De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Oostendse gemeenteraad vrijdag 22 oktober 2010

Oostendse gemeenteraad vrijdag 22 oktober 2010

woensdag 3 november 2010 15:48
Spread the love

Op vrijdag 22 oktober 2010 startte de Oostendse gemeenteraad om 18.06 uur. Burgemeester Jean Vandecasteele (SP.a) fungeert als voorzitter, Voorzitter Bart Tommelein (Open VLD) hebben we de hele zitting niet gezien.

Vandecasteele meldt dat Charlie Wyllie (SP.a) afwezig zal zijn want diens vrouw is erg ziek, en dat Myriam Azou (CD&V) later zal komen (dat klopt: om 18.34 uur). Komen ook later: Kelly Debreuck (SP.a, 18.08 uur) en Philippe Boutens (Open VLD, 18.10 uur). Blijft ook de hele avond afwezig: Johan Vande Lanotte (SP.a).

Jean-Marie Dedecker (LDD) vraagt naar Vande Lanotte, en Vandecasteele denkt dat die zijn handen vol heeft met de Fransen te verzoenen (en de rest van zijn antwoord is onhoorbaar)…
Hij meldt ook een toegevoegd agendapunt vanwege Schepen Hilde Veulemans. Veulemans (CD&V) meldt dat het gaat over een budgetwijziging van een aantal kerkfabrieken, wat door een administratieve vergissing niet op de begrotingswijziging is gemeld. Dat wordt agendapunt 17bis.

Wouter De Vriendt (Groen!) spreekt zich niet uit over de grond van de zaak. Maar het is al de 2de of 3de gemeenteraad op rij dat een agendapunt toegevoegd wordt. Dat geeft problemen voor de democratische controle.

Schepen Veulemans vindt het ook vervelend. Maar omwille van de financiële gevolgen bracht zij het nu toch op de agenda. Het is enkel iets dat wegens een administratieve fout niet werd opgenomen in de begrotingswijziging 2010.

Agendapunt 1: Kennisname van het ontslag van Patti Van Laer uit de OCMW-raad.

Agendapunt 2: Onderzoek van de geloofsbrieven van de 2de opvolger voor Patti Van Laer (NvdR Geen melding hierbij, van wie het wordt).

Agendapunt 3: Interpellaties. Behalve die van C. Verougstraete (die bij de politieraad komt) worden ze alle zoals steeds ondemocratisch naar het einde van de openbare zitting verwezen.

Politieraad

De Oostendse gemeenteraad fungeert ook als politieraad, vermits de politiezone samenvalt met de gemeente. Het is 18.10 uur, en Burgemeester-Voorzitter Jean Vandecasteele (SP.a) verwelkomt zonechef Philip Caestecker.

Agendapunt 4: Vastlegging van de gunningswijze voor aanneming van werken, leveringen of diensten.

Agendapunt 5: De gemeenteraad delegeert de bevoegdheid van keuze van gunningswijze aan het schepencollege. Dat geldt enkel voor opdrachten die betrekking hebben op het dagelijks beheer van de politiezone binnen de perken van de daartoe op de gewone begroting ingeschreven kredieten. Deze delegering geldt voor begroting 2010.

Agendapunt 6: Bekrachtiging van een aantal politieverordeningen.

Agendapunt 7: Aktename van een aantal politieverordeningen.

Agendapunt 8: Aanname van een aantal politieverordeningen.

Agendapunt 9: Wijziging van de politieverordening op het onderzoek naar de werkelijke verblijfplaats van mensen en gezinnen. Dit is een aanpassing naar de nieuwe onderrichtingen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken van 28 juni 2010. Het gaat over woningkwaliteit.

C. Verougstraete (blok/belangfractieleider) krijgt het woord voor zijn interpellatie, over “de veiligheidsproblemen in de Interbellumwijk te Oostende”. Volgens hem heerst daar een onveiligheidsgevoel. Wat zal de politie daaraan doen?

