De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Oostendse gemeenteraad van vrijdag 17 december 2010
Tijdingen, Oostendse gemeenteraad, Gemeenteraad Oostende, Oostendse gemeenteraad 17 december 2010 -

Oostendse gemeenteraad van vrijdag 17 december 2010

zaterdag 18 december 2010 22:32
Spread the love

Op vrijdag 17 december 2010 startte Voorzitter Bart Tommelein (Open VLD) de vergadering eigenlijk niet om 18.04 uur: hij gaf eerst het woord aan een delegatie van de Stuurgroep Nachtopvang Imagine.
Woordvoerder Luc Vandenabeele uitte de waardering aan Stadsbestuur en Sociaal Huis, voor de winteropvang die er dit jaar toch weer is gekomen. Maar ze dienen een petitie in met totnogtoe 2.522 handtekeningen, voor een permanente en structurele nachtopvang voor daklozen. Het jaar van de armoedebestrijding, 2010, “bewees dat de nood aan opvang en aan menselijkheid ’s nachts door een bed-bad-brood-functie voor daklozen nodig is. De winter begon veel vroeger dan 1 december en zelfs vanaf augustus was het ’s nachts geen leven op straat onder meer door de veelheid aan regen.” Ze hopen dat er nu ook effectief iets hieraan gedaan wordt.
De mensen hadden een ‘woonladder’ (Nederlands kader voor het wonen-welzijnverhaal) mee, die door Tine Wyns werd toegelicht. Onderaan is het ‘buiten slapen’; erboven staat de winteropvang. Daarboven, in het rood (want niet gerealiseerd) de permanente nachtopvang. Elk trapje hoger komt dichter bij ‘zelfstandig wonen’, wat voor velen onder ons een ‘normale zaak’ is… Maar op die ladder staan een aantal treden waar nog veel bijkomende hulp voor nodig is…
De leden van de Stuurgroep deelden aan de aanwezigen een kleine woonladder (op papier) uit. In de hoop dat er ook effectief iets zou mee gebeuren.

De gemeenteraad
Dan is het 18.14 uur en de gemeenteraad begint echt. Voorzitter Bart Tommelein (Open VLD) vermeldt verontschuldigingen van Mieke Verhulst (SP.a) en Johan Vande Lanotte (SP.a). Bart Plasschaert (fractieleider CD&V) verontschuldigt Myriam Azou (CD&V).
Komt later: Kelly Debreuck (SP.a, om 19.04 uur).

Agendapunt 1: Gezien Marina Willems (SP.a) haar schepenambt neerlegt, wordt haar opvolger voorgedragen: Arne Deblauwe (SP.a).
Agendapunt 2, de interpellaties, worden zoals steeds ondemocratisch verwezen naar het einde van de openbare zitting.
Agendapunt 3: Arne Deblauwe legt de eed af als schepen, om dat vanaf 31 december 2010 op te nemen.
Vooraleer Arne Deblauwe de eed mag afleggen, is er een korte hulde aan Schepen Marina Willems; ze krijgt een beeldje van de Voorzitter van de gemeenteraad, een mooie orchideeplant van Schepen Bart Bronders, een roos van haar secretaresse, en een knuffel van Schepen Yves Miroir. Een ontroerend moment.
Dan mag Arne Deblauwe de eed afleggen. De Burgemeester heeft ervoor zijn sjerp omgord.
Voorzitter Bart Tommelein (Open VLD) merkt op dat ‘het veranderd decor pas is voor na nieuwjaar’.

Politieraad
Voorzitter-Burgemeester Jean Vandecasteele (SP.a) verwelkomt om 18.21 uur vervangend zonechef Maurice Haeck.
Agendapunt 4: Voorlopige twaalfden voor januari en februari 2011 op basis van de kredieten van de politiebegroting 2010.
Agendapunt 5: De gouverneur heeft de begrotingswijziging 2010 goedgekeurd ingevolge het bijzonder toezicht.
Agendapunt 6: De gouverneur heeft ook de begrotingswijziging 2010 door het gewestelijk toezicht goedgekeurd.
Agendapunt 7: De gemeenteraad als politieraad bekrachtigt de politieverordening op het verkeer door Winterijs (3 december 2010 tot 9 januari 2011).
Agendapunt 8: De politieraad neemt akte van de politieverordeningen voor de voorstellingen van K3 en het 41ste Internationaal Sinterklaastreffen (3-5 december 2010).
