De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Oostendse gemeenteraad 26 november 2010
Tijdingen, Oostendse gemeenteraad -

Oostendse gemeenteraad 26 november 2010

zondag 5 december 2010 13:23
Spread the love

Op vrijdag 26 november 2010 startte de Oostendse gemeenteraad om 18.02 uur. Voorzitter Bart Tommelein (Open VLD) meldt de verontschuldiging van Kelly Debreuck (SP.a); en ook M. Declercq (blok/belang) wordt verontschuldigd.

Komen later: Philippe Boutens (fractieleider Open VLD, om 18.06 uur), Geert Lambert (Groen!, om 18.07 uur), Shaireen Aftab (SP.a, om 18.12 uur) en Myriam Azou (CD&V, om 19 uur). Blijven afwezig: Tine Vermeesch (CD&V) en Johan Vande Lanotte (SP.a).

Agendapunt 1: de interpellaties, wordt meteen zoals steeds ondemocratisch naar het einde van de openbare zitting verwezen.

Politiezaken

Dan is het politieraad. Vermits in Oostende de politiezone samenvalt met de gemeentegrenzen, fungeert de gemeenteraad ook als politieraad. Daartoe verhuist stadssecretaris Kristof Bueren van naast de Voorzitter van de gemeenteraad, naar naast de Burgemeester, die voorzitter is van de Politieraad. Naast de gemeenteraadsvoorzitter komt de zonechef, Philip Caestecker, te zitten.

Burgemeester-Voorzitter Jean Vandecasteele (SP.a) verwelkomt de zonechef.

Agendapunt 2:  Meubels voor de politie, via de open overeenkomst FOR-CMS-MM-041. Raming: 3.989,46 euro.

Agendapunt 3:  Levering van stapelbare stoelen, via de open overeenkomst FOR-CMS-FBBB-031. Raming: 195,40 euro.

Agendapunt 4:  Politieverordening op het verkeer. Bekrachtiging voor het plaatsen van kerstdecor.

Agendapunt 5:  Akteneming van 16 politieverordeningen op het verkeer.

Agendapunt 6:  Aanname van 11 politieverordeningen op het verkeer.

Agendapunt 7:  Om de 184 betrekkingen van inspecteur van politie te handhaven, is er één gespecialiseerde betrekking van inspecteur vacant verklaard. Ook over de selectie wordt beslist.

Hiermee werd het 18.05 uur. Er zijn geen vragen meer voor de zonechef, dus wordt die bedankt voor zijn aanwezigheid, en met “goed weekend, veilige thuiskomst en tot volgende week” mag die vertrekken.

Algemene zaken

De stadssecretaris neemt zijn plaats weer in naast de Voorzitter van de gemeenteraad, de gemeenteraad gaat verder.

Agendapunt 8:  De huidige overeenkomst voor het renten van wagens wordt verlengd tot 17 september 2011. Vanaf september 2011 zullen nieuwe wagens gerent worden (gehuurd).

Agendapunt 9:  Omdat de reële kost van het brandweerkorps niet verrekend wordt, brengt de gemeenteraad een negatief advies uit voor de 518.989,03 euro die de gouverneur voor 2003 toekent.

Jean-Marie Dedecker (LDD) vindt het een raar zinnetje: voorstel voor negatief advies?

Burgemeester Jean Vandecasteele (SP.a) zit al 28 jaar in de gemeenteraad. Al van vóór die tijd gaf men hier negatief advies op. Het is een principiële stelling, dat we vinden dat we te weinig krijgen van de hogere overheid.

Agendapunt 10:  De kosten voor de heraanleg van de Ventweg van de Dr. E. Moreauxlaan worden verdeeld tussen de stad en het Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen.

Agendapunt 11:  De gemeenteraad aanvaardt het bestek, raming, voor deze werken: 1.319.789,08 euro, waarvan 140.373 euro stadsaandeel (zonder BTW).

