De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

NIEUWSBRIEF SION-SITE. BUURTWERKING KIEST VOLOP VOOR HET OVERLEG.

maandag 27 augustus 2012 17:29
Spread the love

Een (voorlopig) ontwerp om de verkeersontsluiting van de Sion-site mogelijk te maken was jammer genoeg tot stand gekomen zonder betrokkenheid van de wijkbewoners. Wij betreurden ook dat niet alle informatie op een even open wijze naar de buurt en buurtwerking was gecommuniceerd. Tot slot vonden we het bijzonder jammer dat er geen formeel antwoord was gekomen op het bezwaarschrift dat was ingediend door de buurtwerking en dat door vele van jullie mede was ondertekend. Dit allemaal ondanks de goede ervaringen van wederzijds overleg bij de heraanleg van onze wijk.
Ondertussen zijn we terug uitgenodigd door het stadsbestuur om de gesprekken terug op te starten met volle betrokkenheid van de buurtwerking. Dit vraagt om een woordje uitleg.

Waarover ging het nu ook al weer?

Jullie weten dat we in oktober vorig jaar een gemotiveerd bezwaarschrift hadden ingediend ivm de Sion-site. Meer bepaald ging het over de mobiliteitsontsluiting Ros Beiaardstraat – Sionsplein en de bijhorende parkeerproblematiek en met gevolgen voor de GANSE wijk. We zetten nog even alles op een rijtje.
Concreet gaat het over een 6 tal punten van bezwaar.

1.De in- en de uitrit van de ondergrondse parking (290 staanplaatsen) gaat helemaal via de Ros Beiaardstraat en het Sionsplein.

2. De stad plant een gebied in om te verkopen op de privémarkt voor een nieuwbouw. Dit gegeven is nooit met ons gecommuniceerd in de gesprekken die we met de stad achter de rug hebben. Dit mogelijk nieuwe gebouw zal een deel van de beschikbare ruimte in beslag nemen. Daardoor mist het stadsbestuur de kans om een nieuwe open en groene ruimte in combinatie met speelmogelijkheden en parkeergelegenheid te creëren in de stad. En dit terwijl er al zo weinig open ruimtes zijn in onze stad. Bovendien is eerder verteld dat er een rond
punt zou gecreëerd worden op het kruispunt Berlarij – Ros Beiaardstraat. Blijkbaar wordt dit nu ontkend!

3. Door het verdwijnen van openbare parkeergelegenheid verliezen we 90 parkeerplaatsen in onze wijk. Parkeerplaatsen die broodnodig zijn daar de meeste buurtbewoners niet beschikken over een garage of staanplaats. Moeilijk aanvaardbaar is het voorzien van 70 staanplaatsen in de ondergrondse parking
die te koop zullen aangeboden worden. Vermoedelijke vraagprijs tussen de 15.000 en 20.000 Euro.

4. Het basketbalpleintje gelegen op het Sionsplein zal volledig verdwijnen. Het pleintje wordt nu veelvuldig gebruikt door de kinderen uit onze wijk. Het pleintje zou echter nog een mooie toekomst tegemoet kunnen gaan daar er hoe langer hoe meer jonge gezinnen met kinderen in onze wijk komen wonen.

5. In het huidige gebied liggen ook een kinderspeeltuig en de wijkcomposteringssite. Blijkbaar heeft de stad nog geen oplossing waar deze zouden moeten komen in de nieuwe intekening.

6. En tot slot is ons altijd gezegd dat bij de verwezenlijking van de nieuwe Sionsite de Ros Beiaardstraat en het Sionsplein zouden geïntegreerd worden in het woonerf zoals de rest van onze wijk. Ook van dit voornemen stapt het stadsbestuur af. Van woordbreuk gesproken.

Bewonersvergadering:

De bewonersvergadering van woensdag 4 juli kon op heel wat aanwezigheid rekenen. De aanwezigen lieten niet mis te verstaan geen genoegen te nemen met de gang van zaken. Daarop werd beslist om eventueel over te gaan tot het opzetten van een aantal acties. De aanwezigen deden ons heel wat leuke suggesties.