Agendapunt 9: De politieraad neemt 5 politieverordeningen op het verkeer aan.
Daarmee werd het 18.22 uur. Er zijn geen vragen meer voor de politie, de burgemeester bedankt Maurice Haeck voor zijn aanwezigheid, en wenst hem een goed weekend en “tot dinsdag”.
Stadssecretaris Kristof Beuren verhuist opnieuw naar naast de Voorzitter van de gemeenteraad: de politieraad is afgelopen, de gemeenteraad loopt verder.

Algemene zaken
Agendapunt 10: De gemeenteraad aanvaardt de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest voor de vernieuwing van het Zeeheldenplein.
Agendapunt 11: De gemeenteraad neemt kennis vna het verslag over bestuur en toestand van de stadszaken 2009. In te zien op www.oostende.be, dienst communicatie.
Agendapunt 12: De gemeenteraad keurt de wijziging in de personeelsformatie goed: toegevoegd: boekhouder (B1-B3) en bestuurssecretaris-jurist (A1A-2A2). Te schrappen: hoofdmedewerker (C4 – C5) bij de dienst financieel beheer; en een betrekking van een dienstencoördinator (4A4-A4B). Met vaststelling van de benoemingsvoorwaarden.
Agendapunt 13: Ook wijziging in de personeelsformatie: toevoegen: 2 betrekkingen van beheerder openbaar domein (B1-B3). Afschaffen: assistent diensthoofd Riolendienst; en groenontwerper bij de Groendienst.
Agendapunt 14: De gemeenteraad aanvaardt het voorstel van Imewo cvba voor de modernisering van het elektriciteits-, aardgas- en openbaar verlichtingsnet naar aanleiding van de renovatie van de voetpaden, in Kievitstraat en aanpalende straten. De kostprijs van de werken valt gedeeltelijk ten laste van de Imewo cvba en gedeeltelijk ten laste van de Stad. Het Stadsaandeel bedraagt 87.582 euro (excl. btw).
Agendapunt 15: Herinrichting openbaar domein Nieuwlandstraat en Stuiverstraat, verrekening 1. Uitgave: 119.901,55 euro.
Agendapunt 16: De gemeenteraad keurt de voorlopige twaalfden (januari en februari) goed voor budget 2011.
C. Verougstraete (fractieleider blok/belang) vraagt de stemming ‘op basis van principes dat de normale begroting in 2010 behandeld moet worden, en in het kader van goed bestuur’.
Stemming: 24 ja (SP.a, Open VLD, CD&V) en 10 onthoudingen: blok/belang, Groen! en LDD.
Agendapunt 17: De gemeenteraad neemt kennis van de opneming van de stadskas op 30 september 2010.
Agendapunt 18: De gouverneur geeft kennis van de goedkeuring van de budgetwijziging 2010.
D. De Keyser (blok/belang) vermeldt de opmerkingen en aanbevelingen van de gouverneur.
Schepen Hilde Veulemans (CD&V) merkt dat hij dat goed gelezen heeft. Maar op de begrotingswijziging kwamen geen opmerkingen. De rest zijn meer kleine technische opmerkingen. Dus “we krijgen bijna 10 op 10, de moeite van een discussie niet waard.”
Agendapunt 19: De gemeenteraad neemt kennis van de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2008 door de gouverneur.
Agendapunt 20: De gemeenteraad keurt de wijziging van de belastingsverordening op de ambulante handel goed.
Agendapunt 21: De gemeenteraad legt de datum en het standpunt vast van de Algemene Vergadering van Toerisme Oostende vzw.
Agendapunt 22: De gemeenteraad neemt de minnelijke schikking aan voor de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst tussen de Stad en de op vandaag samenwerkende onthaalouders; en neemt ook de nieuwe overeenkomst aan met de nieuwe samenwerkende onthaalouders.
Agendapunt 23: De gemeenteraad neemt artikel 19 van de concessieovereenkomst met het Vlaams Gewest aan, over de terreinen aan het Vuurtorendok Zuid, door Furious Crusaders Tuningclub op 10 oktober 2010.
Agendapunt 24: De gemeenteraad neemt het addendum aan over de exploitatie van de cafetaria Mister V met de Hermes Dames Volley Oostnede: 750 euro per maand (geïndexeerd). Tevens wordt de “stilzwijgende verlenging” omgeschakeld naar een “overeenkomst voor een duur van 9 jaar” vanaf 01 januari 2011.
