De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Oostendse gemeenteraad 16 december 2011
Tijdingen oostende, Oostendse gemeenteraad 16 december 2011 -

Oostendse gemeenteraad 16 december 2011

maandag 9 januari 2012 22:12
Spread the love

Op vrijdag 16 december 2011 startte de Oostendse gemeenteraad om 18.03 uur.
Voorzitter Bart Tommelein (Open VLD) meldt verontschuldigingen van C. Verougstraete, F. Deschacht (beiden blok/belang), Mieke Verhulst en Johan Vande Lanotte (beiden SP.a) en Wouter De Vriendt (Groen!) die iets later zou komen (kwam aan om 19.22 uur).
D. De Keyser (blok/belang) vult aan: ook M. Declercq is verontschuldigd.
Agendapunt 1: de interpellaties, worden zoals steeds ondemocratisch naar het einde van de openbare zitting verwezen.

Politiezaken
Agendapunt 2: voorlopige vaststelling van de begroting 2012. Die is in evenwicht. De stadsdotatie bedraagt 16.088.214 euro.
Agendapunt 3: voorlopige twaalfden voor 2012, januari en februari. In afwachting van deze vaststelling en de goedkeuring door de hogere overheid moet de politiezone bij het begin van het dienstjaar 2012 toch over de nodige kredieten beschikken voor de noodzakelijke uitgaven voor de normale werking van de politiediensten. Hiervoor wordt aan de Gemeenteraad (politieraad) voorgesteld om voor de gewone verplichte uitgaven voor de maanden januari en februari 2012 voorlopige kredieten aan te wenden a rato van één twaalfde per maand, op basis van de kredieten van de politiebegroting 2011.
Agendapunt 4: Er worden een aantal politieverordeningen op het verkeer bekrachtigd.
Agendapunt 5: Er worden er ook een aantal aangenomen.
Agendapunt 6: En van een aantal wordt gewoon akte genomen.
Agendapunt 7: De politieraad neemt akte van de politieverordening op nachtlawaai: “Naar aanleiding van het uitvoeren van bouwwerken in de periode van 07 december 2011 tot en met 08 december 2011 slopingswerken uit te voeren met mogelijk nachtlawaai tot gevolg.”
Geert Lambert (Groen!) wil het hebben over de vergunning van de sloop van dit bijzonder stadsgezicht, het huis met de naam Petit Paris (hoek Petit Paris met Alfons Pieterslaan). En meteen ook de vaststelling meegeven dat het niet op die datum is gesloopt.
Burgemeester Jean Vandecasteele (SP.a) meldt dat het niet op de lijst van geklasseerde huizen staat, noch op de erfgoedlijst. En het staat al lang leeg.
Als het toen niet werd gesleept, is dat wel een overtreding.
Lambert bekent dat hij niet behoort tot de mensen die niets zouden laten afbreken. Maar dat was een gezichtsbepalend gebouw volgens hem. En hij stelt vast dat hier steeds meer, aktenemingen op de agenda voorkomen, van wat dus al eerder is gebeurd. De aannemer hier diende de aanvraag begin november in, dat had dus op de gemeenteraad in december kunnen gekomen zijn.
Wat het moment van afbraak betreft: hij wou de burgemeester zijn slaap niet ontnemen door toen te bellen. En hij legt een bekentenis af: hij is er door het rood licht gereden, want hij kon het verkeerslicht niet zien door de afbraakwerken…
Dan krijgt D. De Keyser (blok/belang) het woord voor zijn interpellatie ‘over overlast veroorzaakt door rondhangende jongeren’…
Noch de burgemeester noch de schepen voor jeugd kon op de vorige gemeenteraad uitleg geven over de overeenkomst met Arktos voor de Nieuwe Stad. De dossierkennis van de schepen was bedroevend (sic). De overlast is een zaak voor de politie, zei de burgemeester toen. Dus, concludeert De Keyser, niet voor Arktos…
De schepen  verwees gewoon naar het dossier, maar dat is makkelijk. Dat getuigt van onkunde…
Wie zijn deze jongeren, welke overlast bezorgden ze? De samenwerking met Arktos kost 59.000 euro voor een jaar. Welk ‘ding’ kunnen ze dan doen? Welke initiatieve ondernam u al om die jongeren aansluiting te doen vinden bij bestaande organisaties? Krijgen jeugdbewegingen en dergelijke ook 59.000 euro per jaar? Arktos bereikt geen 200 jongeren, wel een 40-tal. En ze bereiken de allochtone jongeren niet…
Schepen Arne Deblauwe (SP.a) stelt voor dat De Keyser een cursus begrijpend lezen volgt (sic). Wie die jongeren zijn, weet hij niet. Er was daar geen aanbod van jeugdbewegingen, vandaar dit aanbod. Ook niet elke jeugdbeweging werkt 5 dagen op de 7, of beschikt over een voltijdse medewerker…
Allochtone jongeren vinden in het algemeen al moeilijk hun weg naar jeugdbewegingen.
Korpschef Philip Caestecker (is ook zonechef): we hebben 2 diensten die zich zowat hiermee bezig houden: de wijkdienst, voor de voeling met de wijk, en de sectie jeugdcriminaliteit. Die laatste houdt zich ook bezig met kinderen/jongeren in problematische opvoedingssituaties, en met als misdrijf omschreven feiten (is wat minderjarigen doen als ze iets doen wat voor meerderjarigen een misdrijf zou zijn).
De Keyser betwijfelt of Arktos dat zal oplossen. En nog eens: zou u aan andere jeugdverenigingen ook zoveel geld besteden?
De jeugdbewegingen zijn zelf ook geen vragende partij, zegt jeugdschepen Deblauwe.
De burgemeester: u zult zien welk veelvoud de traditionele jeugdorganisaties krijgen, in ons voorstel van begroting in januari 2012 (op zaterdag 21 januari NvdR).
De aanpak van jeugdpolitie en politie in het algemeen is zeer goed.
Dan heeft niemand nog iets voor de zonechef, en die mag weg, met een ‘goeienavond, goed weekend en tot volgende week’.
Het is 18.24 uur, tijd voor het vervolg van de gemeenteraad zelf.

