De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

OM eist twee jaar cel tegen Amsterdamse Syrieganger/Strijd tegen dictatuur wordt ”terroristisch misdrijf”/Gevaarlijke Westerse trends

OM eist twee jaar cel tegen Amsterdamse Syrieganger/Strijd tegen dictatuur wordt ”terroristisch misdrijf”/Gevaarlijke Westerse trends

zaterdag 20 december 2014 16:43
Spread the love


OM EIST TWEE JAAR CEL TEGEN AMSTERDAMSE SYRIEGANGER/STRIJD TEGEN DICTATUUR  WORDT ”TERRORISTISCH MISDRIJF”/GEVAARLIJKE WESTERSE TRENDS
ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/om-eist-twee-jaar-cel-tegen-amsterdamse-syriegangerstrijd-tegen-dictatuur-wordt-terroristisch-misdrijfgevaarlijke-westerse-trends/

DE NATIONALE JIHADHYSTERIE
De Nederlandse ”Jihadistenhysterie´  begint zo langzamerhand eenklucht te worden, als het niet zo ernstig was. [1]De propaganda  is zo effectief, dat iedereen klakkeloosde door de politiek voorgekookte termen overneemt.´´Jihadisten´´, ´´Jihadsteden´, ´´Syriegangers´´, die in een ademworden genoemd met terroristen, het kan niet op. [2]
Het gaat zelfs zover, dat de Amsterdamse burgemeester Van der Laanverregaand de vrijheid van meningsuiting schendt  door een debat over zogenaamde ´´Jihadstrijders´´te verbieden, omdat een vande sprekers zou behoren tot een radicaal-Islamitische organisatie,die het gedachtegoed van IS (ISIS) zou ondersteunen. (3)Ziehier de brief van de burgemeester aan de Gemeenteraad. [4]
Het gaat om Okay Pala, voorman van de islamitischeorganisatie Hizb ut Tahrir, die geen verboden organisatieis, noch zich aan strafbare feiten heeft schuldig gemaakt. [5]
Bovendien is volgens Okay Pala, maar ookvolgens media informatie, van een dergelijke IS steun geen sprake. [6] Maar ook al zou dat wel zo zijn, dan is dat het rechtop vrijheid van meningsuiting van hetzij de organisatie,hetzij van andere moslims of niet moslims, zoalsik al eerder heb geschreven. [7]
Dat maakt de maatregel van de burgemeester bizar entiranniek, en opent de deur voor toekomstige debatverbote. 
Vrijheid van meningsuiting?
Die lijkt  in de praktijk veel meer te gelden voor extreem-rechtseophitsers als PVV Fuhrer Wilders [8], die destijds wasvrijgesproken van overduidelijke haatzaaierij [9] en ook voorIslamofoob en antisemiet als de overleden cineast T van Gogh (10) , die nu wordt geprezen als de held van de ´´vrijheidvan meningsuiting,  (11), onder andere door diezelfde burgemeester van der Laan (12), die er nu geen been in zieteen debat te verbieden en daarmee een gevaarlijk precedent te scheppen. [13]
Op dat debatverbod ben ik zo diep in gegaan, omdat het langs bijnaiedereen heen gegaan schijnt te zijn.
NAAR HET STRIJDTONEEL IN SYRIESYRIE ALS SPEELBAL VAN IMPERIALISTISCHE MACHTEN
De ophef rond ”Syriegangers” begon in een bepaald stadium vande strijd tegen de Syrische dictator Assad, lang voordat ISIS [of IS]ten tonele was verschenen.
Aanvankelijk leek er wat het Westen betreft geen vuiltje aan de lucht.Assad was een misdadige dictator, die sinds jaar en dag door het Westen werd weg gewenst, niet uitmorele overwegingen, maar omdat hij een niet aan de VS en hetWesten welgevallige politiek voerde [Bondgenotenvan Assad, Iran en Rusland] [14] en natuurlijk de regionaletegenspeler was van de Israelische zionistische Staat,die hard bondgenoot van het Westen.
Toen dus de langverwachte opstand tegen Assad uitbrak, stond het Westen er sympathiek tegenover en erkende alsnel het Syrische verzet [15], let wel, de pro Westersekrachten, uiteraard.
In die Westerse ”solidariteit”  zou verandering komen vanwege het ontstaan van een variant aanislamitisch georienteerde verzetsgroepen [23]  [sommigen gesteund door Qatar, anderen weer door Saoedi Arabie ] [24], die om deels anti imperialistische motieven [voeg daaraan toe Westerse steun aan bezettingsstaat Israel], gekant waren tegen het Westen. [16]
Ingewikkeld was trouwens, dat zowel het Westen,  het pro Westerse verzetals het anti-Westerse verzet [vaak vanuit islamitisch georienteerde hoek]allemaal Assad [gesteund door Iran, Rusland en China] weg wilden hebben, maar vanuit huneigen agenda en toekomstperspectief voor Syrie. [17]En dat maakte van Syrie een lappendeken van strijd en eenspeelbal van imperialistische belangen.
VS,EU [Israel], Turkije [tegen Assad]  tegenover Rusland en China [voor Assad].Tegenstellingen tussen het pro Westerse en anti Westerse [merendeelislamitische] Syrische verzet, waarvan het pro Westerseop sleeptouw wordt genomen door VS en co en het anti Westersewordt gesteund door met elkaar rivaliserend Qatar en Saoedi Arabie.Deze laatste landen zijn wel pro Westers, maar spelen hun eigenpolitieke spelletjes, met hun eigen regionale belangen.
Ingewikkeld?Voor mij wel.Het doet wat denken aan een kroeggevecht, waarbij twee mannenruzie krijgen, een net de verkeerde slaat en binnen tien minutenvecht iedereen met iedereen.
IDEALISME VERSUS TERREURHYSTERIE
In deze brij van een als volksopstand tegen Assad begonnen strijd,nu overvleugeld door regionale en imperialistische belangen,met daaraan toegevoegd de komst van de gevaarlijke ISIS beweging,is van meet af aan idealisme geweest, niet alleen van de strijderstegen de dictatuur van Assad, maar ook vanuit jongerenuit Europa, veelal met een islamitische achtergrond, diede gruwelen in Syrie op TV of Internet zagen en daaraan ietswilden doen. [18]Want gruwelen worden bedreven, van de kant van hetleger van Assad en de rebellen. [19]

