De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Nederlandse Jihadisten zijn verraders/Gevaarlijk vijanddenken/Gedachtenpolitie en meten met twee maten

Nederlandse Jihadisten zijn verraders/Gevaarlijk vijanddenken/Gedachtenpolitie en meten met twee maten

maandag 8 september 2014 02:51
Spread the love

NEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS/GEVAARLIJKVIJANDDENKEN, GEDACHTENPOLITIE EN METEN MET TWEE MATEN
Niet het Jihadisme is een sluipend gevaar, maar het net, dat zichsluit om vrijheid van meningsuiting ende ontkenning van de terechte strijd tegen een bloedige dictatuur.
ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/nederlandse-jihadisten-zijn-verradersgevaarlijk-vijanddenkengedachtenpolitie-en-meten-met-twee-maten/

Als het niet zo ernstig was, zou het in het Theater van de Lach
of stupiditeit passen, die toenemende politieke en maatschappelijkehysterie rond echt of vermeend ”Jihadisme”, een tot verzamelwoordverworden term, die op alle mogelijke conflicten en strijdsituaties wordtlosgelaten.In alle ernst wordt gesproken over ”Jihadgezinnen”, ”Jihadpredikers”,”Jihadhuizen”,”Jihadjongeren”, gekker moet het niet worden. [1]Het ontbreekt nog aan websites met als titel”Hoe herken ik de Jihadist?” ”Aan zijn grote oren?”Je zou denken, dat het om een ernstige bedreiging van de NationaleVeiligheid gaat [althans zo wordt het gepresenteerd], maar nietsis minder waar. [2]Nadere analyse onthult een handjevol jongeren, die uit al danniet religieus geinspireerd idealisme, naar Syrie afreizen om testrijden tegen de nog steeds bestaande bloedige dictatuur van  dictator Assad. Het zijn er een stuk of 100 [3] en volgens Elsevier, dat zich beroeptop een brief van minister van Binnenlandse Zaken Plaskerk aan deTweede Kamer [4 maart 2014] zouden een niet nader genoemd aantal actief zijn in Egypte, Jemen, Somalie en het Afghaans-Pakistaanse grensgebied. [4]Daarover later.
Nu het opiniestuk ”Djhadisten terecht hard aangepakt”, geschreven in Trouw door de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb en Joost Eerdmans,wethouder van Veiligheid en Handhaving. [5]
Het stuk hangt aan elkaar van bangmakerij, hetzevorming, populistische”harde lijn” retoriek, gebrek aan zinnige argumentatie en het meten met twee maten.Bovendien heeft burgemeester Aboutaleb in Eerdmans wel eenzeer merkwaardige co auteur gekozen, waarmee het stuk, nogvoor het is gelezen, al een kwalijke geur krijgt.Namelijk Eerdmans, vertegenwoordiger van het rechts populistische LeefbaarRotterdam [6], die  een beduimelde reputatie heeftals moslimbasher. Zo probeert Eerdmans in een onsmakelijk opiniestuk de lezer wijste maken, dat de Islam debet zou zijn aan de problematiekrond de Ibn Ghaldounschool. [7]Het grappige is dat hij in het mert Aboutaleb geschreven opiniestuk over ”Jihadisme” spreekt over haatzaaierij, terwijl hij het zelf doet.[8]

HET STUK, NADER BESCHOUWDVIJANDDENKEN
Een van de gevaarlijkste dingen in een samenleving ishet zwaaien met woorden als ”verraad” als het om bepaaldegroepen gaat.Iedere nuance of poging tot begrijpen valt dan weg en een groepis ineens ”vijand”, met alle nare gevolgen van dien.Behalve giftig is het ook nog eens onzin, want het zogenaamde”verraad” zou zijn aan ”(groot)ouders, die juist naar het vrije en tolerante Nederland gekomen of gevlucht zijn om hun kinderen een goedetoekomst te geven.” [9]Sinds wanneer ben je als jongere verplicht het gedachtegoedof beweegredenen van je (groot) ouders te volgen?Wordt juist in een democratie vrijheid van denken niet benadrukt?De vrijheid om je een eigen mening te vormen over politieke,maatschappelijke en religieuze verschijnselen?
HET STUK, NADER BESCHOUWDREPRESSIEVE MAATREGELEN
Een van de belangrijke kernwaarden van de democratie,waarmee Abolutaleb en Eerdmans schermen, is de Grondwet.En artikel 90, Grondwet zegt:Handhaving van de Internationale Rechtsorde. [10]Daarbij horen mensenrechtenverdragen.En een pleidooi houden voor het afpakken van paspoortenvan mensen, die misschien willen afreizen naar Syrie,het intrekkenvan het Nederlanderschap, [11] hetopzetten van een kliklijn voor echte/vermeende Jihadgangers,het lastigvallen van jongeren door scholen, welzijnswerkersen wat dies meer zij, in hun denkproces, hoort niet thuisin een werkelijk democratische samenleving.Want vrijheid van meningsuiting is een recht.Daarbij hoort ook het aanhangen van stromingen,die de Overheid niet bevallen.
HET STUK NADER BESCHOUWDMETEN MET TWEE MATEN