Algemene zaken
Agendapunt 8: De gemeenteraad keurt de verlenging goed van de samenwerkingsovereenkomst met de interlokale vereniging ‘Kenniscentrum Vlaamse steden’. Het Schepencollege stemde op 15 mei 2006 principieel in om toe te treden tot het Kenniscentrum Vlaamse Steden. Samengevat wil het Kenniscentrum Vlaanderen meer stedelijk maken, het beleid meer op stedelijkheid richten en de lokale besturen en de Vlaamse overheid in hun stedelijk beleid ondersteunen.
De Gemeenteraad keurde op 21 december 2006 de samenwerkingsovereenkomst goed. Nu legt Mark Suykens, algemeen directeur VVSG, een verlenging van samenwerkingsovereenkomst voor, goed te keuren door de 13 participerende centrumsteden en VVSG vzw.
Agendapunt 9: De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze goed voor de restauratie van het monument HMS Vindictive. Raming: 136.363,63 euro (exclusief btw, zoals alle prijzen in dit verslag). Procedure: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
D. De Keyser vindt de staat waarin het monument verkeert, erg. Hij vreest dat de masten straks doorgeroest zullen zijn en die zijn niet in de opdracht opgenomen.
Burgemeester Jean Vandecasteele (SP.a): het is niet ik die dat schip in het water gooide, dat waren de Engelsen (gelach). Er is twijfel over, of die masten origineel zijn. Hij denkt dat ze sowieso reddeloos verloren zijn. En dan is er een idee om de resten terug in het water te leggen, aan de nieuwe oostelijke strekdam. De aanbesteding voorziet expertise.
De Keyser: het is lang vóór mijn geboorte gezonken, dus is het al lang over tijd om te restaureren. Het is een grote schande om zo om te gaan met maritiem erfgoed.
Vandecasteele: ik behoor niet tot de club die denkt dat alles mogelijk is. Er is de herdenking ’14-’18 die eraan komt. Toeristisch-economisch is het interessant om de boeg op te knappen. En dan in het zeewater te leggen nabij de plaats waar het is gezonken: dat is nu mogelijk, met de nieuwe oostelijke strekdam.
De Keyser: u overschat allicht de prijs van de roestwerende verf.
Vandecasteele: ik ben blij dat u deel uitmaakt van deze vergadering. Ik zal vragen aan de diensten om contact met u op te nemen voor deskundig advies.