Zonechef Philip Caestecker ziet dat gedurende de laatste 4 jaren, overal de diefstallen uit voertuigen stijgen, evenals de fietsdiefstallen. Dus ook in die wijk. Maar voor de rest is er dus zowat geen veranderd criminaliteitsbeeld. Er wordt hard gewerkt aan de drugsproblematiek. Hij stelde wel vast dat het subjectief onveiligheidsgevoel negatief evolueert. De wijkcommissaris kreeg de opdracht, zich te richten op overlastklachten. Er wordt met de interventiepolitie en de recherche samengewerkt. Er is ook contact met de dienst huisvesting. Er was ook een bewonersvergadering.

Wouter De Vriendt (Groen!) woont aldaar. Hij vindt inderdaad dat er een stijgend onveiligheidsgevoel is, en dat moet aangepakt worden. Dat tast het sociaal weefsel aan. Er is ook kleine criminaliteit en geluidsoverlast. Dat moet trouwens helemaal breder gezien worden. Er moet ook met straathoekwerk contact zijn. Er is ook een kansarmoedeproblematiek.

Jean Vandecasteele wil dat er eerst wetenschappelijk bekeken wordt wat er aan de hand is. Het is ook een samenlevingsproblematiek. Dus wordt er een ploeg samengesteld met diverse disciplines. Hij wil zo snel mogelijk resultaten op het terrein.

De zonechef beklemtoont dat het erg belangrijk is dat feiten aan de politie gemeld worden. En daar zijn veel kanalen voor.

Er zijn dan blijkbaar geen vragen meer voor de zonechef. Hij wordt bedankt voor zijn aanwezigheid, krijgt een goed weekend toegewenst en “tot maandag”. Het is 18.20 uur, en hij mag weg. Met hem verdwijnen ook een aantal studenten van de politie-opleiding, die de politieraad kwamen mee bijwonen.

Algemene zaken

De politieraad is afgelopen, de gemeenteraad gaat verder.

Agendapunt 10: Door de raad van bestuur van FINIWO wordt een kapitaalsverhoging in Publi-T gepland. Deze kapitaalsverhoging in Publi-T kadert in de strategische doelstellingen van FINIWO en komt tegemoet aan geplande investeringen in de energiesector om te komen tot een gedeeltelijke compensatie van het verlies aan dividenden door de verkoop van Electrabel-aandelen.

Agendapunt 11: De gemeenteraad keurt het maaien van voetbalterreinen goed, en laat dat gunnen via openbare aanbesteding. Raming: 140.392,41 euro (exclusief btw, zoals alle bedragen in dit verslag).

Agendapunt 12: Aanvaarding van de derde verrekening van weg- en rioleringswerken in de Vanderstichelenstraat: levering van vaste houten palen, omega-elementen en de aanplanting van liguster in boomvakken. Het gaat over 29.061,72 euro.

Agendapunt 13: Goedkeuring van het aanhangsel 2010 aan de overeenkomst Duurzame Stad (Grootstedenbeleid). De huidige overeenkomst omvat de voortzetting van de projecten Buurtopbouwwerk en Sociaal Atelier van het Sociaal Huis Oostende en de aanwerving van één personeelslid door de Stad Oostende.

Agendapunt 14: De gemeenteraad neemt akte van de budgetten 2011 van de Anglicaanse kerkfabriek, de Israëlitische gemeente en de Protestantse kerkgemeente. Meteen worden ook hun meerjarenplannen geactualiseerd.

Hierbij komt ook het bijgevoegde agendapunt (zie begin gemeenteraad).

Agendapunt 15: De opdracht van een dokter voor medische prestaties voor het Medisch Sociaal Opvangcentrum (MSOC) wordt verlengt, voor onbepaalde duur. Raming: 72.000 euro per jaar.

Agendapunt 16: Toelichting van Schepen Hilde Veulemans over het dochterbedrijf NV EKO (exploitatie Kursaal Oostende) van het AGSO (Autonoom Gemeentebedrijf Stadshernieuwing Oostende).

