De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ontvangstbevestiging Tweede Kamer der Staten Generaal van brief met als eis/Stop Israelische bezetting!

Ontvangstbevestiging Tweede Kamer der Staten Generaal van brief met als eis/Stop Israelische bezetting!

dinsdag 5 februari 2019 12:13
Spread the love

ONTVANGSTBEVESTIGING TWEEDE KAMER DER STATENGENERAAL VAN BRIEF MET ALS EIS ”EINDE  ISRAELISCHE BEZETTING”

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/ontvangstbevestiging-tweede-kamer-der-staten-generaal-van-brief-met-als-eis-einde-israelische-bezetting/

Beste lezers,
Zoals waarschijnlijk bij u bekend schreef ik recentelijk een brief aan deTweede Kamerleden [behalve de twee fascistische partijen PVV enForum voor Democratie en de fanatieke pro Israel partij de StaatkundigGereformeerde Partij] met als eis, zich in te zetten voor een onmiddellijkeinde van de Israelische bezetting en erkenning van Palestijnse rechten. [1]
Behalve aan de Tweede Kamerleden schreef ik ook aan de leden vande Commissie Buitenlandse Zaken en de Commissie voor BuitenlandseHandel en Ontwikkelingssamenwerking. [2]
Wie nu schetst mijn lichtelijke verbazing, in dit digitale tijdperk[ook wel weer vermakelijk, eigenlijk], dat ik over de post een brief ontvingvan de ”Tweede Kamer der Staten Generaal” , waarin de ontvangst vanmijn brief aan de Commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking werd bevestigd, met de mededeling
”Uw brief is doorgestuurd naar de leden van de algemene commissie voorBuitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze commissie zaluw brief behandelen in een van haar eerstvolgende vergaderingen.De griffier van de commissie zal u binnenkort informeren over het besluitdat de commissie naar aanleiding van uw brief heeft genomen”
Besluit?Het enige, dat ik van deze leden van de algemene Commissie voorBuitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking  heb gevraagd of lievergezegd: geeist, is dat zij zich inzetten voor de beeindiging van de Israelischebezetting!
Nu, ik ben benieuwd naar hun uiteindelijke ”besluit…”
Hieronder dus de ontvangstbevestiging van de ”Tweede Kamer der Staten Generaal”, die ik graag met u wilde delen.

Astrid Essed

NOTEN

[1]

ISRAELISCHE BEZETTING EN PALESTIJNSE RECHTEN/BRIEFAAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMERASTRID ESSED
https://www.astridessed.nl/israelische-bezetting-en-palestijnse-rechten-brief-aan-de-leden-van-de-tweede-kamer/

[2]

ISRAELISCHE BEZETTING EN PALESTIJNSE RECHTEN/BRIEF AANDE LEDEN VAN DE COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKENASTRID ESSED

https://www.astridessed.nl/israelische-bezetting-en-palestijnse-rechten-brief-aan-de-leden-van-de-commissie-buitenlandse-zaken/

ISRAELISCHE BEZETTING EN PALESTIJNSE RECHTEN/BRIEF AAN DE ALGEMENE COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE HANDEL ENONTWIKKELINGSSAMENWERKINGASTRID ESSED

https://www.astridessed.nl/israelische-bezetting-en-palestijnse-rechten-brief-aan-de-algemene-commissie-voor-buitenlandse-handel-en-ontwikkelingssamenwerking/
ONTVANGSTBEVESTIGING VAN DE ”TWEEDE KAMER DER STATENGENERAAL”

Tweede Kamer der Staten Generaal                                                   

A. Essedadres………….
Amsterdam
Plaats en datum                                                       Den Haag, 31 januari 2019Betreft:                                                                     Reactie m/b.t. Israelische                                                                                 bezetting en Palestijnse                                                                                  rechtenOns kenmerk:                                                           2019Z01785/2019D03895Uw brief van:                                                            30 januari 2019

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw bovengenoemde brief.
Uw brief is doorgestuurd naar de leden van de algemene commissie voorBuitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze commissie zaluw brief behandelen in een van haar eerstvolgende vergaderingen.De griffier van de commissie zal u binnenkort informeren over het besluitdat de commissie naar aanleiding van uw brief heeft genomen. Als u uw briefalleen ter kennisname naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, dan volstaatde Tweede Kamer met deze ontvangstbevestiging.

Wij wijzen u graag op het volgende. Alle ingekomen stukken, waaronderde brieven van burgers en organisaties, worden opgenomen in een voor alleKamerleden en hun medewerkers toegankelijk informatiesysteem.We gaan ervan uit, dat u daartegen geen bezwaar hebt, omdat u met uwbrief de aandacht van het parlement hebt gevraagd.U mag ervan uitgaan, dat de Kamerleden en medewerkers zorgvuldigmet uw brief omgaan. Indien u echter bezwaar hebt tegen opnamevan uw brief, dan verzoeken wij u ons dat per omgaande te laten weten ondervermelding van het bovenstaande kenmerk.Uw brief zal dan uit het informatiesysteem worden verwijderd.Dit betekent wel dat de Tweede Kamer uw brief niet verder zal beantwoorden.
Brieven van maatschappelijke organisaties en bedrijven worden tevenster inzage gelegd voor de parlementaire pers. Indien u bezwaar hebt tegen inzage van uw brief door de parlementaire pers, kunt u onder vermelding vanhet bovenstaande kenmerk een email sturen naar de stafdienst Communicatie,persvoorlichting@tweedekamer.nl

Met vriendelijke groet

Tweede Kamer der Staten GeneraalGriffie Plenair/Bureau Wetgeving

                                         

Tweede Kamer der Staten GeneraalPostbus 200182500 EA Den Haag

T. 070-3182211
Deze ontvangstbevestiging is vervaardigd in een geautomatiseerd systeem en is daarom niet ondertekend

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!