De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

ombudsdienst Leuven onbemand sinds mei 2017

ombudsdienst Leuven onbemand sinds mei 2017

vrijdag 9 maart 2018 11:47
Spread the love

Tobback bestuur beschouwt de burger als een minderwaardige mens.

In het verleden is het al gebeurd dat er gedurende veel maanden of zelfs jaren geen ombudsdienst was wegens verandering van ombudsvrouw en ook wegens ziekte.

https://www.nieuwsblad.be/cnt/gf9nganv

http://www.standaard.be/cnt/c01jrkam_23

Ik denk dat Catherine Leuckx gestopt is rond oktober 2005. Volgens mij is Inge Kahn begonnen in maart 2006 en gestopt op 1 september 2015. Er waren toen ook periodes van langdurige afwezigheid wegens ziekte en ongeval.
Ik denk dat de nieuwe ombudsvrouw Elke Knoors in dienst is sinds de ‘tweede helft’ van 2016 en sinds mei 2017 is ze in ziekteverlof.

Ik heb op 1 februari 2018 een mail naar de ombudsdienst gestuurd en die blijft nog steeds onbeantwoord. Ik voelde me gekwetst en niet met respect behandeld door een vertrouwenspersoon. Vanaf 6 februari heb ik acht klachten per mail ingediend en elke keer een bevestiging van ontvangst gekregen. Daarna ben ik tot het besef gekomen dat deze bevestigingen van ontvangst bedrieglijk waren omdat de dienst onbemand was en nog steeds is. Ik heb op 21 februari naar de ombudsdienst gebeld, het heeft lang gerinkeld maar er werd niet opgenomen. Er was zelfs geen antwoordapparaat en ook geen boodschap aan de beller.

Op 22 februari heb ik opnieuw gebeld en weer werd er niet opgenomen. Daardoor heb ik naar het secretariaat van de stad Leuven gebeld en zij hebben me doodleuk geïnformeerd dat de dienst voor onbepaald tijd onbemand blijft. De Stad toont weinig respect voor de burger. De Stad heeft me een bepaalde morele schade berokkend. Het secretariaat heeft ook laten weten dat de stadssecretaris de contacten en klachten bij de ombudsdienst zal behandelen. Maar uiteindelijk heeft de stadssecretaris me gezegd dat hij alleen de mogelijke klachten zal doorsturen naar de bevoegde diensten.

Ik vind dat de Stad, bij elk contact van de burger met de ombudsdienst, per mail, brief of telefonisch,de burger onmiddellijk zou moeten informeren dat de ombudsdienst onbemand is.

Ik begrijp niet dat de stadssecretaris  de contacten en klachten van de burger kan behandelen zonder de burger op voorhand geïnformeerd te hebben.

Door dit niet te doen heeft de stad mogelijk honderden burgers bedrogen, het vertrouwen en ook de privacy van de burgers geschonden. Ik vind dat de Stad haar macht misbruikt heeft.
Ook gezien artikel 6 van het reglement inzake de stedelijke ombudsdienst Leuven:

Artikel 6: De ombudsman-ombudsvrouw zal de vereiste discretie in acht nemen betreffende inlichtingen waarvan hij/zij uit hoofde van zijn/haar functie kennis heeft. Daarenboven zal hij/zij de naam van de klager niet kenbaar maken indien deze laatste hiertegen bezwaar heeft.

Daarna heb ik nog alle klachten die ik naar de ombudsvrouw gestuurd had, naar de stadssecretaris gestuurd en was  teleurgesteld met zijn antwoorden.

http://www.standaard.be/cnt/dmf20180315_03412012

Verwarrende, ontbrekende, tegenstrijdige borden

Een van mijn klachten is het onbegrijpelijke bord “verboden richting zonder uitzonderingen” op het De Somerplein voor de fietsers die komen van de Tiensestraat. Er rijden ongeveer 500 fietsers per dag en ongeveer 1 miljoen fietsers per 5 jaar. Geen fietser die het bord ziet, ernaar kijkt of er rekening mee houdt. Daarom heb ik aan de Stad meer info gevraagd over dit bord waar geen fietser rekening mee houdt en waar de politie ook niet controleert.