Agendapunt 12:  De algemene vergadering van de intergemeentelijke samenwerking van de Kustreddingsdienst grijpt plaats (datum?).

D. De Keyser (blok/belang) stelt zich vragen rond het theoretisch examen. Velen slagen daar niet in; is het de bedoeling om kandidaten te elimineren? Zijn het enkel hogeschoolstudenten die daarin slagen? Verder vindt hij het een hoge prijs voor de buitenboordmotoren. En het gaat hem niet dat er geen zonnecrème of drank werd bedeeld voor de redders; de hoofdredders krijgen wel vanalles.

Bart Plasschaert (fractieleider CD&V) zit in het directiecomité. Misschien kan hij antwoorden: het examen bestaat uit 3 delen: theorie, praktijk en EHBO. Het is op de twee laatste aspecten dat de meesten niet slagen. Op het stuk theorie slaagden 60 à 70 % dit jaar, er was een stuk weggelaten.

Schepen Tom Germonpré (SP.a) wijst er De Keyser op dat niet het IKWV werkgever is, maar wel Stad Oostende. Een redder moet méér kunnen dan goed zwemmen. Die moet inzicht hebben in het strandgebeuren, in stroming,… Daar mag niet licht overgegaan worden.

De Keyser vindt dat het berekenen van de efemeriden (eb en vloed, dus) niet belangrijk is. Kan men hem vertellen of het enkel hogeschoolstudenten zijn die slagen op het examen, of ook leerlingen aan de vakschool?

Germonpré: “Mijnheer De Keyser, denk eens na: wie is na zijn 18de nog jobstudent, wie is dan nog niet aan het werk?” (sic)

Voorzitter Tommelein wil het hiermee afsluiten. Het gaat over mensenlevens, dan kan men niet streng genoeg zijn.

Agendapunt 13:  Ook de algemene vergadering van de WVI wordt aangekondigd (datum?)

Agendapunten 14 en 15:  Evenals IVOO (datum?): zowel de buitengewone als de vergadering voor statutenwijziging is voorgesteld (data?).

D. De Keyser vindt in het dossier 2 verschillende standpunten. Welk zal verdedigd worden? Vervolgens: waarom de kosten van een MER (milieu-effecten-rapport)? En er is meer dan 1 miljoen verlies op de afvalverbranding. Waarom komt Oostende daar voor 90% in tussen?

Burgemeester Jean Vandecasteele (SP.a): “Ik weet dat u kan lezen; ik twijfel eraan of u begrijpend kan lezen”. Wij stellen voor dat een MER verloren kosten levert indien het uitbesteed wordt. Ik ben daar onze vertegenwoordiger, dus dat komt in orde.

Het komt nog terug op de gemeenteraad, we zijn bezig met de bevraging welke oplossing de beste is.

De Keyser: “ik heb het gelezen”. Zal u nu een opmerking geven op de vergadering, of niet?

Vandecasteele: Ik heb eerbied voor uw grijze haren. Ik zal herhalen wat ik zei (en doet dat ook).

De Keyser: “uw opmerking zegt meer over u dan over mij”; en hij herhaalt zijn vraag…

Jean-Marie Dedecker (LDD) vraagt hoe het zit met de winst uit groenestroomcertificaten.

Vandecasteele: er wordt een reserve opgebouwd.

Dedecker: Andere gemeenten vrezen voor verkoop.

Vandecasteele: De milieuvergunning verstrijkt in 2013. Dan is de vraag: bouwen we een nieuwe installatie, of investeren we in nog 10 jaar verder met de huidige installatie? We moeten dus eerst nagaan wat de beste oplossing is. Dus een studie om de markt af te toetsen.

De Keyser: de inkomsten uit groenestroomcertificaten is niet zeker; en toch wordt daarop gerekend in de begroting. Daardoor is er een positieve balans.