Agendapunt 25: Het Milieubeleidsplan 2005-2009 wordt geactualiseerd 2008-2013.
Agendapunt 26: De erfdienstbaarheid van doorgang voor kabels en leidingen in het voordeel van ConnectImmo nv en de Post, in het Postgebouw, is beëindigd.
Agendapunt 27: Het Bedrijf voor Grond- en Bouwbeleid (BGB) neemt onvergolden de straatbeddingen Dries Claeysstraat en Taboralaan over: 1.820,31 m² en 1.138,44 m².
Agendapunt 28: Het BGB vervreemdt een perceel grond nabij de Zandvoordestraat 235: 139,50 m². Dit is een addendum aan een vroegere beslissing: een aanpassing van de grootte van het perceel. De aanpassing van de totale koopsom wordt berekend volgens de eerder vastgestelde eenheidsprijs/m².
Agendapunt 29: De Stad ziet af van het recht van terugkoop van industriegrond met gebouwen in Leegaardsdijk 2 en 2+, met als oppervlaktes 2.804 m², 16.379 m² en 1.258 m². De erfpacht wordt bevestigd.
Agendapunt 30: De gemeenteraad keurt de voorlopige twaalfden voor het BGB goed.
C. Verougstraete (fractieleider blok/belang) vraagt, om dezelfde reden als daarnet, de stemming.
Stemming: 25 ja (SP.a, Open VLD, CD&V) en 10 onthoudingen (blok/belang, Groen! en LDD).
Agendapunt 31: De gemeenteraad aanvaardt het huishoudelijk reglement van de centrumraad van het CLB.
Agendapunt 32: De gemeenteraad keurt de subsidie van 50.000 euro voor de Mercator goed. De burgemeester verlaat de zaal, stelt Voorzitter Bart Tommelein (Open VLD) vast.
C. Verougstraete (fractieleider blok/belang) zal zich ‘uiteraard’ niet hiertegen verzetten. Maar nu al 10 maanden wappert de Vlag van de Vlaamse Gemeenschap niet aan de Mercator. Hij pleit ervoor om dat meteen toch te doen: de eigenaarsvlag wordt best gehesen aan boord…
Schepen Marina Willems (SP.a): “We zullen dat doorgeven aan de vzw”.
Agendapunt 33: De Stad neemt een samenwerkingsovereenkomst aan met Habbekrats vzw, voor ondersteuning van maatschappelijk kwetsbare jongeren van 12 tot 25 jaar.
En hiermee zitten alle punten van Schepen Marina Willems voor vanavond er op. Voorzitter Bart Tommelein (Open VLD) bedankt haar voor haar laatste opdracht.
Agendapunt 34: Bij openbare aanbesteding worden renovatie en restauratie van het voormalig Postgebouw goedgekeurd. Raming: 597.870 euro.
D. De Keyser (blok/belang) vraagt om uitleg te krijgen over hoeveel dit allemaal reeds kostte.
Schepen Nancy Bourgoignie (SP.a) wil dat heel graag doen. In de weekends in januari zijn er werkbezoeken. Dan zal ook een duidelijke uitleg over de kosten gebeuren. In de raadscommissie werd wel al een heel duidelijke en overzichtelijke uitleg gegeven, aan de commissie, samen met de experten. Van de 30 aanwezigen waren er na de uitleg echter maar nog 9 over. Zij hoopt dat in de toekomst iets meer mensen aanwezig zullen blijven…
Agendapunt 35: De gemeenteraad keurt in het kader van de beheersovereenkomst tussen Provincie West-Vlaanderen, de Stad en Mu.ZEE vzw, het collectieplan 2009-2012 goed.
Agendapunt 36: De gemeenteraad keurt de startpremie en materiaalvergoeding van De Puzzel, voor onthaalouders, goed.
Agendapunt 37: De gemeenteraad keurt de investeringssubsidie voor onthaalouders van 5.000 euro goed, voor werken in verband met de brandveiligheid.
Agendapunt 38: De gemeenteraad neemt de nieuwe raamovereenkomst tussen onthaalouders De Puzzel en de onthaalouders aan.

Interpellaties
Het is 18.39 uur, de interpellaties kunnen beginnen.