Zoals wel vaker het geval is wanneer het echt/vermeend moslimradicalismebetreft, wordt er met twee maten gemeten.Want Aboutaleb en Eerdmans gaan tekeer over moslim jongeren, ”dieafreizen naar oorlogsgebieden om de wapens op te pakken” [12]maar ze reppen met geen woord over de honderden jongeren, diezich bij het Israelische leger hebben aangesloten. [13]Dat is meten met twee maten.Natuurlijk is IS een misdadige groepering, wat methodiekbetreft [14] [ik laat het religieuze ideaal er buiten], maar what abouthet Israelische bezettingsleger, dat sinds jaar dood en verderf zaaitin de bezette Palestijnse gebieden [15] en recentelijk nog in Gaza. [16]Daarover hoor ik deze heren niet.

HET STUK NADER BESCHOUWDSTRIJD TEGEN DICTATOR ASSAD
Het is best mogelijk, dat moslimjongeren ook naarandere gebieden afreizen, zoals minister Plaskerkin een brief aan de Tweede Kamer beweert [17], maarhet zwaartepunt ligt bij de strijd tegen Syrie.Wat Aboutaleb, Eerdmans en de Nederlandse politiekdoet, is de aandacht afleiden van deze gerechtvaardigde strijd tegen dictator Assad, door te hameren op ”radicalisme” en ”Jihadisme”Ook dat is een hypocriete opstelling, want toen de strijd tegen Assad nog werd gedomineerd door pro Westerse groeperingen, was er geen vuiltje aan de lucht.Pas toen Islamistische groeperingen invloedrijker werden, werd de”radicalisme” kaart uitgespeeld. [18]En zo worden jongeren, die vanuit een idealistische intentie eendictatuur willen bestrijden, in een negatief daglicht gesteld.Dat jongeren al dan niet met IS vechten, is niet de hoofdmoot enleidt bewust de aandacht af van de strijd tegen  Assad. [19]
HET STUK NADER BESCHOUWDHAATPREDIKERS EN DE VRIJHEID VAN MENINGSUITINGOver de zogenaamde ”haatpredikers” of ”haatimams”schrijven Aboutaleb en Eerdmans het volgende:
”Haatpredikers zijn niet welkom, we zullen er alles aan doen om hunkomst tegen te houden. Zij komen vooral uit de VS en Groot-Brittannieen hebben geen visum nodig. Helaas ontbreekt het ons aan juridischemiddelen. We gaan wel te rade bij de uitnodigende partij. Waaromnodig je iemand uit, die haat zaait? Wat ons betreft kom je nietweg met het argument vrijheid van meningsuiting.” [20]
Daarmee sluiten ze naadloos aan bij de kabinetsplannen om”haatimams” te weren en reeds in Nederland wonende ”haatimams”met repressie te dreigen. Ik citeer”Imams met boze bedoelingen worden aangepakt. Moslimpredikers uit het buitenland die in Nederlandse moskeeën de terreurdaden van ISIS verheerlijken, worden tegengehouden of weggestuurd” [21]
Nogal vergaand, wat Aboutaleb en Eerdmans hier schrijven.Omdat ze juridisch nog weinig kunnen, vallen ze de uitnodigendeorganisaties lastig en schenden ze zo de vrijheid van meningsuiting.Want hoe hard zij en minister Asscher ook schreeuwen, wat voor maatregelenhet kabinet ook neemt, het is gewoon schending van de vrijheid vanmeningsuiting.Het verheerlijken van misdadige organisaties als IS is vanuitmijn standpunt verwerpelijk, maar het staan achter IS is eenrecht.Enig criterium is, of je zelf strafbare feiten pleegt of anderen daartoeaanzet en daarmee bedoel ik NIET, evt vechten voor IS, maar een daadwerkelijkgepleegde oorlogsmisdaad of misdaad tegen de menselijkheid.Dan wordt het een ander verhaal.Maar daarvan is hier geen sprake, dus ja, er mag gezegd worden,dat je achter IS staat.Dat dat Aboutaleb, Eerdmans en het kabinet niet bevalt, is punt twee.Het bevalt mij ook niet, dat Cidi de misdadige Israelische bezettingsstaatsteunt [22], maar het blijft vrijheid van meningsuiting.
