De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

open brief voor vlaams natuurbeleidswerker Jelle VDB

open brief voor vlaams natuurbeleidswerker Jelle VDB

zondag 24 mei 2020 19:54
Spread the love

Mijn bespreking van het artikel in dS magazine weekblad : ecoloog Jelle Van Den Berghe , medewerker van de Vlaamse minister van natuur.
geïnterviewd door Wouter Woussen. 23 mei2020

Hierin zegt Jelle dat er wel genoeg regen valt maar dat het wegstroomt via de rivieren naar de zee.
Ik hoor telkens van de weer mannen/vrouwen dat er echt wel een tekort is aan regenval, zeker april scoort hoog op droogteschaal, en we hebben al meerdere jaren toch met droogte te kampen. Ik las nu ook in de Standaard van 23mei ’20 dat water in Europa steeds meer stress geeft. En op een kaartje is duidelijk de donkerrode extreme droogte te zien van Vlaanderen, even droog zelfs als in volledige Italiaanse laars! Deze feiten kan je als ernstige wetenschapper toch niet naast je neer leggen? Als de klimaat verandering doorzet zal het waterdebiet van vele Europese rivieren tegen 2100 zelfs halveren.
Dus hebben we zeker meerdere problemen zoals: dat we te kwistig omspringen met water, dat we niet genoeg wateropvang hebben en dan nog een groot tekort aan regen.
Over een beter beleid inzake Natuur dan. Het feit dat een zeearend nu al meer gespot wordt is een teken dat er verbetering mogelijk is, zoals het ook beter gaat met de slechtvalk bijvoorbeeld, daar zal het verbod op pesticiden wel voor veel mee te maken hebben.
Ik deel uw mening dat men niet met paardenbril moet focussen op die ene vlindersoort die bijna uitgestorven is, of dat ene orchideetje. Want het klimaat verandert, en zo ook het leven: soorten die graag droogte en warmte hebben zullen naar hier komen , andere zullen moeten wijken, daar is niet aan te ontkomen.
Ik deel ook uw mening dat men niet zomaar alle natuur netjes achter draad moet zetten en dan zo zorgen dat de zeldzame tere orchideetjes nog lang en gelukkig zouden leven. Mensen moeten toch ook mogen en kunnen genieten van de natuur? Zo leren ze er ook respect voor hebben en zullen er beter voor zorgen. Natuurlijk moet men ook inzetten op controle door goede natuurwachters.
“goed beleid is: de natuur gaat er op haar geheel op vooruit’
Daarom moet je beter focussen op het grotere geheel, de ecosystemen versterken en zo weerbaarder maken. Zorgen dat de flora rijk genoeg is, zodat de fauna ook meer biodivers zal zijn. Men kan zeker waardevolle plaatsen de bescherming geven die ze verdienen, ook al zou men er op mogen bouwen toch? U zegt dat men gewoon die verwilderde stukken mag vernietigen en dan met compensatie dit weer kan ‘goed maken.
Maar men zou moeten inzien dat men ANDERS moet omgaan met de ruimtelijke orde, dat men eerst de plaatsen moet aanspreken die nog vrij zijn bv. op industriegebied. Dat men ook in de hoogte meer moet werken. Want Vlaanderen is al ruim vol gebouwd toch?
U zegt dat we maar een paar waardevolle habitats over hebben. Maar hoe weet u dit? Zelfs over bosgebieden weet men nog niets , want de ‘beruchte boskaarten werden afgevoerd. Ik weet zeker dat er meer is dan u zelf beseft, maar men zou alle plekken moeten in kaart brengen, zoals ook het bos.
Zo zou men ernstig werk kunnen maken met de bescherming van onze laatste stukken waardevolle natuur, ook al omdat dit waardevol is qua opvang voor regenwater, grondwater.

