De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Nederlandse Veteranendag 2016/Het eren van bezetters en oorlogsmisdadigers/Brief aan Metro

Nederlandse Veteranendag 2016/Het eren van bezetters en oorlogsmisdadigers/Brief aan Metro

vrijdag 24 juni 2016 08:26
Spread the love

NEDERLANDSE VETERANENDAG 2016/HET EREN VAN BEZETTERSEN OORLOGSMISDADIGERS/BRIEF AAN METRO

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/nederlandse-veteranendag-2016het-eren-van-bezetters-en-oorlogsmisdadigersbrief-aan-metro/

ZIE VOOR NEDERLANDSE VETERANENDAG 2016

http://www.veteranendag.nl/editie/veteranendag-2016/

https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2016/06/16/campagne-voor-nederlandse-veteranendag-2016-begonnen

AANREDACTIE METROOnderwerp: Uw commerciele bijlage over de Nederlandse Veteranendagop zaterdag 25 juni 2016

Geachte Redactie

Schande over u!Dat is in drie woorden samengevat mijn opinie over uw CommercieleBijlage in uw papieren krant van 22 juni 2016.Die bevat de Nationale Happening ”De Nederlandse Veteranendag2016” [1]Kort en krachtig gezegd maakt u propaganda voor en/of bagatelliseert uNederlandse ”militaire missies”, waaronder nota benede tussen 1947-1949 in Indonesie gevoerde koloniale oorlog, die de geschiedenis is ingegaan als ”politionele acties”, waarbij ernstige tot zeer ernstigeoorlogsmisdaden zijn gepleegd. [2]Die ”Veteranendag” is immers opgezet om deze ”Indiegangers” en de ”missie”militairen na hen, te eren?WAT EEN GOTSPE ZEG.Je moet maar durven.
PROPAGANDA IN UW KRANTNEDERLANDSE MILITAIRE ”MISSIES” WERELDWIJD

Uw bijlage staat bol van de onsmakelijke propaganda.Zo tref ik aan een wereldkaart, waarop de Nederlandse ”missies”met de geografische locatie erbij, staan afgebeeld:En wat lees ik [ik ga niet ook nog de jaartallen erbij doen]
Kosovo [1999-2000]Mali [2014 heden]Kosovo [1998-1999]Angola [1991-1999]Eritrea [2000-2003]Libanon [1979-1985]Korea [1950-1955]Pakistan [2005-2006]Nieuw Guinea [1950-1962]Somalie [2009-heden]
AFGHANISTAN [2002-heden]IRAK [2003-2005]NEDERLANDS-INDIE [Ja, het staat er echt!] [1945-1949]
PROPAGANDA IN UW KRANT”VETERANEN IN DIENST VAN DE VREDE”U BEDOELT NATUURLIJK ”IN DIENST VAN OORLOGEN BEZETTING”
U raadt het al, op die drie laatste ”missies” kom ik terug!
Verder staat uw commerciele bijlage bol van nonsens als”VETERANEN INGEZET IN DIENST VAN DE VREDE”, terwijlhet in een aantal gevallen, waarvan ik op de hoogte ben [zoals in Korea, Indonesie, Kosovo, Irak,Afghanistan] niets anders dan oorlogs of bezettings ”missies”waren, waarbij hetzij oorlogvoerder/bezetter de Verenigde Staten werdgesteund, hetzij Nederland zijn eigen koloniale nachtmerrie uitvoerde,zoals in Indonesie, na de Tweede Wereldoorlog!

PROPAGANDA IN UW KRANT”EEN FEESTELIJKE DAG”
Ook is mij een bol van chauvinisme staand propagandastukjevan de heer Boele Staal, voorzitter van het ”Nationaal Comite Veteranendagin uw krant opgevallen.Het is getiteld ”Een feestelijke dag en ik vermeld het onder P/S

