De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Nieuw vluchtelingenhuis in Leuven van start

Nieuw vluchtelingenhuis in Leuven van start

maandag 9 juli 2012 15:14
Spread the love

Nieuw vluchtelingenhuis in Leuven van start
Het comité “Recht op Migratie” heeft in Leuven, samen met een steuncomité van meer dan 130 personen, een “Vluchtelingenhuis” opgericht.

Sinds 2 juli is het klaar voor de opvang van vluchtelingen. De directe aanleiding was de crisis in de opvang van vluchtelingen. In de winters voor 2012 zagen we schrijnende beelden van asielzoekers die op straat moesten slapen.
Er werd door de regering niet genoeg opvang ter beschikking gesteld. Zij is nochtans wettelijk verplicht om voor degelijke opvang van asielzoekers te zorgen .
Politici van alle partijen kenden het probleem en deden veel beloftes maar er kwam geen schot in de zaak. De regering vraagt aan de steden en gemeenten om bijkomende opvang te organiseren.
Maar de stad en het OCMW van Leuven gaan daar niet op in. Ze zeggen reeds genoeg te doen maar missen zo een kans om hun steentje bij te dragen in de spreiding van de opvang van vluchtelingen.
Spijtig want het kost de stad niets gezien alles wordt betaald door Fedasil. Daarom hebben we zelf het initiatief genomen voor de oprichting van een vluchtelingenhuis. Het is geen lokaal opvang initiatief (LOI) want ons vluchtelingenhuis is niet alleen voor asielzoekers maar voor alle dakloze vluchtelingen, met of zonder papieren.
Om die reden krijgen we geen steun en kunnen we dit project alleen realiseren met de medewerking van vele vrijwilligers en sympathisanten. Het gaat om mensen die een bijdrage leveren, financieel en/of met hun persoonlijke inzet van wat vrije tijd.
Het vluchtelingenhuis is gerealiseerd.
Op 1 juni 2012 konden we een huis huren in Wilsele, Groot-Leuven. Sinds 2 juli is het operationeel en klaar voor de opvang. Het is gelegen op enkele km van het centrum van Leuven en gemakkelijk te bereiken, ook met de bus. Het is groot genoeg om minstens vijf vluchtelingen op te vangen.
Om de huur en de maandelijkse algemene kosten te betalen hebben we een steuncomité opgericht. Het werd een succes en op enkele maanden tijd hadden we op 1 juli 2012 reeds meer dan 130 personen die bereid waren het huis financieel en praktisch te steunen.
Ze brengen nu maandelijks ongeveer 1.700 € per maand bijeen en zorgen voor allerlei praktische hulp. Er blijft nog een probleem voor de maandelijkse leefkosten van de vluchtelingen ( eten, kleding, vervoer en dergelijke), maar dat lossen we wel op,
Ondertussen hebben we ook een begeleider, pater Dirk De Vis die mee inwoont en de daklozen zal begeleiden. Hij deed dit werk tot op heden reeds twaalf jaar in Brussel.

Wie kan terecht in het vluchtelingenhuis en waarvoor?
Het vluchtelingenhuis biedt tijdelijke opvang aan vluchtelingen, bij voorrang aan de meest zwakken zoals vrouwen al of niet met kinderen en juist-niet-minderjarigen. Het gaat om vluchtelingen, met of zonder papieren, die omwille van uiteenlopende redenen tijdelijk geen thuis of onderdak hebben. We richten ons in de eerste plaats naar vluchtelingen uit Leuven en directe omgeving.
Het eerste contact is enkel telefonisch mogelijk. Daarin wordt duidelijk gemaakt wat de regels zijn van het huis en dat het tijdelijke opvang is in een gemeenschapshuis met welbepaalde regels.
Er zal ook worden meegedeeld dat het de bedoeling is om aan een concreet project voor hun toekomst te werken en ze een verblijfscontract moeten tekenen
Indien de betrokken vluchteling daarmee akkoord kan gaan volgt er een intakegesprek en kan hij/zij worden aanvaard.
Duur van de opvang
Wij geven geen bestendige opvang en daarom is het verblijf beperkt tot 3 maanden, eventueel verlengbaar.
De verlenging hangt af van de situatie van de vluchteling op dat ogenblik en van zijn te volgen project. Het is niet de bedoeling om dakloze vluchtelingen een bestendige opvang te bieden.

Doel en vorm van de opvang
Wij willen voor hen een springplank zijn om even te verpozen en te werken aan hun toekomst en aan een concreet project. Ze worden begeleid door professionele mensen en zo nodig bijgestaan door een advocaat, psycholoog of therapeut. We werken daarvoor ook samen met professionele mensen en organisaties zoals o.m. C.A.W.
Men huurt niet zo maar een kamer. Het is een leefgemeenschap met duidelijke afspraken over onderhoud, boodschappen, sluitingsuur en privacy.
Als de opgevangen vluchtelingen een eigen inkomen hebben, van wat ook, wordt hen een bijdrage gevraagd tot max. de helft van hun inkomen en max. de helft van het bedrag van het leefloon.
Men moet ook een dagbezigheid hebben: werken, vorming, vrijwilligerswerk…
Vrijwilligerswerk
Vrijwilligers zullen de vluchtelingen ook helpen op verschillende terreinen. We denken aan het helpen koken, het leren van de Nederlandse taal, hen in de aanvang begeleiden naar officiële instanties, aanleren van computervaardigheden, spel en ontspanning bijvoorbeeld voor de kinderen enz…

Pol Van Camp

Meer informatie:
website: www.rechtopmigratie.be
mailadres: vluchtelingenhuis.leuven@gmail.com
Bankrekening: BE10 9730 5649 9504 van Rechtopmigratie-Vluchtelingenhuis te Leuven

take down
the paywall
steun ons nu!