Oorlog tegen ISIS/Nederland trekt ten strijde/Misdadigers tegen misdadigers/Verzwegen oorlogsmisdaden

Oorlog tegen ISIS/Nederland trekt ten strijde/Misdadigers tegen misdadigers/Verzwegen oorlogsmisdaden

zondag 2 november 2014 21:16

OORLOG TEGEN ISIS/NEDERLAND TREKT TEN STRIJDEMISDADIGERSTEGEN MISDADIGERS/DE VERZWEGEN OORLOGSMISDADEN

ZIE

http://www.astridessed.nl/oorlog-tegen-isisnederland-trekt-ten-strijdemisdadigers-tegen-misdadigersde-verzwegen-oorlogsmisdaden/

Nederland trekt weer eens ten oorlog.In Irak welteverstaan, niet in Syrie. [1]And guess with whom?The usual suspect, diehard  bondgenoot de VS.En weer lopen de politieke partijen als lemmingen achterde oorlogstrommen aan, op de SP en Partij voor de Dieren na. [2],
De vijand is deze keer de militaire strijdorganisatie IS,die in korte tijd een spectaculaire opmars heeft gemaakt,met bloedige sporen.. [3]Argument voor de oorlog:De gruweldaden van IS. [4]
Plausibel lijkt het, dat humanitaire argument,door de  misdadigetrack record van IS en de dreigende val van Kobani. [5]Waarom is dat ”humanitair”  hier dan  toch een wassen neus?
HUMANITAIR?

Militaire strijd tegen een misdadigeorganisatie  betekent niet dat de aanvallersautomatisch aan ”de goede kant” staan.Staten laten zich  laten leiden door hun eigen politieke agenda.en als dat overgoten kan worden met eenhumanitair sausje, dan is datmooi meegenomen.Meer niet.Nu maakt IS het de VS en bondgenoten welerg makkelijk met zijn bloedige track record,waardoor deze oorlog, helaas, ook magbogen op sympathie van doorgaans VS kritischemensen en organisaties. [6]

Want die humanitaire kaart is, nogmaals, slechts PR, een rookgordijn.Als immers van puur ”humanitair” handelensprake zou zijn,waarom dan niet ingegrepen bij de massamoorden op de moslimminderheid in Myanmar, de Royinnga’s,waarover Amnesty International en Human RightsWatch geregeld berichten. [7]Opvallend trouwens, dat deze schanddaden vrijwel uit het nieuws gehouden worden,terwijl wij worden doodgegooid met nieuws overIS, met lugubere onthoofdingsfimpjes [ookin het NOS Journaal] als bitter snoepjevan de dag. [8]
Het geheugen van de mensheid is kort,Het ”Kwaad” van IS is ”in” [en terecht]Maar vergeten is het Kwaad van voorhoedeloperin de strijd tegen IS, de VS, met zijn bloedige  trackrecord aan oorlogsmisdaden. [9].Dat maakt de VS, op zijn vriendelijkst gezegd, niet erggeloofwaardig in zijn ”humanitaire” missie.
Maar er is meer:Door die oorlog en vooral bezetting van Irak, is de VSeen belangrijke verantwoordelijkevoor het ontstaan en de groei van IS.

ONTSTAAN VAN ISBITTERE VRUCHT VAN AGRESSIE, BEZETTING ENONDERDRUKKING
 IS is niet zomaar uit de luchtkomen vallen, maar ontstaan uit de rokende puinhopenvan de VS illegale oorlog tegen Irak en de daaropvolgendebezetting, waarin naast VS  oorlogsmisdaden en dievan het Iraakse puppetregime, de spanningentussen Soennieten en Sjiieten steeds verder opliepen. [10]
Een duikje in de geschiedenis van Irak:In Irak is een Sjiietische meerderheid, die tijdens de dictatuurvan Saddam Hoessein [zelf een Soenniet] werd onderdrukt, maar na diens val met VS steunweer in rechten werd hersteld.
Maar daarin werd doorgeschoten, met een stuivertje verwisseleneffect.Er werden een reeks maatregelen genomen, waardoorex Baath leden uit het Iraakse leger werden geweerd, watvooral Soennieten trof [11]
De door Sjietische partijen en politici gedomineerde regering Maliki voerde een uitgesproken voorkeurspolitiekten nadele van de Soennieten, waarbij iedere roep omherstel van de rechten met keiharde repressie werd neergeslagen.Dit bracht, begrijpelijkerwijs, veel Soennieten in de armen van IS. [12]

SNELLE OPMARS IS/HET BLOEDIGE SPOOR/IS DE ENIGE CRIMINEEL HIER?
IS is een misdadige club, die zich sinds zijn grote terreinwinstin Irak en Syrie heeft schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden enwaarschijnlijk ook, misdaden tegen de menselijkheid. [13]Een greep:Massaexecuties, folteringen, ontvoeringen en etnische zuiveringenvan religieuze minderheden, waarbij vooral christenen en Yezidi’sKop van Jut zijn. [14]En nu dreigen de Koerden daaraan gevoegd te worden.Denk aan de belegering van Kobani, waarbij IS nu tijdelijjkeen halt is toegeroepen door VS luchtaanvallen. [15]
Naast de humanitaire hypocrisie van oorlogsmisdadigerde VS is er nog een andere factor, die nauwelijks doorde media wordt belicht:De op het moment van schrijven gepleegdeoorlogsmisdaden van de Iraakse regering, die aan gruwelijkheidniet voor IS onderdoen.Hierover straks meer.En dan  last but not least:De nu vrijwel vergeten Syrische dictator Assad.
SYRIE/STRIJD/OPSTAND/IS en ”JIHADISTEN”
DE HYPOCRISIE
Sinds 2011 woedt in Syrie een legitieme opstand tegendictator Assad, een andere politieke misdadiger in de regio. Omdat Assad een anti Westerse heerser is, stond het Westenaanvankelijk sympathiek tegen de opstand en erkende in raptempo het Syrische verzet. [16]Daar zou verandering in komen vanwege het ontstaan van een variant vanislamitisch georienteerde verzetsgroepen [sommigen gesteund door Qatar, anderen weer door Saoedi Arabie], die om begrijpelijke en deelsanti imperialistische redenen en de steun aan bezettingsstaat Israel, gekant waren tegen het Westen. [17]
Degenen, die dat vooral merken, zijn  de zogenaamde ”Jihadstrijders”jongeren uit Europa, die naar het Syrische front trokken omAssad te bestrijden en zich aansloten bij een van de honderdenverzetsgroepen, die tegen Assad actief waren en ja, waarschijnlijkook bij islamistische.(18)Plotseling geen nobele strijders meer, maar zogenaamde ”Jihadstrijders”die naar Europa terug zouden keren om aanslagen te plegen. [19]Zonder dat daarvoor enig substantieel bewijs was, want tot op dedag van vandaag zijn weliswaar aanhoudingen gedaan, maar isniemand veroordeeld voor in Syrie gepleegde oorlogsmisdadenof plannen tot het plegen van een aanslag. [20]Nu IS een belangrijke speler in de strijd tegen Assad is gewordenen momenteel [Koerdisch] Noord Syrie in rap tempo onder controle lijkt te krijgen, neemt de hetze hand over hand toe. [21]
Verklikkerslijnen, het afpakken van paspoorten, verliezen van Nederlanderschap, hetzes van politieken media, hysterische burgemeestersbrieven, die”moslims” oproepen, ”zich te distancieren van IS” en noem maar op. [22]Want nu zijn deSyriestrijders plots [ook weer zonder veel bewijs]IS strijders geworden.Wat is er gebeurd met ”onschuldig, tot schuld bewezen”? 
Wat hierbij ook steekt is de hypocrisie.Sinds jaar en dag reizen jongeren naar Israel af,om dienst te nemen bij het Israelische bezettingsleger,dat dood en verderf zaait in Gaza, de Westbank en Oost-Jeruzalem, zonder dat ze een strobreed in de weggelegd wordt. [23]
Ook weer hier:Met bezorgdheid over humaniteit [wat ook wordt aangevoerd]heeft die Jihadistenhetze dan ook niets te maken.Het enige bezwaar is, dat IS een het Westen niet welgevalligeclub is.No more, no less.
HYPOCRISIE IN VOLLE WERKING/DE VERZWEGEN OORLOGSMISDADEN VANHET IRAAKSE REGIME