Hilde Veulemans (CD&V) is sinds 2008 voorzitter. Zij – en de hele raad van bestuur – zien er waakzaam op toe dat er een open en eerlijk beleid is. Om de 2 weken is er directiecomité. Begin 2009 ging de Ostend Queen weg; dat had zware gevolgen voor het budget. Ook de (onvolledige) renovatie weegt zwaar door. De bedrijfsopbrengst daalt met 1 miljoen; de kosten dalen evenredig: er is crisis, en er zijn minder grote evenementen en ook wat minder eigen evenementen. De schulden stegen met 0,03%. Er is 11,7 miljoen gecumuleerd verlies, waarvan 75% in 2006-2007. Zij meent dat het niet slecht loopt in het Kursaal. Naar de toekomst wordt het grondig en structureel aangepakt, om goeie beleidsbeslissingen te nemen, onder andere via deskundige externe adviseurs.

Jean-Marie Dedecker (LDD) dankt om haar uitleg. Die gaf ze ook in de raadscommissie. “Vorige keer mocht ik de vraag niet stellen wegens te moeilijk. Ik heb een verklarend woordenboek bij, dat alvast open staat op het woord ‘verlies’.” Hij leest eerst een stuk voor uit De Zeewacht van 20 oktober 1950… Dat is ook nu van toepassing, meent hij. Toen was hij nog niet geboren, maar hij zit nu wel met een déjà-vu-gevoel. Er zijn steeds hoera-artikels in de pers, en dan zitten die vol leugens. U zegt steeds dat de renovatiekosten te hoog zijn, en dat het goed draait qua evenementen. Maar de omzet daalt, met ¼. En de handelsschulden stijgen. Iedereen die niet in staat is om de huur te betalen, gaat failliet. En voor de helft krijgt u geld om niets te doen: de parking betaalt de helft van de kosten. U betaalt de leasing niet, u steekt moederbedrijf AGSO in de miserie… Zo gaat hij door, nogal ongestructureerd, tot 19 uur…

De schepen, Hilde Veulemans, legde al het verlies uit. “U bent niet geïnteresseerd in hoe het in elkaar zit, of om te luisteren”. Er zijn 1,2 miljoen kosten aan het gebouw, voor onderhoud enzomeer. Een exploitatie van het Kursaal zonder financiële steun kan niet. U doet diverse verdachtmakingen.

En, ja, we hadden de intentie om het KTA (de “hotelschool”) in te brengen in het AGSO, maar dat gaat niet door.

Om 19.15 uur krijgt Dedecker weer het woord. “U moet weten wat u zegt – ik citeer uit de krant.” (sic). Hij vindt dat hij ontmaskert: Veulemans zegt dat de kosten van de bouw de negatieve balans maken van EKO. Maar “u betaalt die exploitatie niet”: die zit in AGSO.

“U pleegt bedrog. Het is de collectieve schuld van het beleid hier”. Je maakt 2 x zoveel verlies als je omzet hebt. Zeg nu eens hoe je dat oplost. We gaan in het zelfde vaarwater als de vismijn. “Ik maak niemand verdacht. Ik stel vragen.” “Dit casino is een ramp”. En dan ook hier: “ik wil de doorlichting betalen, jij mag ze aanstellen.”

En hij gaat zo verder…

Om 19.30 uur krijgt Geert Lambert (Groen!) het woord. Hij is wel blij dat dit punt vandaag behandeld wordt, na de tumultueuze bespreking van de vorige gemeenteraad. Er blijven toch verdachtmakingen.

We hebben in de raad van bestuur beslist tot een doorlichting. Het gebouw op zich blijkt niet zelfbedruipend te zijn. Van het faillissement van de Ostend Queen kunnen we leren: in welke mate moeten wij uitbater zijn van wat niet onze ‘core business’ is. In welke mate zijn we bereid om bedragen te spenderen, of andere keuzes te maken.

Hij kijkt met een bang hart naar andere evoluties. Op wandelafstand van het Kursaal komt een cultureel centrum waar een aantal activiteiten zouden in kunnen gebeuren die directe concurrentie zouden kunnen zijn. Wat worden de gevolgen van de uitbating van het Postgebouw? En hoe zal de uitbating ervan verlopen?