WAT IS RADICAAL/WAT IS HAATZAAIEN?
Maar er is meer aan de hand.Wat vaak ”haat”prediken wordt genoemd, dekt nietaltijd de lading.Zo noemt minister Asscher het voorbeeld van een Syrische geestelijke,die in Nederland wil komen preken en ”daar geen vredelievendebedoelingen mee heeft” [23]Wat bedoeld hij daar precies mee.Komt de man echt ”haatzaaien” of neemt hij in zijn preekhet onrecht van de Syrische dictatuur of de Israelische bezetting mee?Er wordt verwezen naar prediker Khalid Yassin, dielijf en doodstraffen zou hebben bepleit. [24]Niet fraai, maar zaait hij daarmee haat?
En dan de politieke drukte [25] , die werd gemaakt van de aanwezigheidvan een voormalige Taliban minister voor school en Onderwijsen Said Khobaib Sadat bij de opening van een Moskee in Amsterdam,  volgens de media een ”radicale” predikant, die in Duitsland  terecht stond vanwege ”radicalisering”van jongeren, wat al een heel vage term is. [26]Terecht merkte de Moskee op, dat de mannen nergens voor waren veroordeelden dus van harte welkom waren. ¨(27)In geval van de Taliban minister nog ridiculer.De voormalige VS president Bush, schuldig aan oorlogsmisdaden enfolterpraktijken [28 ] wordt toch ook in Nederland ontvangen.Waarom degene, wiens landdoor de VS  is aangevallen en bezet, dan niet?
LET WEL, al die heisa rond deze zogenaamde ´´haatpredikers´´was in 2011.Lang voordat IS van zich liet horen.
´´ISIS´´ HYSTERIEDE ´´ISIS´´ AMBTENAAR
Ter illustratie, hoever de  ´´IS´´ waanzin bijOverheden al heeft toegeslagen.Een ambtenaar van het Ministerie van Justitie (projectleider vande sciencefiction-klinkende organisatie ´´Cyber Security Centrum) twitterde,dat IS niets met de Islam te maken was, maar een zionistisch projectom de Islam in diskrediet te brengen. (29) Onzin natuurlijk. De zoveelste complottheorie,maar vrijheid van meningsuiting.Mis Poes.Er werd een hoop drukte over gemaakt, de vrouw werd geschorst (30),ten onrechte werd de ´´antisemitisme´´ kaart uitgespeeld (31)en uiteindelijk volgde ontslag. (32)Een belachelijk operette staaltje van gebrek aan vrijheid van meningsuiting.Zover heeft de hysterie al toegeslagen.

HET STUK NADER BESCHOUWDGEDACHTENPOLITIEMOSLIMGEMEENSCHAP EN IS
Het belachelijkste van het  betoog van Aboutaleb en Eerdmans is welde oproep aan de moslimgemeenschap, om publiekelijk afstandte nemen van IS. ¨(33)In de eerste plaats doen ze dat al. Moslims hebben al zovaak afstand genomen van extremisme, dat je er een boek overkan schrijven. (34)Maar vooralWaarom moet uberhaupt een groep ter verantwoording geroepenworden voor de wandaden van ontspoorde organisaties en/ofindividuen.Worden trouwens de christenen ter verantwoording geroepenvoor de misdaden van massamoordenaar Breivik (35) en de Jodenvoor de misdaden van massamoordenaar Baruch Goldstein. (36)Neen dus, en terecht.Waarom de moslims dan wel.
MOSLIMS HEBBEN HET RECHT, ACHTER IS TE STAANWant dat is hun recht op vrijheid van meningsuiting.
Dat ik vind (en dat deel ik met Aboutaleb en Eerdmans), dat  IS een misdadige club is, doet niets af aan het feit, datanderen het recht hebben, daarover anders te denken.De pogingen van Aboutaleb en Eerdmans, om opgemeentelijk niveau ´´radicalisering´´ onder jongerente ontmoedigen, komt gevaarlijk in de buurt van eengedachtenpolitie en het hinderlijk lastigvallenvan jongeren (of ouderen), die een ander wereldbeeldhebben dan Aboutaleb, Eerdmans en co.
En dat is hun recht.Zolang ze zich niet aan daadwerkelijk strafbarefeiten, dus HANDELINGEN, schuldig maken.