Vandecasteele: Verlies kunnen ze niet maken, want de gemeenten passen bij. Begrotingen zijn steeds wat men denkt te kunnen bereiken.

Voorzitter Tommelein gaat over naar het volgende punt.

Agendapunt 16:  De gemeenteraad stelt vast wat onder het dagelijks bestuur van het stadspersoneel aan de Stadssecretaris moet verstaan worden.

Agendapunt 17:  De gemeenteraad stelt de nieuwe straatnaam ‘Leander Vanmassenhovestraat’ definitief vast (voor waar de nieuwbouw van de Brem aan het komen is).

D. De Keyser: de werkgroep straatnamen en de Algemene Vergadering van de Cultuurraad gaven hierop een negatief advies. Voorstel daar was, om de straat te noemen naar de initiatiefnemer van de Brem.

Jean Vandecasteele neemt nota van het advies. Hier ligt een voorstel, onderhevig aan de goedkeuring van de gemeenteraad. Als het u niet aanstaat, kunt u tegen stemmen.

Agendapunt 18:  Idem voor ‘Heerweg’.

Agendapunt 19:  De gemeenteraad keurt de kosten van de werken in meer goed, van de groenzones Gelukkige Haard en Oostendse Haard: 40.491,18 euro.

Agendapunt 20:  De stad hernieuwt de conventie gemeenschapswachten met de FOD Binnenlandse Zaken voor 2010 voor 90 voltijdsequivalenten; er komt een subsidie van 17.351,04 euro voor 3 voltijdsequivalenten Activa-gemeenschapswachten (de agenda is hierover onduidelijk! NvdR)

Agendapunt 21:  De gemeenteraad bekrachtigt de overeenkomst door Stad Brugge afgesloten met Binnenlandse Zaken voor de operationele prezone (brandweer) met als werkingsbudget 898.500 euro.

Agendapunt 22:  Om de foute afrekening voor energieverbruik te corrigeren stort SPE/Luminus met uiterste factuurdatum 30 september 2010, 570.456,69 euro

Agendapunt 23:  Het centrale kerkbestuur van de Rooms-Katholieke eredienst dient een budgetwijziging van de kerkfabriek H. Hart in. Het meerjarenplan 2008-2013 wordt geactualiseerd. De gemeenteraad neemt akte.

Agendapunt 24: De kerkbesturen van de  Rooms-Katholieke eredienst dient de budgetten 2011 in van diverse kerkfabrieken. De meerjarenplannen erbij worden geactualiseerd. De gemeenteraad neemt akte.

Agendapunt 25:  De gemeenteraad verlengt de opcentiemen op de leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten voor 2011. 10 opcentiemen.

Jean-Marie Dedecker (LDD) denkt dat hier het sop de kool niet waard is. De raming is 1.000 euro. Is dat de moeite? Dit kadert in de administratieve vereenvoudiging. Ik vraag stemming.

Schepen Hilde Veulemans (CD&V): het feit dat het ‘maar’ dat oplevert, betekent dat het werkt.

Dedecker vindt dat een ridicuul antwoord. Moet iemand op die leegstand en verwaarlozing controleren?

Schepen Nancy Bourgoignie (SP.a) meldt dat men bij de dienst Huisvesting veel verstand heeft; die kijken naar alle leegstand, en dus wordt dat in één globaliteit bekeken.

Stemming: SP.a, CD&V, Open VLD en Groen! ja (met 27), blok/belang en LDD neen (met 7).

Agendapunt 26:  De Stad heft 20 opcentiemen op de milieuheffingen. Dit wordt verlengd voor 2011.

Jean-Marie Dedecker (LDD) ziet hierop 462 euro in 2008. Dat is een even groot verlies aan mankracht. Dat is bijna koeioneren. Hij vraagt de stemming, en rekent echt op “medestanders van de blauwe familie en groene beweging”.

Stemming: SP.a, CD&V, Open VLD en Groen! ja (met 27), blok/belang en LDD neen (met 7).

