De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

NEE tegen samenwerkingsverband Amsterdam Tel Aviv/Brief aan Raadscommissie Algemene Zaken

NEE tegen samenwerkingsverband Amsterdam Tel Aviv/Brief aan Raadscommissie Algemene Zaken

woensdag 11 januari 2017 02:23
Spread the love

NEE TEGEN SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEFAAN DE RAADSCOMMISSIE ALGEMENE ZAKEN INVERBAND MET VERGADERING 12 JANUARI 2017

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/nee-tegen-samenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-raadscommissie-algemene-zaken-over-vergadering-12-januari/

AANDE RAADSCOMMISSIE ALGEMENE ZAKENOnderwerp:Samenwerkingsverband Amsterdam Tel AvivBrief van burgemeester van der Laan dd 1 november 2016,die wordt besproken in uw vergadering op donderdag12 januari 2017.

Geachte leden van de Commissie,
De beste wensen voor 2017!U kunt het Nieuwe Jaar goed beginnen door gehoor tegeven aan mijn volgende oproep:
Ga op uw vergadering dd  donderdag 12 januari NIET accoord met de brief, die burgemeester vander Laan op 1 november 2016 aan uw Commissie heeft geschreven!Verbreek ieder samenwerkingsverband tussen Amsterdamen Tel Aviv!Met een bezettingsstaat werk je niet samen!Wie geen tijd heeft, de hele brief te lezen, sla hetstuk over het Internationaal Recht [dat u trouwenshoort te weten] over en ga naar Epiloog
Achtergrond:
Anno Domini 2015 is door uw Gemeenteraad een samenwerkingsverband tot stand gekomen tussen Amsterdam en Tel Aviv, ondanksvele protesten van mij en anderen. [1]Reden?Tel Aviv is een onderdeel van bezettingsstaat Israel, die het InternationaalRecht structureel aan zijn laars lapt.[2]Als doekje voor het bloeden ging de Gemeenteraad accoordmet een motie van Groen Links, waarbij uitdrukkelijk nietzou worden samengewerkt met partijen, die banden hadden metde illegale nederzettingen en ook niet met partijen, die bandenhebben met het Israelische leger of het Ministerie van Defensie. [3]Ik citeer van de website van Groen Links
”Zo zal Amsterdam in projecten op geen enkele manier samenwerken met partijen die banden (bijvoorbeeld directe of indirecte financiële betrekkingen) hebben met illegale nederzettingen op bezet Palestijns gebied. ”
en
”Ook zal het gemeentebestuur ervoor zorgen dat niet wordt samengewerkt met partijen die een band hebben met het Israëlische leger en/of Ministerie van Defensie. Ook met deze harde voorwaarde van GroenLinks heeft de gemeenteraad ingestemd. ” [4]

Mij ging dit niet ver genoeg en dat heb ik louden clear aan de Groen Links fractie laten weten. [5]
Maar goed, tenminste zou bewaakt worden, dater geen zaken gedaan zouden worden met illegale nederzettingen, Defensie en de andereondieren van de Israelische bezetting.En wat krijgen we nu?

Ons aller burgervader van der Laan geeft In de brief aan uw raadscommissie Algemene Zaken van 1 november over de samenwerking tussen Amsterdam en Tel Aviv aan, geen garanties te kunnen geven voor de uitvoerbaarheid van de raadsmoties ter algehele uitsluiting van financiële betrekkingen met de illegale nederzettingen.

Ook profijt voor partijen die een band hebben met het Israelische leger en/of het Ministerie van Defensie kan niet geheel worden uitgesloten. Alleen samenwerkingen die “naar alle waarschijnlijkheid” ten goede komen aan nederzettingen of het Israelische leger zullen volgens de brief worden uitgesloten.