DE JIHADHYSTERIE
Tekenend voor de Westerse landen [ik beperk mijhier tot Nederland], is de veranderde houding tegenoverde Syriestrijd op het moment, dat het pro Westerse verzeteen mindere rol ging spelen.Van idealisme in de strijd tegen een dictator was plots geensprake meer, de terreurkaart werd uitgespeeld.Jongeren, die naar Syrie afreisden om tegen de dictator testrijden, waren ineens ”verdacht” en zouden ”terroristischemotieven” hebben.Nader toegelicht.Zonder enig bewezen feit [ook tot op de dag van vandaag niet]zouden Syriestrijders, teruggekeerd, in Nederland aanslagengaan plegen, althans voor een rapport van de NCTV [NationaalCoordinator voor Terrorismebestrijding en Veiligheid] :”Notitie Lokale Aanpak Jihadisme” [20]
In dat rapport staat o.a.”Het front kan zich zomaar in Boston,Woolwich, Timboektoe, Aleppo of Amsterdam bevinden en is afhankelijk van de geschatte waarde die een geweldsdaad zou hebben voor de jihadistische zaak. Aanhangers van de jihadistischebeweging zijn slechts een zeer klein percentage van het islamitisch spectrum. In Nederland gaat het naar schatting om enkele honderden personen Ondanks het geringe aantal, vormen zij vanwege hun verheerlijking, rechtvaardiging en nastreving van (terroristisch) geweld een dreiging voor denationale veiligheid van Nederland. [21]
Behalve de vaagheid, wordt er voor deze nogal boude bewering geenenkel bewijs aangedragen.Er is tot nu toe nog geen enkele rechtszaak geweest over eenteruggekeerde Syrie strijder, die in Nederland aanslagenwilde plegen, of elders in de wereld aan de slag ging.
Maar de aap komt algauw uit de mouwWant in  NCTV rapport staat nog iets verhelderends:
” De reden dat Nederlandse jongeren die naar Syrië en andere jihadistische strijdgebieden vertrekkenen zich bij jihadistische strijdgroepen willen aansluiten, en niet bij de door de internationalegemeenschap gesteunde Syrische oppositie, is dat zij zichzelf als onderdeel zien van de mondialejihadistische beweging (waarvan Al Qaida de meest bekende uiting is). Sommige jonge mannen (ensoms ook jongen vrouwen) begeven zich al jaren in deze ideologische kringen, anderen slechtsenkele weken voor vertrek” [22]
Met andere woorden:Omdat zij zich niet aansluiten bij het Westen welgevallige clubs[die dus Westerse belangen dienen] zijn zij zonder enig bewijs,zonder nog iets gedaan te hebben, tot terrorist [want daar komthet volgens het NCTV rapport wel op neer] gebombardeerd.
Terrorist ben je trouwens pas, als je ook een terroristischmisdrijf [het militair aanvallen van burgers en/of burgerdoelen]hebt gepleegd.Er wordt dus niet gekeken, of deze Syriegangers  zich in Syriedaadwerkelijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden.
Nee, je sluit je aan bij een niet Westerse strijdgroep en je bent,zonder proces of bewijsvoering, automatisch veroordeeld.Rechtspraak a la het Proces van Kafka. [23]