Agendapunt 27:  De Stad heft 2.000 opcentiemen op de onroerende voorheffing. Ook hiervoor, verlenging voor 2011.

C. Verougstraete (blok/belangleider) verwijst naar vorige standpunten en vraagt hierop stemming. Het steeg op 15 jaar tijd van 1.500 naar 2.000.

Dedecker: men verwacht hier 35 miljoen euro op. Dat is verhoogd bij het begin van de legislatuur.

Stemming: SP.a, CD&V, Open VLD en Groen! ja (met 27), blok/belang en LDD neen (met 7).

Agendapunt 28:  De gemeenteraad verlengt de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van 6,5% voor 2011.

Agendapunt 29:  De gemeenteraad stelt het voortgangsrapport van het Stedenfonds voor de periode 2008-2013 vast, zowel voor het derde jaar (2010) als voor het laatste jaar (2013).

Agendapunt 30:  De gemeenteraad aanvaardt de verlenging van de concessie aan de Stad voor het strand van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2012. Vergoeding 10% cijns op de bruto-ontvangsten mits naleving van de voorwaarden van het besluit van 26 april 1995 van de Vlaamse regering.

Agendapunt 31:  De Stad stelt de Watertoren met grond op de Opex ter beschikking van de HDC Brothers of Harley vzw, voor 5 jaar, vanaf 1 december 2010. Stilzwijgend verlengbaar. Onderhoud en taksen ten laste van de gebruiker.

Agendapunt 32:  De Stad stelt ook de loods en dergelijke in de Karperhoeve ter beschikking van de Koninklijke Steense Vrienden vzw, voor 5 jaar stilzwijgend verlengbaar. Onderhoud en taksen ten laste van de gebruiker.

Agendapunt 33:  De gemeenteraad keurt de overdracht goed van het goed Klokhofstraat 8 met de leningen uit de balans van het Stedelijk Bedrijf voor Grond- en Bouwbeleid (BGB) naar de politiezone Oostende.

Agendapunt 34:  Het BGB verkoopt de autobergplaatsen 098 en 099 onder de Albert I Promenade (Prijs? NvdR). Schepen Yves Miroir (SP.a) voegt hieraan toe: “er zijn er nog 40”.

De vismijn, nog maar eens

Agendapunt 35:  De gemeenteraad bekrachtigt de overeenkomst van de Stad met de Zeebrugse Visveiling NV en de NV European Fish Centre. 45% van de volledige vangst moet in Oostende aangevoerd worden. Binnen 3 jaar moeten de exploitanten een nieuwe vismijn in Oostende oprichten.

Wouter De Vriendt (Groen!) bereidde hierover 1,5 blz tussenkomst voor. De visserijsector heeft het moeilijk. De kosten zijn hoog (en stijgen); en om overbevissing en ecologische rampvisserij te voorkomen moet omgeschakeld worden naar duurzame visserij. Maar als de politiek in de visserij gelooft, zijn er kansen. Ook in Oostende “Dat is een punt dat Groen! wil maken.” Het is jammer hoe het dossier visserij de afgelopen jaren werd beheerd en jammer dat Oostende de vismijn kwijt is. Nu zijn er vragen bij de toekomst:

– zijn er garanties voor de troeven en voordelen van Oostende?

– hoe zijn de toekomstmogelijkheden voor een verdeling van verse vis in Oostende en diepvriesvis in Zeebrugge?

– hoe zit het met het dempen van het Visserijdok?

De Vriendt vraagt de stemming. En hij voegt eraan toe: denk bij uw stemgedrag goed na over dat dempen.

Jean-Marie Dedecker (LDD) is verheugd dat de vismijn wordt voortgezet. Maar het is een utopie te denken dat Oostende nog enige vorm van inspraak zal hebben. Het “wanbeleid en crapuleus beleid” leidden tot deze toekomst.