De Werkgroep Verkeer van de stad laat weten dat het bord correct geplaatst is want anders “Dit creëert gevaarlijke situaties tussen fietsers en vrachtverkeer dat de winkels en horecazaken op het Pieter De Somerplein beleveren en van deze doorsteek gebruik dienen te maken.” Als de Stad schrijft dat het daar gevaarlijk is voor de fietsers maar de politie nooit controleert, dan heeft de Stad 1 miljoen fietsers in gevaar gebracht. Dit vind ik schuldig verzuim, een overtreding van de wetten van de rechtstaat .

Ik heb ook ongeveer anderhalve maand geleden aan de Stad gevraagd hoeveel fietsers een boete gekregen hebben wegens rijden door de verboden richting op het De Somerplein. Ik heb ook gevraagd hoeveel fietsers in de wandelzone Mechelsestraat een boete gekregen hebben wegens rijden tussen 11 uur en 18.30 uur. Nog steeds geen antwoord gekregen, de Stad behandelt de burger met misprijzen.

Een andere klacht is dat op het kruispunt van de Muntstraat met de Naamsestraat er een einde-zonebord ontbreekt van de zone Naamsestraat tegenover de Muntstraat en dat er ook een begin-zonebord ontbreekt van de zone Naamsestraat aan de Muntstraat. Al meer dan 2 jaar ontbreken deze borden. Een ernstige schending van de federale wegcode.

Ik heb op 24 januari 2018 de stad langs de meldingsdienst geïnformeerd, op 6 februari de ombudsvrouw en op 22 februari de stadssecretaris. En toch heb ik nog steeds geen antwoord hierover gekregen.

Behandelt de Stad de zwakke burger met misprijzen omdat ze hem als minderwaardig beschouwen?

Hier de antwoord-mail van de stadssecretaris Guust Vriens van 1 maart 2018:

“Geachte

Zoals reeds gemeld stuur ik uw mails door naar de bevoegde diensten.Ik laat het aan hun beoordeling over of uw klacht terecht en geoorloofd is en op basis daarvan al dan niet correctieve maatregelen dienen te worden genomen.Bent u hiermede niet tevreden kan u bij de ombudsvrouw terecht.Ik kan u melden dat ze vandaag heeft laten weten dat haar ziekteverlof met een maand zal worden verlengd.Met vriendelijke groeten, Gust Vriens”

In een ware rechtstaat verwacht de burger dat bevoegde diensten spoedig de plaatsen van zijn klachten zouden bezoeken en snel de fouten herstellen. Bovendien zouden ze de burger bedanken voor zijn verantwoordelijkheidszin en moeite om het algemeen belang te verdedigen of op een respectvolle manier uitleggen aan de burger waarom de klacht onterecht is.

Ik vind dat de burger op een respectloze manier behandeld wordt omdat het Tobback-bestuur de burger beziet als een minderwaardige mens.
Ik vind deze nalatigheden een rechtstaat onwaardig… Tot eind 2015 waren ongeveer 60% van de borden in het centrum van Leuven (rond Grote Markt, Oude Markt, Mechelsestraat Hogeschoolplein) tegenstrijdig.(1)

In een ware rechtstaat hadden de bevoegde ambtenaren (o.a. Dirk Robbeets en de bazen van werkgroep verkeer) die verantwoordelijk zijn dat de borden correct en eenduidig geplaatst worden al lang hun ontslag gekregen.

Het is de wereld op zijn kop, de bevoegde diensten brengen schade aan het algemene belang en de openbare orde en dus ook aan de SP-a .Wegens deze ernstige nalatigheden riskeert de SP-a de vijfde partij te worden zoals in de laatste federale verkiezingen.

