De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Open brief Sandew Hira aan president Bouterse/Pleidooi voor straffeloosheid

Open brief Sandew Hira aan president Bouterse/Pleidooi voor straffeloosheid

dinsdag 28 juli 2015 11:04
Spread the love

OPEN BRIEF SANDEW HIRA AAN PRESIDENT BOUTERSE/PLEIDOOIVOOR STRAFFELOOSHEID

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/open-brief-sandew-hira-aan-boutersepleidooi-voor-straffeloosheid/

”De waarheid maakt ons vrij”.Zo begint historicus, schrijver en politieke activist Sandew Hira een in Starnieuwsgepubliceerde open brief aan de Surinaamse  president D. Bouterse, waarvan de inhoudmij heeft verbijsterd.Geschokt is een beter woord.
Niet alleen vanwege de tegemoetkomende toon tegenover iemand met het verledenvan president D.Bouterse, op zich al tenenkrommend, maarvooral om de ”oplossing”, die Hira meent te moeten aandragen om [ikciteer Hira]  ”ons te bevrijden van een geestelijke knoop we nu al al decennialangvastzitten” [1] Een pleidooi voor straffeloosheid, zoals ik in dit commentaar zal toelichten.

TENENKROMMENDE TOON
Hieronder enkele citaten uit de column van Hira:Onder ieder citaat mijn eigen commentaar
Citaat 1
Aan het eind van uw nieuwe presidentschap bent u 75 jaar, een leeftijd om na te denken over uw nalatenschap voor de geschiedenis van Suriname.”

COMMENTAAR ASTRID ESSED
Schandalig, dat Hira gewaagt te spreken van de ”nalatenschap” van Bouterseaan Suriname, die bestaat uit mishandeling van gedetineerden, eenvoor de TV camera uitgevoerde buitengerechtelijke executie, de Decembermoorden, de vestiging van een dictatuur, oorlogsmisdaden tijdensde Binnenlandse Oorlog, etc
Citaat 2
”Wij kennen elkaar niet persoonlijk. We hebben elkaar nooit eerder ontmoet. We delen samen een drama: de Decembermoorden van 1982”COMMENTAAR ASTRID ESSED
Het tragische persoonlijke verlies van Hira en zijnouders is mij bekend.Wat het ”delen” van het drama de Decembermoorden aangaat:Bouterse is geen onderdeel van het drama van de Decembermoorden:Hij heeft het veroorzaakt.
Citaat 3
” Ik realiseer me dat een president van een land niet zomaar enkele dagen vrij zal kunnen maken voor een interview, maar ik meen dat deze kwestie cruciaal is voor de toekomst van de verhoudingen in onze gemeenschap, ook lang nadat u het tijdelijke met het eeuwige heb verwisseld.”


COMMENTAAR ASTRID ESSED
Wat een op voorhand verontschuldigende en milde toontegenover iemand, die een voltooid proces vanwege oorlogsmisdadenhad moeten doorlopen, maar de rechtsgang heeft lopen frustrerendoor een amnestiewet.Beleefd zijn is een ding, mildheid jegens een ex dictator een tweede.

Citaat 4


”Als dit idee [voorstel van Hira/Toevoeging Astrid Essed] u niet bevalt, hoeft u niets te doen.”COMMENTAAR ASTRID ESSED
Ook hier die tegemoetkomende, bijna milde toon, terwijldie hele zin overbodig is.Want als president Bouterse niet wilde reageren [heefthij inmiddels wel gedaan], dan was de kous daarmee toch sowieso af?
Citaat 5

”Ik zie er tegen op. Na dit traject zullen we geen vrienden worden. We zullen niet bij elkaar op bezoek gaan en onze gevoelens en gedachten over het leven uitwisselen. Na dit traject zal ieder van ons doorgaan met zijn leven. Ik weet niet wat dit voor u persoonlijk zal betekenen” [2]

COMMENTAAR ASTRID ESSED
Deze opmerking van Hira is the limit. Het lijkt mij, zeker gezienzijn persoonlijke tragiek, voor zich spreken,dat hij en Bouterse geen vrienden worden en nietbij elkaar op bezoek gaan.En wat het door Hira voorgestelde ”traject”Bouterse ”persoonlijk” doet, lijkt mijabsoluut niet relevant.