Wat hem interesseert: over het visserijdok en vrije doorgang. Gaat de nieuwe vismijndirectie akkoord met de demping mits 70 cm voor hen? En gebeurt dat dempen, of niet?

Voorzitter Bart Tommelein (Open VLD) wil voor alle duidelijkheid erop wijzen dat het hier gaat over een bekrachtiging, niet om een kennisname.

C. Verougstraete (blok/belangleider) vindt het positief dat de vismijnactiviteit verdergezet zal worden. Hij kan zich aansluiten bij de vorige sprekers.

Schepen Yves Miroir (SP.a) wijst erop dat er niet 30 (zoals De Vriendt zei) maar 55 schepen in Oostende zijn. Wij hebben namelijk het kleiner segment van de schepen, die verschillende en korte reizen maken.

Het voornaamste is, dat de vismijn in Oostende blijft.

Wat moet je weten: de gronden van de vismijn waren nooit van ons, wel van Vlaanderen. En de gebouwen erop werden betaald met geld van Belgisch Congo. Na de tweede wereldoorlog werden daar nieuwe gebouwen gezet, met beton; daar is nu veel mee mis, waaronder betonrot. En die gebouwen zijn verkocht aan het Vlaams Gewest voor 10,2 miljoen.

We zijn gegroeid, en die groei is gebetonneerd in de overeenkomst. Onze bedoeling is niet echt een rol te spelen in de vismijn. Die is geprivatiseerd.

De troeven van Oostende zijn:

– sluis met vlot binnen en buitenvaren

– spoorwegen

– autostrade

– vliegveld

Dus, een snel transport vanuit Oostende.

Toekomstmogelijkheden? Miroir heeft geen glazen bol. De quota dalen, de visserij krimpt in. Dus zullen er strategische beslissingen naar de toekomst genomen moeten worden.

Indien het Visserijdok gedempt wordt, zal het enkel zijn voor visserijgebonden activiteiten.

Dedecker wil weten waar het dempen zou gebeuren.

Miroir: aan de kant vismijn.

De Vriendt dankt voor het uitgebreid antwoord. Groen! verzette zich altijd tegen het dempen. Hij hoopt dat de sterke troeven voor Oostende blijven bestaan. En het dempen: “ik dacht dat u persoonlijk ertegen was?”

Dedecker kreeg voor de “eerste keer in 7 jaar” een duidelijk antwoord. Jammer troeven af te geven aan wie u altijd beconcurreerde, maar ja. Hij denkt dat dit een goeie oplossing is voor Oostende.

Stemming: SP.a, CD&V, Open VLD, LDD ja (met 27), blok/belang en Groen’ onthouden zich (met 8). Redenen voor onthouding: Groen! zoals uiteengezet, blok/belang idem. Daarmee werd het 19.15 uur.

Agendapunt 36:  Voor het stedelijk basisonderwijs worden de functies niet-confessionele zedenleer (04/24 en 12/24) vacant verklaard, evenals leermeester protestants-evangelisch (2/24) en ICT-coördinator (6/36), in diverse scholen.

Agendapunt 37:  De gemeenteraad neemt het jeugdbeleidsplan 2011-2013 aan.

D. De Keyser (blok/belang) meldt dat de Algemene Vergadering van de Oostendse Jeugdraad positief advies verleende mits een aantal bemerkingen: ze betreuren dat er geen rekening gehouden werd met het advies om de subsidies voor vzw Jong Oostende te verlagen naar 60.000 euro (van 75.000 euro) de komende 3 jaren; ze raden aan om bij de werkgroep Velodroom àlle gebruikers te betrekken; en ze hopen op een activiteitenpas.

Schepen Marina Willems (SP.a) “u hebt het plan niet gelezen”. Wat de werkgroep Velodroom betreft, staat er namelijk dat iedereen erbij betrokken wordt. Activiteitenpas: opgenomen voor wie een beperkte financiële last heeft. En over vzw Jong Oostende werd al veel gediscussieerd. Maar bij de opmaak van het beleidsplan werd rekening gehouden met opmerkingen. Jong Oostende vzw heeft een zeer sterk programma.