Zie voor de bron van mijn informatie noot 6

Bedrog, meneer van der Laan.Bedrog.
Want dit gaat tegen de accoordverklaring vanuw Gemeenteraad met de samenwerkingAmsterdam Tel Aviv, waarbij genoemdevoorwaarden van Groen Links waren goedgekeurd. [7]
Niet alleen houdt de burgemeester zich er niet aan,als hij ondanks mogelijke verwevenheid met denederzettingen de samenwerking toch voortzet.Hij schendt het Internationaal Recht en uals Commissie Algemene Zaken ook, als ude samenwerking, onder deze omstandigheden,niet beeindigt.
Niet duidelijk?Nog maar even een lesje in Internationaal Recht:
HET INTERNATIONAAL RECHT
ISRAELISCHE SCHENDINGEN ILLEGALE NEDERZETTINGEN
Deze nederzettingen, worden sinds eind zestiger jaren gebouwd[en nog geregeld worden uitgebreid] op bezet Palestijns gebied.Niet alleen is dit landdiefstal [Palestijns land wordt onteigendzonder enige compensatie], ze zijn volgens het InternationaalRecht [artikel 49, 4e Conventie van Geneve en het Haags Verdrag van1907] illegaal. [8]
Ook is de illegaliteit van de nederzettingen  bevestigddoor het Internationaal Gerechtshof, dat op 9 juli 2004 de doorbezet Palestijns gebied lopende Israelische Muur illegaalverklaarde:”“The Court concludes that the Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory (including East Jerusalem) have been established in breach of international law.”  [9]De EU beschouwt, zoals u weet, de nederzettingen als illegaal:Op 14 mei 2012 verklaarden de ministers van Buitenlandse Zaken vanvan de 27 EU lidstaten, waaronder Nederland:”“Settlements remain illegal under international law, irrespective of recent decisions by the government of Israel. The EU reiterates that it will not recognise any changes to the pre-1967 borders including with regard to Jerusalem, other than those agreed by the parties.” [10]ISRAELISCHE SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHTBEZETTING/MILITAIRE INVALLEN IN GAZA/BLOKKADE GAZADie illegale nederzettingen zouden er niet geweest zijn zonderde nu bijna [vanaf juni 1967] 50 jarige bezetting van de Palestijnse gebieden,ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242 [1967], die Israeldestijds opriep, zich terug te trekken uit de in de juni oorlogveroverde gebieden, waaronder de Palestijnse [11]Nooit gehoor aan gegeven.Integendeel, dagelijks plukken de Palestijnen de bitterevruchten van die bezetting, die onderdrukking, vernederingenen [oorlogs]misdaden inhoudt.Voorbeelden zijn er te over:De regelmatig terugkerende militaire invallen op Gaza, metals misdadig resultaat 1492 burgerdoden, waaronder 551 kinderen[25 procent], 11. 000 gewonden, 1000 kinderen blijvend gehandicapt. [12]Duizenden Palestijnen dakloos geraakt, duizenden huizen verwoest,scholen verwoest, ziekenhuizen beschadigd. [13]De ellende is niet te tellen.Zodanig zelfs, dat volgens een VN rapport, Gaza onbewoonbaardreigt te worden. [14]De sinds 2007 heersende Gaza Blokkade is wurgend:Door de blokkade en andere beperkingen is 35% van het agrarisch land in Gaza en 85% van de viswateren niet meer vrij toegankelijk. De import is beperkt en er is vrijwel geen export mogelijk. [15]Ook is de watersituatie kritiek:90% van de ondergrondse watervoorraad van Gaza is niet geschikt voor consumptie. Daarnaast stroomt dagelijks zo’n 90 miljoen liter rioolwater niet of nauwelijks gezuiverd in de zee. De hoofdoorzaak: door de blokkade kunnen de Gazanen geen adequate waterzuivering opzetten. [16]Dit komt neer op een oorlog tegen de burgerbevolking.Volgens de VN is de blokkade in strijd met het internationaal recht en komt zij neer op collectieve bestraffing, wat volgens artikel33, 4e Conventie van Geneve, verboden is. [17]De VN zegt:“The blockade, imposed by Israel following the Hamas takeover of Gaza in June 2007, intensified the closure applied since the early 1990s. It is a denial of basic human rights in contravention of international law and amounts to collective punishment.”  [18]De Europese Unie eist dat Israël de blokkade “onmiddellijk, permanent en onvoorwaardelijk” opheft:“The EU continues to call for the immediate, sustained and unconditional opening of crossings for the flow of humanitarian aid, commercial goods and persons to and from the Gaza Strip.” (19)
En dan heb ik het nog niet eens over de Israelische Muur gehad,waarvan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag in 2004heeft gesteld, dat deze illegaal is [20].Tienduizenden Palestijnen zijn door de muur geïsoleerd geraakt van familie, land, werk, scholen en ziekenhuizen. [21] Israël heeft de muur namelijk niet gebouwd langs de internationaal erkende grens (Groene Lijn), maar op de Palestijnse Westelijke Jordaanoever. Maar liefst 85% van de muur loopt door bezet Palestijns gebied.Een de facto annexatie dreigt na de voltooiing van de Muur,omdat dan 9,4 procent van de Westelijke Jordaanoeverbij Israel is ingelijfd, een  gebied, waar 85 procentvan de kolonisten wonen. [22]Bovendien isoleert de Muur Oost-Jeruzalem van de Westelijke Jordaanoever. [23]
Ik kan nog wel meer zaken noemen, die het daglicht nietkunnen verdragen, zoals de openlijke schoffering van alle VNResoluties [24], maar ik laat het hierbij.