GEVAARLIJKE KLUCHTJIHADISTEN/JIHADSTEDEN/JIHADHUIZEN/”JIHADISTEN”ZIJN VERRADERS
Een klucht, omdat het te bespottelijk voor woorden is.Gevaarlijk, omdat een hele groep jongeren van wie de meestenvanuit een oprechte verontwaardiging tegen de Assad dictatuur naar Syrie vertrekken en strijden, over een kam worden geschorenen zonder enig bewijs van een strafbaar feit in de Syrie strijd[daar zouden de terreur speurhonden toch het eerste naarmoeten kijken] neergezet worden als ”gevaarlijk”
Als paddestoelen uit de grond rijzen op ”Jihadisten’, ”Jihadgemeenten”, ”Jihadhuizen’  [het enge huis, waar die enge Jihadisten wonen] , ”Jihadgezinnen”, de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb  noemt Nederlandse Jihadisten ”verraders”, kliklijnen tegen Jihadisten, gekker moet het niet worden. [24]
Maar dat werd het wel.Zo heeft het kabinet maatregelen genomen omhet ”radicalisme” te beteugelen [radicalisme,Jihadisme,terrorisme, alles wordt  door de Overheid op een hoop gegooid]In het ”Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme” wordt er gerept over intrekking van het Nederlanderschap zonder strafrechtelijke veroordeling [25]Maar er is meer:Ik citeer de nota van de Rijksoverheid ”Kabinet versterktaanpak Jihadisme en Radicalisering” [die dus overdie nieuwe maatregelen gaat]:”Daarnaast moet een tijdelijke wet bestuursrechtelijke bevoegdheden de risico’s beperken die de terugkeer van terroristische strijders naar Nederland met zich meebrengt. Daarbij worden tijdelijke maatregelen overwogen, zoals een periodieke meldplicht, medewerking aan herhuisvesting en contactverboden met het oog op het voorkomen van de verdere radicalisering van de terugkeerder, het voorkomen van de verdere verspreiding van zijn radicale gedachtengoed en het voorkomen van ronselen.”en”Het kabinet wil voorkomen dat mensen uitreizen naar conflictgebieden om zich aan te sluiten bij gewelddadige jihadistische groeperingen, zoals ISIS, AQ en Jabhat al Nusra in Syri?. Bij een redelijke verdenking van een uitreis wordt strafrechtelijk ingegrepen. Wanneer er gegronde vermoedens van uitreis bestaan, worden paspoorten vervallen verklaard. Het reizen met een Nederlandse identiteitskaart buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte wordt onmogelijk gemaakt door een uitreisverbod voor betrokkene wiens paspoort om deze redenen is geweigerd of vervallen verklaard.”Zie ”Kabinet versterktaanpak Jihadisme en Radicalisering”[26]
En dan het bizarre voorstel van de ”burgemeesters van Jihadgemeenten”tot het ”gedwongen behandelen van mensen [teruggekeerdeSyriestrijders dus] op een centrale locatie tot zij geen gevaar meervormen..” [27]Aangezien er geen sprake is van strafbare feiten, komthet neer op brainwashing.Een griezelig idee, dat lijkt op Orwell’s boek ”1984” [28]over een totalitaire Staat.
En de strijd tegen dictator Assad en hetrecht op vrijheid, dat toch als nobel zoumoeten gelden en in ieder gevaleen universeel recht is,  wordt als ”gewelddadige Jihad” gepresenteerd, de strijders tegeneen dictator als terrroristen neergezet.Hulp voor Assad uit onverwachte hoek, het Westen.

KLIMAAT VERGIFTIGDHET PROCES TEGEN EEN WOULD BE SYRIESTRIJDER
Na de georchestreerde Overheidshysterie  over het niet bewezen risico van ”Jihadisten” voor de Nederlandsesamenleving [29] was het dan zover.De eerste Nederlandse Syriegangers werden veroordeeld.  [30]Let wel, ze gingen niet daadwerkelijk naar Syrie,maar werden veroordeeld ”voor het uitvoeren vanhandelingen in voorbereiding daarop” [31]Dit beschouwde de rechtbank als ” respectievelijk voorbereiding van het plegen van moord” [32]Daarmee is voor het eerst bepaald dat het voorbereiden van deelname aan de jihad een strafbaar feit is. [33]
Overigens is alleen Omar H [op wiens zaak ik nogterugkom] tot gevangenisstraf veroordeeld.De andere verdachte, Mohammed G., was volgens derechter ontoerekeningsvatbaar en hij werd veroordeeldtot een jaar opname in een psychiatrisch ziekenhuis. [34]Of hij daar nog tegen in beroep is gegaan, weet ik niet.
Even samengevat
De verdachten zijn dus veroordeeld vanwege het voorbereiden vaneen reis naar Syrie om deel te nemen aan de ”Jihad”. [35]
Dit alles is zo vaag en ridicuul, dat het onbegrijpelijk is, datdit rechtspraak is geworden.