Ten slotte vindt Lambert het echt nuttig om een grote discussie te houden over de consolidatie van alle rekeningen, in het kader van de komende begrotingsbesprekingen.

Om 19.36 uur is het weer aan Schepen Hilde Veulemans. Zij verwijst naar de uitleg van in de raadscommissie, over de omzet. Wij houden zelf geen café. We startten dit jaar de denkpiste van het KTA; maar in AGSO werd beslist om een andere piste te zoeken.

Er komt uiteraard afstemming met het Postgebouw. En de AG’s: ja, daar is zij toe bereid, om dat in het schepencollege te bespreken.

Schepen Bart Bronders (SP.a) wil niet de indruk geven dat hij zijn verantwoordelijkheid ontloopt (vóór Veulemans, was hij voorzitter). Het was altijd de bedoeling om de meerkost en problemen over het Kursaal steeds zo goedkoop mogelijk te houden. Er was quasi geen uitbating meer, enkel het casino draaide nog. Dit bestuur zocht een oplossing die de Oostendenaar veel minder zou kosten. De klassering van het gebouw viel echt uit de lucht; we hadden de verzekering van de minister dat dat niet ging gebeuren… De geschatte kost voor de renovatie was tussen de 30 en 35 miljoen euro. Dat was fel boven onze mogelijkheden. Toch zochten we een oplossing. De optie was niet, om het te laten verkrotten.

We hebben een constructie gemaakt om de kosten te betalen. We dachten dat de uitbating die kost zou moeten kunnen dragen. Vermits zoiets nog nergens anders is gebeurd (en al helemaal niet op die grote schaal), wonnen we advies in van een Nederlandse firma met ervaring. We zochten maar vonden geen uitbaters. Dus moesten we het zelf doen. Bij de opening van het Kursaal slaagden we er in om 3 horecazaken te hebben, die de wereldpers haalden. Gedurende 2 jaren zat de Ostend Queen elke avond vol. Het is (dus) niet failliet gegaan. Als je naar het restaurant alleen kijkt, is dat winstgevend, en was alles ervan officieel verdiend. Bronders is geen voorstander van privatisering. Maar in een democratie moet je met andere meningen leren leven.

De restauratie kostte veel meer dan gedacht: zo’n 58 miljoen euro. Daar zat een groot probleem: nv EKO kan dat niet betalen.

Een drastische structurele oplossing voor de restauratiekost was dus nodig.

“Ik ben gerust in de exploitatiekosten. Kijk naar de bibliotheek: die kan je ook niet runnen met het leesgeld”.

Wat het KTA betreft: Dexia weigerde die constructie, mee door de crisis. Dexia zal het nog eens mogen uitleggen, hoe het kan dat 60 miljoen schuld bij hen, waar er een stadswaarborg is voor 70 miljoen, geweigerd werd…

Bronders hoopt ooit met een kleinzoon langs het Kursaal te wandelen en te kunnen zeggen: ’t is mee dankzij jouw opa dat dat gebouw hier staat en uitgebaat wordt…

De buurt rond het Kursaal werkt intussen goed, de prijs van onroerend goed in onze stad stijgt, en investeerders komen nu wèl af…

Het is ons aller verantwoordelijkheid om een goed draaiend Kursaal te hebben. En maatschappelijke winst is niet in cijfers uit te drukken.

Daarmee werd het 20.01 uur.

Dedecker: “straks heb ik hier nog mijn zakdoek nodig”… Hij overloopt alweer een aantal dingen die hij eerder al aanbracht (nog steeds zonder echt volgbare lijn erin, NvdR).