De zwakke burger moet zich neerleggen bij zijn ondergeschikte positie van een minderwaardige mens.

Ik heb niet de indruk dat ik in een rechtstaat leef. Waarom krijgt de Stad geen (GAS) boetes? Ik vind dat de stad de zwakke burger bedriegt.

De Stad is zeer nalatig qua verkeersborden sinds veel jaren en toch blijft ze boven de wet. Er is geen reglement voor de stad en er is geen instantie die de stad kan beboeten en straffen.

Ik voel me bedrogen door de Stad, hoe kan een zeer nalatige stad nog GAS- boetes aan de burger geven en de fietsers beboeten?

Straffeloosheid voor de overheid en zero-tolerantie voor de burger.(2) De Stad schendt het gelijkheidsbeginsel van de grondwet en toch staat ze boven de wet omdat ze zeer machtig is. Het Tobback bestuur heeft al lang “diplomatieke onschendbaarheid “.

Sinds 2005, ongeveer 9 jaar, geen jaarverslagen

Ik wil ook informeren dat er tussen 2005 en 2010 geen jaarverslagen geweest zijn van de ombudsdienst en dat er vanaf 2010 waarschijnlijk gedurende 4 jaar ook geen jaarverslagen geweest zijn. In elk geval dateert het laatste beschikbare jaarverslag van 2014.

Het voornaamste  drukkingsmiddel van de ombudsdienst bestaat uit het openbaar maken van de bevindingen en aanbevelingen in jaarlijkse verslagen.

Ik vind dit een schande en een schending van de artikel 19 van het reglement inzake de stedelijke ombudsdienst Leuven.

Artikel 19:De ombudsman-ombudsvrouw brengt jaarlijks ten overstaan van de gemeenteraad schriftelijk verslag uit over zijn/haar werkzaamheden.

Ik vind deze toestanden een rechtstaat onwaardig.

 Actualisering 16 maart 2018

Op de site van de ombudsdienst staat nog steeds geen enkele informatie over het feit  dat de dienst onbemand is. Deze ernstige nalatigheid toont dat de ombudsvrouw en/of het stadsbestuur weinig respect tonen voor de burger. Ik vind zoiets onaanvaardbaar en een rechtstaat onwaardig.

https://www.leuven.be/ombudsdienst

Provincie Gouverneur brengt schade aan het algemeen belang

Ik heb op 22 februari 2018 een mail naar de Gouverneur Ludo De Witte gestuurd waarin ik de hierboven beschreven toestanden en nalatigheden uiteengezet heb en hij heeft nog niet geantwoord,zelfs geen ontvangstbewijs gekregen.

Ik had al in 2010 een klacht ingediend omdat er al sinds 2005 geen jaarverslagen waren. En ondanks dat dit een ernstige schending was van artikel 21 (2010) van het reglement inzake de stedelijke ombudsdienst Leuven, heeft de provinciegouverneur laten weten “Mijns inziens kan de stad in deze niets worden verweten, en er zijn vanuit mijn ambt geen verdere stappen aangewezen”.(3)

Ik kan niet begrijpen dat de provinciegouverneur een overtreding van de regelgeving en een schending van het vertrouwensbeginsel goedpraat.

Ik heb ook op 22 februari een mail gestuurd naar het Agentschap Binnenlands Bestuur die ook onbeantwoord blijft.

De overheid heeft altijd gelijk omdat ze zeer machtig is. Ze toont weinig respect voor de burger omdat ze hem beschouwen als een minderwaardige mens.

 

Actualisering 22 Maart 2018

Ontbrekende borden Muntstraat/ Naamsestraat

Na veel aandringen heb ik vandaag toch een antwoord gekregen van Deskundige communicatie en klachtenbeheer, Dienst Mobiliteit – Directie ruimtelijke Ontwikkeling.
Zijn antwoord is echter foutief.

