Nederlandse regering betuigt spijt om slavernij/Geen spijt, maar excuses/Mensenrechtenschendingen in Nederland anno 2013

Nederlandse regering betuigt spijt om slavernij/Geen spijt, maar excuses/Mensenrechtenschendingen in Nederland anno 2013

woensdag 10 juli 2013 05:39

NEDERLANDSE REGERING BETUIGT SPIJT OM SLAVERNIJ/GEEN SPIJT, MAAR EXCUSESMENSENRECHTENSCHENDINGEN IN NEDERLAND ANNO 2013 Zie ook: http://www.astridessed.nl/nederland-betuigt-spijt-over-slavernijverledengeen-spijt-maar-excusesmensenrechtenschendingen-in-nederland-anno-2013/ VOORAF Geachte Redactie en lezers, Op 1 juli 2013, 150 jaar na de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen,heeft vice premier Asscher ”diepe spijt” betuigd over het Nederlandse slavernijverleden enopgemerkt, dat de Nederlandse regering zich zal inzetten voor het aan de kaak stellenvan mensenrechten.Een hypocriete opmerking naar mijn mening, omdat Nederland anno 2013 in ernstige mate mensenrechten schendt door de manier waarop met vluchtelingen en asielzoekers wordt omgegaanTijd dus voor Nederland, ook over dit onrecht de hand in eigen boezem te steken Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam   ”Ik sta hier vandaag namens de Nederlandse regering en kijk terug opdeze schandvlek in onze geschiedenis. Ik kijk terug en betuig diepespijt en berouw over hoe Nederland is omgegaan met de menselijke waardigheid.”………”Laten wij voorkomen, dat onze kinderen en kleinkinderen zich later voor onsmoeten schamen”………….”De slavernij is afgeschaft, maar ook vandaag worden mensen nog vernederd om wie ze zijn. De geschiedenis verplicht ons te leren van het verleden en onrechtvaardigheid ook in deze tijd met alle kracht te bestrijden. Door schending van de mensenrechten aan de kaak te stellen. Door discriminatie te bestrijden. Door moderne slavernij, in arbeid en prostitutie, aan te pakken.”  Uit toespraak vice premier Asscher bij de herdenking 150 jaar afschaffing slavernijin het Oosterpark.Bij het Slavernijmonument http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/toespraken/2013/07/01/toespraak-van-viceminister-president-lodewijk-asscher-bij-de-herdenking-van-de-afschaffing-van-de-slavernij-op-maandag-1-juli-2013-in-amsterdam.html  Op 1 juli 2013 was het 150 jaar geleden, dat door Nederland de slavernij inde  ”Westindische kolonieen” [Suriname en de NederlandseAntillen] werd afgeschaft. [1]Als Keti Koti [verbreken van de ketenen] [2] wordt dit jaarlijks gevierd.Vanwege die ”150 jaar”,  was het dit jaar extra feestelijk.Naast festiviteiten door het hele land kreeg de viering een byzonder tintje in de aanwezigheid van het Koningspaar [3] bij de herdenking in het Oosterpark bij het slavernijmonument [4]Namens de Nederlandse regering waren o.a. aanwezig vice premier ministerAsscher en de Gemeente Amsterdam werd vertegenwoordigd doorburgemeester van der Laan en Fatima Elatik, Stadsdeelvoorzitter Oost. SLAVERNIJMONUMENT/GESCHIEDENIS Nederland heeft traag gereageerd op de erkenning van de misdaad vande slavernij.Zo heeft het 139 jaar moeten duren, voordat er eindelijk een officieel slavernijmonumentvan de grond kwam, dat in 2002 is onthuld door Koningin Beatrix [5]Dat was trouwens nog beschamend, omdat de nazaten van de slaven niet bij de officiele onthulling aanwezig waren en achter dranghekkenmoesten staan, tot het ”officiele” gedeelte achter de rug was, waarbij ook nog werdgedreigd door de politie te paard. [6]De omgekeerde wereld.Ook is de slavernij verdrongen uit het Nederlandse collectieve geheugen, aldus minister Plaskerk  bij de 144 ste herdenking van de afschaffing van de slavernijin 2007. [7]Hij merkte hierover op: ” Ik heb op school nooit geleerd over de slavernij, Waar zijn de boeken, films en musea over de slavernij en de rol van Nederlanddaarin?”  [8]Is dat geen nationale schande? Maar er is meer:Ook aan de beeldvorming moet nog veel worden gedaan.Zo wordt in de sporadische televisieprogramma’s over deslavernij moderne uitbuiting [bijv van Poolse arbeiders in Nederland]op een lijn gesteld met de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillenen worden allerlei vormen van slavernij over een kam geschoren.[9]In de geschiedschrijving over de slavernij treft men vaak elementen van bagatelliseringaan, zowel wat betreft het misdadige karakter van de slavernij [10], als de pogingaan te tonen, dat het after all toch niet zo’n winstgevende zaak is geweest [11]In dat laatste geval is er alsof er wordt gezegd:Hoe winstgevend was de dwangarbeid in Duitse concentratiekampen voorde Duitse economie. Ja, een door en door kromme en verwerpelijke redenering dus. LATE SPIJT OVER SLAVERNIJ  Er is dus door de Nederlandse regering bij monde van vice premier Asscher spijt betuigd over het slavernij verleden.Dat komt wel erg laat.Het is namelijk voor het eerst, dat de Nederlandse regering, althans in Nederland, komt met een ”diepe spijt” betuiging [12], al had wel in 2001toenmalig minister van Integratie van Boxtel op de in Durban [Zuid-Afrika] gehoudenWereld Conferentie tegen Racisme [2001] spijt [‘deep remorse”] betuigd over het slavernijverleden.[13]   DIEPE SPIJT EN BEROUW/EXCUSES? VERGEET HET MAAR Je zou toch verwachten, dat bij een officieel in het InternationaalRecht erkende misdaad tegen de menselijkheid als de slavernij [14], op zijn minst excuses op zijn plaats zouden zijn.Wie daarop had gehoopt, kwam bedrogen uit. Toegegeven:Asscher ging met zijn ‘diepe spijt’ [15] een stap verder dan premier Rutte bij de herdenking in 2012, die sprak over ”de zwarte bladzijdein de geschiedenis” en het ”ontmenselijkende karakter” van de slavernij,zonder spijt te betuigen [16]Burgemeester Van der Laan ging met zijn expliciete verwijzing naar de rol van Amsterdambij de slavenhandel en zijn opmerking, dat de Gouden Eeuw in een adem genoemdmoet worden met de slavernij [17], verder dan de vroegere burgemeester Cohen, die voorzichtiger,refereerde aan een ”gedeeld verleden”  Maar dat gaat allemaal bij lange na niet ver genoeg, wantexcuses bleven uit.Heel terecht en in parlementaire context bijna moedig, heeft SP TweedeKamerlid van Bommel voor deze excuses een pleidooi gehouden [18]Ex slavernij en koloniale mogendheid Nederland heeft trouwens evenminaan Indonesie excuses aangeboden [19] voor alle wandaden tijdens het kolonialisme en de tijdens de politionele acties gepleegdeoorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid [20]Behalve dan in geval van het bloedbad in Rawagede. [21]Maar ook pas nadat de rechter er aan te pas was gekomen [22] WAAROM WEL SPIJT EN GEEN EXCUSES Dat er voor eeuwen onrecht in Suriname/Nederlandse Antillen enIndonesie geen excuses kan worden aangeboden, is natuurlijkmeer dan schandalig, maar dit heeft, zoals we; vaker in de politiek ofmaatschappelijke ontwikkelingen, te maken met het financiele element.Want wie excuses aanbiedt, bekent juridisch gezien schuld endan is de weg vrij voor schadeclaims [23] En zoals te doen gebruikelijk bij uitbuitingssystemen zoals slavernijen kolonialisme, wil men er wel rijk van worden, maar geen schadeloosstellingaan de slachtoffers betalen.Geen wonder dus, dat Surinaamse organisaties en toeschhouwers diepteleurgesteld zijn over het uitblijven van excuses [24]Wel het minste, dat een Staat kan doen na deze eeuwenlange misdaadtegen de menselijkheid [25], die slavernij heet. TERUG NAAR HET VERLEDEN/DE MISDAAD VAN DE TRANSATLANTISCHE SLAVERNIJ Het hoeft nauwelijks te worden uitgelegd, dat slavernij, die trouwensvan alle tijden is [26] een misdadig systeem is, waarbij mensenals ”dingen” worden beschouwd [27], die je mag verhandelen, kopen