Ook Jean Vandecasteele (SP.a) komt nu tussen. Hier werd een prachtig verhaal verteld. Men heeft ons inzake de klassering bedrogen. Dat kostte ons dus afschuwelijk veel geld. En ja, dat is dus een probleem. Dat zullen we oplossen. Anders zouden het gebouw en de uitbating ervan stopgezet moeten worden, en dat is geen optie. Het stadsbestuur heeft ook de taak dat de economie ook kansen krijgt, met een minimum aantal uitgaven en een maximaal resultaat. Op 22 januari is er begrotingszitting. Tegen dan is er een oplossing nodig, en inzicht in de exploitatie. De fundamentele oorzaak ligt in de klassering van het gebouw. “Voilà, volgende maanden volgt nog nieuws.”

Agendapunt 17: De gemeenteraad bekrachtigt de terugbetaling aan financiële instellingen door het uitvoeren van de stadswaarborg, voor de terugbetaling van de niet bevoorrechte schuldeisers, van AGVO (Autonoom Gemeentebedrijf Vismijn Oostende) en EVO nv (Exploitatie Vismijn Oostende). De terugbetaling is beperkt tot 1.900.000 euro.

Hierbij komt ook het extra agendapunt (zie het begin van deze vergadering), 17bis.

Burgemeester-Voorzitter Jean Vandecasteele (SP.a) stelt voor om alle punten van de vismijn te groeperen.

Agendapunt 18: De Stad ondertekent het Charter ter bevordering van de biodiversiteit met de vzw Natuurpunt en engageert zich om te werken rond 4 peilers: kennis, communicatie, betrokkenheid en concrete acties met het oog op het bevorderen van de biodiversiteit.

D. De Keyser (blok/belang) heeft hier vragen bij.

Schepen Yves Miroir (SP.a) zegt dat het hem spijt, maar dat hij hier uitgebreid moet op antwoorden. Wat hem gelach vanuit de zaal oplevert…

De vermindering van de biodiversiteit is een wereldfenomeen. Om de 13 minuten sterft een plant of dier uit. Er waren vroeger hier een aantal dieren die hier nu niet meer zijn, zoals de bever die in de jaren ’50 werd afgeschoten aan de Keignaert.

De stad onderneemt diverse acties, waaronder het stadsrandbos. Een aantal soorten komen nu weer voor, zoals het woudaapje, oeverzwaluwen enzomeer. We hebben de biodiversiteit in kaart gebracht. Natuurpunt vroeg ons om dit charter. Miroir denkt dat niemand nadeel van dit charter zal hebben. Hij denkt dat het enkel positief kan zijn voor onze kinderen en kleinkinderen.

D. De Keyser stelt zich vragen of de bomenkap aan de Yachtclub wel mocht.

Miroir weet het niet. Hij zal het nagaan. Volgens het bosdecreet zijn daar toelatingen voor nodig.

Agendapunt 19: Autonoom Gemeentebedrijf Vismijn Oostende: de gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag, de verslagen van de commissarissen en de jaarrekening 2008.

Agendapunt 20: Idem voor 2009.

De bespreking van de agendapunten 17, 19 en 20 wordt gebundeld.

Het is 20.23 uur.

Jean-Marie Dedecker (LDD) vraagt stemming over punt 17. De verliezen van de vismijn zijn opgelopen; een totaal verlies van rond de 26 miljoen euro, dat is een miljard frank…

Er is een wanbeleid. En hij draaft verder.

Om 20.30 uur krijgt Didier Ramoudt (Open VLD) het woord. Telkens als er tussengekomen is door Jean-Marie Dedecker, wordt hij met naam vernoemd. Hij krijgt de indruk dat hij zijn werk niet naar behoren heeft gedaan. “Ik heb nochtans mijn taak altijd ter harte genomen.” Als we vandaag in deze situatie zitten, is het enerzijds een aaneenrijging van sommige verkeerde beslissingen. Maar vooral door gebrek aan juiste informatie waar de voorzitter niets in kan verweten worden, maar wel wie het dagelijks bestuur voerde. Dan is het niet makkelijk om normaal te functioneren. “De vismijn Oostende had grote troeven. Dat zette kwaad bloed bij Zeebrugge. Collega Dedecker maakte er gretig gebruik van om het kamp van Zeebrugge te kiezen”. (Dedecker lacht)

Vermits het een commerciële onderneming is, is er discretieplicht. Ramoudt wil ooit wel eens het mooie verhaal van de vismijn van Oostende maken, waarin hij 9 jaren geloofde, maar waar malafide mensen het hebben gehaald. (sic).

