De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

OPINIE – De orkaankracht van polarisering

OPINIE – De orkaankracht van polarisering

vrijdag 9 december 2016 18:02
Spread the love

Beste N-VA,

Jullie hebben een visie op migratie die binnen het huidige wettelijke kader blijkbaar moeilijk toe te passen valt. Die visie is jullie volste recht, net zoals het ook jullie volste recht is om in de regering en/of het parlement een meerderheid te zoeken om dat wettelijke kader aan te passen. Niets op tegen, dat is democratie.

Maar. Wat jullie nu doen is ronduit smerig. Dit is het volk opstoken met halve waarheden of zelfs pure quatsch (geen Belgische papieren voor “elke asielzoeker in de wereld”, are you kidding me?). Dit is het gerechtelijke gezag ondermijnen, dit is de polarisering met orkaankracht aanwakkeren (misschien vandaar de ‘kracht van verandering’?), dit is een maatschappij ontwrichten.

Een regeringspartij – de grootste politieke partij van het land, nota bene – die openlijk de legitimiteit van de rechterlijke macht in twijfel trekt en daarvoor nog eens versterking zoekt bij het publiek via sociale media: hoe haal je het in godsnaam in je hoofd?!

 

Pyromaanmodel

Helaas bewijzen jullie eens te meer dat jullie geheel teren op conflict. Het blijkt jammer genoeg gewoon het DNA van jullie partij te zijn. Het pyromaanmodel: speur de ‘kiesmarkt’ af, op zoek naar waar het minste vleugje van maatschappelijk onbehagen ligt te smeulen, giet er vervolgens 10 liter benzine over en probeer daarna als een deus ex machina iedereen te overtuigen met ‘jouw geweldige oplossing voor het blussen’. En wie daar niet in wil meestappen, is van slechte wil.

Neen, beste N-VA het verschil is niet eens zozeer dat ik jullie blusmethodes niet goedkeur. Het fundamentele verschil is dat ik (en samen met mij veel anderen die niet in een permanente noodtoestand willen leven) niet moedwillig de maatschappelijke boel in de fik wil steken.

Het volk heeft gesproken (en moet de komende vijf jaar dus zwijgen), “dat stond niet in het regeerakkoord, dus neen” (tenzij jullie het zelf een goede maatregel vinden, dan kan het wel), “regels zijn regels” (behalve wanneer jullie eigen doelen erdoor belemmerd worden) en ga zo maar door. Je kunt Trump dan wel – terecht – allerlei dingen verwijten, maar dit is niet veel beter, hoogstens wat omfloerster: de rechtlijnigheid prediken terwijl je tegelijk alle mogelijke bochten, omleidingen en half- of niet-toelaatbare acties onderneemt, uitsluitend voor het eigenbelang en dat van de achterban.

Wetten interpreteren naar eigen goeddunken. De randjes van het democratische eraf lopen tot de grenzen ervan verdwijnen. Niet de toekenning van het visum in kwestie, maar wel dit soort praktijken vormt een voor de rechtstaat levensgevaarlijk precedent als de bevolking ze zomaar slikt.

Of om – niet voor de eerste en wellicht niet voor de laatste keer de film La Haine te quoten: “Het is het verhaal van een man die van een gebouw van 50 etages valt. De vent, die zich stukje bij beetje bewust wordt van zijn valt, herhaalt om zichzelf gerust te stellen zonder ophouden: ‘tot nu toe gaat alles goed, tot nu toe gaat alles goed, tot nu toe gaat alles goed’. Maar het belangrijke is niet de val… dat is het neerkomen.”

De slogans ontleed

Beste N-VA, ik kom ook graag nog eens terug op jullie ‘oproepen’ in verband met de rechterlijke macht:

1. “België kan niet alle asielzoekers van de wereld opvangen.”
Klopt. In 2015, een recordjaar met een stijging van 106% in vergelijking met 2014, liepen er in België 35.476 asielaanvragen binnen. Van de lopende asieldossiers waarover een beslissing werd genomen, kreeg 60,7% een positief antwoord. In concrete cijfers betekent dit dat 10.783 personen asiel kregen (bron: Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen). Op een bevolking van 11.250.585 (1 januari 2016, bron: Binnenlandse Zaken) geeft dat dus afgerond 0.096%. Hoezo, “alle asielzoekers van de wereld”?

Daarbij schuilt er nog een veel fundamentelere onjuistheid in deze oproep: dit dossier gaat NIET over een asielaanvraag, wel over een humanitair visum:
“Met een aanvraag tot asiel vragen vluchtelingen formeel aan om in een bepaald land legaal te mogen verblijven. Zo’n asielaanvraag moet gebeuren in het gastland zelf, de vluchtelingen moeten dus al ter plaatse zijn” (Bron: VRT). Een humanitair visum kan daarentegen vanuit het buitenland (en onder bepaalde voorwaarden, zoals iemand in België die zich financieel borg stelt voor de perso(o)n(en) in kwestie) aangevraagd worden. Dit visum geeft – indien toegekend – slechts recht op een tijdelijk verblijf. Tijdens dat verblijf kan uiteraard asiel aangevraagd worden, wat net zo goed geweigerd kan worden.