EPILOOG
De Open Brief van Aboutaleb en Eerdmans is gevaarlijk.Want het tot ´´verraders´´ bestempelen van jongeren, dieuit idealistische motieven gaan vechten tegen dictator Assad,of willen kiezen voor IS, is haatzaaiend en tendentieus.Evenals het ter verantwoording roepen van de helemoslimgemeenschap.
De kabinetsmaatregelen, die paspoorten willenafpakken, Nederlanderschap willen ontnemen, verklikkerslijnen stimuleren, visa weigeren aan anti Westerse imams,zonder dat er ook maar eenenkel strafbaar feit gepleegd is, zijn fout enstaan op gespannen voet met de rechtsstaat.Bovendien negeren ze het recht op vrije meningsuiting.
Het kabinet, Aboutaleb en Eerdmans zullen moeten accepteren,dat er mensen zijn, die achter IS staan. Dat is vrijheid van meningsuiting.Ze kunnen pas door strafmaatregelen worden getroffenals er ook daadwerkelijk strafbare feiten gepleegd zijn.
Vrijheid van meningsuiting en het recht, voor onschuldigte worden gehouden, tot schuld bewezen.Dat zijn de kernwaarden van de democratie.
Astrid Essed
OPEN BRIEF VAN AHMED. ABOUTALEB, BUJRGEMEESTERVAN ROTTERDAM EN JOOST EERDMANS, WETHOUDERVAN VEILIGHEID, HANDHAVING EN BUITENRUIMTE

TROUWDJIHADISTEN TERECHT HARD AANGEPAKTAHMED ABOUTALEBEN JOOST EERDMANS6 SEPTEMBER 2014Burgemeester en wethouder van de Gemeente Rotterdam
Om het sluipende gevaar van dijhadstrijders in Nederland te beteugelen, presenteerde het kabinet onlangs de ”IntegraleAanpak Djihadisme”. De repressieve maatregelen klinkenafschrikwekkend, en terecht.Mensen, die oproepen tot een gewelddadige strijd of het afreizennaar oorlogsgebieden om de wapens op te pakken, plegenverraad. Niet alleen aan de kernwaarden van onze democratie, maarook aan hun (groot)ouders, die juist naar het vrije en tolerante Nederland gekomen of gevlucht zijn om hun kinderen een goedetoekomst te geven. Als je er bewust voor kiest om een gevaar tevormen voor de vrede in de wereld, verdien je het om maximaalgeisoleerd te worden.
Naast een landelijke aanpak heeft ook de lokale overheid eencruciale rol, zeker om radicalisering tijdig te signaleren en tevoorkomen. In Rotterdam gebeurt dit via een fijnmazig netwerkvan religieuze instellingen, scholen, buurtagenten en zorgverleners.Bewoners kunnen met hun vragen en zorgen terecht bij vertrouwenspersonen in de wijk.Zo dring je door tot de haarvaten van de samenleving. Door de juisteinterventies zetten we radicaliserende jongeren weer op het goede spoor:of isoleren hen zodat zij anderen niet beinvloeden.
Haatpredikers zijn niet welkom, we zullen er alles aan doen om hunkomst tegen te houden. Zij komen vooral uit de VS en Groot-Brittannieen hebben geen visum nodig. Helaas ontbreekt het ons aan juridischemiddelen. We gaan wel te rade bij de uitnodigende partij. Waaromnodig je iemand uit, die haat zaait? Wat ons betreft kom je nietweg met het argument vrijheid van meningsuiting.
Verreweg de meeste moslims staan niet achter het radicale gedachtegoedvan IS en het voeren van een gewapende religieuze strijd. Juist dezemeerderheid binnen de moslimgemeenschap mag zich vaker latenhoren. Juist zij zouden een megafoon in de hand moeten nemen.
In Rotterdam brengen we de dialoog op gang. Op straat, in de klas,in de moskee en in het buurthuis: we zijn samen verantwoordelijk voor een veilige, vreedzame samenleving. De eerste stap is gezet.Rotterdam organiseert eind september een conferentie over de invloedvan internationale conflicten op onze samenleving.Daar mag het verbaal best stevig aan toe gaan.Zonder wrijving, geen glans.
MOSLIMS, PAK DE MEGAFOON:LAAT WETEN, DAT JE HET ONEENS BENT MET IS
ZIE OOK LINK

http://www.leefbaarrotterdam.nl/index.php/lr/comments/djihadisten_terecht_hard_aangepakt/