DUIK IN HET VERLEDEN/DE ”NALATENSCHAP” VAN BOUTERSE
Om de  open brief van Hira aan Bouterse beter te kunnen wegen,een kort overzicht van de politiek-militaire inbreng van Bouterse c.s.,door Hira als ”nalatenschap” aangeduid:
Aan de macht gekomen door een door de Groep van Zestien gepleegde  militaire staatsgreep op 26 februari 1980, werd Bouterse in juli 1980 bevelhebbervan het Surinaamse leger.Onder zijn verantwoordelijkheid vielen arrestaties op vage grondenen slechte detentieomstandigheden/mishandelingen van arrestanten ondervoormalige politici [behorend tot de ”oude politiek”, voor de staatsgreep]

en ”dissidente militairen” [3]

Standrechtelijke executie [voor de TV camera] van sergeant majoor Hawkerin maart 1982, na een mislukte tegencoup onder leiding van Hawker enRambocus [een van de latere slachtoffers van de Decembermoorden] [4]
Standrechtelijke executies van 15 critici van het regime Bouterse, de Decembermoorden.[5]
Massaslachtingen het bosnegerdorp Moiwana in 1986 tijdens de Binnenlandse Oorlog tegen R. Brunswijk, waarbij tientallen burgers werden gedood. [6]Het uitoefenen van een dictatoriaal terreurbewind vanaf december 1982 tot 1987.Corruptie en intimidatie op grote schaal.En daarnaast is Bouterse in 2000 in Nederland bij verstek veroordeeldtot 11 jaar gevangenisstraf wegens drugshandel. [6]Volgens Wikileaks zou hij zelfs tot 2006 in de drugshandel actiefgebleven zijn. [7]
Het uiteindelijk op gang gekomen Decembermoordenproces,wat het begin van gerechtigheid zou zijn [andere misdaden zoalsMoiwana verdienden nog een rechtsgang],werd opgeblazen door de aanname van de amnestiewet, een doodsteekvoor democratie en mensenrechten in Suriname. [8]]

VOORSTEL HIRA AAN BOUTERSE

En dan nu het voorstel Hira in zijn open brief aan Bouterse,ook wel het ”traject” genoemd.In het kort [Hira verdeelt het onder in vijf punten] komthet neer op een ”getuigenis” van Bouterse van de gebeurtenissenwaarbij hij betrokken geweest is en ”waarbij geweld een bepalende factoris geweest” [9]Deze getuigenis zou tot stand moeten komenaan de hand van van te voren aan Bouterse opgestuurdevragen, samengesteld door Hira en een met hem meewerkend teamvan mensen.Het gaat hierbij niet alleen om de Decembermoorden, maar om de periodevan de aanloop tot de staatsgreep tot Moiwana en de Binnenlandse oorlog.Is de getuigenis van Bouterse daar, dan stelt Hira een rapport op voorde gemeenschap met de onderzoeksfeiten en Bouterse’s volledige getuigenis.Dit rapport zal worden aangeboden aan de voorzitter van de NationaleAssemblee en ter beschikking gesteld aan het Nationaal Archief Suriname. [10]
En als klap op de vuurpijl wil Hira voor de kosten van een dergelijk ”traject”  financiele bijdragen vragen van de Surinaamse gemeenschap!