Er zijn veel voorbeelden te geven van plaatsen die vroeger vuilnisbelten waren en nu omgevormd zijn tot waardevolle natuurgebieden, met bv. zeldzame orchideeën. Men kan door goed beheer de natuur zeker waardevoller maken, zorgen dat er meer soorten komen door waterbeheer, maaibeheer enz.. Ook zorgen voor betere verbindingen tussen de stukken natuur die we nog hebben, en zoals u zegt, zorgen dat er natuur bijkomt en verder beschermen. Ik lees nu ook juist over kleiputten die men als natuur zal beschermen en opvullen met water, dat zijn dan twee vliegen in één klap.
Maar ook is zeker dat er gebieden zijn die op zich door de ligging waardevoller zijn dan andere, en waar al grote diversiteit is en dit dan ook zeer jammer zou zijn moest men er gewoon( industrie) op bouwen. Sommige gebieden kan je misschien wel evenwaardig compenseren door andere maar omdat sommige gebieden van nature al dienst doen als wateropvang-bekkens en evenwaardige compensatie dus Totaal niet mogelijk is, omdat je iets zo uniek en waardevol gewoon niet Kan compenseren door dan een minderwaardig stuk ‘droog land bv.
Daarom ook pleit ik ervoor dat de plaatsen die door bewezen biologisch onderzoek als waardevol kunnen beschouwd worden, ook te behouden en beschermen, ook al zou het dan op plan (bestemming)bouw/industrie grond zijn .
Door de klimaatveranderingen (tekorten water en ook perioden van teveel) is anders bouwen zeker nodig, met zo weinig mogelijk inname van open (nog zachte doorsijpelbare)ruimte. Zoals u aangeeft kan de natuur ons helpen door bijvoorbeeld het veen nat te houden zodat het het teveel aan cotwee kan opslaan uit de lucht.
Ook zoals u zegt bv aandacht geven aan kwetsbare weidevogels als grutto die graag natte weiden hebben , ook kieviten.
Er blijft zoals u zegt grote Nood aan natuur(zie corona crisis) om buiten te genieten, om in te wandelen en zelfs in te spelen. In plaats van het redden van bv één zoogdier kan men beter kleine landschapselementen, wilde akkerranden behouden-beschermen, wat ook van groter belang is in groter plaatje landbouw/klimaat : tegengaan van erosie, het teveel aan regenwater een plaats geven in plaats van modderstromen laten ‘aanmodderen.
Een soort beschermen vinden velen interessant en waardevol, omdat het bv een mooi vlindertje is. Als er dan bv een soort is die hier als slechte exoot aanwezig is, en schade toebrengt aan de inheemsen, moet deze uitgeroeid worden, denk aan canadese en andere ganzen. Dit terwijl het klimaat hier ook wel exotischer wordt, dus goed voor die exoten.
Over de JACHT denkt u wel een beetje te oppervlakkig vind ik. Jagers mogen gerust wild schieten omdat ze graag een stoofpotje eten. Maar dan wel geen patrijsjes waar er niet veel meer van zijn.
In feite jagen jagers vooral omdat ze GRAAG jagen, het wordt toch ook gezien als een (groeps)sport, er wordt zelfs competitie gehouden : om ter meest dieren doden.., vissen vangen..
zoals vissers ook gewoon graag vissen want veelal moeten ze zelfs de gevangen vissen terug gooien.

“Onze natuur is fragiel als een patiënt op intensieve zorg’ , zegt u zelf. Tja, en dan mag er zomaar op de patiënt geschoten worden..?
Zelf zie ik de jacht toch ook liever in het groter plaatje: jagen verstoort nog meer een gebied dan er gewoon in stilte doorwandelen toch: er is het vele lawaai, waarbij niet enkel de geviseerde prooidieren opgejaagd worden, maar ook vele andere dieren en leven verstoord wordt.
In natuurreservaten appelleert men aan gevoelens van RESPECT :geen vuilnis storten, stilte.. rust, geen plantjes plukken, dus daar horen toch ook geen geweerschoten bij?
Men zou zoveel mogelijk met andere methoden moeten werken en niet zoals de goede oude ‘traditie: zorgen voor het eindejaarshertje op tafel. Er zijn andere methoden dan jacht om de aantallen in toom te houden toch? Men kan dieren steriel maken zodat ze niet meer voortplanten.(zoals men doet met zwerfkatten). enkel vrouwelijke dieren houden.., of zelfs: geen (exote) herten in het bos laten lopen.
De wolven kunnen i.p.v. op schaapjes dan ook op herten jagen.
U zegt dat men op vossen mag jagen als de weidevogels als grutto’s achteruit blijven gaan.
Maar ik vrees dat er zelfs zonder vossen nog weinig weidevogels zullen zijn. Want de reden van achteruitgang is vooral dat er sterke verdroging is van hun biotopen, en ze hebben natte weiden nodig en veel wormen, zoals ook kieviten. Ook BEJAGING door de mens is en blijft een grote oorzaak van achteruitgang van vogels. Dus men mag zeker kritisch staan tegenover jacht van de mens toch?
Bovendien is eten van vlees niet noodzakelijk voor de mens en al zeker beter te verminderen als men streeft naar een beter klimaat (minder cotwee). Dus zo onschuldig is het eten van wild ook niet.
Denk bv. nu aan Verbod Wilde dieren- markten in China i.v.m. corona-virus.. Waarom wild eten ,als er zoveel ander vlees te eten is? Waarom onze wilde dieren in de natuur niet met Rust laten, zoals ook de planten met rust moeten gelaten worden en niet geplukt mogen worden?
Graag wil ik eindigen met de hoofdtitel: “ongerepte natuur komt niet meer terug”. Ze nooit nooit, maar hoe dan ook, er is geen enkel excuus om geen goed natuurbeleid te hebben, ja zelfs hier in ons volgebouwde kleine Vlaanderen, en te zorgen dat wat er IS te behouden en te verbeteren en ook alles beter te verbinden met elkaar zodat de kwaliteit zeker niet achteruitgaat maar we onze natuur versterken en weerbaarder maken zodat wij zelf gezonder worden en de volgende generaties er nog lang van kunnen genieten en zo naar goed voorbeeld verder kunnen doorgeven.
Zo, ik hoop dat u een goede samenwerking kan hebben met alle ‘spelers en uw minister goed kan helpen en ons als burger kan helpen met zorgen voor betere (zorg voor) natuur.
Veel plezier en succes, (ook in naam van zij die het niet kunnen zeggen)
Devroye Tine 24mei2020

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!