Zeer gevaarlijk is, dat iedereen, die naar Syrie vertrekt omdictator Assad te bestrijden [waarvoor voormaliggeneraal buiten dienst van het Nederlandse leger van Uhm nogrespect had] [36], nu ineens wordt gezien als een”gewelddadige Jihadist”Het is oneerlijk, speelt Assad in de kaart en toont alleen maarde Westerse wrevel met anti Assad islamitische groeperingen.En mogen jongeren zelf kiezen, bij welke groepen zezich aansluiten, zolang ze geen oorlogsmisdaden begaan?
B
Ze zijn nog niet eens naar Syrie vertrokken en er is dusgeen bewijs, dat dit ook daadwerkelijk zal gebeuren[om in te gaan op de conceptie, dat Syrie reizen strafbaar zijn]Volgens de advocaat van Omar H. was het slechts stoere taal. [37]
C
Ook al zouden jongeren wel in Syrie  gevochten hebben, is dat nog geen bewijs van terrorisme [dat zei dit rechtbankvonnisniet, maar dat is nu wel steeds meer de teneur]Terrorist ben je pas als bewijsbaar is aangetoond, datje oorlogsmisdaden of aanslagen gepleegd hebt.
D
Nu is het aansluiten bij ISIS  strafbaar gesteld.Daar kan wat voor te zeggen zijn, vanwege het bloedigetrack record van deze organisatie [38], maar daarvoormoet je ter plekke [in Syrie] zijn [er is volgens mij in Nederland geen ISIS inschrijfbureau] en dan nog moet je aantoonbaarmisdaden gepleegd hebben.
En dan is er nog iets:Als het aansluiten bij ISIS als misdadig en strafbaar wordt beschouwd,dan moet dat ook gelden voor het vechten in het Israelischeleger, dat zich structureel schuldig maakt aan oorlogsmisdaden. [39]Toch wordt Nederlanders, die in het Israelische leger gaan vechten,geen strobreed in de weg gelegd. [40]
Ergo:
Of het vechten in het Israelische bezettingsleger, dat ditjaar [2014] nog in juli-augustus dood en verderf heeft gezaaid inGaza [41] is evenals een ISIS aansluiting strafbaar, of geen van beiden.
Dat dat niet gebeurt, bewijst wel de verregaande hypocrisie endubbelhartigheid van de Nederlandse Overheid.
ZAAK OMAR H IN HOGER BEROEP/WEER METEN MET TWEE MATENEN DE GEVAARLIJKE TOEKOMSTVOORSPELLING VAN HET OM
Het OM ging in beroep, omdat het er niet tevreden mee was, dat Omar H weliswaarwas veroordeeld vanwege het voornemen tot vertrek naarSyrie [waaraan als ”Jihad” deelnemer werd aangeplaktvoorbereiding tot het plegen van moord], maar wasvrijgesproken van ”voorbereidingshandelingen vooreen terroristisch misdrijf” [blijkbaar maakte deze rechtbanknog onderscheid tussen ”gewelddadige Jihad” en ”een terroristischmisdrijf”]. [42]
Maar nu, in Hoger Beroep, baseert het OM haar veronderstellingvan het gevaar, dat van Syrie strijders uitgaat voor de Nederlandsesamenleving, wel te verstaan, als volgt:
Ik citeer het OM
”,,Er is een risico dat jihadreizigers in de conflictgebieden expertise en strijdervaring opdoen en bij terugkomst in Nederland een dreiging vormen, omdat zij radicaal, getraumatiseerd en in hoge mate geweldsbereid kunnen terugkeren.””…………….” Daadwerkelijke uitreizigers die terugkeren uit strijdgebieden kunnen in potentie tot een hogere dreiging in Nederland of andere Europese landen leiden, bijvoorbeeld doordat zij aanslagen beramen en/of willen plegen. Voorbereidingshandelingen tot dit daadwerkelijke uitreizen moeten zoveel mogelijk in de kiem worden gesmoord door het opleggen van forse straffen”, aldus de advocaat-generaal op de zitting” Dit uit het bericht ”OM eist in Hoger Beroep twee jaarcelstraf voor ”uitreiziger” Syrie. [43]
Dus met andere woorden:Omdat misschien in de toekomst Syriegangers  bij terugkeerin Nederland aanslagen zouden gaan plegen [daarvoor is geenenkel bewijs, omdat het zich niet heeft voorgedaan], is hetafreizen naar Syrie OM EEN DICTATOR TE BESTRIJDEN, verboden en wordt als ”voorbereiding voor moord” gezien.En ja, ze hebben aldaar ”strijdervaring” opgedaan, zoudengetraumatiseerd en geweldsbereid zijn, met alle risico’svoor de Nederlandse samenleving.
Wel, dat kan allemaal ook gelden voorNederlandse zionisten, die in het Israelische legerhebben gediend, getraumatiseerd zijn en terug inNederland, gefrustreerd zijn, omdat Nederland en de EUzich op het volslagen juiste standpunt stellen, dat dede nederzettingen in bezet Palestijns gebied, in strijdzijn met het Internationaal Recht. [44]Met evenveel waarschijnlijkheid [of onwaarschijnlijkheid]als in het geval van de Syrie gangers zoudenzij aanslagen kunnen plegen.
Maar waar het Israel betreft, heeft Nederland nog steedseen blinde vlek.

GEVAARLIJKE TOEKOMSTVOORSPELLING
Is dat meten met twee maten al een crime, die veronderstellingenzonder enig bewijs ‘[geweldsbereid, risico voor de samenleving, etc]vind ik nog het gevaarlijkst.
Want dan wordt niet meer recht gesproken van wat daadwerkelijkis gebeurd, maar van iets, dat misschien wel ooit gaat gebeuren.Op te checken feiten wordt iemand dan niet meer veroordeeld.Willekeur ontstaat.
Het Proces van Kafka [45] dreigt.