“Beste mijnheer,

We hebben dit nagekeken. In de Naamsestraat staan ter hoogte van de Lakenweversstraat de nodige zoneborden om begin en einde van het voetgangersgebied aan te duiden. Het voetgangersgebied begint namelijk al ter hoogte van dit kruispunt.Mvg”

De verantwoordelijke van de Dienst Mobiliteit lijkt Leuven niet goed te kennen en was onwetend over het feit dat de Naamsestraat en de Muntstraat twee verschillende zones zijn.
Mijn klacht gaat over het kruispunt Naamsestraat en Muntstraat, het zijn wel 2 verschillende zones.

Dat de borden ontbreken is een ernstige overtreding van de federale wegcode. Ik vind dat de heer schade gebracht heeft aan het algemeen belang en me een bepaalde morele schade gegeven heeft.Hier vraag ik dat de stad de ontbrekende borden spoedig plaatst.

Uiteindelijk heeft  moeten toegeven dat de borden wel ontbraken:

“Beste mijnheer ,

Intussen heb ik dit nagevraagd bij de verkeersdienst van de politie. Uw bemerking was terecht: er ontbreken 2 zoneborden in de Muntstraat tegenover de Naamsestraat. De dienst signalisatie krijgt de opdracht de nodige borden te bestellen en aan te brengen.Mvg”

Ik vind het onaanvaardbaar dat de burger veel moeite moet doen om het algemeen belang te verdedigen en toch wordt hij tegengewerkt door nalatige ambtenaren die weinig respect tonen voor de burger.

 

Actualisering 21 april 2018

Het begin- en het einde-zonebord van de Naamsestraat ter hoogte van de Muntstraat ontbreken nog steeds. Het Tobback-bestuur brengt schade aan het algemeen belang en de openbare orde en toch wordt het niet vervolgd door het openbaar ministerie of krijgt het geen GAS-boetes. Gezien deze grote nalatigheden vind ik dat de stad Leuven geen wettelijke autoriteit mocht hebben om nog GAS-boetes aan de burger te geven of andere boetes voor gelijkaardige fouten door de burger. De Stad Leuven schendt het gelijkheidsbeginsel van de grondwet. Het Tobback-bestuur toont misprijzen voor de zwakke burger omdat ze hem bezien als minderwaardig mens. Ik vind dat het Tobback-bestuur de burgers bedriegt.

Actualisering 22 mei 2018

Sp-a  tonen misprijzen voor de burgers die ze beschouwen als minderwaardige mensen.Shame on you.

Van: Info sp.a <info@s-p-a.be>
Verzonden: dinsdag 22 mei 2018 13:10
Onderwerp: FW: Ombudsdienst Leuven onbemand sinds mei 2017

Beste Janu ,

Wij hebben geen weet van de stopzetting van de ombudsdienst, die functioneert nog steeds: https://www.leuven.be/ombudsdienst.

Bent u niet tevreden met de behandeling van uw klacht, dan kunt u hier terecht https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachten-over-de-lokale-en-provinciale-besturen. Met vriendelijke groeten,

communicatiedienst sp.a


           23 mei
Ik heb langs facebook contact genomen met de Vlaamsombudsman en een antwoord gekregen:
“U kreeg eerder volgend antwoord
De Vlaamse Ombudsdienst is niet de voogdijoverheid van de Leuvense Ombudsdienst. Er is geen hiërarchie in Ombudsdiensten.
De Leuvens Ombudsdienst onderzoekt klachten over de Leuvense stadsdiensten. Wij doen dat voor klachten over de Vlaamse overheidsdiensten.
En we doen dat allebei ‘in tweede lijn’, dat wil zeggen: na de klachtenbehandeling bij de betrokken overheidsdienst, in dit geval stadsdienst zelf.
Het is misschien toch raadzaam om de stadssecretaris van Leuven te contacteren. Zijn contactgegevens leest u op volgende link: https://www.leuven.be/gust-vriens