´´HULPVRAAG´´ IRAAKSE REGERING
Er is een reden voor, dat Nederland militair wel actief is in Irak,maar niet in Syrie en wel omdat, zo staat dat in een veelzeggendartikel in de NRC, de luchtaanvallen op IS gelegitimeerd wordendoordat ze zijn toegestaan door de Iraakse regering. [24]Of,  zoals geformuleerd in de artikel 100brief van de Nederlandse regering over deelname aan de militaireacties tegen IS in Irak: de Iraakse regering heeft de VS om hulpgevraagd. [25]In Syrie echter ligt de situatie gecompliceerder en daarom houdtNederland daar, althans voorlopig nog, een slag om de arm.[26]
Allemaal mooi en wel, maar wie is die Iraakse regering, die´´om hulp gevraagd heeft´´ in de strijd tegen misdadigersgroepIS.Ten eerste een product van de VS illegale agressie en bezettingvan Irak, wat de door de Nederland  genoemde´´legitieme regering´´ in een verdacht daglicht stelt. (27)
OORLOGSMISDADEN IRAAKSE REGERING/WESTERSE MEDEPLICHTIGHEID
Maar vooral ditDe Iraakse regering houdt op schandalige wijze huis in Irak,iets, dat zorgvuldig buiten de media gehouden wordt, maarbij Amnesty International en Human Rights Watch omstandigte lezen is. (28)Door de Iraakse  regering gesteunde en bewapende Sjiitische milities hebben zich  systematischschuldig gemaakt aan grootschaligemisdaden tegen honderden, ja duizendenSoennitische burgersEen greepLuchtaanvallen, executies, foltering en buitengerechtelijkeexecuties. (29)Volgens Human Rights Watch executeren Sjiietischemilities mensen.Mensen worden uit hun auto´s gehaald, hen wordt bevolenop de stoep te knielen en dan in het hoofd geschoten.Op 11 juni werden 137 mannen gegrepen op de markt van Um Weilha, de markt van de stad. Dertig lichamen zijn tot dusver teruggevonden; het lot van de anderen blijft een mysterie. (30)
En dit is niet van vandaag aan de gang, maar al veel langer, onder devan voormalig door het Westen gesteunde premier Al Maliki. (31)
Militaire Westerse steun aan een dergelijk gangsterregime,dat qua misdadigheid lijkt op IS, maakt het Westenmedeplichtig.(32)Want wat staat er in de artikel 100 brief van de Nederlandseregering´´Ondersteuning van de Iraakse en Koerdische strijdkrachten´´ (33)Geen wonder, dat die Iraakse regeringsmisdaden  zorgvuldig uit de media gehouden worden.

DE KOERDEN, HUN STRIJD EN IS
En dan is de strijd tussen IS en Koerdische strijders in volle gangen niet alleen de belegering van Kobani, die eerst door de VS luchtaanvalleneen halt werd toegeroepen [34] maar waarvan, op het momentvan schrijven van dit stuk, het niet duidelijk is, wiede effectieve controle nu heeft, IS of de Koerden. [35]Het gaat hier om Syrische Koerden.Ook in Noord Irak gaat de strijd tussen IS en Koerden door.[36]

Op indrukwekkende wijze hebben de Koerden aandacht gevraagdvoor hun benarde positie in Kobani [37]met een niet onterechte angst voor een eventueleslachtpartij onder de burgerbevolking, een terugkerend IS ritueel.Solidariteit verdienen de Koerden, maar niet door luchtaanvallen van imperialistische machten, diede Koerden voor hun eigen doel gebruiken enbepaald geen vrienden zijn van de Koerdische strijd.[38]En door die zogenaamde VS en Westerse betrokkenheid bijde Koerden wordt de aandacht afgeleid van de hoofdvijandenvan de Koerden.En dat is niet IS, in tegenstelling tot wat politiekhet publiek wil laten geloven. 
IS  streeft naardominantie in de regio met als ideaal een volgenshun gemankeerde versie van de Islam[die door het merendeel van de moslimswordt verworpen] te vestigen Islamitisch Kalifaat. [39]
Daarbij wordt alles en iedereen, die zich daartegen verzet, onder de voet gelopen, dus ook de Koerden, die overigens Soennietenzijn, net als IS [al zijn de Koerdische strijders min ofmeer seculier]
De hoofdvijanden van de Koerden zijn de Staten, die hen onderdrukken,met name Turkije [Syrie is praktisch uit elkaar gevallen en inNoord Irak zijn de Koerden autonoom], die fel tegenstander is vanieder onafhankelijkheidsstreven, zelfbeschikking en andere rechtenvan de Koerden, zowel in Turkije als in het nieuwe progressieve Koerdische Noord-Syrische gebied, Rojava. [40]Want natuurlijk zit Turkije niet op een linksegelijkheidsstaat te wachten, die Rojava in een aantalopzichten lijkt te zijn. 
In Turkije worden Koerden systematisch vervolgd,is hun taal encultuur verboden en zit de leider van de Koerdische verzetsbeweging,Ocalan, een levenslange gevangenisstraf uit. [41]
Dat Turkije nu het groene licht heeft gegeven voor een militairesteunoperatie van Iraaks Koerdische Peshmerga’s en strijdersvan het Vrije Syrische leger om de strijders in Kobani teondersteunen. heeft meer te maken met de grotere bedreiging,IS, dan met enige sympathie voor de Koerden. [42]
Belangrijk om te wetenDe Syrische strijders, die nu Kobani verdedigen,behoren tot de YPG, die direct gelinked isaan de politieke organisatie PYD.En zij hebben weer banden met de PKK, de in Turkije verbodenKoerdische links revolutionnare verzetsbeweging, waarvaneerder genoemde Ocalan leider. [43]
Een duivels dilemma hebben de Koerdische strijders wel, omdat zijmin of meer tegen wil en dank, een samenwerking opgang hebben gebracht met de Amerikaanse strijdkrachten. [44]Ze zijn de Koerden toch immers te hulp gekomen inKobani.Maar van samenwerking met imperialisten met huneigen agenda komt niets goeds.Een dure opnieuw te leren les.