”TRAJECT” HIRA/STRAFFELOOSHEID
That’s it.Geen vervolging, geen rechtbank, geen veroordeling.Slechts het getuigenis van Bouterse over het geweld waarbij hijin zijn machtsperiode betrokken was.Nog minder dan een waarheidscommissie [11], waarbij tenminstenog een confrontatie met de slachtoffers is en een publiekelijkezitting, ook al leidt die niet tot daadwerkelijke strafoplegging.
Slechts een getuigenis van de chef van een voormalige dictatuur….Waarbij moet worden aangetekend, dat Bouterse dat ”getuigenis”alleen aflegt.Alsof er geen anderen verantwoordelijk zijn voor de gepleegde misdaden.
Om het in gewoon Nederlands te zeggen:Daar komt Bouterse dan makkelijk mee weg, wat trouwens ookmijn bezwaar is tegen het hele concept van een waarheidscommissie. [12]
Nu is het al erg genoeg, dat hij niet berecht kan worden door dieamnestiewet, maar tenminste was daarvoor nog een rechtsgang geprobeerd.
Een dergelijk ”traject” van Hira is een klap in het gezicht van de gerechtigheid,van de naleving van mensenrechten, van universele mensenrechtenprincipes.
Om een  vele malen besmetter verleden uitde contemporaine Europese geschiedenis te noemen, waardoor hetgroteske van Hira’s voorstel nog duidelijker wordt:Op de rechtsgang van de nazi’s na de Tweede Wereldoorlog, was zohet nodige aan te merken [neem Neurenberg/geen recht op beroep,het meten met twee maten omdat de atoombommen misdadenop Hiroshima en Nagasaki ook niet waren berecht, etc] [13], maar dat ze berechtmoesten worden, stond buiten kijf.
Stel nou, dat men genoegen genomen had, met het ”getuigenis”van lieden als Goering en consorten over ”het geweld waarbij zebetrokken waren geweest” en dat de kous hiermee af was?
Het zou, terecht, als een van de grootste travesties of Justicede geschiedenis zijn ingegaan.
Om dichterbij huis te blijven:
Om dezelfde reden was ik ook fel tegen de waarheidscommissiesin het Zuid Afrika van na de apartheid, omdat teveel ernstige politieke misdadigers[niet allemaal, granted, sommige kwamen voor het gerecht]er zo wel erg makkelijk vanaf kwamen. [14]
Dat is geen gerechtigheid, maar het onrecht de hand boven hethoofd houden.
En dat is precies wat Hira met zijn onaanvaardbare voorstelaan Bouterse heeft gedaan.

REACTIE BOUTERSE
En de reactie  liet niet lang op zich wachten:Een week na de open brief van Hira verscheen een reactievan president Bouterse, die niet alleen door en door hypocriet was[15], maar ronduit weerzinwekkend in zijn poging, de Decembermoordente bagatelliseren door te verwijzen naar gebeurtenissen, die hebbengeleid tot deze misdaden.Ik citeer hier Bouterse om de misdadige schaamteloosheidweer te geven”Net als u noem ook ik het een drama. Ik zeg wel, dat daar vele gebeurtenissen zijn, vanaf 1980, en zelfs al daarvoor, die uiteindelijk hebben geleid tot dit drama. Daarom noem ik het de “December-gebeurtenissen.” [16]

Refererend aan Hira’s weigering om niet te willen deelnemen aan een CIA militaire operatie, noemtBouterse Hira een ”patriot”Natuurlijk deel ik Hira’s standpunt, dat een CIA militaire actie inwelke situatie ook onacceptabel is, maar het ontvangen vaneen compliment uit de mond van een ex dictator, als legerbevelhebberverantwoordelijk voor de meest weerzinwekkende misdaden?
Ik zou mij schamen in de plaats van Hira.Onbegrijpelijk, dat Hira niet beseft, dat hij Bouterse met zijnopen brief vod een way out gegeven heeft:
Zo kan hij, zonder gerechtelijke vervolging en veroordelingte vrezen ”goede sier” maken en opnieuw zijn ”spijt”betuigen, zoals hij dat in het verleden al gedaan heeft. [17]Zonder enige consequenties.
En zo blijft misdaad ongestraft.