NOTEN

[1]

DEN HAAG FMBEWONER ”JIHADHUIS” ONTKENT TERRORISME8 AUGUSTUS 2014
http://denhaagfm.nl/2014/08/08/bewoner-jihadhuis-ontkent-terrorisme/

NOSLOT ”JIHADGEZINNEN” HUIZEN ONZEKER4 SEPTEMBER 2014
http://nos.nl/artikel/694811-lot-jihadgezinnen-huizen-onzeker.html

DICHTBIJ.NLANGST VOOR ”JIHADPREDIKERS” IN ACTIVITEITENCENTRUMBERGPOLDER11 FEBRUARI 2014
http://www.dichtbij.nl/rotterdam-centrum-noord/regio/artikel/3375020/angst-voor-jihadpredikers-in-activiteitencentrum-bergpolder.aspx

HET PAROOLAMSTERDAM AANGEWEZEN ALS JIHADSTAD3 APRIL 2014

http://www.parool.nl/parool/nl/5/POLITIEK/article/detail/3627680/2014/04/03/Amsterdam-aangewezen-als-jihadstad.dhtml

VOLKSKRANTWIE ZIJN DIE NEDERLANDSE JIHADJONGEREN PRECIES?13 MAART 2013
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3408617/2013/03/13/Wie-zijn-die-Nederlandse-jihadjongeren-precies.dhtml

[2]

AMSTERDAM AANGEWEZEN ALS ”JIHADSTAD”/OVER TERREURHYSTERIEEN HETZEVORMINGASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/amsterdam-aangewezen-als-jihadstadover-terreurhysterie-en-hetzevorming/

NATIONAAL COORDINATOR TERRORISMEBESTRIJDINGEN VEILIGHEIDNOTITIE LOKALE AANPAK JIHADISME25 FEBRUARI 2014
http://www.nctv.nl/actueel/nieuws/notitie-lokale-aanpak-jihadisme.aspx?cp=126&cs=60005

UITGESCHREVEN TEKSTSYRIE/NATIONAAL COORDINATOR TERRORISMEBESTRIJDINGEN VEILIGHEIDNOTITIE LOKALE AANPAK JIHADISME

http://www.astridessed.nl/nationaal-coordinator-terrorismebestrijding-en-veiligheidnotitie-lokale-aanpak-jihadisme/

[3]

ELSEVIERNEDERLANDSE JONGEREN STRIJDEN OOK BUITENSYRIE VOOR JIHAD5 MAART 2014
http://www.elsevier.nl/Buitenland/nieuws/2014/3/-1475112W/

[4]
ELSEVIERNEDERLANDSE JONGEREN STRIJDEN OOK BUITENSYRIE VOOR JIHAD5 MAART 2014
http://www.elsevier.nl/Buitenland/nieuws/2014/3/-1475112W/

[5]
Zie voor transcriptie opiniestuk uit TrouwGeheel onderin
Zie ook link op Leefbaar Rotterdam
http://www.leefbaarrotterdam.nl/index.php/lr/comments/djihadisten_terecht_hard_aangepakt/

NU.NLNEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS6 SEPTEMBER 2014
http://www.nu.nl/politiek/3870853/nederlandse-jihadisten-verraders.html

BINNENLANDS BESTUURNEDERLANDSE JIHADISTEN PLEGEN VERRAAD6 SEPTEMBER 2014
http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/nederlandse-jihadisten-plegen-verraad.9443710.lynkx

TELEGRAAFNEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS6 SEPTEMBER 2014
http://www.telegraaf.nl/binnenland/23050535/___Jihadisten_zijn_verraders___.html

NOSABOUTALEB: JIHADISTEN PLEGEN VERRAAD6 SEPTEMBER 2014
http://nos.nl/artikel/695275-aboutalebjihadisten-plegen-verraad.html

[6]
LEEFBAAR ROTTERDAM
http://www.leefbaarrotterdam.nl/

WIKIPEDIALEEFBAAR ROTTERDAM
http://nl.wikipedia.org/wiki/Leefbaar_Rotterdam

[7]
NATUURLIJK IS DE ISLAM DEBET AAN HET FALEN VAN IBN GHALDOUNJOOST EERDMANS EN RONALD BUIJT30 JANUARI 2014
http://www.joost-eerdmans.nl/asp/invado.asp?t=show&id=1667

