De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Opnieuw KLM medeplichtigheid/Uitzetting op 14 juni a.s. van honger/dorststaker de heer Bah naar onveilig Guinee

Opnieuw KLM medeplichtigheid/Uitzetting op 14 juni a.s. van honger/dorststaker de heer Bah naar onveilig Guinee

donderdag 13 juni 2013 05:35
Spread the love

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING HONGER/DORSTSTAKERDE HEER BAH NAAR ONVEILIG GUINEE/BRIEF AAN DE KLM ZIE OOK http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-hongerdorststaker-de-heer-bah-naar-onveilig-guineebrief-aan-de-klm/

 Geachte Redactie en lezers, Hierbij doe ik u een brief toekomen, die ik aan de KLMgeschreven heb nav de aanstaande uitzetting [14 juni 2013]van een Guinese vluchteling, die vanaf 21 maart afwisselend inhonger en dorststaking is geweest en nog steeds in zorgwekkendetoestand ligt in het Justitieel Medisch CentrumZowel vanwege de slechte mensenrechtensituatie in Guineeals zijn ernstige medische conditie vind ik uitzetting onacceptabel Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam BRIEF AAN DE KLM  AAN DE KLMDIRECTIE EN MANAGEMENT VERZOEK AF TE ZIEN VAN MEDEWERKING AAN DEUITZETTING OP VRIJDAG 14 JUNI  VAN DE GUINESEVLUCHTELING DE HEER BAH NAAR GUINEE Geachte DirectieGeacht Management Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende: Uit betrouwbare bron heb ik vernomen, dat uvoornemens bent, op vrijdag 14 juni uw medewerking te verlenenaan de uitzetting van de Guinese vluchteling, de heer Bahnaar GuineeIk verzoek u dringend, hiervan af te zien vanwege zijn slechte medischeconditie [als gevolg van een sinds 21 maart afwisselende honger en dorststaking] en de slechte veiligheids en mensenrechtensituatie in Guinee. Gegevens: Vertrekdatum 14 juni 2013Tijd 8.00Vluchtnummer KL 1229   TOELICHTING MENSENRECHTENSITUATIE GUINEE Hoewel van u verwacht mag worden, dat u zich als vervoersmaatschappij op de hoogte stelt van een cruciaal gegeven als de mensenrechtensituatie ineen land, gezien uw verantwoordelijkheid in de uitzettingsketen vande Nederlandse Overheid, hierbij enige verontrustende gegevens over de mensenrechtensituatie in Guinee: Volgens het Ambtsbericht van de Nederlandse Overheid over Guineeis de mensenrechtensituatie bepaald niet rooskleurig.Geen of onvoldoende vrijheid van meningsuiting, geen onafhankelijkerechtsgang en regelmatig voorkomende foltering en willekeurige detentie.De detentieomstandigheden zijn slecht tot zeer slechtZie bliz 21 t/m 33,  Algemeen Ambtsbericht Guinee, dd 28 maart 2013 [1] VEILIGHEIDSSITUATIE Ook is de veiligheidssituatie slecht tot zeer slecht te noemen ten gevolgevan politieke en etnische tegenstellingen en banditisme van gewapendegroepen ”van mannen in uniform” [kwalificatie tussen aanhalingstekens is letterlijk geciteerd uit het Ambtsbericht]Zie blz 12 t/m 17, Ambtsbericht [2] REISADVIES GUINEE Uit het door de Nederlandse Overheid afgegeven reisadvies blijkt nog weer eens de onveiligheid in Guinee, aangezien ”niet essentiele reizen” worden ontraden [3]Het moge duidelijk zijn, dat als een situatie gevaarlijk geacht wordt voor ”gewone”Nederlandse reizigers, dat dat ook geldt voor uit te zetten asielzoekers.Ik ga ervanuit, dat u zich daarvan bewust bent. HONGER/DORSTSTAKING/MEDISCHE CONDITIE VAN DE HEER BAH Wat voor de heer Bah het meest cruciaal is, is het feit, dat totuitzetting wordt overgegaan ondanks het feit, dat hij sinds 21 maart intermitterend in honger en dorststaking is geweest.Dat is levensgevaarlijk!In een brochure dringt de Johannes Wierstichting nadrukkelijkaan op een intensieve medische begeleiding NA een honger/dorststaking. [4]Bovendien is hij in ernstig verzwakte toestand opgenomen in het JustitieelMedisch Centrum [5]Tijdens zijn honger/dorststaking is de heer Bah ook nog ernstigmishandeld door Justitiepersoneel in vreemdelingendetentie, zoals geconstateerd door vertrouwensartsmevr E Bonsen [6] U begrijpt uiteraard wel, dat dan uitzetting wanneer iemand nog in honger/dorststakingis of van de gevolgen herstellende is,zeer riskant is, in de eerste plaats voor de asielzoeker zelf, maar ook voor u als luchtvaartmaatschappij.Wanneer hem onderweg iets overkomt, bent u verantwoordelijk. UW VERANTWOORDELIJKHEID In eerdere correspondentie met mij hebt u aangegeven, ”slechts de vervoerder” te zijn en alle verantwoordelijkheid afgeschoven op het uitzettingsbeleid van de Nederlandse Overheid [7]Welnu, Geachte heer,mevrouw, die vlieger gaat niet op! Uiteraard is de Nederlandse Overheid hoofdverantwoordelijkvoor haar uitzettingsbeleid en de humanitaire impact, die datop vluchtelingen heeft, maar door uit te zetten vluchtelingente vervoeren, draagt u wel degelijk verantwoordelijkheidin de asiel en uitzettingsketen van de Nederlandse Overheid. Want u maakt zelf de keuze, al dan niet mee te werken aande uitzetting, met alle humanitaire gevolgen voorde betreffende vluchteling van dien. Schuif die verantwoordelijkheid dus niet langer af. TENSLOTTE: De feiten zijn u gepresenteerd: Over de slechte mensen en veiligheidssituatie in Guinee.En vooral over het feit, dat de heer Bah ten gevolge van zijn honger/dorststakingnog intensieve medische zorg nodig heeft en derhalve NIET fit to fly is. Aan u dus het dringende verzoek, niet mee te werken aan de uitzettingdoor de Nederlandse Overheid.We leven niet in een dictatuur, waarin iedere eis van de Overheid zonder meer moet worden voldaan uit vrees voor represailles. U bent er vrij in een eigen keuze te maken en draagt dan ook eigenverantwoordelijkheid. Wanneer u toch overgaat tot uitzetting en zijn medische conditie verslechtert,bent u daarvoor direct verantwoordelijk.Ook draagt u medeverantwoordelijkheid voor wat de heer Bah overkomtna uitzetting naar Guinee. Dan hebt u bloed aan uw handen. Een vriendelijk verzoek dus om af te zien medewerking aan uitzettingvan de heer Bah. Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam  