Ook mail gekregen van schepen Carl Devlies :

Geachte heer,
Onze ombudsvrouw is momenteel in ziekteverlof. Dit is overmacht en haar taken worden tijdelijk overgenomen door de algemeen directeur.Uw punten met betrekking tot de verkeersborden heb ik overgemaakt aan de werkgroep verkeer. Deze werkgroep vergadert maandelijks en zal uw gemelde problemen bespreken. Ter info : Alle verkeerstechnische problemen maakt u best over aan mevrouw Vanessa Wuyts, mobiliteitsdeskundige (vanessa.wuyts@police.belgium.eu) en aan de dienst mobiliteit (mobiliteit@leuven.be).Ik hoop u met deze informatie van dienst te zijn geweest.Met vriendelijke groetenCarl Devlies                                         24 mei

van: Raiglot, Lieve <lieve.raiglot@bz.vlaanderen.be>
Verzonden: donderdag 24 mei 2018 11:39
CC: kabinet.gouverneur (kabinet.gouverneur@vlaamsbrabant.be)
Onderwerp: weer geen ombudsdienst leuven

Geachte heer,

Ik heb uw klacht van 22 februari 2018 in verband met de ombudsdienst van de stad Leuven goed ontvangen.

Onze dienst is ervan op de hoogte dat de ombudsdienst van de stad Leuven een tijdje niet bemand is geweest. Ik zal bij het stadsbestuur informeren wat de actuele stand van zaken is, en hoe de klachten en vragen voor de ombudsdienst momenteel behandeld worden.

Met vriendelijke groeten,

Lieve Raiglot

Vlaamse Overheid

AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR

Afdeling Lokale Organisatie en Werking

29 Mei

schepen  Erik.Vanderheiden@leuven.be>

di 29/05,

Beste
Hartelijk dank voor uw bericht.
Ik begrijp uw ongenoegen over bepaalde zaken.
Maar laat ons toch ons best doen om de zaken in proportie te zien.
Alles kan beter en daar ijver ik voor. En zelfs in de eerste plaats voor de terugkeer en positie van de ombudsvrouw.
En ja er zal wel al eens een plaat verkeerd staan. Daar moet aan gewerkt worden. Maar langs de andere kant kan men het palmares sinds 1995 van deze coalitie niet ontkennen.
Met vriendelijke groeten
Erik                                                                                                                                                                                                                                         12 juni 2018    
Burgemeester Tobback,schepen en kandidaat burgemeester Ridouani en schepen Robbeets hebben mijn mails niet beantwoord.

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2013/02/09/gas-boetes-leuven-nultolerantie-voor-de-burger

3.http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2010/11/13/sinds-2005-geen-jaarverslagen-van-de-ombudsvrouw-stad-leuven

https://www.hln.be/regio/leuven/klachten-over-20-km-uur-regel~a0174fb6/

https://www.hln.be/regio/leuven/opnieuw-geblunder-met-shop-go~af09aa8d/

https://www.hln.be/regio/leuven/-in-t-zak-gezet-door-circulatieplan~ac0f3f59/

http://www.leuvenactueel.be/bewoners-riddersstraat-klagen-plaatsing-paaltjes-aan/#.Wt4F8ZdcK1s

27juni

Uiteindelijk werden de ontbrekende borden aan Naamsestraat ter hoogte van de Muntstraat geplaatst

  16 juli

Antwoord gekregen van de Provincie gouverneur:

hij schrijft dat volgens artikel 198 van de gemeentedecreet elke gemeente een onafhankelijk systeem van klachtbehandeling moet hebben. En gezien de reeds langdurige  afwezigheid van de ombudsvrouw dat  een andere ambtenaar tijdelijk  aangewezen moet worden om deze taak te volbrengen.

hier mijn antwoord:

“dag

IK vind dat de provincie gouverneur niet volledig mijn klacht behandeld heeft.

