De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Netanyahu spreekt Amerikaans Congres toe over Iran/Ruzie tussen oorlogsmisdadiger en medeplichtige/Israelische terreur tegen Palestijnen met Amerikaanse steun

Netanyahu spreekt Amerikaans Congres toe over Iran/Ruzie tussen oorlogsmisdadiger en medeplichtige/Israelische terreur tegen Palestijnen met Amerikaanse steun

woensdag 4 maart 2015 08:11
Spread the love


NETANYAHU SPREEKT AMERIKAANS CONGRES TOEOVER IRAN/RUZIE TUSSEN OORLOGSMISDADIGER EN MEDEPLICHTIGE/ISRAELISCH TERRORISME TEGEN PALESTIJNEN MET AMERIKAANSE STEUN

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/netanyahu-spreekt-amerikaans-congres-toe-over-iranruzie-tussen-oorlogsmisdadiger-israel-en-medeplichtige-vsisraelisch-terrorisme-tegen-palestijnen-met-amerikaanse-steun/

Historicus-Journalist Dirk Jan van Baar,  verdediger van de Israelische bezettingspolitiek enzijn misdaden [1], heeft in een recentelijk Volkskrantartikel ”Netanyahu maaktzich terecht zorgen” [2], een nieuwe poging gedaan, kampioen van Israel te zijn.
Deze keer gaat het over een dreigende ”ruzie” tussen de Verenigde Statenen Israel over een door de VS gewenste ”atoomdeal” met Iran, dieerop neer zou komen, dat Iran zich gedurende tien jaar van nucleaire activiteit zou moeten onthouden. [3]Op zich al vreemd als je bedenkt, dat nooit enig bewijs geleverd is,dat Iran zich zou richten op nucleaire activiteit voor niet vreedzamedoeleinden [4] en dat het enige land, dat ooit nucleaire wapens gebruiktheeft voor de oorlog, de Verenigde Staten zelf is. [5]Maar dat even daargelaten.
ACHTERGROND RUZIE NETANYAHU/OBAMAUITNODIGING DOOR REPUBLIEKEINSE VOORZITTER VAN HET AMERIKAANSE CONGRES
De achtergrond van de ruzie tussen Netanyahu en Obama is eigenlijkwel vermakelijk, omdat zowel Israel als bondgenoot de VerenigdeStaten de laagst denkbare morele score hebben. [6]Daarom is zo’n ruzie alleen maar in het voordeelvan mensen, die vrijheid voor de Palestijnen en andere volkereneen goed hart toedragen.
Maar nu de ruzie zelf:
Netanyahu is niet op uitnodiging van de Amerikaanse regeringnaar de VS gekomen, maar van de Republiekeinse voorzitter van het Congres,voor een toespraak tot het Amerikaanse Congres, waarin hij het zouhebben over de op handen zijnde Amerikaanse atoomdealmet Iran, waar Netanyahu en de Republiekeinen op tegen zijn. [7]De democraten hebben  dan weer bezwaren geuit tegen Netanyahu’s toespraak omdat het een verkiezingsstunt zou zijn. [8]Dan bestaat ook nog de zorg [bij de Amerikaanse regering], dat Netanyahu uit de school zou klappen, door het Congres”te waarschuwen” voor  details over  vertrouwelijke informatierond die atoomdeal wat weer gezichtsverliesvoor de Amerikaanse regering zou zijn. [9]Kortom, een heus moddergevecht.
ARTIKEL DIRK JAN VAN BAAR
Het artikel van Dirk Jan van Baar, dat over deze controverse tussen deVS [die de deal met Iran wil] en Netanyahu  [die erop tegen is] gaat,staat natuurlijk weer bol van de Israelverdediging.Zo zou er een ”reele Iraanse nucleaire dreiging” voor Israelzijn [dat zelf een nucleaire macht is, kennelijk even vergeten door’van Baar] [10]En verder geklaag over de ”veiligheid” van Israel, diezou worden ondergraven door eerst Iran en nu de ciontroversetussen Obama en Netanyahu. [11]