enverkopen en die [en dat is belangrijk] als gratis arbeidskrachten een grotebijdrage hebben geleverd aan economische ontwikkelingen, waarvan zijop geen enkele wijze profiteerden.In deze context  de transaltantische slavenhandel [28].Dat is de handel in Afrikanen, die werden gestolen, gekidnapt en verhandeld van Afrika naarde beide Amerika’s [Noord en Zuid-Amerika]Van wie de nazaten de afschaffing van de slavernij nu herdenken. ENKELE SCHOKKENDE FEITEN: Tijdens de transatlantische slavenhandel, die zich heeft afgespeeld tussen 1525 [te beginnen met het Portugese aandeel in de slavernij] tot 1867 [29], zijn er12 miljoen gekidnapte Afrikanen naar de Amerika’s gedeporteerd. [30]Het aandeel van de Nederlandse betrokkenheid bij de slavenhandel wordt geschat op 500 000 tot 600.000 personen. [31] Voor Nederland startte de slavenhandel na de verovering van Recife [”Portugees”Brazilie] en de daaropvolgende verovering van het Portugese slavenhandelsbolwerkFort Elmina in 1637 [32]Op 1 juni 1814 werd de slavenhandel om politieke redenen afgeschaft [33], demotivatie voor de afschaffing van de slavernij in 1863 was economisch. [34]  SLAVERNIJDE MISDADENHOOGTE EN DIEPTEPUNTENDE ABOLITIEVRIJHEID EN STAATSTOEZICHT ”Slavery is the permament, violent domination of natally alienatedand generally dishonored persons”Orlando Patterson [35] http://wiki.answers.com/Q/What_is_Orlando_Patterson‘s_definition_of_slavery De misdadigheid van de transatlantische [en andere] slavernij, het stelen en kidnappen van mensen, koop en verkoop, het verworden van mens tor ding, derechteloosheid, mishandelingen [36] en griezelig genoeg, het wegschenkenvan een slaaf als ”verjaardagscadeau” [37] Dat zijn de dieptepunten.De hoogtepunten zijn het voortdurende verzet, dat de slaven gebodenhebben en dat bij het Nederlandse publiek nog veel te weinig bekend is.Het verdient meer dan genoemd te worden.Het verdient een ereplaats in de geschiedenis. Het begon al aan boord van het slavenschip.Zo is er in 1741 een opstand geweest op het slavenschip ”Middelburgs Welvaren”, die aan 213 [van de 260) Afrikanen het leven heeft gekost [38]Alle blanke bemanningsleden bleven ongedeerd.Passief verzet op de plantages bestond vaak door saboteren vanwerkzaamheden door langzaamaanacties, het veinzen van ziekte, zich ”dom”voordoen [een equivalent van het Oostindisch doof] etc [39]Actiever verzet was het saboteren van de productiemiddelen en vergiftiging van het vee,Ook vergiftiging van planters en [aan die planters] loyale slavenkwam voor [40]En bitter genoeg was ook het plegen van zelfmoord een vorm van verzet,omdat zo [hoe bizar en ziek het ook klinkt] het ”eigendom” van de meesterwerd vernietigd en daarmee een deel van zijn mogelijkheid op het maken van winst [41] MARONNAGE EN SLAVENOPSTANDEN Maar het meest succesvolle verzet is geweest de zogenaamde maronnage [vluchtvan de plantages naar het binnenland] [42], met als gevolg een aantal dappereslavenopstanden.Klinkende namen zijn die van verzetsstrijders Boni, Baron en Joli-Coeur [43]Het gewapende verzet van de gevluchte slaven [Marrons, voorouders van dehuidige boslandbewoners in Suriname] tegen de plantersklasse zou geducht zijnen resulteren in een aantal marronoorlogen, die het blanke bewind maar nietkon winnen en uiteindelijk is geresulteerd in vredesovereenkomsten, waarin demarrons bedongen, dat zij in vrijheid verder konden leven. [44]Een bekende leider van een slavenopstand op Curacao was Tula [45]Voor slavenkolonie Jamaica was dat de legendarische Nanny of the Maroons [46} Dappere mannen en vrouwen.  