WESTERSE MILITAIRE AVONTUREN/AFGHANISTAN-IRAK EN LIBIE/A COMPLETE DISASTER
Westers imperialistisch militair optreden is puureigenbelang.Dat is bekend.En draagt een spoor bloedige oorlogsmisdaden met zich mee. (45)Ook bekend.
Maar hoe politiek effectief is het.Met andere woordenWorden de door het Westen beoogde doelen bereiktHet installeren van een pro Westers regime, dat ´´rust en orde´´in de regio garandeert
Allerminst.
De VS/Westerse agressieoorlogen tegen Afghanistan,Irak en Libie gingen vergezeld van een overkill aanpropaganda, leugens (de zogenaamde ´´massavernietigingswapens´´ in Irak), hebben tienduizenden mensenlevensgekost en de situatie ter plaatse nog verergerd. ¨(46)
Afghanistan is een failed State met tienduizernden burgerslachtoffers en een hoog onveiligheidsgehalte.Zeventig procent van het land heeft geen toegangtot drinkbaar water (47) en het land is bezaaidmet landmijnen vooral (te wijten aan het VS gebruik vanclusterbommen in de oorlog van 2001) (48)
Irak is verworden tot een gedestabliseerde regiomet honderdduizenden burgerslachtoffers.(49)
Libie is een land in complete chaos, met wetteloosheid,mensenrechtenschendingen en strijd tussen diverse milities. (50)
En ondanks deze drie debacles in een periode van ruim 12 jaar,stort het Westen zich opnieuw in een militair avontuur,in  politieke wespennesen als Syrie en Irak.Het zal mij niets verbazen, als ook dit weer uitlooptop een bloedige track record, met een nog groterechaos als er nu al is, die verdere ¨(terechte) woede tegen het Westen zal aanwakkeren, met misschiennog een gevaarlijkere organisatie als IS inde coulissen.
NEDERLANDSE MILITAIRE DEELNAME NEE

Er zijn in dit stuk al een aantal belangrijke bezwaren tegende Nederlandse oorlogstrommen de revu gepasseerd.Op een rijtjeDoor deel te nemen aan de oorlog tegen IS, wordtNederland medeplichtig aan de misdaden, die de Iraakseregering zelf bedrijft en waarvoor in de berichtgeving nauwelijks aandacht is.(51)De vorige Westerse avonturen in Afghanistan, Irak en Libiehebben slechts de chaos en de ellende verergerd en er isgeen enkele reden te veronderstellen, dat dat nu niet gaat gebeuren, gezien de politieke chaos in Irak enSyrie, om maar niet te spreken van alle tegenstrijdigebelangen.De strijd tegen IS is hypocriet, omdat het gevoerd wordtdoor datzelfde Westen, dat een bloedig spoor van oorlogsmisdadenin Afghanistan, Irak en Libie heeft achtergelaten, waaronderook Nederland. (52)
Het belangrijkste is voor mij het morele element.Gezien het bloedige Westerse track record,de wapenkeuze, de ´´indiscriminate attacks´´ en het gemak waarmeeburgerslachtoffers worden gemaakt en/of goedgepraat(bij de VS/NAVO is het altijd een ´´vergissing´´, bijde tegenpartij ´´opzet´´), is weer een stroom aanburgerslachtoffers te verwachten.[53]
De eersten in de militaire confrontaties met IS zijn trouwens al gevallen. ¨(54)
EPILOOG
Een duivels dilemma, zo is de situatie het best te kenschetsen.Want het verlangen, een einde te maken aan de bloedige trackrecord van IS is groot en legitiem.”We” moeten toch wat doen?, is een begrijpelijke vraag.Maar alleen:Wie zijn die ”we”Als de strijd tegen IS gelegd wordt in handen van minstens evengrote en in ieder geval veel machtigere misdadigers als de VSen co, is dat rampzalig, zeker gezien het te verwachten aantalnieuwe burgerslachtoffers.Om met de woorden van activist en publicist Peter Storm te spreken”Bloedbaden stoppen door elders bloedbaden aan te richten kloptniet en deugt niet.” [55]
Maar er is meer:De ”coalition of the willing” militaire operatie berooftde Koerden en andere slachtoffers van IS van hun zelfbeschikkingsrecht,want het onzalige anti IS militaire bondgenootschap schuwt nietalleen geen oorlogsmisdaden, maar heeft zijn eigen politiekeagenda en die is geen vriend van de Koerdische vrijheidsstrijden de legitieme verlangens van de andere bewoners van de regioop vrijheid en gerechtigheid. [56]
De makkelijkste [en verleidelijkste] weg is, het lotin handen leggen van de VS cowboys en hun bondgenoten,maar dat zal contraproductief en bloody zijn.
Rest de enige weg op blijvende gerechtigheid.De Iraakse, Syrische en Koerdische bevolking moetzelf de strijd tegen IS voeren, met alle oprechte solidariteit,buiten de Grootmachten om.[57]
Alleen dat zal leiden naar werkelijke gerechtigheid envrijheid.
Astrid Essed

[1]

NRCNU HEBBEN DE VS OOK EEN FRONT IN SYRIE. WAAROM? EN MAG DAT WEL?23 SEPTEMBER 2014
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/09/23/nu-hebben-de-vs-ook-een-front-in-syrie-waarom-en-mag-dat-wel-vier-vragen/

[2]
NRCNEDERLAND GAAT MET ZES F-16’S BOVEN IRAKMISSIES UITVOEREN24 SEPTEMBER 2014
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/09/24/nederland-gaat-met-zes-f-16s-boven-irak-missies-uitvoeren/

NRC KAMERDEBAT IRAK. DIT IS WAT PARTIJEN VINDENEN WAAR JE OP MOET LETTEN2 OCTOBER 2014
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/10/02/kamerdebat-over-irak-dit-is-wat-de-partijen-vinden-en-waar-je-op-moet-letten/