Tussen buurtvergadering en nu. Een stand van zaken:

Na het aankondigen van mogelijke ludieke acties zijn er heel wat reacties gekomen van verschillende politieke partijen en politici. Hieruit zijn verschillende gesprekken ontstaan die geleid hebben tot resultaat.

Op 21 augustus 2012 waren we officieel uitgenodigd door het college van Burgemeester en Schepenen voor een gesprek. Het was een goed gesprek met wederzijds begrip en respect. Uit dit gesprek zijn een aantal afspraken gemaakt die we jullie graag voorstellen.

1. De Buurtwerking Het Looks zal officiële gesrekspartner worden in de ontwikkelling van de ontsluiting tussen Berlarij – Ros Beiaardstraat en Sionsplein.
2. Er zal begonnen worden met een bijna wit blad om een nieuwe intekening te maken van de toekomstige ontsluiting.3. Over alle punten ,behalve dat de in –en uitrit van de ondergronds parking van de nieuwe Sion Site langs Sionsplein en Ros Beiaardstraat zullen komen, zal kunnen gepraat worden.
4. De buurtbewoners zullen op de hoogte gebracht worden voor het plan definitief zal worden goedgekeurd.
5. Er wordt ook bijkomend overleg opgestart worden op het vlak van de praktische zaken van werfplanning en de gevolgen van de werken voor de wijk en haar bewoners. Ook dit overleg zal al zeer snel tot stand komen daar de afbraakwerken van de vroegere stadsmagzijnen op relatief korte termijn, zullen aangevat worden.

De buurtwerking is van oordeel dat hiermee de verwachtingen ingelost zijn die we prioritair hebben afgesproken op de buurtvergadering.

Kiezen voor overleg:

De buurtwerking  heeft beslist om de geplande ludieke acties (picknick – optocht en poltiek debat) voorlopig uit te stellen. We trekken volop de kaart van het overleg.

Indien we echter zouden vaststellen dat het overleg niet goed verloopt of er onvoldoende rekening wordt gehouden met onze standpunten en argumenten, zullen we jullie heel snel bij elkaar roepen voor een nieuwe buurtoverleg. Ludieke acties kunnen op een later tijdstip nog altijd geörganiseerd worden.

Nu willen we echter eerst het overleg met het stadsbestuur volop haar kans geven. We grijpen deze kans aan om via goed en degelijk overleg samen met het stadsbestuur te zoeken naar een zogoed mogelijk oplossing waar iedereen zich kan in vinden. Makkelijk zal het niet worden maar wij hebben in het verleden al meermaals bewezen te hebben een betrouwbare en creatieve partner te zijn.

De Buurtwerking Het Looks dankt de aanwezige Schepenen en andere aanwezigen voor het open en constructief overleg. Wij danken ook het huidige voltallige College van Burgemeester en Schepen die de reslutaten van
dit overleg mee mogelijk gemaakt hebben.

Persoonlijk wil ik iedereen bedanken voor de inzet en het vertrouwen in het kader van dit dossier. We hebben via dit overleg gehaald wat we wilden, namelijk betrokkenheid. Het is nu aan ons om te bewijzen dat we deze uitdaging aankunnen. Het zal een goede oefening zijn voor het nog grotere project normaalschool, dat ook nog op til staat.

Wij hopen dat jullie het eens zijn met deze werkwijze die volgens ons de meest slimme is.

Wordt vervolgd.

In opdracht van de ganse buurtwerking (buurtcomité, feestcomité, compostkluster en KunstKomité) dank ik alle buurtbewoners voor het vertrouwen in de buurtwerking en voor deelname aan de verschillende activiteiten.

Een fiere voorzitter. Reacties altijd welkom.

Dominic Van Oosterwyck, Hazenstraat 8
0477/ 34 99 32,  dvanoosterwyck@gmail.com
 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!