[8]

NATUURLIJK IS DE ISLAM DEBET AAN HET FALEN VAN IBN GHALDOUNJOOST EERDMANS EN RONALD BUIJT30 JANUARI 2014
http://www.joost-eerdmans.nl/asp/invado.asp?t=show&id=1667

[9]

LEEFBAAR ROTTERDAMNEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS”DJIHADISTEN TERECHT HARD AANGEPAKT”OPINIEARTIKEL ABOUTALEB EN EERDMANS6 SEPTEMBER 2014
http://www.leefbaarrotterdam.nl/index.php/lr/comments/djihadisten_terecht_hard_aangepakt/

[10]

Artikel 90

De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/geldigheidsdatum_07-09-2014#Hoofdstuk5

[11]

RIJKSOVERHEID

KABINET VERSTERKT INTEGRALE AANPAK JIHADISME

EN RADICALISERING

29 AUGUSTUS 2014

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/08/29/kabinet-versterkt-integrale-aanpak-jihadisme-en-radicalisering.html

[12]

LEEFBAAR ROTTERDAMNEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS”DJIHADISTEN TERECHT HARD AANGEPAKT”OPINIEARTIKEL ABOUTALEB EN EERDMANS6 SEPTEMBER 2014
http://www.leefbaarrotterdam.nl/index.php/lr/comments/djihadisten_terecht_hard_aangepakt/

[13]

JOOP.NLTREK NEDERLANDSE JONGEREN TERUG UIT ISRAELISCHE LEGER23 JULI 2014
http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/27893_trek_nederlandse_jongeren_terug_uit_israelische_leger/

WIJ BLIJVEN HIERJIHAD IN DE NAAM VAN ISRAEL

http://wijblijvenhier.nl/25342/jihad-naam-israel/

[14]

AMNESTY INTERNATIONALDOCUMENT- IRAQ: ETHNIC CLEANSING ON HISTORICSCALE: THE ISLAMIC STATE’S SYSTEMATIC TARGETINGOF MINORITIES IN NORTHERN IRAQ2 SEPTEMBER 2014
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/011/2014/en/63f30ccd-eedb-43f6-bb5b-1032f813307b/mde140112014en.pdf

[15]

AMNESTY INTERNATIONAL”TRIGGER HAPPY, ISRAEL’S USE OFEXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANK”FEBRUARY 2014
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/002/2014/en/349188ef-e14a-418f-ac20-6c9e5c8d9f88/mde150022014en.pdf5

CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024

[16]
ALAKHBAR/ENGLISHTHE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLEDIN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault

[17]

ELSEVIERNEDERLANDSE JONGEREN STRIJDEN OOK BUITENSYRIE VOOR JIHAD5 MAART 2014
http://www.elsevier.nl/Buitenland/nieuws/2014/3/-1475112W/

[18]
UITPERS.BEAMSTERDAM WORDT AANGEWEZEN ALS ”JIHADSTAD”ASTRID ESSED17 APRIL 2014
http://www.uitpers.be/index.php/europa/510-amsterdam-wordt-aangewezen-als-jihadstad

AMSTERDAM AANGEWEZEN ALS ”JIHADSTAD”/OVER TERREURHYSTERIEEN HETZEVORMINGASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/amsterdam-aangewezen-als-jihadstadover-terreurhysterie-en-hetzevorming/

[19]

VOLKSKRANTEX-COMMANDANT VAN UHM: RESPECT VOOR SYRIEGANGERS5 MEI 2014
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/13828/Burgeroorlog-in-Syrie/article/detail/3648620/2014/05/05/Ex-commandant-Van-Uhm-respect-voor-Syriegangers.dhtml

[20]
LEEFBAAR ROTTERDAMNEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERSBurgemeester Ahmed Aboutaleb en wethouder Joost Eerdmans (Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte), gemeente Rotterdam.
Zaterdag 6 september 2014

http://www.leefbaarrotterdam.nl/index.php/lr/comments/djihadisten_terecht_hard_aangepakt/

[21]

TELEGRAAFHAATIMAM IN DE BAN25 AUGUSTUS 2014
http://www.telegraaf.nl/binnenland/23001868/__Haatimam_in_de_ban__.html