Dedecker is “content” over de tussenkomst van Ramoudt. Hij was in het AG afgevaardigd om de gemeenschap te vertegenwoordigen en onze belangen te verdedigen. “Ik begrijp wel dat de loge belangrijk is.” In het directiecomité heb je je verantwoordelijkheid. Je wordt verondersteld te weten wat er aan de hand is.

Het werd 20.39 uur.

Schepen Yves Miroir moet de heer Ramoudt bijvallen. Dedecker is niet eerlijk. Die vroeg de verslagen van het directiecomité en de raad van bestuur op, en kreeg ze. Tussen haakjes, ik ben geen voorzitter van het directiecomité. Onze advocaat heeft intussen al 9 kaften met informatie en zal tegen 15 november zijn oordeel aan ons geven. U zei een heel aantal zaken die verkeerd zijn. En ik kan er niets over zeggen, vermits ik intussen deel ben geworden van de lopende zaak…

Intussen is Jean-Marie Dedecker uit de zaal verdwenen…

“Ik vraag de stemming”.

Burgemeester-Voorzitter Jean Vandecasteele (SP.a): “Aangezien het lijdend voorwerp er niet meer is, en hij de stemming vroeg: de stemming.”

Resultaat: 26 ja (SP.a, Open VLD, CD&V); 7 onthoudingen (blok/belang), en 1 neen (Dedecker, die intussen terug is). (Groen! stemde niet mee want was afwezig op dit moment)

Agendapunt 21: Het Bedrijf voor Grond- en Bouwbeleid (BGB) koopt een stuk grond langs de Klemskerkestraat (47.081 m²) voor aanleg van het stadsrandbos.

Agendapunt 22: Beëindiging van de landpacht voor een stuk grond aan de Klemskerkestraat (43.931 m²), ook voor de aanleg van het stadsrandbos.

Agendapunt 23: Het BGB koopt ook de Zaal Elysée (731 m²), Langestraat 42-Christinastraat 18G.

Agendapunt 24: De gemeenteraad neemt kennis van de ‘intentieverklaring Jongerencentra’: Hangaar 1, De Kim en Elysée. “Bedoeling is uiteraard dat er na deze intentieverklaring volop gestart kan worden met het uitgebreid participatieproces om tot een inhoudelijke invulling en uitwerking van dit Jongerenontmoetingscentrum te komen. De intentieverklaring wil daarom enkel een terugblik bieden op hetgeen gerealiseerd werd en wil – in navolging van het bestuursakkoord – de heel ruim omschreven krijtlijnen (zonder meer!) nog eens duidelijk schetsen. De jongeren en betrokken partners (jeugdhuizen, jeugdraad, culturele jongerenorganisaties, kunstonderwijs,…) worden in dit verhaal als volwaardige partners gezien om er sàmen iets van te maken.”

Agendapunt 25: De gemeenteraad aanvaardt de subsidieovereenkomst tussen de Stad en cvba Buitengoed, voor het educatieve luik van de Kinderboerderij De Lange Schuur 2010-2012.

Agendapunt 26: Het reglement voor tegemoetkoming voor vervoer voor vakantieverblijf van personen met een handicap, wordt gewijzigd. De aanvraag ervoor mag nu samen met het vakantieattest ingediend worden nà het verblijf. Wie tussen 15 en 31 december op vakantie gaat, mag dat indienen tot en met 15 januari van het volgend jaar.

Volgens D. De Keyser (blok/belang) is dit géén verbetering. De periode om in te dienen is zeer kort om bewijzen in te dienen.

Agendapunt 27: De gemeenteraad aanvaardt de samenwerkingsovereenkomst met Toerisme Oostende vzw en SSB nv, voor het organiseren van de najaarseditie van Jazzy!Nights 2010.