Een zinsnede haal ik uit de brei van propaganda, omdat diebijna lachwekkend is  in zijn onzinnigheid.Ik citeer hier  Tweede Kamerlid Han Ten Broek[in het stukje genoemd],voorzitter Vaste Kamercommissie van Defensie:”Maar de militairen, die daar onder moeilijke omstandigheden hunwerk doen, mag je daar niet om veroordelen.Zij vertegenwoordigen het beste van ons.”
”Het beste van ons” moet dan zeker inhouden het assisterenvan bezettingsmacht of oorlogvoerder de VS, het voeren van eigen koloniale strafexpedities, het plegen van oorlogsmisdaden?
En wie zijn die ”ons”Wat Ten Broek verstaat onder ”het Nederlandse volk”?
Ik mag toch wel stellen, blij te zijn, dat de gemiddelde Nederlanderniet voor zijn ”beroep” of op zogenaamd ”bevel” ,loopt teexecuteren, te folteren of huizen/gebieden waar hij/zij niets tezoeken heeft, in naam van anderen inpikt?
En zouden wij militairen niet mogen veroordelen om hun aandeel in bombardementen en oorlogshandelingen?Zij gaan er toch vrijwillig, als beroepsmilitair naar toe?En het excuus, ”op bevel” te hebben gehandeld, is al niet meervalide sinds de processen van Neurenberg. [3]

”NEDERLANDS-INDIE”/DE POLITIONELE ACTIES

Dat de lieden van de Veteranendag gesneuvelde Nederlandsemilitairen tijdens de koloniale oorlog tegen Indonesie herdenken,is al kwalijk genoeg:Dat u daarvoor propaganda maakt, in en in triest.
Zoals u natuurlijk heel goed weet, heeft Nederland langer dan driehonderdjaar een koloniaal Rijk gehad in Indonesie, met de daarbijbehorendebezetting, uitbuiting en tyrannie.Toen de Onafhankelijkheidsbeweging na de Tweede WereldoorlogIndonesie’s onafhankelijkheid uitriep, volgden twee zeer bloedigemilitaire strafexpedities, de politionele acties, waarbij oorlogsmisdadenen misdaden tegen de menselijkheid werden begaanMassamoorden, buitengerechtelijke executies, folteringenHuiveringwekkend. [4]Daarbij blijken ook nog de Nederlandse militairen, diezich tijdens die politionele acties aan misdaden hebben schuldiggemaakt, amnestie te hebben gekregen. [5]Onbegrijpelijk.
Nu hebben niet al die Nederlandse militairen dergelijke misdadenop hun geweten, maar ze hebben WEL deelgenomen aan een koloniale oorlog en het is daarom zeer ongepast en ronduitweerzinwekkend, hen als helden te eren.Of daarvoor propaganda te maken, zoals u doet.
Waarom schrijft u niet over Foncke Princen, een moedige Nederlander,die weigerde, nog deel te nemen aan de koloniale oorlog ende kant koos van het Indonesische verzet? [6]En maakt u voor hem propaganda?Hij zou dat ruimschoots verdienen!
Overigens:Ook die zogenaamde ”Nederlandse militaire missie”in Nieuw Guinea was een koloniale onderneming, ookal is het waar, dat het latere Indonesische Bestuur derechten van de inwoners van Papoea Nieuw Guinea ernstig heeft geschonden. [7]

AFGHANISTAN [2002-heden]

In 2001 heeft Nederland zich, net als de andere NAVO landen, latenmeeslepen in de Amerikaanse aanval op Afghanistan, waarvan alspoedig bleek, dat de VS zich schuldig maakten aan oorlogsmisdadendoor bombardementen met clusterbommen, waardoor vele Afghaanseburgers het leven lieten. [8]Later nam Nederland ook actief en militair deel aan die oorlog,door er militairen naartoe te sturen.Dat waren/zijn geen helden, maar verlengstukken van de Amerikaansebezettingsmacht in Afghanistan. [9]Geen enkele reden dus, om ze te eren, alsof ze substituut ”weldoeners”zijn/waren.Ze kwamen in Afghanistan geen ”vrede” en ”veiligheid” brengen, maarbehartig[d]en de Amerikaans-Westerse belangen.No more.No less.

IRAK [2003-2005]

Voor Irak geldt eigenlijk hetzelfde verhaal als voor Afghanistan.Nederland toonde zich ook hier weer een trouw bondgenoot vande hegemoniale politiek van de VS, die de aanval op Iraklanceerde, die bovendien in strijd was met het Internationaal Recht. [10]Ook die oorlog werd gekenmerkt door Amerikaanse oorlogsmisdaden [11]en in 2003 werd Nederland ook militair partij, door deel te nemenaan de ”Irak missie”, die niets anders was dan het ondersteunen van de Amerikaanse bezetting aldaar. Waarbij Nederlandse soldaten ook mensenrechten schonden. [12]