SOLIDARITEIT MET SLAVENQUAKERSJOHN BROWNROBESPIERRE   Hoewel deze opsomming verre van volledig is, wil ik tochaandacht schenken aan enkelen, die solidair [een anachronistisch woordmaar toch maar even gebruikt] zijn geweest met het barbaarse lot van de slaven. Quakers  In de eerste plaats noem ik de Quakers, een christelijke groep, die aan de wieg stond van het ijveren voor afschaffing van de slavernij [abolitie], zichdaarbij beroepend op de christelijke waarden [47].Ze zijn onder andere actief geweest in de underground railroad [48] , een route waarlangsslaven konden vluchten, via het Noorden van de VS, naar Canada, waar slavernijwas verboden. [49] Een belangrijke voorvechtster van de underground railroad is ookde voormallige zwarte slavin Harriet Tubman, die een grote bijdrage heeft geleverd [50]Ze heeft via die underground railroad meer dan 19 tochten gemaakt en zo300 slaven gered [51] John Brown John Brown was een abolitionist, die met militairemiddelen de slavernij bestreed en uiteindelijk werd geexecuteerd, [52] Revolutionnair FrankrijkRobespierreAbbe Gregoire In het Frankrijk van de Franse Revolutie werd op 4 februari 1794 de slavernijafgeschaft [53]Alle bevrijde slaven werden Franse burgers [54]Zoiets was voor die tijd uniek.Op dat moment was er op Haiti een slavenopstand aan de gang onderleiding van Toussaint Louverture [55]In tegenstelling tot de latere afschaffingen door Groot Brittannie, Nederland ende andere slavenmogendheden was het niet om economischeredenen, maar wel degelijk geleid door de Liberte, Egalite, Fraternite gedachtevan de Franse revolutie.[56]Voormannen als Jacobijnenleider Robespierre [57] en vooral Abbe Gregoire [58],waren warme voorstanders van die afschaffing, die overigens niet verbazingwekkend,door Napoleon werd teruggedraaid [59]  AFSCHAFFING SLAVERNIJVRIJ/VERGEET HET MAAR/STAATSTOEZICHT De slavenopstanden hebben geleid tot verzwakking van deslavenmaatschappij, maar niet tot verdwijning ervan,behalve in Haiti [60]Ook de abolitionistische bewegingen [61] hebben daartoemet alle ongetwijfeld goede bedoelingen niettoe geleid, aangezien bij dergelijke veranderingeneconomische omstandigheden de kaart dicteren.Economisch was de slavernij niet rendabel meer en doorde opkomst van de machine werden slaven steeds meer overbodig [62] Voor Suriname en de Nederlandse Antillen vond de afschaffing van de slavernijplaats op 1 juli 1863 [63]Er Kwam, schandalig genoeg, een financiele compensatie, nietvoor de slaven, maar hun meesters.Het harde bedrag was 300 gulden per slaaf [64]Heel veel geld in die tijd. Staatstoezicht: Wie nu dacht vrij te zijn, kwam bedrogen uit,Voor de slaven op de Nederlandse Antillen gold wel directe vrijheid, maarde Surinaamse slaven moesten nog 10 jaar op de plantage werken tegen een geringe vergoeding.Die periode werd ”Staatstoezicht” genoemd en duurde 10 jaar [65] Pas in 1873 was men werkelijk vrij en slaaf af.  TERUG NAAR HET HEDENMENSENRECHTEN IN NEDERLAND ANNO 2013VLUCHTELINGEN EN ASIELZOEKERS ”De slavernij is afgeschaft, maar ook vandaag worden mensen nog vernederd om wie ze zijn. De geschiedenis verplicht ons te leren van het verleden en onrechtvaardigheid ook in deze tijd met alle kracht te bestrijden. Door schending van de mensenrechten aan de kaak te stellen. Door discriminatie te bestrijden. Door moderne slavernij, in arbeid en prostitutie, aan te pakken.” …… …… ””Laten wij voorkomen, dat onze kinderen en kleinkinderen zich later voor ons moeten schamen” Uit toespraak Asscher bij de herdenking 150 jaar afschaffing slavernijin het Oosterpark.Bij het Slavernijmonument We hebben een duik in het besmette Nederlandse verleden gemaaktNu terug naar het heden Het is natuurlijk gemakkelijk, diepe spijt te betuigen over een verleden van150 jaar en langer en een thema als slavernij, over welks misdadigheidiedereen het wel eens is.Wel wrang is, dat die ”diepe spijt” en de oprichting van het slavernijmonument zo laat komen en dat zelfs ondanks het feit, datslavernij een misdaad tegen de menselijkheid