EPILOOG

Ik heb gepleit voor een traject van waarheidsvinding als alternatief voor een juridisch traject en tegen een wet die vooraf amnestie gaf. Het werd me niet in dank afgenomen. Beide trajecten hebben de donkere wolk niet kunnen verdrijven. En die wolk drukt in negatieve zin op onze gemeenschap. Relaties tussen mensen op allerlei niveaus – politiek, economisch, cultureel etc. – worden nog steeds beïnvloed door een standpunt t.a.v. de Decembermoorden. Die verdeeldheid zal blijven zolang er geen proces is van het verwerken van de ervaringen rond deze kwesties. Waarheidsvinding is een belangrijk onderdeel in dit proces. De waarheid maakt ons vrij. Het stelt ons in staat om tegen elkaar te zeggen: ook al zijn we het niet met elkaar eens over hoe we het verleden beoordelen, het feit dat dit verleden niet bedekt wordt, is voldoende om tegen elkaar te zeggen: laten we deze zwarte bladzijde in onze geschiedenis omslaan en samen bouwen aan een nieuwe toekomst voor onze gemeenschappen in en buiten Suriname. Het zal ons goed doen in alle opzichten: politiek, economisch, cultureel etc.”  [18]

Met deze schoonklinkende woorden tracht Hira zijn voorstel aanBouterse tot een ”getuigenis” over zijn misdaden te rechtvaardigen.Hoogstwaarschijnlijk met oprechte intenties, maar door en doorfout.Want hoewel er inderdaad een onverwerkt verleden is vanwegede Decembermoorden, heel je deze wonden niet, door een ”getuigenis”van een verantwoordelijke voor foltering, moord en massamoord,zonder dat dit strafrechtelijke gevolgen heeft.
Het is een kwestie van gerechtigheid, niet alleen voor de nabestaandenvan de slachtoffers, maar ook voor Suriname als land, de politiek-militair verantwoordelijken van deze ernstige misdaden te vervolgenen berechten in een eerlijk proces.
Zo gaat het toe in een rechtsstaat.Politieke misdadigers met het veroorzaakte onrecht wegte laten komen is niet alleen onrechtvaardig, maar maakt de wegvrij voor nieuwe misdaden in de toekomst.
Juist van iemand als Hira, die zich zo principieel opsteltin de strijd tegen racisme en vecht tegen bagatelliseringvan de slavernij [19]valt de milde, tegemoetkomende houding tegenovereen ex dictator, die verantwoordelijk is voor misdadenop een plek, waar vroeger slaven barbaars werden gestraft [20]en tegen de nazaten van de dappere marrons, die eensde wapens hebben opgenomen tegen het bestuur van deslavenkolonie, die Suriname was [21] bitter tegen.
Inderdaad meneer Hira, de waarheid maakt vrij.Maar u hebt de essentie niet geraakt.
RECHT en waarheid maken vrij!
Verwerking van het trauma, dat Decembermoorden heet ende andere littekens, die door het militaire regime, maarook de acties van R. Brunswijk, zijn achtergelaten, kanalleen na vervolging en berechting.
Een andere weg naar een werkelijke democratischerechtsstaat is er niet.
Astrid Essed

NOTEN

[1]

STARNIEUWS.NLCOLUMN: DE WAARHEID MAAKT ONS VRIJSANDEW HIRA20 JULI 2015

http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/30299?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

[2]

STARNIEUWS.NLCOLUMN: DE WAARHEID MAAKT ONS VRIJSANDEW HIRA20 JULI 2015

http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/30299?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

[3]

Ik refereer hier o.a. aan mishandelingen en slechte detentieomstandigheden van adviseurs en
oud politici in 1980/1981 en de slechte detentieomstandigheden van de in augustus 1980
gearresteerde militairen Sital, Mijnals en Joeman, met wie Bouterse cs een politiek-ideologisch conflict haddenArrestatie oud politici
WIKIPEDIASERGEANTENCOUP
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sergeantencoup
Mishandeling:
GESCHIEDENIS VAN DE NPS
EEN BESCHRIJVING IN VOGELVLUCHT
http://nps2010.blogspot.nl/2011/09/geschiedenis-van-de-nps-een_9570.html
Arrestatie Sital, Mijnals en Joeman
WIKIPEDIA
NATIONALE MILITAIRE RAAD
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationale_Militaire_Raad