Graag informatie wanneer de algemeen directeur zijn functie van klachten behandelen zal beginnen.

-Zoals ik geschreven heb ,noch de site van de  ombudsdienst noch de site van stad Leuven hebben geïnformeerd dat de ombudsdienst onbemand is.Alle burgers die per brief of mail contact genomen hebben blijven sinds een jaar blijven in het ongewisse.Telefonisch wordt ook niet beantwoord en er is ook geen bericht om de burger te informeren. Als ze geen contact genomen hebben met  de stads secretariaat dan leven ze in de illusie dat hun klacht in behandeling is.Dat de Stad noch de ombudsvrouw de burger geïnformeerd hebben vind ik een misbruik van vertrouwen en bedrog van de burger.Hierover vraag ik een antwoord van de Gouverneur.

-Algemeen directeur:

De Heer Gust Vriens heeft altijd gezegd dat hij de klachten niet behandelt maar gewoon doorstuurt naar de bevoegde diensten.Hij zegt ook dat de bevoegde diensten  de macht  en de vrijheid hebben om geen rekening te houden met de melding van de burger en de nalatigheden niet te herstellen.

….

Ten eerste wist ik niet wie de algemeen directeur is en schepen Carl De Vlies heeft (in zijn mail van 23 mei) ook geen info over de identiteit van de persoon gegeven. Pas in de brief van de Gouverneur ben ik tot het besef gekomen dat de Stadssecretaris ook als algemeen directeur wordt genoemd.Wat de schepen Carl Devlies schrijft is ook onjuist en tegenstrijdig met wat de stadssecretaris schrijft.De algemeen directeur behandeld nog steeds geen klachten maar stuur gewoon door naar de bevoegde diensten.

-“De stad Leuven vraagt aan haar inwoners om bij een klacht steeds eerst de bevoegde stadsdienst te contacteren.”

De Gouverneur lijkt de stad Leuven niet goed te kennen ,het stadsbestuur en de dienst verkeer antwoorden meestal geen berichten van de burger.Ik heb begin februari 20 meldingen gestuurd,(meldingskaart site)weinig antwoorden gekregen en de nalatigheden worden niet hersteld. Stadsbestuur behandeld de gewone burger, met verantwoordelijkheidszin ,met misprijzen omdat ze hen beschouwen als minderwaardig.”Verkeer in cirkels ronddraaien Minderbroederstraat-drinkwaterstraat,geen antwoord gekregen

27 augustus 2018
Ik heb nog steeds geen antwoord op mijn mail van de Provincie Gouverneur gekregen.

In de brief van  de Provincie Gouverneur van 16 juli  schrijft hij dat volgens artikel 198 van de gemeentedecreet elke gemeente een onafhankelijk systeem van klachtbehandeling moet hebben.En gezien de reeds langdurige  afwezigheid van de ombudsvrouw dat  een andere ambtenaar tijdelijk  aangewezen moet worden om deze taak te volbrengen.

Ik denk dat er nog steeds geen  tijdelijk ambtenaar de functie heeft opgenomen  om de klachten van de burgers te behandelen.

Ik heb gezien dat  aan de Amerikalaan (kant brusselsestraat) staat een tijdelijk parkeerbord van 2/10 t.e.m 31/10 2017.Ik vraag een GAS-boete tegen de stad wegens sluikstorten van verkeersborden en hinderen van de voetganger. In Leuven alleen de gewone burger moet de wet respecteren het stadsbestuur staat boven de wet.