Inmiddels heeft Netanyahu zijn redevoering voor het Congresgehouden met de verwachte retoriek tegen Iran en de ”veiligheid”van Israel. [12]Volgens nieuwssite Nu.nl zou Netanyahu hebbenopgemerkt” IS strijdt met hakmessen en Youtube, Iran wellicht binnenkort met atoombommen” [13]En dat uit de mond van een regeringsleider van een land met een geavanceerd nucleair programma en, zonder IS te willenvergoeilijken om zijn oorlogsmisdaden, Israelische wapensals fosforbommen en F’16’s , die worden afgeschoten opeen weerloze Palestijnse burgerbevolking. [14]
”RUZIE” TUSSEN ISRAEL EN DE VERENIGDE STATENCONFLICT TUSSEN OORLOGSMISDADIGER EN MEDEPLICHTIGE
Men zou in de verleiding kunnen komen, veel waarde te hechtenaan deze controverse tussen Israel en loyale bondgenoot de VS.Maar hoewel er soms wat controverses zijn, zoals overde voortgaande bouw van illegale nederzettingen in de bezette PalestijnseWestelijke Jordaanoever [15] en deze Iran atoomdeal is crux vanhet verhaal de voortgaande politieke en militaire steun aan de Israelische bezetter [16] en daarmeede door die bezetter gepleegde misdaden. 
NOG EENS OP EEN RIJTJEDE ISRAELISCHE BEZETTING EN ZIJN OORLOGSMISDADEN
BEZETTING EN ONDERDRUKKING
Hier, ten overvloede, enkele feiten over de Israelische bezettings en onderdrukkingspolitiek:Sinds 1967 bezet Israel de Palestijnse gebieden, De WestelijkeJordaanoever, Gaza [17] en Oost Jeruzalem, ondanksVN Veiligheidsraadsresolutie 242 [dd 1967], die Israel opriepen nog oproept, zich terug te trekken uit de in de juni oorlog[1967] veroverde gebieden, waaronder de Palestijnse.U hoort te weten, dat daaraan nul comma nul gehooris gegeven, waardoor Israel reeds 47 jaar bezetter is.Aan deze bezetting is inherent, onderdrukking, vernederingenen mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden, zoalsgepleegd in bloedige militaire operaties in de WestelijkeJordaanoever en Gaza. [18]In juli en augustus heeft de Israelische militaire operatiein Gaza, Protective Edge in Gaza, nog geleid tot 2137 dodelijke slachtoffers.[19]
NEDERZETTINGEN/IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHTLANDDIEFSTALBEROVING VAN WATER
Een rampzalig neveneffect van deze bezetting zijn de in bezetPalestijns gebied gebouwde nederzettingen, die niet alleenin strijd zijn met het Internationaal Recht [20], maar zich regelrechtschuldig maken aan landdiefstal van Palestijnen [21] en het berovenvande Palestijnen van water. [22]
GAZA BLOKKADE
Niet de minste, is de Israelischeuithongeringscampagne tegen de bezette Gazaanse bevolking,de zogenaamde ”Blokkade van Gaza”, die vanaf 2007 van kracht is,Hierdoor wordt Gaza van de buitenwereld afgesloten, bepaalt Israelwelke goederen en producten binnenkomen [de ene keer is debezetter ”soepeler”, dan weer stricter], waarmee Gaza feitelijkeen gevangenis is. [23]Het op een dergelijke manier terroriseren van de burgerbevolkingis een collectieve straf en als zodanig een ernstige schending van hetInternationaal Recht. [24]
BLOEDIGE GAZA MILITAIRE EXPEDITIE REVISITED
De bloedige Israelische militaire strafexpeditiein Gaza, ”Protective Edge” staat natuurlijk niet op zich,maar is onderdeel van een reeks vuile oorlogen,die Israel regelmatig voerde en nog zal voeren. [25]
Dit zijn enkele waarheden, die je niet vindt in de artikelenvan Dirk Jan Baar, die bewust Israel de slachtofferrolin drukt, terwijl de werkelijke slachtoffers de onderdruktePalestijnen zijn.Het is hun veiligheid, die op dagelijkse basis wordtbedreigd, niet die van bezettings en terreurstaat Israel. [26]
En het is de VS, die met zijn politiek-militaire steunde misdaad van bezetting en onderdrukking in stand houdt.Ondanks het ”minor conflict” tussen Netanyahu en Obamaover die Amerikaanse ”atoomdeal” met  Iran. [27]