EPILOOG
Zo makkelijk kan dus een hetze ontstaan.Jongeren, die veelal met oprechte bedoelingen, een dictatuurwillen bestrijden en daarom naar Syrie vertrekken, worden als ”gevaarlijk” en ”terroristisch” gezien, omdat zij niet kiezenvoor pro Westerse verzetsorganisaties.
De strijd tegen Assad is ineens ”terrorisme” en nogbelachelijker, Syrie strijders, die terugkeren en eigenlijk een medaille voor moed zouden moeten krijgenvoor hun strijd tegen het onrecht,worden verdacht, gecriminaliseerd,  als hetaan burgemeester Van Aartsen ligt, gebrainwasht als verrader gezien en je Nederlanderschap kanje worden ontnomen. [46]
Van een eventuele betrokkenheid aan oorlogsmisdadenhoeft  geen sprake te zijn en daarvan  ligt de Nederlandse Overheid ook niet wakker, alleen vanhet Fantasia land achtige uitgangspunt, dat ze terugkomenmet de kennelijke behoefte tot het  plegen van aanslagen in Nederland.
Hello, have we met?De Syriestrijders strijden in Syrie tegen een dictator,niet tegen Rutte en co!

En laten we vooral dit niet vergeten:Ook al zouden ze in Syrie oorlogsmisdaden gepleegd hebben, dan hebben en houden zij rechtop een eerlijke en menswaardige behandelingen een eerlijk proces.En daar hoort het intrekken van paspoorten,”gedwongen” behandelingen in centrale locaties  enhet ontnemen van het Nederlanderschap niet bij. [47]
Tenslotte leven we niet in de DDR van de vorige eeuw.Of gaat het wel die kant op?
Waakzaamheid is hier op zijn plaats.

Astrid Essed

[1]

AMSTERDAM AANGEWEZEN ALS ”JIHADSTAD”/OVER TERREURHYSTERIE EN HETZEVORMINGASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/amsterdam-aangewezen-als-jihadstadover-terreurhysterie-en-hetzevorming/

[2]

AMSTERDAM AANGEWEZEN ALS ”JIHADSTAD”/OVER TERREURHYSTERIE EN HETZEVORMINGASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/amsterdam-aangewezen-als-jihadstadover-terreurhysterie-en-hetzevorming/

NOTITIE LOKALE AANPAK JIHADISME3 APRIL 2014
https://www.nctv.nl/actueel/nieuws/notitie-lokale-aanpak-jihadisme.aspx?cp=126&cs=60005

SYRIE/NATIONAAL COORDINATOR TERRORISMEEN VEILIGHEID/NOTITIE LOKALE AANPAK JIHADISME
http://www.astridessed.nl/nationaal-coordinator-terrorismebestrijding-en-veiligheidnotitie-lokale-aanpak-jihadisme/

[3]
DEBAT OVER JIHADSTRIJDERS AFGELAST OP ADVIESGEMEENTE/BURGEMEESTER VAN DER LAAN CHANTEERTEN VERTRAPT VRIJHEID VAN MENINGSUITINGASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/debat-over-jihadstrijders-afgelast-op-advies-gemeenteburgemeester-van-der-laan-chanteert-en-vertrapt-vrijheid-van-meningsuiting/

HET PAROOLGEMEENTE HOUDT DEBAT MET EXTREMISTISCHE VOORMANTEGEN9 OCTOBER 2014
http://www.parool.nl/parool/nl/4055/AMSTERDAM-WEST/article/detail/3765051/2014/10/09/Gemeente-houdt-debat-met-extremistische-voorman-tegen.dhtml

[4]

BRIEF BURGEMEESTER VAN DER LAAN AAN GEMEENTERAAD”GEEN PODIUM VOOR EXTREMISME”9 OCTOBER 2014
http://www.republiekallochtonie.nl/userfiles/files/brief_bm_debat_advies_debat_argan_okt14%5b1%5d.pdf

[5]
HET PAROOLGEMEENTE HOUDT DEBAT MET EXTREMISTISCHE VOORMANTEGEN9 OCTOBER 2014
http://www.parool.nl/parool/nl/4055/AMSTERDAM-WEST/article/detail/3765051/2014/10/09/Gemeente-houdt-debat-met-extremistische-voorman-tegen.dhtml
WEBSITE HIZB UT TAHRIR
http://www.expliciet.nl/

[6]
HET PAROOLGEMEENTE HOUDT DEBAT MET EXTREMISTISCHE VOORMANTEGEN9 OCTOBER 2014
http://www.parool.nl/parool/nl/4055/AMSTERDAM-WEST/article/detail/3765051/2014/10/09/Gemeente-houdt-debat-met-extremistische-voorman-tegen.dhtml

TROUWHIZB UT TAHRIR WIL EEN KALIFAAT, MAAR NIET DAT KALIFAAT5 SEPTEMBER 2014
http://www.trouw.nl/tr/nl/4728/Islam/article/detail/3739141/2014/09/05/Hizb-ut-Tahrir-wil-een-kalifaat-maar-niet-dat-kalifaat.dhtml