EPILOOG

De Boodschap is duidelijk.Israel is een bijna 50 jarige bezettingsstaat (dit jaar,5 juni 2017), die volledig lak heeft aan het InternationaalRecht, illegale nederzettingen blijft bouwen, een illegale Muurheeft gebouwd, een uithongeringsblokkade om Gaza legt ¨(25)EN, nog niet genoemd
In het zogenaamde ´´tolerante´´ Tel Aviv is een virulent racisme tegen zowel EthopischeJoden als Afrikaanse vluchtelingen.Ethiopische Joden zijn veelvuldig slachtoffer van racistischpolitiegeweld, zoals trouwens ook in andere Israelische steden. [26]Afrikaanse vluchtelingen zijn slachtoffer van aanslagen ophun woningen, auto’s en zelfs kinderopvangverblijven. [27] In Tel Aviv vinden demonstraties tegen Afrikaanse vluchtelingenplaats met leuzen als ”Death to the Sudanese” [28]
Op dat racisme heb ik meerdere malen in brieven aan uw Gemeenteraadsledengewezen. (29)Op zich al reden genoeg om geen enkel samenwerkingsverband everaan te gaan.
En al helemaal niet in het totaalplaatje van Israel als bezettingsstaat.Staatsterrorisme al sinds 1967.
Wilt u dat woord niet horen?Toch is het zo.
Nu de burgemeester met zijn brief van 1 november 2016 (30)duidelijk niet eens bereid is zich te houden aan de meest elementaire voorwaarden, geen zaken met de nederzettingen ,zoals was afgesproken, (31)is het aan u leden van de Commissie Algemene Zaken, omeen duidelijk NEE te laten horen ten aanzien van de verderesamenwerking met Tel Aviv.
Pak uw boeltje daar en vertrek uit die vergiftigde sfeer.
Doet u dat niet, dan bent u niet alleen een woordbreker (32),maar neemt u bezetting, racisme en zelfs zakendoen metde nederzettingen op de koop toe.
Dat is een schande EN maakt u moreelverantwoordelijk voor de schanddaden van de Israelischebezettingspolitiek.
Ik verwacht, nee EIS van u, dat u de enige juiste daad stelten de samenwerking, die wordt besproken opdonderdag 12 januari, per direct stopt.
U wilt toch geen bloed aan uw handen?
Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief.
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

NOTEN

[1]

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEVEN AAN GEMEENTERAADSLEDEN/OVERZICHTASTRID ESSED4 NOVEMBER 2015

http://www.astridessed.nl/same nwerkingsverband-amsterdam-tel -avivbrieven-aan-gemeenteraads ledenoverzicht/

