De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Nederlands asielbeleid wordt humaner/De odeaaglijke inhumaniteit van het beleid

Nederlands asielbeleid wordt humaner/De odeaaglijke inhumaniteit van het beleid

woensdag 18 september 2013 06:56
Spread the love

NEDERLANDS ASIELBELEID WORDT HUMANER/DE ONDRAAGLIJKE INHUMANITEITVAN HET BELEID Zie ook  http://www.astridessed.nl/nederlands-asielbeleid-wordt-humanerde-ondraaglijke-inhumaniteit-van-het-beleid/  Geachte Redactie en  lezers, Recentelijk is veel te doen geweest over de via RTL uitgelekte aanpassingen van het asielbeleiddoor het kabinet [1], dat zou leiden tot een ”humaner asielbeleid” [2]Althans, zo wordt het in de media [3] gepresenteerd.Wanneer men echter de plannen nader beschouwd, valt er weinig ”humaans”in te herkennen.Sterker nog, het lijkt [en is] nog INhumaner dan voorheen.Want voornamelijk wordt er gesproken van een ”zwaarder regime” dan de huidigereeds zware vreemdelingendetentie [4]Dat is volgens mij een van de speerpunten. ZWAARDER REGIME VOOR ”CRIMINELE EN OVERLASTGEVENDE VREEMDELINGEN” Dat zwaarder regime gaat gelden voor ”criminele” en ”overlastgevende” vreemdelingen.Niet alleen leiden die termen tot verdergaande criminalisering van de vluchtelingen,het is een misvatting.Want de zogenaamde ”criminele” vreemdelingen [zij die veroordeeld zijn voor regulieremisdrijven] zitten niet in vreemdelingendetentie, maar in de ”gewone” gevangenis. Vreemdelingendetentie is immers een ”bestuurlijke maatregel”, die is opgelegd aan ”uitgeprocedeerdevluchtelingen” [dus mensen, illegaal zijn en binnen 28 dagen Nederland moetenverlaten en dat niet hebben gedaan] en aan mensen, die sowieso geen asielhebben aangevraagd [de zogenaamde economische vluchtelingen], omdat zij daarvoorkrachtens de vreemdelingenwet [die alleen evt asiel verleent aan hen, die vanwegevervolging naar Nederland zijn gekomen]. Naast de ”criminele vreemdelingen” [die sowieso in reguliere gevangenissen zitten] vallen ookdiegenen onder een zwaarder regime ”die zich aan uitzetting hebben onttrokken”Vrij vertaald: Die uitgeprocedeerde vluchtelingen, die uit oorlogsgebieden zoals Afghanistan [5], Somalie [6], Irak en Soedan [7] komen en dus vanwege de oorlogssituatie niet terug KUNNEN. Deze groep ”ter dood veroordeelden” [want wat is het anders, als je wordt uitgezet naar eenoorlogsgebied” worden dan ook nog eens gestraft met een extra zwaar regime. Dan heb je de zogenaamde ”overlastgevende” vreemdelingenWat men zich daarbij moet voorstellen zijn uitgeprocedeerde vluchtelingen, die niet terug kunnenof willen [nogal wiedes, als er sprake is van bittere armoede of een oorlogssituatie] en na 28 dagen geen recht meer hebben op basisvoorzieningen zoals eten en een dak boven je hoofd.Misdadig, inhumaan en een schande voor Nederland, dus begrijpelijkerwijs zullen zijom te overleven weleens eten uit vuilnisbakken, schuilen in portieken etcDat is dan dus overlast en daarvoor worden zij, die in een wanhopige positie verkeren dusvolgens deze nieuwe ”humane” regeringsplannen, gestraft met een ”zwaarder regime”Nog zwaarder dan de huidige reeds loodzware vreemdelingendetentie [8]  ZWAARDER REGIME Ook die term is misleidend, want het zou suggereren, dat het huidige vreemdelingendetentieregime toch niet zo zwaarzou zijn,Niets is minder waar.Het huidige vreemdelingendetentieregime is zeer zwaarLees daar het rapport van de Nationale Ombudsman maar op na [9] LICHTER REGIME Wellicht de grootste misleiding in de presentatie van het zogenaamde ”humanere” beleidis wel het ”lichtere regime” voor diegenen onder de vluchtelingen, die ”meewerken aan hun terugkeer” [10]Vrij vertaald:Die zich door intimidatie en chantage van de dienst Terugkeer en Vertrek en co onvrijwillig[want zij waren naar Nederland gekomen voor bescherming en veiligheid] hebben laten bewerkenom mee te gaan in de uitzettingsterreur van de Nederlandse Overheid. Enfin, zij vallen dan onder