Agendapunt 10: De gemeenteraad keurt de verrekening 2 goed van de aanleg van het park aan de Schoolstraat. Er zijn werken in meer en in min, sluitend op een bedrag in meer van 10.952 euro (excl. btw). Tijdens de uitvoering van deze opdracht werd vastgesteld dat volgende werken
noodzakelijk waren: het herstellen van de riolering; en het aanpassen van de rijbaan van de nieuwe hoogte. Tevens wordt goedgekeurd om een extra bedrag van 991,74 euro te voorzien (excl. btw) voor het opvangen van de wettelijke prijsherzieningen.
Agendapunt 11: De gemeenteraad bekrachtigt de operationele overeenkomst 2011 van de operationele prezone van hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen.
Agendapunt 12: De gemeenteraad keurt een interne kredietaanpassing goed, voor het budget 2011.
Agendapunt 13: idem, voor aankoop meubilair voor de Brandweer (buitengewone dienst).
Agendapunt 14: De gemeenteraad keurt voorlopige twaalfden goed voor 2012, voor januari en februari.
D. De Keyser (blok/belang): normaal gezien moet het budget gestemd worden in het jaar vóór het jaar waarvoor het dient. Dus, stemming, en zijn partij zal zich onthouden.
Jean-Marie Dedecker (LDD) sluit zich hierbij aan.
Stemming: 26 ja (SP.a, CD&V, Open VLD), 4 onthoudingen (blok/belang), en 2 neen (LDD en Groen!).
Agendapunt 15: De gemeenteraad neemt de verlenging aan (voor 2012) van de belastingverordening voor opcentiemen (10) op de leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten.
Agendapunt 16: Idem voor 20 opcentiemen op de milieuheffingen.
Agendapunt 17: Idem voor 2.000 opcentiemen op de onroerende voorheffing.
D. De Keyser (blok/belang) vraagt de stemming. Op 11 jaar tijd is dat van 1.500 nar 2.000 gestegen.
Stemming: 28 ja, tegen 5 neen (blok/belang en LDD).

