De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

”Nederlandse Jihadisten zijn verraders”/Reactie op brief burgemeester Aboutaleb

”Nederlandse Jihadisten zijn verraders”/Reactie op brief burgemeester Aboutaleb

dinsdag 16 september 2014 17:50
Spread the love

”NEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS”/REACTIE OPBRIEF BURGEMEESTER ABOUTALEB

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/nederlandse-jihadisten-zijn-verradersreactie-op-brief-burgemeester-aboutaleb/

Enige tijd geleden schreef ik een commentaar op het inTrouw verschenen opinieartikel van de Rotterdamse burgemeesterA. Aboutaleb en J. Eerdmans, wethouder van Veiligheid en Handhaving,getiteld ”Dhjiadisten terecht hard aangepakt”
Zie opiniestuk
http://www.leefbaarrotterdam.nl/index.php/lr/comments/djihadisten_terecht_hard_aangepakt/

Zie mijn commentaar”Nederlandse Jihadisten zijn verraders”/Gevaarlijk vijanddenken/Gedachtenpolitie en meten met twee maten”

http://www.astridessed.nl/nederlandse-jihadisten-zijn-verradersgevaarlijk-vijanddenkengedachtenpolitie-en-meten-met-twee-maten/

Ik heb dit commentaar naar burgemeester Aboutaleb toegestuurd enontving een brief van hem, die direct hieronder staat.
Zie onder zijn brief, mijn reactie.

Astrid Essed

BRIEF VAN BURGEMEESTER ABOUTALEB NAARAANLEIDING VAN MIJN COMMENTAAR
”NEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS/GEVAARLIJKVIJANDDENKEN/GEDACHTENPOLITIE EN METENMET TWEE MATEN”

Geachte mevrouw Essed, Hartelijk dank voor uw reactie. Ik heb in de afgelopen tijd veel positieve reacties mogen ontvangen op het opinie-artikel in Trouw en op de uitspraken die ik daarna heb gedaan. Zoals ik in het artikel ook heb geschreven, is sprake van een groot dilemma binnen de moslimgemeenschap ten aanzien van het al dan niet expliciet afstand nemen van IS. Het debat hierover zal continue gevoerd moeten blijven worden. Ik hoop daaraan een bijdrage te hebben geleverd en zal dat ook blijven doen. Ik hoop en verwacht dat een ieder in ons land daar naar vermogen een bijdrage aan zal leveren. Hartelijke groet,Ahmed Aboutaleb

B

REACTIE OP DE BRIEF VAN BURGEMEESTER ABOUTALEB

Geachte heer Aboutaleb,
Vriendelijk bedankt voor uw reactie op mijn aan u toegestuurdecommentaar op uw opinieartikel. [1]
Ik vat mijn commentaar in het kort vooru samen
”Het moet niet gekker worden met de politieke en maatschappelijkeIS hysterie.Jihad-gezinnen, Jihad-huizen,Jihadsteden,ISIS ambtenaren,het kan niet op.Een reactie op het gevaarlijke vijanddenken van Aboutaleben Eerdmans en de hysterische kabinets ”Jihad” plannen, die privacy, vrijheidvan meningsuiting en de onschuldpresumptie schenden. Nog losvan de stalking van de moslimgemeenschap om ”afstand te nemen van IS”.

Want uw reactie lezende, is het mij duidelijk, dat u mijncommentaar hetzij niet goed gelezen hebt, hetzij er inhoudelijk niet op in wilt gaan.In beide gevallen ben ik teleurgesteld, in de veronderstellingverkerende, dat wie zulke stevige uitspraken doet als u,ook de guts zou hebben, ze inhoudelijk te verdedigen.Dat hebt u niet gedaan en dat stelt mij, nogmaals teleur.
U schrijft, vele positieve reacties te hebben ontvangen opuw opinieartikel. [2]Dat neem ik direct van u aan, gezien tegen het licht vanhet toenemende populisme en vijanddenken in dezesamenleving.Ook schrijft u over het dilemma binnen de moslimgemeenschapten aanzien van het al dan niet expliciet afstand nemen van IS. 