D. De Keyser (blok/belang) krijgt als eerste het woord, voor zijn interpellatie “over de geloofwaardigheid van de heer burgemeester Jean Vandecasteele”. Hij belooft ‘kort en bondig te zijn’. Hij heeft een interpellatie over de toestand van de fonteinen gehouden, in april dit jaar. De burgemeester beloofde schriftelijk antwoord en details. “Ik wacht nog steeds. En dan is er het Vlaamse spreekwoord ‘belofte maakt schuld’.”
Glunderend reageert Burgemeester Jean Vandecasteele (SP.a): “Ik zal kort zijn” Hij laat het bewijs ronddelen dat De Keyser wèl antwoord kreeg. Op 16 april stelde De Keyser een schriftelijke vraag over de fonteinen, dit krijgen we in kopie te zien. Daarachter steekt een brief van de stadsdiensten met de betreffende informatie, op datum van 19 april. En tenstlotte is er het bewijs dat op 26 dat geheel werd gefaxt naar De Keyser “namelijk naar het faxnummer dat u in uw vraag opgaf”. Dat was 2 dagen na de gemeenteraad. “Dat doet uiteraard geen goed aan de geloofwaardigheid van uw partij, wel aan de mijne”.
De Keyser: “U zegt dat u het naar mij verzonden hebt, maar ik heb geen fax thuis”.
over de geloofwaardigheid van de heer burgemeester Jean
Vandecasteele: Dat is het faxnummer dat u op uw eigen briefpapier zet. Maar ik ben nu niet in staat om aangeschoten wild helemaal af te maken. Eéntje-nul.
De Keyser: “Ik wacht nog steeds op details”…
D. De Keyser (blok/belang) krijgt nu nog eens het woord, voor zijn 2de interpellatie: “over het nut van betalend parkeren in de Mariakerkelaan, de Nieuwpoortsesteenweg en de Troonstraat voor de bewoners en bezoekers”. Hij heeft deze tussenkomst zelfs op papier aan ons laten bezorgen (NvdR)
Het betalend parkeren breidt uit “met als enig doel de stadskas te spijzen en de betaalparkings van Vinci Park en Kinepolis rendabel te maken”. Volgens hem is er geen reden om betalend parkeren in te voeren tot aan Raversijde. Daar was geen parkeerdruk. Die verplaatste zich intussen naar de aanpalende straten waar geen betalend parkeren is. Winkeliers verliezen er klanten door.
Burgemeester Jean Vandecasteele (SP.a): elke zulke zaak brengt problemen mee. Het is evident dat we er iets aan doen; zo is er trouwens al op een paar plaatsen bewonersparkeren ingevoerd. Er is permanente evaluatie. De gesprekken zijn intussen bezig, het resultaat komt in januari of februari op de gemeenteraad.
Jean-Marie Dedecker (LDD) wil zich aansluiten bij de interpellatie. De Keyser heeft duidelijk gelijk.
Wouter De Vriendt (Groen!) wil zich aansluiten bij de vraag om wijzigingen aan te brengen.
Er wordt nog wat heen en weer gepraat, maar finaal zal het dus nog op de gemeenteraad besproken worden.
En dan kan D. De Keyser om 18.55 uur aan zijn derde interpellatie beginnen: “over het sneeuw- en ijsvrijhouden van voetpaden”. Er is een stedelijke verordening waardoor iedereen verantwoordelijk is voor het sneeuw- en ijsvrij houden van zijn eigen voetpad. Maar dat gebeurt niet. De burgemeester beloofde vorig jaar een antwoord. Dat is voor hem geen prioriteit. En De Keyser citeert een aantal uitspraken van Vandecasteele hierrond.
Wouter De Vriendt (Groen!) houdt ook een interpellatie hierover: “over de invoering van een sneeuwruimdienst voor senioren en minder mobielen”. Sommige ouderen kunnen hun eigen voetpad immers niet sneeuwvrij houden. In sommige steden is daar een regeling voor, waardoor een dienst (of vrijwilligers) hun voetpad komen sneeuwvrij maken. Groen! stelt voor om dit ook in Oostende te doen.
Burgemeester Jean Vandecasteele (SP.a) vindt het in de praktijk niet rechtvaardig om boetes op te leggen bij het niet sneeuwvrij zijn van voetpaden. Mensen kunnen bijvoorbeeld wel geruimd hebben maar aan het werk zijn en dan komt de nieuwe sneeuw er te liggen zonder dat ze die kunnen ruimen. Het reglement is juridisch van aard: als er iemand valt, is de verantwoordelijkheid voor de bewoner van aan dat voetpad.