Agendapunt 18: Idem voor 6,5% aanvullende gemeentebelasting (op de personenbelasting).
Agendapunt 19: De gemeenteraad neemt akte van de goedkeuring van gunning en lastvoorwaarden, voor dringende herstelling aan de vluchttrappen van de Hendrik Baelskaai.
D. De Keyser (blok/belang): u bent uiteraard niet verantwoordelijk voor het afslijten van die trappen. Schepen moeten bolders gebruiken. Ik ben gaan kijken. Het is daar catastrofaal (sic).
Agendapunt 20: De gemeenteraad aanvaardt de verrekening 1 voor perceel 2 van de renovatie van lokaal 306 in het stadhuis. Er is werk in meer uitgevoerd. Uitgave: 2.212 euro.
Agendapunt 21: De gemeenteraad wijzigt een besluit in verband met de verrekening 1 in meer voor een nieuwe stookinstallatie in de Stedelijke Basisschool Hendrik Conscience: het besluit van 21 oktober wordt ingetrokken.
Agendapunt 22: De gemeenteraad aanvaardt verrekening 1 (in meer) voor het vervangen van asbesthoudend plafond en verlichting in de burelen van het stadhuis: 56.090,35 euro.
Agendapunt 23: De gemeenteraad neemt een wijziging aan in de overeenkomst tussen Stad en het CGG (centrum voor geestelijke gezondheidszorg) Noord-West-Vlaanderen (in Frère Orbanstraat 143, niet te verwarren met cgg Prisma op het Mijnplein). Het Kido-project gebruikt twee lokalen in het CGG-gebouw. Door een wijziging in de werking van de vzw zal het tweede lokaal niet langer uitsluitend door het Kido-project kunnen gebruikt worden. De maandelijkse vergoeding voor het gebruik van de lokalen zal worden aangepast.
Agendapunt 24: De gemeenteraad aanvaardt de vraag van kerkfabriek OLV Hemelvaart om wat tot voor kort pastorie was (Lijsterbeslaan 57, eigendom van de Stad) om te vormen tot parochiaal centrum en huisvesting van de parochiaal en federaal secretaris.
Agendapunt 25: De gemeenteraad aanvaardt een bijvoegsel aan een overeenkomst: tussen de Stad en Siemens Enterprise Communications nv, inzake de telefooncentrales in het stadhuis en bij de brandweer die worden gewijzigd qua betalingsfrequentie.
Agendapunt 26: Het Bedrijf voor Grond- en Bouwbeleid (BGB) verwerft 3 stukken landbouwgrond in Oudenburg, met een oppervlakte van respectievelijk 16.120 m²; 11.600 m² en 38.220 m².
Agendapunt 27: Ook voor het BGB worden voorlopige twaalfden (voor januari tot en met april 2012) toegekend.
D. De Keyser (blok/belang) vraagt en krijgt de stemming: 28 ja (meerderheid en Groen!), 1 neen (LDD) en 4 onthoudingen (blok/belang) wegens “wij geven geen vrijbrief voor januari tot april 2012”.
Agendapunt 28: De gemeenteraad neemt de samenwerkingsovereenkomst aan voor de realisatie van het project Beaufort04. De Stad wenst deel te nemen aan het kunstenproject Beaufort04 georganiseerd door de vzw Kunst/Beaufort04. Er wordt hiervoor een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. De financiële inbreng van de stad bedraagt hiervoor 25.000 euro.
Agendapunt 29: De gemeenteraad aanvaardt de aankoop van het kunstwerk ‘Rock Strangers’ van Arne Quinze. Daarvoor betaalt de Stad 400.000 euro (exclusief btw) aan Paradox Art.
Geert Lambert (Groen!) diende hierbij een amendement in. Hij vindt dat dit een bijzonder budget geeft aan 1 kunstenaar. Volgens hem konden we tegen minder geld een topwerk kopen enkele jaren geleden (de spin van Bourgois). Hiermee beslissen we ook dat we dat werk een toplocatie geven, een enorm beeldbepalende plaats (het Zeeheldenplein).
Het kàn inderdaad meerwaarde betekenen voor de stad. Maar we hadden een keuzemogelijkheid gemaakt indien we dat hadden opengesteld aan diverse kunstenaars en met een goeie jurering.
Dus hij heeft bedenkingen over de manier om dit te doen. En hij maakt zich zorgen over de overeenkomst. Hij zou geen twijfel willen over het eigendom van het werk. Hij ziet alle discussies rijzen rond het Atomium, en ziet dat ook hier in zitten als hij de overeenkomst leest. Vandaar zijn amendement. Daarenboven maakt hij zich ook wat zorgen over het materiaal van het kunstwerk, en het onderhoud dat Stad ervan moet doen. Hier zijn soms ongelooflijke weersomstandigheden.
C. Pinet (blok/belang) gaat hier grotendeels mee akkoord. Hij bereidde een tussenkomst voor. Hij vindt dit een afschuwelijk kunstwerk. Het zal ook vlug tot een roestbak herleid worden, en dan wordt het een gevaar voor de voorbijgangers. Daarenboven is het ethisch niet verantwoord om in tijden van crisis dit soort uitgaven te doen, waarvoor geleend moet worden. En u heeft het advies van de Cultuurraad hierover naast u neergelegd.
Jean-Marie Dedecker (LDD) haalt een Latijns spreekwoord aan: ‘de coloribus…’ (over kleuren en smaken valt niet te twisten). Hij kent een kunstwerk van Arne Quinze in Brussel op weg naar het Vlaams Parlement. Dat trekt op niks. Het is ook in het rood geschilderd, en misschien daarom mag het op deze locatie in Oostende…
Hij kan moeilijk begrijpen dat daarvoor zoveel geld wordt gegeven. En daar begint het nog maar.
De Stad is verantwoordelijk voor herstel, en dat zal veel geld kosten. Er zijn ook eigendomsrechten, op reproducties en dergelijke. Zie naar wat Lambert zei.
Ook Dedecker had graag een soort wedstrijd gezien. Is het misschien ook mogelijk aan te kopen uit wat met Beaufort uitgezet wordt? Waarom heeft u de Cultuurraad niet gevolgd? Wij zullen het amendement van Lambert stemmen.
Schepen Nancy Bourgoignie (SP.a), hoffelijk als steeds, dankt voor de tussenkomsten. Meteen werd haar duidelijk waarom er geen wedstrijd is geweest: men wordt het toch niet eens. Over cultuur verschillen smaken inderdaad veel. Zij vindt wel, vanuit haar opvoeding, en als persoonlijke mening, dat je toch respect moet hebben, zelfs al hou je niet van een bepaald kunstwerk.
Dit kunstwerk komt in het kader van Beaufort. En ook mede dankzij ons, had de kunstenaar contact met Beaufort.
De spin: daarover meent ze dat zij jammer genoeg niet de schepen voor cultuur was toen; zij vindt het ook erg jammer dat dat toen niet is aangekocht.
Hier is Bourgoignie blij mee.
De stad wordt eigenaar. Er zullen foto’s van genomen worden, dat komt in de Grote Klok, dat komt op toeristische brochures en dergelijke, en natuurlijk mogen wij dat doen: het is ons eigendom. We moeten er enkel bij vermelden welke kunstenaar het maakte. Als we er ‘commerce’ mee willen doen, moeten we schriftelijke toelating vragen. Als een toerist een foto wil nemen: geen probleem. Als men de foto wil publiceren, dan moet de kunstenaar erbij vermeld worden. Men mag dus het kunstwerk als openbaar domein behandelen.
De staalplaten krijgen 9 coatinglagen op elkaar. Daarover heeft de schepen verschillende keren gepraat. Ze weten waaraan het kunstwerk onderhevig zal zijn.
De stad stelde de locatie voor aan de kunstenaar.
Cultuurraad: daar was zij aanwezig, en stelde dit aan hen voor. De raad was niet negatief over de kunstenaar of het kunstwerk, wel over de locatie. Met andere woorden: de Cultuurraad gaf eigenlijk antwoord op een andere vraag.
Pinet: voor mijn part mag de schepen dat graag zien.
Geert Lambert: smaken, kleuren en vrouwen, daarover kun je inderdaad niet discussiëren. Hij vindt het vanzelfsprekend dat de beslissing over beeldhouwwerken niet met 39 gemeenteraadsleden moet gebeuren. Daarom is er ook de mogelijkheid om met een professionele jurering te werken.
Jean Vandecasteele (SP.a) meent zich te herinneren dat de Spin van Bourgeois meer dan een miljoen euro ging kosten. Hij zal het opzoeken.
In alle geval, meent Lambert, zijn er maar een paar werken die zó beeldbepalend zijn. Je zult klachten krijgen: verenigingen zullen een foto ervan op hun ledenblad zetten en dan een factuur krijgen, dat voorspelt Lambert. Paradox Art mag volgens die overeenkomst trouwens ook commentaar geven op wijzigingen aan bouwwerken errond – en u laat dit toe! Zelfs werken aan de zeedijk, strandspelen toelaten,… Dan krijgt u er last mee. Hij verklaart genoeg jurist te zijn om te weten dat juristen inderdaad zo smerig kunnen zijn… Dus vandaar zijn amendement om twee punten uit de overeenkomst te laten.
Vandecasteele geeft ter info mee dat Bourgeois in 2006, meer dan 1,5 miljoen euro vroeg… En vraagt om wat te relativeren: één risicomatch van KVO in 2de klasse kost rond de 30.000 euro.
De Keyser verklaart ook niet akkoord ermee te gaan dat de schepen zich ‘heeft laten vangen’…
Schepen Bourgoignie heeft respect ook voor wie dit lelijk vindt.
Omwille van het juridische heeft zij verschillende keren contact gehad met Arne Quinze en Paradox Art, en de stad is volle eigenaar, dus ziet zij geen probleem.
Als er geen probleem is, zegt Lambert, dan vraag ik om mijn amendement te stemmen en dan hebben we ook juridisch geen probleem.
Stemming over het amendement (waarbij jurist Philippe Boutens, fractieleider Open VLD, net de zaal verlaat): 22 neen (meerderheid) tegen 8 ja (Groen!, blok/belang, LDD en Myriam Azou (CD&V)). Amendement verworpen, dus.
Stemming over het agendapunt: 24 ja (meerderheid) tegen 5 neen (blok/belang en LDD) en 2 onthoudingen (Groen!).