En dat raakt nu precies een van de kritiekpunten, die ikop uw artikel heb.Want, meneer Aboutaleb, wanneer u mijn brief goed gelezenzou hebben, zou u hebben gezien, dat ik nu juist tegendergelijke stellingnames uwerzijds protesteer.
Daarvoor neem ik in het kort mijn brief aan u onderde loupe. [3]
NEDERLANDSE ”JIHADISTEN” VERRADERS? HOEZO?VIJANDDENKEN
Een van de gevaarlijkste aspecten van uw brief [samen met LeefbaarRotterdam wethouder Eerdmans] vind ik het vijanddenken.Mensen, die nog geen enkel strafbaar feit hebben begaan,noch er aantoonbaar van worden verdacht, dat ze de veiligheid in Nederland zouden bedreigen, worden door u  tot ”verraders” gebombardeerd.Op grond waarvan?Omdat zij ”Jihadisten” zouden zijn, die zich hetzij willen aansluiten bij hetSyrische verzet tegen dictator Assad, hetzij bij de organisatie IS,inderdaad een misdadige organisatie. [4]Maar je willen aansluiten is nog geen feit, en ook al zou dat welzo zijn, dat maakt je nog niet tot verrader.Want the last time I checked, voerde IS geen oorlog tegen Nederland.Het bestempelen tot verrader van wellicht misleide jongeren,leidt tot stigmatisering en gevaarlijk vijanddenken.Dat neem ik u en mede samensteller van het opinieartikel,Eerdmans, kwalijk.
UW STEUN AAN DE REPRESSIEVE KABINETSMAATREGELEN/TEGEN DE RECHTSSTAAT EN METEN MET TWEE MATEN

Ook neem ik u kwalijk uw verdediging van de door het kabinet aangekondigde repressieve maatregelen tegen mensen, die nog geenstrafbaar feit gepleegd hebben, zoals het afpakken van paspoorten, het intrekken van het Nederlanderschap, het opzetten van kliklijnenom mensen te dwingen anderen ”aan te geven”.Maatregelen, die op gespannen voet staan met het recht op privacy, de onschuldpresumptie en het recht op vrijheidvan meningsuiting. [5]Maatregelen, die gevaarlijk zijn in een rechtsstaat.Want nog los hiervan, de kans op doorschieten en achter iedereboom een ”Jihadist” zien, is groot, met alle gevolgen voor de slachtoffers hiervan. [6]
En daarbij:
Het kabinet meet met twee maten en u ook.Want u en de heer Eerdmans gaan tekeer over echte/vermeende ”Jihadisten”, maar rept met geen woord overde Nederlandse jongeren, die in dienst treden in het Israelischebezettingsleger [7], evenals IS, een misdadige organisatie, die bovendienal 47 jaar dood en verderf zaait in de bezette Palestijnsegebieden. [8]Recentelijk nog in Gaza ”Protective Edge”, 2137 Palestijnse doden. [9]En met dit moordende Israelische leger heeft het kabinet ditjaar nog de samenwerking verstevigd. [10]

”JIHADISTEN” EN ”IS” HYSTERIE
Voorbeelden, van hoe de ”Jihadisten” en ”IS” hysterie reedsheeft toegeslagen, noem ik in mijn commentaar, waarnaar ikverwijs. [11]”Jihadsteden”, ”Jihadhuizen”, ”Jihadgezinnen”, ”IS” ambtenaren,gekker moet het niet worden.Nodeloos wordt zo mensen angst aangejaagd voor enkele honderden jongeren, waarvan, zeker de Syriestrijders, ongetwijfelduit nobele bedoelingen de dictatuur van president Assad willenbestrijden. [12]Ook breng ik u in herinnering, dat van geen enkele teruggekeerdeSyriestrijder enig bewijs is geleverd, dat hij hetzij hier aanslagenwil plegen, zoals de NCTV suggereert, hetzij in Syrie strafbare feiten zou hebben gepleegd. [13]
En ook de zogenaamde ”haatimams”[wat een rare term, we praten toch ook niet over ”haatrabbijnen”en ”haatdominees”, wanneer deze dubieuze standpunten hebben]slaat vaak door richting hysterie en/of meten met twee maten. [14]
Een dringend beroep dus, te stoppen met uw campagne tegen de zgn”haatimams”
UW OPROEP AAN DE MOSLIMGEMEENSCHAPAFSTAND TE NEMEN VAN IS/GEDACHTENPOLITIEEN SCHENDING VAN VRIJHEID VAN MENINGSUITINGMOSLIMS HEBBEN HET RECHT, ACHTER IS TE STAAN
Wat mij in uw opinieartikel het meest heeft gestoord, is uwoproep aan de moslimgemeenschap, afstand te nemen van IS.Dit om een aantal redenen
Ten eerste is het verregaand, van een hele gemeenschap te vragen,afstand te nemen van wandaden, die zij niet hebben gepleegd, waarmeeze impliciet als groep verdacht worden gemaakt.Ten tweede nemen moslims al zo vaak afstand van extremisme, datdaarover een boek geschreven kan worden. [15]
Maar het derde is het meest essentiele:Moslims hebben het RECHT achter IS te staan, wat u, hetNederlandse kabinet of wie dan ook daar ook van vindt.
Dat heet:VRIJHEID VAN MENINGSUITING.En dat is een fundamenteel recht.
U zegt de dialoog te willen aangaan, maar bij voorbaatbent u al van mening, dat uw gesprekspartners hetmet u eens moeten zijn, want anders komenze algauw in een verdachte hoek te staan.
Dat is geen dialoog, maar gedachtenpolitie, wantof u het nu prettig vindt of niet, moslims en anderenhebben de vrijheid, het met IS eens te zijn of niet.