Verder zijn in Leuven  grote nalatigheden ,gedoogbeleid ,discriminatie. In het centrum van Leuven zijn de duizenden verkeersborden van weinig belang,de wet in het centrum van Leuven is de appreciatie van de politieagenten en de “gulden middenweg”. Auto’s rijden door de verboden richtingen van de Bondgenotenlaan (dicht bij de Grote Markt) en de fietsbrigade heeft ze niet beboet.Een politie agent heeft een chauffeur  aangeraden om  verder langs de verboden richtingen van de Bondgenotenlaan te rijden ,hij zei dat was moeilijk om terug te draaien. De tweede politieagent heeft de tweede auto laten omdraaien zonder te beboeten.Fietsers rijden regelmatig  in de wandelstraten met uurbeperking tussen 11-18.30 zelfs als de politie aanwezig is krijgen ze geen boete.

Ik denk dat de burger  goede reden heeft om de mogelijke boetes te betwisten bij de politierechter wegens discriminatie,schending van het gelijkheidsbeginsel in de grondwet.Een rechtstaat onwaardig.

Het stadsbestuur Leuven behandelt  de gewone burger met misprijzen omdat ze de burger beschouwen als minderwaardig.

 

29 augustus

Geachte
Het parkeerbord blijkt van een particulier te zijn, maar zal door de stadsdiensten worden opgehaald. Wat betreft de ombudsdienst, heeft de gemeenteraad op 27 augustus 2018 beslist om met ingang van 1 september een tijdelijke invulling door een personeelslid voorzien. Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groeten
Leen Peeters
directeur algemene zaken

 

ook op 29 augustus

Geachte
U heeft geen verkeerde info ontvangen. Zoals gesteld zal vanaf 1/9 de werking terug worden opgenomen door een daartoe aangewezen personeelslid.  Tot 1/9 werd tijdens de ziekte van de ombudsvrouw een en ander waargenomen door de algemeen directeur. Ingevolge het decreet lokaal  bestuur is de secretaris nu de “algemeen directeur”. Uw klachten zullen na 1/9 opgenomen worden. Wij vragen u nog even geduld uit te oefenen. Men zal u contacteren. Met vriendelijke groeten
Leen Peetersdirecteur algemene zaken

 

28 september 2018

Geachte
De ombudsdienst wordt inmiddels waargenomen, door een daartoe speciaal aangesteld personeelslid. U kan met haar een afspraak maken. Met vriendelijke groeten,

Leen Peetersdirecteur algemene zaken  Professor  Van Overstraetenplein 1  – 3000 Leuven016 27 21 01 | leen.peeters@leuven.be | www.leuven.be

  7october 2018   

Mijn ervaringen met de speciaal aangesteld personeelslid Marion Hanot  zijn negatief.

Deze stuurt de antwoorden van 3 klachten  in een enkele mail dat ik zelfs een antwoord op een klacht niet gezien heb.

De antwoorden op 3 klachten in een mail vind ik onbekwaam en tonen weinig respect voor de burger.Ik vind het onaanvaardbaar en mensonwaardig.Ik vind dat een ombudsdienst moet  een  mail per klacht sturen. 

De ombudsdienst is partijdig omdat ze aanvaard summiere en gebrekkige antwoorden van de bevoegde stadsdiensten  die niet volledig de klachten van de burger beantwoorden.Mijn klachten zijn nog steeds niet opgelost.

Ik vind de tijdelijke ombudsdienst onwetend of onbekwaam. Ik voel me voor de gek gehouden en met misprijzen behandeld.

Ik informeer de burger dat de speciaal aangesteld personeelslid  Marion Hanot en ook het stadsbestuur,stadssecretaris kunnen burgers vernederen ,voor de gek houden,afbreken en dus zijn ze een gevaar voor de psychische en fysische gezondheid van de burger.

Bestuur Leuven heeft niet graag dat de burger hen attent maakt op hun fouten,ze waarderen de burgerzin van de burger niet. Ergens zeggen ze bemoei je niet, het is jou bevoegdheden niet. Vanaf nu probeer ik er vanaf te blijven ,de burgers moeten leven in een bedrog.Qua verkeer en verkeersborden is Leuven  verwarring,nalatigheden,gedoogbeleid,discriminatie. Een rechtstaat onwaardig.