  [1] ALGEMEEN AMBTSBERICHT GUINEE28 MAART 2013 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ambtsberichten/2013/03/28/guinee-2013-03-28.html  [2] ALGEMEEN AMBTSBERICHT GUINEE28 MAART 2013 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ambtsberichten/2013/03/28/guinee-2013-03-28.html  [3] REISADVIES GUINEE http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen/guinee  [4]  JOHANNES WIERSTICHTINGHET BELANG VAN GOEDE NAZORG NA EEN HONGER EN DORSTSTAKING http://www.johannes-wier.nl/userfiles/file/Standpunt%20tav%20het%20belang%20van%20goede%20nazorg%20na%20honger-%20en%20dorststaking.pdf  [5] ”Hij is bijzonder verzwakt en ligt in het Justitieel Medisch Centrum.” DEPORTATIEVERZETWEER POGING TOT UITZETTING NAAR GUINEE MET VALSEPAPIEREN http://deportatieverzet.nl/weer-poging-tot-uitzetting-naar-guinee-met-valse-papieren/  [6]  

OPEN BRIEF AAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VANHET MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE EN DHR TEEVEN IN HET BYZONDER

DRS E.S, BONSEN22 MEI 2013 http://deportatieverzet.nl/wp-content/uploads/2013/05/Open-brief-aan-staatssecretaris-Teeven.pdf  FOTO’S MISHANDELING DE HEER BAH IN VREEMDELINGENDETENTIEDEPORTATIEVERZETLICHT VERZET, ZEI TEEVEN http://deportatieverzet.nl/licht-verzet-zei-teeven/  NIEUWSUUR.NLJUSTITIE WERKT HONGERSTAKERS TEGEN18 MEI 2013 http://nieuwsuur.nl/onderwerp/508332-justitie-werkt-hongerstakers-tegen.html  [7] 

Onze referentie:6397669001
Geachte mevrouw Essed,
Vriendelijk dank voor uw bericht. We waarderen uw bezorgdheid. Vanwege privacy en veiligheidsredenen kunnen we niet bevestigen dat deze persoon met ons reist. Het is overigens niet ongebruikelijk dat luchtvaartmaatschappijen in opdracht van de autoriteiten passagiers vervoeren. KLM is daar geen uitzondering op. Voor vragen en opmerkingen over het overheidsbeleid verwijzen we naar de autoriteiten.
Verder zal ik niet inhoudelijk ingaan op uw email.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
PASSENGER BUSINESS

Mw. T.van der Linde
Customer Care
KLM Nederland

 KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING SOMALISCHE VLUCHTELING/REACTIE OP BRIEF KLMASTRID ESSED http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-somalische-vluchtelingreactie-op-brief-klm-2/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!