Hij meldt dat de stadsdiensten de voorbije nacht 60 ton zout strooiden. We hebben al 10 ton gegeven aan Bredene dat zonder zout zit. Wij hebben vaste leveranciers en nog 330 ton in voorraad.
We moeten inderdaad proberen ouderen te helpen. Hijzelf (of zijn huisgenoten) ruimt sneeuw voor de buurvrouw van 99 jaar.
We zullen eens samenzitten met het Sociaal Huis, en een oproep naar vrijwilligers doen. En dan ook de criteria bekijken: wie helpen we dan eerst? Want je kunt niet beloven om overal meteen te zijn. In Ieper is het simpel: het kost daar 10 euro; daar zullen de voetpaden proper liggen…
Maar hij is er zeker van “dat de voorzitter van het sociaal huis sneller met zijn foto in de gazet staan met een oplossing, vooraleer wij er één kunnen bedenken”. Wat op algemeen gelach wordt onthaald…
De Keyser is niet tevreden. Je moet de hardleersen aanpakken.
Jean-Marie Dedecker (LDD) is van een andere tijd. Hij kuiste voor de buren, zoals zijn vader hem indertijd opdroeg…
Voorzitter Bart Rommelein (Open VLD): “blijven pamperen, mijnheer De Keyser, en dan komen we in een communistische maatschappij in plaats van een westerse maatschappij. Ook hierbij: algemeen gelach.
Wouter De Vriendt: Een samenleving waar iedereen zelf moet instaan voor het oplossen van zijn moeilijkheden is er geen waarin wij willen leven.
Volgens Dedecker leidt het alle lasten op de overheid leggen, tot desocialisering. Want dan doen de mensen niets meer voor elkaar…
Het is 19.22 uur en Wouter De Vriendt (Groen!) krijgt het woord voor zijn interpellatie “over het geplande woon- en winkelcomplex op de site van het Media Center”.
Volgens hem bestaat er de vrees dat het stadsbestuur kiest voor hoogbouw en dure appartementen die voor gewone Oostendenaars niet te betalen zijn “zoals zo vaak het geval is”.
“De site werd al verkocht aan Dexia, die aan bouwpromotor Sleuyter de opdracht gaf om te bouwen. Pas na de goedkeuring van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), voorzien voor eind 2011, worden de plannen opgemaakt, maar er is bijzonder veel ongerustheid”. Groen! is tegen een megaproject en wil het belang van de leefbaarheid van de buurt benadrukken. Een stadsbestuur kan voorwaarden opleggen waaraan het bouwproject moet voldoen. De Vriendt wil de visie kennen van het stadsbestuur. En hij heeft 3 voorstellen:
– bouwhoogte beperken tot die van de omliggende gebouwen (een tiental bouwlagen)
– beperken van het aantal tweedeverblijvers en het invoeren van een percentage betaalbare woningen waarvan de maximumprijs vastgelegd wordt.
– voorafgaand overleg tussen omwonenden, Stad en bouwpromotor.
Schepen Bart Bronders (SP.a) is van mening dat Groen! zelf ongerustheid creëert. Hij wil trouwens wel liefst hoogbouw, zodat de stukken beschikbare grond voor andere dingen gebruikt kunnen worden dan bouwen – voor groen bijvoorbeeld. Maar hoogbouw moet op de juiste plaats staan, met veel groen erbij.
Er zijn jonge mensen die naar Oostende (terug) komen wonen, omdat ze hier werken. Zij kunnen dat dus betalen. Anderen kunnen dat niet. Vandaar dat Bronders voorstander is van veel sociaal bouwen. Ook aan dit project is trouwens een sociaal luik gekoppeld.
Wat hij merkte is dat nogal wat tweedeverblijvers hier komen wonen. En in vergelijking met andere kustgemeenten is het aantal tweedeverblijvers te verwaarlozen. Dat bewijst dat wij een echte stad zijn, geen slaapgemeente.
Er zijn procedures. Die moeten gevolgd worden. U moet de kar niet vóór het paard spannen. Uiteraard komt er nog overleg.
“Dit zijn geen constructieve voorstellen, dit is goedkope politiek”
Waarop Dedecker “’t is kerstmis”…
Wouter De Vriendt “stelt vast dat dit het niveau van de politiek is in Oostende: het wordt persoonlijk gevoerd. Men kan niet tegen kritiek.”
De omwonenden van het Media Center zijn ongerust.