is, er niet eenssimpele ”excuses;; af kunnen. Dan heb ik het nog niet eens gehad over herstelbetalingen, een mi zeer redelijke eis. Maar los daarvan.In zijn toespraak gebruikte Asscher gloedvolle woorden als het aan de kaak stellen vanmensenrechtenschendingen door de Nederlandse regering.Gebeurt dat wel?Ja, ”aan de kaak stellen” in het buitenland en liefst van regeringen zoalsSyrie en Noord Korea, die een anti Westers beleid voeren. Maar hoe zit het met de huidige mensenrechtensituatie in Nederland zelf? Dat bekijkende kom ik tot de conclusie, dat deze, zeker wat het asielbeleidbetreft inhumaan en mensonterend is. Een arsenaal van mensenrechtenschendingen wordt losgelaten ophen, die naar Nederland zijn gevlucht vanwege armoede, oorlog en/ofvervolging.Oorlogen, die vaak het gevolg zijn van Westers militair ingrijpen,zoals in Afghanistan en Irak, waar relatief veel vluchtelingen naarNederland en andere EU landen zijn gevlucht.Asielzoekers, die via Schiphol naar Nederland reizen, worden al bij aankomstgedetineerd [66], waardoor zij het etiket ”crimineel” opgeplakt krijgen.Dit in tegenstelling tot mensen, die via land reizen en in Asielzoekerscentrabelanden.Vreemdelingendetentie, waarin uitgeprocedeerde asielzoekers of mensen,die noot asiel hebben aangevraagd [omdat economische vluchtelingendaarvoor niet in aanmerking komen] vaak terechtkomen, is in grondal fout, omdat de enige ”misdaad” is, dat mensen niet over de juiste verblijfspapieren beschikken.Daarnaast zijn de omstandigheden mensonwaardig en inhumaan:De uitzichtloosheid [je weet niet hoelang je er zit], slechte medische zorg,weinig of geen recreatie etc. [67]De ombudsman heeft daarover een zeer kritisch rapport geschreven [68]Vluchtelingen worden uitgezet naar oorlogsgebieden, ondanksde voor hen te lopen risico’s [69]Zeker in een geval heeft dat tot de dood geleid [70]En dan nog de kwestie Dolmatov, de Russissche politiekeactivist, die zelfmoord pleegde omdat hij dreigde te worden uitgezet naar vervolging.Staatssecretaris Teeven kwam ermee weg. Uitgeprocedeerden, die niet terug kunnen naar eigen land, wordenzonder recht op voedsel, kleding en een dak boven hun hoofd, de straatop gezet, met als gevolg het tentenkamp protest, waarna ze zijnontruimd, gezeuld naar de Vluchtkerk, waar zij weer weg moesten ennu zitten in een Vluchtflat, waar het ze aan de meest elementairezaken ontbreekt Als ze daarvoor bij de Stopera aandacht vragen, worden ze verjaagdof gearresteerd [71]Gaat een beschaafd land zo met vluchtelingen om? Dit is nog maar een topje van de ijsberg over het onrecht, asielzoekersaangedaan Zie ook http://deportatieverzet.nl/wp-content/uploads/2013/06/streng-maar-rechtvaardig.pdf EPILOOG De Nederlandse regering betuigt diepe spijt over de slavernijGeen excuses, maar beter dan helemaal niet. Zij wil lering trekken uit het verleden, door mensenrechtenschendingenaan de kaak te stellen, maar maakt zich er zelfin ernstige mate aan schuldig. Te vergelijken met de barbaarse slavernij is het uiteraard niet. Maar wil Nederland werkelijk afrekenen met onrecht en zich nu inzettenvoor mensenrechten, moet het beginnen, vluchtelingen, dieniet voor hun plezier naar Nederland gekomen zijn, met respect tebehandelen en hen dezelfde rechten toe te kennen als een Nederlandse inwonermet geldige verblijfspapieren. Anders zullen de woorden van Asscher uitkomen en de kinderen en kleinkinderenvan de politici van nu zich over hen moeten schamen. Laat de Nederlandse regering een begin maken, dat daadwerkelijk te voorkomen. Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam  ZIE VOOR NOTEN http://www.astridessed.nl/nederland-betuigt-spijt-over-slavernijverledengeen-spijt-maar-excusesmensenrechtenschendingen-in-nederland-anno-2013/ 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!