EPILOOG
Dit ”minor conflict” tussen Israel en loyale bondgenoot overde VS ”atoomdeal” met Iran is niet onbelangrijk.Netanyahu komt naar de Verenigde Staten omhet Congres toe te spreken, zonder uitnodiging vande Amerikaanse regering en gooit olie op degolven door de Congres leden te ”waarschuwen”  tegen ”gevaarlijk Iran” [28], waarmee hij welbewuststookt tegen het beleid van Obama.[29]Maar hoe moot het ook zou zijn, ik vrees, dateen echte verkoeling tussen Israel en de VS zaluitblijven.Daarvoor lopen de belangen van beide landenteveel parallel, al is natuurlijk iedere controversemeegenomen.
Laten we ons daarom niet laten afleiden door dezeNetanyahu en Obama ruzie en niet vergeten,dat oorlogsmisdadiger Israel nog steeds van harte militairwordt ondersteund door partner in crime, de VS. [30]
En zolang dat het geval is, is er nog geen reden tot juichen.

Astrid Essed

[1]

VOLKSKRANTPALESTIJNEN MOETEN HET DOEN MET TWEE HALVE STATENDIRK JAN VAN BAAR13 AUGUSTUS 2014
http://www.volkskrant.nl/dossier-israelisch-palestijns-conflict/palestijnen-moeten-het-doen-met-twee-halve-staten~a3717317/

VOLKSKRANTTRAGIEK VAN DE PALESTIJNEN ZIT IN HUN GESTOORDEZELFBEELDDIRK JAN VAN BAAR17 JULI 2014
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2808/Israelisch-Palestijns-conflict/article/detail/3690874/2014/07/17/Tragiek-van-de-Palestijnen-zit-in-hun-gestoorde-zelfbeeld.dhtml

KRITIEK OP VAN BAAR:
PALESTIJNEN MOETEN HET DOEN MET TWEE HALVE STATEN/BRIEF AAN DE VOLKSKRANT OVER DENIGREREND ARTIKELASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/palestijnen-moeten-het-doen-met-twee-halve-statenbrief-aan-de-volkskrant-over-denigrerend-artikel/

”TRAGIEK VAN DE PALESTIJNEN ZIT IN HUN GESTOORDE ZELFBEELD”/BRIEF AAN DE VOLKSKRANT OVER RACISTISCH EN DENIGRERENDARTIKELASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/tragiek-van-de-palestijnen-zit-in-hun-gestoorde-zelfbeeldbrief-aan-de-volkskrant-over-racistisch-en-denigrerend-artikel/

[2]
VOLKSKRANTNETANYAHU MAAKT ZICH TERECHT ZORGENDIRK JAN VAN BAAR1 MAART 2015
http://www.volkskrant.nl/dossier-dirk-jan-van-baar/netanyahu-maakt-zich-terecht-zorgen~a3875796/

[3]
ELSEVIERIRAN: VOORWAARDE VAN OBAMA VOOR ATOOMDEALIS ”ONACCEPTABEL” 3 MAART 2015
http://www.elsevier.nl/Buitenland/achtergrond/2015/3/Iran-Voorwaarde-van-Obama-voor-atoomdeal-is-onacceptabel-1717563W/

[4]
NRCNETANYAHU OVERDREEF NUCLEAIRE DREIGING IRANTEGEN  VN23 FEBRUARI 2015
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/02/23/netanyahu-overdreef-nucleaire-dreiging-iran-tegen-vn/

AL JAZEERAMOSSAD CONTRADICTED NETANYAHU ON IRAN NUCLEARPROGRAMME
http://www.aljazeera.com/news/2015/02/leaks-netanyahu-misled-iran-nuclear-programme-guardian-iran-nuclear-speech-2012-150218165622065.html

[5]

WIKIPEDIAATOOMBOMMEN OP HIROSHIMA EN NAGASAKI
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atoombommen_op_Hiroshima_en_Nagasaki

”Zij die tegen de atoombommen zijn zeggen dat het gebruik van zulke massavernietigingswapens een misdaad tegen de menselijkheid is. Albert Einstein and Leo Szilard waarschuwden in hun brief aan president Roosevelt over de immoraliteit van de atoombom:

I think it made it very difficult for us to take the position after the war that we wanted to get rid of atomic bombs because it would be immoral to use them against the civilian population. We lost the moral argument with which, right after the war, we might have perhaps gotten rid of the bomb.