[4]

STANDRECHTELIJKE EXECUTIE HAWKER
WIKIPEDIA
WILFRED HAWKER
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilfred_Hawker
WIKIPEDIA
WILFRED HAWKER
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilfred_Hawker
VPRO
HALLO HALLO IS DIT FORT ZEELANDIA?
http://weblogs.vpro.nl/radioarchief/2009/03/20/hallo-hallo-is-dit-fort-zeelandia/

[5]

AMNESTY INTERNATIONAL
DECEMBERMOORDEN EN MOIWANA
http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/decembermoorden-en-moiwana-suriname
RAPPORT VAN HET NEDERLANDS JURISTEN COMITE VOOR DE MENSENRECHTEN
”DE GEBEURTENISSEN IN PARAMARIBO, SURINAME 8-13 DECEMBER 1982: DE GEWELDDADIGE DOOD VAN 14 SURINAMERS EN I NEDERLANDERRapport van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (N.J.C.M), Leiden, 14 februari 1983 – De gebeurtenissen in Paramaribo, Suriname, 8-13 december 1982: de gewelddadige dood van 14 Surinamers en 1 Nederlander
WIKIPEDIA
DE DECEMBERMOORDEN
http://nl.wikipedia.org/wiki/Decembermoorden
DE GROENE AMSTERDAMMER
DE HEER BOUTERSE LUST IK RAUW
PIJNLIJKE GESCHIEDENIS DE DECEMBERMOORDEN IN SURINAME
6 JANUARI 2010
http://www.groene.nl/artikel/de-heer-bouterse-lust-ik-rauw

[6]

AMNESTY INTERNATIONAL
DECEMBERMOORDEN EN MOIWANA
http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/decembermoorden-en-moiwana-suriname
DE GROENE AMSTERDAMMER
DE HEER BOUTERSE LUST IK RAUW
PIJNLIJKE GESCHIEDENIS DE DECEMBERMOORDEN IN SURINAME
6 JANUARI 2010
http://www.groene.nl/artikel/de-heer-bouterse-lust-ik-rauw
”Op 15 augustus 2005 werd bekend dat het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten de regering van Suriname heeft veroordeeld inzake de massamoord. De regering moet nabestaanden van de slachtoffers een vergoeding uitkeren; moet smartengeld en schadevergoeding uitkeren aan de overlevenden; moet de daders vervolgen; en moet fondsen ter beschikking stellen voor de ontwikkeling van het dorp. De regering van Suriname is ook veroordeeld in de kosten van het proces.”
WIKIPEDIA
MOIWANAhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Moiwana
Veroordeling Bouterse vanwege drugshandel:

HISTORIEK.NETDESI BOUTERSE (1945)
http://historiek.net/desi-bouterse-1945/7179/
Niet welkom
“We kunnen niet van tafel vegen dat Bouterse in Nederland tot elf jaar is veroordeeld wegens drugshandel”, aldus minister Verhagen van Buitenlandse Zaken in een reactie. “Hij is niet welkom in Nederland anders dan om zijn gevangenisstraf uit te zitten.”
NOS
BOUTERSE NIEUWE PRESIDENT SURINAME
19 JULI 2010
http://nos.nl/artikel/173032-bouterse-nieuwe-president-suriname.html

[7]

VOLKSKRANT
WIKILEAKS ONTHULLING BRENGT BOUTERSE IN GROTE VERLEGENHEID
12 SEPTEMBER 2011
http://www.volkskrant.nl/buitenland/wikileaks-onthulling-brengt-bouterse-in-grote-verlegenheid~a2903301/
NRC
DESI BOUTERSE BLEEF TOT 2006 ACTIEF IN DRUGSCRIMINALITEIT
22 JANUARI 2011
http://www.nrc.nl/nieuws/2011/01/22/desi-bouterse-bleef-tot-in-2006-actief-in-drugscriminaliteit/