Agendapunt 28: De gemeenteraad neemt kennis van de “evaluatie en toekomstvisie van het kinderopvangbeleid van de stad” (Wat daarvan de inhoud is, weten wij niet. NvdR).

De interpellaties

Om 20.48 uur is het het woord aan Wouter De Vriendt (Groen!) voor zijn interpellatie over het beleid personen met een handicap. De adviescommissie terzake werd dit jaar nog geen enkele keer samengeroepen. Hoe komt dit en wat zal de schepen eraan doen? En sinds mei dit jaar werkt de beleidscoördinator niet meer voor de stad. Hij zou niet vervangen worden. Wat worden daar de gevolgen van? En het algemene personeelsbeleid waarin grote besparingen merkbaar zijn, heeft alvast dus gevolgen voor dit beleid.

Schepen Marina Willems (SP.a) bevestigt: commissie is niet samengekomen, personeelslid wordt niet vervangen. Intussen waren een aantal dames in zwangerschapsverlof. Nu is iedereen weer paraat. De bedoeling is om de dienst te herschikken. Er werd intussen ook niet gevraagd om de commissie samen te roepen.

Annemie Dewinter (SP.a) is al jaren lid van die commissie. Er is al heel wat gebeurd qua integratie. Er werden geen agendapunten ingediend voor een vergadering.

Intussen kreeg De Keyser geen antwoord op zijn vraag bij agendapunt 26 van deze vergadering.

Schepen Willems vindt dit wel een verbetering: ze moeten nu maar 1 keer komen om papieren in te dienen, in plaats van 2 keer. En als iemand tot na 31 december op vakantie is, heeft die tot het eind van het volgend jaar tijd om zijn papieren in te dienen.

De Keyser ziet dat niet in, ook niet na herhaald uitleggen.

Wouter De Vriendt noteert intussen een engagement van het beleid, om nu de commissie zeer snel samen te roepen.

Het is 21 uur, tijd voor de tweede interpellatie van Wouter De Vriendt (Groen!), over “verwaarlozing op de begraafplaats Paster Pype”. Groen! nam zelf een kijkje en vindt dat de begraafplaats op sommige plaatsen een ruïne is. Waarom worden graven niet geruimd? Waarom liet men de verwaarlozing zijn gang gaan? Er is geen irrigatie. Waarom werden nog geen infrastructuurwerken uitgevoerd? Is er een lijst met beschermde graven? Er zijn openstaande graven. Dat kan toch niet. En hij heeft foto’s mee als illustratie.

Intussen (21.07 uur) verlaat Bart Plasschaert (CD&V-fractieleider) de vergadering.

C. Pinet wou het met zijn interpellatie ook hebben “over de toestand van de grafkelders op de begraafplaats Paster Pype aan de Nieuwpoortsesteenweg”.

Schepen Vanessa Vens (SP.a) overloopt. In 1976 werd de begraafplaats gesloten, wegens ruïneus. Er waren ‘eeuwigdurende concessies’ – wat nu niet meer mogelijk is.

De begraafplaats is inderdaad in slechte staat, er zijn ruïneuze graven en er is wateroverlast. We hebben de kennis niet zelf in huis, dus namen we een studiebureau onder de arm.

Het is niet verwaarloosd. Er is geen onkruid, er is geen zwerfvuil. Dagelijks zijn daar 1 tot 3 mensen aan het werk. Als een graf openstaat, en er zijn kisten of skeletten zichtbaar, worden daar momenteel platen vóór gezet. Als u er zonde platen ziet: dat zou u beter melden, in plaats van foto’s te nemen…

In 2011 zult u zien dat er ruïneuze graven verwijderd worden (behalve als het over waardevolle graven gaat). We hebben een lijst met funerair erfgoed.

Er zijn graven bij van bijna 150 jaar oud – dit is dus een zeer belangrijk dossier.

Het plan komt eind 2010. Er is 100.000 euro voorzien voor toegang en heraanleg van centraal pad.

Er zijn zowat 5.000 graven, met meerdere personen in. We hadden geen geïnformatiseerd systeem van de concessies. We stelden eerst vast welke concessies verlopen zijn en welke niet. Er worden immers nog zowat 10 bijzettingen per jaar gedaan. Die kunnen we niet weigeren.