Let me say only this much to the moral issue involved: Suppose Germany had developed two bombs before we had any bombs. And suppose Germany had dropped one bomb, say, on Rochester and the other on Buffalo, and then having run out of bombs she would have lost the war. Can anyone doubt that we would then have defined the dropping of atomic bombs on cities as a war crime, and that we would have sentenced the Germans who were guilty of this crime to death at Nuremberg and hanged them?

But, again, don’t misunderstand me. The only conclusion we can draw is that governments acting in a crisis are guided by questions of expediency, and moral considerations are given very little weight, and that America is no different from any other nation in this respect”


MEDIAWIKI.ARTS.KU LEUVEN.BE

http://mediawiki.arts.kuleuven.be/geschiedenisjapan/index.php/Atoombommen_op_Hiroshima_en_Nagasaki_in_1945#Waren_de_atoombommen_echt_nodig.3F

Bron:

MEDIAWIKI.ARTS.KU LEUVEN.BE

ATOOMBOMMEN OP HIROSHIMA EN NAGASAKI IN 1945

http://mediawiki.arts.kuleuven.be/geschiedenisjapan/index.php/Atoombommen_op_Hiroshima_en_Nagasaki_in_1945

[6]

VERENIGDE STATEN/MISDADEN/OBAMA SPECIFIEK

HUMAN RIGHTS WATCHREPORTA WEDDING THAT BECAME A FUNERALUS Drone attack on Marriage Procession in Yemen20 FEBRUARY 2014http://www.hrw.org/reports/2014/02/19/wedding-became-funeral-0  AMNESTY INTERNATIONALWILL I BE NEXT/US DRONE STRIKESIN PAKISTAN22 OCTOBER 2013 http://www.amnestyusa.org/research/reports/will-i-be-next-us-drone-strikes-in-pakistan
OSAMA BIN LADEN KILLED BY US FORCES/NO JUSTICEWITHOUT A TRIALASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/2011osama-bin-laden-killed-by-us-forcesno-justice-without-a-trial/

OF
http://la.indymedia.org/news/2011/05/245813.php

VERENIGDE STATEN/MISDADEN/ALGEMEEN

IRAQ BODY COUNTCIVILIAN DEATHS FROM VIOLENCE: 2003-2011
https://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2011/
CIVILIAN DEATHS IN ´´NOBLE´´ IRAQMISSION PASS 10 0007 FEBRUARY 2004
https://www.iraqbodycount.org/analysis/beyond/ten-thousand/
AMNESTY INTERNATIONALAFGHANISTANNO JUSTICE FOR THOUSANDS OFCIVILIANS KILLED IN US/NATO OPERATIONS11 AUGUST 2014
http://www.amnesty.org/en/news/afghanistan-no-justice-thousands-civilians-killed-usnato-operations-2014-08-11
MISDADEN/ISRAEL
RIGHTS FORUM50 DAGEN GAZA OORLOGFEITEN EN CIJFERS
http://www.rightsforum.org/achtergronden/escalatie-gaza
ALAKHBARTHE VICTIMS OF GAZA/A LIST OF PALESTINIANSKILLED IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULThttp://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault
AMNESTY INTERNATIONALTRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OFEXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANKFEBRUARY 2014
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/002/2014/en/349188ef-e14a-418f-ac20-6c9e5c8d9f88/mde150022014en.pdf
CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024

[7]

VOLKSKRANTNETANYAHU MAAKT ZICH TERECHT ZORGENDIRK JAN VAN BAAR1 MAART 2015
http://www.volkskrant.nl/dossier-dirk-jan-van-baar/netanyahu-maakt-zich-terecht-zorgen~a3875796/

[8]
VOLKSKRANTNETANYAHU MAAKT ZICH TERECHT ZORGENDIRK JAN VAN BAAR1 MAART 2015
http://www.volkskrant.nl/dossier-dirk-jan-van-baar/netanyahu-maakt-zich-terecht-zorgen~a3875796/

JAFFADOK [NIEUWS VAN 2 MAART 2015]ISRAEL STOOKT TUSSEN PRESIDENT EN CONGRES
http://jaffadok.nl/nieuws-van-2-maart-2015/

[9]
JAFFADOK [NIEUWS VAN 3 MAART 2015]
VS WAARSCHUWT: VERRAAD GEEN GEHEIME INFORMATIE
http://jaffadok.nl/nieuws-van-3-maart-2015/

[10]