[7]

VOLKSKRANT
WIKILEAKS ONTHULLING BRENGT BOUTERSE IN GROTE VERLEGENHEID
12 SEPTEMBER 2011
http://www.volkskrant.nl/buitenland/wikileaks-onthulling-brengt-bouterse-in-grote-verlegenheid~a2903301/
NRC
DESI BOUTERSE BLEEF TOT 2006 ACTIEF IN DRUGSCRIMINALITEIT
22 JANUARI 2011
http://www.nrc.nl/nieuws/2011/01/22/desi-bouterse-bleef-tot-in-2006-actief-in-drugscriminaliteit/

[8]

”Op 30 november 2007 begint in Suriname een proces over de Decembermoorden. Behalve hoofdverdachte Bouterse staan 24 anderen voor de krijgsraad terecht. Hoofdverdachte Bouterse heeft zelf nog geen zitting bijgewoond en laten weten dit niet van plan te zijn.

In 2007 heeft Bouterse zijn excuses aangeboden voor de moorden. Hij erkende toen politiek verantwoordelijk te zijn maar benadrukte tegelijkertijd dat hij zelf op 8 december 1982 niet in Fort Zeelandia was geweest.”

HISTORIEK.NETDESI BOUTERSE (1945)
http://historiek.net/desi-bouterse-1945/7179/

WIKIPEDIAPROCES DECEMBERMOORDEN
http://nl.wikipedia.org/wiki/Decembermoorden#Proces_Decembermoorden
WIKIPEDIADECEMBERMOORDEN
http://nl.wikipedia.org/wiki/Decembermoorden

NOSSURINAME NEEMT AMNESTIEWET AAN5 APRIL 2012
http://nos.nl/artikel/359161-suriname-neemt-amnestiewet-aan.html
NO SPANG.COMAMNESTIEWET DOODSTEEK DEMOCRATIE EN MENSENRECHTENASTRID ESSED6 APRIL 2012
http://www.nospang.com/index.php?option=com_content&view=article&id=21086:amnestiewet-doodsteek-democratie-en-mensenrechten&catid=83:ingezonden&Itemid=74
REPUBLIEK ALLOCHTONIEAMNESTIEWET IS VRIJBRIEF VOOR STRAFFELOOSHEIDASTRID ESSED
http://www.republiekallochtonie.nl/amnestiewet-is-vrijbrief-voor-straffeloosheid
UITPERS.BEAMNESTIEWET SURINAME BESPOTTING MENSENRECHTENASTRID ESSEDMEI 2012
http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=3284

[9]

STARNIEUWS.NLCOLUMN: DE WAARHEID MAAKT ONS VRIJSANDEW HIRA20 JULI 2015

http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/30299?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

[10]

STARNIEUWS.NLCOLUMN: DE WAARHEID MAAKT ONS VRIJSANDEW HIRA20 JULI 2015

http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/30299?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

[11]

WIKIPEDIAWAARHEIDSCOMMISSIE

https://nl.wikipedia.org/wiki/Waarheidscommissie

[12]

”Het grote bezwaar tegen waarheidscommissies is, dat zij gebaseerd zijn

op vrijwilligheid en inhouden het waarheidsgetrouw opbiechten van de
gebeurtenissen zonder strafrechtelijke consequenties [33]
Soms wordt er een ”verzoening” geensceneerd tussen dader en slachtoffer,
wat zonder strafrechtelijk vonnis zeer onbevredigend blijft
Zo bleek uit een onderzoek van het Zuid Afrikaans Centrum voor de Studie van Geweld en Verzoening en de Khulumani Support Group onder honderden slachtoffers en nabestaanden van schendingen van de mensenrechten onder de Apartheid, dat de meesten van mening waren dat de waarheidscommissie niet had bijgedragen aan verzoening. Zij waren van mening dat gerechtigheid een voorwaarde is voor verzoening. De familie van de bekende anti-apartheidsactivist Steve Biko, die door de veiligheidspolitie was vermoord, noemde de Waarheids- en Verzoeningscommissie een ‘voertuig voor politiek opportunisme’ en klaagde het aan bij de rechter als ‘onconstitutioneel’.
[34]