13 April 2020

moet ik concluderen dat Leuven nog steeds geen onafhankelijk ombudsdienst heeft?

Marion Hanot is nu adviseur ombudsdienst maar  Marion Hanot was/is het speciaal aangesteld personeelslid eind september 2018.

community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2018/06/07/fietsers-in-leuven-kunnen-proberen-hun-boetes-te-betwisten-bij-politierechter
http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2010/11/13/sinds-2005-geen-jaarverslagen-van-de-ombudsvrouw-stad-leuven

 

hier mijn mail van 26 juni 2018 naar Mich Dewinter gemeenteraadslid van Sp.a.,nog steeds onbeantwoord.

https://www.leuven.be/mich-de-winter

” ‘via app … denken we sneller op de bal te kunnen spelen’

Dag Mich

Leuven heeft al een meldingskaart op de site maar het probleem is dat de stad de meldingen niet beantwoordt.

Ik heb begin februari ongeveer 20 meldingen gedaan en bijna geen antwoord gekregen

 • Namsestraat ter hoogte van Muntstraat ontbreken sinds jaren een begin-en einde-zone bord,na aandringen heeft de stad einde maart toegegeven, nog steeds geen borden. (uiteindelijk zijn de borden op 27 juni geplaatst).
 • In de Somerplein staat een onbegrijpelijk “eenrichtingsverkeer”,veel jaren wijzend naar hotel Fourth,waarschijnlijk na melding 45° gedraaid. Maar volgens mij nog steeds niet juist.Geen antwoord gekregen.
 • Parijstraat staat een boord met minuscule letters en dus onleesbaar.geen antwoord gekregen
 • noppematten ,signalisatie voor blinden in de somerplein ,volgens mij brengt blinden in gevaar.In december en februari gemeld,geen antwoord gekregen.
 • verkeer in cirkels ronddraaien Bankstraat -voorzorgstraat,geen antwoord gekregen.
 • Verkeer in cirkels ronddraaien Minderbroederstraat-drinkwaterstraat,geen antwoord gekregen
 • Onbegrijpelijk bord “verbodenrichting zonder uitzonderingen” de somerplein (kant tiensestraat),niet alleen onbegrijpelijk maar ook totaal gedoogbeleid ,500 fietsers per dag ,1 miljoen fietsers per 5 jaar ongestraft rijden.Na aandringen wel antwoord gekregen maar niet zo logisch.”                                                                                                                                          (De dienst verkeer laat weten dat het bord juist is omdat het gevaarlijk is voor de fietsers richting de grote Markt te rijden.Maar omdat de politie hier nooit controleert ,brengt de Stad de fietsers in gevaar.Een rechtstaat onwaardig.)
 • “fietsstraat ridderstraat ,de meeste fietsers rijden op de trottoir tijdens de pikuren,onaanvaardbaar,geen antwoord gekregen.
 • Leuven wereldkampioen rijden door de verboden richting bv.Kapucijnenvoer,(tientallen auto’s per uur door “de verboden richting”),na veel aandringen antwoord gekregen ,maar niet tevreden,het lijkt me niet juist een “doodlopendstraat bord” combineren met een verboden richting,ook zeggen dat de auto’s moeten  terugdraaien bij de verboden richting in  de Brusselsestraat is niet overtuigend ,er is geen plaats om te draaien en sinds de borden daar staan misschien 1 jaar heb ik nooit een auto zien terugdraaien.
 • Ook in de Goudenbloemstraat rijden  auto’s door de verboden richting
 • Leuven is verwarring ,gedoogbeleid,discriminatie.
 • 70% van het verkeer houden zich niet aan de 30km/uur ,96% van de bus lijn houden zich niet aan de 20km/uur…..teleurgesteld,Janu  “

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!