VAN STEDENBAND NAAR SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAMTEL AVIV/NEE TEGEN BEZETTING EN ONDERDRUKKINGASTRID ESSED6 NOVEMBER 2015
http://www.astridessed.nl/van- stedenband-naar-samenwerkingsv erband-amsterdam-tel-avivnee-t egen-bezetting-en-onderdrukkin g/

[2]

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEVEN AAN GEMEENTERAADSLEDEN/OVERZICHTASTRID ESSED4 NOVEMBER 2015

http://www.astridessed.nl/same nwerkingsverband-amsterdam-tel -avivbrieven-aan-gemeenteraads ledenoverzicht/

[3]

GROEN LINKS AMSTERDAMAMSTERDAM VERWERPT NEDERZETTINGENBELEID ISRAEL6 NOVEMBER 2015

https://amsterdam.groenlinks.n l/nieuws/amsterdam-verwerpt-ne derzettingenbeleid-isra%C3%ABl

TEKST
”Vandaag stemde de Amsterdamse gemeenteraad over samenwerking met Tel Aviv en Ramallah. Door voorstellen van GroenLinks is deze samenwerking aan zeer scherpe voorwaarden gebonden.

”Zo zal Amsterdam in projecten op geen enkele manier samenwerken met partijen die banden (bijvoorbeeld directe of indirecte financiële betrekkingen) hebben met illegale nederzettingen op bezet Palestijns gebied.
Ook zal het gemeentebestuur ervoor zorgen dat niet wordt samengewerkt met partijen die een band hebben met het Israëlische leger en/of Ministerie van Defensie. Ook met deze harde voorwaarde van GroenLinks heeft de gemeenteraad ingestemd. GroenLinks wil niet dat Amsterdam zich op welke manier dan ook verbindt aan de schandelijke Israëlische bezettingspolitiek. Fractievoorzitter Rutger Groot Wassink: “Dankzij de voorstellen van GroenLinks zijn alle samenwerkingsprojecten aan strikte voorwaarden verbonden en vermijdt Amsterdam elke relatie met de bezetting, de illegale nederzettingen in Palestina en het Israëlische leger.  
Bovendien wordt een aanzienlijk deel van het beschikbare geld voor de samenwerkingsprojecten nu geoormerkt voor mensenrechtenorganisaties.”

Eerder stelde het college een stedenband voor met Tel Aviv en Ramallah. Daar heeft GroenLinks zich samen met andere partijen tegen verzet. Na een onderzoeksmissie van de burgemeester en wethouder Ollongren werd een sterk afgezwakt voorstel gedaan voor samenwerkingsprojecten tussen Amsterdam en Tel Aviv en Amsterdam en Ramallah. Die samenwerking is nu aan verdere strikte voorwaarden gebonden.De fractie zal het college uiterst kritisch blijven volgen bij de uitvoering van deze projecten. De samenwerking mag in ieder geval op geen enkele manier bijdragen aan het conflict en kan zo hopelijk een kleine bijdrage leveren aan de verbetering van de situatie.[4]
ZIE NOOT 3

[5]GEMEENTERAAD AKKOORD MET SAMENWERKINGAMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN GROEN LINKSASTRID ESSED10 NOVEMBER 2015http://www.astridessed.nl/geme enteraad-akkoord-met-samenwerk ing-amsterdam-tel-avivbrief-aa n-groen-links/

[6]
AMSTERDAM STA PAL VOOR HET INTERNATIONAAL RECHThttp://www.docp.nl/amsterdamvo orinternationaalrecht/
TEKST
”In de brief van burgemeester van der Laan aan de raadscommissie Algemene Zaken van 1 november 2016 over de samenwerking tussen Amsterdam en Tel Aviv geeft de burgemeester aan geen garanties te kunnen geven voor de uitvoerbaarheid van de raadsmoties ter algehele uitsluiting van financiële betrekkingen met de illegale nederzettingen.

