafo Municipality
Ministry of Foreign Affairs, Division for Cultural and Scientific Affairs”

BRON

WEBSITE BATSHEVA DANCE COMPANY

http://www.batsheva.co.il/en/?iid=306

http://www.batsheva.co.il/en/

[16]

LUDIEK PROTEST TEGEN”BRAND ISRAEL”

DANSOPTREDEN VAN ISRAELISCHE

DANSGROEP BATSHEVA

22 APRIL 2012

https://bdsnederland.wordpress.com/2012/04/22/574884_3862170799333_1430346057_33623422_985635422_n/

[17]

FOLTERING PALESTIJNSE GEVANGENEN

BTSELEM.ORGTORTURE AND ILL-TREATMENT UNDER INTERROGATIONS
http://www.btselem.org/torture
BTSELEM.ORGTORTURE AND ABUSE UNDER INTERROGATION
ww.btselem.org/topic/torture

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!