Agendapunt 38:  De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met Arktos Vormingscentrum vzw aan. Arktos vzw zal met het provinciaal administratief centrum huizen in het bestuursgebouw van Duin en Zee.

Agendapunt 39:  De stad krijgt 99.157,41 euro voor de alternatieve gerechterlijke maatregelen, werkingsjaar 2009.

Agendapunt 40:  De gemeenteraad stelt de wijziging vast van het huishoudelijk reglement van de MARO (minderhedenadviesraad).

C. Verougstraete (blok/belangleider) verwijst naar eerdere standpunten, en vraagt de stemming. Die levert het volgende op: SP.a, CD&V, Open VLD, Groen! ja (met 26), blok/belang neen (met 5).

Agendapunt 41:  De gemeenteraad stelt de voorgelegde agenda en statutenwijziging van IMEWO vast (datum?).

Agendapunt 42:  De gemeenteraad stelt de buitengewone algemene vergadering van FINIWO vast (datum?).

Agendapunt 43:  De gemeenteraad neemt kennis van de verslagevn van het lokaal overleg Kinderopvang 2007-2010.

Interpellaties

Het is 19.25 uur, de interpellaties kunnen beginnen.

De eerste is van Wouter De Vriendt (Groen!) over de stedenband Oostende-Banjul. Begin november trok een delegatie van gemeenteraadsleden naar Banjul om er de stedenband te evalueren. Het was goed voorbereid en interessant. De stedenband heeft zeker effect. Het is transparant en efficiënt. De dialoog gebeurt werkelijk in samenspraak tussen beide partners.

Desalniettemin heeft hij een aantal suggesties voor het stadsbestuur:

– er ligt in Banjul veel afval op straat; kan er niet gekeken worden voor veel publieke afvalkorven? Eventueel ter plekke gemaakt.

– wij moeten nog meer investeren in mensen; bijscholing en vorming ter plekke kan nog meer.

– ondersteun in duurzame energie.

– geen daling van het budget, alsjeblieft.

Ook schepen Tom Germonpré (SP.a) vond dit een nuttig (en gewaardeerd) werkbezoek. De samenwerking gebeurt stapsgewijs en in overleg – ook over afval. De BBC verkoos Banjul tot properste Afrikaanse hoofdstad; dat was 7 jaren geleden wel anders.

Nog steeds is het zo, dat te veel afval op straat wordt gegooid. Daarvoor moet men een maatschappelijk draagvlak maken.

Wij werken vraaggestuurd. We geven veel aandacht aan opleiding. De Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) neemt ons als voorbeeld; de externe evaluatie was positief; Banjul is heel positief; de Vlaamse overheid keurt telkens ons plan goed. We mogen dus ook wel eens zeggen dat het goed is. Er waren problemen rond de uitwisseling van scholen. Dat zijn we aan het herbekijken.

Myriam Azou (CD&V) dankt de schepen dat ze kon meegaan. Ook positief was de de voorzitter van de Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking mee kon. Intussen bevalt elke moeder daar in een bed (6.000 bevallingen per jaar), dat is heel positief.

Ook C. Verougstraete (blok/belangleider) vond het bezoek een ervaring. “Wat daar wordt gedaan is goed werk. Werk naar de basis toe, kleinschalig: hou u eraan.” Er is ook een goeie samenwerking met het bestaande. Voor Afrika is veel geduld nodig. Maar we zijn daar goed bezig (sic).

Jean-Marie Dedecker (LDD) “zal een beetje vloeken in de kerk”… De voorzitter van 11.11.11 heeft kritiek op ontwikkelingssamenwerking: er is te veel versnippering van de hulp. Dan stelt Dedecker zich de vraag of het de taak van de stad is om aan ontwikkelingssamenwerking te doen? We hebben ook een vierde wereld aan de voor- en achterdeur.