Ook profijt voor partijen die een band hebben met het Israelische leger en/of het Ministerie van Defensie kan niet geheel worden uitgesloten. Alleen samenwerkingen die “naar alle waarschijnlijkheid” ten goede komen aan nederzettingen of het Israelische leger zullen volgens de brief worden uitgesloten. Hiermee acht de gemeente Amsterdam de moties afgedaan.”

[7]

GROEN LINKS AMSTERDAMAMSTERDAM VERWERPT NEDERZETTINGENBELEID ISRAEL6 NOVEMBER 2015

https://amsterdam.groenlinks.n l/nieuws/amsterdam-verwerpt-ne derzettingenbeleid-isra%C3%ABl

[8]DE ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN”The Fourth Geneva Convention prohibits an occupying power from transferring citizens from its own territory to the occupied territory (Article 49).The Hague Regulations prohibit an occupying power from undertaking permanent changes in the occupied area unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population.”BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONALLAWhttp://www.btselem.org/settlem ents/international_law”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.”ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTIONhttps://www.icrc.org/applic/ih l/ihl.nsf/Article.xsp?action=o penDocument&documentId=77068F1 2B8857C4DC12563CD0051BDB0HET HAAGS VERDRAG VAN 1907HAGUE CONVENTION 1907http://www.opbw.org/int_inst/s ec_docs/1907HC-TEXT.pdfTHE RIGHTS FORUMNEDERZETTINGENhttp://www.rightsforum.org/ach tergronden/nederzettingenNEDERZETTINGENMONITORhttp://www.rightsforum.org/ach tergronden/nederzettingenmonit or
[9]INTERNATIONAL COURT OF JUSTICELEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OFA WALL IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY9 JULY 2004http://www.icj-cij.org/docket/ files/131/1677.pdf
[10]EU COUNCIL CONCLUSIONS ON THE MIDDLE EASTPEACE PROCESS14 MAY 2012http://eu-un.europa.eu/article s/en/article_12170_en.htm
[11]”1. Affirms that the fulfilment of Charter principles requires the establishment of a just and lasting peace in the Middle East which should include the application of both the following principles:
(i) Withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict;”UNITED NATIONSSECURITY COUNCILRESOLUTION 242https://unispal.un.org/DPA/DPR /unispal.nsf/0/7D35E1F729DF491 C85256EE700686136TEKSTResolution 242 (1967)
of 22 November 1967The Security Council,Expressing its continuing concern with the grave situation in the Middle East,Emphasizing the inadmissibility of the acquisition of territory by war and the need to work for a just and lasting peace in which every State in the area can live in security,Emphasizing further that all Member States in their acceptance of the Charter of the United Nations have undertaken a commitment to act in accordance with Article 2 of the Charter,

 1. Affirmsthat the fulfilment of Charter principles requires the establishment of a just and lasting peace in the Middle East which should include the application of both the following principles:

(i) Withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict;(ii) Termination of all claims or states of belligerency and respect for and acknowledgment of the sovereignty, territorial integrity and political independence of every State in the area and their right to live in peace within secure and recognized boundaries free from threats or acts of force;

 1. Affirms furtherthe necessity

(a) For guaranteeing freedom of navigation through international waterways in the area;(b) For achieving a just settlement of the refugee problem;(c) For guaranteeing the territorial inviolability and political independence of every State in the area, through measures including the establishment of demilitarized zones;

 1. Requeststhe Secretary-General to designate a Special Representative to proceed to the Middle East to establish and maintain contacts with the States concerned in order to promote agreement and assist efforts to achieve a peaceful and accepted settlement in accordance with the provisions and principles in this resolution;
 2. Requeststhe Secretary-General to report to the Security Council on the progress of the efforts of the Special Representative as soon as possible.