TENSLOTTE

In deze brief heb ik u een aantal zaken uit de doekengedaan, die u zelf, als nieuwsmedium, hoorde te weten’en volgens mij donders goed [excusez let mots] weet:
Namelijik, dat die hele Veteranendag a package of liesis, misleiding, onwelriekende propaganda.Recht praten wat krom is.
Want Nederlandse militairen, die deelnemen aan ”missies”wereldwijd, dienen geen ”vrede en veiligheid”Ze handhaven de status quo van de Westerse belangenen laten zich met regelmaat op sleeptouw nemen door de hegemonialeen oorlogszichtige belangen van de VS, die zich keerop keer schuldig maken aan oorlogsmisdaden en bovendiende bezetter uithangen.
Waarmee Nederlandse troepen natuurlijk ook bezettendemacht of op zijn minst, ondersteuners van de bezettende macht,worden.
In het geval van Irak en Afghanistan is dat het duidelijkst.
Helemaal schandelijk is het eren van Nederlandse militairen,die hebben deelgenomen aan de vuile kolonialeoorlog tegen Indonesie en dus een rol gespeeldhebben in de politionele acties.
Hoe kunt u propaganda stukken van dergelijke liedenplaatsen en er een Commerciele Bijlage van maken?
Omdat het u geld oplevert?
Bah, u doet aan geschiedvervalsing en dealt meteen onsmakelijke organisatie, die mensen metbloed aan hun handen een heldenstatus geeft!
Ik vraag, nee EIS van u, dat u stopt met het faciliterenvan bezetting, koloniale oorlogen en oorlogsmisdaden.
Het moet de laatste keer zijn, dat u krantruimtehebt besteed aan een neo koloniaal project alsde Nationale Veteranendag.
Trek lering uit wat ik geschreven heb en verleen geenhand en spandiensten meer aan de Nationale Veteranendag2017, die hopelijk niet eens plaatsvindt!
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 
ARTIKEL IN UW COMMERCIELE BIJLAGE:

METRO22 JUNI 2016COMMERCIELE BIJLAGE

VETERANEN INGEZET IN DIENST VAN DE VREDE
Boele Staal: ”Deze dag is er om de veteraan te eren en om onsrespect te tonen”

”EEN FEESTELIJKE DAG”
”Schuchter begonnen, maar inmiddels uitgegroeid tot een nationaalfestijn.” Boele Staal, voorzitter Nationaal Comite Ve-teranendag, is maarwat trots op de groei die de Nederlandse Veteranendag heeft doorgemaakt.”Een welverdiend feestelijke dag voor al die mannen en vrouwen, dievoor onze vrijheid staan.”
Staal noemt het evenement expres een festijn, geen herdenking.
”Deze dag is om de veteraan te eren en ons respect te tonen.Los wat je denkt van de missie waar deze militairen zijn ingezet: mensen,die door onze democratisch gekozen regering worden uitgezonden omvoor de goede zaak te vechten, stop je niet in een vergeethoekje.Fijn, dat steeds meer mensen de militair van de missie kunnen scheiden.Dat zien we althans terug in de groeiende bezoekersaantallen tijdens deNederlandse Veteranendag.Ook neemt het aantal lokale veteranendagen toe.Een goede ontwikkeling.

Han ten Broek, lid Tweede Kamer en voorzitter van de Vaste Kamercommissievoor Defensie, deelt die vreugde.”Of Nederland moet deelnemen aan een militaire missie, blijft openvoor discussie, zelfs nadat het politieke besluit is genomen.Nederland was het vierde land, dat mee ging bombarderen.Daar kun je van alles van vinden.Dat het verkeerd is.Of juist niet goed genoeg.Maar de militairen, die daar onder moeilijke omstandigheden hunwerk doen, mag je daar niet om veroordelen.Zij vertegenwoordigen het beste van ons.Ik persoonlijk neem mijn pet diep voor hen af.”

NOTEN

[1]

VETERANENDAG 2016

http://www.veteranendag.nl/editie/veteranendag-2016/

[2]

NPO GESCHIEDENIS/ANDERE TIJDENDE EXCESSENNOTA
http://www.npogeschiedenis.nl/andere-tijden/afleveringen/2001-2002/De-excessennota.html

IS GESCHIEDENISMISDADEN IN NEDERLANDS INDIE10 JULI 2012

http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/misdaden-in-nederlands-indie/

[3]

PRINCIPLE IV

””The fact that a person acted pursuant to order of his Government or of a superior does not relieve him from responsibility under international law, provided a moral choice was in fact possible to him”.