NOSHARDE AANPAK HAATIMAMS25 AUGUSTUS 2014
http://nos.nl/artikel/690627-harde-aanpak-haatimams.html

[22]

”ISRAEL KAN IN DEZE OORLOG NOOIT WINNEN”/VIJF LEUGENSVAN HET CIDI ONTMASKERDASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/israel-kan-in-deze-oorlog-nooit-winnenvijf-leugens-van-het-cidi-ontmaskerd/

”DE TIJD, DAT JODEN ZICH DOMWEG LIETEN AFVOEREN, ISVOORBIJ”/CIDI’S BLIKSEMAFLEIDER VAN DE ISRAELISCHEBEZETTINGSTERREURASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/de-tijd-dat-joden-zich-domweg-lieten-afvoeren-is-voorbijcidis-bliksemafleider-van-de-israelische-bezettingsterreur/

[23]

”Op welke gronden Asscher de imams wil weigeren is nog onduidelijk. Als voorbeeld noemt hij een Syrische geestelijke die hier wil komen preken en ‘daar geen vredelievende bedoelingen mee heeft’. Bezoeken van buitenlandse radicale imams leiden vrijwel altijd tot controverse.”\

TROUWHAATPREDIKERS ZIJN NIET MEER WELKOM25 AUGUSTUS 2014
http://www.trouw.nl/tr/nl/4728/Islam/article/detail/3724484/2014/08/25/Haatpredikers-zijn-niet-meer-welkom.dhtml

[24]
”Yasin raakte in opspraak toen hij lijf- en doodstraffen leek te bepleiten.”

TROUWHAATPREDIKERS ZIJN NIET MEER WELKOM25 AUGUSTUS 2014
http://www.trouw.nl/tr/nl/4728/Islam/article/detail/3724484/2014/08/25/Haatpredikers-zijn-niet-meer-welkom.dhtml

(25)

AT5KAMERVRAGEN OVER OPENING MOSKEE31 OCTOBER 2011
http://www.at5.nl/artikelen/70645/kamervragen-over-opening-moskee

AANHANGSEL VAN DE HANDELINGEN TWEEDE KAMERVAN DE STATEN GENERAALANTWOORD OP VRAGEN VAN DE LEDEN VAN KLAVEREN EN WILDERS (PVV) OVER DE AANWEZIGHEID VAN HAATPREDIKERSBIJ DE OPENING VAN EEN AMSTERDAMSE MOSKEE
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-861.html?zoekcriteria=%3Fzkt%3DUitgebreid%26pst%3DParlementaireDocumenten%26vrt%3Dwilders%26zkd%3DAlleenInDeTitel%26dpr%3DAlle%26kmr%3D%26sdt%3DKenmerkendeDatum%26isp%3Dtrue%26pnr%3D29%26rpp%3D10%26_page%3D22%26sorttype%3D1%26sortorder%3D4&resultIndex=213&sorttype=1&sortorder=4

[26]

TELEGRAAFOMSTREDEN SPREKERS IN MOSKEE AMSTERDAM29 OCTOBER 2011
http://www.telegraaf.nl/binnenland/20835368/__Omstreden_sprekers_moskee__.html

AT5HAATPREDIKERS IN AMSTERDAM29 OCTOBER 2011
http://www.at5.nl/artikelen/70558/ex-taliban-spreekt-in-amsterdam

(27)
´´De moskee liet in een reactie weten dat beide heren ‘zolang ze niet veroordeeld zijn van hart welkom zijn.’
AT5KAMERVRAGEN OVER OPENING MOSKEE31 OCTOBER 2011
http://www.at5.nl/artikelen/70645/kamervragen-over-opening-moskee

(28)
AMNESTY INTERNATIONALCANADA URGED TO ARREST AND PROSECUTEGEORGE W. BUSH12 OCTOBER 2011
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/report/canada-urged-arrest-and-prosecute-george-w-bush-2011-10-12

(29)

JUSTITIE-AMBTENAAR/ISIS IS PROJECTVAN ZIONISTEN13 AUGUSTUS 2014
http://politiek.thepostonline.nl/2014/08/13/justitie-ambtenaar-isis-is-project-van-zionisten/

(30)
OMROEP WESTMINISTERIE SCHORST AMBTENAAR YASMINA HAIFIOM IS TWEET13 AUGUSTUS 2014
http://www.omroepwest.nl/nieuws/13-08-2014/ministerie-schorst-ambtenaar-yasmina-haifi-om-tweet