Adopted unanimously at the 1382nd meeting.
[12]MILITAIRE INVAL GAZA ”PROTECTIVE EDGE” 20141492 BURGERDODENFRAGMENTED LIVESHUMANITARIAN OVERVIEW 2014MARCH 2015http://reliefweb.int/sites/rel iefweb.int/files/resources/ann ual_humanitarian_overview_2014 _english_final.pdf11.100 GEWONDENOCHAOCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY/GAZA EMERGENCY4 SEPTEMBER 2014http://www.ochaopt.org/documen ts/ocha_opt_sitrep_04_09_2014. pdf1000 KINDEREN BLIJVEND GEHANDICAPTOCHAOCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY/GAZA EMERGENCY4 SEPTEMBER 2014http://www.ochaopt.org/documen ts/ocha_opt_sitrep_04_09_2014. pdf
[13]DUIZENDEN PALESTIJNEN DAKLOOS GERAAKTOCHAOCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY/GAZA EMERGENCY4 SEPTEMBER 2014http://www.ochaopt.org/documen ts/ocha_opt_sitrep_04_09_2014. pdfDUIZENDEN HUIZEN VERWOESTGAZA STRIP: HUMANITARIAN DASHBOARD NOVEMBER 2014http://www.ochaopt.org/documen ts/humanitarian_dashboard_nove mber_2014_02_dec_2014.pdfSCHOLEN VERWOESTGAZA STRIP: HUMANITARIAN DASHBOARD NOVEMBER 2014http://www.ochaopt.org/documen ts/humanitarian_dashboard_nove mber_2014_02_dec_2014.pdfZIEKENHUIZEN BESCHADIGD DOOR BOMBARDEMENTENGAZA STRIP: HUMANITARIAN DASHBOARD NOVEMBER 2014http://www.ochaopt.org/documen ts/humanitarian_dashboard_nove mber_2014_02_dec_2014.pdf
[14]THE RIGHTS FORUMVN LUIDT DE NOODKLOK: GAZA DREIGT ONBEWOONBAARTE WORDEN17 SEPTEMBER 2015http://www.rightsforum.org/ nieuws/vn-luidt-noodklok-gaza- dreigt-onbewoonbaar-te-wordenVN RAPPORT:REPORT ON UNCTAD ASSISTANCE TO PALESTINIAN PEOPLE:DEVELOPMENTS OF THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY6 JULY 2015http://unctad.org/en/ PublicationsLibrary/tdb62d3_ en.pdf
[15]
”BlokkadeSinds 2007 onderwerpt Israël de Gazastrook aan een blokkade. De gevolgen zijn ernstig. Door de blokkade en andere beperkingen is 35% van het agrarisch land in Gaza en 85% van de viswateren niet meer vrij toegankelijk. De import is beperkt en er is vrijwel geen export mogelijk.”RIGHTS FORUMACHTERGRONDEN: GAZAhttp://www.rightsforum.org/ach tergronden/gaza
[16]RIGHTSFORUM/WATERPROBLEMATIEK PALESTIJNENhttp://rightsforum.org/achterg ronden/water
[17]” 

  • No protected person may be punished for an offence he or she has not personally committed. Collective penalties and likewise all measures of intimidation or of terrorism are prohibited.

 

  • Pillage is prohibited.

 

 • Reprisals against protected persons and their property are prohibited.”