Er is een tekort aan betaalbare woningen voor de modale inwoner van onze stad.
Hij noemt het een staaltje van propaganda, om het Militair Hospitaal “betaalbaar wonen” te noemen, aan meer dan 300.000 euro per stuk… Een ander voorbeeld: het Wielingenplein, naast het Media Center. Daar worden ook appartementen verkocht, aan meer dan 500.000 euro per stuk.
En hij is er van overtuigd dat het veel beter is om overleg te plegen vóór de bouwplannen zijn ingediend, in dialoog met de wijk.
Bart Bronders wil (weer eens) weten wat “betaalbaar wonen” is voor De Vriendt. Zet daar een bedrag op.
“Ik zorg dat mensen hier kunnen wonen. Dat kunt u nog niet zeggen”. Deze meerderheid bouwde veel in deze stad, die bewoond wordt door mensen in de fase dat ze veel bijdragen aan deze maatschappij. Verkoop in het Militair Hospitaal lukt zeer goed, de meesten zijn er gedomicilieerd, en de meesten zijn jonge gezinnen.
Het klopt dat het aantal sociale woningen onvoldoende is. Deze meerderheid is ook daar mee bezig.
Als iemand op zijn 30ste denkt van een huis te kunnen kopen, zonder te lenen: ik niet.
Wij respecteren de procedures. En het stadsbestuur zal een standpunt innemen na de adviezen.
De Vriendt kreeg geen antwoord op zijn vragen.
Burgemeester Jean Vandecasteele wil niet weten van een stadsbestuur dat 2 handen op 1 buik zou zijn met bouwpromotoren. In het geval van waar nu De Brem staat, is hij naar de vergadering geweest, en heeft geluisterd. Het dossier is nu finaal in voorbereiding, en komt op openbaar onderzoek. Hij denkt dat er zeer ruim ingegaan is op de wensen van de omwonenden.
Ook hij wil weten wat betaalbaar wonen wil zeggen. ‘Wat is uw streefcijfer? Dan kunnen we samen bespreken hoe we aan die prijs geraken”.
De Vriendt denkt inderdaad dat er een ander systeem van overleg nodig is.
Wat betaalbaar wonen betreft: “u hebt zicht op wat hier nodig is. Met een sociale reflex kan u bekijken wat betaalbaar is. Dit wil zeggen: een aantal appartementen onder de marktprijs aanbieden.”.
Concreet betekent dat volgens hem: per woonproject bekijken, samen met de bouwpromotoren. Een krachtig stedelijk woonbeleid moet een kader maken voor de bouwpromotoren.
Bart Tommelein (Open VLD) komt even “als gewoon gemeenteraadslid” tussen: “Wat wil u, dat de stedelijke overheid tussenkomt in een privaat project? En dan nog verder scheeftrekken van de sociale mix in Oostende?”
De Vriendt wijst er hem op dat volgens het reglement van de gemeenteraad, een gemeenteraadslid niet tegen een ander gemeenteraadslid mag tussenkomen.
Tommelein herformuleert: “Als het de bedoeling is om de sociale mix nog verder scheef te trekken, mijnheer Bronders, zal dat zonder de liberalen zijn.”
Dedecker dacht dat de Berlijnse Muur in 1989 viel. Wiet een beetje de wet kent, weet dat er restricties zijn bij bouwprojecten, en dat tot 30% van kavels aan sociale woningen moeten gewijd worden. Als je dan weet dat een sociale woning een kostprijs heeft van meer dan een derde meer dan een gewone woning,… Dit is een non-debat. Er is nog altijd een mix. Hij heeft bijvoorbeeld weet van een woning die werd verkocht voor 75.000 euro.
Ja, zegt Schepen Bart Bronders, dit is een non-debat. Ik leef de decreten na.
Wat dat project aan De Brem betreft had het schepencollege niets goedgekeurd.
Het debat over de site van het Media Center moet nu nog niet worden gevoerd.
En dat gaat zo nog een tijdje verder…
Finaal heeft het schepencollege nog geen visie op dit project; dat komt na de procedures.
Schepen Nancy Bourgoignie (SP.a) heeft huisvestingsbeleid onder haar bevoegdheid. Zij vindt dat het hier een beetje een rondje mannen onder elkaar lijkt te zijn. Haar zijn een aantal zaken niet duidelijk. Zij hoort dat Goen! vindt dat het schepencollege zou moeten onderhandelen met de private bouwpromotor, en een prijs afspreken die ‘betaalbaar’ zou moeten zijn.