TENSLOTTE
Ik hoop, dat u nu mijn commentaar nu WEL hebt gelezen.Want dan hebt u  kunnen zien,dat het  NIET behoort  tot de ”vele positieve reacties”, die u opuw opinieartikel ”Dhjihadisten terecht hard aangepakt”hebt ontvangen.Mijn commentaar is kritisch en waarschuwt u en de publiekeopinie voor vijanddenken, gedachtenpolitie en repressieve maatregelen, die op gespannen voet met de rechtsstaat staan.
Want dat zijn schending van de privacy, vrijheid van meningsuitingen vooral de onschuldpresumptie.
Of u of het kabinet het nu leuk vinden of niet, er zijn moslims [en wellicht anderen], die achter IS staan.Dat is hun goed recht.
Pas als zij in dat kader strafbare feiten hebben gepleegd, hebt urecht van spreken of liever gezegd, dan heeft Justitie dat.
Om op voorhand al potentiele ”Jihadstrijders” op allerleimanieren lastig te vallen en de moslimgemeenschap onderdruk te zetten, mensen aan te geven, is gevaarlijk en zetde rechtsstaat onder druk.
Mijn oproep aan u is, daarmee op te houden en geen klimaatte zaaien, waarin angst, haat en xenofobie verder een kans krijgen.
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

[1]
”NEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS”/GEVAARLIJK VIJANDDENKEN/GEDACHTENPOLITIEEN METEN MET TWEE MATENASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/nederlandse-jihadisten-zijn-verradersgevaarlijk-vijanddenkengedachtenpolitie-en-meten-met-twee-maten/

[2]

NEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS”DJIHADISTEN TERECHT HARD AANGEPAKT”OPINIEARTIKEL ABOUTALEB EN EERDMANS6 SEPTEMBER 2014

Burgemeester Ahmed Aboutaleb en wethouder Joost Eerdmans (Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte), gemeente Rotterdam.

Bovenstaand artikel verscheen in dagblad Trouw op 6 september.

http://www.leefbaarrotterdam.nl/index.php/lr/comments/djihadisten_terecht_hard_aangepakt/

[3]
”NEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS”/GEVAARLIJK VIJANDDENKEN/GEDACHTENPOLITIEEN METEN MET TWEE MATENASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/nederlandse-jihadisten-zijn-verradersgevaarlijk-vijanddenkengedachtenpolitie-en-meten-met-twee-maten/

[4]
AMNESTY INTERNATIONALIRAQ: ETHNIC CLEANSING ON A HISTORIC SCALEISLAMIC STATE’S SYSTEMATIC TARGETING OFMINORITIES IN NORTHERN IRAQSEPTEMBER 2014
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/011/2014/en/63f30ccd-eedb-43f6-bb5b-1032f813307b/mde140112014en.pdf

AMNESTY INTERNATIONALNORTHERN IRAQCIVILIANS IN THE LINE OF FIREJULY 2014
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/007/2014/en/8f5c6eb0-27e4-45d2-ac08-63fc5840d9a5/mde140072014en.pdf
HUMAN RIGHTS WATCHIRAQ: ISIS ABDUCTING,, KILLING AND EXPELLING MINORITIESISIS ABDUCTING,, KILLING,  EXPELLING MINORITIES19 JULY 2014
http://www.hrw.org/news/2014/07/19/iraq-isis-abducting-killing-expelling-minorities