NRC KAMER STEUNT OORLOGMAAR WAT ZEIDEN ZE ER PRECIES OVER?11 OCTOBER 2014
http://www.nrc.nl/ombudsman/2014/10/11/kamer-steunt-oorlog-maar-wat-zeiden-ze-er-precies-over/

GROEN LINKS STEUNT NEDERLANDSE DEELNAME AAN DESTRIJD TEGEN ISIS25 SEPTEMBER 2014
https://groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-steunt-nederlandse-deelname-aan-de-strijd-tegen

SPEMILE ROEMER OVER DE OORLOG TEGEN ISIS3 OCTOBER 2014
https://www.sp.nl/column/emile-roemer/2014/emile-roemer-over-oorlog-tegen-isis

PvdD TEGEN MILITAIRE MISSIE IRAK2 OCTOBER 2014
https://www.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/8797/pvdd-tegen-militaire-missie-irak

[3]
HUMAN RIGHTS WATCHIRAQ: ISIS EXECUTED HUNDREDS OF PRISONINMATES30 OCTOBER 2014
http://www.hrw.org/news/2014/10/30/iraq-isis-executed-hundreds-prison-inmates

AMNESTY INTERNATIONALETNIC CLEANSING ON A HISTORIC SCALEISLAMIC STATE’S SYSTEMATIC TARGETINGOF MINORITIES IN NORTHERN IRAQSEPTEMBER 2014
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/011/2014/en/6333e9b6-c803-4b17-907d-d254d1b43ecc/mde140112014en.pdf

AMNESTY INTERNATIONALKILLING OF STEVEN SLOTOFF IS ”TIP OF THE ICEBERG” OFIS WARCRIMES IN SYRIA AND IRAQ3 SEPTEMBER 2014
http://www.amnesty.org/en/news/killing-steven-sotloff-tip-iceberg-war-crimes-syria-and-iraq-2014-09-03

HUMAN RIGHTS WATCHIRAQ: FORCED MARRIAGE, CONVERSION FORYEZIDI’S12 OCTOBER 2014
http://www.hrw.org/news/2014/10/11/iraq-forced-marriage-conversion-yezidis

HUMAN RIGHTS WATCHIRAQ: ISLAMIC STATE EXECUTIONS IN TIKRIT2 SEPTEMBER 2014
http://www.hrw.org/news/2014/09/02/iraq-islamic-state-executions-tikrit

[4]

TWEEDE KAMER STEUNT OORLOG TEGEN TERREURGROEP ISIS2 OCTOBER 2014
http://fd.nl/economie-politiek/896737/tweede-kamer-steunt-oorlog-tegen-terreurgroep-isis

RIJKSOVERHEIDARTIKEL 100 BRIEFDEELNAME AAN INTERNATIONALE STRIJDTEGEN ISISKAMERSTUK24 SEPTEMBER 2014
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/09/24/artikel-100-brief-deelneming-aan-internationale-strijd-tegen-isis.html

[5]

ELSEVIERIS OPMARS IN NOORD SYRIEDIT GEBEURT ER AAN DE TURKSE GRENS19 SEPTEMBER 2014
http://www.elsevier.nl/Buitenland/achtergrond/2014/9/IS-opmars-in-Noord-Syrie-dit-gebeurt-er-aan-de-Turkse-grens-1603823W/

[6]

FOUTE OORLOG TEGEN FOUTE CLUB (2): LINKS ONGEMAKEN WESTERSE MEDEPLICHTIGHEIDPETER STORM11 OCTOBER 2014
http://www.ravotr.nl/2014/10/11/foute-oorlog-tegen-foute-club-1-links-ongemak-en-westerse-medeplichtigheid/

FOUTE OORLOG TEGEN FOUTE CLUB (3): ROJAVA, REVOLUTIEEN DE PKKPETER STORM12 OCTOBER 2014
http://www.ravotr.nl/2014/10/12/foute-oorlog-tegen-foute-club-3-rojava-revolutie-en-de-pkk/

GROEN LINKS STEUNT NEDERLANDSE DEELNAME AAN DESTRIJD TEGEN ISIS25 SEPTEMBER 2014
https://groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-steunt-nederlandse-deelname-aan-de-strijd-tegen

[7]

AMNESTY INTERNATIONALMYANMAR: ABUSES AGAINST ROHINGYA ERODEHUMAN RIGHTS PROGRESS19 JULY 2012
http://www.amnesty.org/en/news/myanmar-rohingya-abuses-show-human-rights-progress-backtracking-2012-07-19

HUMAN RIGHTS WATCHBURMA: INVESTIGATE NEW KILLINGS OF ROHINGYA23 JANUARI 2014
http://www.hrw.org/news/2014/01/23/burma-investigate-new-killings-rohingya

HUMAN RIGHTS WATCHBURMA: END ”ETHNIC CLEANSING OF ROHINGYA MUSLIMS”22 APRIL 2013
http://www.hrw.org/news/2013/04/22/burma-end-ethnic-cleansing-rohingya-muslims

HUMAN RIGHTS WATCH”THE GOVERNMENT COULD HAVE STOPPED THIS”Sectarian Violence and Ensuing Abuses in Burma’s Arakan State
1 AUGUST, 2012
http://www.hrw.org/reports/2012/07/31/government-could-have-stopped

[8]

NOS JOURNAAL 20 AUGUSTUS 2014 20.00 uur
http://nos.nl/uitzendingen/20661-nos-journaal-20-augustus-2014-2000u.html
Op deze NOS uitzending heb ik commentaargeveven vanwege de Gaza berichtgeving
Zie
GAZA OORLOG/BRIEF AAN NOS OVERBERICHTGEVINGASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/gaza-oorlogbrief-aan-nos-journaal-over-berichtgeving/

[9]

AMNESTY INTERNATIONALAFGHANISTANNO JUSTICE FOR THOUSANDS OFCIVILIANS KILLED IN US/NATO OPERATIONS11 AUGUST 2014
http://www.amnesty.org/en/news/afghanistan-no-justice-thousands-civilians-killed-usnato-operations-2014-08-11
IRAQ BODY COUNTCIVILIAN DEATHS FROM VIOLENCE: 2003-2011  https://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2011/

CIVILIAN DEATHS IN ´´NOBLE´´ IRAQMISSION PASS 10 0007 FEBRUARY 2004
https://www.iraqbodycount.org/analysis/beyond/ten-thousand/

[10]

IRAK, BURGEROORLOG EN DREIGENDE ESCALATIEPETER STORM12 JUNI 2014
http://www.ravotr.nl/2014/06/12/irak-burgeroorlog-en-dreigende-escalatie/