ARTIKEL 33, 4E CONVENTIE VAN GENEVEhttps://www.icrc.org/applic/ih l/ihl.nsf/Article.xsp?action=o penDocument&documentId=72728B6 DE56C7A68C12563CD0051BC40
[18]
UNITED NATIONSOFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANITARIAN AFFAIRSOCUPIED PALESTINIAN TERRITORYFIVE YEARS OF BLOCKADE:THE HUMANITARIAN SITUATION IN THE GAZA STRIPJUNE 2012http://www.ochaopt.org/documen ts/ocha_opt_gaza_blockade_fact sheet_june_2012_english.pdf
[19]
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNIONCOUNCIL CONCLUSION ON THE MIDDLEEAST PEACE PROCESS14 MAY 2012http://www.consilium.europa.eu /uedocs/cms_data/docs/pressdat a/EN/foraff/130195.pdf
[20]
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORYhttp://www.icj-cij.org/docket/ index.php?pr=71&code=mwp&p1=3& p2=4&p3=6&ca
[21]
´´Construction of the Barrier has imposed new restrictions on movement for Palestinians living near its route, in addition to the sweeping restrictions in force since the outbreak of the second intifada. Thousands of Palestinians have difficulty reaching their fields and marketing their produce to other areas of the West Bank. The areas west of the Separation Barrier are among the most fertile in the West Bank. According to the World Bank, the agriculture there generates 8 percent of overall Palestinian agricultural production. The damage to the agricultural sector means that Palestinian farmers cannot get supplementary income and makes it impossible to increase the number of workers in what is the primary sector of Palestinian economy.The restrictions on freedom of movement also limit the access of Palestinian villagers to hospitals in nearby towns; the educational system suffers because many schools, primarily village schools, depend on teachers who live outside the community and must commute to the school; also family ties and social connections are adversely affected.BTSELEM.ORGTHE SEPARATION BARRIERhttp://www.btselem.org/ separation_barrier/map

[22]
RIGHTS FORUMACHTERGRONDEN/DE MUURhttp://www.rightsforum.org/ach tergronden/de-muur

[23]
RIGHTS FORUMACHTERGRONDEN/DE MUURhttp://www.rightsforum.org/ach tergronden/de-muur

[24]
DE WERELD MORGENISRAEL WERELDKAMPIOEN SCHENDINGEN VN RESOLUTIESLODE VANOOST30 JULI 2014
https://www.dewereldmorgen.be/a rtikel/2014/07/30/israel-werel dkampioen-schendingen-vn-resol uties

(25)

”BlokkadeSinds 2007 onderwerpt Israël de Gazastrook aan een blokkade. De gevolgen zijn ernstig. Door de blokkade en andere beperkingen is 35% van het agrarisch land in Gaza en 85% van de viswateren niet meer vrij toegankelijk. De import is beperkt en er is vrijwel geen export mogelijk.”RIGHTS FORUMACHTERGRONDEN: GAZAhttp://www.rightsforum.org/ach tergronden/gaza
RIGHTSFORUM/WATERPROBLEMATIEK PALESTIJNENhttp://rightsforum.org/achterg ronden/water

GAZA BLOKKADE IS EEN COLLECTIEVE STRAF” 

  • No protected person may be punished for an offence he or she has not personally committed. Collective penalties and likewise all measures of intimidation or of terrorism are prohibited.

 

  • Pillage is prohibited.

 

 • Reprisals against protected persons and their property are prohibited.”

ARTIKEL 33, 4E CONVENTIE VAN GENEVEhttps://www.icrc.org/applic/ih l/ihl.nsf/Article.xsp?action=o penDocument&documentId=72728B6 DE56C7A68C12563CD0051BC40
UNITED NATIONSOFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANITARIAN AFFAIRSOCUPIED PALESTINIAN TERRITORYFIVE YEARS OF BLOCKADE:THE HUMANITARIAN SITUATION IN THE GAZA STRIPJUNE 2012http://www.ochaopt.org/documen ts/ocha_opt_gaza_blockade_fact sheet_june_2012_english.pdf
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNIONCOUNCIL CONCLUSION ON THE MIDDLEEAST PEACE PROCESS14 MAY 2012http://www.consilium.europa.eu /uedocs/cms_data/docs/pressdat a/EN/foraff/130195.pdf

(26)

DO BLACK LIVES MATTER IN ISRAEL?/ETHOPIAN JEWSPROTEST RACISM AND POLICE BRUTALITY21 MAY 2015
    http://amsterdamnews.com/news/ 2015/may/21/do-black-lives- matter-israel-ethiopian-jews- protes/
    ALJAZEERAETHIOPIAN JEWS/NOT JEWISH ENOUGH4 MAY 2015
        http://www.aljazeera.com/ indepth/opinion/2015/05/ ethiopian-jews-jewish- 150504075644608.html
   BALTIMORE IS CONFRONTING POLICE BRUTALITY, BUTTHE SYSTEMIC RACISM OF ITS ISRAELI SISTER CITYREMAINS UNCHALLENGED’DAVID SHEEN6 MAY 2015
    http://mondoweiss.net/2015/05/ baltimore-confronting- unchallenged