een ”lichter regime”, weliswaar, maar wie de plannen goed leest,constateert twee dingen A Het ”lichter regime”biedt iets meer bewegingsvrijheid, maar  blijft een gevangenisBEr is niets ”humaners” aan het beleid, want ook zij, die in een ”lichter regime” zittenworden nog altijd uitgezet naar een voor hen opzijn zachtst gezegd zeer zware situatie. HUMANER, VERGEET HET MAARMELDPLICHT In zie zogenaamde ”aanpassingen” van het asielbeleid word t ook genoemd het experimenteren van Staatssecretaris Teeven met de zogeheten ”meldplicht”Dat betekentNiet opgesloten zitten [maar uiteraard wel aanwezig zijnd op een aan de asielketenbekende of gecontroleerde locatie], maar je iedere dag moeten melden.Ja, dat is dan geen gevangenis, maar wel een strenge controlevorm.En wie zich niet meldt, onttrekt zich dan weer aan ”terugkeer” en belandt alsnogin een ”zwaarder regime”Bovendien zijn deze regeringsplannen zeer vaag, dus is het de vraag, of die hele ”meldplicht”voor ”lichtere gevallen” wel wordt gerealiseerd’Werkgroep Deportatieverzet dacht, dat hiervoor nul vluchtelingen in aanmerkingzouden komen [11] en dat zou mij niets verbazen. OPSLUITING UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS IN HETBESTUURSRECHT/NIETS NIEUWS ONDER DE ZON Ook is een van de aspecten van het ”humaner” asielbeleid kennelijk, dat opsluiting van uitgeprocedeerde asielzoekers nu onder het bestuursrecht zou vallen.Grote onzin, want de hele opsluiting van uitgeprocedeerde asielzoekers, de zogenaamdevreemdelingendetentie valt reeds onder het bestuursrecht [12]Zoals ik reeds in dit artikel heb opgemerkt is vreemdelingendetentie een BESTUURLIJKE maatregel en valt niet onder het Strafrecht, omdat het niet gericht is op strafuitzitting, maar opsnelle uitzetting [13]Daarom ook worden uitgeprocedeerden, bij wie geen kans is opsnelle uitzetting, na tussenkomst van de rechter uit vreemdelingenbewaring [detentie dus] vrijgelaten, waarna ze overigens weer zonder enige voorziening op straat belanden[het zogenaamde ”klinkeren”] BUITENSCHULDCRITERIUM De Enige echt nieuwe maatregel in dit pakket van zogenaamde ”humanere” maatregelen is een uiterst INhumane, namelijk het niet verruimen van het zogenaamde buitenschuldcriterium, dat impliceert het eventuele recht van een vluchteling op een verblijfsvergunning, wanneerdeze er alles aan heeft gedaan, mee te werken aan uitzetting, maar dit buiten zijn/haarschuld niet lukt. EPILOOGNIET HUMANER MAAR INHUMANER Samenvattend kan gezegd worden, dat Teeven er door mediapropaganda [14] ingeslaagd lijkt te zijn, de nog inhumanere maatregelen dan eerst te verpakkenals humaniteit [15] Want alle gekheid op een stokje: Er komt een ”zwaarder regime” voor diegenen, die zich niet als een mak lammetje laten uitzetten, een ”lichter regime” [maar nog steeds een gevangenis] voor diegenen, diezo geintimideerd zijn, dat zij wel meewerken.Vage beloften over een ”meldplicht” [ook een streng controlemechanisme, maarinderdaad geen gevangenis] waarvan de vraag is, of het er ooit komt [16]Het enige concrete, dat uit die ”humane maatregelen” is gekomen is ietsuitgesproken INhumaans, het niet verruimen van de buitenschuld regeling. Terechte klacht is namelijk, dat het vrijwel ondoenlijk is om aan te tonen,dat je er alles aan gedaan hebt om terugkeer mogelijk te maken[daargelaten nu even het feit, dat ik dat onzin vind] Zelfs de PvdA, verantwoordelijk voor het huidige repressieve asielbeleid En ook de zogenaamde ”humane” aanpassingen, heeft dat moeten erkennen [17] Maar hoe dan ook, die Buitenschuldregeling wordt dus niet verruimd. De zogenaamde ”humanere” asielmaatregelen zijn dus nog inhumanerdan ze al waren. Jammer trouwens, dat Amnesty, weliswaar kritisch over de zogenaamde nieuwe”humanere maatregelen”, vreemdelingendetentie niet principieelverwerpt, maar ziet als een ”laatste redmiddel” [18] Hierdoor en ook door uitzetting niet principieel te verwerpen [19] kiest zij toch niet onvoorwaardelijk voor devluchtelingen, wat een mensenrechtenorganisatie wel behoort te doen. [20] Werkelijke humaniteit zou zijnBescherming en veiligheid bieden aan hen, die niet voor hun plezier naar ditland zijn gekomen, maar zijn gevlucht voor vervolging en of armoede en oorlog.Dat sluit vreemdelingendetentie, meldplicht en de hele ”vreemdelingenwetgeving” uit. En creeert een menswaardige samenleving, voor Nederlanders en vluchtelingen. Minder is niet humaan. Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam  [1] RTLAANPASSINGEN ASIELBELEID KABINET UITGELEKT12 SEPTEMBER 2013 http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/aanpassingen-asielbeleid-kabinet-uitgelekt  [2] RTLAANPASSINGEN ASIELBELEID KABINET UITGELEKT12 SEPTEMBER 2013 http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/aanpassingen-asielbeleid-kabinet-uitgelekt  [3] TROUWPLANNEN HUMANER ASIELBELEID UITGELEKT12 SEPTEMBER 2013 http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3508620/2013/09/12/Plannen-humaner-asielbeleid-uitgelekt.dhtml  [4] DE NATIONALE OMBUDSMANVREEMDELINGENBEWARING OF MAATREGEL OM UIT TE ZETTENAUGUSTUS 2012 http://www.nationaleombudsman.nl/sites/default/files/2012-105_-_vreemdelingenbewaring.pdf  [5] KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING FAMILIE N. NAARONVEILIG AFGHANISTAN OP MAANDAG 28 JULI/BRIEF AAN KLMASTRID ESSED http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-familie-n-naar-onveilig-afghanistan-op-maandag-29-julibrief-aan-klm/  [6] MEDEPLICHTIGHEID KLM AAN UITZETTING SOMALISCHE VLUCHTELING NAARONVEILIG SOMALIEASTRID ESSED http://www.astridessed.nl/medeplichtigheid-klm-aan-uitzetting-somalische-vluchteling-naar-onveilig-somalie/  [7] KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VLUCHTELING NAAR ONVEILIG SOEDAN/BRIEF AANDE KLMASTRID ESSED http://www.astridessed.nl/medeplichtigheid-klm-aan-uitzetting-vluchteling-naar-onveilig-soedanbrief-aan-de-klm/  [8] DE NATIONALE OMBUDSMANVREEMDELINGENBEWARING OF MAATREGEL OM UIT TE ZETTENAUGUSTUS 2012 http://www.nationaleombudsman.nl/sites/default/files/2012-105_-_vreemdelingenbewaring.pdf  [9]  DE NATIONALE OMBUDSMANVREEMDELINGENBEWARING OF MAATREGEL OM UIT TE ZETTENAUGUSTUS 2012 http://www.nationaleombudsman.nl/sites/default/files/2012-105_-_vreemdelingenbewaring.pdf  [10] RTLAANPASSINGEN ASIELBELEID KABINET UITGELEKT12 SEPTEMBER 2013 http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/aanpassingen-asielbeleid-kabinet-uitgelekt  [11]  DEPORTATIEVERZETEEN DOOIE MUS, DIE STINKT OOK NOG http://deportatieverzet.nl/een-dooie-mus-die-nog-stinkt-ook/  [12]  DEPORTATIEVERZETEEN DOOIE MUS, DIE STINKT OOK NOG http://deportatieverzet.nl/een-dooie-mus-die-nog-stinkt-ook/  [13] HOE TEEVEN HARDVOCHTIGHEID ALS HUMANITEIT VERPAKTPETER STORM http://www.ravotr.nl/2013/09/14/hoe-teeven-hardvochtigheid-als-humaniteit-verpakt/  [14] RTLAANPASSINGEN ASIELBELEID KABINET UITGELEKT12 SEPTEMBER 2013 http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/aanpassingen-asielbeleid-kabinet-uitgelekt  [15]  HOE TEEVEN HARDVOCHTIGHEID ALS HUMANITEIT VERPAKTPETER STORM http://www.ravotr.nl/2013/09/14/hoe-teeven-hardvochtigheid-als-humaniteit-verpakt/  [16]  DEPORTATIEVERZETEEN DOOIE MUS, DIE STINKT OOK NOG http://deportatieverzet.nl/een-dooie-mus-die-nog-stinkt-ook/  [17]  PARTIJ VAN DE ARBEIDBUITENSCHULDBELEID WORDT BETER2 JULI 2013 http://www.pvda.nl/berichten/2013/07/Buitenschuldbeleid+wordt+beter  [18]  AMNESTY INTERNATIONAL NEDERLANDPLANNEN TEEVEN: TE WEINIG EN TE VAAG13 SEPTEMBER 2013 https://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/plannen-teeven-te-weinig-en-te-vaag  [19]  AMNESTY MOET ZICH SCHAMENPETER STORM http://www.ravotr.nl/2013/05/30/amnesty-moet-zich-schamen/  [20] AMNESTY, IND, NAZARSKI, TEEVEN: GOOD COP, BAD COPPETER STORM http://www.ravotr.nl/2013/06/27/amnesty-ind-nazarski-teeven-good-cop-bad-cop/ 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!