Essenteel is de impliciete boodschap, dat misdrijven onbestraft blijven
Juist ten aanzien van ernstige mensenrechtenschendingen is dit
niet alleen onverteerbaar, maar druist in tegen de internationale principes
tav vervolging en bestraffing van ernstige mensenrechtenschendingen,
oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid en genocide”

ZIE VOOR BETREFFENDE NOTEN

KRIJGSRAAD SCHORT PROCES DECEMBERMOORDEN OP

MOREEL DIEPTEPUNT

ASTRID ESSED

2012 [later op website geplaatst]

http://www.astridessed.nl/2012krijgsraad-schort-proces-decembermoorden-opmoreel-dieptepunt/

[13]

PROCESSEN NEURENBERG/EERLIJKE RECHTSGANG OF

OVERWINNAARSRECHT?

ASTRID ESSED

2009 

[Later op de website geplaatst]

http://www.astridessed.nl/2009processen-neurenbergeerlijke-rechtsgang-of-overwinnaarsrecht/

[14]

‘”TOM EN BERNARD. Tom woonde tegenover Bernard. Op een dag stal Tom Bernards fiets. Elke dag daarna zag Bernard dat Tom op zijn fiets naar school ging. Na een jaar liep Tom naar Bernard toe, stak zijn hand uit en zei: ,,Laat ons ons met elkaar verzoenen en het verleden vergeten.” Bernard keek naar Toms hand en zei: ,,En de fiets dan, krijg ik die ook terug?” ,,Nee”, antwoordde Tom, ,,ik had het niet over de fiets, het gaat om verzoening.”

Een gelijkenis verteld door de Zuid-Afrikaanse dominee Mxolisi Mpambani en opgetekend door Antjie Krog tijdens een bijeenkomst van de Waarheids- en Verzoeningscommissie”In bovenstaande citaat is [112] de essentie van de Zuid-Afrikaanse Waarheids en Verzoeningscommissieen Waarheidscommissies in het algemeen treffend samengevat.Dat brengt mij bij mijn tweede grote punt van kritiek, de Zuid-Afrikaanse Waarheids en Verzoeningscommissie,een schande voor iedere fatsoenlijke rechtsgang en een regelrechte klap in het gezicht vanalle anti apartheidsstrijders, die het leven gelaten hebben voor een vrij Zuid-Afrika.Van de zwarte bevolking, die het slachtoffer is geweest van moord, buitengerechtelijkeexecuties, foltering, onderdrukking, vernedering.Dat de verantwoordelijken voor die misdaad tegen de menselijkheid, apartheid, niet vervolgd zijnen daardoor niet veroordeeld, is voor mij onverteerbaar.Laat staan voor de slachtoffers”

ZIE VOOR VOLLEDIGE KRITIEK OP WAARHEIDSEN VERZOENINGSCOMMISSIE ZUID AFRIKA:GERECHTIGHEID VERTRAPT/WAARHEIDS EN VERZOENINGSCOMMISSIEGEEN VERZOENING ZONDER GERECHTIGHEID
UIT ARTIKEL
NELSON MANDELA OVERLEDEN/EEN STRIJDER GAATNAAR HUIS/BEGRENSD HELDENDOMASTRID ESSED15 DECEMBER 2013

http://www.astridessed.nl/nelson-mandela-overledeneen-strijder-gaat-naar-huisbegrensd-heldendom/

[15]
STARNIEUWS.NLBOUTERSE ACCEPTEERT VOORSTEL SANDEW HIRA27 JULI 2015

http://m.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/30430

[16]