(27)

´´Those tensions erupted Wednesday in Tel Aviv in a violent protest that saw a mob vandalize African stores and smash the windows of a car with African passengers. One woman posed for a newspaper photographer wearing a white tank-top on which she had written the words, “Death to the Sudanese.”That followed a firebomb attack targeting a Tel Aviv apartment housing migrants in early May, which followed a similar attack against a kindergarten for migrant children in late April. No one was hurt in those incidents.´´
THE ISRAEL TIMESIN TEL AVIV, AN INCENDIARY MIX OF AFRICANMIGRANTS AND LOCALS WHO WANT THEM GONE
http://www.timesofisrael.com/ in-tel-aviv-tensions-between- israelis-and-african-migrants- boil-over/

(28)

´´Those tensions erupted Wednesday in Tel Aviv in a violent protest that saw a mob vandalize African stores and smash the windows of a car with African passengers. One woman posed for a newspaper photographer wearing a white tank-top on which she had written the words, “Death to the Sudanese.”That followed a firebomb attack targeting a Tel Aviv apartment housing migrants in early May, which followed a similar attack against a kindergarten for migrant children in late April. No one was hurt in those incidents.´´
THE ISRAEL TIMESIN TEL AVIV, AN INCENDIARY MIX OF AFRICANMIGRANTS AND LOCALS WHO WANT THEM GONE
http://www.timesofisrael.com/ in-tel-aviv-tensions-between- israelis-and-african-migrants- boil-over/

(29)

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEVEN AAN GEMEENTERAADSLEDEN/OVERZICHTASTRID ESSED4 NOVEMBER 2015

http://www.astridessed.nl/same nwerkingsverband-amsterdam-tel -avivbrieven-aan-gemeenteraads ledenoverzicht/

VAN STEDENBAND NAAR SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAMTEL AVIV/NEE TEGEN BEZETTING EN ONDERDRUKKINGASTRID ESSED6 NOVEMBER 2015
http://www.astridessed.nl/van- stedenband-naar-samenwerkingsv erband-amsterdam-tel-avivnee-t egen-bezetting-en-onderdrukkin g/(30)

AMSTERDAM STA PAL VOOR HET INTERNATIONAAL RECHThttp://www.docp.nl/amsterdamvo orinternationaalrecht/TEKST
”In de brief van burgemeester van der Laan aan de raadscommissie Algemene Zaken van 1 november 2016 over de samenwerking tussen Amsterdam en Tel Aviv geeft de burgemeester aan geen garanties te kunnen geven voor de uitvoerbaarheid van de raadsmoties ter algehele uitsluiting van financiële betrekkingen met de illegale nederzettingen.

Ook profijt voor partijen die een band hebben met het Israelische leger en/of het Ministerie van Defensie kan niet geheel worden uitgesloten. Alleen samenwerkingen die “naar alle waarschijnlijkheid” ten goede komen aan nederzettingen of het Israelische leger zullen volgens de brief worden uitgesloten. Hiermee acht de gemeente Amsterdam de moties afgedaan.”

(31)GROEN LINKS AMSTERDAMAMSTERDAM VERWERPT NEDERZETTINGENBELEID ISRAEL6 NOVEMBER 2015

https://amsterdam.groenlinks.n l/nieuws/amsterdam-verwerpt-ne derzettingenbeleid-isra%C3%ABl

(32)

GROEN LINKS AMSTERDAMAMSTERDAM VERWERPT NEDERZETTINGENBELEID ISRAEL6 NOVEMBER 2015

Amsterdam verwerpt nederzettingenbeleid Israël

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!