[7]

”NEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS”/GEVAARLIJKVIJANDDENKEN/GEDACHTENPOLITIE EN METEN MET TWEEMATENASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/nederlandse-jihadisten-zijn-verradersgevaarlijk-vijanddenkengedachtenpolitie-en-meten-met-twee-maten/

[8]

VERGELIJKING WILDERS MET HITLER/KERN VAN WAARHEIDASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/vergelijking-wilders-met-hitlerkern-van-waarheid/

[9]
UITPERS.BEVRIJSPRAAK WILDERS GEEFT VRIJBRIEF VOORRACISME EN DISCRIMINATIEASTRID ESSEDJULI-AUGUSTUS 2011
http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=3054

[10]

NEDERLAND HERDENKT THEO VAN GOGH/HEILIGVERKLARINGVAN EEN ISLAMOFOOB EN ANTISEMIETASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/nederland-herdenkt-cineast-theo-van-goghheiligverklaring-van-een-islamofoob-en-antisemiet/

[11]

HET PAROOLTHEO VAN GOGH TIEN JAAR DOOD/VEEL HERDENKINGENIN AMSTERDAM2 NOVEMBER 2014
http://www.parool.nl/parool/nl/224/BINNENLAND/article/detail/3781053/2014/11/02/Theo-van-Gogh-10-jaar-dood-veel-herdenkingen-in-Amsterdam.dhtml

[12]

NOSVAN DER LAAN/THEO VAN GOGH MAG TEVREDEN ZIJN2 NOVEMBER 2014
http://nos.nl/artikel/2001947-van-der-laan-theo-van-gogh-mag-tevreden-zijn.html

[13]

REPUBLIEK ALLOCHTONIE”VERBIEDEN” DEBAT MET OKAY PALA ROEPT VRAGEN OPEWOUD BUTTER15 OCTOBER 2014

http://www.republiekallochtonie.nl/verbieden-debat-bij-argan-met-okay-pala-roept-vragen-op

[14]
REVOLTES ONDER DRUK/EEN TUSSENBALANS VAN KRACHTEN BEPERKINGPETER STORM21 NOVEMBER 2013
http://www.ravotr.nl/2013/11/22/revoltes-onder-druk-een-tussenbalans-van-kracht-en-beperking/

[15]

BNREU ERKENT SYRISCHE OPPOSITIE ALS LEGITIEMEVERTEGENWOORDIGER10 DECEMBER 2012
http://www.bnr.nl/nieuws/734310-1212/eu-syrische-oppositie-is-legitieme-vertegenwoordiger

[16]
CARNEGIE ENDOWMENT FOR INTERNATIONAL PEACESTRUGGLING TO ADAPT: THE MUSLIM BROTHERHOODIN A NEW SYRIA7 MAY 2013
http://carnegieendowment.org/2013/05/07/struggling-to-adapt-muslim-brotherhood-in-new-syria/g2qm

COUNTERPUNCHSAUDI ARABIA V QATAR ON SYRIA24 JANUARY 2013
http://www.counterpunch.org/2013/01/24/saudi-arabia-v-qatar-on-syria/

[17]

HOE HET VOORJAAR WORDT VERDREVEN (1): SYRIE EN DEESCALATIEDREIGINGPETER STORM25 AUGUSTUS 2013
http://www.ravotr.nl/2013/08/25/hoe-het-voorjaar-wordt-verdreven-1-syrie-en-de-escalatiedreiging/

SYRISCHE OPSTAND, WESTERSE INTERVENTIE EN REACTIONAIREDYNAMIEKPETER STORM6 MEI 2013
http://www.ravotr.nl/2013/05/06/syrische-opstand-westerse-interventie-en-reactionaire-dynamiek/

[18]
ADNEDERLANDSE OUD MILITAIR LEIDT IN SYRIE JIHADISTENOP26 JANUARI 2014
http://www.ad.nl/ad/nl/13868/Burgeroorlog-in-Syrie/article/detail/3584151/2014/01/26/Nederlandse-oud-militair-leidt-in-Syrie-jihadisten-op.dhtml

[19]
BLIK OP NIEUWSVN CONSTATEERT, DAT ZOWEL REBELLEN ALS REGERINGOORLOGSMISDADEN PLEGEN11 SEPTEMBER 2013

http://www.blikopnieuws.nl/2013/vn-constateert-zowel-rebellen-regering-oorlogsmisdaden-plegen

[20]

NCTVNOTITIE LOKALE AANPAK JIHADISME3 APRIL 2014
https://www.nctv.nl/actueel/nieuws/notitie-lokale-aanpak-jihadisme.aspx?cp=126&cs=60005

[21]
SYRIE/NATIONAAL COORDINATOR TERRORISMEBESTRIJDINGEN VEILIGHEID/NOTITIE LOKALE AANPAK JIHADISME
http://www.astridessed.nl/nationaal-coordinator-terrorismebestrijding-en-veiligheidnotitie-lokale-aanpak-jihadisme/

[22]