NUCLEAR WEAPONSISRAEL
http://fas.org/nuke/guide/israel/nuke/

WIKIPEDIANUCLEAR WEAPONS AND ISRAEL
http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_weapons_and_Israel

[11]

VOLKSKRANTNETANYAHU MAAKT ZICH TERECHT ZORGENDIRK JAN VAN BAAR1 MAART 2015
http://www.volkskrant.nl/dossier-dirk-jan-van-baar/netanyahu-maakt-zich-terecht-zorgen~a3875796/

[12]

NU.NLNETANYAHU SPREEKT AMERIKAANS CONGRES TOEOVER IRAN4 MAART 2015
http://www.nu.nl/buitenland/4003590/netanyahu-spreekt-amerikaans-congres-toe-iran.html

[13]

NU.NLNETANYAHU SPREEKT AMERIKAANS CONGRES TOEOVER IRAN4 MAART 2015
http://www.nu.nl/buitenland/4003590/netanyahu-spreekt-amerikaans-congres-toe-iran.html

[14]

HUMAN RIGHTS WATCH]ISRAEL: WHITE PHOSPHORUS USE EVIDENCE OF WARCRIMES25 MARCH 2009
http://www.hrw.org/fr/node/81821

HUMAN RIGHTS WATCHRAPPORTRAIN OF FIREISRAEL’S UNLAWFUL USE OF WHITE PHOSPHORUSIN GAZA
http://www.hrw.org/reports/2009/03/25/rain-fire-0

NRCISRAEL REAGEERT MET RAKETTEN OP BESCHIETINGEN UIT GAZA8 AUGUSTUS 2014
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/08/08/israel-reageert-na-einde-bestand-met-raketten-op-beschietingen-uit-gaza/

‘De raket die een Israëlische F16 op Gaza-stad afvuurde trof niet alleen de woning van Hamas-topman Salah Sjehada, maar reduceerde in totaal vijf panden waarin tientallen families woonden tot puin. Sjehada, zijn vrouw en lijfwacht kwamen om het leven, samen met twee andere volwassenen en negen kinderen. Volgens Palestijnse artsen vielen er minstens 174 gewonden en kunnen er nog meer doden onder het puin vandaan komen.”

TROUWSCHERPE KRITIEK OP AANVAL ISRAEL24 JULI 2002
http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/2583387/2002/07/24/Scherpe-kritiek-op-aanval-Israel.dhtml

[15]

”Internationaal kwam er de afgelopen dagen forse kritiek op de ‘strafmaatregel’ van Israël. De VS noemden de bouw van de nederzettingen schadelijk voor het vredesproces.”
NRCISRAEL ZET OMSTREDEN BOUWPLANNEN ONDANKSINTERNATIONALE KRITIEK DOOR5 DECEMBER 2012
http://www.nrc.nl/nieuws/2012/12/05/israel-zet-omstreden-bouwplannen-ondanks-internationale-kritiek-door/

AL JAZEERAUS SHARPLY CRITICISES ISRAELI SETTLEMENT PLAN2 OCTOBER 2012
http://www.aljazeera.com/news/americas/2014/10/us-sharply-criticises-israeli-settlement-plan-2014101225234373240.html

”De internationale gemeenschap, inclusief de Verenigde Staten, beschouwt de bouw van Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied als illegaal.”
NRCISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS GEBIEDUIT30 JANUARI 2015
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/01/30/israel-bouwt-weer-honderden-nederzettingen-op-westelijke-jordaanoever/

[16]

HAARETZUS MILITARY AID TO ISRAEL EXCEEDS $100 BILLION18 AUGUST 2014
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/.premium-1.611001

[17]