STARNIEUWS.NLBOUTERSE ACCEPTEERT VOORSTEL SANDEW HIRA27 JULI 2015

http://m.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/30430

[17]

ELSEVIERBOUTERSE BIEDT EXCUSES AAN VOOR DECEMBERMOORDEN12 MAART 2007
http://www.elsevier.nl/Buitenland/nieuws/2007/3/Bouterse-biedt-excuses-aan-voor-Decembermoorden-ELSEVIER115458W/
NU.NLBOUTERSE BIEDT EXCUSES AAN VOOR DECEMBERMOORDEN11 MAART 2007
http://www.nu.nl/algemeen/1004481/bouterse-biedt-excuses-aan-voor-decembermoorden.html

[18]

STARNIEUWS.NLCOLUMN: DE WAARHEID MAAKT ONS VRIJSANDEW HIRA20 JULI 2015

http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/30299?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

[19]

STARNIEUWS.NLCOLUMN: HET BEGIN VAN HET EINDESANDEW HIRA3 JULI 2014

http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/23992

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
ZWARTE PIET EN DE WITTE WOEDESANDEW HIRA23 OCTOBER 2013
http://www.iisr.nl/download/03wittewoede.pdf

STARNIEUWS.NLCOLUMN: TULA DE MISLUKKINGSANDEW HIRA22 JULI 2013
http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/18288

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCHCOMMENTAAR OP DE NTR SERIE DE SLAVERNIJ/AFLEVERING 1SANDEW HIRA18 SEPTEMBER 2011
http://www.iisr.nl/CMS20.aspx?IDCMSNews=23

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCHCOMMENTAAR OP DE NTR SERIE  DE SLAVERNIJ/AFLEVERING 2SANDEW HIRA25 SEPTEMBER 2011
http://www.iisr.nl/CMS20.aspx?IDCMSNews=23

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCHCOMMENTAAR OP DE NTR SERIE  DE SLAVERNIJ/AFLEVERING 3SANDEW HIRA2 OCTOBER 2011

http://www.iisr.nl/CMS20.aspx?IDCMSNews=23

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCHCOMMENTAAR OP DE NTR SERIE  DE SLAVERNIJ/AFLEVERING 4SANDEW HIRA9 OCTOBER 2011
http://www.iisr.nl/CMS20.aspx?IDCMSNews=23

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCHCOMMENTAAR OP DE NTR SERIE  DE SLAVERNIJ/AFLEVERING 5SANDEW HIRA18 OCTOBER 2011

http://www.iisr.nl/CMS20.aspx?IDCMSNews=23

[20]

WIKIPEDIAFORT ZEELANDIA
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_Zeelandia_(Suriname)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_Zeelandia_(Suriname)#Decembermoorden
In Fort Zeelandia vonden de Decembermoorden plaats

Fort Zeelandia was vanouds ook de plaats waar slaven werdengestraft
”De Spaanse bok werd vaak op de plantages toegediend. De planters die in de buurt van Paramaribo woonden, lieten dit tegen betaling van een fooi en later voor officiële leges dikwijls aan de geoefende handen van de cipier van Fort Zeelandia over.”
SUIKERRIET, SUIKERVERDRIETSLAVERNIJ IN ENKELE 18E EEUWSE TEKSTENPAULA KEIJSER1985
http://www.dbnl.org/tekst/keij003suik01_01/keij003suik01_01_0005.php

[21]

[21]

De burgers, die in Moiwana onder hoofdverantwoordelijkheid vantoenmalig legerbevelhebber D Bouterse zijn gedood  tijdensde Binnenlandse Oorlog met R Brunswijk, bevelhebber van hetJungle Commando, zijn de nazatenvan de dappere marrons, die van de plantages vluchtten en de strijdaanbonden met het  bestuur van toenmalige slavenkolonie Suriname
WIKIPEDIAMARRONS VAN SURINAME

https://nl.wikipedia.org/wiki/Marrons_van_Suriname

WIKIPEDIAMOIWANA
https://nl.wikipedia.org/wiki/Moiwana

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!