Agendapunt 30: De gemeenteraad wijzigt het reglement voor toekenning van een premie voor gevelrenovatie. Sedert 28 augustus 1998 beschikt de stad over een dergelijk reglement dat een eerste maal beperkt werd gewijzigd op 22 februari 2002. De toenmalige wijziging had de bedoeling om eigenaars van waardevolle panden opgenomen in een bijzonder plan van aanleg of in een zogenaamd “Villaplan” extra te stimuleren door hen een dubbele premie te geven voor de renovatie van de gevel van hun pand. Ditmaal is de wijziging ingrijpender waarbij een aantal artikels beter omschreven worden zodat er minder grijze zones zijn en waarbij eigenaars van waardevolle panden met een hoge locuswaarde opgenomen in het actieplan bouwkundig erfgoed van de Stad zelfs het drievoudige bedrag van de premie kunnen krijgen.
Agendapunt 31: De gemeenteraad stort een bijdrage in kapitaal, van Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende (AGSO): In het kader van het EFRO-project Belle-Epoquewijk wordt 700.000 euro terugbetaald aan het Economisch Huis, zijnde hun uitgaven als co-promotor in dit project. Het betreft hier het vastleggen van het eerste deel van 350.000 euro
Jean-Marie Dedecker (LDD) vraagt de stemming, en zal zich onthouden: hij krijgt heel weinig zicht op de globaliteit.
Stemming: 26 ja (meerderheid en Groen!), 4 neen (blok/belang), 1 onthouding (LDD).
Agendapunt 32: De gemeenteraad stemt principieel in met de toetreding van de Stad tot de servicelijn Intervia van de TMVW (Tussengemeentelijke Maatschappij voor Watervoorziening).
Agendapunt 33: De gemeenteraad stemt principieel in met de toetreding van de Stad tot de diverse aanvullende diensten van de TMVW.
Agendapunt 34: De gemeenteraad aanvaardt het ontwerp van overeenkomst tot ‘bezetting ter bede’ van Vlaanderenstraat 3 (behorende tot het legaat Breemersch, dat voorzag om te dienen voor arme bejaarden in Oostende). Devlies Concepts zal het 3 maanden huren als tijdelijke winkel.