GAZA NOG STEEDS BEZET GEBIED VOLGENS HETINTERNATIONAAL RECHT”Israel maintains effective control over Gaza, controlling all but one of the crossings into the Gaza Strip, the airspace, territorial waters, telecommunications and the population registry which determines who is allowed to leave or enter Gaza. Therefore, Israel is still considered the occupying power and is responsible for the welfare of the inhabitants in the strip under international humanitarian law.”AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES
http://www.amnestyusa.org/our-work/countries/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories
[18]
AMNESTY INTERNATIONALTRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OFEXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANKFEBRUARY 2014
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/002/2014/en/349188ef-e14a-418f-ac20-6c9e5c8d9f88/mde150022014en.pdf
CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024
[19]
ALAKHBARTHE VICTIMS OF GAZA/A LIST OF PALESTINIANSKILLED IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault
[20]
ILLEGALITEIT NEDERZETTINGENTHE RIGHTS FORUM/NEDERZETTINGEN
http://www.rightsforum.org/achtergronden/nederzettingen
BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
http://www.btselem.org/settlements/international_law
”Recalling that the Security Council described Israels policy of establishing settlements in that territory as a flagrant violation of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6&ca
”Tal van keren heeft deEU de nederzettingsactiviteiten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalembetreurd en herhaald dat nederzettingen en de sloop van huizen door de EU wordenbestempeld als illegaal volgens internationaal recht.”
”BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN”BLADZIJDE 226MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN DE WERELDVERSLAG OVER EU ACTIE IN 2011
http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2011_hr_report_nl.pdf
[21]LANDDIEFSTALBTSELEM.ORGSETTLEMENTSLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS
http://www.btselem.org/settlements
[22]WATERDIEFSTAL”De waterproblematiek in de Palestijnse gebieden is zeer ernstig. De hoofdoorzaak is de Israëlische bezetting. Het grootste deel van het water op de Westelijke Jordaanoever neemt Israël de Palestijnen af. Terwijl de illegale nederzettingen veel en voordelig water krijgen, lijden veel Palestijnen onder een ernstig watertekort. ”
RIGHTS FORUMWATERPROBLEMATIEK PALESTIJNEN
http://www.rightsforum.org/achtergronden/water
[23]RIGHTS FORUMDE GAZA STROOKBLOKKADE
http://www.rightsforum.org/achtergronden/gaza
[24]VERBOD OP COLLECTIEVE STRAFFENArtikel 33, 4e Conventie van GeneveARTICLE 33No protected person may be punished for an offence he or she has not personally committed. Collective penalties and likewise all measures of intimidation or of terrorism are prohibited.
Pillage is prohibited.
Reprisals against protected persons and their property are prohibited.

https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/380?OpenDocument
[25]AMNESTY INTERNATIONALMOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKSON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY7 AUGUST 2014
http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/mounting-evidence-deliberate-attacks-gaza-health-workers-israeli-army-2014-
HUMAN RIGHTS WATCHGAZA: AIRSTRIKE DEATHS RAISE CONCERNS ONGROUND OFFENSIVE22 JULI 2014
http://www.hrw.org/news/2014/07/22/gaza-airstrike-deaths-raise-concerns-ground-offensive

ALAKHBARTHE VICTIMS OF GAZA/ A LIST OF PALESTINIANSKILLED IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault

UITPERS.BEVUILE OORLOG TEGEN DE PALESTIJNSEBURGERBEVOLKINGASTRID ESSEDFEBRUARI 2009
http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=2278

CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024

[26]
HAARETZUS MILITARY AID TO ISRAEL EXCEEDS $100 BILLION18 AUGUST 2014
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/.premium-1.611001

[27]

VOLKSKRANTNETANYAHU MAAKT ZICH TERECHT ZORGENDIRK JAN VAN BAAR1 MAART 2015
http://www.volkskrant.nl/dossier-dirk-jan-van-baar/netanyahu-maakt-zich-terecht-zorgen~a3875796/

JAFFADOK [NIEUWS VAN 2 MAART 2015]ISRAEL STOOKT TUSSEN PRESIDENT EN CONGRES
http://jaffadok.nl/nieuws-van-2-maart-2015/

JAFFADOK [NIEUWS VAN 3 MAART 2015]
VS WAARSCHUWT: VERRAAD GEEN GEHEIME INFORMATIE
http://jaffadok.nl/nieuws-van-3-maart-2015/

[28]

NU.NLNETANYAHU SPREEKT AMERIKAANS CONGRES TOEOVER IRAN4 MAART 2015
http://www.nu.nl/buitenland/4003590/netanyahu-spreekt-amerikaans-congres-toe-iran.html

[29]

JAFFADOK [NIEUWS VAN 2 MAART 2015]ISRAEL STOOKT TUSSEN PRESIDENT EN CONGRES
http://jaffadok.nl/nieuws-van-2-maart-2015/

[30]

HAARETZUS MILITARY AID TO ISRAEL EXCEEDS $100 BILLION18 AUGUST 2014
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/.premium-1.611001

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!