´ISIS-AMBTENAAR´´ HAIFI MAG JUSTITIEGEBOUWENNIET MEER BINNEN2 SEPTEMBER 2014
http://politiek.thepostonline.nl/2014/09/02/isis-ambtenaar-haifi-mag-justitie-gebouwen-niet-meer-binnen/

HAIFI IN BEDELBRIEF/ZIONISME GING OVERISRAELISCHE EXPANSIEPOLITIEK26 AUGUSTUS 2014
http://politiek.thepostonline.nl/2014/08/26/haifi-in-bedelbrief-zionisme-tweet-was-tegen-israelische-expansie-politiek/

´´ISIS-AMBTENAAR´´ HAIFI MAG JUSTITIEGEBOUWENNIET MEER BINNEN2 SEPTEMBER 2014
http://politiek.thepostonline.nl/2014/09/02/isis-ambtenaar-haifi-mag-justitie-gebouwen-niet-meer-binnen/

OMROEP WESTMINISTERIE SCHORST AMBTENAAR YASMINA HAIFIOM IS TWEET13 AUGUSTUS 2014
http://www.omroepwest.nl/nieuws/13-08-2014/ministerie-schorst-ambtenaar-yasmina-haifi-om-tweet

(31)
´´„Mijn maag draaide zich om toen ik er over hoorde”, zei Asscher (PvdA) vrijdag na afloop van de ministerraad over de „afgrijselijke” tweet. Yasmina Haifi, een partijgenote van Asscher, verwees afgelopen week naar artikelen op internet die haar punt zouden ondersteunen. Asscher noemde de complottheorie een klassieke vorm van antisemitisme en „buitengewoon schokkend”.
TELEGRAAFASSCHER/MAAG DRAAIDE ZICH OM NA TWEET15 AUGUSTUS 2014
http://www.telegraaf.nl/binnenland/22970163/__Maag_draaide_zich_om_na_tweet__.html

ANTISEMITISME GEEN ANTIZIONISME
De opmerking van Asscher is onzinnig en dat weet hij ook.Antisemitisme is de haat/afkeer van Joden als religieus-etnischegroep.Anti zionisme is de kritiek op het politieke zionisme,de beweging (opgericht eind 19 e eeuw) die het stichten vaneen Joodse Staat bepleitte in Palestina, dat sinds jaar en dagdoor de Palestijnen werd bewoond, wier zelfbeschikkingsrechthiermee werd geschonden.Bovendien zijn er vele antizionistische Joden,die het daarmee niet eens zijn.
ZIE
AN INTERVIEW WITH HOLOCAUST SURVIVORDR. HAJO MEIJER´´ZIONISM HAS NOTHING TO DO WITH JUDAISM´´
http://www.infiniteunknown.net/2011/03/14/an-interview-with-holocaust-survivor-dr-hajo-meyer-zionism-has-nothing-to-do-with-judaism/

(32)

´´PVDA AMBTENAAR´´ DEFINITIEF FUNCTIE KWIJTNA IS TWEET15 AUGUSTUS 2014
http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/28184_pvda_ambtenaar_definitief_functie_kwijt_na_is_tweet/

(33)

LEEFBAAR ROTTERDAMNEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS”DJIHADISTEN TERECHT HARD AANGEPAKT”OPINIEARTIKEL ABOUTALEB EN EERDMANS6 SEPTEMBER 2014
http://www.leefbaarrotterdam.nl/index.php/lr/comments/djihadisten_terecht_hard_aangepakt/

(34)

REPUBLIEK ALLOCHTONIEEUH…..NEDERLANDSE MOSLIMS NEMEN GEENAFSTAND. KIJKT U EVEN MEE.21 AUGUSTUS 2014
http://www.republiekallochtonie.nl/euh-nederlandse-moslims-nemen-geen-afstand-kijkt-u-even-mee

(35)
WIKIPEDIAANDERS BEHRING BREIVIK http://en.wikipedia.org/wiki/Anders_Behring_Breivik
  TROUWKERK MOET PRATEN MET EXTREMISTEN29 JULI 2011
 http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2822065/2011/07/29/Kerk-moet-in-gesprek-met-extremisten.dhtml
 NU.NLBREIVIK VOELT ZICH CONSERVATIEF CHRISTEN12 APRIL 2012http://www.nu.nl/noorwegen/2785381/breivik-voelt-zich-conservatief-christen.html

(36)
WIKIPEDIABARUCH GOLDSTEIN
http://en.wikipedia.org/wiki/Baruch_Goldstein

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!