UITPERS.BEIRAK STAP DICHTER BIJ DESINTEGRATIEPAUL VAN DEN BAVIERE15 JUNI 2014
http://www.uitpers.be/index.php/midden-oosten/546-irak-stap-dichter-bij-desintegratie

[11]

UITPERS.BEIRAK STAP DICHTER BIJ DESINTEGRATIEPAUL VAN DEN BAVIERE15 JUNI 2014
http://www.uitpers.be/index.php/midden-oosten/546-irak-stap-dichter-bij-desintegratie

[12]

IRAK: BURGEROORLOG EN DREIGENDE ESCALATIEPETER STORM12 JUNI 2014
http://www.ravotr.nl/2014/06/12/irak-burgeroorlog-en-dreigende-escalatie/

THE ARABISTMAILIKI’S MOST SOLEMN HOUR11 JUNE 2014
http://arabist.net/blog/2014/6/11/malikis-most-solemn-hour

[13]

ARTICLE 7, VERDRAG VAN ROME [Juridischebasis voor het Internationaal Strafhof]
”For the purposes of this Statute, ”crime against humanity”means all of the following acts, when committed as part of awidespread or systematic attack, directed against anycivilian population, with knowledge of the attack
(a) Murder
(b) Extermination
(c) Enslavement
(d) Deportation or forcible transfer of population
…………
http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/283503/RomeStatutEng1.pdf

[14]

AMNESTY INTERNATIONALETNIC CLEANSING ON A HISTORIC SCALEISLAMIC STATE’S SYSTEMATIC TARGETINGOF MINORITIES IN NORTHERN IRAQSEPTEMBER 2014
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/011/2014/en/6333e9b6-c803-4b17-907d-d254d1b43ecc/mde140112014en.pdf

AMNESTY INTERNATIONALKILLING OF STEVEN SLOTOFF IS ”TIP OF THE ICEBERG” OFIS WARCRIMES IN SYRIA AND IRAQ3 SEPTEMBER 2014
http://www.amnesty.org/en/news/killing-steven-sotloff-tip-iceberg-war-crimes-syria-and-iraq-2014-09-03

HUMAN RIGHTS WATCHIRAQ: FORCED MARRIAGE, CONVERSION FORYEZIDI’S12 OCTOBER 2014
http://www.hrw.org/news/2014/10/11/iraq-forced-marriage-conversion-yezidis

HUMAN RIGHTS WATCHIRAQ: ISLAMIC STATE EXECUTIONS IN TIKRIT2 SEPTEMBER 2014
http://www.hrw.org/news/2014/09/02/iraq-islamic-state-executions-tikrit
”Gemeld worden misdaden als het ontvoeren, doden en verdrijven van etnische enreligieuze minderheden. (5)Kop van Jut zijn christenen, Turkmenen, Shabaks en Yazidi´s. (6) (eenreligieuze minderheid) (7)”
AMERIKAANSE LUCHTAANVALLEN OP ISIS/ISIS/NEE/VS LUCHTAANVALLEN/NEEASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/amerikaanse-luchtaanvallen-op-isisisisneevs-luchtaanvallennee/

[15]

VOLKSKRANT”LUCHTAANVALLEN EFFECTIEF”, OPMARS IS BIJKOBANI STOPT12 OCTOBER 2014
http://www.volkskrant.nl/buitenland/luchtaanvallen-effectief-opmars-is-bij-kobani-stokt~a3767092/

[16]
BNR DE STEMEU ERKENT SYRISCHE OPPOSITIE ALS LEGITIEME VERTEGENWOORDIGER11 DECEMBER 2012 http://www.bnr.nl/nieuws/734310-1212/eu-syrische-oppositie-is-legitieme-vertegenwoordiger
[17]
CARNEGIE ENDOWMENT FOR INTERNATIONALPEACESTRUGGLING TO ADAPT:THE MUSLIM BROTHERHOOD IN A NEW SYRIA7 MAY 2013
http://carnegieendowment.org/2013/05/07/struggling-to-adapt-muslim-brotherhood-in-new-syria/g2qm

HOE HET VOORJAAR WORDT VERDREVEN (1): SYRIE EN DE ESCALATIEDREIGINGPETER STORM25 AUGUSTUS 2013 http://www.ravotr.nl/2013/08/25/hoe-het-voorjaar-wordt-verdreven-1-syrie-en-de-escalatiedreiging/
[18]

VOLKSKRANTEX-COMMANDANT VAN UHM: RESPECT VOOR SYRIEGANGERS5 MEI 2014
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/13828/Burgeroorlog-in-Syrie/article/detail/3648620/2014/05/05/Ex-commandant-Van-Uhm-respect-voor-Syriegangers.dhtml

´´ALS JONGEREN IN SYRIE GAAN VECHTEN, ZIJN VERHOFSTADT EN CO MEE VERANTWOORDELIJK´´LUDO DE BRABANDER
10 JUNI 2014
http://www.solidair.org/index.php?id=1340&tx_ttnews%5Btt_news%5D=38601&cHash=8c2da1dd2fd320de3fbaa684e3ebfaf1
[19]

AMSTERDAM AANGEWEZEN ALS ”JIHADSTAD”/OVERTERREURHYSTERIE EN HETZEVORMINGASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/amsterdam-aangewezen-als-jihadstadover-terreurhysterie-en-hetzevorming/

[20]
NOSHAAGSE JIHADGANGER OPGEPAKT30 SEPTEMBER 2014
http://nos.nl/artikel/704443-haagse-jihadganger-opgepakt.html

[21]
ELSEVIERIS OPMARS IN NOORD SYRIEDIT GEBEURT ER AAN DE TURKSE GRENS19 SEPTEMBER 2014
http://www.elsevier.nl/Buitenland/achtergrond/2014/9/IS-opmars-in-Noord-Syrie-dit-gebeurt-er-aan-de-Turkse-grens-1603823W/

NU.NLVIER DINGEN, DIE U MOET WETEN OVER DEISLAMITISCHE STAAT [IS]
http://www.nu.nl/weekend/3846773/vier-dingen-u-moet-weten-islamitische-staat-is.html

[22]

JIHADHYSTERIE IN NEDERLAND

RIJKSOVERHEID

KABINET VERSTERKT INTEGRALE AANPAK JIHADISME

EN RADICALISERING

29 AUGUSTUS 2014

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/08/29/kabinet-versterkt-integrale-aanpak-jihadisme-en-radicalisering.html

NOSOPSTELTEN:49 PASPOORTEN AFGEPAKT28 SEPTEMBER 2014
http://nos.nl/artikel/703659-opstelten-49-paspoorten-afgepakt.html