WIKIPEDIATHE NUREMBERG PRINCIPLES

https://en.wikipedia.org/wiki/Nuremberg_principles

[4]

MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID, ZOALSBESCHREVEN IN HET STATUUT VAN ROME [GRONDSLAGVOOR HET INTERNATIONAAL STRAFHOF IN DEN HAAG]

Article 7 Crimes against humanity 1. For the purpose of this Statute, ‘crime against humanity’ means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack: (a) Murder; (b) Extermination; 

(c) Enslavement; (d) Deportation or forcible transfer of population; (e) Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law; (f) Torture; (g) Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity; (h) Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the Court; 
(i) Enforced disappearance of persons; 
(j) The crime of apartheid;
 (k) Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health.

ARTICLE 7, ROME STATUTE

https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf

NPO GESCHIEDENIS/ANDERE TIJDENDE EXCESSENNOTA
http://www.npogeschiedenis.nl/andere-tijden/afleveringen/2001-2002/De-excessennota.html

IS GESCHIEDENISMISDADEN IN NEDERLANDS INDIE10 JULI 2012

http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/misdaden-in-nederlands-indie/

OORLOGSMISDADEN
WIKIPEDIAZUID-CELEBES AFFAIRE

https://nl.wikipedia.org/wiki/Indonesische_Onafhankelijkheidsoorlog#Zuid-Celebes-affaire

WIKIPEDIABONDOWOSO, PAKISADJI EN ANDERE GERUCHTMAKENDE EXCESSEN

https://nl.wikipedia.org/wiki/Indonesische_Onafhankelijkheidsoorlog#Bondowoso.2C_Pakisadji_en_andere_geruchtmakende_excessen

WIKIPEDIA
BLOEDBAD VAN RAGAWEDE

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bloedbad_van_Rawagede 

WIKIPEDIA
POLITIONELE ACTIES

http://nl.wikipedia.org/wiki/Politionele_acties 

VERZETSMUSEUM

POLITIONELE ACTIES IN SOEVEREINITEITSOVERDRACHT

https://www.verzetsmuseum.org/museum/nl/tweede-wereldoorlog/koninkrijkdernederlanden/nederlandsindie/nederlandsindie,politionele_acties

OOK HET INDONESISCHE VERZET PLEEGDE OORLOGSMISDADEN,EVEN VERWERPELIJK, MAAR HET GAAT BIJ DIE POLITIONELE ACTIESNAAST DE MISDADEN, OM HET FOUTE VAN EEN KOLONIALE OORLOG
MISDADEN AAN DE KANT VAN HET INDONESISCHE VERZET
https://nl.wikipedia.org/wiki/Indonesische_Onafhankelijkheidsoorlog#Excessen_aan_Republikeinse_kant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Politionele_acties 

[5]

”Eind 1949 kwamen Indonesië en Nederland een amnestie overeen voor misdrijven die een uitvloeisel waren van het zojuist beëindigde conflict. In 1995 was daarom volgens minister van Justitie Winnie Sorgdrager vervolging in de zaak-Rawagede niet meer mogelijk.”
 GROENE AMSTERDAMMEROORLOGSMISDADEN IN INDONESIEDE EXCESSENNOTA MOET OPNIEUW 5 DECEMBER 2008
 https://www.groene.nl/artikel/de-excessennota-moet-opnieuw

”Nederland heeft de militairen die in 1947 oorlogsmisdaden pleegden in het Indonesische plaatsje Rawagedeh amnestie verleend. Dat blijkt uit een brief van de toenmalige Nederlandse commandant generaal Spoor die gisteren in Netwerk werd getoond. Minister Verhagen heeft steeds gezegd dat de misdaden niet meer kunnen worden vervolgd omdat ze zijn verjaard. Daar mee heeft hij dus maar de halve waarheid verteld: Nederland heeft nooit de wil gehad om de militairen die burgers executeerden te vervolgen. Ik zal deze week de minister om een reactie vragen op deze brief”
 WEBLOG HARRY VAN BOMMELAMNESTIE VOOR NEDERLANDSE OORLOGSMISDADEN26 MEI 2009
  http://harryvanbommel.sp.nl/weblog/2009/05/26/amnesty-voor-nederlandse-oorlogsmisdaden/