SYRIE/NATIONAAL COORDINATOR TERRORISMEBESTRIJDINGEN VEILIGHEID/NOTITIE LOKALE AANPAK JIHADISME
http://www.astridessed.nl/nationaal-coordinator-terrorismebestrijding-en-veiligheidnotitie-lokale-aanpak-jihadisme/

[23]

WIKIPEDIAHET PROCES
http://nl.wikipedia.org/wiki/Het_proces

[24]
”JIHADISTEN”
SYRIE/NATIONAAL COORDINATOR TERRORISMEBESTRIJDINGEN VEILIGHEID/NOTITIE LOKALE AANPAK JIHADISME
http://www.astridessed.nl/nationaal-coordinator-terrorismebestrijding-en-veiligheidnotitie-lokale-aanpak-jihadisme/\

”JIHADGEMEENTEN”
ADVAN AARTSEN WIL GEDWONGEN DERADICALISERINGJIHADISTEN13 NOVEMBER 2014
http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-Haag/article/detail/3789267/2014/11/13/Jihadgemeenten-eisen-staatshulp.dhtml?show=art

”JIHADHUIZEN”
DEN HAAG, FMBEWONER ”JIHADHUIS” ONTKENT TERRORISME8 AUGUSTUS 2014
http://denhaagfm.nl/2014/08/08/bewoner-jihadhuis-ontkent-terrorisme/

”JIHADGEZINNEN”
NOSLOT ”JIHADGEZINNEN” HUIZEN ONZEKER4 SEPTEMBER 2014

http://nos.nl/artikel/694811-lot-jihadgezinnen-huizen-onzeker.html

”NEDERLANDSE JIHADISTEN VERRADERS”

”NEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS”/GEVAARLIJKVIJANDDENKEN/GEDACHTENPOLITIE EN METEN MET TWEEMATENASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/nederlandse-jihadisten-zijn-verradersgevaarlijk-vijanddenkengedachtenpolitie-en-meten-met-twee-maten/

”KLIKLIJNEN TEGEN JIHADISTEN”

TELEGRAAFOVERAL KLIKLIJNEN TEGEN JIHADISTEN29 AUGUSTUS 2014
http://www.telegraaf.nl/binnenland/23019429/__Kliklijnen_tegen_jihadisten__.html

[25]

RIJKSOVERHEIDACTIEPROGRAMMA INTEGRALE AANPAK RADICALISME

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/08/30/actieprogramma-integrale-aanpak-jihadisme.html

RIJKSOVERHEIDKABINET VERSTERKT INTEGRALE AANPAK JIHADISMEEN RADICALISERING29 AUGUSTUS 2014

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/08/29/kabinet-versterkt-integrale-aanpak-jihadisme-en-radicalisering.html

[26]
RIJKSOVERHEIDKABINET VERSTERKT INTEGRALE AANPAK JIHADISMEEN RADICALISERING29 AUGUSTUS 2014

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/08/29/kabinet-versterkt-integrale-aanpak-jihadisme-en-radicalisering.html

[27]

ADVAN AARTSEN WIL GEDWONGEN DERADICALISERINGJIHADISTEN13 NOVEMBER 2014
http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-Haag/article/detail/3789267/2014/11/13/Jihadgemeenten-eisen-staatshulp.dhtml?show=art

[28]

WIKIPEDIA1984 (BOEK)
http://nl.wikipedia.org/wiki/1984_%28boek%29

[29]

SYRIE/NATIONAAL COORDINATOR TERRORISMEBESTRIJDINGEN VEILIGHEID/NOTITIE LOKALE AANPAK JIHADISME
http://www.astridessed.nl/nationaal-coordinator-terrorismebestrijding-en-veiligheidnotitie-lokale-aanpak-jihadisme/

[30]

NOSEERSTE SYRIEGANGERS VEROORDEELD23 OCTOBER 2013
http://nos.nl/artikel/565987-eerste-syriegangers-veroordeeld.html

[31]

RECHT.NL”SYRIEGANGERS” VEROORDEELD VOOR VOORBEREIDINGJIHAD23 OCTOBER 2013
http://www.recht.nl/nieuws/strafrecht/109348/syriegangers-veroordeeld-voor-voorbereiding-jihad/

[32]

RECHT.NL”SYRIEGANGERS” VEROORDEELD VOOR VOORBEREIDINGJIHAD23 OCTOBER 2013
http://www.recht.nl/nieuws/strafrecht/109348/syriegangers-veroordeeld-voor-voorbereiding-jihad/

[33]

RECHT.NL”SYRIEGANGERS” VEROORDEELD VOOR VOORBEREIDINGJIHAD23 OCTOBER 2013
http://www.recht.nl/nieuws/strafrecht/109348/syriegangers-veroordeeld-voor-voorbereiding-jihad/

[34]
NOSEERSTE SYRIEGANGERS VEROORDEELD23 OCTOBER 2013
http://nos.nl/artikel/565987-eerste-syriegangers-veroordeeld.html

[35]

NOSEERSTE SYRIEGANGERS VEROORDEELD23 OCTOBER 2013
http://nos.nl/artikel/565987-eerste-syriegangers-veroordeeld.html