DEN HAAG FMBEWONER ”JIHADHUIS” ONTKENT TERRORISME8 AUGUSTUS 2014
http://denhaagfm.nl/2014/08/08/bewoner-jihadhuis-ontkent-terrorisme/
NOSLOT ”JIHADGEZINNEN” HUIZEN ONZEKER4 SEPTEMBER 2014
http://nos.nl/artikel/694811-lot-jihadgezinnen-huizen-onzeker.html

DICHTBIJ.NLANGST VOOR ”JIHADPREDIKERS” IN ACTIVITEITENCENTRUMBERGPOLDER11 FEBRUARI 2014 http://www.dichtbij.nl/rotterdam-centrum-noord/regio/artikel/3375020/angst-voor-jihadpredikers-in-activiteitencentrum-bergpolder.aspx

LEEFBAAR ROTTERDAMNEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS”DJIHADISTEN TERECHT HARD AANGEPAKT”OPINIEARTIKEL ABOUTALEB EN EERDMANS6 SEPTEMBER 2014
http://www.leefbaarrotterdam.nl/index.php/lr/comments/djihadisten_terecht_hard_aangepakt/
´´NEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS´´/GEVAARLIJK VIJANDDENKEN/GEDACHTENPOLITIEEN METEN MET TWEE MATENASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/nederlandse-jihadisten-zijn-verradersgevaarlijk-vijanddenkengedachtenpolitie-en-meten-met-twee-maten/

REPUBLIEK ALLOCHTONIEEUH…..NEDERLANDSE MOSLIMS NEMEN GEENAFSTAND. KIJKT U EVEN MEE.21 AUGUSTUS 2014
http://www.republiekallochtonie.nl/euh-nederlandse-moslims-nemen-geen-afstand-kijkt-u-even-mee

TELEGRAAFHAATIMAM IN DE BAN25 AUGUSTUS 2014
http://www.telegraaf.nl/binnenland/23001868/__Haatimam_in_de_ban__.html
NOSHARDE AANPAK HAATIMAMS25 AUGUSTUS 2014
http://nos.nl/artikel/690627-harde-aanpak-haatimams.html
[23]
JOOP.NLTREK NEDERLANDSE JONGEREN TERUG UIT ISRAELISCHE LEGER23 JULI 2014
http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/27893_trek_nederlandse_jongeren_terug_uit_israelische_leger/
WIJ BLIJVEN HIERJIHAD IN DE NAAM VAN ISRAEL
http://wijblijvenhier.nl/25342/jihad-naam-israel/

ALAKHBAR/ENGLISHTHE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLEDIN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault
AMNESTY INTERNATIONAL”TRIGGER HAPPY, ISRAEL’S USE OFEXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANK”FEBRUARY 2014
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/002/2014/en/349188ef-e14a-418f-ac20-6c9e5c8d9f88/mde150022014en.pdf5
CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024

[24]

NRCNU HEBBEN DE VS OOK EEN FRONT IN SYRIE. WAAROM? EN MAG DAT WEL?23 SEPTEMBER 2014
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/09/23/nu-hebben-de-vs-ook-een-front-in-syrie-waarom-en-mag-dat-wel-vier-vragen/

[25]
RIJKSOVERHEIDARTIKEL 100 BRIEFDEELNAME AAN INTERNATIONALE STRIJDTEGEN ISISKAMERSTUK24 SEPTEMBER 2014
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/09/24/artikel-100-brief-deelneming-aan-internationale-strijd-tegen-isis.html

[26]

RIJKSOVERHEIDARTIKEL 100 BRIEFDEELNAME AAN INTERNATIONALE STRIJDTEGEN ISISKAMERSTUK24 SEPTEMBER 2014
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/09/24/artikel-100-brief-deelneming-aan-internationale-strijd-tegen-isis.html

NRCNEDERLAND GAAT MEEVECHTEN TEGEN ISLAMITISCHE STAAT: DIT MOET JE WETEN
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/09/25/nederland-gaat-meevechten-tegen-islamitische-staat-dit-moet-je-weten/

[27]

UITPERS.BEIRAK STAP DICHTER BIJ DESINTEGRATIEPAUL VAN DEN BAVIERE15 JUNI 2014  http://www.uitpers.be/index.php/midden-oosten/546-irak-stap-dichter-bij-desintegratie
´´Legitieme regering´´ Irak
RIJKSOVERHEIDARTIKEL 100 BRIEFDEELNAME AAN INTERNATIONALE STRIJDTEGEN ISISKAMERSTUK24 SEPTEMBER 2014
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/09/24/artikel-100-brief-deelneming-aan-internationale-strijd-tegen-isis.html

[28]
AMNESTY INTERNATIONALIRAQ EVIDENCE OF WARCRIMES BY GOVERNMENT-BACKED SHIA- MILITIA14 OCTOBER 2014
http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/iraq-evidence-war-crimes-government-backed-shi-militias-2014-10-14

AMNESTY INTERNATIONALABSOLUTE IMPUNITYMILITIA RULE IN IRAQOCTOBER 2014
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/015/2014/en/17cbb7ef-7ca4-4b5a-963e-661f256fddb0/mde140152014en.pdf
HUMAN RIGHTS WATCHTO DEFEAT ISIS, THE US NEEDS TO HOLD THE IRAQIGOVERNMENT ACCOUNTABLE, TOO28 SEPTEMBER 2014
http://www.hrw.org/news/2014/09/28/defeat-isis-us-needs-hold-iraqi-government-accountable-too

HUMAN RIGHTS WATCHIRAQ, SURVIVORS DESCRIBE GOVERNMENT AIRSTRIKE14 SEPTEMBER 2014
http://www.hrw.org/news/2014/09/13/iraq-survivors-describe-government-airstrike
[29]

HUMAN RIGHTS WATCHTO DEFEAT ISIS, THE US NEEDS TO HOLD THE IRAQIGOVERNMENT ACCOUNTABLE, TOO28 SEPTEMBER 2014
http://www.hrw.org/news/2014/09/28/defeat-isis-us-needs-hold-iraqi-government-accountable-too

THE GUARDIANISIS IS TURNING US ALL INTO ITS RECRUITING SERGEANTS5 OCTOBER 2014
http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/oct/05/isis-islamic-state-bombing

VOLKSKRANT”MILITIES IRAK PLEGEN OORLOGSMISDADEN”13 OCTOBER 2014

http://www.volkskrant.nl/dossier-strijd-in-irak/milities-irak-plegen-oorlogsmisdaden~a3767986/

FOUTE OORLOG TEGEN FOUTE CLUB (1): LINKS ONGEMAKEN WESTERSE MEDEPLICHTIGHEIDPETER STORM11 OCTOBER 2014
http://www.ravotr.nl/2014/10/11/foute-oorlog-tegen-foute-club-1-links-ongemak-en-westerse-medeplichtigheid/

[30]
HUMAN RIGHTS WATCHBEYOND MOSUL26 SEPTEMBER 2014
http://www.hrw.org/news/2014/09/26/beyond-mosul