We zullen graven wegnemen, en dat zal gevolgen hebben voor de waterhuishouding. Het plan komt er van een gespecialiseerd bedrijf.

De Vriendt vindt dit een bedroevende zaak. “We weten dat erfgoed niet de grootste bekommernis is.”

En intussen verlaat Jean-Marie Dedecker de vergadering.

Om 21.32 uur krijgt Wouter De Vriendt (Groen!) het woord voor zijn derde interpellatie: “over de nachtopvang voor daklozen in Oostende”

Na vorig jaar was er grote twijfel over de bereidheid van de lokale overheid om opnieuw opvang te organiseren. Vorige week stelde de OCMW-voorzitter dan dat er toch nachtopvang voor daklozen zou komen. Groen! is hier wel tevreden over. Maar hij heeft een aantal concretere vragen.

Burgemeester-Voorzitter Jean Vandecasteele (SP.a) heeft niet veel tijd nodig om te antwoorden (sic). Voor antwoord op zijn eerste reeks vragen kan hij gewoon naar vorig jaar verwijzen. Maar hij is “in een goeie bui”. De sociale sector zegt dat ze geen nachtopvang meer wou helpen organiseren. In de voorbije week blijkt, dat ze dan toch willen helpen. Stad zorgt voor de infrastructuur, in de ex-Vercamerschool. De start is voorzien rond 15 november. En het zou duren tot het niet meer vriest. We doen geen permanente nachtopvang. Slechts 1 op 4 bij de nachtopvang, zijn van Oostende. En dat is nog het minste van Vandecasteeles bezwaren. Er zijn diverse problematieken. Die mensen zijn niet (voldoende) geholpen met voor 3 maanden een bed voor de nacht.

Wij willen een serieuze oplossing. Die bestaat al, in Limburg. Daar is een onderling akkoord van de diensten dat ze mensen niet naar elkaar doorsturen – wat in West-Vlaanderen wèl gebeurt. Vandecasteele wil wel een serieuze permanente opvang, op een centrale plaats, permanent bemand door verschillende hulpverleners. En die als doel heeft, de mensen te begeleiden om hun plaats in de samenleving in te nemen. Dat zou een betere oplossing zijn, dan wat nu amateuristisch en tijdelijk wordt opgezet.

De Vriendt: wij vragen een eerstelijnsopvang. U bent bezig met tweedelijnsopvang – en daarvoor zij in Oostende een 60 à 70 plaatsen voor mensen op een traject naar integratie.

Hoe zit het met de financiering voor deze winter?

Vandecasteele: Er komt 27.500 euro van de provincie. We zullen er over praten.

De Vriendt verwijst naar Gent waar ze een splinternieuw gebouw zetten voor daklozenopvang…

Vandecasteele wijst er op dat wij vanuit het Stedenfonds 400 euro per inwoner krijgen, en Gent meer dan 1.000 euro per inwoner. Als wij zo betaald zouden worden, dan wil ik ook wel een nieuw gebouw zetten – èn zorgen voor een permanente werking… (sic)

Intussen verliet Geert Lambert (Groen!) de vergadering.

Dan is het 21.50 uur, tijd voor de interpellatie van K. Tournoij (blok/belang) over het verkeersbeleid in Oostende. Er is al in geen anderhalf jaar een verkeerscommissie samengeroepen.

Shaireen Aftab (SP.a) is sinds 2008 voorzitter van die commissie, en wijst erop dat het een jaar is sedert de laatste samenkomst. Maar ook hier is het een kwestie van personeel. Nu hebben we een nieuwe mobiliteitsambtenaar. En er is een samenkomst op 30 november want er waren vragen.

Daarmee is de openbare zitting afgelopen, het is 21.52 uur. We krijgen een goeie avond gewenst, “wel thuis, en een goed weekend”. En we moeten vlug buiten, want de geheime zitting zal beginnen.

take down
the paywall
steun ons nu!