Maar het gaat steeds over private nieuwbouw. Moeten we het niet opengooien, en ons ook richten tot private eigenaars die verkopen?
Geert Lambert (Groen!) probeerde eerder reeds de zaken tot de kern te herleiden. Hij zegt nu dat hij Bronders de volgende gemeenteraad een boekje over logica en argumentatietheorie van Prof. Vandamme zal cadeau doen. Hij wil horen in welke richting het schepencollege denkt.
‘Ik heb in mijn huis niets afgebroken zonder dat ik een beetje een idee had waarheen” Waarop Schepen Yves Miroir (SP.a): “Het valt vanzelf ineen”. Iedereen lacht.
Lambert: “maar dat is de schuld van de stad, hé”, en lacht mee.
Volgens Jean-Marie Dedecker is dat de eerste keer dat hij Miroir iets verstandigs heeft horen zeggen. Nog meer gelach.
Maar dan verder weer ernstig. Bronders: deze gemeenteraad heeft de site verkocht.
En er wordt nog wat verder heen en weer gepraat.
Dan komt Jean-Marie Dedecker tussen: hij wil hier een einde aan maken. En hij wil opmerken over betaalbaar wonen dat dat een begrip is uit de bancaire wereld: dat is individueel te bekijken: men mag niet meer dan 30% van zijn inkomen besteden aan een hypothecaire lening. Dat betekent dat iemand met 2.400 euro per maand, niet meer dan 250.000 euro kan lenen (en er zijn nogal veel mensen die het met minder per maand moeten doen, NvdR).
Dus kan mijnheer Tommelein meer lenen, tenzij hij meer aan onderhoudsgeld moet besteden. Maar je kan dat dan ook fiscaal aftrekken. Alweer gelach.
Bart Tommelein “is het voor deze keer eens met de heer Dedecker”…
Het is 20.25 uur, tijd voor de interpellatie van Jean-Marie Dedecker (LDD) “over de plannen omtrent de bouw van een cruiseterminal aan het station te Oostende”.
Hij bekeek het cruiseverhaal in Oostende. Gisteren had het vierde schip van dit jaar moeten aanleggen, maar het kon niet en is dan maar naar Zeebrugge uitgeweken…
Wat zijn de plannen? Hij ziet het niet, maar hoopt wel dat het zou lukken.
Schepen van meer dan 177 m kunnen hier niet eens aanleggen.
Burgemeester Jean Vandecasteele (SP.a) zocht ook één en ander op in verband met cruises en Oostende. Het Autonome Gemeentebedrijf Haven Oostende (AGHO) doet geen enkele financiële inbreng. Het kost dus niets. Er zijn diverse studies over de meerwaarde van cruisetoerisme; zelfs als er een excursie gepland is naar bijvoorbeeld Brugge, blijven er hier achter en besteden hier geld. Er zijn nog wel wat zaken, zoals dat veel passagiers later op eigen houtje terugkeren.
De promotie wordt trouwens samen gevoerd door Zeebrugge (waar geen enkele cruise-accommodatie is) en Oostende. Eens de nieuwe strekdammen voltooid zijn, kunnen schepen tot 200 m de haven aandoen. in 2011 verwachten we reeds een 20-tal cruises.
Dedecker vreest ervoor. Amper 10% van de cruisevloot is minder dan 200 m en amper 10% van de cruisevloot doet Europa aan…
Om 20.45 uur kan Jean-Marie Dedecker dan zijn interpellatie houden “over de blokkering van de rekening van AGSO door Dexia”. En dat wordt een heel eenvoudige vraag: waar staat men?
Schepen Bart Bronders (SP.a): er is nog geen regeling.
Dat betreurt Dedecker.
En dat betreurt ook Bronders; maar het is nog niet het einde van het jaar.
Dan is het 20.47 uur en is de openbare zitting ten einde. Iedereen kreeg een notablokje van Voorzitter Bart Tommelein “zodat u ook tussen kerst en nieuwjaar mij als voorzitter niet zou vergeten”. Daarmee krijgen we ook een gelukkig nieuw jaar gewenst, en prettig kerstfeest. Pers en publiek verlaten de zaal, de geheime zitting start.
Kort daarna is ook die afgelopen, en kan men aan de receptie beginnen waarmee Schepen Marina Willems wordt uitgewuifd als schepen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!