[31]

HUMAN RIGHTS WATCHTO DEFEAT ISIS, THE US NEEDS TO HOLD THE IRAQIGOVERNMENT ACCOUNTABLE, TOO28 SEPTEMBER 2014
http://www.hrw.org/news/2014/09/28/defeat-isis-us-needs-hold-iraqi-government-accountable-too

[32]
PETER STORMFOUTE OORLOG TEGEN FOUTE CLUB (1)/LINKS ONGEMAKEN WESTERSE MEDEPLICHTIGHEID11 OCTOBER 2014
http://www.ravotr.nl/2014/10/11/foute-oorlog-tegen-foute-club-1-links-ongemak-en-westerse-medeplichtigheid/
[33]
RIJKSOVERHEIDARTIKEL 100 BRIEFDEELNAME AAN INTERNATIONALE STRIJDTEGEN ISISKAMERSTUK24 SEPTEMBER 2014Bladzijde 1
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/09/24/artikel-100-brief-deelneming-aan-internationale-strijd-tegen-isis.html

[34]
AD”LUCHTAANVALLEN EFFECTIE”F, OPMARS ISBIJ KOBANI STOPT12 OCTOBER 2014
http://www.ad.nl/ad/nl/32380/Aanval-op-Islamitische-Staat/article/detail/3767092/2014/10/12/Luchtaanvallen-effectief-opmars-IS-bij-Kobani-stokt.dhtml

[35]

NU.NLTIENTALLEN DODEN BIJ STRIJD OM KOERDISCHESTAD KOBANI29 OCTOBER 2014
http://www.nu.nl/buitenland/3896040/tientallen-doden-bij-strijd-koerdische-stad-kobani.html

[36]
ELSEVIERKOERDEN VEROVEREN NOORD IRAAKSE STAD OP IS25 OCTOBER 2014
http://www.elsevier.nl/Buitenland/nieuws/2014/10/Koerden-veroveren-Noord-Iraakse-stad-op-IS-1629050W/

[37]

VOLKSKRANTKOERDEN PROTESTEREN DOOR HEEL EUROPA7 OCTOBER 2014
http://www.volkskrant.nl/dossier-islamitische-staat/koerden-protesteren-door-heel-europa~a3763190/

NRCWAAROM ALLE OGEN VAN DE WERELD NU OPKOBANI GERICHT ZIJN7 OCTOBER 2014
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/10/07/waarom-alle-ogen-nu-op-kobani-gericht-zijn/

[38]

”The US will also depend on help from the PYD, the Syrian Kurdish group still regarded as a terrorist organisation by America and Europe, and could also receive support from Lebabnon’s Hezbollah, another terrorist organisation.”
THE INDEPENDENTWHO IS THE COALITION OF THE WILLINGAND WHAT IS THE COALITION OF THE UNWILLING

http://i100.independent.co.uk/article/who-is-in-the-coalition-of-the-willing-and-what-is-the-coalition-of-the-unwilling–lJwQmUBqEe

[39]

OPEN LETTER TO BAGHDADI
http://www.lettertobaghdadi.com/14/english-v14.pdf2000

[40]

FOUTE OORLOG TEGEN FOUTE CLUB (3): ROYAVA, REVOLUTIEEN DE PKKPETER STORM12 OCTOBER 2014
http://www.ravotr.nl/2014/10/12/foute-oorlog-tegen-foute-club-3-rojava-revolutie-en-de-pkk/

THE GUARDIANWHY IS THE WORLD IGNORING THE REVOLUTIONARY KURDSIN SYRIA?DAVID GRAEBER8 OCTOBER 2014
Voor de liefhebber:
KRITIEK VAN PETER STORM OP DAVID GRAEBER
FOUTE OORLOG TEGEN FOUTE CLUB (3): ROYAVA, REVOLUTIEEN DE PKKPETER STORM12 OCTOBER 2014
http://www.ravotr.nl/2014/10/12/foute-oorlog-tegen-foute-club-3-rojava-revolutie-en-de-pkk/
FOUTE OORLOG TEGEN FOUTE CLUB (4): SPANJE 1936 EN
EEN GEVAARLIJK EENHEIDSIDEE
http://www.ravotr.nl/2014/10/12/foute-oorlog-tegen-foute-club-4-spanje-1936-en-een-gevaarlijk-eenheidsidee/

FOUTE OORLOG TEGEN FOUTE CLUB (5): STALINGRAD 1943, BELGIE
1914, KOEWEIT 1990
http://www.ravotr.nl/2014/10/13/foute-oorlog-tegen-foute-club-5-stalingrad-1943-belgie-1914-koeweit-1990/

FOUTE OORLOG TEGEN FOUTE CLUB (6): KOERDEN KLEM
TUSSEN IS-TERREUR EN IMPERIALE MANIPULATIE
http://www.ravotr.nl/2014/10/14/foute-oorlog-tegen-foute-club-6-koerden-klem-tussen-is-terreur-en-imperiale-manipulatie/

[41]

FOUTE OORLOG TEGEN FOUTE CLUB (3): ROYAVA, REVOLUTIEEN DE PKKPETER STORM12 OCTOBER 2014
http://www.ravotr.nl/2014/10/12/foute-oorlog-tegen-foute-club-3-rojava-revolutie-en-de-pkk/

[42]

NU.NLPESGMERGA’S EN SYRISCHE REBELLEN VERSTERKENKOBANI29 OCTOBER 2014
http://www.nu.nl/buitenland/3915069/peshmergas-en-syrische-rebellen-versterken-kobani.html

ROND KOBANI, ANARCHISTISCHE SOLIDARITEITTEGEN ISPETER STORM29 OCTOBER 2014
http://www.ravotr.nl/2014/10/29/rond-kobani-anarchistische-solidariteit-tegen/

[43]

A KURDISH ALAMO: FIVE REASONS THE BATTLEOF KOBANE MATTERS10 OCTOBER 2014
http://carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=56905

[44]

YPG SPOKESMAN CAN: WE ARE WORKINGWITH THE COALITION AGAINST ISIS14 OCTOBER 2014
http://civiroglu.net/2014/10/14/ypg_usa/

””We have provided coalition forces with the coordinates of IS targets on the ground and are willing to continue providing any help they will request,”
BBC NEWSKOBANE FIGHTING:IS MEETS ITS MATCH IN SYRIAN KURDISH FORCES9 OCTOBER 2014\
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29556005

ROND KOBANI, ANARCHISTISCHE SOLIDARITEITTEGEN ISPETER STORM29 OCTOBER 2014
http://www.ravotr.nl/2014/10/29/rond-kobani-anarchistische-solidariteit-tegen/

[45]