Wat is de efficiëntie van wat we in Afrika doen?

Hij vindt het hier wel een mooi verhaal, en er gebeurt wel iets. Maar dat behoort tot ontwikkelingssamenwerking, met bevoegde mensen…

De Vriendt vindt het spijtig dat de collega niet mee was, anders zou die de impact van ons werken wel degelijk hebben kunnen zien. Dat van die versnippering gaat vooral over de multilaterale hulp.

Het typische aan een stedenband is dat er wel controle en efficiëntie is.

Het is belangrijk dat de meest achtergestelde landen mee kunnen draaien in de economie. En zo worden ook de migratiestromen verminderd.

Schepen Germonpré “als de heer Dedecker braaf is, mag hij ook mee”.Wat Dedecker een belachelijke opmerking vindt. Germonpré: “vroeger had u humor”. In de wereld is decentralisatie belangrijk. Democratie werkt beter als je een sterker lokaal bestuur hebt.

Dedecker ziet dat de Sint op weg is… Bij ontwikkelingssamenwerking is veel paternalisme. Reizen betaal ik zelf (sic). Het gaat erover, kritische vragen te stellen bij paternalistisch gedrag. En je zou ook kunnenn zeggen dat je mensen van ginder hier laat studeren.

Daarmee werd het 20 uur en krijgt K.Tournoij (blok/belang) het woord, over de strengere brandnormen voor de kinderopvang. Vanaf 1 januari 2011 moet alle kinderopvang eraan voldoen. Zijn er nog aanpassingswerken nodig hier?

Schepen Vanessa Vens (SP.a) kan iedereen geruststellen: de Oostendse initiatieven zijn vóór eind 2010 reeds in orde. In een aantal gevallen werd de capaciteit verminderd omdat de investering te duur zou worden. Maar er is ook gezocht naar alternatieven; er wordt gekozen voor samenwerkingen. Wat ze niet begrijpt is dat jeugdbewegingen, sportclubs en scholen niet dezelfde normen opgelegd krijgen.

Dan is het aan C. Pinet ((blok/belang) voor zijn interpellatie, over de “problematiek van de geluidshinder gegenereerd door Electrawinds”. De aandrijving van grote motoren, turbines of generatoren veroorzaakt een laag frequent geluid, “bromtonen”. Sommige mensen horen dat (de meesten niet) en hebben daar last van. Wat wordt daaraan gedaan,

Schepen Yves Miroir (SP.a): “u stelt meteen dat er geluidshinder is door Electrawinds”. Maar wees eerlijk: dat weten we niet. Het is inderdaad een bestaand probleem, die tonen, ja. Maar het wordt onderzocht. Een firma kreeg de opdracht dat te doen. Het probleem wordt wèl ernstig genomen. Eerst moeten we weten van waar het probleem komt, dan kunnen we gaan oplossen.

Ten slotte, om 20.24 uur, krijgt F. Deschacht (blok/belang) het woord voor haar interpellatie over “de erbarmelijke toestand van de omgeving rond het Oostendse stadhuis”. Vooral tussen de ingang Vindictivelaan en ‘onder de horloge’ is het er triestig.

Schepen Hilde Veulemans (CD&V) dankt voor de vraag. De voorbije 1,5 jaar gebeurden grote werken (waaronder grote citernes voor regenwater onder de grond stoppen), en aldaar stonden grote machines. De zone is zowat 1.500 m² groot en moet worden aangepast. Raming: 100.000 euro. Dat komt in een voorstel voor investeringen 2011.

Om 20.30 uur kan Voorzitter Bart Tommelein (Open VLD) de openbare zitting besluiten. Hij vraagt pers en publiek de zaal te verlaten voor de geheime zitting. We worden wel nog bedankt voor onze aanwezigheid.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!