[5]
”NEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS”/GEVAARLIJK VIJANDDENKEN/GEDACHTENPOLITIEEN METEN MET TWEE MATENASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/nederlandse-jihadisten-zijn-verradersgevaarlijk-vijanddenkengedachtenpolitie-en-meten-met-twee-maten/

[6]

NRCDRIE HUIZENSE ”JIHADISTEN” MOETENWORDEN VRIJGELATEN4 SEPTEMBER 2014

http://www.nrc.nl/nieuws/2014/09/04/drie-huizense-jihadisten-moeten-worden-vrijgelaten/#

VOLKSKRANTINGRIJPENDE STAPPEN ”JIHADGEZINNEN” HUIZEN OMNIETS5 SEPTEMBER 2014

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3740377/2014/09/05/Ingrijpende-stappen-jihadgezinnen-Huizen-om-niets.dhtml

[7]
JOOP.NLTREK NEDERLANDSE JONGEREN TERUG UIT ISRAELISCHE LEGER23 JULI 2014
http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/27893_trek_nederlandse_jongeren_terug_uit_israelische_leger/
WIJ BLIJVEN HIERJIHAD IN DE NAAM VAN ISRAEL
http://wijblijvenhier.nl/25342/jihad-naam-israel/

[8]

AMNESTY INTERNATIONAL”TRIGGER HAPPY, ISRAEL’S USE OFEXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANK”FEBRUARY 2014
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/002/2014/en/349188ef-e14a-418f-ac20-6c9e5c8d9f88/mde150022014en.pdf5
CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024

[9]
ALAKHBAR/ENGLISHTHE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLEDIN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault

[10]
RIJKSOVERHEIDMINISTER HENNIS BEZOEKT ISRAEL19 MEI 2014
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/05/19/minister-hennis-bezoekt-israel.html

[11]

”NEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS”/GEVAARLIJK VIJANDDENKEN/GEDACHTENPOLITIEEN METEN MET TWEE MATENASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/nederlandse-jihadisten-zijn-verradersgevaarlijk-vijanddenkengedachtenpolitie-en-meten-met-twee-maten/

[12]

UITPERS.BEAMSTERDAM WORDT AANGEWEZEN ALS ”JIHADSTAD”ASTRID ESSED17 APRIL 2014
http://www.uitpers.be/index.php/europa/510-amsterdam-wordt-aangewezen-als-jihadstad

VOLKSKRANTEX-COMMANDANT VAN UHM: RESPECT VOOR SYRIEGANGERS5 MEI 2014
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/13828/Burgeroorlog-in-Syrie/article/detail/3648620/2014/05/05/Ex-commandant-Van-Uhm-respect-voor-Syriegangers.dhtml

[13]

NATIONAAL COORDINATOR TERRORISMEBESTRIJDINGEN VEILIGHEIDNOTITIE LOKALE AANPAK JIHADISME25 FEBRUARI 2014 http://www.nctv.nl/actueel/nieuws/notitie-lokale-aanpak-jihadisme.aspx?cp=126&cs=60005
  UITGESCHREVEN TEKSTSYRIE/NATIONAAL COORDINATOR TERRORISMEBESTRIJDINGEN VEILIGHEIDNOTITIE LOKALE AANPAK JIHADISME  http://www.astridessed.nl/nationaal-coordinator-terrorismebestrijding-en-veiligheidnotitie-lokale-aanpak-jihadisme/

[14]
”NEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS”/GEVAARLIJK VIJANDDENKEN/GEDACHTENPOLITIEEN METEN MET TWEE MATENASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/nederlandse-jihadisten-zijn-verradersgevaarlijk-vijanddenkengedachtenpolitie-en-meten-met-twee-maten/

[15]

REPUBLIEK ALLOCHTONIEEUH…..NEDERLANDSE MOSLIMS NEMEN GEENAFSTAND. KIJKT U EVEN MEE.21 AUGUSTUS 2014
http://www.republiekallochtonie.nl/euh-nederlandse-moslims-nemen-geen-afstand-kijkt-u-even-mee

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!