AMNESTY INTERNATIONALAFGHANISTANNO JUSTICE FOR THOUSANDS OFCIVILIANS KILLED IN US/NATO OPERATIONS11 AUGUST 2014
http://www.amnesty.org/en/news/afghanistan-no-justice-thousands-civilians-killed-usnato-operations-2014-08-11
IRAQ BODY COUNTCIVILIAN DEATHS FROM VIOLENCE: 2003-2011  https://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2011/

CIVILIAN DEATHS IN ´´NOBLE´´ IRAQMISSION PASS 10 0007 FEBRUARY 2004
https://www.iraqbodycount.org/analysis/beyond/ten-thousand/

[46]

LUCHTAANVALLEN OP IRAK EN SYRIECONTRAPRODUCTIEF VOOR REGIODIRK ADRIAENSENS19 SEPTEMBER 2014
https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/09/19/luchtaanvallen-op-irak-en-syrie-contraproductief-voor-regio

[47]

LUCHTAANVALLEN OP IRAK EN SYRIECONTRAPRODUCTIEF VOOR REGIODIRK ADRIAENSENS19 SEPTEMBER 2014
https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/09/19/luchtaanvallen-op-irak-en-syrie-contraproductief-voor-regio

[48]

´´Reis alleen naar Afghanistan als dat noodzakelijk is. Heel het land is onveilig. Niet alleen in Kabul, maar ook in de relatief rustige delen van het land.´´……………´´ Landmijnen en ander explosief materiaal zijn een gevaar in het hele land.´´
RIJKSOVERHEIDREISADVIES AFGHANISTAN
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen/afghanistan

[49]

LUCHTAANVALLEN OP IRAK EN SYRIECONTRAPRODUCTIEF VOOR REGIODIRK ADRIAENSENS19 SEPTEMBER 2014
https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/09/19/luchtaanvallen-op-irak-en-syrie-contraproductief-voor-regio

IRAQ BODY COUNTCIVILIAN DEATHS FROM VIOLENCE: 2003-2011  https://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2011/

CIVILIAN DEATHS IN ´´NOBLE´´ IRAQMISSION PASS 10 0007 FEBRUARY 2004
https://www.iraqbodycount.org/analysis/beyond/ten-thousand/

AMNESTY INTERNATIONALAFGHANISTANNO JUSTICE FOR THOUSANDS OFCIVILIANS KILLED IN US/NATO OPERATIONS11 AUGUST 2014
http://www.amnesty.org/en/news/afghanistan-no-justice-thousands-civilians-killed-usnato-operations-2014-08-11

[50]

LUCHTAANVALLEN OP IRAK EN SYRIECONTRAPRODUCTIEF VOOR REGIODIRK ADRIAENSENS19 SEPTEMBER 2014
https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/09/19/luchtaanvallen-op-irak-en-syrie-contraproductief-voor-regio

AMNESTY INTERNATIONALLIBYA RULE OF THE GUNABDUCTIONS, TORTURE AND OTHERMILITIA ABUSES IN WESTERN LIBYAOCTOBER 2014
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE19/009/2014/en/57d72884-d2a4-4a4d-b6cb-317f82595823/mde190092014en.pdf

[51]

AMNESTY INTERNATIONALIRAQ EVIDENCE OF WARCRIMES BY GOVERNMENT-BACKED SHIA- MILITIA14 OCTOBER 2014
http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/iraq-evidence-war-crimes-government-backed-shi-militias-2014-10-14

AMNESTY INTERNATIONALABSOLUTE IMPUNITYMILITIA RULE IN IRAQOCTOBER 2014
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/015/2014/en/17cbb7ef-7ca4-4b5a-963e-661f256fddb0/mde140152014en.pdf

[52]
UITPERS.BENEDERLANDSE MILITAIRE DEELNAME IN AFGHANISTANWEDEROPBOUWMISSIE OF BEZETTINGSMACHTASTRID ESSEDMAART 2008
http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1943
[53]

FOUTE OORLOG TEGEN FOUTE CLUB (2)/VERGISSINGEN, OORLOGSMISDADEN EN NOODWEERPETER STORM11 OCTOBER 2014
http://www.ravotr.nl/2014/10/11/foute-oorlog-tegen-foute-club-2-vergissingen-oorlogsmisdaden-en-noodweer/
ZES STAPPEN OM IS TE VERSLAAN ZONDEROORLOG TE VOERENPHYLLIS BENNIS
http://www.vrede.be/nieuws/per-regio/midden-oosten/1548-zes-stappen-om-is-te-verslaan-zonder-oorlog-te-voeren

PAX VOOR VREDEPAX OVER ISIS EN HET BESCHERMEN VAN BURGERS20 OCTOBER 2014
http://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/pax-over-isis-en-het-beschermen-van-burgers

PAX VOOR VREDEBESTRIJDING ISISVOORAL EEN POLITIEKE STRATEGIE NODIG29 SEPTEMBER 2014
http://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/bestrijding-isis:-vooral-een-politieke-strategie-nodig

[54]

NATIONAL IRAQI NEWS AGENCYBREAKING NEWS…./65/CIVILIANS, MOSTLY WOMENAND CHILDREN KILLED AND WOUNDED IN THE BOMBINGOF COALITION AIRCRAFT ON HIT6 OCTOBER 2014
http://www.ninanews.com/English/News_Details.asp?ar95_VQ=HHEGIH

FOUTE OORLOG TEGEN FOUTE CLUB (2)/VERGISSINGEN, OORLOGSMISDADEN EN NOODWEERPETER STORM11 OCTOBER 2014
http://www.ravotr.nl/2014/10/11/foute-oorlog-tegen-foute-club-2-vergissingen-oorlogsmisdaden-en-noodweer/
[55]

FOUTE OORLOG TEGEN FOUTE CLUB (2): VERGISSINGEN,OORLOGSMISDADEN EN NOODWEERPETER STORM11 OCTOBER 2014
http://www.ravotr.nl/2014/10/11/foute-oorlog-tegen-foute-club-2-vergissingen-oorlogsmisdaden-en-noodweer/

[56]

FOUTE OORLOG TEGEN FOUTE CLUB (6): KOERDEN KLEMTUSSEN IS-TERREUR EN IMPERIALE MANIPULATIEPETER STORM14 OCTOBER
http://www.ravotr.nl/2014/10/14/foute-oorlog-tegen-foute-club-6-koerden-klem-tussen-is-terreur-en-imperiale-manipulatie/

[57]

FOUTE OORLOG TEGEN FOUTE CLUB (7 EN SLOT): WAT DUSNIET EN WAT DAN WEL?PETER STORM15 OCTOBER 2014
http://www.ravotr.nl/2014/10/15/foute-oorlog-tegen-foute-club-7-en-slot-wat-dus-niet-en-wat-dan-wel/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!