SP-Kamerlid Harry van Bommel wil dat minister Verhagen (Buitenlandse Zaken) opheldering geeft over de amnestie die Nederland heeft gegeven aan Nederlandse militairen die betrokken waren bij de politionele acties in Indonesië. ”

 SP NIEUWSVAN BOMMEL WIL OPHELDERING OVER AMNESTIENA POLITIONELE ACTIES INDONESIE26 MEI 2009
 https://www.sp.nl/nieuws/2009/05/van-bommel-wil-opheldering-over-amnestie-na-politionele-acties-indonesie

”In 1971 vond in Nederland een wetswijziging plaats waardoor oorlogsmisdaden niet langer kunnen verjaren. Uitdrukkelijk werd in de wet opgenomen dat dit niet geldt voor Nederlandse oorlogsmisdaden begaan in Indonesië tussen 1945-1950. Waarom kon deze amnestiewet gewoon door het Nederlandse parlement worden aangenomen?

Dat kon omdat macht geen moraal kent.”

 STARNIEUWS.COMTERUGBLIKSANDEW HIRA31 DECEMBER 2012
http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/14850
IRONISCH IS, DAT DIEZELFDE SANDEW HIRA  HEDEN TENDAGE ZELF AMNESTIEVAN MISDADIGERS ALS PRESIDENT BOLUTERSE VOORSTAAT,MAAR DAT IS EEN ANDER, TRIEST, VERHAAL
ZIE OOK
http://www.astridessed.nl/?s=Sandew+Hira

[6]

WIKIPEDIA

PONCKE PRINCEN

https://en.wikipedia.org/wiki/Poncke_Princen

[7]

WIKIPEDIAPAPUA CONFLICT

https://en.wikipedia.org/wiki/Papua_conflict

[8]

AMNESTY INTERNATIONALAFGHANISTANNO JUSTICE FOR THOUSANDS OFCIVILIANS KILLED IN US/NATO OPERATIONS11 AUGUST 2014
 http://www.amnesty.org/en/news/afghanistan-no-justice-thousands-civilians-killed-usnato-operations-2014-08-11

UITPERS.BE
NEDERLANDSE MILITAIRE AANWEZIGHEID IN AFGHANISTAN/
WEDEROPBOUWMISSIE OF BEZETTINGSMACHT
ASTRID ESSED
MAART 2008

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1943 

[9]

UITPERS.BE
NEDERLANDSE MILITAIRE AANWEZIGHEID IN AFGHANISTAN/
WEDEROPBOUWMISSIE OF BEZETTINGSMACHT
ASTRID ESSED
MAART 2008

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1943 

[10]

”VN-secretaris-generaal Kofi Annan is er steeds helder over geweest: ,,Door Amerikanen geleide militaire actie tegen Irak, zonder toestemming van de Veiligheidsraad is in strijd met het Handvest van de VN.””

TROUWVEILIGHEIDSRAAD LIJKT EERSTE SLACHTOFFER TE WORDENVAN CRISIS ROND IRAK18 MAART 2003

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1770848/2003/03/18/Veiligheidsraad-lijkt-eerste-slachtoffer-te-worden-van-de-crisis-rond-Irak.dhtml

[11]

IRAQ BODY COUNTCIVILIAN DEATHS FROM VIOLENCE: 2003-2011
  https://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2011/
  CIVILIAN DEATHS IN ´´NOBLE´´ IRAQMISSION PASS 10 0007 FEBRUARY 2004
 https://www.iraqbodycount.org/analysis/beyond/ten-thousand/

HLN.BECNN WEIGERT AMERIKAANSE OORLOGSMISDADENIN IRAK EN AFGHANISTAN UIT TE ZENDEN21 SEPTEMBER 2010
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1160410/2010/09/21/CNN-weigert-Amerikaanse-oorlogsmisdaden-in-Irak-en-Afghanistan-uit-te-zenden.dhtml

PAS OP/NAAR BEELD!
ADBEWIJZEN GEVONDEN VAN MOORDENDE AMERIKAANSESOLDATEN IN IRAK15 DECEMBER 2011
http://www.ad.nl/buitenland/bewijzen-gevonden-moordende-amerikaanse-soldaten-in-irak~a5df5ec6/

[12]

UITPERS
NEDERLANDSE MENSENRECHTENSCHENDINGEN IN IRAK
ASTRID ESSED
JULI/AUGUSTUS 2007

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1707

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!