En daarmee werd het 19.39 uur. Tijd voor de interpellatie van K. Tournoij (blok/belang): er komen 1.800 woningen bij op de Oosteroever, en bedrijven maken zich zorgen.
Schepen Bart Bronders (SP.a) meldt dat er zowat 20 jaar studiewerk aan dit project voorafging. Er is overleg geweest met alle ‘stakeholders’. Een deel wordt multifunctioneel woongebied. Daar is het AGSO de regisseur. Een ander deel blijft havengebied. Rond en aan de Vuurtoren zal zowat geen bedrijvigheid meer zijn. Er komt 1 onteigening waar geen akkoord werd bereikt. Er wordt voor alle bedrijven een oplossing gezocht. En er komt een mobiliteitsplan. We zijn niet van plan om de visserij te laten weggaan. De mensen die er komen wonen, weten dat.
Het wordt dan 20.52 uur, en de openbare zitting is afgelopen. We worden bedankt voor onze aanwezigheid, en Voorzitter Bart Tommelein (Open VLD) wenst allen een vredig en vrolijk kerstfeest, en een gelukkig nieuw jaar.
De geheime zitting kan beginnen (en is zowat meteen afgelopen).

De volgende gemeenteraadszitting is op zaterdag 21 januari 2012, om 9 uur, met op de agenda onder andere de stadsbegroting.

take down
the paywall
steun ons nu!