Dit gaat helemaal niet om een asielaanvraag

In 2015 kende België 843 humanitaire visa toe op 38.990 aanvragen (bron: Theo Francken zelf). Daaronder ook 250 christenen uit Aleppo, in juli 2015 (bron: http://www.hln.be/hln/nl/33982/Islamitische-Staat/article/detail/2394369/2015/07/14/Francken-Christenen-gered-uit-Aleppo-wegens-kwetsbare-positie-niet-wegens-religie.dhtml). Het is dus ronduit hypocriet om nu te roepen dat door deze goedkeuring de sluizen zouden opengaan, terwijl Francken tijdens het afgelopen jaar al honderden identieke visa goedkeurde. Zonder een dat daar een tsunami van aanvragen op volgde, overigens.

2. “Rechters moeten de wet strikt toepassen. En NIET onze grenzen openzetten.”
Klopt alweer, helemaal. Laat het nu net dát zijn wat de rechters in dezen doen: strikt de wet toepassen. Vindt N-VA dat deze wetten onze grenzen openzetten, dan moet ze een meerderheid zoeken om die wetten aan te passen. Maar zolang dat niet het geval is, moeten rechters naar beste oordeel de wet toepassen. Wetten kunnen de grenzen openzetten, rechters niet.

En inderdaad, het al dan niet toekennen van humanitaire visa (een gunst, geen recht) is  de bevoegdheid van de staatssecretaris. Toch heeft die staatssecretaris ook wettelijke verplichtingen, zoals het motiveren van een weigering. Op De Wereld Morgen  van 2 november 2016 (tijdens het ‘deurwaarderhoofdstuk’ van de hetze) valt daarover het volgende te lezen:

“In een eerste fase vroeg de familie een humanitair visum aan. De Dienst Vreemdelingenzaken weigerde dit visum. De advocate vond dat de motivatie voor de weigering op onwettige wijze gemotiveerd was en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen volgde de advocate in die redenering. De Dienst Vreemdelingenzaken had inderdaad haar juridische huiswerk niet gemaakt en werd gevraagd om die beslissing sluitend te motiveren.

Wetten kunnen de grenzen openzetten, rechters niet

Wat doet de Dienst Vreemdelingenzaken: exact dezelfde motivering indienen. Dat is, op z’n zachtst gezegd, vreemd en kan je moeilijk anders interpreteren dan manifeste onwil vanuit de Dienst Vreemdelingenzaken.

Net omdat de Dienst Vreemdelingenzaken maar geen wettelijk sluitende motivering wou aanbrengen, oordeelde de Raad van Vreemdelingenbetwistingen in een ondertussen derde arrest dat de Dienst Vreemdelingenzaken toch maar een visum moest afleveren voor de Syrische familie. Francken weigerde dat te doen, met de gekende gevolgen.”

Rechters moeten de wet strikt toepassen? Klopt. Maar de staatssecretaris moet dat minstens evenzeer.

3. “GEEN dwangsommen en GEEN wereldvreemde rechters. GEEN Belgische papieren voor elke asielzoeker in de wereld”
Ho maar, rustig aan N-VA… eentje per keer! Dus:

“Geen dwangsommen”: zie punt 2. Dwangsommen zijn een rechtsmiddel waarvan de rechterlijke macht, naargelang de voorhanden zijnde wetten, bepaalt in welke gevallen en in welke mate die opgelegd kunnen worden. “Geen dwangsommen” komt dus neer op “weg met de rechtstaat, meer willekeur alstublieft!”

“Geen wereldvreemde rechters”: rechters die de bestaande wetten toepassen lijken me een heel stuk minder wereldvreemd dan een democratische regeringspartij in een rechtsstaat die via sociale media oproept om het gezag van de rechterlijke macht te verwerpen.

“Geen Belgische papieren voor elke asielzoeker in de wereld”: zie punt 1. Ten eerste gaat het niet over een asielaanvraag, ten tweede is ‘elke asielzoeker in de wereld’ een overroeping buiten alle proporties.

Democratie: kostbaar, maar fragiel

Ik wil dit stuk afsluiten met een oproep: beste medeburgers, informeer jullie. Ga zélf op zoek naar informatie, neem geen genoegen met het journaal van 7 uur. Alle hierboven vermelde informatie is openbaar terug te vinden. Wanneer deze of gene (dat geldt niet enkel voor N-VA) weer eens komt aandraven met “feiten” die op het eerste zicht verrassend lijken, neem dan eens de verdomde moeite om na te gaan of hetgeen verteld wordt wel waar is.

Zó moeilijk is het echt niet. Het kost alleen een beetje moeite, maar juist die moeite maakt het hele verschil. Democratie is een kostbaar goed. Maar het wordt een erg fragiel goed wanneer burgers haar als vanzelfsprekend beginnen zien en er geen grammetje moeite meer voor willen doen.

take down
the paywall
steun ons nu!