[36]

VOLKSKRANTEX COMMANDANT VAN UHMRESPECT VOOR SYRIEGANGERS5 MEI 2014

http://www.volkskrant.nl/dossier-burgeroorlog-in-syrie/ex-commandant-van-uhm-respect-voor-syriegangers~a3648620/

[37]

SPITSNIEUWSOMAR H IS SLECHTS TOETSENBORDHELD5 AUGUSTUS 2013
http://www.spitsnieuws.nl/binnenland/2013/08/omar-h-slechts-toetsenbordheld

[38]

AMERIKAANSE LUCHTAANVALLEN OP ISIS/ISIS/NEE/AMERIKAANSE LUCHTAANVALLEN/NEEASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/amerikaanse-luchtaanvallen-op-isisisisneevs-luchtaanvallennee/

[39]

AMNESTY INTERNATIONALTRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OFEXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANKFEBRUARY 2014

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/002/2014/en/349188ef-e14a-418f-ac20-6c9e5c8d9f88/mde150022014en.pdf

[40]

WIJ BLIJVEN HIERJIHAD IN DE NAAM VAN ISRAEL

http://wijblijvenhier.nl/25342/jihad-naam-israel/

JOOP.NLTREK NEDERLANDSE JONGEREN TERUG UITISRAELISCHE LEGER23 JULI 2014

http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/27893_trek_nederlandse_jongeren_terug_uit_israelische_leger/

[41]

ALAKHBARTHE VICTIMS OF GAZ/A LIST OF PALESTINIANSKILLED IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault

[42]

NRCEIS IN HOGER BEROEP/TWEE JAAR CEL VOOR VERMEENDESYRIEGANGER15 DECEMBER 2014
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/12/15/in-hoger-beroep-twee-jaar-cel-geeist-voor-vermeende-syrieganger-omar-h/

RECHT.NL”SYRIEGANGERS” VEROORDEELD VOOR VOORBEREIDINGJIHAD23 OCTOBER 2013
http://www.recht.nl/nieuws/strafrecht/109348/syriegangers-veroordeeld-voor-voorbereiding-jihad/

NU.NLTWEE JAAR GEEIST TEGEN SYRIEGANGER15 DECEMBER 2014
http://www.nu.nl/binnenland/3953611/twee-jaar-geeist-syrieganger.html

[43]

OPENBAAR MINISTERIE
OM EIST IN HOGER BEROEP 2 JAAR CELSTRAF VOOR ”UITREIZIGER”SYRIE15 DECEMBER 2014

https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/%4087534/eist-hoger-beroep-2-2/

[44]

”Tal van keren heeft deEU de nederzettingsactiviteiten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalembetreurd en herhaald dat nederzettingen en de sloop van huizen door de EU wordenbestempeld als illegaal volgens internationaal recht.””BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN”BLADZIJDE 226MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN DE WERELDVERSLAG OVER EU ACTIE IN 2011

http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2011_hr_report_nl.pdf

[45]

WIKIPEDIAHET PROCES

http://nl.wikipedia.org/wiki/Het_proces

[46]

”GEBRAINWASHT”

ADVAN AARTSEN WIL GEDWONGEN DERADICALISERINGJIHADISTEN13 NOVEMBER 2014
http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-Haag/article/detail/3789267/2014/11/13/Jihadgemeenten-eisen-staatshulp.dhtml?show=art

”BESTEMPELD ALS VERRADER”

”NEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS”/GEVAARLIJKVIJANDDENKEN/GEDACHTENPOLITIE EN METEN MET TWEEMATENASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/nederlandse-jihadisten-zijn-verradersgevaarlijk-vijanddenkengedachtenpolitie-en-meten-met-twee-maten/

”ONTNEMING NEDERLANDERSCHAP”

RIJKSOVERHEIDKABINET VERSTERKT INTEGRALE AANPAK JIHADISMEEN RADICALISERING29 AUGUSTUS 2014

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/08/29/kabinet-versterkt-integrale-aanpak-jihadisme-en-radicalisering.html

[47]

”INTREKKEN VAN PASPOORTEN

RIJKSOVERHEIDKABINET VERSTERKT INTEGRALE AANPAK JIHADISMEEN RADICALISERING29 AUGUSTUS 2014

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/08/29/kabinet-versterkt-integrale-aanpak-jihadisme-en-radicalisering.html

”GEDWONGEN BEHANDELINGEN IN CENTRALE LOCATIES”

ADVAN AARTSEN WIL GEDWONGEN DERADICALISERINGJIHADISTEN13 NOVEMBER 2014
http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-Haag/article/detail/3789267/2014/11/13/Jihadgemeenten-eisen-staatshulp.dhtml?show=art

ONTNEMING NEDERLANDERSCHAP
RIJKSOVERHEIDKABINET VERSTERKT INTEGRALE AANPAK JIHADISMEEN RADICALISERING29 AUGUSTUS 2014

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/08/29/kabinet-versterkt-integrale-aanpak-jihadisme-en-radicalisering.html

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!